Perhe, perintö ja verotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhe, perintö ja verotus"

Transkriptio

1 Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2. Testamentti ja perintöverotus 3. Perukirja ja kuolinpesän, lesken ja perillisen tuloverotus 4. Aviopuolisoiden välisten varallisuuden siirtymien lahjaverotuksesta 5. Lahjaa vai ansiotuloa? 6. PK 3:1a ja AL perintöverotuksessa ja muussa verotuksessa 7. Perhe- ja jäämistöoikeudelliset oikeustoimet: luovutusvoitto- ja varainsiirtoverotus 8. Lahjaluonteinen luovutus 9. Sallittu verosuunnittelu vs. veron kiertäminen 10. Uusinta oikeus- ja verotuskäytäntöä perintö- ja lahjaverotuksesta ja siihen välittömästi liittyvästä verotuksesta 2

2 Lähtökohtia Perittävän, lesken ja perillisen ym. tahto tämän tahdon tulee määrätä oikeustoimien sisällön Jäämistösuunnittelu ja jäämistöverosuunnittelu: kaksi eri asiaa, jotka nivoutuvat toisiinsa Yksityisoikeudellinen sääntely Veroseuraamukset: Perittävän elinaikainen ja kuoleman jälkeinen Kaikki verosubjektit otettava huomioon Kaikki verolajit otettava huomioon Perintö- ja lahjaverotus Juokseva tuloverotus (yksityishenkilön tulo, elinkeinotulo jne.) Luovutusvoiton verotus Varainsiirtoverotus Muu verotus: kiinteistöverotus, arvonlisäverotus Koira heiluttaa häntää vai häntä koiraa? 3 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 4

3 Perintöverotuksen perusteena perukirja 5 Perintöverotuksen perusteena perukirja (PerVL 25 ) Perukirja on omaisuusluettelo pesän selvittämistä varten Perinnönjaon mahdollistaminen Informaatio osakkaille Velkojainformaatio Perukirja on osakasluettelo; maistraatin vahvistusmenettely Perukirja on veroilmoitus perintöverotusta varten Omaisuuden määrä Kenelle omaisuus siirtyy Ulkomaisen vainajan jäämistö: perukirjan asemesta veroilmoitus Jos perinnönjako on jo toimitettu, myös jakokirja on perintöverotuksen perusteena Verovelkasuhde määräytyy kuitenkin AL:n ja PK:n mukaisen fiktiivisen osituksen ja jaon perusteella Täydennysperukirja perusteoikaisu (PerVL 38 ja 39 ) VHp nro 539, jossa luetellaan ne tiedot, jotka perukirjassa tai sen liitteessä on annettava perintöverotuksen perusteeksi palvelevat ennen muuta verotuksen toimittamisen intressejä (Ve 401a) 6

4 PK 20 luvun säännökset perukirjan sisällöstä ja VHp 1994/539, jossa luetellaan ne tiedot, jotka perukirjassa tai sen liitteessä on annettava perintöverotuksen perusteeksi, mm: Riittävä sukuselvitys Avio-oikeuden olemassaolo PK 3:1a AL Jos vainaja oli ollut avioliitossa ensin kuolleen puolison jälkeisen perukirjan jäljennös, osituskirjan jäljennös, perinnönjakokirjan jäljennös Perinnönjakokirja Testamentti Perinnöstä tai testamentista luopumista koskevat ilmoitukset Lakiosavaatimukset Kahden perättäisen kuoleman johdosta siirtynyt omaisuus (PerVL 17 ) Ennakkoperinnöt, ns. kolmen vuoden lahjat Henkilövakuutussuoritukset Ei: saldoilmoituksia, tositejäljennöksiä 7 Määräaikojen pidennykset Verohallinto voi myöntää lykkäyksen perunkirjoituksen kolmen kuukauden toimittamisaikaan (PK 20:1 ) Verohallinto voi myöntää lykkäyksen perukirjan toimittamiseen Verohallinnolle (yksi kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta), PerVL 59 VML 8.3 Perintöverotuksen toimittamisen lykkäys (PerVL 25.3 ) Max. 1 vuosi, mm. maatilan tai yrityksen perinnönjako Perukirjaa ym. varten tarvittavat verotustiedot Verohallinnosta Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 13 Leskelle, puolisolle, käräjäoikeuden pesänselvittäjälle, pesän jakajalle ja pesän osakkaille voidaan antaa verotustietoja, jos ne ovat tarpeen pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi Perukirja ei ole julkinen asiakirja Verohallinnossa Perukirjasta ja sen liitteistä voidaan antaa tietoja ja jäljennöksiä jokaiselle, joka tarvitsee niitä etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseen (esimerkiksi kiinteistön ostaja pyytää kopion perukirjasta lainhuudon hakemista varten); em. lain 13 (ks. KHO 2007:61 ja KHO 2012:97) Verohallinnon ohje nro 786/09/2005 / 13 :n tilanteet 8

5 Kuka on ilmoittamisvelvollinen ja keneen kohdistetaan laiminlyöntitilanteessa veronkorotus? PerVL 26.1 : ilmoittamisvelvollisuus perintöverotuksessa PK 20:6 :n tarkoittaman pesän ilmoittajan on annettava Verohallinnolle perukirja PK:ssa säädetty valantekovelvollisuus Pesän ilmoittakoon se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt. Osakkaan sekä eloonjääneen puolison, vaikkei tämä olisikaan osakas, tulee kehotuksesta antaa tietoja perunkirjoitusta varten. (PK 20:6 ) Tämä sääntely rajaa ilmoittamisvelvollisten piirin perintöverotuksessa käytännössä yhdeksi henkilöksi: yleensä leski tai muu lähin omainen PerVL 36 / veronkorotus: 36.1,1 : Jos sellainen verovelvollinen, jonka velvollisuutena on antaa perukirja, oikeassa ajassa taikka olennaisesti vaillinaisina 36.2 : Veronkorotus voidaan määrätä sellaisellekin verovelvolliselle, joka ei ole ollut 26 :n mukaan ilmoittamisvelvollinen mutta jonka on katsottava ilmeisesti olleen tietoinen perukirjan virheellisyydestä. (tässä ei ole mainintaa viivästymisestä) Veronkorotuksen määrääminen edellyttää aina verovelvollisen kuulemista 9 Lisätietojen antamisvelvollisuus ja esittämisvelvollisuus PerVL 32 : Kuolinpesän osakas, erityisjälkisäädöksen saaja ja eloonjäänyt puoliso, silloinkin kun hän ei ole kuolinpesän osakas, sekä näiden lailliset edustajat, perunkirjoituksen toimittajat ja se, joka on ilmoittanut pesän tai hoitaa sitä, samoin kuin lahjanantaja ja -saaja ovat velvolliset Verohallinnon kehotuksesta antamaan kaikki pesää tai lahjaa koskevat tiedot ja selvitykset sekä esittämään tarkastettaviksi kaikki pesää tai lahjaa koskevat asiakirjat. Säännös koskee muitakin kuin verovelvollisia (sääntelee siis sekä ilmoittamisvelvollisuutta että sivullisen tiedonantovelvollisuutta) Henkilöpiiri hyvin laaja Perunkirjoituksen toimittajat = perunkirjoituksen tekemiseen osallistuneet, siinä tietoja antaneet ja tiedot perukirjaan merkinneet (mm. uskotut miehet) Kaikki verotuksessa tarvittavat asiakirjat Mahdollistaa myös verotarkastuksen suorittamisen perintö- ja lahjaverotuksen toimittamista varten (yhdessä PerVL 59 :n viittaussäännöksen kanssa) 10

6 Perintöverotuksen perusasiat 11 Perintöverotuksen alueellinen ulottuvuus (PerVL 4 ) Verotusoikeus on sidottu ensisijaisesti perinnönjättäjän tai perinnönsaajan asuinvaltioon Perintöveroa on suoritettava kaikesta omaisuudesta, jos perinnönjättäjä tai perinnönsaaja asuu Suomessa = on Suomessa varsinainen asunto ja koti Perintöveroa on lisäksi aina suoritettava Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta Kiinteän omaisuuden määritelmä: myös sellaisen yhteisön (mm. asuntoyhteisön) osakkeista, jonka varoista yli 50 % muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta Huom. verosopimukset Alankomaat (p), USA (p, ks. KHO 2014:19), pohjoismaat (p+l; poisl ukien Ruotsi ja Norja = koskee enää Tanskaa, Islantia ja Suomea), Ranska (p), Sveitsi (p), Kreikka (l) Ks. Verohallinnon ohje Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa dnro A223/200/

7 Verovelvollisuus Verovelvollisuus alkaa (abstraktinen verovelkasuhde syntyy) perinnönjättäjän kuolinhetkellä Lykkäävä ehto tmv. määräys 7 ; tyypillinen rajoitetussa omistusoikeustestamentissa (ensisaaja toissijainen saaja) Verotuksen kohteena on vainajan omaisuus kuolinhetkellä = laskennallinen jäämistö (mm. avio-oikeus huomioon ottaen) Verovelvollisia ovat perinnön tai testamentin saaneet taikka henkivakuutuskorvauksen edunsaajat PK:n mukainen perimysjärjestys Henkivakuutuskorvauksissa VakSopL Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet rinnastetaan aviopuolisoihin Verottomat saannot: julkisyhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö saajana 13 Veronalainen jäämistövarallisuus Veronalaista periaatteessa kaikki omaisuus Sekä Suomessa että muualla sijaitseva omaisuus Vero määrätään netto-omaisuudesta Varat./. Velat Testamentilla (tai lahjana) saatu elinikäinen tai määräaikainen nautinta- tai käyttöoikeus (PerVL 2.2 ) Ei ole PerVL:n mukaan verotettavaa omaisuutta Tuotto verotetaan tuloverotuksessa saajansa veronalaisena tulona (TVL 37.2 ) Tavanomainen koti-irtain veronalaista vain :n ylittävältä osalta (PerVL 7b ) (Säästö)henkivakuutuskorvausten erityissääntely: leskellä puolet, vähintään kuitenkin , ja perillisellä verovapaata 14

8 Pesän varoihin lisätään (PerVL 16 ): Lahja, joka PK:n mukaan on otettava huomioon perinnönjaossa (= vain ennakkoperintö lahjanantajan määräys tai ennakkoperintöolettama; saantohetken arvoonsa) Muu lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa ja joka ei ole lahjaverosta verovapaa (muu kuin ennakkoperintö, mm. suosiolahja ja testamenttiin rinnastuva lahja) Aikaisemmin suoritettu lahjavero vähennetään perintöverosta; ei kuitenkaan enempää kuin perintövero on (perintö- ja lahjaverotaulukoiden ero) Varoista vähennetään (PerVL 9 ) Perunkirjoituksesta ja vainajan hautaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Vainajan elinaikaan kohdistuvat velat Velvoitteet Aktiiviset ja passiiviset velvoitteet PK 3:1a.2 :n tarkoittama lesken hallintaoikeus asuntoon ja asuntoirtaimistoon (kapitalisointi PerVL 10.2 ) Pesänselvityksestä ja perinnönjaosta aiheutuneet kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia Pitkäaikaissäästämiseen liittyvä tulovero (PerVL 9.5 ) 15 Varojen arvostaminen (PerVL 9 ): se arvo, joka omaisuudella oli perinnönjättäjän kuolinhetkellä (=verovelvollisuuden alkuhetki) Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa Myöhempi myynti voi toimia näyttönä omaisuuden arvosta kuolinhetkellä (myyntihinnan indeksointi taaksepäin ) Verohallinnon ohje: Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (www.vero.fi, viimeisin päivitys dnro A213/200/2014, voimassa alkaen; käytännössä ohje päivitetään vuosittain joulukuussa) Selvittämisvelvollisuuden jakautuminen arvostamista koskevissa kysymyksissä Sen, jolla on paremmat edellytykset esittää asiassa selvitystä, tulee esittää selvitystä (vrt. myös VML 26.4 ) koskee myös arvostamista Käytännössä Verohallinnon arvostamisohje muodostaa vahvan lähtökohdan arvostamisessa yhtenäisyys, ennustettavuus Lähtökohta: se, joka haluaa poiketa arvostamisohjeen mukaisesta arvosta, joutuu käytännössä esittämään selvitystä poikkeamisen perusteeksi 16

9 Veron määrääminen: jäämistövero vs. perintöosuusvero Osituksen puolittamisperiaate ja perinnönjaon tasajaon periaate Fiktiivinen jäämistöositus ja fiktiivinen perinnönjako AL:n ja PK:n säännökset ja kaikki oikeustoimet (tasinkoprivilegi, testamentti, perinnöstä luopuminen, perintöosuuden luovutukset, lakiosa jne) huomioon ottaen lasketaan perillisen/testamentinsaajan verotettava perintöosuus Vero siis määrätään, vaikka jäämistö pidetään jakamattomana Koti-irtaimisto- (max ), puoliso- ( ) ja alaikäisyysvähennys ( ) Vähennykset tehdään ex officio Veroasteikko Veron määrä: progressiivinen veroasteikko Sukulaisuussuhde: veroluokat I ja II Avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon, jos TVL 7.3 :n edellytykset Rekisteröity parisuhde käsitellään puolisoina 17 Perimysjärjestys PK:n mukaan sekä veroluokat perintö- ja lahjaverotuksessa isoisä isoäiti isoisä isoäiti III parenteeli setä/täti isä äiti setä/täti Puolison perintöoikeus PK 3 luku TVL 7.3 :n puoliso serkku ei peri sisar/veli perittävä puoliso Avopuolison avustus, PK 8:2 II parenteeli sisaren lapsi lapsi lapsi puolison lapsi II veroluokka I veroluokka lapsenlapsi Verotuksessa kaikki ottolapset I parenteeli 18

10 Veroasteikko (voimassa alk.; suluissa ) I veroluokka II veroluokassa kireämpi vero / oma taulukko (hiukan yli kaksinkertainen vero) Verotettavan perintöosuuden arvo Vero alarajan kohdalla / (8) Vero-% ylimenevästä osasta (1.700) 10 (11) (3.900) 13 (14) milj (23.500) 16 (17) Yli 1 milj ( ) 19 (20) alk. kaikkia rajaveroasteita korotetaan + 1 %-yksiköllä; yllä ( ) 19 Veroluokat I veroluokka Perinnönjättäjän aviopuoliso TVL 7.3 :n tarkoittama avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon (yhteinen lapsi); ratkaisevaa on se, että avopuolisoihin sovelletaan kuolinvuodelta toimitettavassa tuloverotuksessa TVL 7.3 :n säännöstä Suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (rajatta alaspäin tai ylöspäin) Kaikki ottolapsisuhteessa olevat (uudet ja vanhat ottolapset) I veroluokassa Aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen (rajatta alaspäin; aviopuolison lapsi jne. saa testamentilla omaisuutta; verotuskäytäntö: myös aviopuolison ottolapsi katsotaan I veroluokan soveltamisalaan) Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettu avopuoliso siltä osin kuin saa PK 8:2 :n tarkoittaman avustuksen (muu perintö II veroluokassa) II veroluokka Muut sukulaiset ja vieraat 20

11 Perättäisten kuolemien huojennussäännös (PerVL 17 ) Kahden tai useamman, kahden vuoden kuluessa sattuneen kuolemantapauksen johdosta perintöveroa on suoritettava vain kerran, kaukaisimman sukulaisuussuhteen mukaan Esim. Isä kuolee, Poika perii. Kahden vuoden sisällä Poika kuolee, tämän Tytär perii samaa omaisuutta Jos sukulaisuussuhde myöhemmässä perimyksessä on sama tai läheisempi (veroluokka sama tai alempi), ei useamman saannon kohteena olevasta omaisuudesta määrätä lainkaan perintöveroa jälkimmäisen perinnönjättäjän jälkeen ( varat varoista menettely) A (isä) B (poika, I verolk) C (pojan poika, I verolk) A (veli) B (sisar, II verolk) C (sisaren poika, I verolk) Jos sukulaisuussuhde myöhemmässä perimyksessä on kaukaisempi (veroluokka on ylempi), useamman saannon kohteena ollut omaisuus luetaan jälkimmäisen jäämistön varoihin ja vero määrätään myöhemmän perimyksen sukulaisuussuhteen mukaan. Näin määrätystä verosta vähennetään aiemmasta perimyksestä määrätty vero ( verot veroista menettely) A (äiti) B (tytär, I verolk) C (veli, II verolk) 21 Yritysvarallisuuden sukupolvenvaihdoshuojennus PerVL :t: kaksi elementtiä: Veron maksuunpanon huojentaminen (55 ): edellyttää, että perinnönsaaja jatkaa yritystoiminnan (maatila, elinkeinotoiminta myös yhtiömuodossa) harjoittamista Maksuunpannun veron maksuajan pidentäminen (56 ): max 5 vuotta PerVL 55 : Maksuunpantavan veron huojennusta laskettaessa yritysvarallisuus arvostetaan siihen kohdistuvine velkoineen 40 %:iin yritysvarallisuuden verotusarvosta Karkeasti huojennuksen laskenta / suuruus: Osakeyhtiön osakekannan käypä arvo = 1 miljoona euroa Osakekannan vertailuarvo ( verotusarvo ; laki varojen arvostamisesta verotuksessa) = noin 60 % käyvästä arvosta eli noin euroa Osakekannan spv-arvo = x 40 % = euroa Vero määrätään euron arvosta 22

12 Eräitä menettelysäännöksiä 23 Veron kiertäminen, PerVL 33a Jos perinnönjakosopimukselle, luovutustoimelle tai muulle perintö- tai lahjaverotukseen vaikuttavalle oikeustoimelle on annettu sellainen oikeudellinen sisältö tai muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, tai jos on ryhdytty muuhun toimenpiteeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että perintö- tai lahjaverosta vapauduttaisiin, on perintö- tai lahjaverotuksessa meneteltäväasian varsinaisen luonteen tai tarkoituksenmukaisesti. Tavallisemmin lahjaverotuksessa Lahjojen pilkkominen :n eriin Lainan muotoon puetut järjestelyt, lainan anteeksianto Keinotekoiset hallinnan pidätykset Perintöverotuksessa ei käytännössä voida soveltaa (kuolema + veron kiertäminen?; poikk. perillisten tekemät perintöverotukseen vaikuttavat toimet) 24

13 Arvioverotus, PerVL 34 Perukirjaa tai lahjaveroilmoitusta ei ole annettu tai sitä ei voida oikaistunakaan panna verotuksen perusteeksi 10 vuoden aika abstraktinen verovelkasuhde Ennakkoratkaisu, PerVL 39 a Suositeltava menettely esimerkiksi yritysvarallisuuden järjestelyissä, sukupolvenvaihdoksissa, merkittävän omaisuuden arvostamisessa 25 Verotuksen muuttaminen Perusteoikaisu (PerVL 38 ja 39 ) Uusi varoja tai velkoja täydennysperukirja Verotuksen perusteena olevat seikat ovat muutoin muuttuneet (mm. testamenttiriidan seurauksena testamentti meni kumoon ) 10 vuotta perinnönjättäjän kuolemasta (verovelkasuhteen alkuhetkestä) Viranomaisaloitteinen veronoikaisu (PerVL 40 ja 41 ) Selvä virhe / jätetty osin tutkimatta, vahingoksi 2 vuotta, eduksi 5 vuotta Verovelvollinen on erehdyttänyt veroviranomaista, 5 vuotta Seurannaismuutos Muutoksenhakuviranomaisen päätöksen johdosta tehtävä oikaisu 26

14 Oikaisuvaatimus- ja valitusmenettely (PerVL ) Osapuolet: verovelvollinen (5 vuotta) tai Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (6 kk) Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle (Verohallinto voi hyväksyä) Hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus (60 pv), edellyttää valituslupaa Testamentti ja perintöverotus 28

15 Testamentti ja perintöverotus Testamentti otetaan perintöverotuksessa yleensä aina huomioon sellaisenaan, vaikka testamenttiriita olisi meneillään Tarvittaessa toimitettua perintöverotusta oikaistaan myöhemmin Testamenttiluokituksia Luokittelujen vaarat tiedostettava Voivat ohjata testamentintekijän tahdonvastaiseen testamenttisisältöön aina tarkasti mietittävä, mitä testamentintekijä todella haluaa ja tehtävä testamentti sen mukaisesti Jaottelu yleisjälkisäädökseen ja erityisjälkisäädökseen Yleisjälkisäädös = koko jäämistö tai määräosa, esim. ½, jäämistöstä Erityisjälkisäädös eli legaatti = tietty yksittäinen esine jäämistöstä Tällä jaottelulla ei sinänsä ole suoraa merkitystä perintöverotuksessa; jaottelu määrittää sen, onko testamentinsaaja kuolinpesän osakas vai ei 29 Jaottelu testamentin tuottaman määräämisvallan näkökulmasta Tällä jaottelulla on huomattava merkitys perintöverotuksessa ja kuoleman jälkeisessä tuloverotuksessa Omistusoikeustestamentti Perintöverotus kohdistuu testamentinsaajaan koko saadun omaisuuden arvosta heti perinnönjättäjän kuoleman jälkeen Testamentinsaajaa verotetaan omaisuuden tuottamasta tulosta ja myyntivoitosta kuten normaalia omistajaa (verosubjektina kuolinpesä tai testamentinsaaja) Rajoitettu omistusoikeustestamentti Ensisaajalle (tyypillisesti leski) annetaan omistusoikeus eliniäksi ja ensisaajan kuoltua omaisuus menee toissijaisella saajalle (tyypillisesti lapsille) Ensisaajan perintö- ja tuloverotus normaalin omistusoikeuden saajan tapaan Toissijaisen saajan verotus tapahtuu vasta sitten, kun ensisaajan oikeus on lakannut; toissijaissaaja saa tällöin omistusoikeuden ja perintö- ja tuloverotus tapahtuu sen mukaisesti Toissijaisen saajan veroluokka määräytyy sen perusteella, mikä oli testamentintekijän ja toissijaisen saajan välinen sukulaisuussuhde; siis ei ensisaajan ja toissijaissaajan välinen sukulaisuussuhde 30

16 Hallinta-, käyttö- ja tuotto-oikeustestamentti Hallintaoikeus laajin oikeus (laaja oikeus käyttää ja saada tuotto), tuottooikeus suppein (vain oikeus saada tuotto; esimerkiksi osinkotuotto) Tyypillisesti leskelle annetaan hallintaoikeus perinnönjättäjän koko jäämistöön ja lapsille omistusoikeus, jota siis lesken hallintaoikeus rasittaa Omaisuuden käyttö: testamentissa voi tarvittaessa antaa määräyksiä hallintaoikeuden saajan ja omistusoikeuden saajan oikeusaseman sisällöstä; jos ei muuta määrätty, sovelletaan PK 12 luvun säännöksiä Oikeudenhaltijan asema: oikeus saada omaisuuden tuottama tulo, kuten korko-, vuokra-, osinko-, puun myynti- ja maatalouden tulo; oikeudenhaltija myös vastaa omaisuuden juoksevista vuotuismenoista 31 Hallintaoikeuden saanto ei ole perintöveronalaista Hallintaoikeuden arvo vähennetään perintöverotuksessa omistajalle tulevasta omaisuuden arvosta A testamenttaa vuokratun osakehuoneiston (legaatti) veljensä B:n lapselle C:lle ja pidättää B:lle elinikäisen hallintaoikeuden. Veli B on 60-vuotias. Osakehuoneiston käypä arvo Hallintaoikeuden arvo: 5 % x x ikäkerroin 9 = C:tä verotetaan / = :n perinnöstä. B:n saanto ( ) ei ole veronalainen eli se jää tässä kokonaan perintöverotuksen ulkopuolelle. Tehokas perintöverotuksen suunnittelutoimi aiheuttaa kyllä käytännön elämässä helposti riitaisuuksia (omistusoikeus hallintaoikeus) 32

17 Hallintaoikeuden haltijaa verotetaan juoksevasta tulosta Korko-, osinko-, vuokra-, puun myyntitulo, maatalouden tulo jne. Tämä saattaa olla epäedullista: omaisuuden tuottama tulo on hallintaoikeuden saajana olevan lesken tmv. tuloa ja se saattaa vaikuttaa lesken saamien sosiaalietujen tasoon tai lesken omaan tuloverotukseen (ansiotulossa veroprogressio) Edellinen esimerkki: veli B:tä verotetaan vuokratulosta Jos hallintaoikeuden saaja myöhemmin luopuu vastikkeetta hallintaoikeudestaan perillisten hyväksi, kysymyksessä on veronalainen lahja perillisille Lahjan arvo: 5 % x omaisuuden sen hetkinen käypä arvo x oikeudenhaltijan ikäkerroin sillä hetkellä, kun oikeudesta luovutaan Jos hallintaoikeuden saaja myöhemmin luovuttaa hallinto-oikeutensa vastiketta vastaan, kysymyksessä on myyntivoittoverotuksen alainen luovutus 33 Alaraja ja verovelvolliskohtaiset vähennykset perintöverosuunnittelun näkökulmasta 34

18 Legaatit verosuunnittelun välineenä verotaulukon alaraja ja verovelvolliskohtaiset vähennykset vapaaosien verohyödyn maksimointi legaattien avulla perintönä siirtyvän omaisuuden hajauttaminen legaattien avulla erityisesti alenevassa polvessa, mutta myös leskelle sama vapaaosailmiö kuin muuallakin, missä verolainsäätäjä on luonut verovapaan alarajan tmv. vapaaosan TVL 33 b : :n (2013) verovapaa POT-osinko TVL 48.6 : vähäisen luovutushinnan (1.000 ) verovapaus PerVL 7a ja 18a :ien vapaaosasääntelyt kysymys on verovapaan alarajan monistamisesta tai vähennyksen hyödyntämisestä perhepiirissä tarkkaan ottaen alaraja./. 1 euro (esim ) alaikäisyysvähennyksen sidonnaisuus lähinnä perillisasemassa olevaan rajoittaa tuon vähennyksen monistamista vakuutuskorvauksissa vapaaosan, puolisovähennyksen ja alarajan hyödyntäminen 35 Esimerkki Antti Bertta 73 v. 1. Antti kuolee Antin avio-osan määrä Bertalle omistusoikeuslegaatti puolisovähennyksen hyödyntäminen ( ) 3. lapsenlapsille omistusoikeuslegaatit verovapaan alarajan hyödyntäminen 6 x = ( ) 4. lasten aviopuolisoille om.oik.legaatit verovapaan alarajan hyödyntäminen 3 x = ( ) 5. lopusta jäämistöön kuuluvasta omaisuudesta hallintaoikeustestamentti leskelle 5 % x x ikäkerroin 6 = ( ) 6. lapsille jää verotettavaa perintöä 3 x , perintövero 3 x (lakiosa ) 36

19 Esimerkki testamenttimääräyksestä Minä allekirjoittanut Antti ilmoitan viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuoltuani lapseni saavat yhtä suurin osuuksin omistukseensa minulta siirtyvän jäämistön kuitenkin seuraavin poikkeuksin ja rajoituksin. 1. Bertta saa täydellä omistusoikeudella omaisuutta jäämistöstäni euron arvosta, 2. jokainen lapsenlapseni saa täydellä omistusoikeudella omaisuutta jäämistöstäni euron arvosta, ja 3. lasteni aviopuolisot saavat kukin täydellä omistusoikeudella omaisuutta jäämistöstäni euron arvosta. Bertta, lapsenlapset ja lasteni aviopuolisot saavat tässä etusijajärjestyksessä itse valita ne omaisuusesineet, jotka he mainittuun arvomäärään sisällyttävät. Omaisuusesineenä voi olla myös murto-osa jostain omaisuusesineestä. Siihen osaan, mitä jäämistöstäni on jäljellä edellä mainittujen legaattien täyttämisen jälkeen, saa Bertta perintökaaren 12 luvun mukaisen käyttöoikeuden huom: legaatti voidaan siis määritellä arvomääräisenä ja jättää omaisuusesineiden valinta kuoleman jälkeiseen aikaan (etusijajärjestys yms. syytä määritellä tarkoin) 37 Liittymä luovutusvoiton verosuunnitteluun veroton perintösaanto toimii hankintamenon verotehokkaana päivittäjänä luovutusvoittoverotusta varten (TVL 47.1 ) perinnönjättäjän omistusaikana syntynyt arvonnousu jää usein sekä perintöverotuksen että luovutusvoiton verotuksen ulkopuolelle legaatti tarjoaa tässäkin suhteessa hyvän keinon siirtää halutulle saajalle sellainen omaisuusesine, joka on tarkoituksenmukaista realisoida rahaksi perintösaannon jälkeen arvomääräinen legaatti + kuolemanjälkeinen valintamahdollisuus tarjoaa joustavan tavan valita legaattina siirtyväksi omaisuusesineeksi juuri sen omaisuusesineen, joka myydään heti saannon jälkeen valinta voidaan tehdä jäämistövarallisuuden sisällön huomioon ottaen tarkoituksenmukaisella tavalla 38

20 Monistuuko vakuutuskorvausta koskeva vapaaosa luopumalla? KHO 2007:81: Edunsaajana oli perintö- ja lahjaverolain 7 a :ää sovellettaessa pidettävä sitä henkilöä, joka tosiasiallisesti sai vakuutuskorvauksen. Näin ollen kullakin vakuutuskorvauksesta luopuneen sijaan tulleella lapsella oli oikeus euron verovapaaseen osaan vakuutuskorvauksesta. Soveltuu säästöhenkivakuutuksiin Tapauksessa edunsaajamääräyksenä oli omaiset ja yksi lapsista luopui vakuutuskorvauksesta, jolloin vakuutuskorvaus maksettiin hänen lapsilleen pääluvun mukaan jakaen Ratkaisusta ilmenevää periaatetta tulee soveltaa kaikkiin vastaaviin luopumistilanteisiin Vapaaosa siis monistuu, jos kysymys on tehokkaasta luopumisesta Olennaista on tietää sijaantuloperiaatteet vakuutusoikeudessa 39 KHO:2013:52 Perintövero - Verovelvollisuus - Lakiosaa loukkaava testamentti - Ryhtyminen vain osaan lakiosasta - Veronkierto Isovanhempi oli tehnyt testamentin kolmen lapsensa A:n, B:n ja C:n lasten hyväksi. Kun A, B ja C aikoivat vaatia vain osan heille lakisääteisesti kuuluvasta lakiosasta, heidän ei näin tehdessään katsottu ryhtyvän täyteen lakiosaansa, josta he sitten osittain luopuisivat, vaan he ryhtyivät ainoastaan vaatimaansa lakiosan määrään. Kysymys ei ollut osittaisesta perinnöstä luopumisesta eikä myöskään veronkierrosta. Ennakkoratkaisu. Äänestys Perintö- ja lahjaverolaki 1, 5 ja 33 a 40

21 Oikeudellinen arviointi Perintöverovelvollisuuden syntyminen edellyttää, että perillinen ryhtyy perintöön. Vakiintuneessa oikeus- ja verotuskäytännössä osittainen luopuminen perinnöstä on katsottu verovelkasuhteen synnyttäväksi määräämistoimeksi. Esillä olevassa asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, ryhtyvätkö A, B ja C lain mukaan määräytyvään lakiosaansa kokonaisuudessaan, jos heistä kukin rajoittaa lakiosavaatimuksensa koko lakiosan sijasta pienempään euron määrään, ja luopuvatko he näin tehdessään osittain perinnöstä. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että lakiosaperillinen voi valita, vaatiiko hän lakiosaansa vai ei. Lakiosaperillisen tulee tehdä lakiosailmoitus, jos hän haluaa lakiosansa. Mikäli perillinen, jonka lakiosaa testamentti loukkaa, ei vaadi lakiosaansa vaan hyväksyy testamentin, perittävän jäämistö verotetaan perintöverotuksessa testamentinsaajalla. Testamentinsaajaa ei siis veroteta lakiosaperilliseltä saadusta lahjasta siinäkään tapauksessa, että lakiosaperillinen ei vaadi lakiosaansa. 41 Esillä olevassa asiassa A, B ja C aikovat kukin vaatia lakiosaansa vain euron määrään asti. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että mikäli lakiosaperilliset vaativat lakiosansa lain mukaan määräytyvää lakiosaansa pienempänä, he eivät ryhdy täyteen lakiosaansa, josta he sitten osittain luopuisivat, vaan he ryhtyvät vain vaatimaansa määrään ja hyväksyvät lakiosaansa loukkaavan testamentin vaaditun määrän ylittävältä osalta. Kysymys ei siten ole osittaisesta perinnöstä luopumisesta. Näin ollen A:n, B:n ja C:n kunkin perintöosuus on euroa, ja sanotun määrän ylimenevä osa verotetaan perintöverotuksessa testamentinsaajilla. Asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella perintö- ja lahjaverolain 33 a tulisi sovellettavaksi. 42

22 Perinnöstä tai testamentista luopuminen perittävän tai testamentintekijän kuoltua ja perintöverotus 43 Luopuminen ja keskeiset näkökohdat verosuunnittelun näkökulmasta luopumisen toimintaympäristö elinajan odote on pidentynyt: 1950-luvulla suomalaisen miehen elinajan odote oli 60 ja naisen 68 vuotta; nykyisin 75 ja 82 vuotta syntyvyys on alentunut: 1950-luvun alussa syntyi noin 3 lasta / nainen, nyt noin 1,8 lasta/nainen perinnönjättäjän kuollessa samassa suvussa voi olla kolme tai neljäkin polvea elossa (75 v, 55 v, 35 v, 10 v) kysymys on kuitenkin jälkikäteisestä verosuunnittelusta kaikki luopumisen tavoitteet saavutettavissa etukäteisellä suunnittelulla ja yleensä oikeusvarmemmin ja eräiltä osin myös laajemmassa mitassa 44

23 luopumisen verosuunnittelulliset tavoitteet jäämistöomaisuuden siirtäminen yhden tai useamman sukupolven yli verotta jäämistöomaisuuden hajauttaminen veroprogression alentamiseksi perintöverotuksessa verovapaan alarajan monistaminen :n alarajan monistaminen :n alaikäisyysvähennystä ei anneta luopujan sijaan tulleelle (esimerkiksi perittävän kuoleman jälkeen lapsi luopuu perinnöstä ja sijaan tulevat lapsenlapset) alaikäisyysvähennys ennakkoluopumisessa ks. jäljempänä säästöhenkivakuutuskorvausten :n vapaaosan monistaminen testamentissa omistusoikeuden (perintöverovelvollisuus) muuttaminen hallintaoikeudeksi 45 Tehokas ja tehoton luopuminen perintöverotuksessa perinnöstä luopuminen tarkoittaa jäämistöstä vetäytymistä perintöverotuksen selvä kytkentä yksityisoikeuteen perintöverotuksessa tehokkaan perinnöstä luopumisen tulee tapahtua vastikkeetta ja ehdoitta ja sijaantulijoita määräämättä (tai vain lakimääräiset sijaantulijat määräten) ja riittävän ajoissa (aikaa luopua, muun näytön puuttuessa, enintään noin pari vuotta kuolemasta) testamentista luopuminen on perintöverotuksessa tehokasta samoin edellytyksin kuin perinnöstäkin luopuminen kuitenkin niin, että on mahdollista luopua myös osittain voi tyytyä hallintaoikeuteen koko omaisuuden osalta osaan omaisuutta jää hallinta- ja osaan omistusoikeus osaan omaisuutta luovutaan kokonaan omistusoikeudesta lesken euron hyödyntäminen: leski ottaa tuon määrän omistusoikeuksin 46

24 edunsaajamääräykseen perustuvasta säästöhenkivakuutuskorvauksesta luopuminen on perintöverotuksessa tehokasta samoin edellytyksin kuin testamentista luopuminen edunsaajalle suoritettava henkivakuutuskorvaus voidaan rinnastaa rahalegaattiin tehokkaalla luopumisella tarkoitetaan sellaista luopujan menettelyä ja sellaista luopumistahdonilmaisua, että luopujan ei voida katsoa ryhtyneen perintöön, testamenttiin tai vakuutuskorvaukseen ratkaiseva kriteeri ryhtymisen näkökulmasta on se, onko perillinen, testamentinsaaja tai vakuutuskorvauksen edunsaaja alkanut kuolinhetken jälkeen käyttää jäämistöomaisuuteen tai vakuutuskorvaukseen nähden hänelle omistajana kuuluvia oikeuksia (disponointi) pelkkä osallistuminen jäämistöomaisuuden tai vakuutuskorvauksen selvittämiseen ja yleiseen hallinnointiin ei vielä merkitse omaisuuteen ryhtymistä 47 jos henkilö saa omaisuutta sekä perintönä, testamentilla että vakuutuksen edunsaajana kun jokainen saanto muodostaa oman kokonaisuutensa ja kullakin saannolla on oma perusteensa kutakin saantoa ja siitä luopumista arvostellaan verotuksessa erikseen luopumistoimen tehokkuuden näkökulmasta (ei oikeuskäytäntöä) voinee siis esimerkiksi ottaa vastaan perinnön ottaa omistusoikeustestamentin vastaan vain hallintatestamenttina luopua osittain edunsaajamääräykseen perustuvasta vakuutuskorvauksesta tehoton luopuminen = perintöosuuden (tmv.) luovutus jos luopuminen ei ole tapahtunut edellä kuvatulla tavalla tehokkaasti luopuminen muuttuu luovutukseksi seurauksena kaksinkertainen verotus perintöverovelvollisuus lahjaverovelvollisuus, tai jos luopumisesta on maksettu vastiketta kysymys on luovutusvoittoverovelvollisuuden aiheuttavasta perintöosuuden luovutuksesta 48

25 luopumistahdonilmaisu: perinnöstä ja testamentista luopuminen PK 17:2a: kirjallinen muoto perintöverotuksessa ongelmaton, jos luopuminen on tapahtunut muotovaatimus täyttäen perunkirjoituksen yhteydessä ja asiakirja on liitetty Verohallinnolle toimitettavaan perukirjaan luopumistahdonilmaisu: vakuutuskorvauksesta luopuminen VakSopL 7.1 : vakuutuksenantajalla tiedonantovelvollisuus edunsaajalle VaKSopL 73 : edunsaajan esitettävä korvausvaatimus vuoden kuluessa siitä, kun on saanut tiedoksi oikeudestaan vakuutussuoritukseen tai max. 10 v. vakuutustapahtumasta luopumistahdonilmaisu tulee siten toimitettavaksi vakuutusyhtiölle yleensä 1 vuoden kuluessa vakuutuksenottajan kuolemasta tilanne ongelmaton, jos selvitys tällaisesta luopumistahdonilmaisusta liitetään Verohallinnolle toimitettavaan perukirjaan 49 tehoton perinnöstä luopuminen / osittainen perinnöstä luopuminen KHO 1969 II 601: Ainut perillinen A luopui jäämistöön kuuluvista arvopapereista rintaperillisensä hyväksi. A:n katsottiin vastaanottaneen koko perinnön osallistumalla perunkirjoitukseen ja siinä ilmoittamalla luopuvansa vain osasta jäämistöä. Edellä olevan vuoksi A:lle oli määrättävä perintövero myös arvopapereiden osalta. ks. myös KKO 1947 II 252: Kun perillinen ei ollut lopullisesti ja ehdottomasti luopunut perintöoikeudestaan vaan ainoastaan perintöosuudestaan tiettyyn rahamäärään saakka, eivätkä kuolinpesää hallussaan pitäneet perilliset olleet näyttäneet, että perinnönjaossa ensin mainitulle perilliselle määräytyvä osuus ilmeisesti ei voisi ylittää sanottua määrää, hänen perintöosuutensa oli laillisessa perinnönjaossa vahvistettava. tehoton perinnöstä luopuminen / luopuminen muulle kuin sijaisperilliselle KHO 1965 II 645: A luopui äitinsä perinnöstä perukirjaan tehdyn merkinnän mukaan veljensä B:n eduksi. A selitti luopumisen syyksi sen, että äidin jälkeensä jättämä omaisuus oli B:n hankkimaa. Kun A:n sijaisperillisiä olivat hänen kolme lastaan, eikä B, A:n katsottiin vastaanottaneen perintöosuuden ja vasta sen jälkeen luovuttaneen sen B:lle. 50

26 tehoton perinnöstä luopuminen / luopuminen muulle kuin sijaisperilliselle KHO 1967 II 614: Perinnönjättäjä B:n sisar A luopui kaikista vaatimuksistaan B:n jäämistöön ja ilmoitti luovuttavansa perintöosuutensa leski C:lle. Kun C ei ollut sellainen A:n perillinen, joka ehdoitta luovuttaessa olisi tullut A:n sijaan B:n perilliseksi, A:n katsottiin ensin vastaanottaneen B:n perinnön ja sen jälkeen luovuttaneen sen C:lle. ks. myös KKO 1990:179: A oli luovuttanut pesäosuutensa äitinsä B:n jälkeen veljelleen C:lle, joka oli yksi A:n kanssaperillisistä. A oli myös ulosottovelallinen. Luovutustoimen katsottiin tapahtuneen velkojan vahingoksi, koska pelkkä luopuminen ei olisi johtanut omaisuuden siirtymiseen vain yhdelle kanssaperilliselle. tehoton perinnöstä luopuminen / kuoleman ja luopumisilmoituksen välinen aika KHO 1946 II 524: Perittävän oikeudenomistajia olivat vaimo, kolme tytärtä ja poika B. Perinnönjako toimitettiin yli 20 vuotta perittävän kuoleman jälkeen. Jaossa sovittiin, että B:n perintöosuus menee hänen alaikäisille rintaperillisilleen. B selitti luopuvansa perinnöstä. B:n ei voitu katsoa luopuneen hänelle perintöoikeuden nojalla tulevasta jäämistöomaisuudesta muiden osakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Sopimuksen tarkoitukseksi katsottiin B:lle perintönä tulleen osuuden luovuttaminen B:n lapsille. 51 tehokas perinnöstä luopuminen KHO 1980 B II 629: Vainajan lesken ja ainoan pojan välisessä perinnönjaossa ( ) poika ilmoitti luopuvansa perintöosuudestaan isänsä jälkeen (k ) leskiäitinsä hyväksi vastikkeetta. Äiti oli PK 3 luvun 1 :n nojalla pojan ainoa sijaisperillinen. Poikaa oli edustanut perunkirjoituksessa leski. Perinnönjakotilaisuudessa hän oli asiamiehensä edustamana. Pojan ei katsottu ryhtyneen perintöön eikä vastaanottaneen perintöosuuttaan. KHO 1969 II 594: Puolisoilla A ja B, jotka oli vihitty avioliittoon vuonna 1928, ei ollut rintaperillisiä. A:n kuoltua B oli luopunut kirjallisesti perinnöstä A:n jälkeen A:n toissijaisten perillisten hyväksi. Ositus ja perinnönjako oli toimitettu myös Leski sai tuolloin vain naimaosan. Luopuminen oli tehokas, koska A:n toissijaiset perilliset olivat B:n kuoleman jälkeen ensin kuolleen lähimpiä perillisiä eikä B ollut saanut omaisuutta A:n jälkeen. KHO 1975 B II 536: Veli oli tehdyllä sopimuksella luopunut perintöoikeudestaan kuolleen isänsä jälkeen tämän toisena perillisenä olevan sisarensa hyväksi. Sisarusten äiti oli kuollut ennen miestään. Vaikka veli oli sittemmin ollut läsnä perunkirjoituksessa sekä osituksessa ja perinnönjaossa ja hyväksynyt ne, hänen ei katsottu noilla toimenpiteillään ottaneen vastaan isänsä jälkeen tulevaa perintöä. Sisaren katsottiin niin ollen saaneen myös veljensä osuuden perintönä suoraan isältään eikä häntä siten voitu kunnallisverotuksessa verottaa sillä perusteella, että hän olisi saanut veljeltään lahjan. 52

27 tehokas perinnöstä luopuminen KHO 1948 II 173: Kuolinpesän osakas, puuttumatta jäämistöön, oli lastensa hyväksi luopunut hänelle tulleesta perinnöstä. Katsottiin, että lapset olivat saaneet puheena olevan omaisuuden perintönä perinnönjättäjältä eikä lahjana isältään. KKO 2003:95: A luopui kuolleen äitinsä perinnöstä kahden lapsensa hyväksi ennen oman avioeroperusteisen ositusperusteensa syntymistä. A:n entinen puoliso B katsoi A:n ryhtyneen äitinsä kuolinpesään, koska A oli muuttanut vainajan pankkitilin kuolinpesän tiliksi, järjestänyt hautajaiset, maksanut sähkölaskun kuolinpesän varoista, maksanut asunnon asunnon vastikkeen kuolinpesän varoista, käyttänyt vainajan käteisvarat, vienyt tai sallinut muiden viedä irtainta omaisuutta vainajan kotoa, järjestänyt perunkirjoituksen ja osallistunut siihen sekä tehnyt hautakivi- ja haudanhoitosopimuksen. A:n ei katsottu menetelleen tavalla, joka olisi osoittanut tahtoa vastaanottaa perintö. A:n toimet olivat tavanomaista ja välttämätöntä vainajan asioiden hoitoa, mihin A:lla oli lähimpänä omaisena velvollisuus. 53 tehokas testamentista luopuminen osittain luopuminen KHO 1973 B II 562: Testamentin saaja oli suorittanut jäämistöstä testamentin tekijän laillisille perillisille tietyt rahamäärät perillisten sitoutuessa olemaan moittimatta testamenttia. Testamentin saajan katsottiin mainittujen rahamäärien osalta luopuneen testamentista, eikä hänelle näin ollen voitu määrätä kunnallisveroa testamentin perusteella niiden osalta. KHO 1959 II 448: Testamentinsaajan äidin, joka oli testamentintekijän lähin perillinen, hyväksyttyä testamentin sillä ehdolla, että testamentinsaaja suoritti sisaruksilleen markkaa, testamentinsaajan, jolle testamentilla oli määrätty markan arvoinen omaisuus, katsottiin olevan velvollinen suorittamaan perintöveroa ainoastaan markan omaisuudesta. KHO 1978 B II 635: Puolisot olivat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. Kun leski oli puolisonsa kuoleman jälkeen perunkirjoituspäivänä testamenttiin merkinnyt tyytyvänsä omistusoikeuden sijaan täyteen käyttö- ja hallintaoikeuteen pesän omaisuuteen ja perilliset olivat tällöin hyväksyneet testamentin näin muutettuna, lesken katsottiin luopuneen testamentista siten, ettei hänelle voitu määrätä perintöveroa puolisonsa jälkeen. KHO 1960 II 100: Leski oli valvonut kuolleen puolisonsa kanssa tehdyn keskinäisen omistusoikeustestamentin. Muiden osakkaiden kanssa tehdyllä sopimuksella leski luopui testamentista tyytyen elinikäiseen hallintaoikeuteen. Luopuminen katsottiin tehokkaaksi. 54

28 tehoton testamentista luopuminen osittain luopuminen KHO T 1519: Kolme sisarusta olivat määränneet yhteisessä testamentissaan, että jonkin heistä kuoltua hänen omaisuutensa lankesi kauemmin eläneille ja toisen näistä kuoltua viimeksi eläneelle. Kun kaikki kolme olivat kuolleet, oli omaisuus lankeava testamentissa mainitulle yhteisölle mm. ehdoin, että yhteisö oli sitoutunut hoitamaan testamentintekijöitä, jos nämä eivät sairauden vuoksi muutoin tulleet toimeen. Yhden sisaruksen kuoltua kaksi jäljelle jäänyttä luopuivat perintöoikeudestaan em. yhteisön hyväksi ehdoin, että yhteisö sitoutui huolehtimaan kaikkien sisarusten haudoista sekä pesän hallinnasta ja hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoitamaan eloon jääneitä sisaruksia niin, etteivät nämä tulisi kärsimään puutetta tai jäisi ilman huolenpitoa. Jälkeen jääneiden sisarusten oli suoritettava perintövero kuolleen sisaruksen jättämästä omaisuudesta. luopumiselle asetettiin siis testamentista poikkeavia ehtoja Ks. lisäksi KKO:n ratkaisut KKO 1963 II 64 KKO 1931 II 49 KKO 1947 II 18 KKO 1949 II 8 KKO 1956 II Kysymys oikeasta saannosta: luopumisen kannalta keskeistä tunnistaa, onko kysymyksessä perintö- vai testamenttisaanto Perintö ja testamentti käsitetään nykyään yksityisoikeudessa tasavertaisiksi saannoiksi PerVL 6 :n säännöksestä voi ehkä lukea vanhan oikeuskulttuurin mukainen etusijajärjestys : vero pantava perillisten suoritettavaksi siitä omaisuudesta, josta ei sitä ennen ole esitetty testamenttia Siitä omaisuudesta, josta sellainen testamentti on esitetty, pannaan vero testamentin saajien maksettavaksi. Perintöverotuksessa on eräissä tilanteissa merkitystä siinä, onko kyseessä testamenttisaanto vai perintösaanto Veroluokka voi olla erilainen (KHO 1979 I 52) Testamentista ja perinnöstä luopuminen käsitellään eri tavalla (KHO 2009:104 ja 2009 T 256) Verotuksessa eivät siis tasavertaisia saantoja poikkeama yksityisoikeudesta? Onko tällainen erottelu tarpeen? 56

29 KHO T 256 (julkaistu) Perintöverotus - Lakimääräinen perillinen - Saanto - Perintö vai testamentti - Perinnöstä luopuminen vai luovutus A oli äitinsä ainoa lakimääräinen perillinen. Äidin tekemän testamentin mukaan A sai omistusoikeuden kaikkeen omaisuuteen. Sen lisäksi testamentti sisälsi ainoastaan A:n aviopuolison avio-oikeutta koskevan määräyksen. Kun tällä aviooikeutta koskevalla määräyksellä ei ollut sellaista vaikutusta A:n asemaan perillisenä, että A:n perintöverotuksessa voitaisiin katsoa vastaanottavan perinnön testamentinsaajana eikä suoraan lakimääräistä perimystä koskevien säännösten nojalla, niin, mikäli A pidätti hallintaoikeuden asunto-osakkeeseen ja kiinteistöön, hänen oli katsottava ryhtyneen perintöön ja omistusoikeudesta luopuminen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja kiinteistön osalta kahden lapsen hyväksi oli katsottava A:lta tulleiksi lahjoiksi lapsille. Ennakkoratkaisu. Perintö- ja lahjaverolaki 1, 5 ja 33 a 57 KHO 2009:104 Perintövero - Veronkierto - Testamentti - Testamentin ehto - Osittainen luopuminen - Käyttöoikeuden pidättäminen A oli puolisonsa B:n kanssa tekemässään testamentissa määrännyt muun ohella, että mikäli A kuolee ensiksi saavat kaiken hänen varallisuutensa täydellä omistusoikeudella sen jälkeen kun B:lle tuleva tasinko on maksettu rintaperilliset eli lapset C, D ja E niin, että kunkin osuus on yhtä suuri. Testamentissa oli lisäksi määrätty, että testamentinsaajilla oli myös oikeus ottaa testamentti halutessaan vastaan joko osaksi tai kokonaan perintökaaren 12 luvun tarkoittamana käyttöoikeustestamenttina, jolloin omistusoikeus varallisuuteen tältä osin oli menevä testamentinsaajan sijaan tuleville rintaperillisille. C oli testamentin ilmaiseman tahdon ja valintaoikeuden perusteella ottanut vastaan testamenttiosuudestaan kahdeksan kymmenesosaa (8/10) omistusoikeudella ja kaksi kymmenesosaa (2/10) käyttöoikeudella sekä D oli vastaanottanut testamenttiosuuteensa ainoastaan käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden omistusoikeus oli testamentin mukaan mennyt C:n ja D:n rintaperillisille, jotka olivat heidän sijaantuloperillisiään ja joita oli siltä osin kuin he olivat saaneet omistusoikeuden perintöverotettu A:n jälkeen. 58

30 KHO 2009:104 Perintö- ja lahjaverolain 33 a :n veronkiertosäännöstä ei voitu soveltaa A:n testamenttiin. A:n rintaperillisten saannot olivat testamenttisaantoja. Koska C ja D olivat ilmoittaneet vetoavansa testamenttiin vain osittain ja kun heidän ryhtymisensä oli rajoittunut vain siihen määrään, jonka he olivat ilmoittaneet vastaanottavansa, he olivat tehokkaasti luopuneet osittain testamentista. Perintö- ja lahjaverolaki 1 1 momentti, 2 2 momentti, 5, 6 ja 33 a 59 KHO 2009:104 Testamentin sisältö: Mikäli minä A kuolen ensiksi saavat kaiken varallisuuteni täydellä omistusoikeudella sen jälkeen kun B:lle tuleva tasinko on maksettu rintaperilliseni, joita nyt ovat lapseni X, Y ja Z niin, että kunkin osuus on yhtä suuri. A:lla oli kolme lasta ja testamenttimääräys itse asiassa sisälsi PK:n tasajaon periaatteen mukaisen tasajakomääräyksen Testamentinsaajilla on myös oikeus ottaa testamentti halutessaan vastaan joko osaksi tai kokonaan PK 12 luvun tarkoittamana käyttöoikeustestamenttina, jolloin omistusoikeus varallisuuteen tältä osin menee testamentinsaajan sijaan tuleville rintaperillisille. muita määräyksiä testamentissa; määräys: omaisuuden laadullisesta jaosta testamentin toimeenpanijasta lakiosan maksamisesta rahana alaikäisten rintaperillisten omaisuuden holhousoikeudellisesta menettelystä elinaikana annettujen lahjojen ennakkoperintöluonteesta rintaperillisten puolisoiden avio-oikeudesta 60

31 KHO 2009:104 Miten lapset toimivat? X otti vastaan oman 1/3 omistusoikeuksin Y otti vastaan 8/10 omistusoikeuksin ja 2/10 käyttöoikeudella Z otti vastaan kokonaan käyttöoikeudella Mitä tapauksessa ratkaistiin? perintö- vai testamenttisaanto? rintaperillisten saannot on katsottava testamenttisaannoiksi eivätkä osaksikaan perustu lakimääräiseen perintöoikeuteen. testamenttisaanto ja veron kiertäminen? testamenttia pidettiin testamenttina ja asia ratkaistiin selkeästi veron kiertämistä koskevan säännöksen valossa mm: niin ja kun testamentin tekemistä ylipäätänsäkään ei voida pitää PerVL 33 a :ssä tarkoitettuna perintöveron kiertämistoimena 61 Em. tapauksissa kaksi mielenkiintoista näkökulmaa Testamentti vai perintösaanto? Kuinka paljon pitää olla määräyksiä, jotta saantoa pidetään verotuksessa testamenttisaantona? Pitää jollain tavalla muovata saantoa PK:n tarkoittamasta perintösaannosta poikkeavaksi riittänee esimerkiksi määräys omaisuuden laadullisesta jakautumisesta Ratkaisussa KHO 2009:104 myös kysymys testamenttausvallan delegoinnista ja testamentin dynaamisuudesta (esimerkiksi muutoksista olosuhteiden muuttuessa) Voi aiheuttaa ongelmallisia kysymyksiä verotuksessa, jos sisältää välitiloja: omaisuus on ensin omistajattomassa tilassa; lykkäävä verotus (PerVL 7 )?? Samoin ongelmia voi syntyä saannon arvostamisessa, jos omaisuutta jaetaan vasta kuoleman jälkeen tehtävillä päätöksillä joidenkin ehtojen täyttyessä tmv. Toisaalta verotusta voidaan muuttaa perusteoikaisuna, määräaika 10 vuotta kuolemasta (PerVL 38 ja 39 ) 62

32 Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä (ennakkoluopuminen) ja verotus 63 Ennakkoluopuminen - PK 17:1 Sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön. Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä. Perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut siitä kohtuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen testamentin tahi jälkeläisilleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta. jos luopujana lakiosaperillinen on jo saanut riittävän vastikkeen luopujasta ei tule kuolinpesän osakasta ei vielä ole saanut riittävää vastiketta luopujasta tulee kuolinpesän osakas ja hän saa tahtoessaan lakiosan ja vastikkeen välisen erotuksen jäämistöstä lakiosaa vastaavan vastikkeen suuruus määräytyy lähtökohtaisesti lakiosasta luopumisen ajankohdan mukaisen arvon mukaan vastikkeen maksaa yleensä perittävä, mutta sen voi maksaa myös esim. testamentinsaaja 64

33 Esimerkki 1 riittävä vastike, maksaja testamentinsaaja Äiti A on tehnyt yleistestamentin poikansa B:n hyväksi ehdolla, että B suorittaa A:n toisesta avioliitosta olevalle tyttärelle C:lle C luopuu äitinsä perinnöstä hyväksymällä testamentin testamenttia tehtäessä. B maksaa C:lle jo A:n eläessä. Miten B:n suoritus C:lle verotetaan? Luopujaa (C) lahjaverotetaan perittävältä saadusta vastikkeesta tässäkin näkyy verotaulukoiden (lahja/perintö) ero vaikka vastikkeen suorittaja on testamentinsaaja ja vastikkeen suorittaminen liittyy testamentin ehtoihin, veroluokan voidaan katsoa määräytyvän luopujan ja perittävän välisen sukulaisuussuhteen mukaan (vastike tulee tässäkin laajasti ymmärrettynä perittävältä) Verovelkasuhde syntyy vasta silloin, kun luopuja (C) todella saa vastikkeen (ei siis silloin, kun testamentti tehdään tai luopuja hyväksyy testamentin (näin myös sisarosuussuorituksissa, ks. KHO 1982 II 585 ja KHO 1986 II 595) 65 Esimerkki 2 ei riittävä vastike, maksaja perittävä Poika B luopui isänsä A:n jälkeisestä perinnöstä. Isä suoritti samana päivänä luopumisen johdosta B:lle vastiketta A maksoi lahjaveron tuolloin voimassa olleen verotaulukon mukaisesti euroa. A kuoli leskenä tammikuussa A:n jäämistön säästö on A:n perillisiä ovat B:n lisäksi tytär C. Miten perintö- ja lahjaverotus toimitetaan, jos B ei vaadi lakiosaansa tai B vaatii lakiosansa? Jos B ei vaadi lakiosaansa (vastike on ollut riittävä) B:stä ei tule A:n kuolinpesän osakasta Tytär C:lle määrätään perintövero jäämistön säästöstä ( ) 66

34 Esimerkki 2 ei riittävä vastike, maksaja perittävä Jos B vaatii lakiosansa (vastike ei siis ole ollut riittävä) B on A:n kuolinpesän osakas saatua vastiketta käsitellään lakiosalaskelmassa ennakkoperintönä saantoajankohdalla ei ole merkitystä A:n jäämistön säästö ja perintöveron määrääminen: jäämistö B:n saama vastike (ennakkoperintö) Laskennallinen säästö Laskennallinen perintöosa Lakiosa B voi saada jäämistöstä ( / ) joutuu maksamaan perintöveroa :sta, josta veron määrä Tästä vähennetään kuitenkin lahjasta aikaisemmin määrätty vero (5.735 ), joten nyt maksettavan veron määrä on C saa jäämistöstä ( / ), josta perintövero Ennakkoluopuminen ja alaikäisyysvähennys luopuja voi rajoittaa ennakkoluopumisen vaikutukset koskemaan vain itseään, jolloin luopujan sijaan tulevat hänen sijaisperillisensä (esimerkiksi alaikäiset lapset) jos ennakkoluopuja on elossa perittävän kuollessa ja hänen alaikäiset lapsensa saavat siis perinnön saavatko lapset alaikäisyysvähennyksen? PerVL 12 : sellainen perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, jolla perinnönjättäjän kuolinhetkellä lähinnä oli oikeus periä perinnönjättäjä (isä poika pojanpoika) lain tarkoitus luopumisoikeustoimilla ei voida monistaa alaikäisyysvähennystä lain sanamuoto näyttäisi antavan oikeuden alaikäisyysvähennykseen (tämä on tulkintasuositukseni) veronkiertämistä koskeva säännös, PerVL 33a - tuskin voi soveltaa jos ennakkoluopuminen on totaalinen (siis luopuja sulkee koko sukuhaaransa pois + lakiosavastike lahjaverotetaan) ja perittävä tekee testamentin alaikäisille lapsenlapsille alaikäisten lasten tulisi ilmeisesti saada alaikäisyysvähennys 68

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015 KEVÄT 2015 1 LAINSÄÄDÄNTÖHISTORIA Leimaveroperusteinen perintö- ja lahjaverotus ennen vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolakia. Perintöosuuksiin perustuva vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolaki (vaihtoehto

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Liisa Jussila TESTAMENTIN VEROSUUNNITTELU Talousoikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu LYHENNELUETTELO 7 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 131 Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen HEL 2016-008895 T 02 07 02 Oike PK20161781 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa kaupungin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS erityisesti verovaikutuksia silmällä pitäen Laskentatoimen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 502. Laki

SISÄLLYS. N:o 502. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 502 507 SISÄLLYS N:o Sivu 502 Laki Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN

PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Jaana Suominen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot