Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014"

Transkriptio

1 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie

2 Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut

3 3 Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut

4 Perintökaaren mukainen perimysjärjestys 1. Lapset Perimysjärjestyksen mukaan perintö kuuluu ensisijassa rintaperillisille. Rintaperillisiä ovat perittävän lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset jne. 2. Aviopuoliso Jos rintaperillisiä ei ole, mutta henkilö oli kuolinhetkellään naimisissa, perijä on aviopuoliso, jos häntä ei ole sivuutettu testamentilla. Avopuoliso ei koskaan peri suoraan vainajaa. Perittävä voi kuitenkin sisällyttää avopuolison testamenttiinsa. 3. Omat vanhemmat tai sisarukset Jos perittävällä ei ole lapsia tai lasten jälkeläisiä eikä myöskään aviopuolisoa, perillisiä ovat perittävän omat vanhemmat. Kumpikin vanhemmista saa puolet perinnöstä. Jos toinen vanhemmista on kuollut, perittävän sisarukset saavat hänen osuutensa perinnöstä. Kuolleen sisaruksen tilalle tulevat hänen rintaperillisensä. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, sisarukset tai heidän jälkeläisensä perivät koko jäämistön. 4. Isovanhemmat ja perittävän omien vanhempien sisarukset Jos perittävän lähimmät perilliset ovat isovanhemmat, perintö menee heille. Jos toinen isovanhemmista on kuollut, hänen osuutensa menee perittävän isän tai äidin sisaruksille. Jos kaikki isovanhemmat ovat kuolleet, perintö menee perittävän isän tai äidin sisaruksille. Serkut eivät enää peri.

5 Kuka perii? Lakimääräinen perimysjärjestys säädellään perintökaaressa (Pk 2,3 ja 5 luvut) Perimysjärjestyksestä voidaan poiketa testamentilla Rintaperillinen on oikeutettu saamaan testamentista huolimatta puolet siitä, mitä hän muutoin perisi (lakiosa) Perimys päättyy serkkuihin eli vainajan serkut eivät peri Jos lakisääteisiä perillisiä ei ole, menee perintö valtiolle Lesken oikeudet Leskellä PK 3:1a :n mukaan oikeus pitää ensiksi kuolleen puolison omaisuus jakamattomana hallinnassaan (heikko suoja, rintaperillisen jakovaade) Leskellä oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon (vahva suoja)

6 6 Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut

7 Miksi testamentti? Halutaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä Halutaan sulkea perintö pois, esim. perillisten aviopuolisoiden avio oikeuden poissulkeminen Halutaan toteuttaa verosuunnittelua Halutaan turvata lesken oikeudet Itsemääräämisoikeus

8 Muotomääräykset Muotomääräykset on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava Läsnä tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa Todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta sen sisältöä ei tarvitse paljastaa heille Todistajien allekirjoitukset, nimi, ammatti ja paikkakunta Säilyttäminen Ei säännöksiä, joten voi säilyttää missä tahansa Esim. pankin tallelokero, asiakirjasäilytys Muuttaminen Testamentin voi kumota esim. uudella testamentilla Tuhoamalla alkuperäinen testamentti

9 Testamenttiluokitukset Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös Koko omaisuus (esim. omistusoikeustestamentti), määräosa omaisuudesta taikka se, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä Saaja on kuolinpesän osakas Erityistestamentti eli erityisjälkisäädös, ns. legaatti Saajalle tietty esine omistusoikeuksin, arvomäärä (rahalegaatti) taikka omaisuutta omistusoikeutta rajoitetummin oikeuksin (esim. hallintaoikeustestamentti) Saaja ei ole kuolinpesän osakas

10 Perintövero I veroluokka: Perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä polvessa olevat perilliset (vanhemmat, isovanhemmat) tai alenevassa polvessa olevat perilliset (lapset, lapsenlapset), avopuoliso silloin, jos ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta % % % % % II veroluokka: Muut sukulaiset ja vieraat Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta % % % %

11 11 Puoliso ja alaikäisyysvähennys Perintöveron puolisovähennys euroa Jos lesken perintöosuus on alle euroa, ei summasta peritä perintöveroa Testamentin avulla puolisovähennyksen voi hyödyntää myös silloin, kun ei ole rintaperillisiä Alaikäisyysvähennys euroa Jos alaikäisen perintöosuus on alle euroa, ei summasta peritä perintöveroa Vähennys koskee vain sellaista, jolla kuolinhetkellä oli lähinnä oikeus periä perinnönjättäjä Esimerkiksi perinnönjättäjän alaikäinen lapsenlapsi ei saa tehdä alaikäisyysvähennystä, jos hänen vanhempansa eli perinnönjättäjän lapsi on elossa

12 Verotukseen vaikuttaminen testamentilla Vapaaosien hyödyntäminen Jos perintöosuus on alle euroa, on se verosta vapaa Esimerkiksi perittävä voi tehdä alle euron legaatteja eli erityistestamentteja kaikille lapsilleen ja lastenlapsilleen Hallintaoikeustestamentilla voi alentaa perillisten perintöveron määrää Esimerkiksi leskelle on testamentilla pidätetty hallintaoikeus kaikkeen ensin kuolleen puolison omaisuuteen tai tiettyyn omaisuuteen (esim. kesämökkikiinteistöön) Perintöverotuksessa omaisuuden arvosta, johon on pidätetty hallintaoikeus, vähennetään laskennallinen hallintaoikeuden arvo, jolloin se pienentää perillisten perintöveron määrää Omistusoikeuden saaja on perintöverovelvollinen

13 13 Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut

14 14 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutus on vapaaehtoinen, etukäteinen ja holhoustoimilain edunvalvontaa täydentävä instituutio Edunvalvontavaltuutuksesta säädetään laissa ( /648) Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen Valtuutus, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan Edunvalvontavaltuutus on tavallista edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito Edunvalvontavaltuutus ei suoraan poista henkilön omaa oikeustoimikelpoisuutta Valtuuttaja voi valtakirjan vahvistamisen jälkeen myös itse hoitaa niitä asioista, joihin hän kykenee

15 Edunvalvontavaltuutuksen suhde edunvalvontaan Edunvalvontavaltuutus Laki edunvalvontavaltuutuksesta (EVVL 648/2007) Tulevaisuuteen ennakoiva Vapaaehtoinen Itsemäärääminen, vahvistus maistraatissa Vapaaehtoinen, tulee voimaan kun tarvitaan toimittamalla valtakirja vahvistettavaksi maistraattiin. Etukäteistoimi Valtuuttaja voi etukäteen määrätä kenet haluaa valtuuttaa ja millaisiin toimiin. Edunvalvonta Laki holhoustoimesta (HolTL 442/1999) Hakemus maistraattiin tai käräjäoikeudelle Henkilö itse voi hakea maistraatilta, läheiset käräjäoikeudelta. Hakemukseen tulee yleensä liittää lääkärinlausunto, josta ilmenee, että hakija kykenee antamaan pätevän suostumuksen edunvalvojan määräämiselle. Asian käsittelyssä maistraatti kuulee hakijaa henkilökohtaisesti. Kirjallinen hakemus edunvalvojan määräämiseksi voidaan tehdä myös käräjäoikeudelle. Hakemuksen käräjäoikeudelle voi apua tarvitsevan ohella tehdä myös hänen läheiset. Aikaprioriteetti Mikäli edunvalvontavaltuutus on olemassa, ei pääsäännön mukaan ole tarpeellista määrätä edunvalvojaa.

16 16 Mitä asioita edunvalvontavaltuutus koskee? Valtakirjassa valtuuttaja määrittelee mitä asioita valtuutus koskee eli mitä asioita valtuutettu voi valtakirjan nojalla tehdä Valtuutus voi olla hyvin yleisluontoinen taloudellisten tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten annettu valtuutus. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita (esim. pankkiasiat) tai henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat) Yleinen valtuutus antaa oikeuden hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita Valtuutettu ei kuitenkaan saa myydä tai pantata kiinteistöjä eikä lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä näistä oikeustoimista. Jos valtakirjalla ei ole annettu valtuutusta kiinteistön myyntiin, pitää myyntiä varten hakea edunvalvoja. Huom! Valtuutettu saa myydä asunto osakkeen, vaikka siitä ei olisi erityistä mainintaa valtakirjassa (vrt. kiinteistön myynti)

17 17 Kuka voi toimia valtuutettuna? Valtuuttaja itse valitsee valtuutetun Valtuutettu voi olla esimerkiksi sukulainen (myös lähisukulainen), ystävä tai ulkopuolinen asianajaja Valtuutetun kanssa kannattaa keskustella valtakirjasta etukäteen ja varmistaa, että hän suostuu tehtävään Valtuuttaja voi nimetä myös Varavaltuutetun, joka hoitaa tehtävää, jos valtuutettu on tilapäisesti estynyt Toissijaisen valtuutetun, joka ottaa valtuutetun tehtävän hoitaakseen jos valtuutettu ei muuten kuin tilapäisesti pysty toimimaan valtuutettuna Valtuutetun palkkio Palkkion määrästä voidaan antaa ohjeita valtakirjassa tai erillisissä toimintaohjeissa EVVL 22 :n mukaan oikeus saada kohtuullinen palkkio

18 18 Miten valtuutus annetaan? Edunvalvontavaltuutuksen tekijän tulee olla oikeustoimikelpoinen Valtuuttaja on valtakirjan tekohetkellä täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen Edunvalvontavaltakirja tulee olla määrämuotoinen Valtuutus on tehtävä kirjallisesti Kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä, todistajien on tiedettävä, että kyseessä on edunvalvontavaltakirja ja todistajien tulee allekirjoittaa valtakirja

19 19 Valtakirjan vähimmäissisältö (EVVL 6.2 ) Valtuuttamistarkoitus Asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa Tiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta Voimaantuloehto, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan Jos valtakirja ei täytä lain asettamia muotovaatimuksia, valtakirja on pätemätön Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sitten, kun valtakirjan tekijä tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan Valtakirja vahvistetaan valtuutetun pyynnöstä maistraatissa Ilman maistraatin vahvistusta valtakirja ei ole pätevä, eikä sen avulla voi hoitaa asioita

20 20 Milloin valtuutus päättyy? Jos valtuutusta ei ole vielä vahvistettu, valtakirja voidaan perua ottamalla valtakirja pois valtuutuksen saajalta hävittämällä valtakirja antamalla uusi samaa asiaa koskeva valtuutus Vahvistettu valtuutus päättyy, kun valtuuttaja peruuttaa valtuutuksen maistraatti voi peruuttaa valtuutuksen valtuuttajan hakemuksesta, jos valtuuttaja kykenee ymmärtämään perumisen merkityksen. valtuutettu luopuu tehtävästä valtuuttajalle määrätään virallinen edunvalvonta valtuuttaja kuolee

21 21 Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut

22 Etelä Pohjanmaan Osuuspankin lakipalvelut Palvelemme Etelä Pohjanmaan Osuuspankin jokaisessa konttorissa Esimerkkejä palveluistamme Testamentit, niiden muutokset ja säilyttäminen Perunkirjoitukset Perintösuunnittelu ja perinnönjaot Lahjakirjat Avioehtosopimukset Ositukset Edunvalvontavaltuutukset Asunto osakkeiden kaupat Kiinteistö ja määräalakaupat Lainhuudot ja kiinnitykset OP bonusasiakkaat voivat maksaa toimeksiantoja bonuksillaan

23 Yhteystiedot Pankkilakimiehet Hanna Ylinen, OTM Suvi Katariina Kangastie, OTM Lakipalveluassistentit Minna Haapa aho Päivi Sillanpää Puh

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot