Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti"

Transkriptio

1 Ohje 1 (8) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. OSAKKAAT 2.1. Lakimääräiset perilliset 2.2. Leski 2.3. Yleistestamentin saaja 2.4. Toissijaiset perilliset 3. PERUKIRJA 4. ERILAISET KUOLINPESÄTAPAUKSET 4.1. Kuolinpesässä vain yksi osakas 4.2. Yksi kuolinpesän osakkaista rekisteröi ajoneuvon nimiinsä 4.3. Uusi omistaja saanut ajoneuvon perinnönjaossa 4.4. Kuolinpesä luovuttaa ajoneuvon ulkopuoliselle 4.5. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtyminen testamentin perusteella 4.6. Pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija luovuttaa ajoneuvon 4.7. Leski saanut ajoneuvon tasinkona pesän osituksessa 4.8. Alaikäiset lapset kuolinpesän osakkaina 4.9. Ajoneuvon ostaminen kuolinpesän nimiin 5. PERINNÖNJÄTTÄJÄ LUOVUTTANUT AJONEUVON ENNEN KUOLEMAANSA 6. MUITA TAPAUKSIA LIITELUETTELO Taulukko: Kuolinpesiin liittyvien rekisteröintien luovutuspäivämäärät ja asiakirjat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Hakaniemenranta/Hagnäskajen 6, PL/PB/P.O. Box 320, Helsinki/Helsingfors, Finland. Puh./Tfn/Tel (0) , fax +358 (0) Y-tunnus/FO-nummer/ Busines ID:

2 Ohje 2 (8) 1 YLEISTÄ Ajoneuvoliikennejärjestelmään ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä kuolinpesälle. Tieto henkilön kuolemasta päivittyy väestörekisteristä suoraan ajoneuvoliikennejärjestelmään, jolloin henkilön tilalle rekisteriin tulee hänen kuolinpesänsä. Kuolinpesälle lähetetään Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi) kirje, jossa osakkaalle ilmoitetaan, ettei rekisteröinti kuolinpesän nimiin ole tarpeellista. Samalla kirjeessä selvitetään, että rekisteri-ilmoitus on kuitenkin tehtävä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt kuolinpesältä uudelle omistajalle. 2 OSAKKAAT Kuolinpesän hallussa olevasta omaisuudesta määräävät normaalisti kuolinpesän osakkaat yhdessä. Mikäli jakamattoman kuolinpesän omaisuutta halutaan myydä tai muutoin luovuttaa, tulee kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostua luovutukseen. Kuolinpesän osakkaat käyvät ilmi perukirjasta. Pesän osakkaita ovat seuraavassa lueteltavat vainajan oikeudenomistajat. 2.1 Lakimääräiset perilliset Perilliset on perintökaaressa jaettu etuoikeusjärjestyksessä ryhmiin. Jos tietystä ryhmästä ei ole perillistä, saavat perinnön seuraavan ryhmän perilliset. Kunkin ryhmän sisällä on lisäksi oma etuoikeusjärjestyksensä. Vainajan lakimääräisiä perillisiä ovat: rintaperilliset eli lapset, sijaan tulijoinaan lapsenlapset jne. leski, mikäli vainaja oli kuollessaan naimisissa eikä häneltä jäänyt rintaperillistä vanhemmat sisarukset, sijaan tulijoinaan heidän jälkeläisensä isovanhemmat, sijaan tulijoinaan heidän lapsensa. Jos lakimääräisiä perillisiä ei ole, eikä perittävä ole tehnyt testamenttia, perintö menee valtiolle, jonka etuja hoitaa Valtiokonttori. Vainajan serkut eivät peri. Perillinen, joka on sitovasti luopunut perinnöstään perittävän kuoleman jälkeen, ei ole kuolinpesän osakas. Luopumisella tarkoitetaan sitä, että perillinen vetäytyy pesästä määräämättä omaisuudesta millään tavalla, ja hänen sijaansa pesänosakkaiksi tulevat hänen perillisensä. Perintöosuuden luovutuksella tarkoitetaan sitä, että perillinen luovuttaa osuutensa pesästä nimetylle henkilölle. Perintöosuuden luovuttaja on yhä edelleen pesän osakas. 2.2 Leski Leski on kuolinpesän osakas seuraavissa tapauksissa: 1. ositusta ei ole toimitettu eikä puolisoilla ole avio-oikeuden kokonaan poissulkevaa avioehtoa leski on osakkaana osituksen toimittamiseen saakka myös entinen aviopuoliso on ex-puolisonsa kuolinpesän osakas, mikäli omaisuuden ositusta ei ole toimitettu

3 Ohje 3 (8) 2. leski on lähin perillinen perinnönjättäjällä ei ole rintaperillistä eikä hän ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla avioehto ei poista lesken asemaa perillisenä ensiksi kuolleen puolison mahdollisia muita perillisiä (vanhemmat ja sisarukset) nimitetään tässä tapauksessa toissijaisiksi perillisiksi, ks. alla kohta 2.4. leskellä ei kuitenkaan ole perintöoikeutta, jos perittävän kuollessa avioerohakemus oli vireillä 3. leski on yleistestamentin saajana leskellä ei kuitenkaan ole perintöoikeutta, jos perittävän kuollessa avioerohakemus oli vireillä. HUOM! Osituksessa jaetaan omaisuus lesken ja kuolinpesän välillä. Kuolinpesä itsessään voi siis säilyä jakamattomana, vaikka ositus olisikin tehty. 2.3 Yleistestamentin saaja Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös on testamentti, jossa saajalle annetaan: koko jäämistö, määräosa (murto-osa) siitä, tai jäännös, joka jää jäljelle muiden määräysten täyttämisen jälkeen. Yleistestamentilla annettavaa omaisuutta ei siten määritellä yksityiskohtaisesti. Se selviää lopullisesti vasta perinnönjaossa, jossa yleistestamentti täytetään. Yleistestamentin saaja asetetaan testamentilla perillisen asemaan, eli hänestä tulee kuolinpesän täysivaltainen osakas. HUOM! Erityistestamentiksi eli legaatiksi nimitetään jälkisäädöstä, jolla annetaan tietty esine omistusoikeuksin (esinelegaatti), arvomäärä (rahalegaatti) taikka omaisuutta omistusoikeutta vähäisemmin oikeuksin (käyttö- tai tuotto-oikeustestamentti). Erityistestamentin saajasta eli legataarista ei tule kuolinpesän osakasta toisin kuin yleistestamentin saajasta. Jos kuitenkin erityisjälkisäädöksen saaja on perillisen asemassa, hän on viimeksi mainitulla perusteella osakas Toissijaiset perilliset Toissijaiset perilliset (perinnönjättäjän vanhemmat ja sisarukset) ovat ensiksi kuolleen puolison perillisiä, mutta vasta eloonjääneen puolison kuolinpesän osakkaita. Toissijaiset perilliset merkitään kuitenkin perukirjan osakasluetteloon, vaikka he eivät ole pesän osakkaita. Toissijaisten perillisten suostumus ajoneuvon myyntiin vaaditaan vasta, kun ajoneuvo myydään pesästä viimeksi kuolleen puolison jälkeen.

4 Ohje 4 (8) Toissijaisten perillisten suostumusta ei tarvita, kun leski rekisteröi ajoneuvon omistukseensa leski myy ajoneuvon kuolinpesän ulkopuolelle. Toissijaisten perillisten on kuitenkin hyväksyttävä testamentti, jos ensiksi kuollut puoliso on tehnyt testamentin jollekin muulle kuin puolisolleen. Toissijaisten perillisten hyväksyntä tarvitaan myös silloin, kun puolisoiden välisessä keskinäisessä testamentissa ei ole toissijaismääräystä eli leski saa testamentilla täyden omistusoikeuden ja ensiksi kuolleen puolison suku suljetaan perinnöstä ulos. 3 PERUKIRJA Rekisteröitäessä ajoneuvoa kuolinpesän nimiin tai kuolinpesän luovuttaessa ajoneuvon edelleen on perusasiakirjana perukirja. Perukirjasta ilmenevät kuolinpesän osakkaat. Perukirjan osakasluettelo voidaan myös vahvistaa maistraatissa. Perunkirjoitus tulee pitää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja laaditaan lähinnä perintöverotusta varten. Perukirjassa on lueteltu mm. vainajan oikeudenomistajat sekä varat ja velat. Pesän varat ja velat ilmoittaa ns. pesän ilmoittaja, joka on pesän parhaiten tunteva henkilö. Varojen arvon määrittävät kaksi uskottua miestä. Näiden kaikkien kolmen tulee allekirjoittaa perukirja. Mikäli kuolinpesän osakkaat myyvät ajoneuvon ennen perunkirjoituksen pitoa, tulee rekisteröintiä varten hankkia sukuselvitys osakkaiden selvittämiseksi. Sukuselvitys koostuu vainajan virkatodistuksista, jotka hankitaan vainajan kotipaikkojen seurakunnista tai rekisteritoimistoista siitä lähtien kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta. Sukuselvitys hyväksytään vain siihen saakka kunnes perunkirjoitus on toimitettu. Kun kuolinpesä myy tai kun sen nimiin ostetaan ajoneuvo, tulee rekisteröintitodistuksen liitteeksi toimittaa perukirjan jäljennös (tai lyhennysjäljennös) tai jäljennös maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta. Perukirjasta on ilmettävä vähintään: kuolinpesän osakkaat (kuolinpesän osakkaat voivat ainoastaan yhdessä päättää kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovuttamisesta tai omaisuuden hankkimisesta kuolinpesän nimiin) perunkirjoituksessa ilmoitetut asiakirjat (tarkistetaan löytyykö testamenttia, avioehtoa tai muuta luovutukseen vaikuttavaa asiakirjaa). Luovutukseen vaikuttava asiakirja on liitettävä rekisteröintiasiakirjoihin, ellei sen sisältö käy nimenomaisesti ilmi perukirjasta. allekirjoitukset. HUOM! - Perukirjasta tulee ilmetä yllä mainitut tiedot siten, ettei synny epäselvyyttä tietojen eheydestä. - Viranomaisten tai uskottujen miesten antamat/allekirjoittamat perukirjalyhennelmät voidaan hyväksyä, kunhan tarvittavat tiedot ilmenevät. Myös kopio lyhennelmästä kelpaa.

5 Ohje 5 (8) Koska ajoneuvoliikennerekisteri on julkinen rekisteri, on perukirja vapaasti kaikkien tilattavissa, kun se on rekisteröintiasiakirjojen liitteenä. 4 ERILAISET KUOLINPESÄTAPAUKSET Käytännössä esiintyy hyvin erilaisia rekisteröintitapauksia, joissa kuolinpesä on osallisena. Jäljempänä on pyritty luettelemaan näistä tärkeimmät. 4.1 Kuolinpesässä vain yksi osakas osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta. Mikäli pesän ainoa osakas (lakimääräinen perillinen tai testamentinsaaja) haluaa rekisteröidä ajoneuvon omistukseensa, merkitään luovutuspäiväksi se päivä, jonka osakas ilmoittaa luovutuspäiväksi, esim. vakuutuksen alkamispäivä. 4.2 Yksi kuolinpesän osakkaista rekisteröi ajoneuvon nimiinsä osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta sekä luovutus muilta osakkailta. Luovutuspäivä on se päivä, jona muut osakkaat ovat luovuttaneet ajoneuvon yhdelle pesän osakkaista. 4.3 Uusi omistaja saanut ajoneuvon perinnönjaossa Jos perinnönjako on pesänjakajan tekemä, riittää rekisteröintiin lainvoimainen perinnönjakokirja. Jos osakkaat tekevät perinnönjakokirjan keskenään, vaaditaan liitteeksi perukirjan sivu, josta käy ilmi kuolinpesän osakkaat, tai maistraatin vahvistama osakasluettelo. Luovutuspäivä on se päivä, jolloin perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi. Perinnönjako voi saada lainvoiman kahdella eri tavalla: 1. Perinnönjakokirjan allekirjoituspäivänä, jos kaikki pesän osakkaat ovat sen hyväksyneet ja sitoutuneet olemaan sitä moittimatta. 2. Kuuden kuukauden kuluttua pesänjakajan tekemästä toimitusjaosta, jos kukaan osakkaista ei ole sitä moittinut. Osoituksena lainvoimaisuudesta tulee esittää tuomioistuimen antama lainvoimaisuustodistus, joka osoittaa, että tuomioistuimessa ei ole vireillä perinnönjaon moitekannetta. Normaalisti hyväksynnässä käytetään ilmaisua hyväksyn ja sitoudun olemaan moittimatta. Riittävänä voidaan kuitenkin pitää myös ilmaisua hyväksyn. 4.4 Kuolinpesä luovuttaa ajoneuvon ulkopuoliselle osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta sekä luovutus kaikilta osakkailta. Luovutuspäivä on se päivä, jolloin perilliset luovuttavat ajoneuvon kolmannelle.

6 Ohje 6 (8) 4.5 Ajoneuvon omistusoikeuden siirtyminen testamentin perusteella osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta sekä jäljennös lainvoimaisesta (omistusoikeus)testamentista. Jos testamentti on hallintaoikeustestamentti, ei sitä tarvitse liittää asiakirjoihin. Testamenttia ei tarvitse liittää asiakirjoihin myöskään silloin, kun sen sisältö ja lainvoimaisuus käyvät nimenomaisesti ilmi perukirjasta. Jos testamentti on yleistestamentti, pysyy kuolinpesä jakamattomana perinnönjaon toimittamiseen asti. Luovutuspäivänä käytetään tässä tapauksessa päivää, jolloin pesänosakkaat ovat sopineet luovutuksesta. Luovutuspäivä ei kuitenkaan voi olla aikaisempi kuin se, jolloin testamentti sai lainvoiman. Jos testamentti on erityistestamentti, käytetään luovutuspäivänä sitä päivää, jona testamentti sai lainvoiman. Testamentti voi saada lainvoiman kahdella eri tavalla: 1. Kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi kaikille perillisille, eikä kukaan ole sitä moittinut. Määräajan kuluttua testamentin saajan tulee hakea vainajan kotipaikan tuomioistuimelta lainvoimaisuustodistus, jonka hän saa, mikäli kukaan ei ole testamenttia moittinut. Rekisteröinnissä tulee vielä kuitenkin tarkistaa, että viimeisestä tiedoksiannosta on kulunut kuusi kuukautta lainvoimaisuustodistuksen antamiseen. Tuomioistuimet eivät tätä välttämättä tarkista, vaan he saattavat antaa todistuksen jo ennen kuuden kuukauden umpeen kulumista. 2. Kaikki perilliset ovat testamentin hyväksyneet (ja sitoutuneet olemaan sitä moittimatta). Tällöin testamentti saa lainvoiman sinä päivänä, jolloin viimeinen perillinen on testamentin hyväksynyt. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista ei ole oikeustoimikelpoinen tai häntä ei ole tavoitettu, tulee hänelle tarvittaessa hakea edunvalvoja, joka osakkaan puolesta voi ottaa testamentin tiedoksi ja hyväksyä sen. 4.6 Pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija luovuttaa ajoneuvon Pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija luovuttaa ajoneuvon allekirjoittamalla luovutusasiakirjan. Luovutuspäivä on sama kuin allekirjoituspäivä, jos ei muuta ole sovittu. Luovutuksen lisäksi: pesänselvittäjältä oikeuden määräyskirja pesänjakajalta tuomioistuimen lupa myyntiin testamentin toimeenpanijalta lainvoimainen testamentti. Testamentin lainvoimaisuuden osoittamiseksi vaaditaan liitteeksi perukirjan jäljennös (tai lyhennysjäljennös) tai jäljennös maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta. 4.7 Leski saanut ajoneuvon tasinkona pesän osituksessa Liitteeksi perukirjan sivu, josta käy ilmi pesän osakkaat, tai jäljennös maistraatin vahvistamasta osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta, sekä lainvoimainen osituskirja. Osituskirjan

7 Ohje 7 (8) lainvoimaisuuden voi osoittaa kahdella eri tavalla: lainvoimaisuustodistuksella tai lesken ja kaikkien perillisten hyväksynnällä. Luovutuspäivä on osituksen lainvoimaisuuden päivä. 4.8 Alaikäiset lapset kuolinpesän osakkaina Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei saa edustaa vajaavaltaista oikeustoimessa, jonka toisena osapuolena on edunvalvoja itse tai hänen puolisonsa tai joku, jota edunvalvoja edustaa. Tämän ns. intressiristiriidan johdosta leski ei saa rekisteröidä ajoneuvoa omistukseensa, ellei lapsille ole oikeudessa määrätty edunvalvojaa, joka allekirjoittaa lasten puolesta erillisen luovutuskirjan tai ositus- tai perinnönjakokirjan. Leski voi sitä vastoin rekisteröidä ajoneuvon kuolinpesän tai lasten nimiin ja merkitä itsensä haltijaksi. Lasten edunvalvojana leski saa myös luovuttaa ajoneuvon ulkopuoliselle henkilölle. 4.9 Ajoneuvon ostaminen kuolinpesän nimiin Kuolinpesän ostaessa ajoneuvon vaaditaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus. osakasluettelosta tai sukuselvitys vainajasta sekä kauppakirja tms. 5 PERINNÖNJÄTTÄJÄ LUOVUTTANUT AJONEUVON ENNEN KUOLEMAANSA Mikäli perinnönjättäjä on luovuttanut ajoneuvon ennen kuolemaansa, mutta uusi omistaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa ennen kuolemaa, muuttaa väestörekisteristä tuleva ilmoitus ajoneuvon omistajaksi kuolinpesän. Henkilön, joka on saanut ajoneuvon omistusoikeuden ennen vainajan kuolemaa, tulee esittää seuraavanlainen selvitys asiasta: Luovutustodistus tms., josta luovutus käy ilmi. Luovutustodistuksesta tulee ilmetä, että luovutuspäivä on ennen kuolemaa. Perukirjaa ei vaadita, koska ajoneuvo ei ole pesän omaisuutta. Ennen omistajan vaihdon tekemistä rekisteröijän tulee olla yhteydessä Trafin rekisteröintiyksikköön. 6 MUITA TAPAUKSIA Yhden pesänosakkaan allekirjoitus riittää seuraavissa tapauksissa: vakuutusyhtiön vaihdos kuolinpesä merkitään haltijasta omistajaksi liikennekäytöstä poisto (kun rekisterikilvet palautetaan) tulostetaan rekisteröintitodistus kadonneen tilalle rekisteritunnuksen vaihto (mm. rekisterikilpien anastustapauksissa) ajoneuvon käytön muutos luovutusilmoituksen tekeminen kuolinpesän puolesta (perinnönjättäjä tai pesä myynyt ajoneuvon).

8 Ohje 8 (8) Liitteeksi perukirjan sivu, josta käy ilmi kuolinpesän osakkaat. HUOM! Kun tehdään liikennekäytöstä poisto ilman rekisterikilpien palauttamista tai liikennekäyttöön otto, tulee kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittaa rekisteri-ilmoitus. Simo Karppinen yksikönpäällikkö Reijo Jälkö lakimies JAKELU Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Satu Kemppainen ja Suomen nuoret lesket ry, 2010 Opasta on päivitetty 2011 ja 2012 Taitto: Jyrki Pitkänen 3. painos, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012. Opas on ladattavissa

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Salonen, Emmi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Emmi Salonen Liiketalous

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot