Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perukirja. Verotuksen näkökulmasta"

Transkriptio

1 Perukirja Verotuksen näkökulmasta

2 Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita kopiot Verohallintoon Perukirjan vahvistaminen maistraatissa Perintöverotuspäätös Perintöveron määräytyminen Vainajan varallisuus ja sen arvostaminen Kuolinpesän varallisuuden arvosta voi vähentää velkoja ja kuluja Vähennykset perinnöstä Hallintaoikeusvähennys Henkivakuutus Vakuutuskorvauksen verovapaa osuus Lainaturvavakuutus Vainajan aiemmin antamat lahjat Ennakkoperintöolettama Leskenä kuolleen perukirja Miten riitaiset asiat otetaan huomioon perintöverotuksessa? Kahden vuoden kuluessa sattuneet kuolemantapaukset Kansainvälinen perintö Sukupolvenvaihdos Ennakkoratkaisu Ositus ja perinnönjakosopimus Tietojen luovutus Perintöverotuksen lomakkeet

3 Perukirja Perukirjalla selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan varat ja velat. Pesän ilmoittajan on ilmoitettava kaikki pesässä oleva varallisuus. Uskottujen miesten tehtävänä on arvioida varallisuuden arvo kuolinpäivän käypään arvoon. Perukirjassa pitää olla tarvittavat tiedot, jotta Verohallinto voi tehdä oikeanlaisen perintöveropäätöksen. 3

4 Ilmoittaminen Pesän ilmoittaa se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai on sen tilaan parhaiten perehtynyt. Tiedonantovelvollisuus perunkirjoitusta varten on osakkaalla eloonjääneellä puolisolla, vaikkei tämä olisikaan osakas. 4

5 Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus on toimitettava silloin, kun perittävä asui kuollessaan pysyvästi Suomessa. Kuolleen henkilön kansalaisuudella, iällä tai omaisuuden määrällä ei ole merkitystä perunkirjoitusvelvollisuuteen. Esimerkiksi elävänä syntyneen, mutta välittömästi synnytyksen jälkeen kuolleen lapsen jälkeenkin on toimitettava perunkirjoitus. 5 Perunkirjoitusvelvollisuus ei ole täysin yhteneväinen perintöverovelvollisuuden kanssa Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti. Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta on perintövero kuitenkin aina maksettava Suomeen. Kiinteään omaisuuteen rinnastetaan sellaisen yhtiön osakkeet tai osuudet, jonka varoista yli 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta (esim. asunto-osakkeet).

6 Perunkirjoitus Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä ja perukirja laadittava 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Perukirja laaditaan perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella. Perukirja on jätettävä Verohallintoon 1kk kuluessa perukirjan tekemisestä. Perunkirjoituksessa selvitetään pesässä olevan varallisuuden määrä ja laatu kenellä on oikeus saada pesästä varallisuutta heidän asemansa pesässä. Perunkirjoituksen toimittaja valitsee kaksi uskottua miestä toimittamaan perunkirjoituksen. Useimmiten uskotut miehet hoitavat perunkirjoitusta koskevat käytännön toimet mm. keräävät asiakirja-aineiston ja kutsuvat tilaisuuteen asianosaiset. 6

7 Lisäaikojen hakeminen Perunkirjoituksen toimittamiselle tai perukirjan antamiselle Verohallinnolle voi hakea lisäaikaa lomakkeella. Pidennykselle täytyy olla perusteltu syy. Hakemuksen täytyy olla kirjallinen ja siinä on oltava hakijan allekirjoitus ja yhteystiedot. Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle täytyy hakea kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Lue lisää 7 Lisäaikaa perukirjan antamiselle täytyy hakea kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

8 Perukirjasta tulee ilmetä 1/2 vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat (valtion takaamaa opintolainaa ei merkitä perukirjaan) vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille 8

9 Perukirjasta tulee ilmetä 2/2 ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä (esimerkiksi puolisoiden yhteisen kodin) testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset mahdolliset ennakkoperinnöt (myös leskeltä saadut) ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu) perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset (niiden saajat ja määrät) perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat. Lisäksi on annettava kaikki muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen varojen ja velkojen arvioimisessa. 9

10 Perukirjan liitteet Liitä perukirjaan jäljennös testamentista ja avioehtosopimuksesta jäljennös perinnönjakokirjasta, jos perinnönjako on toimitettu jäljennös osituskirjasta ja / tai perinnönjakokirjasta, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja ensin kuolleen puolison perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus tai perinnönjako. Älä liitä esimerkiksi virkatodistuksia aiemmin kuolleen puolison perukirjaa 10

11 Valtakirja Jos kuolinpesän veroasioiden hoitajaksi on valittu tietty henkilö, perukirjan liitteenä on oltava valtakirja, josta asia selviää. Yleisvaltakirja ei riitä kuolinpesän veroasioiden hoitamiseen. Asianhoitajavaltuutuksen antaminen vaatii kaikkien pesänosakkaiden allekirjoituksen perukirjassa tai erillisen valtakirjan. Valtuuta kuolinpesälle asianhoitaja Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten Yksittäisen osakkaan asioiden hoitamista varten tarvitaan eri valtakirja kuin kuolinpesän asioiden hoitamiseen 11 Valtakirja veroasioiden hoitamista varten

12 Toimita kopiot Verohallintoon Toimita jäljennös perukirjasta ja tarvittavat liitteet Verohallintoon 1 kk sisällä perunkirjoituksesta Samaan osoitteeseen voit lähettää lisäaikahakemuksen. VEROHALLINTO Perintö- ja lahjaverotus PL VERO Älä lähetä mitään perintöverotuksen alkuperäisiä asiakirjoja. Verohallinto ei enää säilytä arkistossaan perintöverotuksen paperisia asiakirjoja. 12

13 Perukirjan vahvistaminen maistraatissa Perukirjaa ei tarvitse vahvistaa maistraatissa ennen kuin se toimitetaan Verohallintoon. Perukirjan tai esimerkiksi osakasluettelon vahvistuttaminen saattaa kuitenkin helpottaa muun muassa asiointia, jos kuolinpesässä on useita osakkaita oikeustoimien tekemistä kuolinpesän puolesta esim. pankkiasioissa. 13

14 Perintöverotuspäätös Verotuspäätöksestä näkyy, onko perukirjaan merkitty omaisuuden arvo ja vähennykset hyväksytty perintöverotuksen perusteeksi. Verotuspäätös kannattaa säilyttää yhdessä perukirjan kanssa. Päätöksestä ilmenevää perintöverotusarvoa voit tarvita myöhemmin, jos myyt perittyä omaisuutta ja haluat käyttää sitä hankintahintana. 14

15 Perintöveron määräytyminen Perintöveron määrän voi arvioida laskurilla tai taulukosta Perintöveroa maksavat perilliset ja testamentinsaajat. Lisäksi perintöveroa maksavat lisäksi TVL 34 :n määrittelemät henkivakuutuksen edunsaajat. Perintövero määrätään jokaiselle perijälle erikseen Veron määrä riippuu kunkin perillisen perintöosan suuruudesta ja veroluokasta. Alle euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa veroa. Perunkirjoitus on tehtävä ja perukirja toimitettava Verohallintoon siitä huolimatta. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata euroon asti. 15

16 Vainajan varallisuus ja sen arvostaminen Vainajan varoiksi luetaan hänelle kuolinhetkellä omistajana kuulunut varallisuus. Jäämistö koostuu perittävän nettovarallisuudesta eli varojen ja velkojen erotuksesta perittävän kuolinhetkellä. Varallisuus arvostetaan kuolinhetken mukaiseen käypään arvoon. 16 Käyvällä arvolla tarkoitetaan varallisuuden todennäköistä luovutushintaa. Ellei käypää arvoa voida muuten selvittää, varat arvostetaan Verohallinnon ohjeen mukaisesti. Lue lisää varallisuuden arvostamisesta perintöverotuksessa

17 Kuolinpesän varallisuuden arvosta voi vähentää velkoja ja kuluja Velkojen lisäksi voi vähentää esimerkiksi hautaamisesta ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Matkakulut perunkirjoitukseen ja ansionmenetykset eivät ole vähennyskelpoisia kuluja. Vähennyskelpoisia ovat vainajan elinaikaan kohdistuvat, mutta kuolinhetkellä maksamatta olleet velat esimerkiksi asunto-, osamaksu- ja luottokorttivelka vainajan elinaikaan kohdistuva verovelka vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut maksamattomat sairauskulut. 17

18 Vähennykset perinnöstä Puolisovähennys Perinnönjättäjän puolison veronalaisesta perintöosasta tai testamenttisaannosta vähennetään puolisovähennyksenä euroa. Vähennys on euroa mikäli perinnönjättäjä on kuollut ennen Jos ns. verotuksellinen puoliso on saamassa testamentilla omaisuutta, voidaan hänen perintöosastaan tehdä sama vähennys. Alaikäisyysvähennys 18 Perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa oleva alaikäinen perillinen on oikeutettu saamaan alaikäisyysvähennystä euroa. Vähennys on euroa mikäli perinnönjättäjä on kuollut ennen Oikeus vähennykseen on rajoitettu niihin jälkeläisiin, jotka olivat ensisijaisessa perillisasemassa perittävän kuolinhetkellä Esimerkiksi jos isovanhempi kuolee ja vanhemmat luopuvat perinnöstä, heidän alaikäiset lapsensa eivät saa alaikäisyysvähennystä. Vähennys ei koske testamentinsaajia, paitsi jos he ovat ensisijaisessa perillisasemassa.

19 Hallintaoikeusvähennys Hallintaoikeus voi perustua esimerkiksi testamenttiin lesken lakiin perustuvaan hallintaetuoikeuteen Hallintaoikeusvähennyksen huomioiminen perintöverotuksessa edellyttää, että peruste hallintaoikeudelle on merkitty perukirjaan testamenttiin tai muuhun liitteenä olevaan asiakirjaan 19 Lue lisää hallintaoikeudesta

20 Henkivakuutus Henkilövakuutuksen perusteella saatu henkivakuutuskorvaus on aina verollinen. Se verotetaan joko tuloverotuksessa tai perintöverotuksessa. Henkivakuutuskorvaus, jossa ei ole määrätty edunsaajaa, kuuluu jäämistöön. Pääsääntöisesti vakuutuskorvaus on veronalaista ainoastaan perintöverotuksessa 1. veroluokkaan kuuluville 2. veroluokkaan kuuluville edunsaajille vakuutuskorvaus on veronalaista pääsääntöisesti tuloverotuksessa, ei perintöverotuksessa. Veroluokat löydät diasta 9 Vapaaehtoista eläkevakuutusta verotetaan eri tavalla kuin henkivakuutusta. Lue lisää Henkivakuutuskorvauksen ilmoittaminen Esimerkkejä 20

21 Vakuutuskorvauksen verovapaa osuus, perittävä kuollut ennen Verovapaa osuus koskee vain niitä tilanteita, jolloin perittävä on kuollut ennen : Vakuutuskorvaus on säädetty perintöverotuksessa kokonaan verovapaaksi euroon saakka. Vain sen ylittävä osa on veronalaista. Vapaaosa on saajakohtainen. Saman saajan saman kuolintapauksen johdosta saamat vakuutuskorvaukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään yksi vapaaosa. Vapaaosan ylittävä osa lisätään saajan perintöosaan. Verovapauden saa myös silloin, kun korvaus maksetaan kuolinpesälle. Lesken edunsaajana saamasta vakuutuskorvauksesta verovapaata on puolet tai kuitenkin vähintään euroa. 21

22 Lainaturvavakuutus Lainaturvavakuutuksesta perinnönjättäjän lainojen katteeksi maksettavaa vakuutuskorvausta ei pidetä kuolinpesän varoina. Vakuutuksella katettua velkaa ei pidetä perinnönjättäjän velkana. Jos vakuutuskorvaus on isompi kuin katettava lainamäärä, ylimenevää osaa käsitellään normaalin henkivakuutuskorvauksen tapaan. 22

23 Vainajan aiemmin antamat lahjat 23 Perintöverotuksessa otetaan huomioon perittävän lahjat ja ennakkoperinnöt sekä lesken antamat ennakkoperinnöt. Ne lisätään pesän säästöön ja vaikuttavat siten perintöosien ja lakiosien laskentaan. Kolmen vuoden sisällä ennen kuolemaa annetut lahjat vaikuttavat perinnön saajan verotettavan perintöosuuden määrään, mutta eivät kuitenkaan pääsääntöisesti perintöosien tai lakiosien laskentaan. myös alle euron arvoiset lahjat / ja sen jälkeen saatujen lahjojen osalta myös alle euron arvoiset lahjat Seuraavia lahjoja ei huomioida perintö- ja lakiosien laskemisessa koti-irtaimistolahjat, jonka arvo ei ylitä euroa koulutukseen, kasvatukseen ja elatukseen annetut varat Lue lisää: lahjat, joista ei mene lahjaveroa Lahjojen arvo lisätään saajan laskennalliseen perintöosaan. Laskennalliselle perintöosalle määrättävästä perintöverosta vähennetään lahjoista maksetut lahjaverot. Näiden verojen erotuksesta muodostuu perilliselle maksuunpantava perintövero

24 Ennakkoperintöolettama Perillisasemassa olevalle rintaperilliselle annettu lahja on lähtökohtaisesti ennakkoperintöä. Lahjaa voidaan pitää ennakkoperintönä vain, jos lahjansaaja on perillisasemassa lahjanantajan kuolinhetkellä. Muulle perilliselle annettu lahja ei ole ennakkoperintöä (ennakkoperintöolettama). Lahjanantaja voi erikseen määrätä esimerkiksi lahjakirjassa, että lahjaa ei oteta huomioon ennakkoperintönä. tai olosuhteiden perusteella perinnönjättäjän ei voida katsoa tarkoittaneen lahjaa ennakkoperinnöksi. Jos ennakkoperinnön saanut perillinen on kuollut ennen perinnönjättäjää, ennakkoperintö vähennetään perinnönjaossa hänen jälkeläistensä perintöosuuksista. Lue lisää perinnönjättäjältä saaduista lahjoista 24

25 Leskenä kuolleen perukirja Leski on henkilö, jonka aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli on kuollut avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen voimassa ollessa. Lesken jälkeen toimitettavassa perunkirjoituksessa tulee huomioida tiettyjä erityispiirteitä normaalien yleisten perunkirjoitusmääräysten lisäksi. Lesken perukirjalla on annettava selvitys lesken oikeudesta ensin kuolleen puolison kuolinpesän varoihin lesken kuolinhetkellä. Tieto oikeudesta voidaan antaa lesken perukirjalla tai perukirjaan liitetyllä muulla selvityksellä. Jos ensin kuolleen puolison kuoleman jälkeen on toimitettu ositus tai jako ensin kuolleen perillisten ja lesken välillä, lesken perukirjaa eivät koske mitkään erityissäännökset, vaan se toimitetaan yleisten perukirjaa koskevien säännösten mukaisesti. Jos taas ositusta ei ole tehty tai se on tehty osittain, on perukirjaa laadittaessa kiinnitettävä huomio lesken perunkirjoituksesta annettuihin erityisiin määräyksiin. Lue lesken jälkeen toimitettavasta perunkirjoituksesta tarkemmin ohjeesta Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot 25

26 Miten riitaiset asiat otetaan huomioon perintöverotuksessa? Perintöverotus tehdään lähtökohtaisesti perukirjan mukaan. Perintöverotusta ei voida jättää odottamaan esimerkiksi oikeudenkäynnin lopputulosta tai pesänselvittäjän ratkaisua. Jos riita-asia ei selviä ennen verotuksen toimittamista, voi perintöverotukseen hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen tilanteen selvittyä. 26

27 Kahden vuoden kuluessa sattuneet kuolemantapaukset Jos kahden vuoden sisällä tapahtuu kaksi tai useampia kuolemantapauksia ja sama omaisuus joutuisi tästä syystä perintöverotettavaksi useampaan kertaan, niin tuosta omaisuudesta maksetaan perintöveroa vain kerran. Vero tulee määrättäväksi sen sukulaisuussuhteen perusteella, joka näissä perättäisissä perimyksissä on kaukaisin. Myös kahteen kertaan perityn omaisuuden sijaan tullut omaisuus oikeuttaa erityisvähennykseen. Vähennyksen toteuttamistapa riippuu siitä, onko veroluokka jälkimmäisen kuolintapauksen yhteydessä sama tai alempi vai ylempi kuin ensimmäisessä tapauksessa. Jos jälkimmäistä perintöverotusta toimitettaessa perintöveroa ensin kuolleen jälkeen on maksamatta, sitä ei voida vähentää velkana. Vähennys kohdistetaan vain siihen osaan omaisuutta, josta olisi muutoin tosiasiallisesti maksettava veroa kahteen kertaan. Jos sen sijaan vähennetään kahteen kertaan perittyä omaisuutta, vähennetään ainoastaan se omaisuus, josta veroa on maksettu. Vähennys otetaan viran puolesta huomioon perukirjan tietojen perusteella. 27

28 Kansainvälinen perintö Suomalaista perukirjaa ei ole välttämätöntä laatia, jos perinnönjättäjällä ei ollut kotipaikkaa Suomessa kuolinpäivänä. Jos hänen omaisuuteensa kuuluu kuitenkin Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta tai joku perillisistä tai testamentinsaajista asuu Suomessa, omaisuudesta tulee tehdä perintöveroilmoitus. Perintöveroa tästä osuudesta maksetaan tältä osin Suomeen. Toimita perintöveroilmoitus liitteineen Verohallintoon kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Jos perillinen tai testamentinsaaja asuu Suomessa, luetaan kolmen kuukauden aika siitä, kun perillinen sai tiedon hänelle tulevasta perinnöstä tai testamentista. Jos suomalaista perukirjaa ei ole, ilmoita perintö lomakkeella Perintöveroilmoitus - perinnönjättäjä asui ulkomailla. Täytä ja tulosta perintöveroilmoitus. Ilmoita ulkomainen perintö Verohallintoon Perintöverotus kansainvälisissä tilanteissa 28 Kansainväliset tilanteet -ohje

29 Sukupolvenvaihdos Jos kuolinpesä sisältää yritys- tai maatalousomaisuutta ja toimintaa jatketaan kuoleman jälkeen, on omaisuuteen mahdollista saada huojennusta perintöveron määrään ja pidennystä maksuaikaan. Sukupolvenvaihdokseen liittyy erityisiä verotuksellisia kysymyksiä. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta koskien yrityksen sukupolvenvaihdosta Lue lisää Verohallinnon ohjeesta koskien maatilan sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoshuojennusta pitää vaatia perukirjalla tai muutoin kirjallisesti ennen verotuksen toimittamista. 29

30 Ennakkoratkaisu Voit hakea ennakkoratkaisua perintöverotuksesta. Perintöveron ennakkoratkaisu annetaan yleensä vain perintöveron suorittamisvelvollisuutta koskevaan tulkintakysymykseen. Perintöveron määrästä ei pääsääntöisesti anneta ennakkoratkaisua. Verohallinnon päätös on maksullinen. Perintöveroa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen voit tehdä perittävän kuoleman jälkeen. Hakemus pitää jättää ennen perintöverotuksen toimittamista. Perintöveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea kuolinpesän osakas ja erityisjälkisäädöksen saaja. Eloonjäänyt puoliso voi hakea ennakkoratkaisua, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas. Lue lisää ennakkoratkaisuista 30

31 Ositus ja perinnönjakosopimus Ositus ja perinnönjakosopimus voi vaikuttaa perintöverotukseen. Lue lisää 31

32 Tietojen luovutus Perukirja liitteineen on salassa pidettäviä Perukirjasta ja sen liitteistä voidaan tapauskohtaisesti antaa jäljennöksiä mm. henkilölle, joka tarvitsee tietoja etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi. Perukirjajäljennös on pääsääntöisesti maksullinen. Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista Perukirjajäljennöksen tilauslomake Käytä perukirjajäljennöksen tilauslomaketta kansilehtenä, vaikka tilaisit jäljennöksen vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä. Toimita perukirjajäljennöksen tilauslomake osoitteeseen 32 VEROHALLINTO Perintö- ja lahjaverotus PL VERO

33 Perintöverotuksen lomakkeet Vero.fi -sivuilta löydät ajantasaiset perintöverotuksen lomakkeet ja ohjeet. Ajantasaisten lomakkeiden ja kansilehtien käyttö nopeuttaa asioiden käsittelyä Verohallinnossa. Jos lähetät Verohallintoon vapaamuotoisen asiakirjan tai hakemuksen, liitä asianomainen Verohallinnon lomake kansilehdeksi. 33

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2018 13.3.2018 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 14.3.2018 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa eläessään omin toimenpitein

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

ESIMERKKI Perukirja Päivämäärä

ESIMERKKI Perukirja Päivämäärä Perukirja Paikka Kiteellä Päivämäärä 25.2.2015 ESIMERKKI Sisällysluettelo Johdanto-osa 1. Perinnön jättäjä 3 2. Pesän osakkaat 3 3. Uskotut miehet 3 4. Perunkirjoituksesta ilmoitettu 3 5. Pesän ilmoittaja

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3.

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Verkkoseminaarissa esitetyt kysymykset vastauksineen. Kuolinpesään kuuluu edellisiltä sukupolvilta jakamatta jääneitä ns. niittypalstoja, joita kukaan perillisistä

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

Perukirja! Paikka:!!!! Päivämäärä:!!

Perukirja! Paikka:!!!! Päivämäärä:!! Perukirja Paikka: Päivämäärä: PERUKIRJA PERUKIRJA Sivu2/12 Sisällysluettelo$ 1. PERINNÖNJÄTTÄJÄ...3 2. PESÄNOSAKKAAT...3 3. USKOTUTMIEHET...3 4. PERUNKIRJOITUKSESTAILMOITETTU...3 5. PESÄNILMOITTAJAJAPERINTÖVEROILMOITUKSENVASTAAVA...4

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesän osakkaille

Kuolinpesän osakkaille Kuolinpesän osakkaille Opas kuolinpesän osakkaille Läheisen poismenon aiheuttaman surun lisäksi omaisilla on kannettavanaan vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön asioista. Tämä opas

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja

Perukirja Täydennysperukirja 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

puolison ja lesken jälkeen

puolison ja lesken jälkeen Perukirjan laadinnasta ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeen Verohallinnon näkökulma Verkkoseminaari 16.3.2017 Kalle Isotalo Tilaisuuden sisältö Perunkirjoitus ensin kuolleen puolison (EKP) tai lesken

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1984 vp. -- tie n:o 22 lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona Rovaniemi 11.3.2017 Markus Ekdahl Kuolinpesät Suomessa Yli 35 000 kuolinpesää 30 hehtaaria / kpl, yli 5 ha:n omistukset Lähes

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto

Lisätiedot

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com Kiitos Turre Legalin valitsemisesta perunkirjoituksen järjestäjäksi. Perunkirjoituksessa uskottuina miehinä toimivat: Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Lisätiedot

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse 1 (3) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti,

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti, Maatilojen laki- ja sopimuspäivä Jorma Jokipii Lapinlahti, 13.12.2017 SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN LAKIPALVELUT perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut avioehdot sopimukset eron varalle testamentit edunvalvontavaltuutukset

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA 1 (6) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun henkilötunnus Kuolinsyy Kuolinpäivä Yhteyshenkilön tiedot

Lisätiedot

Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos

Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos www.tuokko.fi Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii huolellista suunnittelua Yrityksen sukupolvenvaihdos on monessa yrityksessä ainutkertainen tapahtuma, jonka suunnittelu

Lisätiedot

Katja Mäkineste PERUNKIRJOITUS

Katja Mäkineste PERUNKIRJOITUS Katja Mäkineste PERUNKIRJOITUS Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2017 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Centriaammattikorkeakoulu Koulutusohjelma Liiketalous Työn

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

SUOMEN SUOSITUIN PERUNKIRJOITUSPALVELU

SUOMEN SUOSITUIN PERUNKIRJOITUSPALVELU PERUKIRJANETISSA.FI - TAMMELAN PUISTOKATU 22 - HEI@PERUKIRJANETISSA.FI PERUKIRJANETISSA.FI SUOMEN SUOSITUIN PERUNKIRJOITUSPALVELU PERUNKIRJOITUS JA PERUKIRJA VAIN 24 Mikael B. 66v Suuren ikäluokkien kasvattina

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Liiketalouden koulutusohjelma 2012 OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sveholm, Sanna Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

15.2.2011 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ

15.2.2011 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS OIKEUSTIETEIDEN LAITOS 22. 24.02.2011 Jari Kosonen PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET * FISKAALISET TAVOITTEET - VARAINHANKINTA VALTIOLLE - VERONMAKSUKYKYÄ LISÄÄVÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti Asianajaja Harri Jussila

TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti Asianajaja Harri Jussila TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti 28.11.2018 Asianajaja Harri Jussila ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuka on äänessä? Kuka perii perittävän varallisuuden? Entä jos perillisiä ei

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Veroinfoa senioreille. SeniorSurf 2017

Veroinfoa senioreille. SeniorSurf 2017 Veroinfoa senioreille SeniorSurf 2017 Hoidatko asioitasi tietokoneella? Jos, niin onko käytössäsi pöytäkone tabletti älypuhelin Minkä asioiden hoitamiseen erityisesti tarvitset tukea? Hoida veroasiasi

Lisätiedot

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä www. hltlaki.fi Maatilan sukupolvenvaihdos ja tärkeät sopimukset infotilaisuus Karstula 8.10.2018 Asianajaja Tero Lakka Markku Halonen Tero Lakka Mikko Tuomi Annu Tamminen

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015 KEVÄT 2015 1 LAINSÄÄDÄNTÖHISTORIA Leimaveroperusteinen perintö- ja lahjaverotus ennen vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolakia. Perintöosuuksiin perustuva vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolaki (vaihtoehto

Lisätiedot

PERINTÖVEROTUKSEN KEHITYS 1919 2009

PERINTÖVEROTUKSEN KEHITYS 1919 2009 Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Jussi Havo PERINTÖVEROTUKSEN KEHITYS 1919 2009 Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ Jussi

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi

Kauppakatu 27 B, Jyväskylä. www. hltlaki.fi Kauppakatu 27 B, 40100 Jyväskylä www. hltlaki.fi Markku Halonen Tero Lakka Mikko Tuomi Annu Tamminen Maarit Merimaa-Piirainen Varatuomari, asianajaja Varatuomari, asianajaja Varatuomari, asianajaja Varatuomari

Lisätiedot

Eeva Väisänen. Perintö- ja lahjaverotus ja verosuunnittelu

Eeva Väisänen. Perintö- ja lahjaverotus ja verosuunnittelu Eeva Väisänen Perintö- ja lahjaverotus ja verosuunnittelu Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2011 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

kaukainen sukulainen (esim. serkku)

kaukainen sukulainen (esim. serkku) Valtiokonttori Perintöasiat Läheisen henkilön hakemus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamiseksi Perinnönjättäjä Nimi Kuolinpäivä Kotikunta Hakija Koko nimi Syntymävuosi Osoite Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

Jenna Kaikkonen KUOLINPESÄN HALLINTO JA PANKKIASIOINTI

Jenna Kaikkonen KUOLINPESÄN HALLINTO JA PANKKIASIOINTI Jenna Kaikkonen KUOLINPESÄN HALLINTO JA PANKKIASIOINTI Liiketalouden koulutusohjelma 2015 KUOLINPESÄN HALLINTO JA PANKKIASIOINTI Kaikkonen, Jenna Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Perintöverotus ja perintöverosuunnittelu, Case jäämistösuunnitelma

Perintöverotus ja perintöverosuunnittelu, Case jäämistösuunnitelma Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Janika Ropa Perintöverotus ja perintöverosuunnittelu, Case jäämistösuunnitelma

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT LUONNOS 24.6.2014 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot