Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta"

Transkriptio

1 Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor CGEIT, CISA, CRISC, LJK, ymba Thinking Portfolio

2 itsmf - Tammikuun 2015 Aamiaisseminaari (ke) Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor Sovellus- ja järjestelmäsalkku ja sen liiketoiminnalliset hyödyt ja mahdollisuudet Sovellus- ja järjestelmäsalkun rakenne ja tietomalli Sovellusten ja järjestelmien elinkaarimalli salkunhallinnan näkökulmasta Esimerkkejä järjestelmien elinkaarikustannusten seurannasta ja hallinnasta Sovellus- ja järjestelmäsalkku ja riskien salkuttaminen Sovellus- ja järjestelmäsalkun optimointi ja rationalisointi Sovellus- ja järjestelmäsalkun analysointi ja raportointi

3 Mitä sovellus- ja järjestelmäsalkun hallinta on? Onko meillä riittävää kokonaiskuvaa keskeisten sovellustemme kehitystarpeista? Onko meillä selkää raporttia sovellusten elinkaarikustannuksista? Mitkä sovellukset ovat meille turhia ja mitkä kriittisiä? Onko sovellustemme riskit ja hyödyt tunnistettu? Organisaation ICT-sovellusten ja järjestelmien Ovatko sovellusten omistaja- ja pääkäyttäjätiedot ajan tasalla? muodostaman kokonaisuuden johtamista ja Milloin optimointia ylläpitosopimuksemme liiketoiminnan umpeutuu tavoitteita ja ja milloin neuvottelut kokonaisarkkitehtuuria pitäisi aloittaa? toteuttavasti.

4 Sovellussalkku vs. järjestelmäsalkku Miten sovellussalkku ja järjestelmä salkku eroaa toisistaan? Jokaisen organisaation yksi keskeinen määrittelyasia Sovelluksilla voidaan tarkoittaa organisaation kaikkia itsovelluksia ja järjestelmiä Sovelluksilla voidaan myös tarkoittaa vain erillisiä sovelluksia kuten taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, sähköposti jne. toimistosovellukset joita käyttäjät työasemillaan hyödyntävät Järjestelmillä voidaan usein tarkoittaa laajempaa kokonaisuutta kuten toiminnanohjaus, taloushallinto tai henkilöstöhallinnon ratkaisut. Järjestelmiin liittyy usein liittymiä ja järjestelmien elinkaarikustannukset voivat sisältää suhteessa enemmän kehityskustannuksia. Salkussa voidaan luoda kenttätyyppi jolla voidaan kuvata onko kyseessä sovellus tai järjestelmä ja näin haluttaessa erottaa asiat toisistaan raportoinnin ja johtamisen kannalta

5 Johdanto sovellussalkku ajatteluun 1. Sovellussalkku on strategisen ja ylemmän taktisen tason johtamisen käytännön työväline. 2. Hyvin suunniteltu sovellussalkunhallintamalli tukee liiketoimintalähtöistä, kokonaiskuvaan perustuvaa suunnittelua, analysointia ja päätöksentekoa. 3. Sovellussalkun tavoitteina ovat usein yksinkertaistaa ja tuoda läpinäkyvyyttä organisaation informaatio-, sovellus- ja teknologiaarkkitehtuuriin. 4. Sovellussalkun tavoitteena on antaa organisaatiolle valmiuksia nopeaan päätöksentekoon, ketterään muutoshallintaan, liiketoimintalähtöisyyteen sekä riskien analysointiin. 5. Sovellussalkku käytetään usein viestinnän ja kommunikoinnin välineenä tietohallinnon ja liikkeenjohdon välillä. 6. Sovellussalkun suunnittelussa on hyvä muistaa Less is more ajatus, asioita yksinkertaistamalla ja hyvin visualisoimalla mahdollistetaan asioiden ymmärtäminen ja päätöksenteko.

6 Mikä on sovellus- ja järjestelmäsalkku? Liiketoimintastrategian ja tietotekniikan palveluiden yhdistämisen apuväline Ajantasainen kuvaus organisaation tietoteknisistä sovelluksista Liiketoiminnan näkemien tietotekniikan avulla tuotettujen palveluiden johtamisen apuväline Tietotekniikan palvelutasojen hallinnan apuväline Tietotekniikan arkkitehtuurin hallinnan ja johtamisen väline Tietotekniikan kehittämisen apuväline

7 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu on liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä Miten eri elinkaarenvaiheet vaikuttavat painopisteseen? Lähde: Tekes 2010 Hankinta ja aktiivinen kehitysvaihe Ylläpito- ja luopumisvaihe

8 Mitä on sovellussalkun hallinta? Sovellussalkun johtamisen kytkentä organisaation vuosikelloon vuosi-, kuukausi- ja viikkotasolla (milloin) Sovellussalkun tietojen ylläpidon prosessit (miten) Sovellussalkun raportoinnin prosessit (mitä) Sovellussalkun johtamisen organisaatio (kuka johtaa) Sovellussalkun tietosisällön (mitä tietoja) määrityksen ja analysoinnin periaatteet määritys Sovellussalkun tietojen ylläpidon organisaatio (kuka huolehtii tiedoista) Organisaation kytkentä yrityksen hyvään hallintomalliin (vastuut ja oikeudet) Sovellussalkun hallinnan työkalut ja apuvälineet

9 Thinking Portfolio sovellussalkun tietosisältö esimerkki Sovelluksen omistava liiketoimintayksikkö Sovelluksen tukemat prosessit Sovelluksen liiketoimintahyöty/-arvo Sovelluksen palvelutasosopimus (mm. käyttöaika, käytettävyys, vasteaika, voimassaolo) Sovelluksen tietojärjestelmät ja ohjelmistot Liitynnät muihin sovelluksiin Sovelluksen elinkaari ja vaiheisiin liittyvät avaintehtävät Sovelluksen kustannukset / kassavirta Sovelluksen riskit Kehitysehdotukset

10 Tyypillisiä sovellusarkkitehtuurin johtamisen epäkohtia tai ongelmia Sovelluksia on jo liikaa ja uusia on helppo hankkia lisää Ei ole yhtenäistä tapaa arvottaa sovelluksia Paljon yksiköiden ja Ihmisten lemmikkisovelluksia Tekniikalla on itseisarvoa: uudet tekniikat halutaan nopeasti käyttöön Ei ole selkeää tapaa kytkeä sovelluksia liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin Puuttuu tapa johtaa kokonaisuutta

11 Salkunhallinnan peruselementit Johdetaan ydintoiminnon strategiaa toteuttaen Johdetaan kokonaisuutena Arvotetaan ja priorisoidaan yhdenmukaisin kriteerein Yhteinen liiketoimintakäsitteistö ja hallintatapa Prosessi ja viitekehys Työvälineet 2013 Thinking Portfolio

12 Strateginen johtaminen Projektisalkku Ideasalkku Sovellussalkku Menneisyys Nykyhetki Lähitulevaisuus Pitkä tähtäin Tulevaisuuskuva Operatiivinen toiminta

13 Salkunhallinnan kytkentä palvelukatalogiin Miten kytkeä sovellus- ja järjestelmäsalkku osaksi organisaation palvelukatalogia? Sovellus- ja järjestelmäsalkunhallinta ja ylläpito yhdeksi tietohallinnon palveluksi katalogiin Sovellus- ja järjestelmäsalkun tietomalliin kytkentä olemassa olevaan IT-palvelukatalogiin jotta voidaan tunnistaa mitkä IT-palvelut tarvitaan ko. sovellukseen tai järjestelmään Luodaan erillinen palvelusalkku ja kytketään palvelusalkun palvelut osaksi sovellussalkkua. Näin palveluita voidaan kuvata tarkemmalle tasolle ja johtaa järjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta

14 Salkunhallinnan kytkentä CAB:iin Miten kytkeä sovellus- ja järjestelmäsalkku osaksi CAB toimintaa? Sovellus- ja järjestelmäsalkussa voidaan määritellä ns. toimenpidepäiviä osana elinkaarenhallintaa. Osana muutoshallintaan liittyviä ajankohtia (esim. release management) voidaan määritellä esim. mikä on seuraava CAB jossa sovellukseen tai järjestelmään liittyvä muutos käsitellään CABin agendalle voidaan nostaa viimeisin tilannekuva sovellusja järjestelmäsalkusta ja arvioida määrävälein salkkuun kirjatut kehitys- ja muutostoiveet. CAB:lle voidaan luoda vakioraportteja muutoshallinnan yhteenvetoraportteja jotka käsitellään määrävälein osana CAB:n toimintaa

15 Salkunhallinta avaintehtävät Hallinta Luokittelu Arvottaminen Priorisointi Hankinta Luopuminen

16 Sovellussalkun vs. sovelluksen hallinta STRATEGINEN OPERATIIVINEN Sovellussalkun hallinta Sovelluksen hallinta Onko meillä oikeat sovellukset? Toiminnallisuus, riskit, priorisointi, tasapaino, arvo, elinkaaret Panostammeko oikeille alueille? Tietoarkkitehtuuri, strategiset tavoitteet, kustannusarvio, budjetti, kehittäminen vs. ylläpitäminen, sovellusten omistajien vuosittaiset kehityskeskustelut Onko meillä oikeat resurssit olemassa? Avainosaamiset, resurssityypit, allokointi, kapasiteetti, teknologia Johdammeko sovelluksia hyvin? Muutoshallinta, ongelman käsittely, budjetti, aikataulu, resurssit, testaus, dokumentointi jne. Toteutuuko sovellukselle asetettu aikataulu ja budjetti? Muutoshallinta, aikataulu, status, kustannusennusteet, budjetti, toteutumat Tietävätkö tekijät, mitä tehdä? Tehtävänanto, aikataulut, tuntikirjaukset

17 Hyötyjä ja mahdollisuuksia Sovellukset toteuttavat strategiaa ja palvelevat liiketoimintaprosesseja optimaalisesti Sovelluksien taloudellinen vaikutus on määritelty ja ennakoitavissa Sovellusriskit ovat tiedossa ja ennakoitavissa Sovellukset toteuttavat arkkitehtuuria On yhteinen kieli puhua ja päättää sovelluksista Päällekkäisyyksiä on mahdollista poistaa Hyvän johtamistavan toteutuminen Parantunut tuki liiketoiminnalle

18 Sovellussalkunhallinnan päävaiheet MEGA July 2012

19 Sovellussalkun rakenne ja jäsennys (käytännön visualisointi esimerkkejä)

20 Sovellussalkun rakenne ja jäsennys (käytännön visualisointi esimerkkejä)

21 Sovellussalkun rakenne ja jäsennys (käytännön visualisointi esimerkkejä)

22 Sovellussalkun rakenne ja jäsennys (käytännön visualisointi esimerkkejä)

23 Sovellussalkun rakenne ja jäsennys (käytännön visualisointi esimerkkejä)

24 Kriittisyys, riskit ja viranomaisvaatimukset

25 Sovellusten laadullisen asemoinnin arvioinnin esimerkkejä Tekninen ja toiminnallinen laatu Omistaja Käyttäjä ICT Erinomainen Heikko Täyttää nyky- ja tulevat vaatimukset Täyttää nykyvaatimukset, ei tulevia Ei täytä kaikkia nykyisiä vaatimuksia Haittaa toimintaa / vanhentunut Omistajan, käyttäjän ja ICT:n arviontien yhteenveto

26 Sovelluksen integraatiokartta (VAM) (Visual Appication Map) tunnista liittymän omistajuus ja tarpeet molempiin suuntiin.

27 Valittujen järjestelmien asemointi

28 Valittujen järjestelmien elinkaaren vaihe

29 Valittujen järjestelmien elinkaarikustannukset vuositasolla

30 Järjestelmäraportti esimerkki

31 Elinkaariraportti esimerkki

32 Järjestelmien vastuuhenkilö raportteja

33 Valittujen järjestelmien elinkaari, kust. ja kriittisyys

34 Sovellussalkun analysointi- ja raportointimallit (käytännön esimerkkejä)

35 Hyvä salkunhallinta on 80% tulevaisuuteen katsomista ja 20% toteutuneen arvioimista Kiitos! Esa Toivonen Senior Portfolio Advisor, CGEIT, CISA, CRISC, LJK, ymba Puh Aleksanterinkatu 15 B Helsinki FINLAND

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi UUTTA! Thinking Portfolio White Paper Projektisalkku SISÄLTÖ 1 Projektisalkku strategisen tason johtamisväline 2 Salkunhallinta 4 Thinking Portfolio

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT

JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT JULKISEN PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN JA PROJEKTI- JA PALVELUSALKUT Kunnallisen palvelukeskustoiminnan operatiivinen johtaminen - case Istekki Oy Kati Tuovinen Palvelupäällikkö Projekti- ja hankepalvelut

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Data discovery ja tiedon visualisointi

Data discovery ja tiedon visualisointi Data discovery ja tiedon visualisointi enemmän irti tiedoista Timo Helkiö Senior Advisor Affecto Parempaan tiedolla johtamiseen Sisältö 1. Affectosta lyhyesti 2. 3. Data Discovery ja tiedon visualisointi

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio.

SOA arkkitehtuurityyli. SOA arkkitehtuurityyli. EA-tutkimus. Informaatioarkkitehtuuri. Pilvipalvelut. Informaatio. Pilvipalvelut arkkitehtuuri arkkitehtuuri Requirement demand Informaatio Informaatio SOA SOA arkkitehtuurityylinä arkkitehtuurityylinä Pilvipalvelut Arkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen pystyttäminen arkkitehtuurityylinä

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin hallinnointimallit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Kari Hiekkanen, Janne J.

Lisätiedot

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Tuo projektitiimisi vuosihuoltoon, viritä tiimisi tehot huippuun! Tekemisen kypsyys: Tarvittava ammattitaidon

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline

Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Aikataulu Ulkoistuksen riskit Alihankkijan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot