Sovellussalkku White Paper 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sovellussalkku White Paper 2010"

Transkriptio

1 Sovellussalkku White Paper 2010 Sisällysluettelo Sovellussalkku -strategisen tason johtamisväline Salkut johtamisvälineinä: Case ICT-salkunhallinta Hankesalkun rakennusaineet - Widgetit 8 Raportointi 9 Sovelluksen käyttöönotto 1

2 THINKINGPORTFOLIO White Paper 2/2010 Salkunhallinta on johtamismalli, jossa omaisuutta, hankkeita ja kehitysideoita koskevia päätöksiä tehdään konaisvaltaisesti ja strategiaan perustuvin kriteerein. Sovellussalkku - strategisen tason johtamisväline Thinking Business Thinking Portfolio -ratkaisu sisältää salkunhallinnan kannalta keskeisimmät johdon tarvitsemat näkökulmat ja painopisteet hyvään strategiseen johtamiseen ja hallintoon (Corporate ja IT Governance -käytännöt). Salkunhallintaratkaisu yhdistää ja selkeyttää liiketoiminnan kannalta keskeiset näkökulmat ja painopisteet suunnitteluun ja päätöksentekoon. Thinking Portfolio -ratkaisu koostuu ns. Widget-salkkunäkymistä. Jokainen Widget jäsentää ja visualisoi strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon tarvittavan tiedon sekä roolittaa salkunhallintaprosessissa tarvittavat henkilöt. Salkun sisältö jäsentyy sivuiksi, jotka koostuvat 4-6 Widgetitstä. Kehitystyön lähtökohtana ovat salkunhallinnan viitekehykset ja toimialariippumattomat liiketoiminnallisten hyötyjen ja kypsyyden määrittelymallit kuten IT Value Barometer. Thinking Portfolio ratkaisun käyttöönottamalla organisaatiolle luodaan lähtökohdat nopeaan päätöksentekoon, ketterään muutoshallintaan, liiketoimintalähtöisyyteen sekä riskien tunnistamiseen ja luokitteluun. Oikeiden päätöksien tekemistä juuri oikeaan aikaan tukee Thinking Portfolion erittäin havainnollinen visuaalinen esitystapa sekä yksinkertainen ja helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä. Thinking Portfolio on kehitetty Microsoftin teknologia-alustoille. Tekninen ratkaisu mahdollistaa erilaisten salkunhallinnan sovellusten toteuttamisen. Tässä julkaisussa esitellään sovellussalkkusovellus, joka on tarkoitettu tietojärjestelmien strategisen tason johtamisvälineeksi. 2

3 THINKINGPORTFOLIO White Paper 2/2010 Salkut johtamisvälineinä Case ICT-salkunhallinta Salkunhallinta menetelmänä ICT-salkunhallinta on jatkuva prosessi ja systematiikka liiketoimintavaatimusten mukaisten teknologiapäätösten tekemiseen. ICT-salkku on luokiteltu joukko projekteja tai ICT-resursseja. ICT-salkunhallinnan perustekijät ovat seuraavat: 1. Prosessi ja viitekehys salkkujen suunnitteluun, luontiin, arviointiin, tasapainottamiseen ja viestintään. 2. Yhteinen liiketoimintakäsitteistö ja hallintatapa, jonka mukaisesti salkkujen sisältö muodostetaan ja jonka mukaisesti päätösten tuloksia kontrolloidaan ja niistä viestitään. 3. Työvälineet, joilla pystytään arvioimaan liiketoiminta-arvoa, riskejä, kustannuksia, hyötyjä, suhdetta ICT- arkkitehtuuriin sekä liiketoimintastrategiaan. Menetelmän mukaisesti esim. ICT-projektit kuvataan sovitun arviointikehyksen mukaisesti. Kaikille projekteille yhteisen kriteeristön avulla määritellään mm. investoinnin strateginen merkitys, suorat liiketoimintahyödyt, riskit ja vaaditut panostukset. Kun kaikkien projektien vastaavat tiedot kootaan yhteen, saadaan ICT-investointisalkku. Salkkuun otetaan uusia projekteja tai siitä poistetaan niitä salkutusstrategian mukaisesti. Salkutusstrategia määrittelee tasapainottamisen keinot. Tasapainoa haetaan esim. seuraavilla akseleilla : Suuret riskit - pienet riskit Suuret panostukset - pienet panostukset Ylläpitävä - uutta luova Paikallinen - globaali Keskitetty - hajautettu Nopeat tulokset - pitkän tähtäimen tulokset ICT-elinkaaren hallinta ICT-salkunhallinta kattaa laajimmillaan koko ICT- ratkaisun tai -palvelun elinkaaren. Salkunhallinta kohdistuu tällöin kolmelle aikatasolle: nykyhetkeen, lähitulevaisuuteen ja pitkään tähtäimeen. Vastaavat salkut ovat tällöin omaisuus-, projekti- ja kehittämissalkku. Kehittämis- tai ideasalkkua hyödynnetään uusien mahdollisuuksien, ideoiden ja konseptien liiketoiminnallisuuden arviointiin, priorisointiin ja tasapainottamiseen. Onnistunut ICTkehittämissalkutus edellyttää erittäin kiinteää suhdetta liiketoiminnan ja ICT:n johtamisen välillä. Ideaalitapauksessa kaikkea liiketoiminnan uudistamista tarkastellaan kehittämissalkun avulla. Projektisalkku (tai hankesalkku) sisältää käynnistyvät, käynnistyneet ja väliaikaisesti keskeytetyt investointi- ja kehittämisprojektit. Kaikki projektit on luokiteltu yhdenmukaisilla kriteereillä, jotka ilmaisevat mm. projektin hyödyt, riskit, laajuuden ja resurssitarpeen. ICT-omaisuussalkku (englanniksi mm. Assets Portfolio) sisältää projektien ja investointien tulokset, jotka on otettu käyttöön. Tyypillistä salkutettavaa ei-aineellista tai aineellista omaisuutta ovat sovellukset ja tietojärjestelmät, henkilöt ja osaaminen, prosessit ja palvelut sekä data ja tietovarastot. Thinking Portfolio -ratkaisu on rakennettu edellä kuvattuihin johtamistarpeisiin. Se tarjoaa työvälineet ICT-omaisuuden, hankkeiden ja kehittämisideoiden salkunhallintaan. Suuri Suuri Pieni Liiketoimintastrategia ICT-salkutus Kehittämissalkku Pitkän tähtäimen Riski arvo- Sitoutunut potentiaali raha Omaisuussalkku Infrastruktuuri, sovellukset, data, ihmiset, prosessit Projektisalkku (Hankesalkku) Toiminnan kehittämisen ja investointiprojektit Tutkimukset, ideat, skenaariot Pieni Pieni Suuri Todennettavaa arvoa Ennakoitavaa, mitattavaa tai arvioitavaa arvoa Potentiaalista, epävarmaa arvoa Nykyhetki Lähitulevaisuus Pitkä tähtäin Operatiivinen toiminta 3

4 THINKINGPORTFOLIO White Paper 2/2010 Sovellussalkun rakennusaineet Widgetit Asemointi Positioning Widget Sovelluksen asemointi määrittää sovelluksen liiketoiminnallisen merkityksen. Asemointiin käytetään neliportaista asteikkoa, jossa jokaista askelta vastaa tietty sanallinen kuvaus. Prioriteetti Priority Widget Prioriteetti kuvaa sovelluksen tai koko järjestelmän keskeytyksensietokykyä. Prioriteetti 0 tarkoittaa, että järjestelmä ei siedä keskeytyksiä ollenkaan. Jos sovellus palvelee esim. usean tuotteen valmistusta tai palveluprosessia, prioriteetti voidaan määritellä tuotekohtaisesti. Kaikkein tärkein prioriteettivaatimus määrittää koko sovelluksen tai järjestelmän prioriteettiarvon. Tukisovellukset tuottavat liiketoiminnallista arvoa välillisesti. Ne eivät ole kriittisiä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Niiden määrää ja niiden tuottamia kustannuksia on pyrittävä minimoimaan. Liiketoimintakriittiset sovellukset ovat operativiisia välttämättömyyksiä, joiden jatkuvuus ja toimintavarmuus ovat tärkeitä. Strategiset sovellukset ovat niitä, jotka tuottavat yritykselle kilpailuetua nyt ja lähitulevaisuudessa. Niitä on pyrittävä vahvistamaan ja kehittämään edelleen, jotta etumatka säilyisi. Potentiaaliset sovellukset ovat mahdollisia tulevia kilpailuvaltteja, mutta eivät ole vielä laajamittaisessa käytössä. Käytön laajuus Scope Widget Sovelluksen käytön laajuutta kuvataan matriisilla, jossa ulottuvuuksina ovat yrityskohtaisesti määritellyt avainprosessit ja organisaatiorakenne. Matriisi osoittaa sovellusen rajat ja sitä kautta sen painoarvon koko yritykselle. Se auttaa tekemään päätelmiä sovelluksen kriittisyydestä ja paljastaa sovellussaarekkeet. Saarekkeet kertovat joko aidosta tarpeesta erikoistuneille ratkaisuille tai puutteellisesta koordinoinnista. Laajuusmatriisi voi myös indikoida integraatiotarpeita tai -mahdollisuuksia eri sovellusten välillä. Sovelluksen käytön laajuus 4

5 Elinkaari Life Cycle Widget Sovelluksen elinkaaritarkastelu kertoo tulevista kehittämistarpeista. Sovellus asemoituu teknisen ja toiminnallisen laadun sekä liiketoiminta-arvonsa mukaan nelikenttään. Asema nelikentässä ilmaisee kehittämisstrategian. Sovellusriskit Risk Widget Sovelluksiin ja järjestelmiin liittyviä riskejä tarkastellaan salkun riskimittarilla. Riskikaavio kertoon yhdellä silmäyksellä riskien hallinnan nykytason ja tarkoituksenmukaisen tavoitetason. Riskit määritetään kolmiportaisella asteikolla, kuudesta eri näkökulmasta. Kokonaisriski lasketaan näkökulmien keskiarvona. Näkökulmat ovat: 1. Käytön henkilöriskit 2. ICT-henkilöriskit 3. Informaatioriskit 4. Tekniset riskit 5. Toimittajariskit 6. Jatkuvuusriskit Teknisen ja toiminnallisen laadun taso määrittyy omistajan, käyttäjän, asiakkaan ja ITvastuutahon tekemien arvioiden perusteella. Liiketoiminta-arvon määritykseen käytetään yrityksen kannalta oleellisia arvotekijöitä kuten operatiivista tai strategista asemaa tai käyttäjämäärää. Liiketoiminta-arvon ja laadun määritys 5

6 Sovelluksen kustannukset Cost Widget Sovellussalkussa käsitellään valittuja kustannustekijöitä kuten investoinnin, ylläpidon ja käytön kustannuksia. Sovelluksen toimimattomuuden aiheuttamat tulon menetykset tai maksettavat korvaukset voidaan kuvata esim. aikayksikköä kohden. Suorituskyky Performance Widget Sovelluksen kykyä täyttää tehtävänsä nyt ja lähitulevaisuudessa arvioidaan neliportaisella asteikolla. Arvioinnin tekevät kunkin sovellukselle määritellyn roolin edustajat, kuten omistaja, pääkäyttäjä, asiakas ja IT-vastuuhenkilö. Tasoarviota täydentää sanallinen seloste. Suorituskykyasteikon alla oleva i-ikoni kertoo, että arvioon liittyy selostetietoa, joka avautuu omaan ikkunaansa. Joissakin tapauksissa halutaan tietää mitä sovelluksen korvaaminen esim. modernimmalla ratkaisulla maksaisi. Tämän kuvaamiseen käytetään yrityskohtaisesti säädettyä asteikkoa. Kehitysideat Idea Widget Sovelluksen kehittämiseen liittyvät ideat kerätään taulukkoon, jonka sisältö muodostaa ideasalkun. Sen sisältö toimii lähtökohtana sovellusta koskeville päivitys- tai uudistamispohdinnoille. Luettelossa on lyhyt otsikko, joka toimii linkkinä tarkempaan ideakuvauseen. Asiakkaat Customer Widget Asiakasluettelo kuvaa sovelluksen ulkoisten asiakkaiden tarpeita. Asiakkaat on segmentoitu ja käyttäjämäärä on mitoitettu. Käyttäjäluettelossa kerrotaan kuinka kriittinen järjestelmä on esimerkiksi asiakkaille tai kumppaneille. Kolmiportaisessa asteikossa A on toimintaa tukeva, B on toiminnalle hyödyllinen ja C toiminnalle välttämätön. Lisäksi kuvataan käyttötapa: luku, kirjoitus tai tiedostojen/ tulosteiden haku järjestelmästä. Asiakasluettelo 6

7 Liittymäkartta Integration Map Sovellukset ovat harvoin saarekkeita, joilla ei olisi liittymiä muihin sovelluksiin tai järjestelmiin. Liittymäkartta on Thinking Portfolion tuottama visuaalinen raportti, joka kuvaa valitun sovelluksen liittymät, niiden kriittisyyden ja tietosisällön. Tieto liittymäkarttaan tallennetaan liittymälomakkeella. Tekninen informaatio ICT View Sovellussalkun informaatiosta suuri osa on liiketoimintalähtöistä. Tämä siksi, että yrityksillä on käytössään erilaista teknisen hallinnan sovelluksia, mutta selvästi vähemmän liiketoimintajohdon näkökulmaa tukevia välineitä. On asiakkaan päätettävissä kuinka paljon teknistä informaatiota salkkutietokantaan halutaan tallentaa. Saman informaation päällekäinen tallennus eri tietokantoihin ei ole suositeltavaa. Ratkaisuna on tallentaa sovellussalkkuun tunnistetason tietoja, jotka linkittyvät muihin hallintajärjestelmiin. Vastuuhenkilöt Responsibilities Widget Thinking Portfolio tarjoaa mahdollisuudet tallentaa sovellus- ja roolikohtaisesti tiedot vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilöt näkyvät roolikohtaisilla sivuilla ja sovellusluettelossa. Thinking Portfolio sisältää mm. palvelin- ja käyttöliittymäluettelot. Palvelimen nimi voi toimia linkkinä esim. palvelinhallinnan järjestelmän tiettyyn palvelimeen. Sovellus- tai järjestelmäluettelo 7

8 THINKINGPORTFOLIO White Paper 2/2010 Raportointi näkymiä salkkuun Thinking Portfolio järjestelmä tarjoaa johdolle monipuoliset ja havainnolliset reaaliaikaiset raportit salkun tilanteesta. Raporttien näkökulma ja esitystapa riippuu käyttötarkoituksesta ja ne määritellään asiakaskohtaisesti. Salkun riskitasot Esimerkkeinä salkunhallinnan mahdollista raporteista mainittakoon Sovellusluettelo Sovelluskortti, joka sisältää kaikki yhden sovelluksen tiedot Salkun sovellusten suorituskykytaso Salkun sovellusten riskitasot Salkun suorituskyky Sovelluskortti 8

9 THINKINGPORTFOLIO White Paper 2/2010 Sovelluksen käyttöönotto hallinta ja teknologiat Käyttäjähallinta User Widget Thinking Portfolion käyttöoikeudet määritellään roolipohjaisesti. Sovellussalkun rooleja voivat olla omistaja, pääkäyttäjä, asiakas ja ICTvastuuhenkilö. Salkkusovelluksella on yksi tai useampi ylläpitokäyttäjä, jolla on laajimmat oikeudet esim. uusien sovellusten perustamisoikeus. Ylläpitokäyttäjä voidaan nimetä koko salkkusovellukselle tai esim. tietyn liiketoimintayksikön salkulle. Kirjauduttuaan järjestelmään käyttäjä saa kussakin salkun sovelluksessa roolinsa mukaan joko vain selata ja raportoida tai muokata salkun sisältöä. Käyttäjätunnistus User Authentication Sovellus tukee kahta eri käyttäjien tunnistustapaa: Windows-tunnistusta ja sisäistä käyttäjätunnussalasana -tunnistusta. Windows-tunnistuksessa järjestelmän käyttäjänimi on sama kuin ActiveDirectoryssä. Perinteisiä käyttäjätunnuksia voidaan käyttää esim. silloin, kun sovelluksella on ulkopuolisia Internetkäyttäjiä. Sovellusarkkitehtuuri Microsoft.net Thinking Portfolio Sovellussalkku on toteutettu Microsoftin WWW-teknologialla. Käytettävä WWW-palvelin on IIS 5.0 tai uudempi. Sovelluksen data tallennetaan SQL Server -tietokantaan. Käyttöliittymänä on Internet Explorer 6.0 tai uudempi. Selaimeen ei tarvitse asentaa mitään plugin-ohjelmia tai lisäkomponentteja. Sovelluksen asiakaskohtaiset parametrit on tallennettu omiin tiedostoihsa. Mukauttaminen Customization Thinking Portfolion peruskomponentit Widgetit mahdollistavat erilaisten salkkumallien rakentamisen. Widgetien sisältö on parametroitavissa asiakkaan käyttämin käsittein. Sovelluksen tietokantaratkaisu on tehty joustavaksi. Asiakaskohtainen räätälöinti ei edellytä tietokannan rakenteen muuttamista. Rakenneratkaisunsa ansiosta sovelluksen asiakaskohtainen mukauttaminen esim. pilottikäyttöä varten on nopeaa. Räätälöintityön toteuttaa Thinking Business Group yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelumallit Hosting tai palvelinasennus Thinking Portfolion saa käyttöönsä kahdella tavalla. Thinking Business tarjoaa vaivatonta hosting-ratkaisua yhteistyössä Crescom Oy:n kanssa. Tällöin asiakkaan ei tarvitse asentaa mitään sovelluksen osia omaan ympäristöönsä ja käytössä on aina tuorein versio sovelluksesta. Käyttö ja ylläpito hoituvat selaimella SSLsuojattua yhteyttä pitkin. Asiakas saa käyttöönsä oman tietokantansa, joten eri asiakkaiden tiedot eivät missään vaiheessa voi sekoittua. Sovelluksen asentaminen asiakkaan omaan ympäristöön on myös mahdollista. Jos käyttö on aloitettu hosting-palveluna, siirrämme asiakkaan tietokannan ja dokumentit omalle palvelimelle. Molempiin palvelumalleihin sisältyy puhelinja sähköpostituki asiakkaan pääkäyttäjälle. Yhteystiedot Thinking Business AE Thinking Business Group Insinöörinkatu 3 B Helsinki Aarni Heiskanen, puh Esa Toivonen, puh Sähköposti: 9

White Paper. Sisältö UUTTA! 2 Projektisalkku -strategisen. 3 Salkunhallinta: Prosessi ja. 4 Thinking Portfolio päänäkymät

White Paper. Sisältö UUTTA! 2 Projektisalkku -strategisen. 3 Salkunhallinta: Prosessi ja. 4 Thinking Portfolio päänäkymät UUTTA! Timesheet - Resurssiraportointi White Paper Sisältö 2 Projektisalkku -strategisen tason johtamisväline 3 Salkunhallinta: Prosessi ja viitekehys 4 Thinking Portfolio päänäkymät 5 Projektisalkun rakennusaineet

Lisätiedot

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! SISÄLTÖ

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! SISÄLTÖ Päivä- ja viikkotason tuntikirjaukset Projekti- ja linjatyön resurssihallinta Investointi- ja resurssiraportit Tehtävien hallinta UUTTA! Trendiraportit Priorisointi Thinking Portfolio White Paper Projektisalkku

Lisätiedot

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi UUTTA! Thinking Portfolio White Paper Projektisalkku SISÄLTÖ 1 Projektisalkku strategisen tason johtamisväline 2 Salkunhallinta 4 Thinking Portfolio

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta

Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor CGEIT, CISA, CRISC, LJK, ymba Thinking Portfolio esa.toivonen@thinkingportfolio.com http://www.thinkingportfolio.com/fi

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet Timo Itälä, Juha Mykkänen, Hannu Virkanen, Tuija Tiihonen, Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sammelvuo, Ilkka Melleri, Yong Han Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Mitä uutta auringon alla?

Mitä uutta auringon alla? Mitä uutta auringon alla? Osallistuin viime joulukuussa Java-kurssille. Mukana oli myös joukko, ainakin vielä silloin, arvostetun ja menestyvänkin e-busines -yrityksen työntekijöitä. Kaikki olivat, nuoria

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot