Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen kokonaismäärärahasiirron seurauksena, ESIR-rahaston voimassaolon pidentäminen, Frontexin henkilöstötaulukon muuttaminen sekä tulojen tarkistaminen (omat varat) -, 8. marraskuuta 2016 I JOHDANTO Komissio toimitti 30. syyskuuta 2016 neuvostolle lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 4/2016, jossa vuoden 2016 talousarvioon vaaditaan muutoksia sekä meno- että tulopuolella. Menopuolen osalta ehdotetaan seuraavia muutoksia: vähennetään maksumäärärahoja (MM) 7 284,3 miljoonaa euroa lähinnä alaotsakkeessa 1 b ja jossain määrin myös otsakkeissa 2 ja 3, mikä johtuu viivästyksistä vuosien ohjelmien täytäntöönpanossa; vähennetään maksusitoumusmäärärahoja (MSM) 14,7 miljoonaa euroa otsakkeessa 2 viimeisimmän tarpeiden arvioinnin perusteella; 13583/16 1 DG G 2A FI

2 siirretään etupainotteisesti 73,9 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina energiaalaa koskevista Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusvälineistä Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR), mikä korvataan vastaavasti vuonna 2018; lisätään maksusitoumusmäärärahoja +250 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja +10 miljoonaa euroa otsakkeeseen 3, erityisesti hätätilanteen tukivälineeseen unionin sisällä, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahastoon (ISF). Kun otetaan huomioon 9,9 miljoonan euron uudelleen kohdentaminen Euroopan lääkeviraston (EMA) varoista euron puntakurssissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, komissio esittää otsakkeessa 3 jäljellä olevien muiden maksusitoumusmäärärahojen rahoittamista ottamalla käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran 240,1 miljoonan euron määrä, joka on korvattava kokonaisuudessaan samana vuonna otsakkeen 5 liikkumavarasta; siirretään Frontexille vuonna 2017 pyydetyistä 130 virasta 50 tointa etupainotteisesti väliaikaisille toimihenkilöille, koska viraston toimeksiantoa on tarkistettu. Tulopuolelle tässä lisätalousarvioesityksessä esitetyt muutokset koskevat sekä perinteisiä omia varoja (tulli- ja sokerimaksut) että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteita koskevien ennakkoarvioiden tarkistamista ja Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävien korjausten ja niiden rahoittamisen ottamista talousarvioon, sillä nämä vaikuttavat jäsenvaltiokohtaisten EU:n talousarvioon maksettavien omien varojen rahoitusosuuksien jakautumiseen. Lisätalousarvioesityksen nettovaikutus vuoden 2016 talousarvion menopuolella on määrärahojen lisääntyminen +225,4 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja väheneminen 7 274,3 miljoonalla eurolla maksumäärärahoina, mikä alentaisi samalla määrällä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia varainhoitovuonna 2016 (ylijäämä) /16 2 DG G 2A FI

3 II PÄÄTELMÄ Neuvosto vahvisti 8. marraskuuta 2016 kantansa nro 6 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon sellaisena kuin se esitetään LIITTEESSÄ /16 3 DG G 2A FI

4 LIITE YLEINEN TULOTAULUKKO 13583/16 4

5 A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 13583/16 5

6 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2016 aikana katettavat määrärahat MENOT Kuvaus Talousarvio Talousarvio Muutos (%) 1. Älykäs ja osallistava kasvu ,31 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat ,80 3. Turvallisuus ja kansalaisuus ,85 4. Globaali Eurooppa ,80 5. Hallinto ,38 6. Korvaukset p.m. p.m. - Erityisvälineet ,04 Menot yhteensä ,31 TULOT Kuvaus Talousarvio Talousarvio Muutos (%) Sekalaiset tulot (osastot 4 9) ,92 Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0) ,96 Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän p.m. p.m. - palauttamisesta (luku 3 0, momentti 3 0 2) Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja - p.m ) Tulot yhteensä osastoista ,46 Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2) ,19 Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3) ,14 Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4) ,05 Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla ,07 Tulot yhteensä , Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2016 talousarvioon (EUVL L 48, , s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1 3/2016 ja neuvoston kantaan nro 4/2016. Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon (EUVL L 69, , s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1 8/2015. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Vuoden 2016 talousarvion omat varat on määritetty omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean 166. kokouksessa 18. toukokuuta 2016 vahvistettujen budjettiennusteiden perusteella /16 6

7 TAULUKKO 1 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat Jäsenvaltiot 1 % 1 % Rajauskerroin (%) 1 % 1 % rajatusta alv- Jäsenvaltiot, joiden rajaamattomasta bruttokansantulosta bruttokansantulosta määräytymis- alv- alv-määräytymis- kerrottuna perusteesta 1 määräytymisperuste perusteesta rajauskertoimella on rajattu (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Kroatia Italia Kypros Kypros Latvia Liettua Luxemburg Luxemburg Unkari Malta Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä Määräytymisperuste on enintään 50 % BKTL:sta /16 7

8 TAULUKKO 2 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3) Jäsenvaltio 1 % rajatusta alv- Alv:sta kertyvien omien Yhdenmukaisen verokannan määräytymisperusteesta varojen yhdenmukainen perusteella alv:sta kertyvät verokanta, % omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bulgaria , Tšekki , Tanska , Saksa , Viro , Irlanti , Kreikka , Espanja , Ranska , Kroatia , Italia , Kypros , Latvia , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , Alankomaat , Itävalta , Puola , Portugali , Romania , Slovenia , Slovakia , Suomi , Ruotsi , Yhdistynyt kuningaskunta , Yhteensä /16 8

9 TAULUKKO 3 Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4) Jäsenvaltiot 1 % bruttokansantulosta Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia , Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä Kertoimen laskeminen: ( ) / ( ) = 0, /16 9

10 TAULUKKO 4.1 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta (luku 1 5) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 19,2145 7, (1) (2) 11, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot vastaavat 13 jäsenvaltiolle (jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen) kohdennettujen menojen kokonaismäärää, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta. ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 %:iin 1. tammikuuta 2001) /16 10

11 TAULUKKO 4.2 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta (luku 3 6) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 17,4319 7, (1) (2) 10, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus 5 = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot vastaavat 13 jäsenvaltiolle (jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen) kohdennettujen menojen kokonaismäärää, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta. ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 %:iin 1. tammikuuta 2001). Huom.: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2014 koskevan korjauksen alustavan määrän (edellä laskettu euroa) ja tätä korjausta varten aiemmin talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 6/2015 otettu euroa) erotus, euroa, rahoitetaan lisätalousarvioesityksen nro 4/2016 luvusta /16 11

12 TAULUKKO 4.3 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta (luku 3 5) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 16,1200 7, (1) (2) 8, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot a. Liittymistä edeltävät menot b. 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus 5 = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot saadaan seuraavien kahden erän summasta: i) maksut, jotka on suoritettu vuoden 2003 määrärahoista (1. toukokuuta 2004 EU:hun liittyneille) kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle (korjattuina vuosien EU:n BKTdeflaattorilla), ja vuoden 2006 määrärahoista Bulgarialle ja Romanialle suoritetut maksut (korjattuina vuosien EU:n BKT-deflaattorilla) (5 a); ja ii) näille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta (5 b). Laajentumiseen liittyvien menojen määrä vähennetään kohdennettujen menojen kokonaismäärästä, jotta menoja, joita ei hyvitetty ennen laajentumista, ei hyvitetä myöskään sen jälkeen. ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 %:iin 1. tammikuuta 2001). Huom.: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2012 koskevan korjauksen lopullisen määrän (edellä laskettu euroa) ja tätä korjausta varten aiemmin talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 6/2015 otettu euroa) erotus, euroa, rahoitetaan lisätalousarvioesityksen nro 4/2016 luvusta /16 12

13 TAULUKKO 5.1 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5) Jäsenvaltiot Osuudet Osuudet ilman Osuudet ilman 3/4 Saksan, Sarake 4 Rahoitus- Rahoitus- BKTL-varojen Yhdistynyttä Saksaa, Alankomaiden, suhteutettuna kerroin kertoimen määräytymis- kuningas- Alankomaita, Itävallan ja sarakkeen 3 mukainen perusteista kuntaa Itävaltaa, Ruotsin osuuksiin rahoitusosuus Ruotsia ja osuudesta korjauksesta Yhdistynyttä sarakkeesta 2 kuningaskuntaa (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgia 2,81 3,40 5,46 1,55 4, Bulgaria 0,29 0,36 0,57 0,16 0, Tšekki 1,04 1,25 2,02 0,57 1, Tanska 1,85 2,24 3,60 1,02 3, Saksa 21,18 25,59 0,00 19,19 0,00 6, Viro 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlanti 1,19 1,43 2,31 0,65 2, Kreikka 1,18 1,43 2,29 0,65 2, Espanja 7,48 9,04 14,54 4,12 13, Ranska 15,13 18,29 29,41 8,34 26, Kroatia 0,30 0,36 0,58 0,16 0, Italia 11,17 13,49 21,70 6,15 19, Kypros 0,12 0,14 0,23 0,07 0, Latvia 0,17 0,21 0,33 0,09 0, Liettua 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Luxemburg 0,24 0,29 0,46 0,13 0, Unkari 0,72 0,87 1,39 0,39 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Alankomaat 4,69 5,67 0,00 4,25 0,00 1, Itävalta 2,24 2,71 0,00 2,03 0,00 0, Puola 2,85 3,44 5,54 1,57 5, Portugali 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Romania 1,10 1,33 2,14 0,61 1, Slovenia 0,26 0,32 0,51 0,14 0, Slovakia 0,52 0,63 1,01 0,29 0, Suomi 1,38 1,67 2,68 0,76 2, Ruotsi 3,19 3,86 0,00 2,89 0,00 0, Yhdistynyt kuningaskunta 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Yhteensä 100,00 100,00 100,00 28,36 28,36 100, Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella /16 13

14 TAULUKKO 5.2 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2014 koskevan korjauksen tarkistettu väliaikainen rahoituslaskelma (luku 3 6) Jäsenvaltio Määrä (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä /16 14

15 TAULUKKO 5.3 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2012 koskevan lopullisen korjauksen rahoituslaskelma (luku 3 5) Jäsenvaltio Määrä (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä /16 15

16 TAULUKKO 6 Yleisen talousarvion rahoitus 1 omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain (yhteenveto) Perinteiset omat varat Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset Jäsenvaltio Sokerimaksut, netto (75 %) Tullimaksut, netto (75 %) Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %) Kantokulut p.m. (25 % perinteisten omien varojen bruttomäärästä) BKTL:oon perustuvat omat varat Arvonlisäverosta kertyvät omat varat Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä Jäsenvaltion rahoitusosuus, % Omat varat yhteensä 2 (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(5)+(6)+(7) (9) (10) = (3) + (8) Belgia , Bulgaria , Tšekki , Tanska , Saksa , Viro , Irlanti , Kreikka , Espanja , Ranska , Kroatia , Italia , Kypros , Latvia , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , Alankomaat , Itävalta , Puola , Portugali , Romania , Slovenia , Slovakia , Suomi , Ruotsi , Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä , , p.m. (omat varat + muut tulot = tulot yhteensä = menot yhteensä); ( = = ). Omat varat yhteensä prosentteina suhteessa BKTL:oon: ( ) / ( ) = 0,91 %; omien varojen enimmäismäärä prosentteina suhteessa BKTL:oon: 1,23 % /16 16

17 B. YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN 13583/16 17

18 TULOT Osasto Nimike Talousarvio Omat varat Käytettävissä olevat ylijäämät Unionin toimielinten ja elinten palveluksessa olevasta henkilöstöstä kertyvät tulot 5 Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 7 Viivästyskorot ja sakot Lainat Sekalaiset tulot Yhteensä OSASTO 1 OMAT VARAT Osasto Luku Nimike Talousarvio Sokerialan yhteiseen markkinajärjestelyyn perustuvat maksut (päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohta) 1 2 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT 1 3 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT 1 4 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT 1 5 Talousarvion epätasapainon korjaaminen Alankomaille ja Ruotsille myönnetty vuotuisen BKTLmaksuosuuden bruttovähennys p.m. p.m. Osasto 1 Yhteensä /16 18

19 LUKU 1 2 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 2 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut Luku 1 2 Yhteensä Momentti Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut Selvitysosa Talousarvio Tullien osoittaminen omina varoina yhteisten menojen rahoitukseen on johdonmukainen seuraus tavaroiden vapaasta liikkumisesta unionissa. Momentille voidaan ottaa tulot, joita saadaan maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä maksuista, jotka Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet tai vahvistavat kolmansien valtioiden kanssa käytävälle kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullimaksuista. Summat eivät sisällä kantokuluja /16 19

20 Oikeusperusta Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti yhteensä /16 20

21 LUKU 1 3 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 3 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat Luku 1 3 Yhteensä Momentti Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat Selvitysosa Talousarvio Yhdenmukainen verokanta, jota sovelletaan unionin sääntöjen mukaisesti määritettyihin alvmääräytymisperusteisiin, on kaikilla jäsenvaltioilla 0,30 prosenttia. Tässä yhteydessä käytettävä määräytymisperuste rajataan kaikilla jäsenvaltioilla 50 prosenttiin BKTL:sta /16 21

22 Oikeusperusta Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 artiklan 4 kohta. Jäsenvaltiot Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti yhteensä /16 22

23 LUKU 1 4 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 4 PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat Luku 1 4 Yhteensä Momentti Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat Selvitysosa Talousarvio Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tuloista saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta unionin yleisen talousarvion tasapainon. BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa. Jäsenvaltioiden bruttokansantuloon sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,6514 prosenttia /16 23

24 Oikeusperusta Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti Yhteensä /16 24

25 LUKU 1 5 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 5 Talousarvion epätasapainon korjaaminen Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti 0 0 Luku 1 5 Yhteensä 0 0 Momentti Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti Selvitysosa Talousarvio Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjausjärjestelystä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus) päätettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa kesäkuussa 1984, ja järjestely otettiin käyttöön omista varoista vuonna 1985 tehdyllä päätöksellä. Järjestelyn tavoitteena on korjata Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainoa vähentämällä sen unionille suorittamia maksuja /16 25

26 Oikeusperusta Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti yhteensä /16 26

27 LUKU 1 6 ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 6 Alankomaille ja Ruotsille myönnetty vuotuisen BKTLmaksuosuuden bruttovähennys Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTLmaksuosuuden bruttovähennys p.m. p.m. Luku 1 6 Yhteensä p.m. p.m. Momentti Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys Talousarvio 2016 p.m. p.m. Selvitysosa Tälle momentille otetaan tietyille jäsenvaltioille neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys /16 27

28 Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, , s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 9 kohta. Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 5 kohta. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, p.m. p.m. 0, Momentti yhteensä p.m. p.m. 0, 13583/16 28

29 OSASTO 3 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT Osasto Luku Nimike Talousarvio Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tuloksena olevat edellisten varainhoitovuosien alv-perusteisiin perustuvat saldot ja niiden mukautukset p.m. p.m. 3 2 Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tuloksena olevat edellisten varainhoitovuosien BKTL-perusteisiin perustuvat saldot ja niiden mukautukset p.m. p.m. 3 4 Mukautus, joka liittyy eräiden jäsenvaltioiden jättäytymiseen tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle p.m. p.m. 3 5 Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta p.m Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta p.m. 0 Osasto 3 Yhteensä LUKU 3 0 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 3 0 Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta p.m. p.m. Luku 3 0 Yhteensä Momentti Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä Talousarvio /16 29

30 Selvitysosa Varainhoitoasetuksen 18 artiklan säännösten mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tuloina ja alijäämä menoina. Näitä tuloja tai menoja koskevat arviot otetaan talousarvioon talousarviomenettelyssä ja tarvittaessa varainhoitoasetuksen 39 artiklan mukaisesti esitetyllä oikaisukirjelmällä. Arviot laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklaan sisältyvien periaatteiden mukaisesti. Varainhoitovuoden tilinpäätöksen jälkeen kaikki poikkeamat ennakkoarvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon lisätalousarviolla. Komission on tehtävä lisätalousarvioesitys 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä. Alijäämä otetaan komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, , s. 1). Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17) ja erityisesti sen 7 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 18 artikla. Momentti Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta Talousarvio 2016 p.m. p.m /16 30

31 Selvitysosa Momentille otetaan mahdollinen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustetun takuurahaston tavoitesumman ylittävä ylijäämä asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/ ja 4 artiklan mukaisesti. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, , s. 17). Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, , s. 10). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohta. LUKU 3 1 ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/ ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 3 1 Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tuloksena olevat edellisten varainhoitovuosien alv-perusteisiin perustuvat saldot ja niiden mukautukset Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien p.m. p.m. Momentti Yhteensä p.m. p.m. Luku 3 1 Yhteensä p.m. p.m /16 31

32 Momentti Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien Alamomentti Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien Talousarvio 2016 p.m. p.m. Selvitysosa Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heinäkuun 31 päivään mennessä selvitys, josta ilmenee kyseisen jäsenvaltion alv-varojen perusteen kokonaismäärä edellisenä kalenterivuotena. Kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan kyseisen selvityksen pohjalta unionin sääntöjä noudattaen, sekä hyvitetään edellisen varainhoitovuoden aikana tehdyt kaksitoista tuloutusta. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle riittävän ajoissa, jotta tämä voi kirjata saldonsa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä. Edellä mainittuihin selvityksiin asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklassa tarkoitettujen komission tarkastusten pohjalta tehdyt oikaisut ja/tai aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukujen muutokset, jotka vaikuttavat alv-määräytymisperusteen rajaamiseen, johtavat alv-varojen saldon mukautuksiin /16 32

33 Oikeusperusta Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, , s. 9). Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, , s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohta. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta p.m ,36 p.m ,42 p.m ,30 p.m ,05 p.m ,04 p.m ,02 p.m ,87 p.m ,30 p.m ,20 p.m ,10 p.m ,91 p.m ,33 p.m , p.m ,26 p.m ,82 p.m ,23 p.m ,21 p.m , p.m ,48 p.m ,20 p.m ,01 p.m ,10 p.m ,32 p.m , p.m ,11 p.m ,90 p.m ,63 p.m , Alamomentti yhteensä p.m , /16 33

34 LUKU 3 2 ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/ ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 3 2 Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tuloksena olevat edellisten varainhoitovuosien BKTL-perusteisiin perustuvat saldot ja niiden mukautukset Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien p.m. p.m. Momentti Yhteensä p.m. p.m. Luku 3 2 Yhteensä p.m. p.m. Momentti Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien Alamomentti Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien Talousarvio 2016 p.m. p.m. Selvitysosa Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/ artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka saadaan soveltamalla unionin sääntöjä, sekä hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt tuloutukset. Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon kyseiselle jäsenvaltiolle riittävän ajoissa, jotta tämä voi kirjata saldonsa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä /16 34

35 Aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukuihin asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/ artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat saman asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyin edellytyksin kyseisen jäsenvaltion osalta asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, , s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohta. Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (EUVL L 181, , s. 1). Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta p.m ,02 p.m ,83 p.m ,36 p.m ,57 p.m ,89 p.m ,28 p.m ,37 p.m ,38 p.m ,25 p.m , p.m ,69 p.m ,19 p.m , p.m ,02 p.m ,54 p.m ,21 p.m ,61 p.m , p.m ,17 p.m ,31 p.m ,91 p.m ,62 p.m ,16 p.m , p.m ,68 p.m ,72 p.m ,28 p.m , Alamomentti yhteensä p.m , /16 35

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen

Lisätiedot

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. heinäkuuta 2011 (19.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: Neuvoston 25. heinäkuuta 2011

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. syyskuuta 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistama

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan soveltaminen - komission unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2018 COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 652 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16740/14 ADD 1 BUDGET 37 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 3 Euroopan unionin vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: Neuvoston 12.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2011 KOM(2011) 226 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) 2019/316, annettu 21 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Lausunto nro 7/2014. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla)

Lausunto nro 7/2014. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) Lausunto nro 7/2014 (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. (//EU, Euratom)

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. (//EU, Euratom) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.11.2011 KOM(2011) 739 lopullinen 2011/0183 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (//EU, Euratom) PERUSTELUT 1. JOHDANTO Komissio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot