LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN YHTEISTYÖELIMEN VIRASTO FI FI

2 Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/ ja erityisesti sen 41 artiklan, 17 päivänä joulukuuta 2014 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi , 28 päivänä huhtikuuta 2015 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015 3, 13 päivänä tammikuuta 2015 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2015 4, 15 päivänä huhtikuuta 2015 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 3/2015 5, 15 päivänä huhtikuuta 2015 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 4/2015 6, 13 päivänä toukokuuta 2015 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 5/2015 7, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 6 vuoden 2015 talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä EUVL L 298, , s. 1. EUVL L 69, , s. 1. EUVL L XX, XX.XX COM(2015) 11 final, COM(2015) 160 final, COM(2015) 161 final, COM(2015) 241 final,

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO OMAT VARAT JOHDANTO PERINTEISIÄ OMIA VAROJA SEKÄ ALV-MAKSUJEN JA BKTL-MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEITA KOSKEVIEN ENNAKKOARVIOIDEN TARKISTAMINEN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄT VUOSIA 2014, 2013, 2012 JA 2011 KOSKEVAT KORJAUKSET JOHDANTO KORJAUSTEN LASKEMINEN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN VUOTTA 2014 KOSKEVAN KORJAUKSEN ENSIMMÄISEN TARKISTUKSEN, VUOTTA 2013 KOSKEVAN KORJAUKSEN TOISEN TARKISTUKSEN, VUOTTA 2012 KOSKEVAN KORJAUKSEN KOLMANNEN TARKISTUKSEN JA VUOTTA 2011 KOSKEVAN KORJAUKSEN LOPULLISEN MÄÄRÄN OTTAMINEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/ ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN YHTEISTYÖELIN (BEREC) VIRASTO

4 1. JOHDANTO Tässä vuotta 2015 koskevassa lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 6 tarkistetaan sekä perinteisistä omista varoista (tullimaksut ja sokerimaksut) että alv- ja BKTLmaksujen määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat; nämä toimenpiteet muuttavat EU:n talousarvioon tuloutettavien omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia; luodaan kaksi uutta budjettikohtaa ja Euroopan komission hallinnoimien erityisrahastojen tukimenot; näihin budjettikohtiin on tarkoitus ottaa määrärahat, joilla katetaan ulkoisiin toimiin liittyvien Euroopan unionin erityisrahastojen hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan mukaisesti; tehdään Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston henkilöstötaulukkoon muutos, joka ei muuta kokonaistalousarviota tai tointen kokonaismäärää. Lisätalousarvioesityksellä nro 6/2015 ei näin ole vaikutusta vuoden 2015 menoihin. Tuloihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat omien varojen jäsenvaltiokohtaisiin rahoitusosuuksiin tehdyistä muutoksista. 2. OMAT VARAT 2.1 Johdanto Seuraavassa yhteenvetotaulukossa on esitetty omien varojen jäsenvaltiokohtaiset rahoitusosuudet. Taulukossa on esitetty erikseen seuraavat: vuoden 2015 talousarvio, lisätalousarvioesitys (LTE) nro 3/2015 lisätalousarvioesitys (LTE) nro 4/2015 tämä lisätalousarvioesitys (LTE) nro 6/

5 Omien varojen kokonaisrahoitusosuuden jakautuminen jäsenvaltioittain (miljoonaa euroa) Talousarvio 2015 LTE nro 3/2015 LTE nro 4/2015* LTE nro 6/2015 (1) (2) (3) (4) BE 5 326, , , ,2 BG 461,7 457,4 457,6 448,8 CZ 1 509, , , ,2 DK 2 876, , , ,7 DE , , , ,1 EE 214,1 212,0 212,1 209,0 IE 1 650, , , ,6 EL 1 831, , , ,0 ES , , , ,4 FR , , , ,5 HR 453,0 448,5 448,7 435,6 IT , , , ,2 CY 167,8 166,2 166,3 174,6 LV 266,1 263,4 263,5 249,1 LT 405,5 401,7 401,9 399,8 LU 333,8 330,4 330,5 296,9 HU 1 022, , , ,5 MT 80,5 79,7 79,8 87,6 NL 7 764, , , ,8 AT 3 179, , , ,6 PL 4 294, , , ,5 PT 1 741, , , ,6 RO 1 533, , , ,2 SI 407,2 403,5 403,7 411,1 SK 786,2 778,4 778,8 761,8 FI 2 068, , , ,8 SE 4 487, , , ,9 UK , , , ,4 EU , , , ,5 * Lisätalousarviossa nro 1/2015 ja lisätalousarvioesityksissä nro 1/2015 ja 5/2015 ei pyydetty lisää maksumäärärahoja, joten ne eivät sisälly tähän taulukkoon. 2.2 Perinteisiä omia varoja sekä alv-maksujen ja BKTL-maksujen määräytymisperusteita koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen Komissio ehdottaa vakiintuneen käytännön mukaisesti talousarvion rahoituksen tarkistamista tuoreiden talousennusteiden perusteella. Ennusteet on hyväksytty omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean kokouksessa. Tarkistukset koskevat talousarvioon vuonna 2015 maksettavista perinteisistä omista varoista laadittua ennakkoarviota sekä vuoden 2015 alv- ja BKTL-määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvät ennakkoarviot vahvistettiin omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean 160. kokouksessa 19. toukokuuta Tämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 perustana olevat tarkistetut ennakkoarviot puolestaan hyväksyttiin omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean 163. kokouksessa 19. toukokuuta Omia varoja koskevien ennakkoarvioiden 5

6 tarkistamisella voidaan tarkentaa tuloja koskevia ennusteita ja näin myös jäsenvaltioille varainhoitovuoden aikana osoitettavia maksupyyntöjä. Toukokuussa 2015 vahvistettua ennakkoarviota on tarkistettu toukokuussa 2014 vahvistettuun ennakkoarvioon verrattuna seuraavasti 8 : Vuonna 2015 saatavien tullimaksujen (jotka sisältävät myös maataloustuotteiden tullit) yhteenlaskettu nettomäärä (josta on vähennetty 25 prosenttia kantokulujen kattamiseksi) on nyt arvioitu ,7 miljoonaksi euroksi. Summa on 6,79 prosenttia suurempi kuin lisätalousarvioesitykseen nro 5/2015 otettu ennuste, joka oli ,2 miljoonaa euroa. Tämä lisäys johtuu lähinnä siitä, että EU:n ulkopuolelta tulevan tuonnin kasvun ennustetaan nopeutuvan. Lisäykseen on myös vaikuttanut vuoden alun toteutuman huomioon ottaminen laskennassa. Tullimaksuja koskeva ennakkoarvio perustuu jäsenvaltiokohtaisiin tietoihin, ja sen laadinnassa on käytetty EU:n ulkopuolelta peräisin olevan tuonnin kasvuennustetta, joka perustuu 5. toukokuuta 2015 julkaistuun kevään 2015 talousennusteeseen. EU:n yhteenlasketun rajaamattoman alv-määräytymisperusteen arvioidaan nyt olevan yhteensä ,4 miljoonaa euroa vuonna Summa on 1,26 prosenttia pienempi kuin toukokuussa 2014 vahvistettu ennakkoarvio, joka oli ,9 miljoonaa euroa. EU:n yhteenlasketun rajatun alv-määräytymisperusteen 9 arvioidaan nyt olevan yhteensä ,6 miljoonaa euroa vuonna Summa on 1,32 prosenttia pienempi kuin toukokuussa 2014 vahvistettu ennakkoarvio, joka oli ,8 miljoonaa euroa. EU:n vuoden 2015 yhteenlasketun BKTL-määräytymisperusteen arvioidaan nyt olevan ,9 miljoonaa euroa eli hieman (0,42 prosenttia) enemmän kuin toukokuussa 2014 ennustettu ,6 miljoonaa euroa. Kansallisina valuuttoina olevat alv- ja BKTL-määräytymisperusteita koskevat arviot on muunnettu euroiksi (euroalueen ulkopuolisten yhdeksän jäsenvaltion osalta) 31. joulukuuta 2014 voimassa olleiden kurssien mukaisesti. Näin voidaan välttää vääristymät, sillä kyseistä kurssia käytetään myös silloin, kun talousarvioon otetut omien varojen euromääräiset maksut muunnetaan kansallisina valuuttoina tuloutettaviksi maksuiksi (neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 3 kohdan mukaisesti). Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2015 perinteisiä omia varoja, rajaamattomia alvmääräytymisperusteita sekä BKTL-määräytymisperusteita koskevat tarkistetut ennakkoarviot, jotka omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on hyväksynyt 19. toukokuuta 2015 pitämässään 163. kokouksessa: Tarkistetut ennakkoarviot vuoden 2015 perinteisistä omista varoista, alvmääräytymisperusteista ja BKTL-määräytymisperusteista (milj. euroa) Sokerimaksut (75 %) muk. Tullimaksut (75 %) Rajaamattomat alvmääräytymis perusteet BKTLmääräytymis perusteet Rajatut alvmääräytymisperusteet 10 BE 6, , , , ,2 BG 0,4 58, , , ,7 CZ 3,4 209, , , ,2 DK 3,4 328, , , ,8 8 Arvio vuonna 2015 saatavien sokerimaksujen yhteenlasketusta nettomäärästä (josta on vähennetty 25 prosenttia kantokulujen kattamiseksi) on säilynyt ennallaan 124,7 miljoonassa eurossa. 9 Neuvoston päätöksessä 2007/436/EY, Euratom säädetään, että jäsenvaltion alv-määräytymisperusteen ylittäessä 50 prosenttia sen BKTL:sta kyseisen jäsenvaltion alv-määräytymisperuste rajataan 50 prosenttiin suhteessa BKTL:oon. Lisätalousarvioesityksessä nro 6/2015 seuraavien viiden jäsenvaltion alv-määräytymisperuste on rajattu 50 prosenttiin suhteessa BKTL:oon: Kroatia, Kypros, Luxemburg, Malta ja Slovenia. 10 Varjostetut luvut on laskettu rajattujen alv-määräytymisperusteiden mukaisesti, kuten alaviitteessä 9 esitetään. 6

7 Sokerimaksut (75 %) muk. Tullimaksut (75 %) Rajaamattomat alvmääräytymis perusteet BKTLmääräytymis perusteet Rajatut alvmääräytymisperusteet 10 DE 26, , , , ,2 EE 0,0 23, , , ,3 IE 0,0 245, , , ,4 EL 1,4 128, , , ,4 ES 4, , , , ,0 FR 30, , , , ,7 HR 1,7 43, , , ,1 IT 4, , , , ,1 CY 0,0 18, , , ,4 LV 0,0 27, , , ,8 LT 0,8 65, , , ,3 LU 0,0 15, , , ,4 HU 2,1 110, , , ,7 MT 0,0 11, , , ,7 NL 7, , , , ,3 AT 3,2 199, , , ,4 PL 12,8 461, , , ,8 PT 0,1 123, , , ,7 RO 0,9 117, , , ,4 SI 0,0 62, , , ,8 SK 1,3 95, , , ,8 FI 0,7 111, , , ,0 SE 2,6 497, , , ,4 UK 9, , , , ,9 EU 124, , , , ,7 2.3 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät vuosia 2014, 2013, 2012 ja 2011 koskevat korjaukset Johdanto Yhdistyneen kuningaskunnan EU-budjettiaseman epätasapainoa korjataan tässä lisätalousarvioesityksessä neljän vuoden osalta, jotka ovat 2011, 2012, 2013 ja Vuosia 2011, 2012, 2013 ja 2014 koskeviin korjauksiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyä neuvoston päätöstä 2007/436/EY, Euratom 11 ja siihen liittyvää valmisteluasiakirjaa, joka koskee korjauksen laskentamenetelmää (vuoden 2007 laskentamenetelmä 12 ). Kyseisen päätöksen sisältämien sääntöjen mukaisesti ylimääräinen nettoetu, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa sen seurauksena, että jäsenvaltioiden kantokulujensa kattamiseksi pidättämää perinteisten omien varojen prosenttiosuutta on korotettu vuodesta 2001, tasoitetaan ja kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään liittymistä edeltävät menot, jotka on katettu laajentumista edeltävän vuoden maksumäärärahoista; liittymistä edeltäviin menoihin liittyvän mukautuksen soveltaminen on lopetettu vuoden 2013 korjauksesta alkaen, joka otettiin ensimmäisen kerran talousarvioon vuonna 2014; EUVL L 163, , s. 17. Komission valmisteluasiakirja, hyväksytty 23 päivänä toukokuuta 2007, Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen laskemisesta, rahoittamisesta, maksamisesta ja talousarvioon ottamisesta Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY 4 ja 5 artiklan mukaisesti (jäljempänä vuoden 2007 laskentamenetelmä ), osoitteessa: 7

8 niille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä, jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämismenoista, joka katetaan EMOTR:n tukiosastosta. Lisäksi Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Saksan osuus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen rahoituksesta on supistettu neljäsosaan osuudesta, jonka ne olisivat normaalisti maksaneet. Vähennyksen rahoittavat muut jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen lopullisen määrän ja aiemmin kyseistä korjausta varten talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 3/2014 otettu kolmas tarkistus) erotus otetaan lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 3 5. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2012 koskevan korjauksen kolmannen tarkistuksen ja aiemmin kyseistä korjausta varten talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 6/2013 otettu ensimmäinen tarkistus) erotus otetaan lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 3 6. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2013 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen ja aiemmin kyseistä korjausta varten talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 3/2014 otettu ensimmäinen tarkistus) erotus otetaan lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 3 6. Vuotta 2014 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus otetaan lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 1 5 ja sillä korvataan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen alustava määrä, joka otettiin vuoden 2015 talousarvion lukuun Korjausten laskeminen Tässä lisätalousarvioesityksessä otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen, vuotta 2013 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen, vuotta 2012 koskevan korjauksen kolmannen tarkistuksen sekä vuotta 2011 koskevan korjauksen lopullisen määrän mukaiset menot ja niiden rahoittaminen. Vuosia 2011, 2012 ja 2013 koskeviin korjauksiin tehdyt tarkistukset ovat pääasiassa seurausta jäsenvaltioiden syksyllä 2014 (alv- ja BKTL-saldojen laskemista varten) ilmoittamista tarkistetuista alv- ja BKTL-määräytymisperusteista. Osa Yhdistyneen kuningaskunnan vuosien BKTLmaksuosuuksien kasvusta kompensoidaan sen hyväksi tehtävällä korjauksella (Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu). Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tähän lisätalousarvioesitykseen sisältyvistä vuosia koskevista tarkistetuista korjauksista. 8

9 LTE nro 6/2015 (1) korjaus 2011, 3. tarkistus, LT nro 4/2014 (2) korjaus 2011, LOPULLINEN, OTETTU LTE:een nro 6/2015 (3) = (2) - (1) otettu lukuun 3 5 (4) korjaus 2012, 1. tarkistus, LT nro 6/2013 (5) korjaus 2012, 3. tarkistus, OTETTU LTE:een nro 6/2015 (6) = (5) - (4) otettu lukuun 3 6 (7) korjaus 2013, 1. tarkistus, LT nro 4/2015 (8) korjaus 2013, 2. tarkistus, OTETTU LTE:een nro 6/2015 (9) = (8) - (7) otettu lukuun vuosien korjausten tarkistusten kumul. vaikutus (10) korjaus 2014, 1. tarkistus, OTETTU LTE:een nro 6/2015 otettu lukuun 1 5 (11) korjaus 2014, ALUSTAVA, talousarvio 2015 otettu jo vuoden 2015 talousarvioon (12) = (10) - (11) erotus (tiedoksi) (13)=(3)+(6)+(9)+(10) otettu yhteensä lukuihin 1 5, 3 5 ja 3 6 (14) = (13) - (11) erotus (tiedoksi) 9

10 Vuotta 2014 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen alustavaa määrää, joka on otettu vuoden 2015 talousarvioon, ja kyseisen korjauksen ensimmäistä tarkistusta, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 6/2015. Vuotta 2014 koskeva korjaus Vuotta 2014 koskeva korjaus ALUSTAVA MÄÄRÄ Talousarvio 2015 Vuotta 2014 koskeva korjaus 1. TARKISTUS LTE nro 6/2015 Erotus (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 16,2167 % 17,7333 % +1,5167 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 5,9238 % 7,3956 % +1,4719 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) - (2) 10,2929 % 10,3377 % +0,0448 % (4) Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot (5) = (5 a) + (5 b) (5 a) Liittymistä edeltävät menot artiklan 1 kohdan g alakohtaan (5 b) liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on (6) vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus on 889 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2015 talousarvioon otettu kyseisen korjauksen alustava määrä. 10

11 Vuotta 2013 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2013 koskevan korjauksen ensimmäistä tarkistusta, joka otettiin lisätalousarvioon nro 3/2014, ja kyseisen korjauksen toista tarkistusta, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 6/2015. Vuotta 2013 koskeva korjaus Vuotta 2013 koskeva korjaus 1. TARKISTUS LT nro 3/2014 Vuotta 2013 koskeva korjaus 2. TARKISTUS LTE nro 6/2015 Erotus (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 15,5861 % 16,0378 % +0,4517 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 6,1166 % 6,0959 % 0,0208 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) - (2) 9,4694 % 9,9418 % +0,4724 % (4) Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot (5) = (5 a) + (5 b) (5 a) Liittymistä edeltävät menot artiklan 1 kohdan g alakohtaan (5 b) liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on (6) vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2013 koskevan korjauksen toinen tarkistus on jäsenvaltioiden syksyllä 2014 (alv- ja BKTL-saldojen laskemista varten) ilmoittamien tarkistettujen alv- ja BKTL-määräytymisperusteiden perusteella 381 miljoonaa euroa suurempi kuin lisätalousarvioon nro 3/2014 otettu kyseisen korjauksen ensimmäinen tarkistus. 11

12 Vuotta 2012 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2012 koskevan korjauksen ensimmäistä tarkistusta, joka otettiin lisätalousarvioon nro 6/2013, ja kyseisen korjauksen kolmatta tarkistusta, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 6/2015. Vuotta 2012 koskeva korjaus Vuotta 2012 koskeva korjaus 1. TARKISTUS LT nro 6/2013 Vuotta 2012 koskeva korjaus 3. TARKISTUS LTE nro 6/2015 Erotus (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 16,2252 % 16,1345 % 0,0907 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,2419 % 7,2358 % 0,0060 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) - (2) 8,9834 % 8,8987 % 0,0847 % (4) Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot (5) = (5 a) + (5 b) (5 a) Liittymistä edeltävät menot artiklan 1 kohdan g alakohtaan (5 b) liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on (6) vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2012 koskevan korjauksen kolmas tarkistus on jäsenvaltioiden syksyllä 2014 (alv- ja BKTL-saldojen laskemista varten) ilmoittamien tarkistettujen alv- ja BKTL-määräytymisperusteiden perusteella 512 miljoonaa euroa suurempi kuin lisätalousarvioon nro 6/2013 otettu kyseisen korjauksen ensimmäinen tarkistus. Vuonna 2000 tehdyn omia varoja koskevan päätöksen mukaisesti lasketun, vuotta 2012 koskevan korjauksen alkuperäisen määrän ja vuonna 2007 tehdyn vastaavan päätöksen mukaisesti lasketun vastaavan määrän erotus on 2 561,5 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja 2 882,3 miljoonaa euroa käypinä hintoina. 12

13 Vuotta 2011 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen kolmatta tarkistusta, joka otettiin lisätalousarvioon nro 3/2014, ja kyseisen korjauksen lopullista määrää, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 6/2015. Vuotta 2011 koskeva korjaus Vuotta 2011 koskeva korjaus 3. TARKISTUS LT nro 3/2014 Vuotta 2011 koskeva korjaus LOPULLINEN MÄÄRÄ LTE nro 6/2015 Erotus (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 14,9811 % 14,9523 % 0,0288 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,3021 % 7,3026 % +0,0005 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) - (2) 7,6790 % 7,6497 % 0,0292 % (4) Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot (5) = (5 a) + (5 b) (5 a) Liittymistä edeltävät menot artiklan 1 kohdan g alakohtaan (5 b) liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on (6) vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen lopullinen määrä on jäsenvaltioiden syksyllä 2014 (alv- ja BKTL-saldojen laskemista varten) ilmoittamien tarkistettujen alv- ja BKTL-määräytymisperusteiden perusteella 198 miljoonaa euroa suurempi kuin lisätalousarvioon nro 3/2014 otettu kyseisen korjauksen kolmas tarkistus. Vuonna 2000 tehdyn omia varoja koskevan päätöksen mukaisesti lasketun, vuotta 2011 koskevan korjauksen alkuperäisen määrän ja vuonna 2007 tehdyn vastaavan päätöksen mukaisesti lasketun vastaavan määrän erotus on 2 137,0 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja 2 347,8 miljoonaa euroa käypinä hintoina ,5 miljardin euron enimmäismäärä Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan 2 kohdan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus, joka johtuu siitä, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään laajentumiseen liittyvät menot edellä mainitun artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, saa olla kaudella enintään 10,5 miljardia euroa vuoden 2004 hintoina. Vuosia koskevien korjausten kumulatiivinen vaikutus on 8 220,3 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja 9 009,5 miljoonaa euroa käypinä hintoina. 13

14 Vuosia koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi Alkuperäisen määrän muutos suhteessa 10,5 miljardin euron enimmäismäärään (Vuonna 2007 tehty omia varoja koskeva päätös verrattuna Muutos käypinä hintoina Muutos vuoden 2004 kiinteinä hintoina vuonna 2000 tehtyyn omia varoja koskevaa päätökseen) euroina (A) Vuotta 2007 koskeva korjaus 0 0 (B) Vuotta 2008 koskeva korjaus (C) Vuotta 2009 koskeva korjaus (D) Vuotta 2010 koskeva korjaus (E) Vuotta 2011 koskeva korjaus (F) Vuotta 2012 koskeva korjaus (G) Kokonaismuutos = A + B + C + D + E + F Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen, vuotta 2013 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen, vuotta 2012 koskevan korjauksen kolmannen tarkistuksen ja vuotta 2011 koskevan korjauksen lopullisen määrän ottaminen lisätalousarvioesitykseen nro 6/ Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus (luku 1 5) Tämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 1 5 otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten vuotta 2014 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen määrä (eli euroa, joka korvaa vuoden 2015 talousarvioon otetun määrän euroa). Korjaus rahoitetaan tämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 vuotta 2015 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä otetaan lukuun 1 5 seuraavasti: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus luku 1 5 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Yhteensä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2011 koskeva korjaus (luku 3 5) Tämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 3 5 otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten vuotta 2011 koskevan korjauksen lopullisen määrän ( euroa) ja kyseisen korjauksen kolmannen tarkistuksen ( euroa, joka otettiin lisätalousarvioon nro 3/2014) erotus, joka on euroa. Korjaus rahoitetaan vuoden 2014 lopun tietoihin perustuvien, vuotta 2012 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä otetaan lukuun 3 5 seuraavasti: 14

15 Vuotta 2011 koskeva korjaus luku 3 5 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Yhteensä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2012 koskeva korjaus (luku 3 6) Tämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 3 6 otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten vuotta 2012 koskevan korjauksen kolmannen tarkistuksen ( euroa) ja kyseisen korjauksen ensimmäisen tarkistuksen ( euroa, joka otettiin lisätalousarvioon nro 6/2013) erotus, joka on euroa. Korjaus rahoitetaan vuoden 2014 lopun tietoihin perustuvien, vuotta 2013 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä otetaan lukuun 3 6 seuraavasti: Vuotta 2012 koskeva korjaus luku 3 6 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Yhteensä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2013 koskeva korjaus (luku 3 6) Tämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2015 lukuun 3 6 otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten vuotta 2013 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen ( euroa) ja kyseisen korjauksen ensimmäisen tarkistuksen ( euroa, joka otettiin lisätalousarvioon nro 3/2014) erotus, joka on euroa. Korjaus rahoitetaan vuoden 2014 lopun tietoihin perustuvien, vuotta 2014 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä otetaan lukuun 3 6 seuraavasti: 15

16 Vuotta 2013 koskeva korjaus luku 3 6 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Yhteensä Alv- ja BKTL-määräytymisperusteiden tarkistamisen (vuoden 2014 saldolaskenta) vaikutus vuosia koskeviin korjauksiin Vuosia koskeviin alv- ja BKTL-määräytymisperusteisiin tehtyjen tarkistusten vaikutus vuosia koskeviin korjauksiin on yhteensä miljoonaa euroa. Tästä summasta +198 miljoonaa euroa koskee vuoden 2011, +512 miljoonaa euroa vuoden 2012 ja +381 miljoonaa euroa vuoden 2013 korjausta. Vuosia koskeviin korjauksiin tehtyjen tarkistusten kokonaisvaikutus jäsenvaltioiden korjausten rahoittamiseksi maksamiin rahoitusosuuksiin esitetään seuraavassa taulukossa: Vuosia koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Yhteensä 0 3. ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT ERITYISRAHASTOT Varainhoitoasetuksen 187 artiklan 7 kohdan mukaan komissio voi käyttää enintään viisi prosenttia erityisrahastojen varoista kattaakseen niiden hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset. Tällaiset hallinnointipalkkiot rinnastetaan käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin. Jotta komissio voisi tulouttaa ja käyttää nämä määrät, se ehdottaa, että luodaan kaksi uutta budjettikohtaa (Euroopan komission hallinnoimien erityisrahastojen tukimenot), jotka ovat kehityksen ja yhteistyön toimintalohkoon kuuluva alamomentti ja laajentumisen toimintalohkoon 16

17 kuuluva alamomentti Komissio ehdottaa, että kohtiin otetaan merkintä p.m. (pro memoria). 4. EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN YHTEISTYÖELIN (BEREC) VIRASTO BEREC-virasto on EU:n virasto, joka tukee Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimintaa. Se perustettiin vuonna Riikaan (Latvia), ja tällä hetkellä sen palveluksessa on 15 väliaikaista toimihenkilöä. Viraston vuoden 2015 henkilöstötaulukkoon ehdotettu muutos on tarpeen, jotta vuonna 2015 voidaan ylentää kaksi hallintovirkamiestä (AD 5) ja kaksi hallintoavustajaa (AST 3) (väliaikaiset toimet). Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvässä viraston henkilöstötaulukossa ei ollut otettu asianmukaisesti huomioon henkilöstön urakehitystä. Viraston kokonaistalousarvio ja toimien kokonaismäärä säilyvät muuttumattomina. 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta, EUVL L 337, , s

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2018 COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0280/2015 1.10.2015 MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen

Lisätiedot

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 623 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 13042/17 FIN 610 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 9. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en) 12741/16 FIN 607 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. syyskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2011 KOM(2011) 226 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2016 COM(2016) 680 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2016 (OR. en) 13415/16 N 680 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.7.2015 COM(2015) 371 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menojen kehityksestä Varojärjestelmä nro 6-7/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7114/17 ADD 1 TRANS 105 SAE Lähettäjä: Saapunut: 7. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 652 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2014 COM(2014) 546 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä No 7-8/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.1.2015 COM(2015) 11 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2017 COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2012 COM(2012) 549 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION VIIDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. syyskuuta 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistama

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2013 COM(2013) 695 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KUUDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot