KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua"

Transkriptio

1 Anna-Maija Virta, Itella KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua Asiakaspalvelun ystävällisyys on tärkeintä kotimaisilta nettikauppiailta ostaville. Ulkomailta tilaaville on olennaisinta ostamisen helppous. Kaikkein aktiivisimmat verkkokaupan käyttäjät puolestaan painottavat tuotteiden hinta-laatu-suhdetta. Tutkimus kuluttajan käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä verkko-ostamisessa selvitti erot verkkokaupan käyttäjien välillä. 63

2 Verkkokaupan käyttäjiä on monenlaisia Internetiä voidaan hyödyntää tiedonhakukanavana, ostokanavana, molempina tai ei kumpanakaan. Puhtaan nettiostamisen lisäksi se voi olla ostoprosessissa osittaisessa roolissa, jolloin sieltä vain haetaan tietoa tai sinne mennään ostoksille muualta saadun tiedon perusteella. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia niitä vaihtoehtoja, joissa internet on mukana ostoprosessissa. Verkko-ostajiksi katsottiin vähintään kerran viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana verkosta ostaneet tai tilanneet. Heitä on 53 prosenttia vuotiaista suomalaisista. He tekevät verkko-ostoksia keskimäärin noin kerran kuussa. Verkosta vain tietoa hakeviksi määriteltiin ne, jotka ovat hakeneet tuotetietoa verkosta vähintään kolme kertaa viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana, mutta eivät ole ostaneet sinä aikana. Heitä on 18 prosenttia vuotiaista suomalaisista. He etsivät tuotetietoa verkosta keskimäärin noin kolme kertaa kuukaudessa. Verkko-ostajat jaettiin vielä ostoaktiivisuuden mukaan ja sen mukaan, ostaako pääasiassa kotimaisilta vai ulkomaisilta verkkokauppiailta. Huippuaktiivisia verkko-ostajia on yksi kolmasosa verkko-ostajista. Heihin on luettu ne, jotka ovat ostaneet keskimäärin 11 ostosta viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana. He ostavat peräti kaksi kolmasosaa verkkokaupan kokonaisvolyymista. Muut käyttäjät, kaksi kolmasosaa verkko-ostajista, ovat ostaneet keskimäärin alle neljä ostosta vastaavana aikana. Heidän osuutensa verkkokaupan kokonaisvolyymista on yksi kolmasosa. Pääasiassa kotimaisilta nettikauppiailta ostaa noin 72 prosenttia vuotiaista verkko-ostajista. Heidän osuutensa verkkokaupan kokonaisvolyymista on prosenttia. He ovat tehneet hankintoja keskimäärin 6,5 kertaa viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Pääasiassa ulkomaisilta nettikauppiailta ostaa noin 19 prosenttia vuotiaista verkko-ostajista. Ulkomaisilta verkkokaupoilta ostamisella tarkoitetaan, että tuote on tilattu ulkomailta, esimerkiksi vieraskielisiltä internetsivuilta tai kaupasta, jonka vastaaja tietää sijaitsevan Suomen ulkopuolella. Heidän osuutensa verkkokaupan kokonaisvolyymista on noin prosenttia. He ovat ostaneet keskimäärin 6,2 kertaa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Verkkokaupan käyttäjien erot eivät ole sosio-demografisia Tutkimuksen perusteella verkkokaupan asiakassegmentit ovat hyvin samankaltaisia, jos katsotaan niiden sosio-demografisia piirteitä. Vain pieniä eroja on havaittavissa. Verkko-ostajat ovat hiukan tyypillisemmin naisia kuin miehiä ja verkosta vain tietoa hakevat ovat ennemmin miehiä kuin naisia. Ostaminen painottuu alle 35-vuotiaisiin ja tiedonhaku sitä vanhempiin. Ostaminen on vähän tavallisempaa korkeammin koulutetuilla, mutta ammattiprofiilissa ei ole juuri eroa ostajien ja vain tietoa hakevien välillä. Huippuaktiiviset verkkokaupan käyttäjät ovat samanlaisia ihmisiä kuin muutkin. Seuraavat erot eivät ole suuria: Huippuaktiivisuus verkko-ostamisessa on vähän tavallisempaa 64

3 miesten kuin naisten keskuudessa ja yleisempää vuoden iässä kuin sitä nuorempana tai vanhempana. Huippuaktiivit ovat muita hiukan tyypillisemmin hyvätuloisia ja heidän perheessään on lapsia. Erot kotimaasta ja ulkomailta ostavien välillä ovat niin pienet, ettei niiden perusteella voida profiloida selkeästi ulkomailta ostavia. Kotimaisilta verkkokauppiailta ostavat ovat hiukan tyypillisemmin naisia kuin miehiä. Ulkomailta ostettaessa sukupuolessa ei ole eroja. Ulkomailta ostaminen korostuu jonkin verran vuoden iässä, korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja suurituloisilla. Eri asiat tärkeitä verkkokaupan käyttäjille Verkkokaupan käyttäjätyypit eivät siis juurikaan eroa toisistaan sosio-demografisten tekijöiden Kuluttaja-asiakkuus tänään perusteella. Heidän välisiksi eroiksi sen sijaan paljastuivat tekijät, joita kukin pitää tärkeänä verkko-ostamisessa. Ne löydettiin mittaamalla verkko-ostajien tyytyväisyyttä ostoprosessin eri vaiheisiin, niihin sisältyviin yksittäisiin asioihin sekä kokonaisuutena ajatellen koko ostoprosessia. Tiedonhakijoilta kysyttiin vastaavasti tyytyväisyyttä kokonaisuutena nettikauppiaiden verkkosivuihin ajatellen koko ostovirikkeiden saantia ja tiedonhakua. Korrelaatioanalyysin avulla selvitettiin, kuinka hyvin tai huonosti eri asiat selittävät verkko-ostajan ja tiedonhakijan kokonaistyytyväisyyttä verkko-ostamiseen. Viitekehyksenä käytettiin intialaisen Balasubramanianin mallia laajennettuna koko ostoprosessin kattavaksi (Kuva 1). Siinä hyötyryhmät muodostuvat monista tekijöistä, jotka selvitettiin ensin toteutetulla kvalitatiivisella tutkimuksella. Esimerkiksi symbolisiksi merkityksiksi saatiin nettiostamisen ympäristövastuullisuus Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys: Kanavavalintaan vaikuttavat tekijät ostoprosessin eri vaiheissa (Balasubramanian ym. 2005; täydennetty mm. ostoprosessin vaiheet) 65

4 Kuva 2: Hyötykategorioiden tärkeys verkkokaupan käyttäjille ja nettikaupoissa ostamisen ruuhkattomuus myymälöihin verrattuna. Oma vakuuttuminen taas käsittää tuotevalikoiman sopivuuden itselle, sen laajuuden, riittävän tiedonsaannin hinnoista ja tuotteista, toimituspaikkavaihtoehtojen riittävyyden ja asiakaspalvelun nopeuden reklamaatioissa ja palautuksissa. Huippuaktiiviset verkkokaupan käyttäjät korostavat koko prosessista saatavia hyötyjä (Kuva 2). Jokaisen hyötyryhmän korrelaatiokerroin on selvästi suurempi kuin muilla tyypeillä. Oma vakuuttuminen ostamisesta ja taloudelliset edut ovat heille tärkeintä. Oma vakuuttuminen on tärkeintä myös kaikille muille segmenteille paitsi ulkomailta ostaville. Näille taloudelliset tavoitteet merkitsevät eniten. Vakiintuneista toimintatavoista koituva hyöty on verkko-ostajille kolmanneksi arvokkainta, mutta verkosta vain tietoa hakeville se on elämysvaikutukset. Tämä on luonnollista, koska heille tiedonhankinnan jälkeiset vaiheet perustuvat mielikuvaan tai aiempiin kokemuksiin ja koska he vakuuttuvat itse tuotteesta vasta myymälässä. Tyyppierot käyvät vielä selvemmiksi, kun tarkastellaan yksittäisiä hyötytekijöitä (Taulukko). Verkko-ostajalle ei riitä, että asiat sujuvat helposti ostovaiheessa, vaan yhtä tärkeää on, että palvelu pelaa hyvin loppuun asti. Hän pitää olennaisempana hinnan ja laadun suhdetta kuin pelkkää hintaa. Huippuaktiiviselle ostajalle nämä asiat ovat vielä paljon merkittävämpiä. Lisäksi hänelle on erittäin tärkeää, että jo ostoprosessin alkuvaiheessa voi todeta tuotevalikoiman sopivaksi itselleen.» 66

5 Kotimaisilta nettikauppiailta ostettaessa asiakaspalvelu ja muutkin reklamaatioihin, vaihtoihin tai palauttamisiin liittyvät asiat nousevat hyvin tärkeiksi asioiksi. Samoin tuotteeseen liittyvä takuuturva ja ostopäätöstä tukevan tiedonsaannin riittävyys ovat keskeisempiä kuin ulkomailta ostavien keskuudessa. Ulkomailta ostavien keskuudessa hintaan, ostamisen Kuluttaja-asiakkuus tänään helppouteen, toimitusvarmuuteen ja tuotevalikoiman laajuuteen liittyvät asiat ovat selvästi tärkeämpiä kuin kotimaasta ostaville. Verkosta vain tietoa hakevien ryhmä näyttää puolestaan olevan hyvin tiedonhaluinen hakiessaan netistä tuotekuvauksia ja hintatietoja toimitusmaksuja myöten. Kaikki verkkoostajat Huippuaktiiviset verkko-ostajat Kotimaasta ostavat Ulkomailta ostavat Verkosta vain tietoa hakevat Tuotteiden hintalaatu suhde Tuotteiden hintalaatu suhde Asiakaspalvelun ystävällisyys reklamaatioissa ja palautuksissa Nettikaupoista ostamisen helppous Tuotteiden esittely internet-sivuilla Asiakaspalvelun ystävällisyys reklamaatioissa ja palautuksissa Asiakaspalvelun ystävällisyys reklamaatioissa ja palautuksissa Nettikauppojen tuotevalikoiman sopivuus itselle Tuotteiden hintalaatu suhde Nettikauppojen tuotteen toimittamisesta perimä hinta Nettikaupoista ostamisen helppous Nettikauppojen tuotevalikoiman sopivuus itselle Ostopäätöstä tukevan tiedonsaannin riittävyys netissä Tuotteiden hintataso Tuote- ja hintatietojen saannin vaivattomuus internetissä Taulukko: Tärkeimmät tekijät erityyppisille verkkokaupan käyttäjille 67

6 Verkkokauppiaan kannattaa panostaa erilaisiin asiakkaisiin Verkkokaupan käyttäjien väliset erot eivät löydy sukupuolesta, iästä tai muista perinteisesti profilointiin käytetyistä sosio-demografisista tekijöistä. Niissä on vain pieniä poikkeamia. Merkittävät erot löytyvät asioista, joita verkkokaupan käyttäjät pitävät itse ostoprosessissa tärkeinä. Verkko-ostajalle tärkeimmät asiat ovat aivan erilaiset kuin verkosta vain tietoa hakevalle. Edellinen painottaa selvästi toimintaa, kuten asiakaspalvelua, helppoutta ostaa, helppoutta maksaa. Jälkimmäinen on lähinnä tiedonhaluinen. Hänelle ovat tärkeitä niin tuotetiedot, hintatiedot, toimitustiedot kuin niiden vertailumahdollisuudet. Tiedonhakijat ovat verkkoostajiin verrattuna paljon tyytymättömämpiä tiedonsaantiin internetissä. Tyytymättömyys tähän heille tärkeään asiaan voi johtaa siihen, että he jättävät itse ostamisen tekemättä. Huippuaktiiviselle verkkokaupankäyttäjälle kaikki ostoprosessiin liittyvät asiat ovat tärkeämpiä kuin muille. Hän korostaa ostoprosessin hyvin toimimisen tärkeyttä alusta loppuun. Muihin verrattuna hän on kiinnostuneempi tuotetiedoista eri kanavien kautta (kuvastot, internet, muiden mielipiteet) ja tuotevalikoiman laajuudesta (designtuotteet, lahjat netistä). Hänelle myös raha merkitsee paljon (hintataso, hinta-laatu suhde ja säästämisen kokeminen verkko-ostoksia tehdessä). Hän kokee nettiostamisen ympäristöystävällisemmäksi kuin muut. Kotimaisilta verkkokauppiailta ostavilla korostuvat asiakaspalvelun ja tiedonsaannin tärkeys, ulkomaisilta verkkokauppiailta ostavilla puolestaan oikeat hinnat ja helppo ostaminen. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että ulkomailta ostavat ovat suoraviivaisempia ja itsevarmempia ostopäätöksiä tekeviä. Kotimaasta ostavat vaikuttavat jossain määrin muita turvallisuus- ja elämyshakuisemmilta. Asiakkuusmarkkinointiliiton verkkokauppiaat ja Itella Logistiikka toteuttivat yhteistyössä tutkimuksen kuluttajan käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä verkko-ostamisessa. Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, mitkä tekijät ohjaavat kuluttajaa ja hänen ratkaisujaan verkko-ostamisen eri vaiheissa. Tutkimuksessa keskityttiin vain tavaran ostamiseen netin kautta tai tavaran ostamista tukevan tiedon hakuun, ts. palvelujen ostaminen ja niistä tiedonhaku oli rajattu pois. Otantatutkimus Oy toteutti tutkimuksen käytännössä. Ensiksi tehtiin kvalitatiivinen tutkimus elokuussa ja sitten kvantitatiivinen tutkimus marras-joulukuussa 2008 puhelinhaastatteluina. Kohderyhmänä olivat vuotiaat Suomessa asuvat kuluttajat. Tutkimushaastatteluun osallistui kaikkiaan lähes 1500 iältään vuotiasta suomalaista. Heistä lähes kolmannes ei täyttänyt kohderyhmäkriteereitä. Varsinaiseksi kohderyhmäksi, jolle esitettiin tutkimuksen koko kysymyssarja, muodostui 1001 henkilöä. Otos on demografisesti edustava Suomessa asuvista kuluttajista. Anna-Maija Virta toimii tutkimuspäällikkönä Itella Oyj:ssä. 68

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Sisältö Tietoja raportista 2 Esipuhe: Håkan Ericsson 3 PostNordin asiantuntijat: Nyt kanavat kohtaavat 4 5 Pohjoismaat 6 17 Case: Näin Panduro onnistuu verkkokaupassa Pohjoismaissa

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Sisältö Tietoja raportista 2 Alkusanat: Pohjoismaiden markkinat vahvassa kasvussa 3 Asiantuntijat: Pohjoismaat kiinnostava alue globaalin verkkokaupan kartalla 4 Pohjoismaat

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 > OTSIKKO > ALKUSANAT ALIOTSIKKO Yhä useampi pohjoismaalainen ostaa aiempaa useammin tuotteita verkkokaupasta Pohjoismaat ovat hyvin jännittävä alue sille, joka haluaa

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA Inka Hento ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Hento,

Lisätiedot

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Anna Kiiskinen Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 50 Kuluttajaekonomia Helsinki 2007 i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA

KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Terhi-Anna Wilska & Jussi Nyrhinen (toim.) KULUTTAJAT JA TULEVAISUUDEN ERIKOISKAUPPA ERIKA 2020 -hankkeen loppuraportti N:o 196/2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 toinen neljännes TEEMA: MATKA VERKKO-OSTOKSEN TEKEMISEEN

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 toinen neljännes TEEMA: MATKA VERKKO-OSTOKSEN TEKEMISEEN Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 toinen neljännes TEEMA: MATKA VERKKO-OSTOKSEN TEKEMISEEN Verkkokauppaa 33 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismainen verkkokauppa on yhä voimissaan vuoden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Finnchat Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Finnchat on jyväskyläläinen

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava 13.11.2014 2(42) Sisällys 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi.

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi. Valmistamme Suomessa biohajoavia golftiitä ja viemme niitä yli 20 maahan. Aki Kuivaniemi johtaa menestyvää firmaa nimeltä Golf Coat Oy. ROPO GARDEN Tuotteita Ruotsista kotiin ja puutarhaan. UHKA LÄNNESTÄ

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Aki Niemi VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 8.4.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Niemi, Aki Johannes

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot