LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti FI FI

2 Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä [...] 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/ ja erityisesti sen 44 artiklan, Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018, sellaisena kuin se hyväksyttiin 30 päivänä marraskuuta , toukokuun 30 päivänä 2018 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2018 3, heinäkuun 4 päivänä 2018 hyväksytyn lisätalousarvion nro 2/2018 4, heinäkuun 4 päivänä 2018 hyväksytyn lisätalousarvion nro 3/2018 5, syyskuun 11 päivänä 2018 hyväksytyn lisätalousarvion nro 4/2018 6, [lokakuun 3 päivänä 2018] hyväksytyn lisätalousarvion nro 5/2018 7, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 6 vuoden 2018 yleiseen talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä EUVL L 193, , s. 1. EUVL L 57, , s. 1. EUVL L 191, , s. 1. EUVL L XXX, XX.XX.2018 [COM(2018) 227]. EUVL L XXX, XX.XX.2018 [COM(2018) 310]. EUVL L XXX, XX.XX.2018 [COM(2018) 361]. EUVL L XXX, XX.XX.2018 [COM(2018) 537]. 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MAKSU- JA MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN VÄHENNYS KESTÄVÄÄ KALASTUSTA KOSKEVAT SOPIMUKSET ERILLISVIRASTO EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO (ECHA) EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTO (MAATALOUSTUKIRAHASTO) EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTO (MAASEUTURAHASTO) TULOJEN TARKISTAMINEN LTE:N NRO 6/2018 KOKONAISVAIKUTUS OMIEN VAROJEN JÄSENVALTIOKOHTAISTEN RAHOITUSOSUUKSIEN JAKAUTUMISEEN PERINTEISISTÄ OMISTA VAROISTA SEKÄ ALV- JA BKTL-MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEISTA LAADITTUJEN ENNAKKOARVIOIDEN TARKISTAMINEN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄT VUOSIA 2017 JA 2014 KOSKEVAT KORJAUKSET TIIVISTELMÄTAULUKKO MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 13 2

4 1. JOHDANTO Tämän vuotta 2018 koskevan lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 6 tarkoituksena on päivittää talousarvion meno- ja tulopuolta viimeisimmän kehityksen pohjalta siten, että menopuolella vapautetaan maksusitoumus- ja maksumäärärahoja otsakkeen 1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ja otsakkeen 2 Kestävä kasvu: luonnonvarat budjettikohdista; tulopuolella tarkistetaan sekä perinteisistä omista varoista (tulli- ja sokerimaksut) että alvja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat. Nämä toimenpiteet muuttavat EU:n talousarvioon tuloutettavien omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia. 2. MAKSU- JA MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN VÄHENNYS Komissio ehdottaa, että eräiden budjettikohtien maksumäärärahoja tarkistetaan, jotta ne saataisiin paremmin vastaamaan uusimpia arvioita määrärahatarpeista. Tarkistusehdotusta laadittaessa on oletettu, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission erikseen esittämään kokonaismäärärahasiirtoon (DEC 22/2018) sisältyvän ehdotuksen siitä, miten maksumäärärahoja olisi kohdennettava uudelleen budjettikohtien kesken. Tässä LTE:ssä esitetty maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähennys (48,7 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahojen ja 44,7 miljoonaa euroa maksumäärärahojen osalta) koskee vain otsakkeita 1 a ja 2. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole liikkumavaraa otsakkeessa 1 a, ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta on käytetty 762,5 miljoonaa euroa. Koska tässä LTE:ssä ehdotetaan kyseisen otsakkeen maksusitoumusmäärärahojen vähentämistä (ks. jäljempänä kohta 2.2), maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran käyttö laskee vastaavasti 760,6 miljoonaan euroon. 2.1 Kestävää kalastusta koskevat sopimukset Kestävää kalastusta koskevista kumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen etenemistä on tarkasteltu uudelleen, ja sen perusteella varauksesta (momentti ) voidaan vapauttaa 46,6 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 43,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. euroa Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi Jaksotetut määrärahat (varaus momentille Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys) Yhteensä Erillisvirasto Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Helsingissä sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto suorittaa kahdentyyppisiä maksuilla rahoitettavia toimia, joista osa on otsakkeeseen 1 a kuuluvia kemikaalilainsäädännön toimia ja osa taas otsakkeeseen 2 kuuluvia biosidilainsäädännön toimia. Näistä kahdentyyppisistä toimista vuonna 2018 tosiasiallisesti saadut maksutulot ovat kehittyneet vastakkaisiin suuntiin: maksuista saatavat tulot ovat ennustettua suuremmat otsakkeessa 1 a, mikä johtuu toukokuun 2018 rekisteröintimääräaikaan mennessä saatujen maksujen suuresta määrästä, kun taas biosidivalmisteille myönnettäviä unionin lupia on haettu huomattavasti aiempaa vähemmän. Tästä johtuva otsakkeen 2 maksutulojen vaje pystytään osittain kattamaan biosiditoimintoihin liittyvillä kustannussäästöillä. Otsakkeeseen 2 sisältyvää EU:n tasapainottavaa rahoitusosuutta on kuitenkin 3

5 tarpeen kasvattaa 1,9 miljoonalla eurolla maksusitoumus- ja maksumäärärahoina. Ehdotuksen mukaan tämä kompensoidaan tekemällä vastaava vähennys virastolle osoitettuun EU:n tasapainottavaan rahoitusosuuteen otsakkeessa 1 a. 2.3 Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) Koska tietotekniikkapalvelujen tarjoajien rekrytoinnissa on esiintynyt joitakin viivästyksiä ja eräitä tarkastuksia on peruutettu, alamomentin ja momentin maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ehdotetaan vähennettäväksi. 2.4 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) Eurooppalaiseen maaseudun kehittämisverkostoon ja eurooppalaiseen innovaatiokumppanuuteen liittyviä suunniteltuja toimia/tapahtumia on lykätty, mistä syystä alamomentin maksusitoumusmäärärahoja ehdotetaan vähennettäviksi. euroa Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi Euroopan kemikaalivirasto kemikaalilainsäädäntö Euroopan kemikaalivirasto Biosidilainsäädäntöön liittyvät toimet Yhteensä - - Budjettikohta Nimi Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukimenot Muu kuin operatiivinen tekninen apu Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) Operatiivinen tekninen apu Yhteensä euroa Maksusitoumusmääräraharahat Maksumäärä euroa Budjettikohtmääräraharahat Maksusitoumus- Maksumäärä- Nimi Operatiivinen tekninen apu Yhteensä TULOJEN TARKISTAMINEN 3.1 LTE:n nro 6/2018 kokonaisvaikutus omien varojen jäsenvaltiokohtaisten rahoitusosuuksien jakautumiseen Talousarvion tulopuolelle tarvitaan kaksi mukautusta omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 18. toukokuuta 2018 pitämän 172. kokouksen johdosta. Ensimmäinen mukautus koskee perinteisiä omia varoja sekä alv- ja BKTL-varoja koskevien arvioiden tarkistamista tuoreiden taloudellisten ennusteiden pohjalta. Toinen tuloihin tehtävä mukautus koskee Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen tarkistamista. Nämä kaksi mukautusta esitetään jäljempänä 3.2 ja 3.3 kohdassa. 4

6 Tässä LTE:ssä esitettyjen menoja ja tuloja koskevien mukautusten kokonaisvaikutus esitetään seuraavassa yhteenvetotaulukossa. Taulukossa esitetään lisäksi omien varojen jäsenvaltiokohtaiset rahoitusosuudet sellaisina kuin ne on otettu vuoden 2018 talousarvioon sekä sellaisina kuin ne ovat mukautettuina lisätalousarviossa (LT) nro 4/ ja tässä LTE:ssä. Omien varojen jäsenvaltiokohtaiset rahoitusosuudet (milj. euroa) Talousarvio 2018 LT nro 4/2018 LTE nro 6/2018 (1) (2) (3) BE 6 213, , ,0 BG 519,3 518,0 535,3 CZ 1 787, , ,3 DK 2 754, , ,6 DE , , ,3 EE 232,3 231,7 241,5 IE 2 299, , ,4 EL 1 743, , ,8 ES , , ,1 FR , , ,5 HR 470,1 468,8 479,9 IT , , ,2 CY 182,2 181,7 195,0 LV 281,8 281,1 274,0 LT 434,1 433,0 439,4 LU 363,0 361,9 363,6 HU 1,199, , ,7 MT 103,6 103,3 110,6 NL 7 378, , ,7 AT 3 228, , ,1 PL 4 645, , ,7 PT 1 824, , ,3 RO 1 706, , ,3 SI 443,9 442,8 456,8 SK 813,5 811,2 829,9 FI 2 062, , ,1 SE 4 042, , ,0 UK , , ,5 EU , , ,7 8 Euroopan parlamentin 3. lokakuuta 2018 hyväksymällä lisätalousarviolla nro 5/2018 (COM (2018) 537) ei ole vaikutusta tuloihin. 5

7 3.2 Perinteisistä omista varoista sekä alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittujen ennakkoarvioiden tarkistaminen Komissio ehdottaa vakiintuneen käytännön mukaisesti talousarvion rahoituksen tarkistamista tuoreiden talousennusteiden perusteella. Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ennusteet omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessa. Tarkistukset koskevat talousarvioon vuonna 2018 maksettavista perinteisistä omista varoista laadittua ennakkoarviota sekä vuoden 2018 alv- ja BKTL-määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita. Vuoden 2018 talousarvioon sisältyvät ennakkoarviot vahvistettiin omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 169. kokouksessa 19. toukokuuta Tässä LTE:ssä tehtävät tarkistukset perustuvat omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 172. kokouksessa 18. toukokuuta 2018 hyväksyttyihin ennakkoarvioihin. Omia varoja koskevien ennakkoarvioiden tarkistamisella voidaan tarkentaa tuloja koskevia ennusteita ja näin myös jäsenvaltioille varainhoitovuoden aikana osoitettavia maksupyyntöjä. Vuoden 2018 ennakkoarviota on tarkistettu toukokuussa 2017 vahvistettuun ennakkoarvioon verrattuna seuraavasti: Vuonna 2018 saatavien tullimaksujen yhteenlasketuksi nettomääräksi (kun ensin on vähennetty 20 prosenttia kantokulujen kattamiseksi) on nyt arvioitu ,6 miljoonaa euroa. Määrä on 11,73 prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 talousarvioon otettu ennuste (22 844,0 miljoonaa euroa). Komissio on verrannut omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean käyttämällä perinteisellä ennustemenetelmällä (joka perustuu kevään 2018 makrotaloudellisiin ennusteisiin) saatuja tuloksia tuloksiin, jotka on saatu ekstrapoloimalla kerättyjä tullimaksuja (tammi huhtikuulta 2018) koskevat tuoreimmat toteutumatiedot. Koska näiden kahden menetelmän välinen erotus oli melko huomattava, omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean perinteisellä menetelmällä saatua omia varoja koskevaa ennakkoarviota on mukautettu kaikilta osin vastaamaan ekstrapoloimalla saatua ennakkoarviota. Komissio on nyt kuitenkin saman ekstrapolointimenetelmän pohjalta päivittänyt uudelleen arviotaan vuoden 2018 nettomääräisistä tullimaksuista ottaen huomioon myös omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen (touko elokuulta 2018) saadut maksusuoritukset. Ennakkoarvio Määrä (milj. euroa) Talousarvio ,0 Omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea, toukokuu 2018 Erotus suhteessa edelliseen ennakkoarvioon , ,4 LTE nro 6/ ,6 337,0 Unionin tuomioistuimen asiassa C-585/15 (Raffinerie Tirlemontoise) antamalla tuomiolla kumottiin asetukset (EY) N:o 2267/2000 ja (EY) N:o 1993/2001. Helmikuun 19 päivänä 2018 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2018/264 vahvistetaan sokerialan tarkistetut tuotantomaksut sekä lisämaksun laskemiseen tarvittava kerroin markkinointivuodeksi 1999/2000 sekä sokerialan tuotantomaksut markkinointivuodeksi 2000/2001. Tämän seurauksena jäsenvaltioille palautetaan arviolta 93,0 miljoonaa euroa (nettomäärä) liikaa maksettuja sokerimaksuja. Nämä palautukset on määrä suorittaa vuoden loppuun mennessä. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että palautukset otetaan talousarvion tulopuolen momentille 110 (markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut). EU:n yhteenlasketun rajaamattoman alv-määräytymisperusteen arvioidaan nyt olevan yhteensä ,5 miljoonaa euroa vuonna Summa on 0,53 prosenttia pienempi kuin 6

8 toukokuussa 2017 vahvistettu ennakkoarvio, joka oli ,9 miljoonaa euroa. EU:n yhteenlasketun rajatun alv-määräytymisperusteen 9 arvioidaan nyt olevan yhteensä ,2 miljoonaa euroa vuonna Summa on 0,52 prosenttia pienempi kuin toukokuussa 2017 vahvistettu ennakkoarvio, joka oli ,1 miljoonaa euroa. EU:n vuoden 2018 yhteenlasketun BKTL-määräytymisperusteen arvioidaan nyt olevan ,2 miljoonaa euroa eli enemmän (+0,78 %) kuin toukokuussa 2017 laadittu ennakkoarvio ( ,0 miljoonaa euroa). Kansallisina valuuttoina olevat alv- ja BKTL-määräytymisperusteita koskevat arviot on muunnettu euroiksi (euroalueen ulkopuolisten yhdeksän jäsenvaltion osalta) 29. joulukuuta 2017 voimassa olleiden vaihtokurssien mukaisesti. Näin voidaan välttää vääristymät, sillä kyseistä vaihtokurssia käytetään myös silloin, kun talousarvioon otetut omien varojen euromääräiset maksut muunnetaan kansallisina valuuttoina tuloutettaviksi maksuiksi (neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/ a artiklan 1 kohdan mukaisesti). 9 Neuvoston päätöksessä 2014/335/EU, Euratom säädetään, että jäsenvaltion alv-määräytymisperusteen ylittäessä 50 prosenttia sen BKTL:sta kyseisen jäsenvaltion alv-määräytymisperuste rajataan 50 prosenttiin suhteessa BKTL:oon. LTE:ssä nro 6/2018 seuraavien neljän jäsenvaltion alv-määräytymisperuste on rajattu 50 prosenttiin suhteessa BKTL:oon: Kroatia, Kypros, Luxemburg ja Malta. 7

9 Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2018 perinteisiä omia varoja, rajaamattomia alvmääräytymisperusteita sekä BKTL-määräytymisperusteita koskevat tarkistetut ennakkoarviot: Tarkistetut ennakkoarviot vuoden 2018 perinteisistä omista varoista, alvmääräytymisperusteista ja BKTL-määräytymisperusteista (milj. euroa) Rajaamattomat BKTL- Rajatut Sokeri- Tullimaksut alv- maksut alvmääräytymis perusteet määräytymis (80 %) määräytymis- perusteet 10 (80 %) perusteet BE 5, , , , ,2 BG 0,0 75, , , ,9 CZ 0,0 260, , , ,2 DK 3,4 336, , , ,9 DE 28, , , , ,9 EE 0,0 30, , , ,4 IE 0,7 282, , , ,6 EL 0,7 158, , , ,4 ES 2, , , , ,1 FR 26, , , , ,8 HR 0,0 41, , , ,4 IT 9, , , , ,0 CY 0,0 21, , , ,4 LV 0,0 34, , , ,9 LT 0,0 78, , , ,0 LU 0,0 21, , , ,7 HU 0,0 145, , , ,9 MT 0,0 11, , , ,0 NL 6, , , , ,0 AT 2,7 215, , , ,2 PL 0,0 648, , , ,9 PT 0,2 155, , , ,1 RO 0,0 160, , , ,7 SI 0,0 65, , , ,1 SK 0,0 91, , , ,0 FI 0,6 138, , , ,8 SE 1,4 519, , , ,0 UK 4, , , , ,9 EU-28 93, , , , ,2 10 Varjostetut luvut on laskettu rajattujen alv-määräytymisperusteiden mukaisesti, kuten alaviitteessä 9 esitetään. 8

10 3.3 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät vuosia 2017 ja 2014 koskevat korjaukset Johdanto Yhdistyneen kuningaskunnan EU-budjettiaseman epätasapainoa korjataan tässä LTE:ssä seuraavien kahden vuoden osalta: 2014 ja Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävään vuosia 2014 ja 2017 koskevaan korjaukseen sovelletaan Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/335/EU, Euratom 11 ja siihen liittyvässä valmisteluasiakirjassa vahvistettuja sääntöjä (vuoden 2014 laskentamenetelmä 12 ). Kyseisen päätöksen sisältämien sääntöjen mukaisesti ylimääräinen nettoetu, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa sen seurauksena, että jäsenvaltioiden kantokulujensa kattamiseksi pidättämää perinteisten omien varojen prosenttiosuutta on korotettu vuodesta 2001, tasoitetaan ja kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään niille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä, jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämismenoista, joka katetaan EMOTR:n tukiosastosta. Lisäksi Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Saksan osuus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen rahoituksesta on supistettu neljäsosaan osuudesta, jonka ne olisivat normaalisti maksaneet, sekä vuoden 2014 että vuoden 2017 korjauksen osalta. Vähennyksen rahoittavat muut jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Tässä LTE:ssä otetaan talousarvioon laskelmat Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2017 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen määrästä ja vuotta 2014 koskevan korjauksen lopullisesta määrästä sekä näitä määriä varten tarvittava rahoitus. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen lopullisen määrän ja aiemmin kyseistä korjausta varten talousarvioon otetun määrän (LT:oon nro 5/2016 otettu toinen tarkistus) erotus otetaan tämän LTE:n lukuun 3 5 (Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta). Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2017 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus otetaan tämän LTE:n lukuun 1 5 (Talousarvion epätasapainon korjaaminen), ja sillä korvataan talousarvioon aiemmin otettu alustava määrä Korjausten laskeminen Vuosia 2014 ja 2017 koskeviin korjauksiin tehdyt tarkistukset ovat pääasiassa seurausta jäsenvaltioiden syksyllä 2017 ilmoittamista tarkistetuista alv- ja BKTL-määräytymisperusteista. Lisäksi vuotta 2017 koskevassa korjauksessa otetaan huomioon vuoden 2017 kohdennetut menot Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2017 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2017 koskevan korjauksen alustavaa määrää, joka on otettu vuoden 2018 talousarvioon, ja kyseisen korjauksen ensimmäistä tarkistusta, joka on tarkoitus ottaa tähän LTE:een EUVL L 168, , s Komission valmisteluasiakirja, hyväksytty 14 päivänä toukokuuta 2014, Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen ( Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus ) laskemisesta, rahoittamisesta, maksamisesta ja talousarvioon ottamisesta Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 ja 5 artiklan mukaisesti. 9

11 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2017 koskeva korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2017 koskeva korjaus ALUSTAVA MÄÄRÄ Talousarvio 2018 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2017 koskeva korjaus 1. TARKISTUS LTE nro 6/2018 Erotus (1) (2) (2) (1) (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 17,1194 % 16,2266 % 0,8928 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,4429 % 7,0114 % 0,4315 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) (2) 9,6765 % 9,2152 % 0,4613 % (4) Kohdennetut menot yhteensä (5) Laajentumiseen liittyvät menot = (5 a) + (5 b) (5a) Liittymistä edeltävät menot (5b) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot (6) Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva ylimääräinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2017 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus on noin 58 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2018 talousarvioon otettu vuotta 2017 koskevan korjauksen alustava määrä. 10

12 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen toista tarkistusta, joka otettiin lisätalousarvioon nro 5/2016, ja kyseisen korjauksen lopullista määrää, joka on tarkoitus ottaa tähän LTE:een. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus 2. TARKISTUS LT nro 5/2016 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus LOPULLINEN MÄÄRÄ LTE nro 6/2018 Erotus (1) (2) (2) (1) (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 17,4319 % 17,3737 % +0,0582 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,4180 % 7,4180 % +0,0000 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) (2) 10,0139 % 9,9557 % +0,0582 % (4) Kohdennetut menot yhteensä (5) Laajentumiseen liittyvät menot = (5 a) + (5 b) (5a) Liittymistä edeltävät menot (5b) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot (6) Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva ylimääräinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan korjauksen lopullinen määrä on etupäässä jäsenvaltioiden syksyllä 2017 ilmoittamien tarkistettujen alv- ja BKTLmääräytymisperusteiden takia 102 miljoonaa euroa suurempi kuin LT:oon nro 5/2016 otettu kyseisen korjauksen toinen tarkistus. 11

13 3.3.3 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2017 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen ja vuotta 2014 koskevan korjauksen lopullisen määrän ottaminen LTE:een nro 6/ Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus (luku 3 5) Tämän LTE:n lukuun 3 5 otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten vuotta 2014 koskevan korjauksen lopullisen määrän ( euroa) ja vuotta 2014 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen ( euroa, joka otettiin LT:oon nro 5/2016) erotus, joka on euroa. Korjaus rahoitetaan vuoden 2017 lopun tietoihin perustuvien, vuotta 2014 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä otetaan lukuun 3 5 seuraavasti: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2014 koskeva korjaus luku 3 5 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Yhteensä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2017 koskeva korjaus (luku 1 5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2017 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen määrä on euroa, joka on euroa vähemmän kuin vuoden 2018 talousarvioon otettu määrä ( euroa). Korjaus rahoitetaan tämän LTE:n vuotta 2018 koskevien tarkistettujen BKTLmääräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä otetaan lukuun 1 5 seuraavasti: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2017 koskeva korjaus luku 1 5 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Yhteensä 0 12

14 4. TIIVISTELMÄTAULUKKO MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN Otsake Talousarvio 2018 Talousarvio 2018 LTE nro 6/2018 (ml. LT:t nro 1 5/2018) (ml. LT:t nro 1 5 & LTE nro 6/2018) MSM MM MSM MM MSM MM 1. Älykäs ja osallistava kasvu josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä a 1 b Liikkumavara Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä Liikkumavara Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä Liikkumavara 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat Enimmäismäärä Liikkumavara josta Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet Alaenimmäismäärä Maataloustukirahaston liikkumavara Turvallisuus ja kansalaisuus josta joustoväline Enimmäismäärä Liikkumavara 4. Globaali Eurooppa josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä Liikkumavara 5. Hallinto Enimmäismäärä josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen Liikkumavara josta toimielinten hallintomenot Alaenimmäismäärä josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen Liikkumavara Yhteensä josta joustoväline josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara Enimmäismäärä josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen Liikkumavara Muut erityisrahoitusvälineet Yhteensä

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 13042/17 FIN 610 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 9. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 623 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en) 12741/16 FIN 607 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. syyskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.1.2015 COM(2015) 11 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2011 KOM(2011) 226 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 16 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN NEUVOSTON ASETUKSEKSI VUOSIA 2014 2020 KOSKEVAN MONIVUOTISEN

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2015 COM(2015) 317 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0280/2015 1.10.2015 MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia

Lisätiedot

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 1 N 479 PE-L 41 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.7.2015 COM(2015) 371 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menojen kehityksestä Varojärjestelmä nro 6-7/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2016 (OR. en) 13415/16 N 680 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 311 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. syyskuuta 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistama

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2014 COM(2014) 546 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä No 7-8/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. marraskuuta 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n talousarviosta vuodelle 2019 saadaan sopu, ja Suomi on valmis toimimaan rakentavasti tämän eteen.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n talousarviosta vuodelle 2019 saadaan sopu, ja Suomi on valmis toimimaan rakentavasti tämän eteen. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2018-00725 BO Hirvi Mikko(VM) 03.12.2018 Asia Komission uusi esitys Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 yleiseksi talousarvioksi Kokous U/E/UTP-tunnus U 39/2018

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6.

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00534 BO Kukkonen Panu 16.10.2017 JULKINEN Asia EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6 Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 358 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2016 COM(2016) 680 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina IP/11/499 Bryssel 20. huhtikuuta 2011 EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina Komissio on tänään hyväksynyt EU:n vuoden 2012 talousarvioesityksen.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2015 COM(2015) 156 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 komission aloitteesta

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) (LUKUUN OTTAMATTA MUKAUTUKSIA) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO

ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2012 COM(2012) 716 final ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO FI FI ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2013 COM(2013) 695 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KUUDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.7.2017 COM(2017) 409 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 6-7/2017 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2012 COM(2012) 549 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION VIIDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN

Lisätiedot

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. heinäkuuta 2011 (19.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: Neuvoston 25. heinäkuuta 2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0068 (COD) 7881/17 AGRI 181 AGRIFIN 36 CODEC 527 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot