6.4 Pelkoehdollistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.4 Pelkoehdollistaminen"

Transkriptio

1 6 Emootiot 6.4 Pelkoehdollistaminen Jan Wikgren Pelkoehdollistamisen määritelmä ja tutkimusmenetelmät Pelkoehdollistamista on oppimisen tutkimuksen yhteydessä käytetty jo kauan ja nykyään se lienee yleisimmin käytetty tutkimusmalli emootioiden neurotieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimusta tehdään yleensä käyttämällä koe-eläimenä rottaa, joka oppii pelkoehdollistamisen aikana pitämään alun perin neutraalia, ehdollista ärsykettä (Conditioned Stimulus, CS) ääntä varoituksena epämiellyttävästä ehdottomasta ärsykkeestä kuten sähköiskusta. Tavallisimmin pelkoehdollistamisessa muutaman kymmenen sekunnin kestoinen ääni yhdistetään suhteellisen heikkoon sähköiskuun, joka annetaan metallisen alustan kautta eläimen jalkaan (kuva 1). Tämä oppimistapahtuma on hyvin nopea, muutaman äänen ja sähköiskun parittaisen esittämisen jälkeen eläin osoittaa pelon merkkejä kuullessaan äänen. Mainittakoon vertailun vuoksi, että esimerkiksi proseduraalisen oppimisen mallina käytetyn kanin vilkkuluomireaktion ehdollistumiseen kuluu kymmeniä tai jopa pari sataa toistoa. Tämä luultavasti heijastaa sitä, että biologiset organismit ovat herkempiä oppimaan asioita, joilla on jokin emotionaalinen merkitys. Kivuliaan ärsykkeen välttäminen on henkiinjäämisen kannalta tärkeämpää kuin assosiaation muodostaminen äänen ja silmään suunnatun ilmapuhalluksen välillä (joka kyllä sekin on luonteeltaan aversiivinen, mutta ei kuitenkaan kivulias tai pelkoa herättävä ärsyke). Pelkoehdollistuminen tapahtuu nopeasti, mutta sen poisoppiminen on huomattavan hidasta. Poisopettamisessa eli ekstinktiossa pelkkää ehdollista ärsykettä esitetään niin kauan, että eläin ei enää reagoi siihen pelkoa ilmentämällä. Ekstinktiossa ei ole silti kyse unohtamisesta: ehdollistunut pelkoreaktio voi spontaanisti palautua vailla mitään sen kummempaa tapahtumaa. Paremminkin ekstinktiossa on siis kyse siitä, että eläin oppii estämään eli inhiboimaan pelkoreaktionsa. Spontaanin palautumisen ilmiö tunnetaan ehdollistamisoppimisessa yleisesti (itse asiassa termi on peräisin itseltään Pavlovilta), mutta pelkoehdollistaminen on erityisen vastustuskykyinen opitun assosiaation häipymiselle ja erityisen herkkä palautumaan spontaanisti. Rotta ei voi sanallisesti kuvata pelkoaan tai ohjeen mukaan painaa nappulaa silloin kun sitä pelottaa. Niinpä pelon operationalisointi jää pääteltäväksi epäsuorasti (ks. kuva 1B). Tähän on kehitetty monia vakiintuneiksi käytännöiksi muodostuneita tapoja, joista yleisimmät behavioraaliset mittarit lienevät ehdollistunut inhibitio (englanniksi käytetään yleensä termiä CER, conditioned emotional response) ja jähmettyminen. Ehdollistunutta inhibitiota käytettäessä rotta esiopetetaan kammiossa, jossa on vipu ja ruokamakasiini. Ruokamakasiini on ohjelmoitu antamaan ruokaa satunnaisesti vaikkapa joka kymmenennestä vivun painalluksesta. Ei kestä kauankaan kun rotta alkaa painella vipua tasaisin väliajoin. Varsinainen pelkoehdollistaminen tehdään vasta tämän jälkeen samassa kammiossa: 324

2 6.4 Pelkoehdollistaminen A Ehdollinen ärsyke Ehdoton ärsyke (sähköisku) Aika B Uhkaavat ärsykkeet Luonnollinen uhka Ehdolliset ärsykkeet Välttämiskäyttäytyminen Vireystilan nousu Kipukynnyksen nousu Refleksien voimistuminen Stressihormonien eritys Kuva 1. A) Ehdollistamisasetelma. Esimerkissä on käytetty viivästettyä ehdollistamista, jossa CS ulottuu ajallisesti US:n yli ja loppuu sen kanssa yhtä aikaa. Tyypillisesti CS:n kesto on muutamasta sekunnista pariin minuuttiin ja US:nä käytetyn sähköiskun millisekuntia. B) Kaavamainen esitys pelkoa herättävän ärsykkeen aikaansaamista reaktioista. Sekä US että oppimisen myötä myös CS aiheuttavat jonkin hypoteettisen aivoalueen kautta aktivaation niillä aivoalueilla, jotka säätelevät spesifien reaktioiden ilmenemistä (jotta CS voisi assosioitua US:n kanssa, pitää olla jokin neuraalinen alue jota molemmat ärsykkeet kykenevät stimuloimaan). Pelkoa herättävä ärsyke aiheuttaa välttämiskäyttäytymistä, autonomisen hermoston aktiivisuutta, kipukynnyksen kohoamista, defensiivisten refleksien voimistumista ja stressihormonien erittymistä. Kaikkia näitä pelkoreaktioita voidaan käyttää pelon operationaaliseen mittaamiseen, joskin välttämiskäyttäytyminen (esim. jähmettyminen) lienee yleisimmin käytetty. Rotalle esitetään ääni ja sitä seuraava sähköisku muutaman kerran samalla kun mitataan tiheyttä jolla se painelee vipua. Aluksi äänellä ei ole mitään vaikutusta vivun painelutiheyteen, mutta hyvin nopeasti, ehkä jo toisella kerralla, rotta vähentää vivun painelua äänen aikana, kunnes kymmenennen trialin aikana ei paina vipua juuri ollenkaan. Toinen tapa mitata pelon määrää, on mitata aika, jonka rotta pysyy paikalleen jähmettyneenä. Pelästyessään rotta käyttäytyy näin ilmeisesti siksi, että petoeläinten on vaikeampi huomata liikkumatonta olentoa. Jähmettymisreaktio ei kuitenkaan ole passiivinen tila, vaan täysin liikkumattomana pysytteleminen vaatii lihasten aktiivista kontrollia. Jähmettymistilassa rotta on jatkuvassa valmiustilassa, se tarkkailee ympäristöään keskittyneesti ja on valmis joko pinkaisemaan tilaisuuden tullen karkuun tai puolustautumaan, jos pakoon ei pääse. Tästä aktiivisuudesta johtuen muita epäsuoria tapoja mitata pelkoa on rekisteröidä lihasten toiminnan aikaansaamaa verenpaineen nousua tai valmiustilan vaikutuksesta korostunutta reaktiota säikäytysääneen. Vielä eräs mahdollisuus mitata pelkoa on kivunsietokyvyn määrittäminen. Pelkoa herättävät tapahtumat voivat johtaa mahdolliseen taisteluun, jolloin kipukynnyksen kohoaminen on hyödyllinen asia. Pelkoehdollistamistutkimuksissa pelkoreaktio määritellään yleensä behavioraalisesti tai behavioraalisen ja jonkin fysiologisen muuttujan yhdistelmänä. Hermostolliset mekanismit amygdalan keskeinen rooli Joseph LeDoux, jota syystä voi pitää pelkoehdollistamisen hermostollisen perustan tutkimuksen pioneerina, aloitti sen tutkimisen kuulojärjestelmän korkeimmilta alueilta [3,4]. Hänen ensimmäinen, aika yllättäväkin, havaintonsa oli, että jos rotan kuuloaivokuori tuhotaan, sillä ei ole mitään vaikutusta ehdollisena ärsykkeenä käytetyn äänen herättämään pelkoreaktioon. Toisin 325

3 6 Emootiot sanoen äänen yksityiskohtainen käsittely ei ole välttämätöntä pelkoehdollistamiselle. Tietenkään ei voi sanoa kuuloaivokuoren olevan merkityksetön pelkoehdollistamisen kannalta. Sen vauriot estävät rottaa oppimasta kahden äänen diskriminaatiotehtävässä, jossa vain toista ääntä seuraa sähköisku. Aikaa myöten normaali rotta oppii olemaan välittämättä siitä äänestä johon ei liity sähköiskua, kun taas kuuloaivokuorivaurioinen rotta tuottaa pelkoreaktioita vasteena kaikkiin vähänkin samalta kuulostaviin ääniin. Seuraavaksi LeDoux tuhosi järjestyksessä seuraavaksi korkeimman kuuloradan osan, talamuksen kuulotumakkeen, ja huomasi että eläin ei enää voinut oppia pelkoreaktiota ääneen. Sama tulos saatiin tuhoamalla kuuloradasta niitä osia, jotka antavat syötettä talamukseen. Kuuloaivokuoren vaurion vaikutus, tai lähinnä sen puuttuminen, oli myös sinänsä yllättävää, sillä talamuksen yhteyksistä muille kuin vastaaville aivokuoren alueille ei ollut juuri tietoa. Tutkimalla talamuksen kuuloalueeseen ruiskutetun merkkiaineen leviämistä (merkkiaine leviää hermosolujen synaptisia yhteyksiä pitkin) hänen tutkimusryhmänsä havaitsi, että talamuksen kuulotumakkeilla ei ole yhteyksiä vain kuuloaivokuorelle vaan myös amygdalan lateraalitumakkeeseen. Tämä reitti talamuksesta amygdalaan muodostaa ns. alemman radan pelkoehdollistamisessa. Talamuksen kuulotumakkeilla on yhteyksiä amygdalaan myös kuuloaivokuoren toisioalueiden kautta. Tätä kutsutaan pelkoehdollistamisessa ylemmäksi tai kortikaaliseksi reitiksi. Jommankumman reitin katkaisemisella ei yksin ole juuri vaikutusta pelkoehdollistumisen nopeuteen, mutta molempien reittien katkaisu johtaa täydelliseen kyvyttömyyteen liittää alun perin neutraaliin ääneen pelkoa herättävän ehdottoman ärsykkeen (Unconditioned Stimulus, US) ominaisuuksia. Huomattavaa toki on, että näiden yhteyksien katkaisulla ei ole vaikutusta visuaalisen CS:n tapauksessa tai pelkoreaktion muokkaantumiseen kontekstin vaikutuksesta. Pelkoehdollistamisessa siis yhdistyy alun perin neutraali CS ja ehdottoman reaktion aiheuttava ehdoton ärsyke. Keskeinen kysymys pelkoehdollistamisen neuraalisia mekanismeja etsittäessä on siis se, missä sijaitsee alue, jonka solut reagoivat molempiin ärsykkeisiin (kuva 2). Refleksiivisiin toimintoihin, kuten sähköiskun herättämiin vasteisiin, ei sinänsä tarvita kovinkaan korkeita aivoalueita. Pelkovasteidenkin tekemiseen riittävät aivorungon tumakkeet, jotka Kuuloaivokuori 1 2 Aivorunko Talamus L C LH Autonomiset vasteet Amygdala PAG Käyttäytymisvasteet CS-ääni Kuva 2. Pelkoehdollistamisen ydinalueet. Äänellä on yhteyksiä auditoriselta talamukselta sekä kuuloaivokuorelle että amygdalan lateraalitumakkeeseen (L), joka saa syötettä myös refleksiiivisestä välttämisreaktiosta sähköiskuun (tämä yhteys ei näy kuvassa). Lateraalitumakkeella puolestaan on yhteyksiä keskustumakkeeseen (C), joka on niitä aivorungon alueita, joita tarvitaan pelkoreaktion eri komponenttien ilmentämiseen. Kuvassa esitetään näistä vain kaksi, lateraalinen hypotalamus (LH), joka kontrolloi autonomisten vasteiden viriämistä ja periakveduktaalinen harmaa alue (PAG), jonka toimintaa tarvitaan käyttäytymisvasteen (jähmettyminen) suorittamiseen. Vaurio amygdalassa saa aikaan kaikkien pelkoehdollistamiseen liittyvien vasteiden poisjäämiseen, kun taas vaurio aivorungon tumakkeissa saa aikaan spesifejä puutoksia. 326

4 6.4 Pelkoehdollistaminen ovat US:n kontrollissa selkäytimen kautta (amygdalan kriittisestä roolista ehdottomiin pelkovasteisiin kiistellään alan tutkijoiden keskuudessa). US saa aikaan monenlaisia reaktioita: defensiivisen käyttäytymisen kannalta keskeinen on aivojen periakveduktaalinen harmaa aine (PAG) ja autonomisen hermoston reaktioiden kannalta keskeinen alue on lateraalinen hypotalamus. Korkeammat aivoalueet voivat muokata refleksiivistä käyttäytymistä. Refleksikaaren osilla on yhteyksiä talamuksen kautta myös amygdalaan ja aivokuoren sensorisille alueille. Amygdalan lateraalitumaketta pidetään alueena, jossa yhteys CS:n ja US:n välillä muodostuu [3,4,5], sillä kyseisellä tumakkeella on yhteyksiä molempien ärsykkeiden sensorisiin tumakkeisiin. Amygdalan lateraalitumakkeella puolestaan on yhteyksiä keskustumakkeeseen, joka ilmeisesti antaa syötettä niille aivorungon alueille, jotka huolehtivat ehdottomankin pelkoreaktion eri vasteiden ilmenemisestä. Tämä voidaan todeta sillä perusteella että keskustumakkeen vaurio estää kaikki ehdollistuneet pelkoreaktiot, mutta informaationkulussa sen jälkeisillä alueilla olevat vauriot poistavat selektiivisesti vain yhden osan ehdollistuneesta pelkoreaktiosta. Esimerkiksi lateraalisen hypotalamuksen ja periakveduktaalisen harmaan aineen vaurioilla on selektiivinen vaikutus: edellisen vaurio estää ehdollistuneen verenpaineen muutoksen, mutta ei jähmettymiskäyttäytymistä, ja päinvastoin. Pelkoehdollistamisen aikana eläin ei opi yhdistämään sähköiskua ainoastaan ääneen vaan kaikkiin ärsykkeisiin, jotka olivat läsnä sähköiskun aikana. Näin ollen eläin alkaa suhtautua pelokkaasti myös kammioon, jossa koe tehtiin (laboratorioeläinten kotihäkeissä ei tehdä tämäntyyppisiä kokeita juuri edellä mainitusta syystä, ellei erityisesti haluta tutkia depressiota, joka syntyy jatkuvasta uhasta, jota ei voi välttää). Kontekstin ja sähköiskun välisen assosiaation synnyssä amygdalalla on edelleen kriittinen rooli, mutta sen lisäksi tähän tarvitaan hippokampusta, jonka vauriot eivät estä eläintä ehdollistumasta ääneen. Sama vaurio kylläkin saa rotan käyttäytymään täysin pelottomasti kammiossa, jossa se on aiemmin saanut sähköiskuja. Normaali rotta taas osoittaa pelon merkkejä heti, kun se viedään takaisin paikkaan, jossa se pelkoehdollistettiin. Pelon vahvistama säikähdysreaktio Ehdollistuneella pelolla on vaikutuksia myös muihin responssijärjestelmiin ja tiedonkäsittelyyn. Tästä on esimerkkinä pelon vahvistama säikähdysreaktio [2]. Näissä kokeissa mitataan ensin aika, jonka rotta pysyy liikkumattomana kun se säikäytetään kovalla äänellä, joka esitetään heikomman äänen aikana. Seuraavaksi rotta pelkoehdollistetaan äskeisen heikomman äänen (CS-äänen) ja sähköiskun yhdistelmällä. Lopuksi eläimen säikähdysreaktio testataan uudestaan CS-äänen aikana. Tulos on yleensä se, että rotan säikähdysreaktio on huomattavasti suurempi jos säikäytysärsyke esitetään aiemmin pelkoehdollistamisessa käytetyn ehdollisen ärsykkeen aikana. Itse asiassa ilmiö havaitaan silloinkin, kun CS-ääni jätetään kokonaan pois: tällöin rotta laitetaan koekammioon, säikäytetään se, sitten esitetään pelkkiä sähköiskuja ja lopuksi testataan säikähdysreaktion suuruus uudestaan. Tässä tapauksessa konteksti yhdistyy pelkoa herättävään ärsykkeeseen, asia voidaan vielä varmistaa säikäyttämällä rotta toisessa ympäristössä, jolloin havaitaan, että pelon säikähdysreaktio ei ole samalla tavalla korostunut kuin ympäristössä, jossa eläin koki sähköiskut. Ehdollistunut pelko saa siis eläimen olemaan varuillaan niiden asiaintilojen vallitessa, missä se aiemmin on kohdannut pelkoa herättäviä ärsykkeitä. Evolutiivisesti tämä voidaan nähdä askeleena kohti yhä parempaa sopeutumista. Monet eläimet osoittavat pelkoa (joskin esim. etanan tapauksessa on kyseenalaista voidaanko puhua pelon kokemuksesta), mutta korkeammat eläimet kykenevät oppimaan ja yleistämään sitä. Jos esimerkiksi rotta selviää kirjaimellisesti säikähdyksellä kohtaamisestaan kissan kanssa tietyssä paikassa, sen kannattaa tulevaisuudessa välttää paikkaa tai olla ainakin ylimääräisen varuillaan siellä liikkuessaan, sillä todennäköisesti kissa liikkuu samassa paikassa toistekin. Amygdalan spesifi rooli pelkoehdollistamisessa Siitä, että amygdalalla on keskeinen rooli pelkoehdollistamisessa, vallitsee yksimielisyys alan tutkijoiden keskuudessa. Siitä, mikä tämä rooli tarkalleen ottaen on, ei ole aivan yhtä selkeää yhteisymmärrystä. Amygdalan roolista muistijälkien synnyssä ei ole ollut tietoa kovinkaan pitkään. James McGaugh [6] ajoittaa varhaisimmat spekulaatiot 60-luvulle, jolloin osoitettiin, että amygdalan sähköinen stimulaatio oppimistapahtuman jälkeen vaikuttaa muistamiseen. Tässä yhteydessä on hyvä käyttää nimenomaan sanaa vaikut- 327

5 6 Emootiot taa, koska tulokset olivat keskenään ristiriitaisia. Tyypillinen tulos oli kuitenkin se, että muistaminen joko helpottui tai vaikeutui opettamisen jälkeisen stimulaation seurauksena. Tästä saattoi päätellä, että tavalla tai toisella amygdala muokkaa muistijäljen kiinnittymistä. McGaugh n tutkimusryhmän kokeet, joissa amygdalan toimintaa joko kiihdytettiin tai estettiin oppimiskokemuksen jälkeen, toivat lisävalaistusta asiaan. Rotta, joka pelkoehdollistettiin tietyssä paikassa, muisti myöhemmin (seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla) testattaessa välttää samaa paikkaa paremmin, jos sen amygdalan basolateraaliseen tumakkeeseen oli injisoitu amygdalan toimintaa kiihdyttävää noradrenaliinia puolen tunnin sisällä oppimistapahtumasta. Jos saman tumakkeen toiminta estettiin lidokaiini-injektiolla heti opettamisen jälkeen, ei eläin juurikaan hyötynyt aiemmasta opettamisesta. McGaugh n ryhmän havainnot viittaavat siihen, että oppiminen johon liittyy vireystilan nousu (ei pelkkä pelko itsessään) muokkautuu amygdalan toiminnan seurauksena, sillä samoja havaintoja on tehty myös appetitiivisessa oppimisessa. Tällaiset havainnot saivat aikaan spekulaatioita siitä miten ruumiin vireystila voisi vaikuttaa muistamiseen. Mielenkiintoinen tästä johdettu koe [1] on ollut seuraavanlainen: Ihmisiä on pyydetty katselemaan IAPS-sarjan kuvia (ks. luku 6.3 Lähestymis- ja välttämiskäyttäytyminen) joiden tiedetään nostavan vireystilaa. Tapahtuman jälkeen satunnaisesti valittua osaa heistä on pyydetty upottamaan kätensä jääveteen ja toista osaa lämpimään veteen. Viikon kuluttua samoja ihmisiä pyydettiin tuottamaan mahdollisimman paljon yksityiskohtia näkemistään kuvista. Tulos oli se, että jäävedessä kättään pitäneet koehenkilöt muistivat yksityiskohtia muuten samalla tavalla kuin lämpimässä vedessä pitäneet, mutta he tuottivat enemmän yksityiskohtia niistä kuvista, joiden arvioivat nostaneen vireystilaansa eniten. Selitys tähän on se, että käden upottaminen jääveteen aiheuttaa adrenaliinin erittymistä. Tieto tästä taas kulkeutuu amygdalaan, joka puolestaan aikaansaa tallentumisen tehokkuuden nousun. McGaugh on esittänyt mielenkiintoisen ajatuksen, jolla voisi olla kliinistä sovellusarvoakin. Kun pelkoa herättävillä tapahtumilla on joskus taipumus häiritsevästi kummitella mielessä jälkeenpäin, voisi traumaattisen tapahtuman kohdanneille ihmisille ensiavuksi antaa lääkettä, joka estää adrenaliinin erityksen ja näin estää emotionaalisen muistijäljen syntymistä. Tästä on jopa näyttöä: propranololilla hoidetut traumapotilaat kärsivät seurannassa huomattavasti harvemmin post-traumaattisen stressin oireista [8] kuin kontrollipotilaat. Ristiriitaista tässä on ollut se, että McCaugh n ryhmä on huomannut opettamisen jälkeisen basolateraalisen tumakkeen (kuva 3) inaktivaation johtavan ehdollistuneen pelkoreaktion puuttumisen viikon päästä testattaessa. LeDoux n ryhmän tulosten mukaan basolateraalisen tumakkeen inaktivaatiolla taas ei ole vaikutusta pelkoreaktioon. Erona tässä on ollut se, että ryhmät ovat käyttäneet eri pelkoehdollistamismenetelmää: LeDoux n kokeissa klassista ehdollistamis- Syöte LA CE Ulostulo B AB Kuva 3. Pelkoehdollistamisen kannalta keskeisimmät amygdalan tumakkeet ja niiden tärkeimmät sisäiset yhteydet. Tumakkeet jakautuvat vielä sisäisesti erilaisiin alueisiin ja amygdalan toiminta perustuu myös niiden toiminnalliseen erikoistumiseen. LA, lateraalitumake; CE, keskustumake; B, basaalitumake, AB, aksessorinen basaalitumake. (muokattu lähteestä [5]) 328

6 6.4 Pelkoehdollistaminen ta (jossa ääntä seuraa sähköisku riippumatta siitä mitä rotta tekee) ja McGaugh n kokeissa instrumentaaliehdollistamista (jossa rotta on saanut sähköiskun mennessään tiettyyn paikkaan). Voi siis olla, että muistijäljet muodostuvat eri tavoin ääni-sähköisku- ja konteksti-sähköisku-assosiaatioissa. Amygdala koostuu 12 pienemmästä tumakkeesta, joilla kaikilla saattaa olla eri rooli oppimisessa. Amygdalalla on keskeinen rooli emotionaalisessa oppimisessa, mutta avoimia kysymyksiäkin on: Liittyykö se kaikkeen emotionaaliseen oppimiseen vai spesifisti pelkoon liittyvään oppimiseen? Onko amygdala muistijäljen paikka vai onko sillä osuutta vain sen muodostamisessa ja konsolidaatiossa? Miten pelko vaikuttaa muuhun oppimiseen Ehdollistunut pelko voi myös yleistyä koskemaan muunlaista oppimista, jos käytetään ei pelkoa herättävää, mutta kuitenkin aversiivista tapahtumaa opetusärsykkeenä. Neufeldin ja Mintzin [7] kokeessa rotat ensin pelkoehdollistettiin yhdistämällä neutraali ääni kovaan säikäytysääneen. Seuraavassa vaiheessa samaa ehdollista ärsykettä käytettiin silmäniskuehdollistamisessa ennustamaan heikkoa sähköstimulaatiota silmäkulmaan (tämä ärsyke ei ole yhtä voimakas kuin pelkoehdollistamisessa käytetty sähköisku jalkaan). Rotille oli ennen opetusta tehty anestesian aikana annetulla sähkövirralla vaurio joko amygdalaan, pikkuaivojen interpositus-tumakkeeseen (joka on keskeinen rakenne silmäniskuehdollistamisessa) tai valevaurio (elektrodit laitettiin aivoihin, mutta niistä ei johdettu sähköä). Lisäksi käytettiin kontrolliryhmää, joka silmäniskuehdollistettiin ilman edeltävää pelkoehdollistamista. Tulos oli se, että aiemmin pelkoehdollistettu ryhmä oppi silmäniskuehdollistamisen nopeammin kuin rotat, joita ei oltu pelkoehdollistettu (ns. naiivit rotat). Tämä tulos ei tosin koskenut amygdalavaurioryhmää, jotka oppivat hieman hitaammin kuin naiivi ryhmä. Tuloksen voi tulkita niin, että aiemmin opittu emotionaalinen yhteys CS:n ja säikäytysärsykkeen välillä helpottaa muidenkin aversiivisesti motivoitujen oppimistehtävien oppimista. Tämän efektin täytyy olla amygdalan välittämää, sillä jos se oli tuhottu, samaa vaikutusta ei nähty. Itse asiassa amygdalavaurioryhmä oppi jopa hitaammin kuin naiivi kontrolliryhmä, mikä viittaisi siihen että normaalissakin tapauksessa amygdala vaikuttaa aversiivisesti motivoituun silmäniskuehdollistamiseen. Huomattavaa tässä yhteydessä on se, että silmäniskuehdollistamisessa käytetty silmäkulman sähköärsytys on niin heikkoa, ettei se sinällään aiheuta eläimessä pelkoreaktiota. Näyttääkin siltä, että amygdalalla on joku modulatorinen osuus oppimisessa aina silloin, kun on kyse defensiivisen reaktion oppimisesta [9]. Ahdistushäiriöt ja pelkoehdollistaminen Pelko tai ahdistus itsessään ovat normaaleita reaktioita potentiaalisesti haitallisiin tapahtumiin. Joskus pelkotilat saavat kuitenkin ihmisen elämää haittaavia mittasuhteita, jolloin puhutaan yleisesti ahdistushäiriöistä. Pahimmillaan pelko, jolla ei ole mitään tekemistä suojautumisen kannalta, voi yleistyä ahdistushäiriöksi kuten fobia, paniikkihäiriö tai post-traumaattinen stressisyndrooma. Ahdistushäiriöiden synnyssä lienee osansa sekä opituilla että synnynnäisillä tekijöillä. Ottamatta sen kummemmin kantaa siihen, kummat tekijät ovat tärkeämpiä, on pelkoehdollistamisen tutkimus voinut ainakin valottaa itse pelkoon liittyviä mekanismeja. Pelko/ahdistus on yhteinen nimittäjä monelle mielenterveyden ongelmalle. Vaikka diagnostinen kirjo ahdistushäiriöiden yläkäsitteen alla on laaja, niiden oireet liittyvät luultavasti saman pelkojärjestelmän toimintaan. Syy siihen, miksi nämä tilat on voitu diagnostisesti erotella, johtunee siitä, että eroa on tavoissa, joilla pelkojärjestelmä kussakin häiriötilassa käynnistyy. Esimerkiksi foobisessa pelossa ja paniikkihäiriössä itse tuntemus on samankaltainen, mutta foobikon pelko laukeaa jostakin spesifistä ärsykkeestä, kun taas paniikkihäiriöpotilaan on vaikea määritellä, mikä hänen pelkotilansa laukaisee. Sen tiedon valossa, mitä pelkoehdollistamisen tutkimuksella on saatu aikaan, voidaan ainakin yrittää katsoa näiden diagnoosien taakse. Fobian, paniikkihäiriön ja post-traumaattisen stressisyndrooman synnystä on toki esitetty muitakin teorioita, mutta kaikkia on kyetty myös jossain määrin selittämään opittuina asioina. Fobioiden selittäminen puhtaasti oppimisen tuloksena on sikäli hankalaa, että ehdollistumisoppimisessa tarvitaan pelkoa herättävä US, mutta läheskään aina tällaista traumaattista tapahtumaa ei foobikon historiasta kyetä löytämään. Traumaattinen tapahtuma ei myöskään automaattisesti johda foobisen pelon syntymiseen niihin ärsykkeisiin jotka edelsivät tapahtumaa. Kolmanneksi, jotkin foobisen pelon kohteet ovat niin irrationaalisia (minkä potilas itsekin tietää), että on vaikea kuvitella niillä ole- 329

7 6 Emootiot van mitään biologista funktiota. Foobisen pelon kohteet ovat kuitenkin useimmiten sellaisia, joilla jo itsessään on jonkinlainen yhteys mahdolliseen vaaraan. Korkean paikan pelkääminen on sinänsä järkevää, mutta fobian asteelle päästään silloin, kun henkilö ei voi edes ajatella korkeaa paikkaa nojatuolista käsin joutumatta hallitsemattoman pelon valtaan. Useimmiten tosin foobikkoa auttaa pelkästään fobian kohteen välttely, joka voi, jos kohde on kovin kapea-alainen ja muuten vähäpätöinen asia henkilön elämässä, olla täysin riittävä. Eräs mahdollisuus näennäisesti järjettömän foobisen kohteen synnylle on se, että syystä tai toisesta pelkoehdollistamisjärjestelmän kortikaalinen silmukka ei toimi. Kun ihminen sitten tuntee pelkoa, jostain tiedostamattomasta syystä hän etsii sille selitystä senhetkisestä ympäristöstä, joka saattaa sisältää jotakin tarpeeksi silmiinpistävää tullakseen yhdistetyksi pelkoon [4]. Post-traumaattisen stressin (PTS) syntyyn tarvitaan altistus toistuville poikkeavan traumaattisille kokemuksille [8]. Pelkoehdollistamisen kautta syntyneistä ehdollisista pelkoreaktioista PTS:n erottaa sen ärsykkeiden laatu. Pelkoehdollistamisessa käytetään selkeästi ympäristöstä erottuvaa ehdollista ärsykettä. PTS syntyy tilanteessa, jossa ympäristöstä ei sinänsä erotu mikään tietty eksplisiittinen ärsyke ennustamaan pelkoa herättävää ärsykettä. Toinen ero on US:n laatu. Jos pelkoehdollistamisessa ehdottomana ärsykkeenä käytettyä sähköiskua kuvaa sana epämiellyttävä tai jopa kivulias, PTS:n tapauksessa US:n täytyy olla hirvittävä. Keskeinen ero on se, että pelkoehdollistamisessa US ei intensiteetiltään poikkea siitä epämiellyttävyydestä, mitä ihmiselle tai eläimelle voisi odottaa tapahtuvan muiden elämään kuuluvien tapahtumien joukossa. PTS:n synnyssä voidaan siis olettaa syntyvän assosiaatio monen ympäristössä läsnä olevan heikon ärsykkeen ja hirvittävän, moniaistisen US:n välillä. Myöhemmin mikä tahansa heikoista ärsykkeistä voisi herättää pelkotilan henkiin. Klassisia tapauksia ovat Vietnam-veteraanit, jotka maastoutuvat kauhuissaan pienenkin pamahduksen kuultuaan. PTS:n tunnusmerkkejä on myös potilaan täysi hallitsemattomuus oireidensa suhteen, kun taas foobikot yleensä voivat jotenkin tietoisesti vaikuttaa käyttäytymiseensä. Tämä voisi kertoa siitä, että PTS:n tapauksessa aistipiirien subkortikaaliset reitit amygdalaan olisivat vallitsevia. Paniikkihäiriö on sukua sekä fobialle että PTS:lle. Erona on se, että paniikki on enemmänkin reaktio sisäisiin ärsykkeisiin, jotka liittyvät tukehtumisen tunteeseen ja sydämen tykytykseen. Jos paniikkihäiriötä pidetään ehdollistuneena reaktiona, se nähdään assosiaationa jonkin ruumiillisen tuntemuksen ja paniikin kokemuksen välillä. Näin tietyt, sinänsä harmittomat ruumiilliset tuntemukset herättäisivät potilaassa pelkoa, joka puolestaan lisää ruumiillisia tuntemuksia. Tämä kehämäinen prosessi johtaisi sitten paniikkireaktioon. Koska pelkoehdollistamisen myötä on voitu todentaa tiettyjen rakenteiden ja yhteyksien liittyvän pelkoon, voidaan aiheellisesti kysyä, millaisia seurauksia voisi olla, jos kyseiset järjestelmät toimisivat epätasapainossa (mikä voisi olla seurausta sekä opituista että synnynnäisistä tekijöistä). LeDoux [4] esimerkiksi spekuloi sillä mahdollisuudella, että joillakin ihmisillä talamuksen ja amygdalan välillä oleva suora reitti on ylikorostunut suhteessa kortikaaliseen kiertoreittiin. Seurauksena tästä voi olla tunne-elämältään hyvin epävakaa persoonallisuus, jonka olisi hankala olla tietoisesti yhteydessä omiin emotionaalisiin reaktioihinsa. Tai toisaalta jos hippokampuksen ja amygdalan väliset yhteydet olisivat suhteellisen heikkoja, henkilö voisi tuntea asiaankuulumattomia tunteita omituisissa yhteyksissä. LeDoux tyytyy toteamaan, että todisteita tällaisesta yhteydestä ei ole, mutta toisaalta, että on olemassa ihmisiä joihin kyseiset kuvaukset sopivat. 330

8 6.4 Pelkoehdollistaminen Lähteet [1] Cahill, L., Gorski, L., & Le K. (2003). Enhanced human memory consolidation with post-learning stress: Interaction with the degree of arousal at encoding. Learning & Memory, 10, [2] Davis, M. (1989). Neural systems involved in fear-potentiated startle. Annals of the New York Academy of Sciences, 563, [3] LeDoux, J. E. (1993). Emotional memory systems in the brain. Behavioural Brain Research, 58, [4] LeDoux, J. E. (1998). The emotional brain. Phoenix: Great Britain [5] LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. Annual Reviews of Neuroscience, 23, [6] McGaugh, J. L. (2004). The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally arousing experiences. Annual Reviews of Neuroscience, 27, [7] Neufeld, M., & Mintz, M. (2001). Involvement of the amygdala in classical conditioning of eyeblink response in the rat. Brain Research, 889, [8] Pitman, R. K., & Delahanty, D. L. (2005). Conceptually driven pharmacologic approaches to acute trauma. CNS Spectrums, 10, [9] Wikgren, J. (2003). Assosiaatiot kanin vilkkuluomiehdollistamisessa. Psykologia, 38,

Lapsi ja trauma Kriisikeskus Osviitan koulutusilta Kirsi Peltonen, PsT., Dos Tampereen yliopisto

Lapsi ja trauma Kriisikeskus Osviitan koulutusilta Kirsi Peltonen, PsT., Dos Tampereen yliopisto Lapsi ja trauma Kriisikeskus Osviitan koulutusilta 2.2.2017 Kirsi Peltonen, PsT., Dos Tampereen yliopisto Trauman SYNTY Potentiaaliseti traumatisoiva(t) tapahtuma(t) -> Traumaattinen kokemus -> Selviytymisyritykset

Lisätiedot

Kahdet aivot ja psyykkinen trauma

Kahdet aivot ja psyykkinen trauma Kahdet aivot ja psyykkinen trauma Kirsi Eskelinen neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Joensuu 20.9.2017 1 Lähde:http://www.lefthandersday.com/tour2.html 2 3 Limbinen järjestelmä - tunneaivot Pihtipoimu

Lisätiedot

Psyykkinen trauma ja sen vaikutukset uhrin käyttäytymiseen rikosprosessissa

Psyykkinen trauma ja sen vaikutukset uhrin käyttäytymiseen rikosprosessissa Psyykkinen trauma ja sen vaikutukset uhrin käyttäytymiseen rikosprosessissa Uhrin kohtaaminen rikosprosessissa koulutus Heli Heinjoki, kriisityön kehittämispäällikkö, kriisi- ja traumapsykoterapeutti Hannaleena

Lisätiedot

6.3 Lähestymis- ja välttämiskäyttäytyminen

6.3 Lähestymis- ja välttämiskäyttäytyminen 6 Emootiot 6.3 Lähestymis- ja välttämiskäyttäytyminen Suvi Hytönen & Jan Wikgren Motivaatio kognition osana Ihmisen tunne-elämän kirjo voi monivivahteisuudessaan olla kaavamaisten tieteellisten esitysten

Lisätiedot

KESTÄVYYSKUNTO, AIVOT JA KOGNITIO ikääntymisen vaikutuksia

KESTÄVYYSKUNTO, AIVOT JA KOGNITIO ikääntymisen vaikutuksia KESTÄVYYSKUNTO, AIVOT JA KOGNITIO ikääntymisen vaikutuksia Jan Wikgren Active, Fit and Smart (AFIS) / Neurobiology team: + suuri joukko JYU:n psykologian ja liikuntabiologian opiskelijoita Tausta Aerobinen

Lisätiedot

Sisällys PSYKOLOGIA AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN IHMISIÄ. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa. Psykologiassa on lukuisia osa-alueita ja sovelluskohteita

Sisällys PSYKOLOGIA AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN IHMISIÄ. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa. Psykologiassa on lukuisia osa-alueita ja sovelluskohteita Sisällys I 1 PSYKOLOGIA AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN IHMISIÄ 10 Psykologia tutkii ihmisen toimintaa 12 Mielen tapahtumat ja käyttäytyminen muodostavat ihmisen toiminnan Psykologian suuntaukset lähestyvät ihmistä

Lisätiedot

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9. Aistit Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori kaisa.tiippana@helsinki.fi Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.2017 Aivokuoren alueita /eke/? /epe/? /ete/? Havainto Havainto on subjektiivinen

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA KESKUS- JA ÄÄREISHERMOSTO SÄÄTELEVÄT ELIMISTÖN TOIMINTAA Elimistön säätely tapahtuu pääasiassa hormonien ja hermoston välityksellä Hermostollinen viestintä on nopeaa ja täsmällistä

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

VALINTAKOE 2013 kognitiotiede aineisto- ja tehtävävihko

VALINTAKOE 2013 kognitiotiede aineisto- ja tehtävävihko Luvan saatuasi m erkitse vastauslomakenumerosi eli vastauslomakkeen 3 o i keassa yläreunassa oleva numero. Vastauslomakenumero VALINTAKOE 2013 kognitiotiede aineisto- ja tehtävävihko Copyright Helsingin

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimon neurobiologiaa Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimo aivoperäinen häiriö? Riippuvuussyndrooma Toistuva ja voimakas tarve pelata normaalien

Lisätiedot

REM-UNI JA SEN MERKITYS IHMISELLE FT Nils Sandman

REM-UNI JA SEN MERKITYS IHMISELLE FT Nils Sandman REM-UNI JA SEN MERKITYS IHMISELLE 30.10.2018 FT Nils Sandman SISÄLTÖ REM-unen erityispiirteet Lihasatonia Lihasatoniaan liittyvät häiriöt REM-unen merkitys Unennäkö Tutkijatohtori FT Nils Sandman Nils.Sandman@utu.fi

Lisätiedot

ELVYTTÄVÄT YMPÄRISTÖT KUNTOUTUMISEN TUKENA

ELVYTTÄVÄT YMPÄRISTÖT KUNTOUTUMISEN TUKENA ELVYTTÄVÄT YMPÄRISTÖT KUNTOUTUMISEN TUKENA Rat Park Experiment (Bruce Alexander) Normaaleista koeoloista poiketen rottapuistossa oli tilaa lähes koko huoneen verran. Häkin sisustus haettiin luonnosta,

Lisätiedot

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä Tarja Ketola 13.3.2017 Musiikista ja äänestä yleisesti Mitä tiedetään vaikutuksista Mitä voi itse tehdä MELU ihmisen tekemää ääntä, erityisesti sitä mitä ei pysty itse kontrolloimaan HILJAISUUS sallii

Lisätiedot

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Mitä automatisoitumisella tarkoitetaan? Hyvin pitkälti automatisoitunut tehtävä... voidaan suorittaa ilman tarkkaavaisuutta ei välttämättä tuota minkäänlaista

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

HOIDA AIVOJASI. Minna Huotilainen. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen professori. 14/03/2019 1

HOIDA AIVOJASI. Minna Huotilainen. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen professori. 14/03/2019 1 HOIDA AIVOJASI Minna Huotilainen Kasvatustieteen professori Helsingin yliopisto Twitter: @minnahuoti 14/03/2019 1 MITEN AIVOJA TUTKITAAN? 1. Laboratoriossa simuloidaan MEG eli magnetoenkefalografia fmri

Lisätiedot

PAVLOV'S PARROTS: UNDERSTANDING AND EXTINGUISHING FEAR TRIGGERS. Susan G. Friedman, Ph. D. Department of Psychology Utah State University, Logan, UT

PAVLOV'S PARROTS: UNDERSTANDING AND EXTINGUISHING FEAR TRIGGERS. Susan G. Friedman, Ph. D. Department of Psychology Utah State University, Logan, UT Submitted for Publication in Good Bird Magazine June 17, 2007 PAVLOV'S PARROTS: UNDERSTANDING AND EXTINGUISHING FEAR TRIGGERS Susan G. Friedman, Ph. D. Department of Psychology Utah State University, Logan,

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot

Pää edellä: MITÄ OPIMME AIVOJEN KASVATUKSESTA? Vauvafoorumi Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen

Pää edellä: MITÄ OPIMME AIVOJEN KASVATUKSESTA? Vauvafoorumi Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen Pää edellä: MITÄ OPIMME AIVOJEN KASVATUKSESTA? Vauvafoorumi 10.11.2017 Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen Käytäntö on joskus kaukana ihanteista Tieto aivojen kehityksestä auttaa huomaamaan, mistä kaikesta

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

Vuorovaikutus kovilla valituksen uhka ilmassa -vuorovaikutuksen koetinkivet- Marianne Riekki, LL, yle el, vs. ayl, Oulun Kaupunki Kliininen opettaja,

Vuorovaikutus kovilla valituksen uhka ilmassa -vuorovaikutuksen koetinkivet- Marianne Riekki, LL, yle el, vs. ayl, Oulun Kaupunki Kliininen opettaja, Vuorovaikutus kovilla valituksen uhka ilmassa -vuorovaikutuksen koetinkivet- Marianne Riekki, LL, yle el, vs. ayl, Oulun Kaupunki Kliininen opettaja, Oulun Yliopisto Yhteys on työn perusta Auttaminen perustuu

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

PEILI VISION. Kotikuntoutus - Case Kiuruvesi Jussi Auvinen, CEO

PEILI VISION. Kotikuntoutus - Case Kiuruvesi Jussi Auvinen, CEO PEILI VISION Kotikuntoutus - Case Kiuruvesi jussi.auvinen@peilivision.fi +358 50 3767 150 2019 - Jussi Auvinen, CEO KOTIKUNTOUTUS 2 Potilas Liisa 55 vuotta Kroonistunut brocan afasia Erityisesti puheen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Koiran sosiaalisen kehityksen sudenkuopat. ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Animagi Mäntsälä

Koiran sosiaalisen kehityksen sudenkuopat. ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Animagi Mäntsälä Koiran sosiaalisen kehityksen sudenkuopat ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Animagi Mäntsälä Koiran hermostollinen kehitys Koira on hitaasti kehittyvä eläinlaji syntyy avuttomana riippuvainen emon antamasta

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla

Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla Melun terveysvaikutukset alle 80dB:n äänitasoilla Irja Korhonen Ylilääkäri, Työterveys Aalto Lähteet: Suomen Lääkärilehti 36/2012 v sk 67 sivut 2445 2450b; Carter & Beh 1989; Miedema 2007; 3T Työturvallisuus

Lisätiedot

Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen?

Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen? Miten ratsastaja voi vaikuttaa hevosen oppimiseen ja käytökseen? Assosiatiivinen oppiminen Eläin muodostaa assosiaation kahden tai useamman asian välille Oppimista tapahtuu koko ajan, ei voi kytkeä pois

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009 JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Päivämäärä.. Oppilaitos.. Nimi.. Tehtävä 1 Millainen kielenoppija sinä olet? Merkitse rastilla (x) lauseet, jotka kertovat sinun tyylistäsi oppia ja käyttää kieltä. 1. Muistan

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu alakoululaisille sopivalle tasolle. Työ ei ole liian vaikea ymmärtää esikoululaiselle, muttei liian helppo

Lisätiedot

Jakauma eri linjoihin. Yksiväriset 1 Kirjavat 2 Käyttö 3. Linjat

Jakauma eri linjoihin. Yksiväriset 1 Kirjavat 2 Käyttö 3. Linjat Rodun käyttäytyminen käytöskyselyn satoa Cockerspanielit ry aloitti kesällä 29 sähköisen tiedon keruun koirien käyttäytymisestä, jolloin sekä Cockerspanieli lehdessä että kerhon nettisivuilla julkaistiin

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen 09.10.2017 PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI Tunne pulssisi Estä aivoinfarkti Tiedätkö, lyökö sydämesi, kuten sen pitää? Onko sydämen syke säännöllinen vai epäsäännöllinen? Epäsäännöllinen

Lisätiedot

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuroendokriinisen järjestelmän säätely elimistössä Neuropeptidit Peptidirakenteisia hermovälittäjäaineita

Lisätiedot

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois.

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. 1. Suodattaminen Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. Esim. Kiinnitän huomiota hikoiluuni ja jännittämiseeni, mutta en mieti lainkaan, onko minua kohtaan

Lisätiedot

Digitalisaatio tehostaa opetusta! RIVERIA.FI

Digitalisaatio tehostaa opetusta! RIVERIA.FI Digitalisaatio tehostaa opetusta! Vai tehostaako? Digitalisaatio mahdollistaa opetuksen ei tehosta sitä? Jokainen tekninen kehitysaskel on ollut voitto ihmiskunnan oppimiselle Luolamaalaukset Ihmisen muisti

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Lasten kaltoinkohtelun ja monitoimijaisen arvioinnin haasteet

Lasten kaltoinkohtelun ja monitoimijaisen arvioinnin haasteet Lasten kaltoinkohtelun ja monitoimijaisen arvioinnin haasteet Hanna Mansikka-aho Yksikön vastaava, kriisi- ja väkivaltatyöntekijä Turun ensi- ja turvakoti ry. 12.10.2018 1 PILARI tarjoaa lähisuhteessaan

Lisätiedot

Musiikki, aivot ja oppiminen. professori Minna Huotilainen Helsingin yliopisto

Musiikki, aivot ja oppiminen. professori Minna Huotilainen Helsingin yliopisto Musiikki, aivot ja oppiminen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopisto Twitterissä: @minnahuoti Musiikki vaikuttaa nopeasti Soittaminen ja laulaminen muuttaa aivoja Musiikkiharrastuksen erityisiä

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 6 Sarjojen suppeneminen Kiinnostuksen kohteena on edelleen sarja a k = a + a 2 + a 3 + a 4 +... k= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Aivot narikkaan Asiakastilaisuus Riitta Veijalainen Vastaava työterveyspsykologi Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Aivot narikkaan Asiakastilaisuus Riitta Veijalainen Vastaava työterveyspsykologi Voimavarakeskeinen työnohjaaja Aivot narikkaan Asiakastilaisuus 18.3.2019 Tähdelliset työt tehdään ja muuten ollaan kuin Ellun kanat Tuntematon sotilas Työelämän muutokset ja aivot Aivoterveyden uudet uhkat: -korkeat psyykkiset vaatimukset

Lisätiedot

Virikkeitä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen aivotutkimuksesta. 28.1.2012 Markku Penttonen, Jyväskylän Yliopisto

Virikkeitä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen aivotutkimuksesta. 28.1.2012 Markku Penttonen, Jyväskylän Yliopisto Virikkeitä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen aivotutkimuksesta 28.1.2012 Markku Penttonen, Jyväskylän Yliopisto 1 Sisällys Hermosolu Aivot Elämän vaiheet Hermojärjestelmän rakentuminen sikiöaikana Hermosolujen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

PAKKO-OIREIDEN OMAHOITO HARJOITUS: MIELIKUVA-ALTISTUS. Mielikuva-altistus

PAKKO-OIREIDEN OMAHOITO HARJOITUS: MIELIKUVA-ALTISTUS. Mielikuva-altistus HARJOITUS: MIELIKUVA-ALTISTUS Tämä harjoitus sisältää kaksi osaa: pelätyn tapahtumaketjun yksityiskohtaisen kuvaamisen ja mielikuva-altistuksen. Molemmissa näissä altistus tapahtuu mielikuvien tasolla.

Lisätiedot

Miten työtä voi kehittää aivotutkimuksen keinoin?

Miten työtä voi kehittää aivotutkimuksen keinoin? Miten työtä voi kehittää aivotutkimuksen keinoin? Minna Huotilainen Kasvatustieteen professori aivotutkija, kognitiotieteen dosentti Kasvatustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Twitterissä: @minnahuoti

Lisätiedot

Organization of (Simultaneous) Spectral Components

Organization of (Simultaneous) Spectral Components Organization of (Simultaneous) Spectral Components ihmiskuulo yrittää ryhmitellä ja yhdistää samasta fyysisestä lähteestä tulevat akustiset komponentit yhdistelyä tapahtuu sekä eri- että samanaikaisille

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CIWA-AR-VIEROITUSOIREIDEN ARVIOINTIASTEIKKO /. Lievät vieroitusoireet, CIWA-Ar-pisteet

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Esomar Congress, Istanbul 2013 Big Screen: But Who s watching? Yhteenvedon laati Lena Sandell, Finnpanel

Esomar Congress, Istanbul 2013 Big Screen: But Who s watching? Yhteenvedon laati Lena Sandell, Finnpanel Esomar Congress, Istanbul 2013 Big Screen: But Who s watching? Yhteenvedon laati Lena Sandell, Finnpanel 1 A cross media neuroscience study from China Onko netti-tv:n mainonta yhtä tehokasta kuin broadcast

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

YHTEISÖJEN JA ORGAANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

YHTEISÖJEN JA ORGAANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN YHTEISÖJEN JA ORGAANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN organisaatiotjayhteisot.wordpress.com/ SEURAA KOTIBLOGIA 21.2.2017 Pirkko Siklander, Apulaisprofessori pirkko.siklander@ulapland.fi Lapin yliopisto, KTK TIIMIEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 18.2.2013 Hyvinvointia työstä Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 Uni, aivot stressi Sampsa Puttonen Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 2 Sisällys 1. Uni ja aivot - unen merkitys aivoille - miten huolehtia unesta

Lisätiedot

isomeerejä yhteensä yhdeksän kappaletta.

isomeerejä yhteensä yhdeksän kappaletta. Tehtävä 2 : 1 Esitetään aluksi eräitä havaintoja. Jokaisella n Z + symbolilla H (n) merkitään kaikkien niiden verkkojen joukkoa, jotka vastaavat jotakin tehtävänannon ehtojen mukaista alkaanin hiiliketjua

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Anestesiasyvyyden kliininen arviointi

Anestesiasyvyyden kliininen arviointi Anestesiasyvyyden kliininen arviointi (19.2.2014) Arvi Yli-Hankala Tampereen yliopisto ja Tays arvi.yli-hankala@uta.fi Anestesian "syvyyden" arviointi on muuttunut ratkaisevasti viimeksi kuluneiden 25

Lisätiedot

Perusemootioita. Emootioiden neurobiologiaa. Korkeamman asteen emootioita. Pelko Ahdistus Raivo Hämmästys Inho Ilo Suru

Perusemootioita. Emootioiden neurobiologiaa. Korkeamman asteen emootioita. Pelko Ahdistus Raivo Hämmästys Inho Ilo Suru Emootioiden neurobiologiaa Antti Pertovaara Perusemootioita Pelko Ahdistus Raivo Hämmästys Inho Ilo Suru Korkeamman asteen emootioita Mukana kognitiivisia komponentteja Ylpeys Kiitollisuus Le Doux n teesit

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT (ADHD) PERHE JA YMPÄRISTÖ. Sauli Suominen VTL, perheterapeutti, työnohjaaja

NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT (ADHD) PERHE JA YMPÄRISTÖ. Sauli Suominen VTL, perheterapeutti, työnohjaaja NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT (ADHD) PERHE JA YMPÄRISTÖ Sauli Suominen VTL, perheterapeutti, työnohjaaja sauli.suominen@adhd-liitto.fi TAUSTATIETOA Toimin ADHD-liiton Vahti hankkeessa, jossa tavoitteena vammaisten

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Esimerkkinä Liikenneturvallisuuteen myönteisesti suhtautuva ihminen, joka ajaa päivittäin

Lisätiedot

Tieteellisiä havaintoja kännykällä

Tieteellisiä havaintoja kännykällä Tieteellisiä havaintoja kännykällä Havainto Arkipäivässäkin voi tehdä tieteellisiä havaintoja erilaisista luonnonilmiöistä. Tieteellisiin havaintoihin kuuluu havainnon dokumentointi ja erilaisten mittausten

Lisätiedot

Hylätyksi tulemisen pelko. Esimerkkejä siitä, miten ajatukset itsestä voivat vaikuttaa:

Hylätyksi tulemisen pelko. Esimerkkejä siitä, miten ajatukset itsestä voivat vaikuttaa: Hylätyksi tulemisen pelko 9.osio. HALLINTAKEINOMME Esimerkkejä siitä, miten ajatukset itsestä voivat vaikuttaa: Ajatus -Olen surkea äiti -Olen huono työssäni, pakenemista Käytös Suorittamista syyllisyyden

Lisätiedot

Tunteiden neurobiologiaa. Asla Pitkänen

Tunteiden neurobiologiaa. Asla Pitkänen Neurotiede Tunteiden neurobiologiaa Asla Pitkänen Moni muistaa yksityiskohtaisesti television välittämän näkymän New Yorkin terroriiskusta 11. syyskuuta 2001. Muistikuva palavista World Trade Centerin

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon ongelma p. 1/18 Puuttuvan tiedon ongelma pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto mtl.uta.fi/tilasto/sekamallit/puupitkit.pdf

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Kausaalisuus ja kausaalipäättely. Pertti Töttö

Kausaalisuus ja kausaalipäättely. Pertti Töttö Kausaalisuus ja kausaalipäättely Pertti Töttö ???? Tilastollinen riippuvuus ei ole yhtä kuin kausaalisuus Ei korrelaatiota ilman kausaatiota Näennäiskorrelaatio Suunnattu korrelaatio Korrelaatio: symmetrinen

Lisätiedot

Miksi aivot hyötyvät liikunnasta?

Miksi aivot hyötyvät liikunnasta? Miksi aivot hyötyvät liikunnasta? 15.11.2011 Oulu Liisa Paavola PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Neural Oy Aivot ja fyysinen aktiivisuus Aivojen kehitys on geneettisesti ohjelmoitu muovautumaan vallitseviin

Lisätiedot

Tarkkaavaisuus ja muisti

Tarkkaavaisuus ja muisti Luennon sisältö Tarkkaavaisuus ja muisti IHTE-5100 Ihminen käyttäjänä Sari Kujala Tarkkaavaisuus - Mitä se on? - Tarkkaavaisuuden lajit ja rajallisuus - Johtopäätökset suunnitteluun Muisti ja muistaminen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Miten hoidetaan, kun traumaterapeuttinen työskentely ei ole mahdollinen vaihtoehto? Psykologi, Psykoterapeutti Tiina Röning TAYS/ NUPS/ Terapiatiimi

Miten hoidetaan, kun traumaterapeuttinen työskentely ei ole mahdollinen vaihtoehto? Psykologi, Psykoterapeutti Tiina Röning TAYS/ NUPS/ Terapiatiimi Miten hoidetaan, kun traumaterapeuttinen työskentely ei ole mahdollinen vaihtoehto? Psykologi, Psykoterapeutti Tiina Röning TAYS/ NUPS/ Terapiatiimi Step one: Miksi traumahoito ei tule kymykseen (esim.

Lisätiedot

Green Care-seminaari 8.9. Ihminen on luontoa. Luonnon hyvinvointivaikutukset. Psykologi Kirsi Salonen

Green Care-seminaari 8.9. Ihminen on luontoa. Luonnon hyvinvointivaikutukset. Psykologi Kirsi Salonen Green Care-seminaari 8.9. Ihminen on luontoa. Luonnon hyvinvointivaikutukset. Psykologi Kirsi Salonen Luonto psykologin työssä Luonto on kumppani (työkaveri) ei pelkästään apuväline, lisuke tai hyödyke

Lisätiedot

MUSIIKKI, AIVOT JA OPPIMINEN. Mari Tervaniemi Tutkimusjohtaja Cicero Learning ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö Helsingin yliopisto

MUSIIKKI, AIVOT JA OPPIMINEN. Mari Tervaniemi Tutkimusjohtaja Cicero Learning ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö Helsingin yliopisto MUSIIKKI, AIVOT JA OPPIMINEN Mari Tervaniemi Tutkimusjohtaja Cicero Learning ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö Helsingin yliopisto ÄÄNET AIVOISSA Huotilainen 2000 premotorinen aivokuori motorinen

Lisätiedot

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi Firstbeat Hyvinvointianalyysi Mihin Firstbeat -mittaus perustuu? Mittaus perustuu sykevälivaihtelun muutoksiin. Alla on kuvattuna mitä sykevälivaihtelu tarkoittaa. Mitä tietoa Firstbeat mittauksella saadaan?

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

Erotuomarin polku. ja koulutukset. Kansainvälinen ura. Valioerotuomarit Miesten SMliiga. Liittoerotuomarikurssi

Erotuomarin polku. ja koulutukset. Kansainvälinen ura. Valioerotuomarit Miesten SMliiga. Liittoerotuomarikurssi Erotuomarin polku ja koulutukset Liittoerotuomarikurssi Kansainvälinen ura Liittoerotuomarit Naisten SM-sarja Miesten 1.divisioona Alkeiskurssi tai sääntökoulutus sekä koeottelu Jatkokurssi sekä vuosittainen

Lisätiedot

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder ( Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja pinnalliset mobilisoivat lihakset) MOVE WELL TO LIVE

Lisätiedot

TERVEISENI AMMATTILAISILLE. Cia Päivänurmi (T1D) Puheenjohtaja, Joensuun Seudun Diabetes ry Sairaanhoitajaopiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

TERVEISENI AMMATTILAISILLE. Cia Päivänurmi (T1D) Puheenjohtaja, Joensuun Seudun Diabetes ry Sairaanhoitajaopiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu TERVEISENI AMMATTILAISILLE Cia Päivänurmi (T1D) Puheenjohtaja, Joensuun Seudun Diabetes ry Sairaanhoitajaopiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu AIKUISTUMISEN HAASTEET Teini-ikä mullistaa nuoren elämää

Lisätiedot

Erityislapset partiossa

Erityislapset partiossa Erityislapset partiossa Neuropsykiatristen häiriöiden teoriaa ja käytännön vinkkejä Inkeri Äärinen Psykologi Teoriaa Neuropsykiatrinen häiriö on aivojen kehityksellinen häiriö, joka vaikuttaa usein laaja-alaisesti

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot