LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit"

Transkriptio

1 OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun mielestäsi laatua tulee kehittää? Millaisia odotusarvoja sinulla on laatutyöhön? Millaista tietoa kaipaat laadun kehittämiseen? Mihin sinä itse voit vaikuttaa suoraan laadun kehittämisessä? / Mihin et? Millaisena koet roolisi tässä laatutyössä? Hyvä keskustella myös ajatuksista: osaanko minä edistää laatua ja tarvitaanko minua? Miten laatutyö vaikuttaa sinuun ja työhösi oppijoiden kanssa? Entä työyhteisön toimintaan? LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / 2011 Lyseon tiimit ja laatutyön haastattelun teemat Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit Henkilöstötiimi Laatutyön osa-alueet: johtaminen, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit + prosessit Taloustiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + prosessit Taide- ja tapahtumatiimi Laatutyön osa-alueet: Ohjaustiimi Laatutyön osa-alueet: strategia, kumppanuudet ja resurssit + prosessit Opetustiimi Laatutyön osa-alueet: johtaminen, strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit + prosessit IB-tiimi Laatutyön osa-alueet: johtaminen, kumppanuudet ja resurssit + prosessit

2 Haastattelun ajankohta sovittiin Doodlessa. Jokainen haastattelu kesti n. 1 h 30 min. Tilatiimi HENKILÖSTÖ 3e Miten henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan? Miten henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan? KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4c Miten koulu voi itse hallita rakennuksia, laitteita ja materiaaleja? Miten fyysistä oppimisympäristöä kehitetään niin, että se edistää oppimista ja tervettä kasvua? Mitkä ovat fyysisen oppimisympäristön välittömät kehittämistarpeet ja mitkä parannukset voidaan tehdä pitemmällä aikavälillä? Miten opetuksen järjestäjä huolehtii rakennusten ja tilojen korjauksista ja kunnossapidosta? Miten kestävän kehityksen periaatteet ilmenevät fyysisessä oppimisympäristössä? 4d Miten koulu voi vaikuttaa teknologian (tietokoneet, ohjelmistot, AV-laitteet, monistus, sähköinen oppimateriaali jne.) hallintaan? Henkilöstötiimi JOHTAMINEN 1d Miten johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria työ/kouluyhteisössä? Miten johtajat luovat hyvän koulu /työyhteisön? 1e Miten johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia kouluyhteisössä? HENKILÖSTÖ 3a

3 Miten henkilöstöresursseja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään? Miten koulun henkilöstön rakenne ja määrä turvaa opetuksen? 3b Miten opetushenkilöstön tietämys, osaaminen ja kehittämistarpeet tunnistetaan ja miten niitä kehitetään, ylläpidetään ja otetaan huomioon? Miten henkilöstön kehittymistä tuetaan? Miten koulu kehittää henkilökunnan Miten koulun arviointiosaamista kehitetään? 3d Miten työyhteisössä käydään vuoropuhelua? Miten toimii luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyö? 3e Miten henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan? Miten henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan? KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4b Miten koulun taloudellisia resursseja hallitaan? Miten opetustoimen osoittama tuntijakoresurssi vastaa koulun tarpeisiin? Miten koulussa turvataan oppilashuollon saatavuus, rakenteet, resurssit ja monipuolinen asiantuntemus? PROSESSIT 5d Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Miten ryhmäkoko antaa ajalliset mahdollisuudet seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja miten ryhmäkoko mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön? Taloustiimi HENKILÖSTÖ 3a Miten henkilöstöresursseja suunnitellaan, hallitaan ja

4 kehitetään? Miten koulun henkilöstön rakenne ja määrä turvaa opetuksen? 3b Miten opetushenkilöstön tietämys, osaaminen ja kehittämistarpeet tunnistetaan ja miten niitä kehitetään, ylläpidetään ja otetaan huomioon? Miten henkilöstön kehittymistä tuetaan? Miten koulu kehittää henkilökunnan Miten koulun arviointiosaamista kehitetään? 3c Miten henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan? 3e Miten henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan? Miten henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan? PROSESSIT 5d Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Taide- ja tapahtumatiimi Miten opetusryhmät on muodostettu niin, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet? JOHTAMINEN 1d Miten johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria työ/kouluyhteisössä? Miten johtajat luovat hyvän koulu /työyhteisön? 1e Miten johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia kouluyhteisössä? STRATEGIA 2a Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sidosryhmien tarpeet, odotukset ja toimintaympäristön?

5 Miten opetustoimen strategia sekä koulun toiminnan ja talouden suunnitelmat ovat linjassa keskenään? Millaisia vaikutuksia opetuksen arvioinnilla on ollut koulun strategisiin valintoihin ja taloussuunnitteluun? 2b Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sisäisen suorituskyvyn ja osaamisen hyödyntämisen? Miten koulun toiminnan ja talouden suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen erilaiset arviointitulokset? 2c Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita kehitetään, arvioidaan ja päivitetään? 2d Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita viestitään, toteutetaan ja seurataan? HENKILÖSTÖ 3b Miten opetushenkilöstön tietämys, osaaminen ja kehittämistarpeet tunnistetaan ja miten niitä kehitetään, ylläpidetään ja otetaan huomioon? Miten henkilöstön kehittymistä tuetaan? Miten koulu kehittää henkilökunnan Miten koulun arviointiosaamista kehitetään? 3c Miten henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan? KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4a Miten ulkoisia kumppanuussuhteita (yhteistyösuhteita) johdetaan ja hallitaan? Millä tavoin kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja kehitetään? Miten kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat vastaavat oppimisen ja kasvamisen haasteisiin? Miten huoltajat ovat mukana kodin ja koulun yhteistyön sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä?

6 Millä tavoin tuetaan yhteistyötä eri koulumuotojen, alueella toimivien yhdistysten ja seurojen sekä ystävyyskuntien välillä? 4b Miten koulun taloudellisia resursseja hallitaan? Miten opetustoimen osoittama tuntijakoresurssi vastaa koulun tarpeisiin? Miten koulussa turvataan oppilashuollon saatavuus, rakenteet, resurssit ja monipuolinen asiantuntemus? 4e Miten tietoa ja tietämystä hallitaan tehokkaan päätöksenteon tukemiseksi ja organisaation kyvykkyyden rakentamiseksi? Miten koulun kannalta olennaista (mm. tilastoitua) tietoa, tietämystä ja tietopääomaa hallitaan? Miten varmistetaan, että oppilaan arvioinnissa toteutuu oppilaiden tasapuolinen kohtelu? PROSESSIT 5b Miten tuotteita ja palveluita kehitetään luomaan optimaalista arvoa asiakkaille? Miten opetuksen järjestäjä, opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön? Mitä ohjeita tulee ylhäältä ja mihin voimme itse vaikuttaa? Miten paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan osana lukuvuosisuunnittelua? Miten varmistetaan koulun arviointitoiminnan suunnitelmallisuus ja se, että arviointi tuottaa kehittämistä tukevaa tietoa? 5a Miten prosesseja suunnitellaan ja hallitaan optimoimaan arvon tuottoa sidosryhmille? Miten opetussuunnitelmatyö toteutetaan? Miten ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken on määritelty koulun sisällä? Miten varmistetaan oppilaille riittävä ohjaus ja tuki? Miten oppilaiden opintoihin liittyviä ongelmia ennalta ehkäistään? Miten erityisopetus on järjestetty? Miten toimii joustava siirtyminen sairaalaopetuksen ja yleisja erityisopetuksen välillä?

7 Miten oppilaiden osallisuus omaa opiskeluaan, oppimisympäristöä sekä koulun toimintaympäristöä koskevaan suunnitteluun on järjestetty? 5c Miten tuotteita ja palveluita edistetään ja markkinoidaan tehokkaasti? Miten tuntijako toteutuu? Miten varmistetaan, että (kunnan ja) koulun valinnaisainetarjonta ja kieliohjelma ovat monipuolisia ja muodostavat oppilaan kannalta eheän opintopolun? Miten opetusmenetelmät oppilaan kehitystaso ja muut edellytykset huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisesti suunniteltu? Mitä opetusmenetelmiä käytetään ja miten niitä kehitetään? Mikä on koulun pedagoginen toimintakulttuuri ja mitä se pitää sisällään? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Ohjaustiimi 5d Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Miten ryhmäkoko antaa ajalliset mahdollisuudet seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja miten ryhmäkoko mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön? Miten oppilaiden välistä vuorovaikutusta tuetaan? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten opetuksen järjestäjä ja koulu kehittävät oppilaiden Miten koulujen oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria kehitetään monikulttuurisuutta tukeviksi? STRATEGIA 2b Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sisäisen suorituskyvyn ja osaamisen hyödyntämisen? Miten koulun toiminnan ja talouden suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen erilaiset arviointitulokset? 2d Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita viestitään, toteutetaan ja seurataan?

8 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4a Miten ulkoisia kumppanuussuhteita (yhteistyösuhteita) johdetaan ja hallitaan? Millä tavoin kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja kehitetään? Miten kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat vastaavat oppimisen ja kasvamisen haasteisiin? Miten huoltajat ovat mukana kodin ja koulun yhteistyön sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä? Millä tavoin tuetaan yhteistyötä eri koulumuotojen, alueella toimivien yhdistysten ja seurojen sekä ystävyyskuntien välillä? 4b Miten koulussa turvataan oppilashuollon saatavuus, rakenteet, resurssit ja monipuolinen asiantuntemus? PROSESSIT 5e Miten asiakassuhteita hallitaan ja vahvistetaan? Miten oppilaille ja huoltajille tiedotetaan oppilashuollon palveluista? Miten koulu huolehtii valintoihin liittyvästä tiedottamisesta ja ohjauksesta? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu on kehittänyt ja huolehtinut osallisuutta ja vaikuttamista tukevia rakenteita? 5c Miten tuotteita ja palveluita edistetään ja markkinoidaan tehokkaasti? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan? 5d Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Miten opetusryhmät on muodostettu niin, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet? Miten ryhmäkoko antaa ajalliset mahdollisuudet seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja miten ryhmäkoko mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön?

9 Miten oppilaiden välistä vuorovaikutusta tuetaan? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu kehittävät oppilaiden Miten koulujen oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria kehitetään monikulttuurisuutta tukeviksi? Opetustiimi JOHTAMINEN 1d Miten johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria työ/kouluyhteisössä? Miten johtajat luovat hyvän koulu /työyhteisön? 1e Miten johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia kouluyhteisössä? STRATEGIA 2a Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sidosryhmien tarpeet, odotukset ja toimintaympäristön? Miten opetustoimen strategia sekä koulun toiminnan ja talouden suunnitelmat ovat linjassa keskenään? Millaisia vaikutuksia opetuksen arvioinnilla on ollut koulun strategisiin valintoihin ja taloussuunnitteluun? 2b Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sisäisen suorituskyvyn ja osaamisen hyödyntämisen? Miten koulun toiminnan ja talouden suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen erilaiset arviointitulokset? 2c Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita kehitetään, arvioidaan ja päivitetään? 2d Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita viestitään, toteutetaan ja seurataan? HENKILÖSTÖ 3b Miten opetushenkilöstön tietämys, osaaminen ja kehittämistarpeet tunnistetaan ja miten niitä kehitetään,

10 ylläpidetään ja otetaan huomioon? Miten henkilöstön kehittymistä tuetaan? Miten koulu kehittää henkilökunnan Miten koulun arviointiosaamista kehitetään? 3c Miten henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan? KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4a Miten ulkoisia kumppanuussuhteita (yhteistyösuhteita) johdetaan ja hallitaan? Millä tavoin kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja kehitetään? Miten kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat vastaavat oppimisen ja kasvamisen haasteisiin? Miten huoltajat ovat mukana kodin ja koulun yhteistyön sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä? Millä tavoin tuetaan yhteistyötä eri koulumuotojen, alueella toimivien yhdistysten ja seurojen sekä ystävyyskuntien välillä? 4b Miten koulun taloudellisia resursseja hallitaan? Miten opetustoimen osoittama tuntijakoresurssi vastaa koulun tarpeisiin? Miten koulussa turvataan oppilashuollon saatavuus, rakenteet, resurssit ja monipuolinen asiantuntemus? 4e Miten tietoa ja tietämystä hallitaan tehokkaan päätöksenteon tukemiseksi ja organisaation kyvykkyyden rakentamiseksi? Miten koulun kannalta olennaista (mm. tilastoitua) tietoa, tietämystä ja tietopääomaa hallitaan? Miten varmistetaan, että oppilaan arvioinnissa toteutuu oppilaiden tasapuolinen kohtelu? PROSESSIT 5b Miten tuotteita ja palveluita kehitetään luomaan optimaalista arvoa asiakkaille?

11 Miten opetuksen järjestäjä, opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön? Mitä ohjeita tulee ylhäältä ja mihin voimme itse vaikuttaa? Miten paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan osana lukuvuosisuunnittelua? Miten varmistetaan koulun arviointitoiminnan suunnitelmallisuus ja se, että arviointi tuottaa kehittämistä tukevaa tietoa? 5a Miten prosesseja suunnitellaan ja hallitaan optimoimaan arvon tuottoa sidosryhmille? Miten opetussuunnitelmatyö toteutetaan? Miten ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken on määritelty koulun sisällä? Miten varmistetaan oppilaille riittävä ohjaus ja tuki? Miten oppilaiden opintoihin liittyviä ongelmia ennalta ehkäistään? Miten erityisopetus on järjestetty? Miten toimii joustava siirtyminen sairaalaopetuksen ja yleisja erityisopetuksen välillä? Miten oppilaiden osallisuus omaa opiskeluaan, oppimisympäristöä sekä koulun toimintaympäristöä koskevaan suunnitteluun on järjestetty? 5c Miten tuotteita ja palveluita edistetään ja markkinoidaan tehokkaasti? Miten tuntijako toteutuu? Miten varmistetaan, että (kunnan ja) koulun valinnaisainetarjonta ja kieliohjelma ovat monipuolisia ja muodostavat oppilaan kannalta eheän opintopolun? Miten opetusmenetelmät oppilaan kehitystaso ja muut edellytykset huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisesti suunniteltu? Mitä opetusmenetelmiä käytetään ja miten niitä kehitetään? Mikä on koulun pedagoginen toimintakulttuuri ja mitä se pitää sisällään? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja 5d Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Miten ryhmäkoko antaa ajalliset mahdollisuudet seurata

12 IB-tiimi Lux borealis oppilaan kasvua ja kehitystä ja miten ryhmäkoko mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön? Miten oppilaiden välistä vuorovaikutusta tuetaan? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten opetuksen järjestäjä ja koulu kehittävät oppilaiden Miten koulujen oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria kehitetään monikulttuurisuutta tukeviksi? JOHTAMINEN 1d Miten johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria työ/kouluyhteisössä? Miten johtajat luovat hyvän koulu /työyhteisön? 1e Miten johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia kouluyhteisössä? KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4d Miten koulu voi vaikuttaa teknologian (tietokoneet, ohjelmistot, AV-laitteet, monistus, sähköinen oppimateriaali jne.) hallintaan? 4e Miten tietoa ja tietämystä hallitaan tehokkaan päätöksenteon tukemiseksi ja organisaation kyvykkyyden rakentamiseksi? Miten koulun kannalta olennaista (mm. tilastoitua) tietoa, tietämystä ja tietopääomaa hallitaan? Miten varmistetaan, että oppilaan arvioinnissa toteutuu oppilaiden tasapuolinen kohtelu? PROSESSIT 5c Miten tuotteita ja palveluita edistetään ja markkinoidaan tehokkaasti? Miten varmistetaan, että (kunnan ja) koulun valinnaisainetarjonta ja kieliohjelma ovat monipuolisia ja muodostavat oppilaan kannalta eheän opintopolun? Miten opetusmenetelmät oppilaan kehitystaso ja muut edellytykset huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisesti

13 suunniteltu? Mitä opetusmenetelmiä käytetään ja miten niitä kehitetään? Mikä on koulun pedagoginen toimintakulttuuri ja mitä se pitää sisällään? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan? 5d Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Miten ryhmäkoko antaa ajalliset mahdollisuudet seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja miten ryhmäkoko mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön? Miten oppilaiden välistä vuorovaikutusta tuetaan? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten opetuksen järjestäjä ja koulu kehittävät oppilaiden Miten koulujen oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria kehitetään monikulttuurisuutta tukeviksi? LAATUTYÖN OSA-ALUEET JOHTAMINEN HUOM! Kohtia 1A 1C ei käsitellä tässä vaiheessa henkilöstön kanssa. 1a 1b1 1b2 1c Miten johtaminen tukee koulun perustehtävän toteutumista? Miten johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti koulun johtamisen kehittämiseen ja miten he johtavat toimintaa? Miten johtajuus näkyy koulun arkipäivässä? Miten koulun jaettua johtajuutta tuetaan ja kehitetään? Miten johtamistehtävissä olevat saavat palautetta toiminnastaan? Miten johtajat ovat vuorovaikutuksessa oppilaiden ja huoltajien, yhteistyökumppanien ja yhteiskunnan edustajien kanssa?

14 Miten koulujen toiminnan suunnittelu on yhdistetty opetustoimen johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun? 1d 1e Miten johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria työ/kouluyhteisössä? Miten johtajat luovat hyvän koulu /työyhteisön? Miten johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia kouluyhteisössä? STRATEGIA 2a 2b 2c 2d Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sidosryhmien tarpeet, odotukset ja toimintaympäristön? Miten opetustoimen strategia sekä koulun toiminnan ja talouden suunnitelmat ovat linjassa keskenään? Millaisia vaikutuksia opetuksen arvioinnilla on ollut koulun strategisiin valintoihin ja taloussuunnitteluun? Miten koulun toimintaperiaatteet ja strategia huomioivat sisäisen suorituskyvyn ja osaamisen hyödyntämisen? Miten koulun toiminnan ja talouden suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen erilaiset arviointitulokset? Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita kehitetään, arvioidaan ja päivitetään? Miten koulun strategiaa ja sitä tukevia toimintaperiaatteita viestitään, toteutetaan ja seurataan? HENKILÖSTÖ 3a 3b 3c 3d Miten henkilöstöresursseja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään? Miten koulun henkilöstön rakenne ja määrä turvaa opetuksen? Miten opetushenkilöstön tietämys, osaaminen ja kehittämistarpeet tunnistetaan ja miten niitä kehitetään, ylläpidetään ja otetaan huomioon? Miten henkilöstön kehittymistä tuetaan? Miten koulu kehittää henkilökunnan Miten koulun arviointiosaamista kehitetään? Miten henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan? Miten työyhteisössä käydään vuoropuhelua?

15 Miten toimii luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyö? 3e Miten henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan? Miten henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan? KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4a 4b 4c 4d 4e Miten ulkoisia kumppanuussuhteita (yhteistyösuhteita) johdetaan ja hallitaan? Millä tavoin kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan ja kehitetään? Miten kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat vastaavat oppimisen ja kasvamisen haasteisiin? Miten huoltajat ovat mukana kodin ja koulun yhteistyön sisältöjen ja menetelmien kehittämisessä? Millä tavoin tuetaan yhteistyötä eri koulumuotojen, alueella toimivien yhdistysten ja seurojen sekä ystävyyskuntien välillä? Miten koulun taloudellisia resursseja hallitaan? Miten opetustoimen osoittama tuntijakoresurssi vastaa koulun tarpeisiin? Miten koulussa turvataan oppilashuollon saatavuus, rakenteet, resurssit ja monipuolinen asiantuntemus? Miten koulu voi itse hallita rakennuksia, laitteita ja materiaaleja? Miten fyysistä oppimisympäristöä kehitetään niin, että se edistää oppimista ja tervettä kasvua? Mitkä ovat fyysisen oppimisympäristön välittömät kehittämistarpeet ja mitkä parannukset voidaan tehdä pitemmällä aikavälillä? Miten opetuksen järjestäjä huolehtii rakennusten ja tilojen korjauksista ja kunnossapidosta? Miten kestävän kehityksen periaatteet ilmenevät fyysisessä oppimisympäristössä? Miten koulu voi vaikuttaa teknologian (tietokoneet, ohjelmistot, AVlaitteet, monistus, sähköinen oppimateriaali jne.) hallintaan? Miten tietoa ja tietämystä hallitaan tehokkaan päätöksenteon tukemiseksi ja organisaation kyvykkyyden rakentamiseksi? Miten koulun kannalta olennaista (mm. tilastoitua) tietoa, tietämystä ja tietopääomaa hallitaan? Miten varmistetaan, että oppilaan arvioinnissa toteutuu oppilaiden tasapuolinen kohtelu? PROSESSIT

16 5a 5b 5c 5d Miten prosesseja suunnitellaan ja hallitaan optimoimaan arvon tuottoa sidosryhmille? Miten opetussuunnitelmatyö toteutetaan? Miten ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken on määritelty koulun sisällä? Miten varmistetaan oppilaille riittävä ohjaus ja tuki? Miten oppilaiden opintoihin liittyviä ongelmia ennalta ehkäistään? Miten erityisopetus on järjestetty? Miten toimii joustava siirtyminen sairaalaopetuksen ja yleis- ja erityisopetuksen välillä? Miten oppilaiden osallisuus omaa opiskeluaan, oppimisympäristöä sekä koulun toimintaympäristöä koskevaan suunnitteluun on järjestetty? Miten tuotteita ja palveluita kehitetään luomaan optimaalista arvoa asiakkaille? Miten opetuksen järjestäjä, opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön? Mitä ohjeita tulee ylhäältä ja mihin voimme itse vaikuttaa? Miten paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan osana lukuvuosisuunnittelua? Miten varmistetaan koulun arviointitoiminnan suunnitelmallisuus ja se, että arviointi tuottaa kehittämistä tukevaa tietoa? Miten tuotteita ja palveluita edistetään ja markkinoidaan tehokkaasti? Miten tuntijako toteutuu? Miten varmistetaan, että (kunnan ja) koulun valinnaisainetarjonta ja kieliohjelma ovat monipuolisia ja muodostavat oppilaan kannalta eheän opintopolun? Miten opetusmenetelmät oppilaan kehitystaso ja muut edellytykset huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisesti suunniteltu? Mitä opetusmenetelmiä käytetään ja miten niitä kehitetään? Mikä on koulun pedagoginen toimintakulttuuri ja mitä se pitää sisällään? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan? Miten tuotteita ja palveluita tuotetaan, toimitetaan ja hallitaan? Miten opetusryhmät on muodostettu niin, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet? Miten ryhmäkoko antaa ajalliset mahdollisuudet seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja miten ryhmäkoko mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön? Miten oppilaiden välistä vuorovaikutusta tuetaan?

17 Miten opetuksen järjestäjä ja koulu huolehtivat kieli- ja Miten opetuksen järjestäjä ja koulu kehittävät oppilaiden Miten koulujen oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria kehitetään monikulttuurisuutta tukeviksi? 5e Miten asiakassuhteita hallitaan ja vahvistetaan? Miten oppilaille ja huoltajille tiedotetaan oppilashuollon palveluista? Miten koulu huolehtii valintoihin liittyvästä tiedottamisesta ja ohjauksesta? Miten opetuksen järjestäjä ja koulu on kehittänyt ja huolehtinut osallisuutta ja vaikuttamista tukevia rakenteita? TULOKSET HUOM! Tuloksia käsitellään muissa yhteyksissä. 6 Asiakastulokset (mielipiteitä), oppilashuoltotiimi 7 Henkilöstötulokset 8 Yhteiskunnalliset tulokset 9 Lyseon keskeiset tulokset

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Pedagogisella johtamisella merkityksellisiin kohtaamisiin

Pedagogisella johtamisella merkityksellisiin kohtaamisiin Pedagogisella johtamisella merkityksellisiin kohtaamisiin Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op. 2010-2011 Pedagoginen johtaminen Teematehtävä 1 Sirpa Kova Sisältö

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Ropeka. Taustakysymykset

Ropeka. Taustakysymykset Ropeka Kysely koostuu taustakysymyksistä ja neljästä eri teemasta koostuvasta osiosta. Jokaisessa osiossa pyydetään ensin arvioimaan oppilaitoksesi tämän hetkistä tilannetta neljän kuvauksen perusteella

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali

Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus 2009 Työrauha tavaksi kouluyhteisön itsearviointi Lyhyt virittäytyminen aiheeseen ennakointikysymysten avulla/

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava II: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 8.4.2013 Päivän ohjelma: 13.00-13.15 Tervetuloa ja Fiilismittari 13.15-13.30 Yleistä oppilaitoksen laadusta: Mitä jäi käteen viime kerrasta? 13.30-14.00 Suunnitelmien

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle

Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle Yhteisöllinen opiskeluhuolto hyvinvointia oppilaalle, opiskelijalle ja koko yhteisölle Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Kokkola 20.9.2018 Opiskeluhuoltoa toteutetaan Ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Kansalliset toimet oppijan parhaaksi ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Digioppimisen Areena

Kansalliset toimet oppijan parhaaksi ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Digioppimisen Areena Kansalliset toimet oppijan parhaaksi ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi Digioppimisen Areena 27.11.2018 Perusopetus Opetusneuvos Kimmo Koskinen Perusopetuksen digitalisaatiolle suunnitellaan yhteisiä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Taide- ja taitoaineiden käsittely

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Taide- ja taitoaineiden käsittely KOTITALOUS Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Taide- ja taitoaineiden käsittely 18.11.2009 Marjaana Manninen KOTITALOUS KOTITALOUDEN YDINOSAAMINEN 2020

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022

Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022 Savon koulutuskuntayhtymän Strategia 2022 1 muuttuva toimintaympäristö Huomioimme toiminnassamme globalisaation, yhteiskunnalliset muutokset ja nopeasti muuttuvat lähiympäristön tarpeet. Olemme aktiivinen

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

OULU Paikallinen työn merkitys, ohjaaminen ja eteneminen

OULU Paikallinen työn merkitys, ohjaaminen ja eteneminen OULU 23.1.2014 Paikallinen työn merkitys, ohjaaminen ja eteneminen Paikallisen työn merkitys ja ohjaaminen Opetussuunnitelmatyön tasot ja strategisen ja pedagogisen johtamisen tehtävät Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019

2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 4 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 6 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2019 / Ammatillinen opettajankoulutus. Esipuhe 3. Johdanto 4

Opetussuunnitelma 2019 / Ammatillinen opettajankoulutus. Esipuhe 3. Johdanto 4 Sisällys Opetussuunnitelma 2019 / Ammatillinen opettajankoulutus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Opettajankoulutuksen rakenne 5 1.1 Ammatillisen opettajan ydinosaaminen 5 1.2 Opettajankoulutuksen tavoitteet ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Limingan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Limingan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Limingan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Tiedon hankinnan ja soveltamisen taidot, kriittisen

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki. Tea Kiviluoma

Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki. Tea Kiviluoma Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki Tea Kiviluoma 7.2.2018 Kolmiportainen tuki lakiin 2010. Tuki on määritelty asteittain muuttuvaksi, mitä kuvataan yleisen, tehostetun (POL 16a ) ja erityisen

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Kasvatus- ja opetuspalvelut. Arviointisuunnitelma

Huittisten kaupunki. Kasvatus- ja opetuspalvelut. Arviointisuunnitelma 1 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Arviointisuunnitelma 2019 2021 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Laatutyön organisointi... 3 3. Arvioinnin vuosikello... 4 4. Arvioinnin tasot... 6

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016 määritellyt asiat, jotka opetuksen järjestäjän tulee kuvata kunnan opetussuunnitelmassa, koulun opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa (LVS)

Lisätiedot