UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2022 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2022 1"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-22:02 Paikka Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 37 Hyvinvointiraportti Uudenkaupungin matkailun kehittämisohjelma Vanhojen omakotitonttien luovutusehdot Vohdensaaren Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavan muutos 41 Iso-Kaskisten Linturaumantien ranta-asemakaavan muutos 42 Nuhjan ranta-asemakaavan muutos Kutsukyytipalvelukokeilun (Ukikyyti) käynnistäminen Uudenkaupungin kaupungin strategian päivittäminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen lainalle 46 Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöihin liittyvät omistusrakennejärjestelyt 47 Uudenkaupungin kaupungin konserniohje Hallintosäännön tarkistaminen alkaen Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2021 henkilöstöraportti 50 Sidonnaisuusilmoitukset Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös Kari Aallon eronpyyntö Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimista 54 Mauri Kontun eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä 55 Tarmo Kankaan valtuustoaloite: OS-BU osallistavan budjetoinnin aloittaminen/ ottaminen käyttöön Uudessakaupungissa 56 Rauno Aaltosen ym. valtuustoaloite: kaupunkiorganisaatio ja hallintosääntö kuntoon 57 Ajankohtaiset asiat

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2022 2

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:30-22:02 Paikka Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11 Läsnä Kontu Mauri puheenjohtaja Reijonsaari-Korsman Jaana 1. varapuheenjohtaja Salo Tomi 2. varapuheenjohtaja :42 Aaltonen Juha valtuutettu Aaltonen Rauno valtuutettu Ankelo Matti valtuutettu Grönlund Li valtuutettu Helén Mia valtuutettu Hento Eero valtuutettu Jefimoff Linda valtuutettu Jokinen Henna valtuutettu Poissa (klo ) Kangas Tarmo valtuutettu Kelsey Miia valtuutettu Konttinen Juhani valtuutettu Kontu Laura valtuutettu Koski Kari valtuutettu :42 Koski Merja valtuutettu :42 Laine Seppo valtuutettu Laurén Heli-Päivikki valtuutettu Luotonen Martti valtuutettu Löfstedt Raimo valtuutettu Marsela Pilvi valtuutettu Nevavuori Jari valtuutettu Nikula Seppo valtuutettu Paldanius Vesa valtuutettu :42 Pietikäinen Reija valtuutettu Pietilä Mauri valtuutettu 18:30-22:02 Poissa (klo ) Pitkämäki Petteri valtuutettu Pääkkö Tapio valtuutettu Saastamoinen Ari valtuutettu Simmons Granger valtuutettu 18:55-22:02 Poissa (klo ) Sjölund Janne valtuutettu :45 Toivonen Mika valtuutettu Torppa Kati valtuutettu :45 Vaitiniemi Jani valtuutettu Valkonen Jari valtuutettu Virtanen Lasse valtuutettu Virtanen Sami valtuutettu

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Virtanen Veli-Matti valtuutettu Vuola Hanna valtuutettu Marttila Petri varavaltuutettu Turunen Marko varavaltuutettu Nevavuori Kimmo varavaltuutettu Poissa (klo ) Aitamurto Pentti varavaltuutettu 20:12-20:34 Riihijärvi Riikka varavaltuutettu 20:12-20:34 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti Heinonen Jarkko elinkeinojohtaja Kitola Arja opetustoimenjoht Nikkari Jari tekninen johtaja Seikola Maaru henkilöstöjohtaja Takala Anne talousjohtaja Vainio Atso kaupunginjohtaja Vuorenlaakso Jan hyvinvointijohtaja Poissa Hurme Johanna valtuutettu Jokinen Niina valtuutettu Sjöblom Mika valtuutettu Rantanen Sari sos.- ja terv.joht. Teuri Jenni hallintoasiantuntija, sihteeri Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Mauri Kontu Anne Takala Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Uusikaupunki tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Reija Pietikäinen Pilvi Marsela kaupungin verkkosivuilla xx.xx.2022 alkaen. Todistaa

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVALT Kuntalain 94 :n mukaan: "Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja kat soo sen tarpeelliseksi. Val tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vä hintään nel jäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoitta mansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmistelta va kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous kutsun val tuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituk sen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston pu heen johtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kut sussa on il moitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päi vää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä." Hallintosäännön 107 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä viisi päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla." Hallintosäännön 108 :n mukaan: "Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos eivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Valtuusto päättää, kuinka monelle varaval tuutetulle esi tyslista toimitetaan."

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Tämän valtuuston kokouksen esityslista on toimitettu Kokouk sesta kuulutetaan siten kuin kunnalliset il moi tuk set kaupungissa julkais taan. Kuntalain 103 :n 1 momentissa on säädetty päätösvaltai suudesta seuraavaa: "Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähin tään kaksi kolmas osaa valtuutetuista on läsnä." Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimite taan puheenjohtajan määräämässä järjes tyksessä. Kun ni menhuuto on toimitettu, on pu heenjohtajan todettava mah dolliset esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla ole vat varajäsenensä, sekä sen jälkeen todettava, onko val tuusto laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala toimi kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KVALT Hallintosäännön 129 :n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi vali taan Reija Pietikäinen ja Raimo Löfstedt. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reija Pietikäinen ja Pilvi Marsela.

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyvinvointiraportti / /2022 HYVALA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa kuntia tekemään laajan valtuustokauden mittaisen hyvinvointikertomuksen lisäksi vuosittaisen hyvinvointiraportin. Tässä Uudenkaupungin kaupungin hyvinvointiraportissa 2021 käsitellään kerättyä väestötietoa sekä muuta hyvinvointitietoa. Tämä raportti täydentää Uudenkaupungin kaupungin laajaa hyvinvointikertomusta , jonka raportoinnin ajanjakso päättyi kesäkuuhun Tämä vuosiraportti täydentää raportointia vuoden 2021 osalta painottuen erityisesti heinä-joulukuun 2021 aikana julkaistuun hyvinvointitietoon. Tätä raporttia tulee siis lukea laajan hyvinvointikertomuksen täydennysosana. Laillisen viitekehyksen Suomessa tehtävälle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle määrittelee lainsäädäntö: Kuntalaki (410/2015) Terveydenhuoltolaki 1326/ Sosiaalihuoltolaki 1301/ Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Uudenkaupungin kaupungin UKIHYTE-ryhmä on poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä, joka on käsitellyt ja hyväksynyt hyvinvointiraportin 2021 sisällön. Raportin työstämiseen ovat osallistuneet kaupungin eri hallinonalojen vastuuhenkilöt. Lisätietoja: Hyvinvointijohtaja, Jan Vuorenlaakso puh Hyvinvointijohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aika lautakunta hyväksyy hyvinvointiraportin 2021 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle. KHALL

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointiraportin 2021 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointiraportin 2021 tiedoksi.

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin matkailun kehittämisohjelma /14.02/2022 KHALL Matkailuelinkeinon ja alan toimijoiden yhteistyön kehittyminen edellyttää ajantasaista kehittämisohjelmaa. Uudenkaupungin aiempi matkailuohjelma oli tehty vuosille Nyt valmistunutta matkailun kehittämisohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä laajan ohjausryhmän kanssa. Mukana on ollut toimijoita eri matkailualoilta, yrittäjiä, yhdistyksiä, rahoitus- ja kehittämisyhtiöiden edustajia sekä kaupungin omien hallintokuntien edustajia. Matkailuohjelmatyössä on hyödynnetty aiemmin laadittuja matkailun kehittämisohjelmia ja mm. Visit Finlandin matkailustrategiaa sekä Varsinais-Suomen liiton Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekarttaa Ohjelmatyössä on hyödynnetty myös matkailutoimiston toteuttamien matkailijakyselyjen antia. Matkailuohjelman luonnos on esitelty alueen matkailutoimijoille järjestetyssä yhteistilaisuudessa jonka jälkeen ohjelma on ollut toimijoiden kommentoitavissa. Lähtökohtana on, että matkailun kehittämistoimenpiteitä toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä huomioiden toimijoiden omat tavoitteet ja painopisteet. Matkailun kehittämiselle on laadittu oma visio ja missio sekä muodostettu Uudenkaupungin matkailun kärkiteemat. Strategisista painopisteistä on johdettu tavoitteet, joiden toteuttamiselle on listattu toimenpiteitä. Kaikille toimenpiteille on tehty omat mittarit. Ohjelman lopussa on erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritelty myös vastuutahot sekä aikataulu. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan ja toimenpiteitä tarkistetaan ja päivitetään vuosittain elinkeinopalveluiden/ Visit Uudenkaupungin johdolla, yhdessä toteutumiseen liittyvien sidosryhmien kanssa. Lisätietoja: Matkailusuunnittelija Irmeli Laiho-Andersson p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Uudenkaupungin matkailun kehittämisohjelman ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT Merkittiin, että matkailusuunnittelija Irmeli Laiho-Andersson ja elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen poistuvat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee matkailun kehittämisohjelman tiedoksi. Merkittiin, että Granger Simmons saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vanhojen omakotitonttien luovutusehdot / /2022 KHALL Kaupungin omistamien omakotitonttien 50 vuodeksi solmittuja vuokra so pi muk sia päättyy vuosittain joitakin. Vuokrasopimusten jat ku minen vuokra-ajan päätyttyä on tarpeen varmistaa etukäteen esim. omis ta jan vaihtuessa, jotta pankki voi sitoutua lainapäätöksiin. Joista kin vuokrasopimuksista saattaa puuttua vielä myös lunastusehto, jo ka oikeuttaa vuokralaisen lunastamaan tontin. Lähivuosien aikana päättyvät sopimukset on tehty luvuil la. Näissä maanvuokrasopimuksissa vuokran määrään ovat vaikut ta neet indeksiehdon käyttöä rajoittaneet säädökset. Näiden säädös ten perintönä vielä voimassa olevissa vuokrasopimuksissa on vuok raa kohtuullistettu mm. siten, että indeksikorotus on vuok ra kauden viiden ensimmäisen vuoden ajalta ollut vain puolet elin kus tannus in dek sin noususta. Tämä erityissäännös vuokrasopimuksissa aiheut ta vat sen, että ko. aikana laadittujen vuokrasopimusten mu kaiset tonttien todelliset vuokrat ovat tällä hetkellä alhaisempia kuin myö hem min tehdyt vastaavien tonttien vuokrat. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vanhojen oma ko titont tien luovutusehdoista vuoteen 2014 saakka. Tuolloin pää tet ty jen luovutusehtojen voimassaoloa on jatkettu kaupunginvaltuuston päätök sel lä vuoteen 2021 saakka. Hinnat ovat kos ke neet lähinnä Ruokolan ja Pietolan tontteja sekä Sorvakon van him pia tontteja. Ne on tuolloin yhtenäistetty Santtion tonttivuokrien kans sa samaan tasoon. Vuonna 2000 vahvistettujen luovutusehtojen mukaan vanhojen omako ti tont tien vuokrasopimusta jatketaan 50 vuotta, vuosivuokra on 0,34 /m² ja lunastushinta 6,73 /m² (tammikuun 2000 elin kus tannus in dek sin pisteluku 1466). Vuokrasopimusten ehdot yh te näis tetään sisällöltään nykyistä käytäntöä vastaaviksi. Luovutushinta vuodelta 2000 on tämän hetken hintatasossa (elinkus tan nus in dek sin 1/2022 pisteluku 2074) 9,52 /m², josta las ket tuna 5% vuokra on 0,48 /m². Vertailuna kaupungin uusien oma ko titont tien luovutushinnat, jotka ovat Salmen alueella 8,04 /m² ja Hiulla 14,65 /m². Vuoden 2027 loppuun mennessä päättyy 56 kpl omakotitonttien vuok ra so pi mus ta Hakametsän, Santtion ja Saarniston alueilta. Näiden tonttien vuokrataso vaihtelee v hintatasossa 0,36 /m² - 0,52 /m² (neliöhintoina 7,2 /m² - 10, 4 /m²). Alimmat vuokrahinnat ovat selvityksen mukaan Santtion alueella ja korkeimmat Saarniston alu een tonteilla. Osalla tonteista vuokrataso on siis tällä hetkellä

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ajan tasalla, mutta joissakin vuokrissa on korotustarvetta. Ta sa puo lisuu den vuoksi näille halvemmille vuokratonteille olisi tarpeellista mää ri tel lä uusi lunastushinta ja vuokra-ajan jatkon uusi vuokra vähin tään samalle tasolle kuin muillakin omakotitonteilla. Edellä esitetyn perusteella vuoden 2027 loppuun mennessä päät tyvien omakotitonttien - tonttien vuokrasopimuksia jatketaan 50 v. - Niillä tonteilla, joiden vuosivuokra on vanhastaan alhaisempi kuin 0,48 /m² ja lunastushinta 9,50 /m² (tammikuun 2022 elin kus tannus in dek sin pisteluku 2074)., vuokra nostetaan tähän tasoon. Muiden tonttien vuokrat säilyvät ennallaan. - vuokrasopimusten sisällöt yhtenäistetään sisällöltään nykyistä käytän töä vastaavaksi - tontin voi lunastaa tammikuun 2022 elinkustannusindeksin pis te lukuun 2074 sidottuun hintaan 9,50 /m². Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että seuraa vat vanhojen omakotitonttien luovutusehdot vahvistetaan käy tettä väk si vuoden 2027 loppuun saakka: - tonttien vuokrasopimuksia jatketaan 50 v. - niillä tonteilla, joiden vuosivuokra on vanhastaan alhaisempi kuin 0,48 /m² ja lunastushinta 9,50 /m² (tammikuun 2022 elin kus tannus in dek sin pisteluku 2074), vuokra nostetaan tähän tasoon. Muiden tonttien vuokrat säilyvät ennallaan. - vuokrasopimusten sisällöt yhtenäistetään sisällöltään nykyistä käy tän töä vastaavaksi - tontin voi lunastaa tammikuun 2022 elinkustannusindeksin pis te lukuun 2074 sidottuun hintaan 9,50 /m². Voimassa olevien vuokrasopimusten ehtoja noudatetaan kunkin vuok ra so pi muk sen päättymiseen saakka ja uudet ehdot tulevat voimaan sopimuksia uusittaessa. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että seuraavat vanhojen omakotitonttien luovutusehdot vahvistetaan käytettäväksi vuoden 2027 loppuun saakka:

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tonttien vuokrasopimuksia jatketaan 50 v. - niillä tonteilla, joiden vuosivuokra on vanhastaan alhaisempi kuin 0,48 /m² ja lunastushinta 9,50 /m² (tammikuun 2022 elinkustannusindeksin pisteluku 2074), vuokra nostetaan tähän tasoon. Muiden tonttien vuokrat säilyvät ennallaan. - vuokrasopimusten sisällöt yhtenäistetään sisällöltään nykyistä käytäntöä vastaavaksi - tontin voi lunastaa tammikuun 2022 elinkustannusindeksin pistelukuun 2074 sidottuun hintaan 9,50 /m². Voimassa olevien vuokrasopimusten ehtoja noudatetaan kunkin vuokrasopimuksen päättymiseen saakka ja uudet ehdot tulevat voimaan sopimuksia uusittaessa.

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vohdensaaren Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavan muutos 1965/ /2020 KHALL Kiinteistöjen KOIVUNUKKA ja KOIVUNUKKA II omistaja on hakenut alueelle ranta-asemakaavan muutosta Vohdensaaren (472) kylässä. Kaavan laatijaksi maanomistaja esittää arkkitehti SAFA Thomas Hagströmia. Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :ssä kerrotaan maanomistajien oikeuksista ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksen mukainen kokonaisuus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu kaupungille Kaavatyön tarkoituksena on muuttaa suunnittelualueella voimassa oleva ranta-asemakaavan mukainen lomarakentamisen rakennuspaikka vakituisen asumisen rakennuspaikaksi ja korottaa rakennusoikeudeksi 300 k-m². Tavoitteena on myös luoda edellytykset säilyttää vanha kesämökki sivuasuntona, ja mahdollistaa saunarakennuksen muuttamista vakituiseen käyttöön tai vaihtoehtoisesti korvata nykyinen saunarakennus uudisrakennuksella. Nykykaavassa alue on suurilta osin loma-asuntojen korttelialuetta (RA). Osa kiinteistöstä on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU), pieni osa on myös kaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualue sijaitsee Vohdensaarella, noin 3,5 km kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin 1,2 hehtaaria. Muutosalueen rantaviivan pituus on n. 220 metriä. Museo on inventoinnissaan 2009 merkinnyt muutosalueen maisemallisesti arvokkaaksi. Tila on lohkottu Vestilän kantatalosta vuonna Muutosalueella sijaitsee mineriittivuorattu kesämökki ja rantavaja 1900-luvun puolivälistä sekä omakotitalo (1900-luvun loppupuolelta),

16 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto joka toimii tällä hetkellä saunarakennuksena. Muutosalueella on voimassa Vohdensaaren, Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustansaaren rantakaava vuodelta Ranta-asemakaavassa muutosalue on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA), osittain maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi(mu). Yleiskaavassa muutosalue on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA). Maakuntakaavassa muutosalue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lisätietoja Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Vohdensaaren Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustakartan ranta-asemakaavan muutoksen, ilmoittaa vireilletulosta asianosaisille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. KHALL Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä välisenä aikana. Samalla on ilmoitettu kaavan vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on jätetty mielipide osalliselta ja ELY-keskukselta. Naapurikiinteistön omistaja on mielipiteessään selvittänyt alueen rakentumista loma-asuntoalueena ja ihmettelee tarvetta ryhtyä kaavoittamaan rakennuspaikkoja ympärivuotiseen käyttöön. Mielipiteessä on myös esitetty, että myös naapurikiinteistölle tulisi osoittaa ympärisvuotinen rakennuspaikka. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut kantanaan, että voimassa olevan MRL:n mukaan ranta-asemakaava on kaavamuotona tarkoitettu ensisijaisesti loma-asutuksen järjestämistä varten. Mikäli rakennuspaikkoja osoitetaan ranta-asemakaavassa ympärivuotiseen käyttöön, tulee kerralla tarkastella laajempaa aluetta. Laajemman alueen tarkastelussa on mahdollista osoittaa ympärivuotisia rakennuspaikkoja, mikäli valtaosa suunnittelualueen rakennuspaikoista on loma-asunnon rakennuspaikkoja. Kaavanlaatija on vastineessaan todennut, että muutosalueeseen on lisätty korttelialue joka voimassa olevassa kaavassa on osoitettu AO-korttelialueeksi. Muutosalue sijaitsee suhteellisen lähellä

17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin keskustaa ja tukeutuu sen palveluihin. Kaavoitus ottaa tapauskohtaisesti kantaa muutosanomuksiin ja arvioi niiden vaikutukset ympäristöön ja edellytykset muuttaa kaavaa anomuksen mukaisesti. Arviointiin vaikuttaa mm kaavatilanne, rakennettu ympäristö, rakennusjärjestys, lainsäädäntö ym. Kaava-alueeseen liitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen kiinteistöt ja -59. Kiinteistöjen ja -59 osalta tavoitteena on ainoastaan nostaa rakennusoikeus rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle, alue on ennestään AO-korttelialuetta. Kaavoitettavan alueen koko on noin 1,6 ha. Alue osoitetaan AO-1-korttelialueeksi (erillispientalojen korttelialue) sekä MU-alueeksi - Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. AO-1 -alueen rakennuspaikalla saa laajentaa ja korjata olemassa olevia kahta loma-asuntoa. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 300 k-m². Rakennusoikeus voidaan jakaa näiden kahden rakennuksen kesken. Yhden rakennuksen max. kerrosala on 160 k-m². Kerrosalan estämättä saa rakentaa lisäksi yhden auto/varastorakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 k-m². Mikäli rakennus tai rakennukset puretaan, käsitellään rakennuspaikan rakennusoikeutta siten, kuin rakennusjärjestyksessä on esitetty. AO-2 -alueen rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon max. 200 k-m², yhden saunarakennuksen 25 k-m² ja yhden vierasmajan 25 k-m² sekä kolme talousrakennusta, joiden pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan, joka rakennuspaikalla on 300 k-m². Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 600 k-m². Kaava-alueen aiempi rakennusoikeus oli yhteensä 330 k-m², eli rakennusoikeuden määrä kasvaa yhteensä 270 k-m². Kaavamuutoksesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset jäävät olemattomiksi. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että ranta-asemakaavaluonnoksella kuullaan osallisia ja pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto.

18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä ai ka na. Lisäksi kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot. Ely-keskus on todennut sähköpostissaan, että se ei anna lausuntoa saa pu nee seen lausuntopyyntöön ranta-asemakaavan muu tos luon nok ses ta, mutta toteaa seuraavaa: Selostuksessa oleva ote maa kun ta kaa vas ta on vanhentunut ja se tulisi päivittää. Lisäski Ely-keskus on todennut, että viitaten ELY-keskuksen kannanottoon ( ) ran ta-ase ma kaa van tarkoituksesta ja laajuudesta, voidaan todeta, ettei kaavamuutosalue täytä edelleenkään MRL:n vaa ti muk sia ranta-alueen kaavoittamisesta. Ranta-asemakaava on tarkoitettu laa dit ta vak si pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ja nyt lau sun nol la olevassa kaavamuutoksessa on osoitettu ainoastaan va ki tuis ta asutusta. Yleismääräyksessä todettu rakentamiskorkeus +2,30 N2000 on oikein, mutta sen lisäksi on huomioitava ra ken nus paik ka koh tai set olosuhdelisät, kuten aaltoilun vaikutus. Luonnoksesta saatiin 2 mielipidettä. Mielipide 1: Mielipiteessä vastustetaan ranta-asemakaavan muuttamista ja ko konais ra ken nus oi keu den voimakasta lisäämistä hakemuksen koh dassa esitetyllä tavalla. Alue on määritelty maakuntakaavassa 2013 maa- ja metsätalous-/ ret kei ly-/ virkistysalueeksi (MRV). Yleiskaavassa alue on määritelty lo ma-asun to alu eek si (RA). Tällaisena alue tulee säilyttää myös jatkos sa. Alueen voimassa oleva rantakaava vuodelta 1999 on sallinut mal til li sen loma-asuntorakentamisen. Uudenkaupungin virkistyksellisen vetovoiman ylläpitäminen ei puol la pistemäisen kaavamuutoksen hyväksymistä ja ko ko nais ra ken nus oikeu den voimakasta lisäämistä alueelle. Toisin kuin hakemuksen kohdassa 1.2. annetaan ymmärtää, muutos alue ei sijaitse kaupungin keskustan läheisyydessä vaan n. 7 ki lomet rin ajomatkan päässä siitä saaristollisessa Vohdensaaren ky läs-

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sä. Muutosalueen lähikiinteistöt ovat maa- ja metsätalousaluetta tai loma-asuntoaluetta maltillisine rakennusoikeuksineen. Myös muutos alue on hakemuksen kohdasta ilmenevällä tavalla mer kit ty museon inventoinnissa vuonna 2009 maisemallisesti ar vok kaak si. Mikäli muutokset hyväksytään käsillä olevalle pienehkölle n. 1,6 ha alueelle, kasvavat paineet sallia vastaavat muutokset myös muil le lähialueiden kiinteistöille yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Tä mä ei voi olla tarkoituksenmukaista kau pun ki suun nit te lul li ses ta kaan näkökulmasta. Vastine: Muutosalueen kiinteistöistä toinen on jo osoitettu olemassa ole vas sa kaavassa ympärivuotiseen käyttöön. Rakennusoikeus on tar koi tus nostaa Uudenkaupungin uuden rakennusjärjestyksen eli kau pun gin yleisen linjan mukaiseksi. Museo on rakennusinventoinnissa vuonna 2009 merkinnyt kiin teistöl lä olevan rakennuksen maisemallisesti ar vok kaak si. Kaavanmuutoksessa tämä on huomioitu siten, että määräyksillä mah dol lis te taan molempien olemassa olevien loma-asuntojen säi lymi nen asuinkäytössä niin kauan kuin niitä ylläpidetään, vaikka normi käy tän nön mukaan tontilla sallittaisiin vain yksi asuinrakennus. Jos rakennukset puretaan, sallitaan kaavan mukaan vain yksi uusi asuin ra ken nus tilalle. Kiinteistö on lohkottu Vestilän kantatalosta vuon na Kiinteistöllä on mineriittivuorattu kesämökki ja ran tava ja 1900-luvun puoliväliltä sekä omakotitalo 1900-luvun lopulta. Mielipide 2: "Rantakaava on aikoinaan vahvistettu vapaa-ajan asumiseen ja edel lä mainitut kaksi tonttia rajoittuvat MU alueeseen, jolla ei ole raken nus oi keut ta. MU alue on kokonaisuudessaan aikanaan merkitty Ves ti län kantatilan omistamalle ranta- ja metsäalueelle. MU alue on ra joit ta nut asuinrakentamista jopa edellä mainitun alueen lä hei syyteen seurauksella, että asuinrakennuksen paikkaa kiinteistöllä jo suunnitteluvaiheessa jouduttiin siirtämään edemmäs rantaviivasta. Nyt esitetyllä kaavamuutoksella rakennusoikeuden laajentaminen ja muut ta mi nen vakituiseen ympärivuotiseen asumiskäyttöön on MU alu een ehtojen vastaista. MU alue ulottuu suunnitellun kort te li ra kenta mi sen sisälle. Vakituisen asumisen edellytys on myös toimivat tieyhteydet, jotka

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto täl lä hetkellä eivät vastaa välttämättä edes ympärivuotisesti yl lä pidet tä vää kulkuyhteyttä. Kapeat mökkitiet kulkevat osin myös MU alu eel la ja sen välittömässä läheisyydessä. Rantojen ruoppauksesta molemmat kiinteistöt ovat olleet yh tey dessä allekirjoittaneeseen ruopattavien maamassojen osalta, jotka on tar koi tus siirtää tonttien kiinteälle rantamaalle. Ehdotuksena että alavam man metsäosuuden jäädessä alemmalle maanpinnantasolle, ruo pat ta vien massojen läpi kaivettaisiin oja, jotta veden kertyminen met sä alu eel le estyisi. Muutoin nähtävällä olevasta kaavamuutoksesta tai sen laajuudesta ei ole oltu yhteydessä niin kuin osallistumisen ja yhteistyön koh dassa on listattu. Esitetyn Uusikaupunki, Vohdensaari, Aatlankarta, Kiimkari, Mus tasaa ri ranta-asemakaavanmuutoksen myötä koko alueelle liikenteen, suun ni tel lun rantojen ruoppausten ja osin MU-alueen läheisyyteen suun ni tel tuun ympäristömuutokseen suhtaudun hyvin va rauk sel lises ti. Näkemykseni mukaan alueen suunnittelun perusteena ja vahvis te tus sa rantakaavassa 1999 huomioidut luontoarvot tulee huomioi da alueen nykyisessäkin kehittämisessä." Vastine: Edellisessä kaavassa vuodelta 1999 kiinteistöjen välinen um peenkas va nut lahti oli kaavoittamatonta aluetta. Vesijättömaan lu nas tuksen jälkeen oli mahdollista ottaa alue mukaan kaavaan. Nyt val misteil la olevassa kaavassa alue oli luonnosvaiheessa osoitettu AO-1- kort te li alu eek si. Ehdotusvaiheessa alue on muutettu MU-alueeksi, jol loin MU-alueen yhteys rantaan säilyy. Osallisten kuuleminen on hoidettu asianmukaisesti. Osallisille on lähettetty kirjeet ja lisäksi asiasta on kuullutettu lehdissä ja kaupungin verkkosivuilla. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että muutettu Vohdensaaren Aat lan kartan, Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavaehdotus voidaan aset taa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaistahoilta. Kaavamuutoksella ei lisätä rakennuspaikkoja. Kaavassa pää asial linen muutos kohdistuu olemassa olevan tilanteen todentamisena ja ra ken nus oi keu den kasvattamisena rakennusjärjestyksen mukaiseen mää rään. Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, p

21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Vohdensaaren Aatlankartan, Kiim ka rin ja Mustasaaren ranta-asemakaavan muutosehdotuksen vi ral li ses ti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsi nais-suo men ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen alu eel li sel ta vastuumuseolta ja Varsinais-Suomen liitolta. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Vohdensaaren Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että se on luonnosvaiheessa kommentoinut kaavaa ja sillä ei ole lisäkommentoitavaa. Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo on myös todennut, että sillä ei ole kommentoitavaa kaavaehdotukseen. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vohdensaaren Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavan muutoksen omalta osaltaan ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Vohdensaaren Aatlankartan, Kiimkarin ja Mustasaaren ranta-asemakaavan muutoksen.

22 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iso-Kaskisten Linturaumantien ranta-asemakaavan muutos 2780/ /2021 KHALL Kiinteistön Salonranta omistaja on hakenut alueelle ranta-asemakaavan muutosta Lyökin Iso-Kaskisissa. Kaavan laatijaksi maanomistajat esittävät DI Pasi Lappalaista Nosto Consulting Oy:stä. Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :ssä kerrotaan maanomistajien oikeuksista ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksen mukainen kokonaisuus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto on toimitettu kaupungille Kaavatyön tavoitteena on muuttaa loma-asuntojen korttelialue (RA) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) Salorannan kiinteistön alueella, sekä mahdollistaa kaavan kokonaisrakennusoikeudeksi 300 kerrosalaneliömetriä. Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Lyökissä Iso-Kaskisen alueella Ruotsinveden makeavesialtaan rannalla noin 21 kilometrin etäisyydellä Uudenkaupungin keskustan palveluista (noin 12 kilometriä linnuntietä). Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys, jossa on julkista liikennettä. Suunnittelualue koskee Salonrannan kiinteistöä ja siellä olevaa RA-lomarakennuspaikkaa sekä maa- ja metsätalousalueita. Suunnittelualueella on rantaviivaa yhteensä noin 70 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 55 metriä. Suunnittelualueen pinta-ala on 1,2981 hehtaaria. Suunnittelualueella on vapaa-ajan asuinrakennus, saunarakennus ja talousrakennuksia. Suunnittelualue on pääosin pihamaata ja niittyä. Alueen länsi-osassa on kallioista metsämaata ja rannassa lehtipuustoa. Rakennuspaikka on vanha asuintila. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja

23 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). Alueita voidaan osoittaa maaja metsätalouden lisäksi loma-asumiseen ja matkailutoiminnoille. Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uudenkaupungin yleiskaava. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu pääosin loma-asuntoalueeksi (RA). Suunnittelualue kuuluu yleiskaavan osa-alueeseen I/MV, jolla loma-asutuksen mitoituksena käytetään neljää loma-asuntoa rantakilometriä kohden tai yhtä loma-asuntoa kolmea hehtaaria maa-aluetta kohden siten, että pienempi luku on tilan enimmäisrakennusoikeus. Rantaviivasta vähintään 60 % tulee jättää vapaaksi. Suunnittelualueella on voimassa Iso-Kaskisten Linturaumantien ranta-asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Suunnittelualue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA), jonka rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon (100 m2), vierasmajan (25 m2) ja saunan (25 m2). Talousrakennuksia saa rakentaa talousrakennusten rakennusalalle enintään 100 m2. Suunnittelualueen länsiosaan on osoitettu myös maa- ja metsätalousaluetta (M) ja itäosaan maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja (MY). Alueelta on laadittu luontoselvitys vuosien aikana voimassa olevaa ranta-asemakaavaa laadittaessa. Kaavamuutoksessa muutetaan loma-asuntojen korttelialue (RA) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä tarkennetaan maa- ja metsätalousalueiden (M, MY) rajauksia. Kaava-alueen pinta-ala on 1,2981 hehtaaria. Erillispientalojen korttelialuetta (AO) on 0,5292 hehtaaria, ja maa- ja metsätalousaluetta (M, MY) 0,7689 hehtaaria. Suunnittelualueella on rantaviivaa yhteensä noin 70 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 55 metriä. Kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Kaavassa on osoitettu kerrosalaa erillispientalojen korttelialueelle 275 k-m² sekä maa- ja metsätalousalueelle 25 k-m2 (venevaja) eli yhteensä 300 k-m2. Ranta-asemakaavan muutos ei kaavanlaatijan mukaan hajauta olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eikä aiheuta merkittävää vaikutusta alueen yhdyskuntarakenteeseen tai yhdyskuntatalouteen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Iso-Kaskisten

24 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Linturaumantien ranta-asemakaavan muutoksen ja ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta osallisille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnon Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. KHALL Ranta-asemakaavan muutos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Ranta-asemakaavamuutoksesta on pyydetty myös lausunnot. ELY-keskus toteaa, ettei se anna lausuntoa, mutta kommentoi kaavaa seuraavasti: Selostuksessa oleva ote maakuntakaavasta on joidenkin määräysten osalta vanhentunut ja se tulisi päivittää. Selostuksessa on mainittu, että kaavassa huomioidaan Ruotsinveden makeanvedenaltaan rajoitukset. Kaavaluonnoksen määräyksissä ei ole kuitenkaan huomioitu maakuntakaavassa osoitettua pintaveden muodostumisaluetta (pma) ja yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeää raakavesilähdettä (mva) sekä yleiskaavassa osoitettua makeavesialtaan lähivaluma-aluetta (pv). Yleiskaavan ollessa vuodelta 1994, edellä mainitut seikat tulee ottaa huomioon myös maakuntakaavan osalta ja antaa riittävät rakentamista koskevat määräykset näiden osalta. ELY-keskus toteaa, ettei ranta-asemakaavan muutosluonnos täytä MRL:n mukaisia vaatimuksia ranta-alueen kaavoittamisesta. Ranta-asemakaava on tarkoitettu laadittavaksi pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle, ja nyt lausunnolla olevassa kaavamuutoksessa on osoitettu ainoastaan vakituista asutusta. Kaavasta ei jätetty huomautuksia. Kaavan laatija on korjannut osittain kaavaa ELY-keskuksen toteamien mukaan ja antanut vastineensa kommentteihin. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotus voidaan laittaa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot. Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, p

25 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Iso-Kaskisten ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että se on luonnosvaiheessa kommentoinut kaavaa ja sillä ei ole lisäkommentoitavaa. Varsinais-Suomen liitto on todennut luonnosvaiheessa, että sillä ei ole lausuttavaa kaavaan. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Iso-Kaskisten ranta-asemakaavan muutoksen omalta osaltaan ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Iso-Kaskisten ranta-asemakaavan muutoksen.

26 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nuhjan ranta-asemakaavan muutos 2737/ /2021 KHALL Kiinteistöjen METIKKÖ, AHVEN ja AHVENNIITTY omistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan muutosta Nuhjan saaressa. Kaavan laatijaksi maanomistajat esittävät Arkkitehti SAFA Marko Kivistöä Laidun-design Oy:stä. Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :ssä kerrotaan maanomistajien oikeuksista ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksen mukainen kokonaisuus. Nuhjan ranta-asemakaavaa esitetään muutettavaksi saaren eteläpäässä. Saaren eteläkärjen itärannalla on nykyisessä kaavassa kolme rakentamatonta rakennuspaikkaa, jotka esitetään siirrettäväksi länsirannan puolelle. Lisäksi esitetään näiden rakennuspaikkojen sekä kahden jo rakentuneen rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuden korottamista 200 k-m². Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Nuhjan saaressa noin kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueella sijaitsee viisi loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista kaksi on jo rakentunut. Yhteensä Nuhjan saarelle on ranta-asemakaavalla osoitettu 22 loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista neljä on vielä rakentamatta. Rakennusoikeutta suunnittelualueen rakennuspaikoille on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu 100 k-m² per paikka. Suunnittelualueeseen kohdistuu vuonna 1994 voimaan tulleessa yleiskaavassa käyttötarkoitusmerkinnät loma-asuntoalue (RA) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Suunnittelualue sijoittuu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueelle I, jolla rantakilometrille voidaan osoittaa 4 loma-asunnon rakennuspaikkaa tai 1 loma-asunnon rakennuspaikkaa per 3 hehtaaria maa-aluetta. Vapaan rannan osuuden tulee olla vähintää 60 %.

27 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suunnittelualueella on voimassa Nuhjan ranta-asemakaava, joka on tullut voimaan Suurin osa suunnittelualueesta on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA), jonka rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä saunarakennuksen. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 100 k-m², ellei kaavamääräyksin muuta osoiteta. Kaavassa on osoitettu rakennuspaikkojen enimmäislukumäärä korttelissa. Osa kaava-alueen länsiosasta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Nuhjan saaren pohjoisosa on korkeampaa kallioaluetta, laajalti kalliomännikköä. Eteläosa on huomattavasti alavampaa, päättyen riuttamaisesti kapenevaan eteläkärkeen. Uuden rakentamisen paikaksi suunnitellulla länsirannan osalla ei luontoselvityksen kartoituksissa tavattu suojeltavia luontotyyppejä, linnustoa tai muuta huomionarvoista. Länsiranta soveltuu lomarakentamiseen huomattavasti paremmin kuin alkuperäiset suunnitellut paikat itärannalla. Kaavamuutoksella muutetaan kolmen rakennuspaikan sijaintia, muutetaan olemassa olevien rakennuspaikkojen rajauksia ja korotetaan rakennusoikeutta kaikilla rakennuspaikoilla 200 k-m²:iin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,6 ha ja rantaviivan kokonaispituus noin 710 metriä. Kaavamuutoksessa esitetty rakennuspaikkojen sijoittaminen länsirannalle on rakennettavuuden, korkeusasemien ja luontoarvojen näkökulmasta hyvä ratkaisu. Kaavamuutoksessa esitetty rakennusoikeus kaksinkertaistuu alueella ja M-alueen määrä vähenee jonkin verran. Kaavamuutoksessa myös vapaan rannan osuus pienenee vähän. Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy ennallaan. Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Nuhjan ranta-asemakaavan muutoksen ja ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta osallisille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta.

28 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Ranta-asemakaavan muutos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Ranta-asemakaavamuutoksesta on pyydetty myös lausunnot. Varsinais-Suomen ELY-keskus ei anna l saapuneeseen lausuntopyyntöön Nuhjan ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta lausuntoa, mutta toteaa seuraavaa: Luonnonsuojelu Selostuksessa mainitaan, että alueelta on tehty luontoselvitys, mutta sitä ei ole toimitettu luonnosvaiheen lausuntopyynnön yhteydessä. Luontoselvitys tulee toimittaa ehdotusvaiheen lausuntopyynnön yhteydessä. Rakentamiskorkeus Kaavan yleismääräyksissä on huomioitu asianmukaisesti korkeustaso +2,30 ja rakennuspaikkakohtaiset olosuhdelisät. Tähän liittyen yleismääräyksessä käytetyn termin lattiakorkeus sijasta voisi käyttää kastuessa vaurioituvia rakenteita. Muuta Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa suoja- tai konsultointivyöhykkeen sisälle: Vaarallisia kemikaaleja valmistaville tai varastoiville laitoksille on määritelty Seveso III-direktiiviin (2012/18/EU) perustuva vuoden 2019 tilanteen mukainen konsultointivyöhyke. Suunnittelumääräys: Vyöhykkeelle sijoitettavien uusien toimintojen suunnittelu- ja rakennushankkeista on järjestettävä asiantuntijalausuntomenettely. Yleiskaavan ollessa vuodelta 1994, tulee tämä maakuntakaavan määräys ottaa jatkosuunnittelussa huomioon ja pyytää lausunto myös Turvallisuusja kemikaalivirastolta (Tukes) sekä pelastusviranomaiselta. Ranta-asemakaavaa on korjattu ELY-keskuksen lausunnossa esittämiltä osin ja lisäksi kaavan laatija on ollut yhteydessä sekä Tukesiin että pelastuslaitokselle. Tukes ja pelastuslaitos ovat todenneet, että heillä ei ole huomautettavaa kaavan suhteen, koska tilanne kaavassa ei muutu rakennuspaikkojen osalta. Lisäksi kaavasta on jätetty yksi huomautus, joka ei varsinaisesti koske kaavan sisältöä, vaan huomautuksessa esitetään, että kaavaa tulisi laajentaa koskemaan myös huomautuksen tekijän tonttia.

29 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaavanlaatija on todennut, että kaavahanke on jo nyt niin pitkällä perusselvitysten osalta, että aikataulullisesti ei ole mahdollista laajentaa kaava-aluetta. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaava voidaan asettaa virallisesti nähtäville. Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot Ely-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Nuhjan ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että asemakaavaehdotuksessa on otettu hyvin huomioon luonnosvaiheen kommentit. ELY-keskuksella ei ole lausuttavaa kaavaehdotukseen. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nuhjan ranta-asemakaavan muutoksen omalta osaltaan ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Nuhjan ranta-asemakaavan muutoksen.

30 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

31 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kutsukyytipalvelukokeilun (Ukikyyti) käynnistäminen 2518/ /2021 KHALL Hankkeen yleiskuvaus Uudenkaupungin tämän vuoden 2021 talousarviossa on ollut yhtenä tavoitteena kaupunkisuunnittelun alla matkojen yhdistelyyn perustuvan kutsukyytipalvelukokeilun aloittaminen. Liikennekokeilun oli tarkoitus alkaa jo aikaisemmin, mutta koronan vuoksi sitä on lykätty. Kyseessä on puoli vuotta kestävä kokeilu, jonka aikana selvitetään, miten asiakkaat Uudessakaupungissa suhtautuvat kutsukyytipalveluun ja millaista kysyntää tämäntyyppiselle joukkoliikennepalvelulle on kaupungissa. Tavoitteena on, että kokeilu alkaa marraskuun lopussa tai joulukuun alussa 2021 ja päättyy touko- kesäkuussa Mikäli palvelu osoittautuu suosituksi, on kokeilua varauduttu jatkamaan mahdollisena optiona. Kutsukyyti on matkojen yhdistelemiseen perustuva kutsuohjattu joukkoliikennepalvelu. Kutsukyyti kuljettaa asiakkaan palvelualueen sisällä määränpäähän asiakkaan tilauksen mukaisesti ja palvelun taustajärjestelmä yhdistää automaattisesti samaan suuntaan matkustavat asiakkaat yhteiseen kyytiin. Ajoreitti muodostuu automaattisesti tilausten perusteella. Palvelu on kilpailutettu kahdessa osassa siten, että Palvelussa hyödynnettävä järjestelmä ja kuljettajasovellus sekä liikenteen asiakaspalvelu ja puhelinpalvelu on kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena ja Palvelun liikennöinti omana kokonaisuutena. 2. Palvelun yleiskuvaus Kutsukyytipalvelua liikennöidään kahdella ajoneuvolla (min. 1+6 paikkaa) Uudenkaupungin kaupungin asemakaavoitetulla keskusta-alueella arkisin (ma-pe, ei arkipyhinä) kello välisenä aikana ja arkilauantaisin kello välisenä aikana. Asiakkaat noudetaan sovelluksen ilmoittamasta paikasta ja jätetään sovelluksen osoittamaan paikkaan. Noudot tapahtuvat tilausosoitteen kohdalta kadun varresta tai erikseen osoitetulta bussipysäkiltä/virtuaalipysäkiltä. Asiakas kuljetetaan sujuvasti määränpäähän kuljettajasovelluksen antaman reitin ja ohjeiden mukaisesti. Matkalla voidaan poimia kyytiin muita tilauksen tehneitä asiakkaita. Asiakkaat noudetaan liikenteellisesti turvallisesta

32 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto paikasta ja jätetään myös liikenteellisesti turvalliseen paikkaan. Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa matkustajia autoon nousemissa ja poistumisessa. Kutsukyydin tilaaminen on mahdollista reaaliaikaisesti sekä ennakkotilauksena. Reaaliaikaiset tilaukset tilataan Palvelun liikennöintiaikoina matkustajasovelluksen avulla tai vaihtoehtoisesti puhelinpalvelun kautta arkisin klo 8 16 välisenä aikana. Kutsukyytipalvelun ennakkotilaus voidaan tehdä sovelluksen/järjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti puhelimitse vähintään 2 tuntia ja aikaisintaan 5 vuorokautta ennen toivottua lähtöaikaa. Asiakas voi seurata ajoneuvon saapumista reaaliajassa omasta sovelluksestaan. Sovelluksesta asiakas näkee myös ajoneuvon tiedot ja voi tarvittaessa olla puhelimitse yhteydessä suoraan kuljettajaan esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas ja kuljettaja eivät löydä toisiansa. 3. Kutsukyytipalvelun hinnoittelu Tilaajan tavoitteena on, että mahdollisimman moni käyttäjä kokeilisi Kutsukyytipalvelua kokeilun aikana. Palvelun ja sovellustilauksen houkuttelevuuden lisäämiseksi jokaisen sovelluksella tilaavan käyttäjän kaksi ensimmäistä matkaa ovat ilmaisia. Tämän jälkeen hinta on alustavasti 2 euroa/kyyti. Matkustajat maksavat matkansa matkustajasovelluksen kautta tai vaihtoehtoisesti käteisellä tai maksukortilla (yleisimmin käytettävät maksukortit) autoon noustessa. Autoissa on maksupäätteet maksujen vastaanottamista varten. 4. Asiakastuki Kutsukyytipalvelun asiakastuki ja puhelinpalvelu palvelee asiakkaita arkisin klo 8 16 välisenä aikana. Puhelinpalvelun kautta asiakas voi tilata kyydin ja saada tukea matkustamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi asiakastuki palvelee tilaussovelluksen kautta sekä sähköpostitse. Matkustajat voivat olla asiakastukeen yhteydessä matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. 5. Palvelun kustannukset Palvelun kustannukset koostuvat liikennöinnistä maksettavasta tuntiperusteisesta korvauksesta sekä järjestelmätoimittajalle maksettavasta käyttöönottokorvauksesta ja kuukausikorvauksesta. Järjestelmätoimittajalle maksettava kuukausikorvaus sisältää myös asiakaspalvelun ja markkinoinnin kulut.

33 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sopimusaikana on suunniteltu olevan: 126 arkipäivää 24 lauantaita 14 liikennöintituntia per arkipäivä per ajoneuvo 4 liikennöintituntia per lauantai per ajoneuvo 2 ajoneuvoa Palveluntuottajat vastaavat tämän kokeilun laadukkaan matkustajakokemuksen tuottamisesta ja palvelun markkinoinnista. Tavoitteena on kasvattaa kysyntää. Kannustimena tähän liikennöitsijä saa tuntiperusteisen liikennöintikorvauksen lisäksi 50 % kaikista Palvelun tuottamista lipputuloista. Vastaavasti järjestelmätoimittaja saa kuukausikorvauksen lisäksi 50 % Palvelun tuottamista lipputuloista. 6. Kilpailutus Tarjoukset liitteenä. 7. Yleistä Ennen liikennöinnin aloittamista järjestetään myös Palvelun julkistustilaisuus medialle. Liikennöinnissä otetaan huomioon koronaviruksen (COVID-19) tai muun vastaavan poikkeuksellisen ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan tapahtuman vaikutukset. Palvelun toteuttamisessa huomioidaan voimassa olevat viranomaisten suositukset sekä rajoitukset. Kaupunkisuunnittelu hakee Ely-keskukselta avustusta kokeilun käynnistämiseen. Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - ottaa lisäasian käsittelyyn - antaa luvan kaupunkisuunnittelulle käynnistää Ukikyyti kutsukyytipalvelukokeilu tarjouskilpailun voittaneiden tahojen (Matkahuolto Oy ja LS-Liikennelinjat Oy) kanssa tarjouksissa esitettyyn hintaan. Keskustelun kuluessa Jari Valkonen esitti, ettei kokeilua toteuteta. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo

34 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jari Valkosen tekemää esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Merkittiin, että Merja Koski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että valtuuston 2. varapuheenjohtaja Tomi Salo poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. KHALL Kutsukyytipalvelukokeilun (Ukikyyti) option käyttäminen ja lisämäärärahan tarve Ukikyyti käynnistyi Pilotin kumulatiivinen matkustajamäärä mennessä on ollut Korkein päiväkohtainen matkustajamäärä on ollut 133 ja suurin viikkokohtainen matkustajamäärä on ollut 455. Matkustajamäärät ovat ylittäneet odotukset koronatilanteesta huolimatta. Asukkaat ovat olleet kyytiin erittäin tyytyväisiä ja NPS-luku (kuinka todennäköisesti suosittelisit) on 89. Ukikyydistä järjestettiin kuntalaisille kysely maaliskuussa. Kyselyn tulosten perusteella eniten Ukikyytiä käytettiin ostos/asiointimatkoihin ja työmatkoihin. Lisäksi kyydillä kuljettiin harrastuksiin. Kyytiä käyttäneistä 75 % on ollut naisia ja 24 % miehiä. Ikäjakauma oli melko tasainen ja käyttäjiä oli 18-vuotiaasta yli 75-vuotiaisiin. Ukikyyti tukee Uudenkaupungin strategian tavoitteita. Ukikyytiä lukuun ottamatta Uudenkaupungin joukkoliikenne palvelee lähinnä keskusta-alueen ulkopuolisten alueiden liikkumistarpeita. Uudenkaupungin joukkoliikenteeseen varattu määräraha on kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkisuunnittelu ostaa linja-autovuoroja niin Pyhämaahan, Kalantiin kuin myös Lokalahdelle. Lisäksi joukkoliikennebudjetista tuetaan Turkuun, Raumalle ja Laitilaan suuntautuvia reittivuoroja.

35 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Joukkoliikenteen rahoitus budjetissa 2022 on palveluiden ostoissa Lisäksi opetustoimen budjetista maksetaan taksimatkoja sekä koululaisten linja-autojen matkaliput vuodessa n ja sosiaalitoimen kuljetuksia maksetaan sosiaalitoimen budjetista n Kaupungin budjetissa on siis varattu n. 1,5 milj. henkilökuljetuksiin. Kaikki sosiaalitoimen kuljetukset siirtyvät vuoden 2023 alusta Sote-alueen hoidettavaksi. Ukikyydin kilpailutuksessa oli esitetty optionkäyttö (6kk+6kk) mahdollisuus. Nyt kun käyttöaste on ollut koko ajan nousussa ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä järjestelmään, olisi hyvä käyttää ainakin ensimmäinen 6 kk optio. Optiolla voidaan testata palvelun käyttöä kesällä talveen verrattuna, jolloin saadaan tilastoa koko vuodelta. Lisäksi nähdään matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden käyttö. Lisäksi nähdään mille tasolle kysyntä vakiintuu. ELY-keskuksen kanssa on keskusteltu jatkosta ja he näkevät kokeilun hyvänä ja olisivat valmiita myös tukemaan jatkoa.lisäavustus on joko tai Ukikyydin 6kk jatkon kustannukset: Järjestelmä ja asiakaspalvelu Liikennöinti Palvelu yhteensä ELY-keskuksen jatkoavustus / Palvelun 6 kk option kustannus kaupungille yhteensä / Kaupunkisuunnittelun budjetissa on joukkoliikenteen tukemiseen varattu , joka sisältää kaiken ostoliikenteen Pyhämaahan, Kalantiin ja Lokalahdelle sekä linja-autovuorojen tukemisen Turun, Laitilan ja Rauman suuntiin.budjetti sisältää lisäksi Ukikyydin kustannukset. Joukkoliikenteen linjat Raumalle ja Laitilaan on kilpailutettu uudelleen Ely-keskuksen toimesta. Budjetti 2022 laadittiin siten, että kustannukset olisivat pysyneet samoina. Kilpailutuksesta johtuen lisämäärärahaa tarvitaan näiden linjojen tukemiseen. Lisäksi sisäisen liikenteen indeksitarkistus aiheutti lisäkustannuksia. Lisäkustannukset näistä ovat

36 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkisuunnittelu on laskenut budjetin ja lisämäärärahatarpeen. Joukkoliikenteen budjetista voidaan rahoittaa joukkoliikenteen tukemisen lisämääräraha , koska Ukikyydille varattu määräraha ei kulunut kokonaan ja arvioitu Ukikyytiin kohdistuva Ely-keskuksen tuen määrä oli suurempi kuin budjetoitu. Budjetti ei riitä kuitenkaan Ukikyydin option eli 6 kk liikennöinnin ostamiselle. Ukikyydin 6 kk option lisämäärärahan tarve on / riippuen ELY-keskuksen avustuksen suuruudesta. Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - käyttää Ukikyydin option 6 kk sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan, - esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä Ukikyydin 6kk option lisärahoitukseen maksimissaan euroa. Lisämäärärahan suuruus riippuu ELY-keskuksen avustusmäärästä. Keskustelun kuluessa Jari Valkonen esitti, että Ukikyydin optiota 6 kk ei käytetä. Rauno Aaltonen kannatti Valkosen ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Jari Valkosen ehdotusta äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 Jari Valkosen ehdotuksen mukaisesti. Äänestysluettelo liitteenä. Heli-Päivikki Laurén, Merja Koski ja Kari Koski jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Merkittiin, että Vili Lehtinen (Movili Oy) osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

37 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Kutsukyytipalvelukokeilun (Ukikyyti) option käyttäminen ja lisämäärärahan tarve Kaupunginhallitus kävi keskustelua kokouksessaan Ukikyydin pilotin jatkosta ja sen mahdollisista muutoksista. Keskustelun jälkeen oltiin sitä mieltä, että asiaa voitaisiin käsitellä vielä uudelleen uusien esille tulleiden asioiden valossa. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on kuullut Ukikyyti-kokeilun hyvistä tuloksista ja kannustaa kaupunkia jatkamaan joukkoliikenteen kehittämistä. Kutsuliikenteen kaltaiset ratkaisut ovat tarpeen alueilla, joissa perinteinen aikataulutettu reittiliikenne on liian raskas toteutustapa. Tämän haasteen kanssa liikenne- ja viestintäministeriö tekee työtä myös tulevina vuosina. Myös viime kesänä hyväksytty valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) velvoittaa kehittämään harvaan asuttujen alueiden liikkumispalveluita. Toimiville ratkaisuille löytyy Suomessa käyttöä ja pilotit ovat arvokkaita. Ne lisäävät kuntien elinvoimaa, toimivat vetovoimatekijänä, kun asioille ja harrastuksiin pääsee kulkemaan myös ilman autoa. Älykäs joukkoliikenne vahvistaa kuntien omien palveluiden käyttöä. Matkahuollon edustajat olivat keskustelemassa kaupunginhallituksen kanssa pilotin tärkeydestä, Matkahuollon roolista ja mahdollisista uusista asioista, joita pilotin avulla voidaan kokeilla. Uudenkaupungin vanhusneuvosto sekä Uudenkaupungin Eläkkeensaajat ry, jättivät myös toivomuksen, että Uudenkaupungin kaupunginhallitus ja -valtuusto ottaisivat vielä käsittelyyn Uki-kyytiasian. Esityksessä todetaan, että Uki-kyydin kokeilun pitää jatkua vielä toiselle kaudelle, jotta saataisiin ympärivuotinen ja korona-ajan jälkeinen tieto käyttäjämäärästä ja kokemuksista. Nykyistä vanhusneuvostoa edeltävä vanhusneuvosto nosti joukkoliikenteen kehitystarpeen ansiokkaasti esille ja myötävaikutti kokeilun syntyyn. Nykyinen vanhusneuvosto pitää myös tärkeänä, että Uki-kyydin kehittämistä jatketaan saatujen hyvien kokemusten pohjalta.

38 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen 9.5. käymässä keskustelussa yhtenä asiana oli lippujen hinnat. Lipun hintaa voidaan nostaa esim. 4 euroon, jolloin kaupungille tulee tarjouspyynnössä olleen lippuhinnan ja nostetun lippuhinnan erotus. Matkan hintaa muuttamalla voidaan hallita kysyntää ja toisaalta kasvattaa lipputuloja. Osana pilottia kokeillaan, miten korkeampi hinta vaikuttaa palvelun käyttöön. Korkeammalla lipun hinnalla kaupungin matkasta maksama subventio pienenee ja on suhteessa samalla tasolla muuhun joukkoliikenteen subventioihin nähden. Keväällä 2022 toteutetun käyttäjäkyselyn perusteella ihmiset ovat valmiita maksamaan matkasta noin 4. Alueen laajentuminen myös Kalantiin mahdollistaa aiempaa pidemmät matkat Ukikyydillä, mikä on myös peruste hinnan korotukselle. Lapsia ja eläkeläisiä halutaan kannustaa palvelun käyttöön tarjoamalla alennettu hinta. Tämä on yleinen käytäntö joukkoliikenteessä. Edullisemmalla hinnalla kannustetaan erityisesti eläkeläisiä liikkumaan kaupungin palveluihin ja käyttämään Ukikyytiä. Lisäksi aluetta voidaan laajentaa koskemaan Kalannin keskustaajaman aluetta. Ajoaikoja voidaan muuttaa siten, että lisätään kapasiteettia ruuhka-aikoihin ja myöhennetään aamun aloitusta ja voidaan myös aikaistaa illan lopetusta. Lisäksi keskusteltiin virtuaalipysäkkien määrän lisäämisestä keskusta-alueella. Tärkeää on saada myös kokemusta ja tilastoa kesän ajoista ja matkustajamääristä. Myös maksamiseen tulee muutoksia eli lippu voidaan tilata sovelluksella ja maksaa autossa. Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - käyttää Ukikyydin option 6 kk sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan, - että Ukikyytiä jatketaan joka tapauksessa heinäkuun alkuun saakka, jotta se voi jatkua saumattomasti, - että kertalippujen hintaa korotetaan seuraavasti: aikuiset 4 euroa, lapset (7-16 v) ja eläkeläiset 2 euroa, - että aluetta laajennetaan koskemaan Kalannin taajamaa, - että virtuaalipysäkkejä tehdään lisää varsinkin keskusta-alueelle, - että ajovuoroja muutetaan siten, että tarjonta vastaa paremmin kysyntään, - esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä

39 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ukikyydin 6kk option lisärahoitukseen maksimissaan euroa. Lisämäärärahan suuruus riippuu ELY-keskuksen avustusmäärästä ( ). Kaupunginjohtaja teki asiassa muutetun päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus päättää - käyttää Ukikyydin option 6 kk sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan, - että Ukikyytiä jatketaan joka tapauksessa heinäkuun alkuun saakka, jotta se voi jatkua saumattomasti, - että kertalippujen hinnat ovat: aikuiset 4 euroa, lapset (7-16 v) ja eläkeläiset 2 euroa, - että aluetta laajennetaan koskemaan Kalannin taajamaa, - että virtuaalipysäkkejä tehdään lisää varsinkin keskusta-alueelle, - että ajovuoroja muutetaan siten, että tarjonta vastaa paremmin kysyntään, - esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä Ukikyydin 6kk option lisärahoitukseen maksimissaan euroa. Lisämäärärahan suuruus riippuu ELY-keskuksen avustusmäärästä ( )." Keskustelun kuluessa Laura Kontu teki asiassa seuraavan vastaesityksen: "Kaupunginhallitus päättää - käyttää Ukikyydin option 6 kk sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan, - että Ukikyytiä jatketaan joka tapauksessa heinäkuun alkuun saakka, jotta se voi jatkua saumattomasti, - että kertalippujen hinnat ovat: aikuiset 5 euroa, lapset (7-16 v) 2 euroa, - että aluetta laajennetaan koskemaan Kalannin taajamaa, - että virtuaalipysäkkejä tehdään lisää varsinkin keskusta-alueelle, - että ajovuoroja muutetaan siten, että tarjonta vastaa paremmin kysyntään, - esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä Ukikyydin 6kk option lisärahoitukseen maksimissaan euroa. Lisämäärärahan suuruus riippuu ELY-keskuksen avustusmäärästä ( )." Johanna Hurme kannatti Kontun ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli

40 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan muutettua ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Laura Kontun ehdotusta äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 Laura Kontun ehdotuksen mukaisesti. Äänestysluettelo liitteenä. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan Ukikyydin kuuden (6) kk:n option lisärahoitukseen maksimissaan euroa. Lisämäärärahan suuruus riippuu ELY-keskuksen avustusmäärästä ( )." Valtuutettu Jaana Reijonsaari-Korsman esitti Heli-Päivikki Laurénin kannattamana, että päätökseen lisätään seuraava toivomusponsi: Jos näyttää siltä, että korotetut hinnat vähentävät merkittävästi liikenteen käyttöä, kaupunginhallitus voisi tarkastella pilotin aikana hintoja uudelleen. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko ponsi hyväksyä yksimielisesti. Koska valtuusto ei ollut valmis hyväksymään pontta yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että sitä ei hyväksytä liitettäväksi päätökseen.

41 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin kaupungin strategian päivittäminen 99/ / / /2016 KHALL Kuntalain 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) omistajapolitiikka, 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian tavoitteena on vahvistaa kunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä liittää kunnan strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu nykyistä tiukemmin yhteen. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin Elinvoimainen uusi kaupunki strategian. Strategia on uusittava, koska siinä ei ole linjattu ja asetettu pitkän aikavälin tavoitteita kaikille kuntalaissa määritellyille painopistealueille, ja kuntien toimintaympäristö on nopeasti muuttumassa. Uudessa strategiassa on otettava huomioon kunnan roolin muutos muuttuvassa toimintaympäristössä ja maakunta-/sote-uudistuksen vaikutus kaupungin toimintaan. Kaupungin tulee varautua tähän valmisteilla olevaan muutokseen ja miettiä tulevaisuuden kunnan rooli ja tehtävät. Kaupunki on saanut FCG Oy:ltä liitteenä olevan tarjouksen strategiakonsultoinnista. Tarjoukseen kuuluvat: - tuki kaupungin strategiatyön suunnittelulle ja toteutukselle - toimintaympäristön ja sen muutoksen sekä toiminnan ja talouden analyysit

42 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto seminaarien suunnittelun ja sisällöntuottamisen sekä työskentelyn organisointi - vuorovaikutuksen ja ryhmissä työskentelyn suunnittelun ja toteutuksen fasilitoinnin sekä tulosten koonnin ja analyysin. Konsulttipäivien kokonaismäärä on arviolta 21 kappaletta. Yhden konsultointipäivän hinta on euroa. Lisäksi FCG Oy veloittaa matkakustannukset toteutuman mukaan. Muusta työstä sovitaan erikseen. Suunnitelman mukaan strategiatyö alkaisi syyskuussa, ja uusi strategia olisi valmiina luottamustoimielinten käsiteltäväksi helmikuussa Kaupunki vastaa seminaarien järjestelyistä ja järjestelykuluista. Lisätietoja Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus päättää tilata tarjouksen mukaisen arviolta 21 päivän strategiakonsultoinnin FCG Oy:ltä hintaan euroa/päivä. Konsultointityön kokonaisveloitus on euroa. Lisäksi FCG Oy laskuttaa todelliset matkakustannukset. Optiona olevien osuuksien tekemisestä päätetään erikseen. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään tarkemman projektisuunnitelman ja projektiaikataulun. KHALL Merkittiin, että Lea Myllymäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Uudenkaupungin kaupungin uutta strategiaa on valmisteltu elokuusta 2017 alkaen. Strategian päivittämisessä ovat olleet mukana kaupungin johtoryhmä, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Johtoryhmän jäsenet ovat pitäneet yksiköidensä henkilöstön informoituna strategiatyön etenemisestä ja ottaneet vastaan palautetta strategian sisältöön.

43 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin tavoitteena on hallittu kasvu siten, että vuoteen 2030 mennessä asukasluku on kasvanut asukkaaseen. Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen lisääntyminen on edellytys kaupungin kasvulle. Kasvu turvaa edellytykset tarjota julkisia ja yksityisiä palveluja, joka osaltaan luo myös työpaikkoja alueelle. Strategiassa korostetaan uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Strategiassa on kolme päämäärää: hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö. Päämäärän "Hallittu kasvu" tavoitteina ovat - Monipuolistuva ja kasvava elinkeinotoiminta - Työvoima, koulutus ja innovaatiot - Vetovoimainen kaupunki ja imago - Kestävä kehitys Päämäärän "Hyvä elämä" tavoitteina ovat - Monipuoliset palvelut - Kaventuneet hyvinvointierot - Viihtyisä kaupunki Päämäärän "Kehittyvä yhteistyö" tavoitteina ovat - Strateginen johtaminen ja yhteistyö - Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi - Tasapainoinen konsernitalous - Avoin viestintä ja kuntalaisyhteydet Strategian toiminnallistaminen kytketään vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelman valmisteluun. Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä sekä tarvittaessa useamminkin. Kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt ja kaupungin asukkaat pyritään osallistamaan strategian sisältöihin panostamalla erityisesti strategian viestintään. Lisätietoja Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Uudenkaupungin strategian #UKI20300 oikeenlaista kemiaa.

44 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Uudenkaupungin strategian #UKI20300 oikeenlaista kemiaa seuraavilla muutoksilla: HALLITTU KASVU Tavoite: Vetovoimainen kaupunki ja imago "Uusien asukkaiden kotouttamistoimenpiteet" muutetaan muotoon "Uusien asukkaiden kotiutumisen edistämistoimenpiteet" STRATEGISET MITTARIT Väestöllinen huoltosuhde, % selitys ** Ei työikäisten (<15 v. ja >64 v.) ja työikäisten (15-63-vuotiaat) määrän suhde Konsernin lainakanta (euroa / asukas) alle 150 % koko maan keskiarvosta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Uudenkaupungin strategian "#UKI20300-oikeenlaista kemiaa". KHALL Kuntalain 37 :n mukaan valtuuston on vähintään kerran valtuustokaudessa tarkistettava kuntastrategian ajantasaisuus. Tarkistus ei vaadi strategian uudelleen laatimista, vaan toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamista kunnan pitkän aikavälin tavoitteissa. Uudenkaupungin kaupungin strategian päivitystä on valmisteltu syyskuusta 2021 alkaen. Strategian päivittämisessä ovat olleet mukana kaupungin johtoryhmä, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

45 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Uudenkaupungin kaupungin strategian oikeenlaista kemiaa. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn Uudenkaupungin kaupungin strategian - oikeenlaista kemiaa. Keskustelun aikana ryhmäpuheenvuoron strategiasta käyttivät: -Jaana Reijonsaari-Korsman, SDP -Tomi Salo, KOK -Rauno Aaltonen, KESK -Jari Valkonen, PS -Matti Ankelo, Pro Uusikaupunki

46 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen lainalle 329/ /2022 KHALL Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot on kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö pyytää kaupungin omavelkaista takausta viemärisaneerausten rahoittamiseksi yhtiön neljässä kerrostalossa. Samalla uusitaan rakennusten vesijohdot ja asuntojen märkätilat. Kyseessä olevat rakennukset ovat valmistuneet vuosina ja korjaukset ovat tyypillisiä tämän ikäisissä taloissa. Peruskuntoarvioissa korjaukset on esitetty vuosille Korjauksia siirrettiin pandemian vuoksi, mutta putkistojen huonon kunnon vuoksi niitä ei voi enää myöhentää. Korjaus toteutetaan kokonaisurakkana. Rahoitustarve on ,00 euroa. Uudenkaupungin Vuokratalot sai rahoitustarjoukset Lounaisrannikon Osuuspankilta, Säästöpankilta, Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Danske Bankilta. Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen ja pyytää Uudenkaupungin kaupungilta omavelkaisen takauksen velan vakuudeksi. Ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta ja takaushakemus ovat liitteenä. Kuntarahoitus voi myöntää yhtiöille lainaa ainoastaan kunnan 100 % omavelkaisella takauksella. Lainan pääoma on ,00 euroa, laina-aika 25 vuotta ja sen korko sidotaan 12 kuukauden euribor viitekorkoon lisättynä 0,480 %-yksikön marginaalilla. Marginaali on voimassa 10 vuotta ensimmäisen erän nostamisesta. Korkoindikaatio oli 0,45 % p.a. sisältäen marginaalin voimaan tulleen kuntalain mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöskään myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain,

47 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto teatteri- ja orkesterilain tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voidaan myöntää jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Vastavakuuden ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan sen tulee kattaa kunnan riskien näkökulmasta riittävä osa. Kuten edellä on todettu, Uudenkaupungin Vuokratalot Oy on Uudenkaupungin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Asuntojen käyttöaste on hyvä. Takaus ei aiheuta kaupungille merkittävää taloudellista riskiä eikä vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kaupunginvaltuusto on aiemmissa vuokrataloyhtiöiden takauspäätöksissä edellyttänyt saavansa yhtiöltä takauksen vastavakuudeksi kiinnitettyjä panttikirjoja lainapääoman suuruiselle määrälle ja perinyt takauksesta 0,3 %:n takausprovision. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen seuraavalle Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen lainalle: Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj Lainan määrä: euroa Laina-aika: 25 vuotta Korko 12 kuukauden euriborviitekorko lisättynä 0,480 %-yksikön marginaalilla. Marginaali on voimassa 10 vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta, jonka jälkeen sovitaan uudesta marginaalista. 2. yhtiön on luovutettava takauksen vastavakuudeksi kaupungille euron arvoiset panttikirjat 3. yhtiö maksaa kaupungille takauksesta 0,3 %:n takausprovision vuoden viimeisen päivän mukaiselle jäljellä olevalle lainamäärälle. Kaupunginhallitus esittää samalla, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään lainan tarkemmat ehdot, kuten lyhennysohjelman ja sen muutokset sekä hyväksymään velkakirjan.

48 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1. kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen seuraavalle Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen lainalle: Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj Lainan määrä: euroa Laina-aika: 25 vuotta Korko 12 kuukauden euriborviitekorko lisättynä 0,480 %-yksikön marginaalilla. Marginaali on voimassa 10 vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta, jonka jälkeen sovitaan uudesta marginaalista. 2. yhtiön on luovutettava takauksen vastavakuudeksi kaupungille euron arvoiset panttikirjat 3. yhtiö maksaa kaupungille takauksesta 0,3 %:n takausprovision vuoden viimeisen päivän mukaiselle jäljellä olevalle lainamäärälle. 4. Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään lainan tarkemmat ehdot, kuten lyhennysohjelman ja sen muutokset sekä hyväksymään velkakirjan. Merkittiin, että valtuutetut Henna Jokinen, Kimmo Nevavuori ja Mauri Pietilä ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Merkittiin, että Pentti Aitamurto ja Riikka Riihijärvi osallistuivat varavaltuutettuina tämän asian käsittelyyn ja saapuivat kokoukseen kello

49 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöihin liittyvät omistusrakennejärjestelyt KHALL Uudenkaupungin kaupunkikonsernin taseessa on kuusi vuokrataloyhtiötä, joissa on yhteensä 780 asuntoa. Usean vuokrataloyhtiön hallinnointimalli on raskas, ja tavoitteena tulee olla omistusten selkeyttäminen yksinkertaisempaan hallintomalliin ja saada kiinteistöt siten parempaan hoitoon. Samalla pyritään nykyistä kokonaisvaltaisempaan näkemykseen vuokraustoiminnan strategiassa ja johtamisessa. Kaupunki kaipaa ammattimaista ja vahvempaa roolia asuntotuotannon kehittämiseen sekä mahdolliseen uudisrakentamiseen. Rahoituksen neuvontapalvelu Inspira Oy on tarkastellut kaupungin toimeksiannosta vuokrataloyhtiöiden hallintomalleja. Näiden tarkastelujen perusteella tarkoituksenmukaisena ratkaisuna näyttäytyy kaupungin omistukseen jäävien nykyisten yhtiöiden sulauttaminen isommaksi vuokrataloyhtiökokonaisuudeksi sekä tämän ohella tietyt omistusjärjestelyt eli tiettyjen omistusten myynti. Tarkoituksenmukaisimmaksi toteutusmuodoksi nähdään sellainen yrityskokonaisuus, jossa KOY Uudenkaupungin Vuokrataloihin sulautetaan tässä vaiheessa KOY Käätyjärvi ja KOY Sorvakko. KOY Kulhankari, joka on tarkoituksenmukaista myös sulauttaa samaan kokonaisuuteen, sulautettaisiin kuitenkin kokonaisuuteen vasta sitten, kun kaupunki omistaa yksin KOY Kulhankarin koko osakekannan. Tällä hetkellä Yara Oy:llä on Kulhankarissa 6 %:n omistus. Kaupunki on tarjoutunut ostamaan tämän vähemmistöosuuden. Nyt toteutettavaan vuokrataloyhtiöiden uudelleenjärjestelyyn liittyisi se, että kaupunki luopuisi omistuksestaan Koy Pietolankadussa (30 asuntoa ja kaupungin omistus yhtiöstä 60 %) ja As Oy Paleninrivissä (12 asuntoa). Fuusioitaviin yhtiöihin kuuluu yhteensä 604 huoneistoa. Vuokratalot on rakennettu luvuilla. Vuokrataloihin on viimeisten vuoden aikana tehty mittavia peruskorjauksia, mutta iäkkäiden talojen korjaustarve on edelleen iso. Kaupunki ei ole viime vuosina myynyt omistamiaan vuokrataloja. Vuokrataloyhtiöiden talous on sinänsä vahvistunut aikaisemmin tehtyjen fuusioiden jälkeen, mutta yhtiöt ovat vielä kokoluokaltaan pieniä ja siten taloudellisesti melko haavoittuvia, ja asuntojen tyhjäkäyttö ja luottotappiot rasittavat yhtiöiden kassavaroja ja maksuvalmiutta. Yhtiöiden fuusiointi selkeyttäisi kaupunkikonsernirakennetta ja suurempi yhtiökoko antaisi kaupungille paremmat edellytykset kehittää kiinteistökokonaisuuden johtamista, hallinnointia sekä talouden suunnittelua (mm. parempi varautuminen asumisen kysyntävaihteluihin ja tuleviin korjaushankkeisiin sekä laskujen tasaisempi erääntyminen). Fuusioinnilla on saavutettavissa rationalisointihyötyjen lisäksi myös suuremman yhtiökoon mittakaavaetuja (mm. kiinteistöjen isännöinti

50 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja ylläpito, vuokra asuntojen välittäminen sekä vahvempi taloudenpito). Yhtiöiden toimintojen sulauttaminen ei kuitenkaan itsessään vielä tehosta toimintaa, vaan se vaatii tietysti myös uuden yhtiön johdolta määrätietoista otetta. Sulautumisjärjestelyt toteutettaisiin siten, että yhtiöiden hallitukset ohjeistettaisiin hyväksymään sulautumissuunnitelmat jo kesäkuussa 2022 siten, että aikataulullisesti lopulliset yhtiökokouspäätökset voitaisiin tehdä alkusyksyn aikana ja sulautuminen saattaa voimaan Kaupungin omistusten ja talouden kannalta sulautumisjärjestelyillä ei ole välitöntä vaikutusta, koska kaupungin omistuksen määrä ei kasvaisi eikä supistuisi sulautuvissa yhtiöissä, ja omistus keskittyisi tapahtuvaksi KOY Uudenkaupungin Vuokrataloihin. Keväällä 2022 tehdyt toimenpiteet ja päätökset: Kaupunki on valmistellut yhtiöiden sulautumista kevään 2022 aikana. Kaupunginhallitus on päättänyt, että vuokrataloyhtiöiden fuusio valmistellaan seuraavasti: - Uudenkaupungin Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Sorvakko, Kiinteistö Oy Käätyjärvi ja Kiinteistö Oy Kulhankari fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi - fuusio toteutetaan absorptiosulautumisena - Uudenkaupungin Vuokratalot Oy toimii vastaanottavana yhtiönä - uusi yhtiö aloittaa toimintansa kaupunki luopuu Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n ja As Oy Paleninrivin omistuksista Kaupunginhallitus valtuutti samalla kaupunginjohtajan neuvottelemaan Valmet Automotiven ja Yara Suomi Oy:n kanssa uudelleenorganisointiin liittyvistä omistusjärjestelyistä Kiinteistö Oy Kulhankarin ja Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n osalta. Kaupunginvaltuusto on lisäksi päättänyt, että: - kaupunki myy Asunto Oy Paleninrivin osakkeet ja osakkeet pannaan julkiseen myyntiin, - kaupunki myy Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n osakkeet (60 % osakekannasta) yhdessä Valmet Automotive Oy:n (40 %osakekannasta) kanssa. Yhtiön osakkeet pannaan julkiseen myyntiin ja hyväksynyt euron lisämäärärahan Asunto Oy Kulhankarin osakekannan ostoa varten. Nyt esitetyt toimenpiteet ja omistusrakennejärjestelyt perustuvat aikaisempiin sulautumista koskeviin päätöksiin ja linjauksiin. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala p

51 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että - valtuusto hyväksyy vuokrataloyhtiöitä koskevan rakennejärjestelyn siten, että KOY Uudenkaupungin Vuokrataloihin sulautetaan mainitut muut vuokrataloyhtiöt, KOY Käätyjärvi, KOY Sorvakko ja KOY Kulhankari, - kaupunginjohtaja valtuutetaan konserniohjeistamaan yhtiöiden hallituksia toimimaan järjestelyn edellyttämällä tavalla, - kaupunginjohtaja valtuutetaan valmistelemaan kaupungin omistusten myyntiä KOY Pietolankadussa ja As Oy Paleninrivissä sekä KOY Kulhankarin osakekannan ostamista Yara Suomi Oy:lta. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää 1. hyväksyä vuokrataloyhtiöitä koskevan rakennejärjestelyn siten, että KOY Uudenkaupungin Vuokrataloihin sulautetaan mainitut muut vuokrataloyhtiöt, KOY Käätyjärvi, KOY Sorvakko ja KOY Kulhankari, 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan konserniohjeistamaan yhtiöiden hallituksia toimimaan järjestelyn edellyttämällä tavalla, 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan valmistelemaan kaupungin omistusten myyntiä KOY Pietolankadussa ja As Oy Paleninrivissä sekä KOY Kulhankarin osakekannan ostamista Yara Suomi Oy:lta. Merkittiin, että valtuutetut Henna Jokinen, Kimmo Nevavuori ja Mauri Pietilä eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Merkittiin, että Pentti Aittamurto ja Riikka Riihijärvi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello

52 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin kaupungin konserniohje 1042/ /2019 KHALL Konserniohjeella luodaan puitteet kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Kaupunkia johdetaan konsernitasoisesti. Konserniohjeella varmistetaan valtuuston tytäryhteisölle asettamien tavoitteiden toteutus sekä määritellään, miten konsernin tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta on järjestetty kaupungin toimesta. Konserniohjeen merkityksellisyyttä korostaa se, että sen hyväksyminen kuuluu valtuuston tehtäviin. Konserniohjeet pysyvät lain perusteella edelleen ohjeluonteisina, mutta lähtökohtaisesti niistä poikkeaminen tulisi perustella päätöksenteon yhteydessä. Kuntalain 47 :n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräyksen ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta; 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 5) konsernin sisäisistä palveluista; 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevissa lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. Konserniohjeisiin perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten yhteisö- ja kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen tai osakkuusyhteisöjen johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

53 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Uudenkaupungin kaupungin konserniohjeen omalta osaltaan ja esittää konserniohjeen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupnginhallitus esittää valtuustolle, että konserniohje tulee voimaan KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Uudenkaupungin kaupungin konserniohjeen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että konserniohje tulee voimaan KHALL voimaan tulleen hallintosäännön mukaan toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1 3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1 6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1 9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1 12 (tp). Konserniohje on tarkistettava vastaamaan hallintosääntöä ja raportointi muuttuu nykyisestä kolmannesvuosittain tehtävästä raportoinnista neljännesvuosittaiseksi. Jatkossa tytäryhteisöt raportoivat siis kaupungille toimintansa ja taloutensa kehittymisestä sekä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta samalla frekvenssillä kuin kaupungin toimielimet eli neljännesvuosittain konsernijohdon määräämällä tavalla (Luku 11. Konserniraportointi). Liitteenä oleva luettelo konserniyhteisöstä on päivitetty vastaamaan tilannetta.

54 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto BDO on osaltaan tarkistanut konserniohjeen eikä se ole havainnut siinä laista johtuvia yms. muutostarpeita. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että - se hyväksyy liitteenä olevan tarkistetun konserniohjeen - tarkistettu konserniohje tulee voimaan KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää - hyväksyä liitteenä olevan tarkistetun konserniohjeen - että tarkistettu konserniohje tulee voimaan

55 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön tarkistaminen alkaen 531/ /2018 KHALL Yleistä Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin nykyisen hallintosäännön , ja se on tullut voimaan Tämän jälkeen on tullut voimaan uusia lakeja ja säännöksiä, jotka tulisi ottaa hallintosäännössä huomioon. Mm. 7 luku Asiakirjahallinnon järjestäminen on päivitettävä vastaamaan uuden tiedonhallintalain määräyksiä, ja hulevesiasioiden vastuutahot on määriteltävä. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja lupalautakunnan tehtäviä ja toimivallan jakoa on tarkennettava. Hallintosäännössä on huomattu olevan myös kohtia, joita pitää tarkentaa tai korjata ja siinä olevia päällekkäisiä määräyksiä on poistettava. Hallintosäännön 6:nteen lukuun Toimivalta henkilöstöasioissa esitetään tehtäväksi tarkennuksia, samoin joihinkin viranhaltijoiden tehtäviin ja toimivaltaan sekä 4:nteen lukuun Konserniohjaus ja sopimushallinta. Toimivaltaa asiakirjojen antamisen osalta sekä ohjeita sähköisen allekirjoituksen käytöstä on niitäkin hyvä tarkentaa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa Vanhusten palvelut -palvelualueen nimi esitetään muutettavaksi Ikäihmisten palveluiksi. Merkittävimmät muutokset 7 luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen Tiedonhallintalaki on tullut voimaan Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomainen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 ). Hallintosäännössä määritellään aikaisemman asiakirjahallinnan järjestämisvastuiden lisäksi myös kaupunginhallituksen

56 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tiedonhallinnon tehtävät ja asianhallintapäällikön ja tietohallintopäällikön tiedonhallinnan tehtävät. Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako - Ympäristö- ja lupalautakunta Ympäristö- ja lupalautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosääntöä tarkistettaisiin lautakunnan toimintaa koskevien pykälien 11 ja 36 osalta. Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 11 :ssä todetaan, että ympäristö- ja lupalautakunta toimii kuntalain 77 :n mukaisena yhteisenä toimielimenä ympäristönsuojelun järjestämisen osalta Uudenkaupungin kaupungin sekä Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien tekemän sopimuksen perusteella. Ympäristö- ja lupalautakunta toimii ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Hallintosäännön 36 :n mukaan ympäristö- ja lupalautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, katujen ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvonta viranomaisena ja ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena. Yhteistoiminta-alueen kuntien jäsenet ovat osallistuneet myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-asioiden käsittelyyn eivätkä ainoastaan ympäristönsuojeluasioiden käsittelyyn. Muista kunnista valitut lautakunnan jäsenet eivät kuitenkaan ole vaalikelpoisia kuin yhteistoimintasopimuksen mukaiseen yhteiseen toimielimeen. Koska muissa kuin sopimuksen tarkoittamissa asioissa ei ole kyse yhteisestä toimielimestä, eivät muiden kuntien valitsemat jäsenet voi osallistua maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asioiden käsittelyyn. Lautakunnan ehdotuksen mukaan hallintosääntöä tulisi tarkistaa niin, että ympäristö- ja lupalautakunnan päätösvaltaisuus ja kokousmenettely selkiytyisi. Hallintosäännössä on nyt tarkennettu, että ympäristö- ja lupalautakunta toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kustavin, Taivassalon sekä Vehmaan kuntien sekä Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena ja muiden kuntien edustajat ovat paikalla vain näiden asioiden käsittelyn aikana. 36 Ympäristö- ja lupalautakunnan tehtävät ja toimivalta -kohtaan on lisätty määräykset siitä, mitkä hulevesiasiat kuuluvat sen toimialueeseen.

57 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 35 Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta -kohtaan on lisätty määräykset siitä, mitkä hulevesiasiat kuuluvat sen toimialueeseen. Muutokset Liitteenä olevassa hallintosäännössä poistettavaksi esitetyt kohdat on yliviivattu ja uudet ja korvaavat tekstit on merkitty punaisella. Lisätietoja Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan Keskustelun kuluessa Heikki Wala esitti, että hallintosäännön kohtaan 8 Kaupunginhallitus lisätään: "Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja." Puheenjohtaja kysyi, voidaanko Walan ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti Heikki Walan tekemällä lisäysesityksellä. KVALT Merkittiin, että opetustoimenjohtaja Arja Kitola osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan

58 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KHALL Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin nykyisen hallintosäännön , ja se on tullut voimaan Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön päivittämisen opetustoimenjohtajan tehtävien osalta ja päivitetty hallintosääntö on tullut voimaan Hallintosääntöön esitetään muutoksia alkaen. Suuri osa muutoksista on tarkennuksia ja lisäyksiä kohtiin, joiden tulkinta on osoittautunut vaikeaksi tai jotka eivät ole riittävän tarkkoja sekä termien saattamista ajan tasalle (6 luku/toimivalta henkilöstöasioissa). Lisäksi kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivityksen ja tietoturva- ja tietosuojapolitiikan tekemisen yhteydessä sekä Kuntaliiton uudessa Kunnan varautumisen johtaminen -oppaan pohjalta on tullut esille kohtia, jotka tulisi tarkentaa. Näitä ovat mm. valmiussuunnitelmien hyväksyminen, kyberturvallisuus sekä, miten vastuut näissä asioissa jakaantuvat. Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja lupalautakunnan toimivalta hulevesiasioissa on tarkistettu. Varsinaisia muutoksia toimivaltaan esitetään seuraaviin kohtiin: 21 Kaupunginjohtajan tehtävät/lisäys - johtaa kaupungin riskienhallintaa, varautumista ja jatkuvuudenhallintaa ja vastaa näiden organisoinnista kuntakonsernissa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti 29 Viranhaltijan tehtävät ja toimivalta/opetustoimenjohtaja - päättää esiopetuksen, peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-ajan muutoksista - päättää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja iltapäivätoiminnan arvioinnin kuntatason toteutuksesta 34 Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta - vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella

59 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: (MRL 103 i ) - vastaa kaupungin hulevesijärjestelmän toteuttamisesta asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti (MRL 103 m ) -vastaa varautumisesta, jatkuvuudenhallinnasta ja valmiussuunnittelusta sekä hyväksyy kaupungin yleisen valmiussuunnitelman - vastaa tietosuojan toteutumisesta kaupungin toiminnoissa ja valvoa sitä sekä - ohjaa ja kehittää digitalisaatiota kaupungin toiminnoissa tieto- ja kyberturvallisuus huomioiden 35 Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta - jätehuoltoviranomaisen tehtävät poistuvat - hulevesiä koskevat määräykset tarkistettu 36 Ympäristö- ja lupalautakunnan tehtävät ja toimivalta - antaa hulevesimääräykset (MRL 103 j ) 81 Toiminnan ja talouden seuranta Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1 3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1 6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1 9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1 12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain. (Tällä hetkellä kolmannesvuosittain/peruste: Valtiokonttorille tulee raportoida kunnan taloudesta neljännesvuosittain). 17 Luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet Nykyiset määräykset ovat Kuntaliiton mallisäännön mukaiset, mutta ne ovat liian yleiset ja tällä hetkellä on epätietoisuutta siitä, milloin luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimen hoitamisesta. Määräyksiä on tarkennettu käyttäen apuna muiden kuntien ohjeistuksia. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen.

60 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan Liitteenä olevan hallintosäännön pykälään 29 "Viranhaltijan tehtävät ja toimivalta" tehdään seuraavat muutokset: Poistetaan henkilöstöjohtajan kohdalta: - päättää työllistämisvaroin palkattavan henkilöstön palkkaamisesta Lisätään pykälään kohta: Sosiaalityön johtaja - päättää työllistämisvaroin palkattavan henkilöstön palkkaamisesta Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan Keskustelun kuluessa todettiin, että liitteenä olevaan hallintosääntöön tulee tehdä seuraavat korjaukset: 34 Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta 27. kohta - huolehtimisvelvollisuus (huolehtii?) kaupungin hulevesijärjestelmän toteuttamisesta asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti (MRL m ) - huolehtii kaupungin hulevesijärjestelmän toteuttamisesta asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti (MRL m )

61 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta - päättää vesihuoltolain 17 a :n mukaisesti huleveden viemäröinnin järjestämisestä? Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainituin lisäyksin. KHALL Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, ja kaupungin hallintosääntö uusitaan loppuvuonna Sosiaalipalvelujen vastuulla olevat työllisyyspalvelut, mukaan lukien työllisyyskokeilu, jäävät kuitenkin edelleen kaupungille. Työllisyyspalvelut kuntakokeilussa sisältävät työnvälitys-, tieto- ja neuvonta- sekä ammatinvalinta ja urapalvelut, TE-toimiston kotouttamispalvelut, palkkatuen, starttirahan, työkokeilut sekä työvoimakoulutukseen ja työnhakuvalmennuksiin ohjaamisen. Jotta toiminta jatkuisi mahdollisimman sujuvasti, on mietitty toiminnan kannalta parasta ratkaisua ja päädytty esittämään työllisyyspalvelujen siirtämistä jo alkaen elinkeinopalveluihin ja palvelualueen nimen muuttamista elinkeinoja työllisyyspalveluiksi. Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluisivat tämän jälkeen hallinto-, talous- ja ICT-palvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelut ja kaupunkisuunnittelu Muut esitetyt muutokset ovat tarkennuksia ja stilistisiä muutoksia. Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala p Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan

62 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan

63 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2021 henkilöstöraportti 199/ /2022 KHALL Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2021 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. TARKLK Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola esittelee henkilöstöraportin tarkastuslautakunnalle. Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. KVALT Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Maaru Seikola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2021 tiedoksi.

64 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

65 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Sidonnaisuusilmoitukset TARKLK Ehdotus (pj): Kuntalain 84 :n mukaan kunnan keskeisten luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee: - kaupunginhallituksen jäseniä, - maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, - valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajia, - kaupunginjohtajaa ja - kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijöitä. Kuntalain 31 :n mukaan toimielimen varajäseniin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään, joten ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tietoon. Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset ja pyytää tarvittaessa täydentämään niitä. Tarkastuslautakunta antaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset ja julkaista ne kaupungin verkkosivuilla. TARKLK Tarkastuslautakunta päätti muistuttaa niitä ilmoitusvelvollisia, joilta ilmoitus vielä puuttuu, tekemään sidonnaisuusilmoituksen helmikuun loppuun mennessä.

66 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta päättää - hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset ja pyytää tarvittaessa täydentämään niitä, - julkaista hyväksytyt ilmoitukset kaupungin verkkosivuilla ja - antaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti KVALT hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset, - julkaista hyväksytyt ilmoitukset kaupungin verkkosivuilla ja - antaa ilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan ehdotus: Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Linkki sidonnaisuusrekisteriin Kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

67 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 TARKLK Kuntalain 121 :n mukaan: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta keskustelee tilivuoden aikana esiin tulleista

68 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto havainnoista ja arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Tarkastuslautakunta keskusteli tilivuoden aikana esiin tulleista havainnoista ja arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. TARKLK Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. TARKLK Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta keskusteli tilivuoden aikana esiin tulleista havainnoista ja arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. TARKLK Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta keskusteli tilivuoden aikana esiin tulleista havainnoista ja arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista.

69 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto TARKLK Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta keskusteli tilivuoden aikana esiin tulleista havainnoista ja arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. TARKLK Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessa arviointikertomuksen luonnosta. Keskustelun kuluessa Matti Ankelo teki seuraavan muutosesityksen luonnoksen kappaleen 6. Tarkastuslautakunnan huomioita ja havaintoja kohtaan 9. Wintterin suunnittelu- ja jatkoaikasopimukset: 9. Wintterin suunnittelu- ja jatkoaikasopimukset Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maksettavaksi SRV:lle yhteensä 4.46 milj. euron korvaukset kustannuksista, jotka urakan aloittamisen viivästyminen urakoitsijalle aiheutti. Valtuuston hyväksyttyä SRV Rakennus Oy:n hankkeen toteuttajaksi sen kiinteähintainen 57,6 ME kvr-urakkatarjous oli voimassa saakka. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja on kahdella eri sopimuksella ( ja syyskuussa 2021) sopinut ja

70 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto allekirjoittanut SRV:n kanssa yksin hankinnan valmistelua ja tarjouksen voimassaolon jatkamista koskevat asiakirjat. Kaupunginhallitus päätti hankintapäätöksen täytäntöönpanosta ja edellytti, että hankintasopimukseen tulee sisältyä purkava ehto siltä varalta, että hallinto-oikeus kumoaa hankintapäätöksen tai päätöksen seurauksena sopimusta ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Wintterin lopullinen urakkasopimus allekirjoitettiin Sen kaupunginjohtaja allekirjoitti kaupungin puolesta yksin valtuuston sitä varten antamalla valtuutuksella. Valtuutus koski ainoastaan lopullista urakkasopimusta. Sopimuksia ei tuotu minkään toimielimen hyväksyttäväksi. Ne on perästäpäin saatettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Menettely hyväksyttiin etukäteen suullisesti kaupunginhallituksessa ja menettelyn juridinen pohja oli varmistettu WSP:n ja Astrean juristeilta. Jatkoaikasopimukset olivat kaupungille taloudellisesti varsin merkittäviä tehdyssä sopimuksessa SRV sai yhden vuoden ajalta suunnittelukorvausta 2,3 ME, joka summa hyvitettiin urakkasopimuksessa. Jälkimmäisessä sopimuksessa vaikeaselkoisesti todetaan sen korvaavan aiemman sopimuksen. Kaupunki sitoutui suorittamaan suunnittelun veloituksena SRV:lle alkaen euroa/kk, joka myös hyvitettiin urakkasopimuksessa ja viivästyksen osalta viitattiin myös rakennuskustannusindeksiin. Lautakunnan käsityksen mukaan olisi ollut tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallitus olisi tehnyt selkeät pöytäkirjatut päätökset sopimusten teon kuluessa. Menettelystä, joka voidaan jälkikäteen arvioituna nähdä valtuuston yksimielisen hankintapäätöstahdon taustaa vasten (sopimukset tehtiin, jotta SRV:n tarjous saatiin pidettyä voimassa), ei kuitenkaan ole aiheutunut kaupungille taloudellista eikä muutakaan vahinkoa. Ankelon muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Eija Maikola teki seuraavan muutoksen luonnoksen kappaleen 6. Tarkastuslautakunnan huomioita ja havaintoja kohtaan 9. Wintterin suunnittelu- ja jatkoaikasopimukset:

71 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Poistetaan kohdasta 9. viimeinen kappale: Lautakunnan käsityksen mukaan kaupunginjohtajalla ei viranhaltijana ole ollut lakiin eikä hallintosääntöön perustuvaa toimivaltaa eikä hankintavaltuuksia sitouttaa kaupunki taloudelliselta mittaluokaltaan ja riskeiltään tehtyihin jatko ja suunnittelusopimuksiin ilman, että mikään luottamuselin on ne käsitellyt ja hyväksynyt. Lisäksi sopimusten allekirjoittamisesta voimassa olevia sääntöjä ei ole noudatettu. Menettelystä, joka voidaan jälkikäteen arvioituna nähdä valtuuston yksimielisen hankintapäätöstahdon taustaa vasten (sopimukset tehtiin, jotta SRV:n tarjous saatiin pidettyä voimassa), ei kuitenkaan liene aiheutunut kaupungille taloudellista eikä muutakaan vahinkoa. Maikolan muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Matti Ankelo esitti, että luonnoksen kappaleen 6. Tarkastuslautakunnan huomioita ja havaintoja kohta 10. SiHyn asemakaavamuutoksen viivästyminen poistetaan. Ankelon muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. TARKLK Matti Ankelo jätti eriävän mielipiteen kappaleen 6. Tarkastuslautakunnan huomioita ja havaintoja kohtaan 9. Wintterin suunnittelu- ja jatkoaikasopimukset sekä kohtaan 10. SiHyn asemakaavamuutoksen viivästyminen. Perustelut liitteenä. Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen seuraavassa kokouksessa. Ehdotus (pj): Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen. Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

72 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2021 arviointikertomuksen liitteen mukaisena ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Samalla lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa valtuustolle vastineensa tarkastuskertomuksessa mainituista huomioista ja havainnoista mennessä. Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kaupunginvaltuusto - merkitsee tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä, - pyytää kaupunginhallituksen lausunnon arviointikertomuksessa mainituista huomioista ja havainnoista mennessä.

73 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös 198/ /2022 KHALL Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä (KuntaL 113 ). Kun nan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan halli tuk sen on laa dit tava ti li kau del ta ti lin pää tös ti li kaut ta seu raa van vuo den maa lis kuun loppuun men nes sä ja annet ta va se ti lin tar kasta jien tar kastet ta vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatet tava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val tuuston kä si tel täväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvol lisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, jo ka ty tär yh tei söi neen muo dostaa kun ta kon ser nin, tu lee laa tia ja si säl lyt tää ti lin pää tökseen sä konserni tilin pää tös. Konsernitilinpäätökseen sisältyy konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksessä esitetään lisäksi liikelaitosten, muiden taseyksi köiden sekä muiden laskennallisesti eriytettyjen liiketoimintojen ti linpäätök set. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys valtuuston asettamien toiminnan ja ta lou den ta voit tei den toteu tumi sesta kunnassa ja kunta konser nis sa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

74 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esi tys ti li kau den tuloksen käsittelystä.

75 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös 2021 Yleistä Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. (Uusikaupunki) Covid-19-pandemia jatkui toista vuotta ja paluu normaaliin elämään siirtyi taas seuraavaan vuoteen. Vaikka korona näkyi kaikessa ja se vaikutti kaikkeen elämään, kaupunki pystyi tästä huolimatta järjestämään tarvittavat palvelut ja kaupungin toiminnot pyörivät melko hyvin. Taloudellisesti kaupungilla meni kohtuullisesti. Alkuperäisen talousarvion noin 2 miljoonan euron alijäämä vaihtui 3,1 miljoonan ylijäämäksi. Vertailukelpoinen tulosparannus oli 2,5 miljoonaa euroa, koska Pohitullin ja Viikaisten koulun purkaminen ja purkamisesta johtuva 2,5 miljoonan euron kertapoisto siirtyivät vuodelle Liikelaitosten ylijäämä oli 0,8 miljoonaa euroa ja kaupungin 2,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousivat 7,7 %. Toimintakulut nousivat 6,8 %. Vuosi 2020 oli kuitenkin poikkeuksellinen vuosi, koska menot laskivat ja oikeampi vertailuvuosi on Vuodesta 2019 kulut nousivat 4,7 %. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat perinteisesti olleet korkea muihin kuntiin verrattuna. Uusikaupunki on siis käyttänyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon enemmän kuin Uudenkaupungin ikärakenne ja sairastavuus olisivat THL:n tilastojen

76 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto mukaan edellyttäneet. Tilanne on nyt muuttunut, ja vuonna 2019 kaupungin tarvevakioidut menot olivat 97 (Indeksi=100, 3 prosenttia alle laskennallisen tarpeen). Kaupungin tarvekerroin oli 1,15 ja nettomenojen indeksi 111. Euroissa alikäyttö oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Hoitoketjun toimivuutta on saatu parannettua kehittämällä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kaupungin omien yksiköiden toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nettomenot kasvoivat noin euroa; 1,0 % vuonna Terveyspalvelujen nettomenoja ei voi kuitenkaan suoraan verrata vuoteen 2020, koska silloin koronatuet kirjattiin valtionosuuksiin ja nyt pääosa tuesta kirjattiin terveyspalvelujen toimintatuottoihin. Ilman näitä avustuksia terveyspalvelujen nettomenot olisivat kasvaneet kahdella miljoonalla eurolla, 17 %. Ikäihmisten palvelujen kustannukset nousivat vain 3 %, ja erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät vuoden 2020 tasolla. Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) laski eurolla. Verorahoitus oli yhteensä 98,3 miljoonaa euroa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu jatkui. Kaupunginhallitus nimesi keskuksen toukokuussa Wintteriksi. Sote-uudistuksen valmistelu jatkui. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitetty kaupungin ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden suuntaisesti huomioiden hyvinvointialueelle siirtyminen. Kehittämistyön painopisteenä on ollut peruspalvelujen vahvistaminen. Kaupungin toimintoja siirrettiin väistötiloihin sekä sisäilmaongelmien että korjaus- ja rakentamishankkeiden takia. Jätehuollon koko liiketoiminta siirtyi alkaen Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiölle. Siirtoa valmisteltiin vuoden 2021 aikana, ja liittymissopimukset 17 muun Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön kuuluvan kunnan ja kaupungin kanssa allekirjoitettiin joulukuussa Lasten ja oppilaiden määrä kasvoi niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessakin. Myös maahanmuuttajalasten ja oppilaiden määrä kasvoi huomattavasti. Määrän kasvu on aiheuttanut lisätilojen ja -resurssien tarvetta. Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan Sen myötä oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen ja sekä oppilaitoksille että

77 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto asuinkunnille tuli uusia velvoitteita. Toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta, ohjausvelvollisuutta vahvistettiin ja kunnille tuli velvollisuus kehittää erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Hankerahoituksen määrä kasvoi. Hankerahoituksella voitiin palkata lisää opettaja- ja ohjaajaresurssia sekä lastenhoitajia. Hankerahoilla palkattiin yhteensä 13 henkilöä, ja tätä resurssia käytettiin mm. ryhmien pienentämiseen ja S2-opetuksen tueksi. Työllisyyden kuntakokeilu- hanke alkoi. NHG laati vammaispalveluihin toimenpidesuunnitelman kustannusten hillitsemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Kotihoidon vastaava selvitys valmistui keväällä ja tulosten perusteella käynnistettiin kehittämistyö. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen kehittämistyö on jatkunut tiiviinä. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

78 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 9,6 miljoonaa euroa positiivinen. Se heikkeni 3,4 miljoonalla eurolla vuodesta Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot nousivat 2,2 %, 1,4 miljoonaa euroa vuonna Tuloveron tuotto laski 1,9 miljoonalla, 3,3 %, mutta onneksi yhteisöveron 2,9 miljoonan euron kasvu kompensoi laskun. Uudenkaupungin kunnallisveron tuotto laski, koska kaupungilta perittiin takaisin vuonna 2020 tilitettyjä liian isoja ennakoita. Koko maassa kuntien verotulot nousivat 6,5 %. Uudenkaupungin käyttötalouden valtionosuudet olivat 30,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat 1,6 miljoonalla eurolla vuodesta 2020, koska yleiskatteinen koronatuki korvattiin korona-avustuksilla. Verotulot ja valtionosuudet (verorahoitus) olivat yhteensä 98,3 miljoonaa euroa (98,4 milj. euroa v. 2020).

79 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin verotulot (1 000 ) Henkilöstö ja henkilöstömenot Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli 911 henkilöä. Henkilöstömäärä lisääntyi 8 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa määräaikaiset mukaan lukien työntekijää (1 130 vuonna 2020). Hallinto-, ja elinvoimapalvelujen henkilöstökulut laskivat 5,6 % vuodesta Teknisten ja ympäristöpalvelujen kasvoivat 6,4 %, kasvun ja oppimisen palvelujen 9,2 %, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen 2,1 % sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 9,4 % vuodesta Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erilliskorvaukset nousivat euroa. Kun verrataan Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas ja työntekijämäärää muihin kuntiin, on muistettava Uudenkaupungin järjestävän isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle Vakka-Suomen kunnalle. Kaupungin ja liikelaitosten palkat ja palkkiot olivat yhteensä 42,1 miljoonaa ja henkilöstömenot 53,7 miljoonaa euroa, n. 36 % kaupungin poistot sisältävistä ulkoisista käyttötalousmenoista.

80 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Käyttötaloustuotot ja -kulut Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 102,9 prosenttia ja toimintakulujen 97,4 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 97,4 miljoonaa euroa. Toimintakate nousi noin 1,5 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 2,3 miljoonaa euroa vuodesta Ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nettomenot kasvoivat noin euroa; 1,0 % vuonna Menot olivat yhteensä noin 46,1 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2021 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 96,6 miljoonaa euroa. Ne nousivat 2,8 %, 2,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kaupungin poistot laskivat eurolla. Vuonna 2020 poistoissa oli mukana rakennusten purkamisesta johtunut 0,5 miljoonan euron kertapoisto. Investoinnit Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 14,4 ja nettoinvestoinnit 13,7 miljoonaa leuroa. Kaupungin osuus oli tästä yli 13,0 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,4 miljoonaa. Investointimenot nousivat 17,3 % edellisestä vuodesta.

81 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,6 miljoona euroa. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Lounais-Suomen Jätehuollon osakkeiden osto ( euroa, kauppasumma maksettiin apporttiomaisuudella ja vastaava erä on tuloslaskelmassa satunnaisena tuottona), Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt ( euroa), Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt ( euroa), Satama-alueen liikennejärjestelyt ( euroa), Sorvakon niemi ( euroa), liikekeskustan elävöittäminen ( euroa), Seikowin saneeraus ( euroa), sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja hankkeen valmistelu ( euroa), A-sairaalan korjaukset ( euroa) ja Kalannin koulun väistötilojen rakentaminen ( euroa). Kaupungin investointimenojen toteutumisaste oli 50,1 %. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,0 miljoonaa euroa, 49,2 % budjetoidusta ja Vakka-Suomen Veden euroa, 76,1 % suunnitellusta. Investoinnit 2021 kaupunki ja liikelaitokset Liikelaitosten toiminta 2021 ja muutokset toiminnassa Uudellakaupungilla on kaksi kuntalain mukaista liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitokset eivät vuonna 2021 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointi- ja lainatasoja.

82 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Liikelaitokset eivät ottaneet vuoden aikana uutta lainaa. Molempien lainamäärä laski 0,7 miljoonalla eurolla, yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle hyvä. Tilikauden tulos ylitti talousarvion 160 prosentilla ja kannattavuus pysyi edellisen vuoden hyvällä tasolla. Tilikauden ylijäämä oli euroa. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto laski runsaat 10 % edellisestä vuodesta, ja ylijäämä eurosta euroon. Tilikauden ylijäämätavoite kuitenkin ylittyi, tavoite euroa ja toteutunut euroa. Liikelaitoksen kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla ja sen talous on vakaa. Liikelaitoksen lainakanta oli 4,6 miljoonaa euroa eli yli kaksi kertaa sen liikevaihto ja yli kolmannes liikevaihdosta käytetään lainojen lyhennyksiin. Kokonaismenot Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan, lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 137,8 miljoonaa euroa, 10,2 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat. Lainat ja vastuut Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 43,9 miljoonaa euroa, euroa/asukas. Lainamäärä nousi eurolla. Konsernin lainakanta oli 68,9 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Se laski 6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 19,6 mrd. euroa, euroa asukasta kohden. Se nousi vain 0,5 % vuodesta Kaupunki ja liikelaitokset eivät ottaneet vuoden aikana pitkäaikaista lainaa. Korkotaso oli edelleen poikkeuksellisen matala, ja kaupunki rahoitti toimintaansa kuntatodistusluotoilla ja luotollisella sekkitilillä. Kaupungin lainojen ja korkosuojausten kustannukset (sis. korot ja korkosuojaus) olivat runsaat puoli prosenttia lainojen ja korkosuojausten kokonaispääomasta. Kaupunki ei tehnyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopimuksia

83 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Rahavarat ja vakavaraisuus Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat 8,8 miljoonaa euroa. Ne pysyivät vuoden 2020 tasolla. Liikelaitosten kassatilanne oli hyvä. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 60,1 % ja konsernin 51,0 %. Konsernin omavaraisuusaste nousi edellisestä vuodesta ja kaupungin pysyi edellisvuoden tasolla. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta, mutta siihen pääsee vain erittäin harva kunta. Vuonna 2020 kaikkien kuntien omavaraisuusaste oli 58 % ja Uudenkaupungin kanssa vastaavankokoisten kuntien 48 %. Konserni Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihto nousi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Yhtiön kannattavuus oli hyvä ja sen tase on erittäin vahva. Uudenkaupungin kaupunki omistaa Sataman koko osakekannan. Kaupungin vuokra-asuntojen käyttöaste oli 98 % (tav. min. 95 %). Remontit vuokrataloissa jatkuivat. Vuokrataloyhtiöiden yhtiörakenne on arvioitava, ja kaupunki teetti vuonna 2021 selvityksen vaihtoehdoista kaupungin vuokrataloyhtiöiden uudelleenorganisoimiseksi. Kaupunki haluaa nykyistä kokonaisvaltaisempaa näkemystä vuokraustoiminnan strategiaan ja johtamiseen. Kaupunki kaipaa erityisesti ammattimaista ja vahvempaa roolia asuntotuotannon kehittämiseen sekä mahdolliseen uudisrakentamiseen Konsernin vuosikate oli 134 % poistoista (tavoite 100 %) ja investointien tulorahoitusaste100 %. Uudenkaupungin konsernin lainat ja vastuut olivat vuoden lopussa 79,3 miljoonaa euroa eli euroa / asukas (tavoite: lainat max euroa/asukas). Koko maassa konsernilainakanta oli koko maassa 7457 euroa/asukas vuonna Konsernin omavaraisuusaste hieman parani ja suhteellinen velkaantuneisuus laski. Uudenkaupungin konserninomavaraisuusaste oli 51 %. Vuonna 2020 kuntakonsernien omavaraisuusaste oli 42 %.

84 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Talouden kehitys ja tasapaino Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kirjanpidollista tasapainoa kuvataan kertyneellä yli-/alijäämällä. Kirjanpidollisesti Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska vuosikate riitti poistoihin, ja talous oli ylijäämäinen, mutta talous ei ollut rahoituksellisesti tasapainossa. Vuosikate riitti korvausinvestointeihin mutta ei uudisinvestointeihin. Tasapainoa ei arvioida yksittäisen vuoden perusteella vaan useamman vuoden kumulatiivisena kertymänä. Uudenkaupungin vuosikate, 9,6 miljoonaa euroa, kattoi 7,4 miljoonan euron poistot, muttei 13,7 miljoonan euron investointeja. Uudenkaupungin talous ei siis poikkeuksellisten isojen investointien takia ollut rahoituksellisesti tasapainossa vuonna Konsernitasolla investointien tulorahoitusprosentti oli 100 %.

85 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tilinpäätöksen tunnuslukuja Tilikauden ylijäämä ja taseen kumulatiivinen ylijäämä Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 3,1 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden lopussa 17,6 miljoonaa euroa, euroa/asukas. Tulevaisuuden näkymät Uudenkaupungin kaupungin strategian asukasmäärätavoitetta, asukasta vuonna 2030, ei tulla saavuttamaan, vaikka asukasmäärä positiivisen muuttoliikkeen ansiosta kasvoi. Kuntien palvelurakenne muuttuu ratkaisevasti, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy ns. isommille harteille, hyvinvointialueille (HVA) Kaupungin organisaatio ja palvelumallit on tarkistettava vuoden 2022 aikana. Muuttoliikkeen ja ikärakenteen vaikutus talouteen on arvioitava uudelleen. Verotulojen arviointi on vaikeaa sekä perinteisistä syistäpitkittynyt pandemia, viennin ja maailmantalouden sekä työllisyyden kehitys mutta erityisesti historiallisen palvelurakenneuudistuksen takia. Kaupungin valtionosuudet kasvavat vuonna Vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueen perustaminen leikkaa kaupungin kustannuksista jopa 2/3, verotuloista puolet ja valtionosuuksista yli 80 %. Verotulojen ja valtionosuuksien uusi taso vahvistuu vasta syksyllä 2022 ja osin vasta vuonna Vaikka kaupungin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS MRL

RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS MRL 1 UUSIKAUPUNKI RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS MRL 63 :n tarkoittama OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2019 Uusikaupunki, Pyhämaa, Pöylä 895-487-7-48. Sijaintikartta Muutosalue 2 ALOITE Aloitteen ranta-asemakaavanmuutokselle

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.1.2016 10.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 355-RAK1808 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAARELAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.10.2018 1.4.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Koivuniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUSIKAUPUNKI. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Koivuniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 UUSIKAUPUNKI RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Koivuniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Uudenkaupungin, Kukaisten kylän tilat 483-1-50 Leppäranta sekä 483-1-51

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 386-RAK1902 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.9.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (13) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 314-RAK1715 TAIVASSALON KUNTA POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.2.2018 22.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN-LEIKLUOTO RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 359-RAK1809 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SUNDHOLMAN JA VARESMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.10.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA ( OAS )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA ( OAS ) INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA ( OAS ) 5.9.2018 RANTA-ASEMAKAAVA, KURJENNIEMI Kunta : JYVÄSKYLÄ Tila : 179-430-33-20 1. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Maanomistaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 388-RAK1903 NAANTALIN KAUPUNKI ELORANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAI- NEN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.4.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 286-RAK1705 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RANTAMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Kokemäen Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2, Kokemäen kaupunki, Ehdotusvaihe

Kokemäen Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2, Kokemäen kaupunki, Ehdotusvaihe Varsinais-Suomi LAUSUNTO 27.03.2019 Diaarinumero VARELY/2018/2018 Liite 1 kpl Kokemäen kaupunki kokemaki@kokemaki.fi anne.peltonen@kokemaki.fi Viite: Lausuntopyyntö 30.1.2019 Kokemäen Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan

Lisätiedot

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 243-RAK1605 UUSIKAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 26.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 386-RAK1902 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI AAHOLMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.3.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen RAKENNETUN 34 15.03.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 114 09.04.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO 47 23.04.2018 Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 9.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 322-RAK1801 KUSTAVIN KUNTA SIUOSLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.4.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Uusikaupunki: Sauko-Mustakarta-Koivuniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 364-YK1804 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 Kiinteistöt 631-401-2-32, 631-401-2-33, 631-401-2-34 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.11.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 07.08.2017 Kaavan nimi Rantamäen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 14.5.2018 (9.8.2018) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (18) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2, laatimisen käynnistäminen ja luonnosvaiheen nähtävilläolo sekä lausunnon antaminen luonnosvaiheesta

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2, laatimisen käynnistäminen ja luonnosvaiheen nähtävilläolo sekä lausunnon antaminen luonnosvaiheesta Tekninen lautakunta 50 08.05.2018 Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2, laatimisen käynnistäminen ja luonnosvaiheen nähtävilläolo sekä lausunnon antaminen luonnosvaiheesta 103/513/2018 TEKN 08.05.2018

Lisätiedot

Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe

Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3452/2017 Varsinais-Suomi 22.12.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 24.11.2017 Lausunto Riihimaan ranta-asemakaavan muutoksesta 5, ehdotusvaihe

Lisätiedot

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS PYHÄTUNTURI / OSA-ALUE C SOUTAJAN RANNAN ALUE Pyhätunturin matkailualueella korttelissa 582 kiinteistöjen 583-403-77-1, 583-403-77-45 ja 583-403-77-46 alueilla OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 10.4.2018 0 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Rka 43119 Hallinto- ja Kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 30.5.2016 päivättyä kaavakarttaa. 1. Perus-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 306-RAK1710 UUSIKAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 15.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 174-RAK1509 UUSIKAUPUNKI 895 Kukkainen 483 PETSAMON RANTA-ASEMAKAAVA Petsamon tilan rantaa. 22.11.2012 / 11.11.2013 / 17.8.2017/ 29.4.2019 1. Suunnittelualue Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu Kukkaisen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Uusikaupunki Kankronperän ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uusikaupunki Kankronperän ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Uusikaupunki Kankronperän ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite, hakijat Kiinteistöjen Kainoranta 3:39, Seljärant 3:18, Myrskniemi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 380-RAK1813 KUSTAVIN KUNTA KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2014 RUSKO, PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMINEN KORTTELISSA 509 Aloite Aloitteen kaavamuutoksen laatimisesta on tehnyt Ruskon

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kailon asemakaavamuutos AK-364. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sisällys. Suunnittelualueen rajaus

Kailon asemakaavamuutos AK-364. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sisällys. Suunnittelualueen rajaus Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/6 Kailon asemakaavamuutos AK-364 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 325-RAK1803 NAANTALIN KAUPUNKI MATALAHTI KOTKANAUKKO RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti punaisella rajauksella. Pohjakartta Maanmittauslaitos. KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 KANNUKSEN KAUPUNKI SISÄLLYS 1 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SELOSTUS, kaavaehdotus

SELOSTUS, kaavaehdotus JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS, kaavaehdotus 28.6.2017 Ote rantayleiskaavakartasta, kaava-alueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 18.4.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot