Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä"

Transkriptio

1 Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry

2

3 YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA

4 Yleistä asunto-osakeyhtiön tarkastuksesta Maallikot eivät voi enää toimia tilintarkastajina. Asunto-osakeyhtiössä tilintarkastajalla tarkoitetaan hyväksyttyä tilintarkastajaa. HTM tai KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusvelvollisuus perustuu lähtökohtaisesti huoneistojen lukumäärään. 30 huoneiston raja

5 Yleistä asunto-osakeyhtiön tarkastuksesta Aiempaa useammat taloyhtiöt ovat velvoitettuja valitsemaan tilintarkastajan Lähtökohtana, että kaikissa yhtiöissä suoritettaisiin ainakin toiminnantarkastus Taloyhtiö voi luopua myös toiminnantarkastuksesta. Tulee olla nimenomainen maininta yhtiöjärjestyksessä. Taloyhtiö voi aina valita toiminnantarkastajan.

6 Tilintarkastaja KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö Keskuskauppakamari valvoo ja hyväksyy. Suorittaneet keskuskauppakamarin KHT-tutkinnon Toimivat vaativissa tilintarkastustehtävissä. HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö Toiminta-alueen kauppakamari valvoo ja hyväksyy. Suorittaneet Keskuskauppakamarin HTM-tutkinnon. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tilintarkastajarekisteri.

7 Tilintarkastus toiminnantarkastus: erot Toiminnantarkastaja Ei aseteta ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia Ei edellytetä laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja, kokemusta ja tilintarkastustutkintoa Toiminnantarkastuksen suorittamiseen ja toiminnantarkastuskertomuksen antamiseen ei sovelleta tilintarkastusta koskevia laajoja ja yksityiskohtaisia kansainvälisiä normeja

8 Tilintarkastus toiminnantarkastus: erot Toiminnantarkastus palvelee ensisijaisesti osakkaiden tiedontarpeita. Toiminnantarkastajaa ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Toiminnantarkastus poikkeaa yleispiirteisyytensä vuoksi yksityiskohtaisesti määritellystä tilintarkastuksesta Molempien suorittama tarkastus laillisuustarkastusta ei arvioi tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä.

9 Lainsäädäntöpohja Tilintarkastus AOYL 9 luku 1-5 AOYL 24 luku 4 Tilintarkastuslaki 2 luku Toiminnantarkastus AOYL 9 luku 6-12 AOYL 24 luku 5 Toissijaisesti sovelletaan tilintarkastuslain säännöksiä Asunto-osakeyhtiölain voimaanpanolaki (VPL) 11 Ns. siirtymäsäännökset

10 Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt Asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta sovelletaan vain yhtiöön, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Sovellettavan lain kannalta ratkaisevaa perustamisvuosi Ennen perustetut yhtiöt sovelletaan osakeyhtiölakia ellei yj:ssä toisin määrätä Jälkeen perustetut yhtiöt sovelletaan asuntoosakeyhtiölakia ellei yj:ssä toisin määrätä.

11 Toiminnantarkastajan palkkio ja muut kulut Oikeus saada yhtiöltä tehtävänsä suorittamisesta palkkio. Palkkiosta päätetään valinnan yhteydessä Kohtuullisen laskun mukaan Kohtuullisuutta arvioidaan vertaamalla tilintarkastajan vastaavankokoisesta tai laatuisessa yhtiössä tekemään tarkastuspalkkioon Korkeintaan vastaavan suuruinen Palkkion suuruus voidaan myös päättää euromääräisesti Kulut Lähinnä matkakulut isännöitsijäntoimistoon tmv.

12 Toiminnantarkastajan toimikausi Yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen! Toimikausi päättyy ja uuden toiminnantarkastajan toimikausi alkaa uuden toiminnantarkastajan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai uutta toiminnantarkastajaa valittaessa päätetä toisin Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta

13 Erottaminen ja eroaminen Yhtiökokous voi erottaa Menettää kelpoisuuden tai riippumattomuus vaarantuu Ei suorita tarkastustehtävää Eroamisesta kirjallinen ilmoitus yhtiön hallitukselle Ei velvoitetta perustella suositeltavaa Itsearviointi, jos kelpoisuus tai riippumattomuus vaarantuu Yhtiöltä ilmoitus sijaiselle Velvollisuus ilmoittaa seuraajalle tarkastustehtävään tarpeelliset tiedot

14 EDELLYTYKSET TOIMINNANTARKASTAJANA TOIMIMISELLE

15 Yleinen soveltuvuus Hallintoon kuulumaton henkilö Osakas, joka nauttii toisten osakkaiden luottamusta Osakkaan vuokralainen, osakkaan pso? Vanhan lain aikaiset maallikkotarkastajat Sellaisten taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin kyseessä olevan yhtiön toiminnan laatu ja laajuus edellyttää tehtävän hoitamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain perusasioiden osaaminen Kiinnostus tehtävän suorittamiseen.

16 Yleinen soveltuvuus Laissa ei yksityiskohtaisia soveltuvuusvaatimuksia Yhtiökokous asettaa valintapäätöksessään kriteerit osaamiselle ja kokemukselle Taloudellisten ja oikeudellisten asioiden perustuntemus, että kykenee lausumaan luotettavalla tavalla toiminnantarkastuskertomuksessa mainittavista asioista. Pienet yhtiöt ei korjaushankkeita Suuret yhtiöt työnantajan asema, alv yms. Yhtiöt, joissa korjaushankkeita lainaosuuslaskelmat Tavanomaista suurempi taloudellisten asioiden tunteumus

17 Yleinen kelpoisuus Toiminnantarkastajana ei voi olla: Hallituksen jäsen Isännöitsijä Em. Henkilöiden puoliso, veli, sisar tai tällaiseen suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuussuhteessa oleva Oikeushenkilö, alaikäinen tai jolle on määrätty edunvalvoja, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva Kirjanpidosta tai varojen hoidosta vastaava

18 Yleinen kelpoisuus Toiminnantarkastajana ei voi olla: Jos osallistunut tarkastuksen kohteena olevan asian käsittelyyn. Rahalaina, vakuus tai muu vastaava etuus yhtiöltä tai yhtiölle tai yhtiön johtoon kuuluvalta tai kuuluvalle Vuokrasopimus yhtiön kanssa antanut vakuuden! Normaali yhtiölaina ei este!!! Tavoite estää henkilöä toimimasta omaa tai läheistensä toimintaa tarkastavana

19 Riippumattomuus Oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan. Jos riippumattomuuden edellytykset puuttuvat itse kieltäydyttävä tai erottava. Toiminnantarkastajan tulee olla vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista tekijöistä riippumatta Objektiivinen ja puolueeton toiminta sivullisen näkökulmasta. Arviointi tapauskohtaisesti

20 Toiminnantarkastajan riippumattomuus Hallituksen esitys - riippumattomuus vaarantuu: TT omistaa yksin tai yhdessä lähipiirin kanssa enemmistön yhtiön osakkeista Tarkastaa omaa toimintaa Liikesuhde yhtiöön Oikeudenkäynti yhtiön puolesta tai sitä vastaan Läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhtiön johtoon Samassa kirjapitotoimistossa työskentelevä

21 TOIMINNANTARKASTAJAN ROOLI TILIKAUDEN AIKANA

22 Yleistä Toiminnantarkastus on jatkoa maallikkotilintarkastukselle. Toiminnantarkastus palvelee osakkeenomistajia. Toiminnantarkastaminen on huomattavasti yleisluontoisempaa kuin tilintarkastus. Toiminnantarkastus on yleensä jälkikäteen tapahtuvaa vuositarkastusta. Erityisistä syistä tarkastustoimia jo tilikauden jo aikana (vrt. läsnäolo-oikeus kokouksissa).

23 Tiedonsaantioikeus Hallituksen ja isännöitsijän varattava tilaisuus tarkastaa toimintaa siinä laajuudessa kuin toiminnantarkastaja katsoo tarpeelliseksi. Oikeus saada nähtäväkseen kaikki yhtiön asiakirjat. Tarkastettavan tilikauden tositteet, pöytäkirjat ja muu aineisto. Tarkastushetkellä yhtiötä sitovat sopimukset vaikka ne olisi laadittu jo aiempien vuosien aikana. Edellisen tilikauden yhtiökokouksen pöytäkirjat ja hallituksen pöytäkirjat, joilla vaikutusta. Muu aikaisempien vuosien aineisto kun perusteltua.

24 Tiedonsaantioikeus Hallituksen ja isännöitsijän annettava selvitysapua. Kannattaa kysyä! Isännöitsijän annettava tarvittaessa konkreettista apua Esim. sähköinen yhtiön kirjanpito ja tilinpäätökset. Tarkastus tapahtuu yleensä isännöitsijäntoimistossa, jossa asiakirjatkin ovat. Asiakirjoja ei luovuteta toiminnantarkastajalle. Omatoimisesti isännöidyt yhtiöt, joissa ei erillistä tarkastustilaa Asiakirjat voidaan luovuttaa kuittausta vastaan. Asiakirjoja ei saa kopioida tai luovuttaa eteenpäin!

25 Läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksessa Oikeus olla läsnä ja puheoikeus yhtiön kokouksissa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä kuuluvia asioita. Vastaa tilintarkastajan läsnäolo-oikeutta Toiminnantarkastaja antaa tietoa johdolle tai yhtiökokoukselle Laissa ei velvoitetta toimittaa toiminnantarkastajalle kutsua hallituksen kokoukseen tai yhtiökokoukseen. Läsnäolo-oikeus on henkilökohtainen. Ei voi käyttää asiamiestä tai avustajaa. Läsnäolo-oikeus koskee vain taloyhtiön kokouksia. Ei oikeutta läsnäoloon esim. työmaakokouksissa ellei hallitus valtuuta.

26 Läsnäolo yhtiökokouksessa Tilinpäätöskokouksessa läsnäolo-oikeus Hallitus voi pyytää paikalle. Oltava läsnä yhtiökokouksessa, jos tarpeen. Ei ole esim. voinut antaa tarkastuslausuntoa, antanut lausuntonsa rajoitetusti tai ehdottaa, että vastuuvapautta johdolle ei myönnetä. Täydentää kirjallista raportointiaan ja vastaa osakkaiden kysymyksiin Jos toiminnantarkastaja on osakas, voi tietysti olla paikalla

27 Läsnäolo hallituksen kokouksessa Toiminnantarkastajan läsnäolo hallituksen kokouksessa on poikkeus Tilintarkastajatkaan eivät ole osallistuneet hallituksen kokouksiin kuin poikkeuksellisesti ja vain hallituksen pyynnöstä. Yhtiön tilojen myynti Tarkastuskertomus, jossa huomautus. Ei voi olla hallituksen ulkojäsen. Tarkastus on laillisuusvalvontaa ei tarkoituksenmukaisuusvalvontaa.

28 Tietojenantovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus Oikeus antaa tietoja poikkeaa tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta. Yhtiökokouksessa tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävien asioiden arviointiin. Ei saa antaa tietoja, jos voi aiheuttaa yhtiölle haittaa. Täydentää hallituksen ja isännöitsijän tiedonantovelvollisuutta yhtiökokouksessa. Taloyhtiössä vain vähän sellaisia tietoja, joiden antaminen osakkeenomistajille aiheuttaisi haittaa.

29 Tietojenantovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus Tiedonanto-oikeus yhtiökokouksen ulkopuolella rajoitetumpaa kuin yhtiökokouksessa. Lähtökohtaisesti oikeus antaa tietoja, jos ei aiheudu yhtiölle haittaa. Koska yhtiön johto ei voi korjata tai kommentoida tietoja voi haittaa aiheutua helpommin. Hyvä toiminnantarkastustapa Huomioitava asunto-osakeyhtiömuotoisessa yhtiössä osakkaiden ja asukkaiden yksityisyydensuoja Henkilökohtaiset ja perhe-elämään liittyvät asiat. Salassapito jatkuu tehtävän päätyttyä.

30 Oikeus vaatia yhtiökokousta koolle Toiminnantarkastajalla on oikeus saada ylimääräinen yhtiökokous koolle. Vaatimus hallitukselle kirjallisesti. Vaadittava kokous tietyn asian käsittelemistä varten. Oltava yhtiökokousasia. Hallituksen tulee toimittaa kokouskutsu kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

31 TOIMINNANTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN

32 Toiminnantarkastuksen sisältö Yleisluonteinen vastaa aiempaa maallikkotarkastusta Arvioi hallinnon järjestämisen sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta. Laillisuustarkastusta Onko toimittu asunto-osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja kirjanpitolain mukaan Yhtiön talouden ja hallinnon tarkastusta yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta ja osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla Tarkastuksen sisältöön vaikuttaa esim. onko yhtiössä joku laajempi korjaushanke meneillään?

33 Toiminnantarkastuksen sisältö Toiminnantarkastaja arvioi Yhtiön hallinnon järjestämistä Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Johdon saamien etuuksien ja palkkioiden oikeellisuutta Lähtökohtaisesti vuositarkastusta

34 Toiminnantarkastuksen sisältö Hallinnon tarkastus Johdon palkkiot ja etuudet yhtiökokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia Onko seuraavat toimet järjestetty hyväksyttävällä tavalla: kiinteistöhuollon ohjaus ja seuranta, maksuvalmiuden seuranta, vastikkeiden ja maksujen perintä, kirjanpito, varainhoito, varojen panttaus, vakuutukset, osakeluettelo, remonttirekisteri yms. Yhdenvertaisuuden toteutuminen autopaikkojen ja muiden tilojen käyttöoikeuksien jaossa ja yhtiön kunnossapitotöissä

35 Toiminnantarkastuksen sisältö Kirjanpito ja tilinpäätös: Kirjanpidossa tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhtiölle ja voidaan olettaa, että ne on merkitty kirjanpitoon. Tuotot, kulut, varat, pääoma, velat ja yhtiön antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä Jaksotusten ja kohdentamisen osalta olennaisimmat tuotto- ja kuuerät: vastikkeet, lämmitys, kiinteistövero, huoltotoiminnan ja isännöinnin kustannukset Suurempien rakennustöiden kulut: jaksotettu ja kohdennettu olennaisilta osin oikein tilinpäätökseen. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys.

36 Toimintakertomuksen tarkastus Toimintakertomuksen tiedot (AOYL 10 luku 5-7 :t) Onko toimintakertomuksessa lain edellyttämät tiedot ja vastaavatko tiedot olennaisilta osin tehtyjä tarkastushavaintoja. Yhtiövastikkeen käyttö, jos eri perusteita Tiedot kiinnityksistä, missä panttikirjat ovat Talousarvion toteutuminen, tiedot olennaisista tapahtumista, selvitys olennaisista poikkeamista Olennaiset tiedot tilikauden päättymisen jälkeen. Arvio tulevasta kehityksestä yms.

37 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Tarkista yhtiökokouksen pöytäkirjasta, että sinut on valittu toiminnantarkastajaksi! Perehdy yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjoihin. Onko päätetyt yhtiöjärjestysmuutokset toimitettu rekisteriin ja rekisteröity? Onko johdon ja tilintarkastajan henkilövaihdokset rekisteröity? Tutustu yhtiön keskeisimpiin sopimuksiin Voimassaolo, ehdot ja ehtojen noudattaminen Isännöinti, huoltosopimukset, vuokrasopimukset

38 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Yhdenvertaisuuden toteutuminen Esim. autopaikat Yhtiössä on nykytilannetta vastaava kattava täysarvovakuutus vakuutuskirja Tarvittaessa talkoovakuutus Onko vakuutuskorvaukset haettu ja saatu? Osakeluettelo on olemassa ja muutokset rekisteröity ja käsitelty hallituksen kokouksessa Kunnossapito- ja muutostyörekisteri on olemassa ja merkinnät tehty Onko osakkaiden remontit valvottu Kunnossapitotarveselvitys on laadittu ja esitetty yhtiökokoukselle

39 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Mikäli yhtiössä on oltava huoltokirja, onko huoltokirja ajantasalla MRL: vuoden 2000 jälkeen perustetut yhtiö Onko kulutusseuranta järjestetty; vesi, sähkö ja kaukolämpö Onko korjaus-, energia ja hissiavustukset haettu ja saatu?

40 Esimerkkejä hallinnon tarkastuksesta Hallituksen kokoukset Onko kokousmenettelyt lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisia Pöytäkirjat on laadittu ja allekirjoitettu. Tehdyt päätökset laillisia? Toimivalta? Päätökset on laitettu täytäntöön.

41 Esimerkkejä tilinpäätöksen tarkastuksesta Onko tilinpäätös johdettu kirjanpidosta? Onko kirjanpito valmistunut laissa määrätyssä ajassa? Onko jaksotukset oikein? Tilikaudelle kohdistuvat tuotot ja kulut merkitty oikealle tilikaudelle vaikka laskua ei ole tullut eikä maksettu. Vastikerästien ja vastike-ennakoiden huomioiminen. Huom! Kirjanpitolautakunnan antamia raporttimalleja voi käyttää apuna

42 Esimerkkejä talouden tarkastuksesta Ovatko kirjanpidosta ilmenevät menot oman taloyhtiön menoja? Onko vastikkeiden ja vuokrien perimisen seuranta järjestetty? Onko laskujen hyväksyminen ja maksatus järjestetty? Onko yhtiön maksuvalmiuden seuranta järjestetty? Onko laskut maksettu ajallaan? Onko jouduttu maksamaan viivästyskorkoja?

43 Erityistilanne - korjaushanke Päätöksentekomenettelyn oikeellisuus Kustannusten jakautuminen osakkaille Oikea vastikeperuste tai kustannustenjako Urakoitsijan valintaprosessi Kilpailutus ja kriteerit valinnalle Hankkeen valvonta ja vastaanottotarkastus Urakkasopimus Takuu Urakan päättymisen jälkeen Takuukorjaukset vakuuden palautukset Pääomavastikkeet ja lainaosuuslaskelmat?

44 Tarkastettavia asiakirjoja Yhtiöjärjestys Kaupparekisteriote Yhtiökokouspöytäkirjat Hallituksen kokouspöytäkirjat Pankin saldotodistukset (lainat ja tilit) Tasekirja (toimintakertomus ja tilinpäätös) Tositeaineistot Päivä- ja pääkirja Sopimukset

45 TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

46 Toiminnantarkastuskertomus Otsikoitu, päivätty, allekirjoitettu, yksilöity kohteena oleva tilinpäätös Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja antavat eri kertomuksen Tulee luovuttaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Velvoite pitää nähtävänä 2 viikkoa ennen yhtiökokousta Esitettävä yhtiökokouksessa

47 Toiminnantarkastuskertomusmalli ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS Asunto Oy Mallitalon osakkeenomistajille Olen tarkastanut Asunto Oy Mallitalon (Y-tunnus ) hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta Suorittamassani toiminnantarkastuksessa yhtiön taloutta ja hallintoa on tarkastettu yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla. Lausun toiminnantarkastuksen johdosta seuraavaa: Tilinpäätös sisältää olennaisilta osilta yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet. Toimintakertomus sisältää olennaisilta osin: 1) tiedot yhtiövastikkeen käytöstä * 2) tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä siitä, missä panttikirjat ovat ** 3) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 4) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä riittävän selvityksen olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden 5) arvion yhtiön todennäköisesti tulevasta kehityksestä 6) hallituksen esityksen yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvelvollisille myöntää vastuuvapaus. Helsingissä, Timo Toiminnantarkastaja * Pakollinen lausunto vain, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein ** Pakollinen lausunto vain, jos yhtiön omaisuuteen kohdistuu rasitteita tai kiinnityksiä

48 Toiminnantarkastuskertomus Lausunto sisältääkö; tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet sekä toimintakertomus olennaisilta osin AOYL 5-7 :ssä tarkoitetut tiedot. Huomautettava kertomuksessa, jos yhtiön johto on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus yhtiölle tai jos johto on rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä. Huomautuksen merkityksen arviointi yhtiökokouksessa.

49 Ehdollinen lausunto Jos toiminnantarkastaja ei voi antaa lausuntoa, toiminnantarkastajan on ilmoitettava tästä toiminnantarkastuskertomuksessa. Ei ole voinut suorittaa tarkastusta riittävässä laajuudessa. Ei ole saanut tutustua yhtiön asiakirjoihin Puhdasta puoltavaa lausuntoa ei voida antaa, mutta rajoittavat tekijät eivät ole niin merkittäviä, että ne edellyttäisivät kielteisen lausunnon antamista.

50 Kielteinen lausunto Ehdollinen lausunto ei riittävällä tavalla tuo esiin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen harhaanjohtavuutta tai puutteellisuutta. Toiminnantarkastajan tulee huomauttaa kertomuksessaan, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että hallitus, hallituksen jäsen tai isännöitsijä on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Kynnys korkea Mahdollistaa vahingonkorvausvaatimuksen esittämisen johtohenkilöitä vastaan.

51 Esimerkki kielteisestä lausunnosta Toiminnantarkastuksessa on ilmennyt, että yhtiön isännöitsijä/hallitus on syyllistynyt laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Yhtiöllä ei ole lainkaan voimassa olevaa kiinteistön täysarvovakuutusta vahinkotilanteiden varalle.

52 Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastajat ovat velvoitettuja tekemään tilinpäätösmerkinnän tarkastamaansa tasekirjaan Tarkoitus yksilöidä se tilinpäätös, josta tarkastus suoritettu. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöstä toiminnantarkastajan vastaavasta merkinnästä. Kiinteistöliitto suosittelee, että toiminnantarkastaja tekisi vastaavan merkinnän tasekirjaan.

53 Toiminnantarkastajan tilinpäätösmerkintä Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu toiminnantarkastuskertomus. Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2013 Emmi Epätoivo Toiminnantarkastaja

54 TOIMINNANTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

55 Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon: Jonka hän on tehtäväänsä suorittaessaan aiheuttanut yhtiölle tahallisesti tai huolimattomuudesta Jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yj:tä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkaalle tai muulle henkilölle Tuottamusolettama Jos vahinko aiheutettu rikkomalla yj:tä tai AOYL:a muuten kuin pelkän AOYL 1 luvun osalta

56 Lain ja yhtiöjärjestyksen rikkominen Yhtiöjärjestyksen rikkominen Yhtiöjärjestyksessä ei juurikaan toiminnantarkastajaa koskevia määräyksiä Ei laadi kertomusta yj:n määräämässä ajassa Asunto-osakeyhtiölain rikkominen Lain 9 luvussa toiminnantarkastajaa koskevia määräyksiä Ei laadi kertomusta

57 Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Tulkinta: Koskee ainoastaan tehtäviin kuuluvia toimia Lievempää kuin tilintarkastajan vastuu Mittapuuna yleinen maallikoiden suorittama tarkastustapa ja huolellisuus, jota voidaan olettaa muulta kuin ammattimaiselta tarkastajalta Hyvä toiminnantarkastustapa täsmentyy Alalla yleisesti noudatettavat suositukset

58 Vahingonkorvausvastuun perusedellytykset Vahinko Kielteinen muutos siihen nähden, mitä piti tapahtua Todellinen, taloudellinen Vastuuperuste Huolimattomuus, tahallisuus Syy-yhteys Vahingon ja teon/laiminlyönnin välillä

59 Huolimattomuus ja tahallisuus Toiminnantarkastaja ei vastaa hallituksen ja isännöitsijän aiheuttamista vahingoista Toiminnantarkastajan vastuu siitä, ettei havaitse hallinnon aiheuttaneen vahinkoa ja yhtiö ei voi vanhentumisen vuoksi enää vaatia vahingonkorvausta vastuuvelvollisilta. Edellyttää toiminnantarkastajan huolimattomuutta kun ei ole havainnut

60 LISÄTIETOA Toiminnantarkastuskertomusmalli AOYL Kirjanpitolaki Kilan yleisohje 2010 ( Anu Kärkkäinen ja Tapio Tikkanen: Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä 2012, Kiinteistöalan Kustannus

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Tämän lain toiminnantarkastusta

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mitä laki sanoo toiminnantarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta?

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mitä laki sanoo toiminnantarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta? TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mitä laki sanoo toiminnantarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta? Toiminnantarkastus prosessina Toiminnantarkastuksen dokumentointi Ohje toiminnantarkastuskertomuksesta

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVA TARKASTETTAESSA

MITÄ MUISTETTAVA TARKASTETTAESSA MITÄ MUISTETTAVA TARKASTETTAESSA Asunto-osakeyhtiölakia laadittaessa tunnutaan lähdetyn pitkälti siitä ajatuksesta, että osakkaat saavat, mitä tilaavat siis kovin monen tasoinen toiminnantarkastus lienee

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

Taloyhtiötapahtuma Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari

Taloyhtiötapahtuma Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Taloyhtiötapahtuma 26.4.2017 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Minäkin haluan hoitaa taloyhtiömme yhteisiä asioita Kuinka pääsen mukaan hallitukseen? Voinko ehdottaa itseäni? Pääsenkö hallituksen

Lisätiedot

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys

Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus. Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Pienen yhdistyksen toiminnantarkastus Eeva-Kaisa Rouhiainen Wanhain Toimijain Yhdistys Sisältö Ainejärjestö Toiminnantarkastus Toimitettava materiaali Toiminnantarkastuskertomus Muistilista Lopuksi Ainejärjestö

Lisätiedot

Näytesivut. ToIMINNAN-

Näytesivut. ToIMINNAN- 4 ToIMINNAN- TARKAstuksEN suorittaminen, vaihe 2: HALLINNon TARKAstus Hallinnon tarkastuksessa tarkastetaan hallinnon järjestäminen ja se, että yhtiön johdon toiminta on ollut asunto-osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 Sisällys Alkusanat 5 1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asuntoosakeyhtiölain soveltamisala 16 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA. Simo Vihemäki, lakimies

OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA. Simo Vihemäki, lakimies UUSI ASUNTO- OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA Simo Vihemäki, lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa YLEISTÄ Aikataulu Hallituksen esitys (HE 24/2009) annettu eduskunnalle 27.3.2009 Lain voimaantulo 1.7. 2010

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PALISKUNNAN TILINTARKASTUS Merja Mattila Tässä osiossa käsitellään Tilintarkastajan valinta kelpoisuus esteellisyys tehtävä vastuu

Lisätiedot

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Tausta Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö (AOYL 7 luvun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous pähkinänkuoressa

Taloyhtiön yhtiökokous pähkinänkuoressa Taloyhtiön yhtiökokous pähkinänkuoressa Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto Sisältö Varsinainen yhtiökokous Kokouksen valmistelu ja kokouskutsu Valtuutus, äänioikeus, äänileikkuri

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 28.8.2012 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto Yhtiökokousmenettelyyn liittyviä muutoksia Yhtiökokous (6 luku) YHTIÖKOKOUS Varsinainen

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Esityksen sisältö 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Uusi Asunto-osakeyhtiölaki Uusi AOYL ollut nyt voimassa muutaman vuoden Tärkein

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin

Lisätiedot

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA

sisällys ALKusANAT JoHDANTo ToIMINNANTARKAsTus KoKoNAIsuuTENA Sisällys Alkusanat 5 1 Johdanto 15 1.1 Toiminnantarkastajan valitseminen asunto-osakeyhtiöön 15 1.2 Toiminnantarkastuksen tavoitteet 16 1.2.1 Taloyhtiön sidosryhmien luottamuksen lisääminen 16 1.2.2 Taloyhtiön

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello

Lisätiedot

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksia asuntoosakeyhtiölaista: menestystekijät ja kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksista yleisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA Anu Kärkkäinen vastaava lakimies Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN kuntoarvio - hallitus PTS - yhtiökokous hyväksyy asiantuntija-apu

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku Kokemuksista yleisesti Alkuvaiheen kritiikki laantunut Remontti-ilmoitukset Hallituksen työmäärä ja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello 15.00, Original

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Simo Vihemäki lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa. Sisältö

Simo Vihemäki lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa. Sisältö Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuu 3.9.2015 Simo Vihemäki lakimies, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Yhtiön toimielimet Hallituksen valinta, jäsenyys ja kokoukset Hallituksen tehtävät Hallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Linnankatu 8 ja sen toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 5

Lisätiedot

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallitusforum 24.9.2011 Jaana Sallmén lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Hallituksen toimittava h u o

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2018

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA Torstai 17.5.2018 klo 09.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Virastotie 5 A, Kivijärvi LÄSNÄ Teuvo Rekonen puheenjohtaja Airi Sorsamäki jäsen Aira Hakkarainen jäsen

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Isännöinti Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUKSEN PITOAIKA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen kokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Lisätiedot

Opas. Taloyhtiön talous

Opas. Taloyhtiön talous Opas Taloyhtiön talous Sisältö 2 1. Taloyhtiön taloudelliset vastuut 3 2. Taloussuunnittelu 4 3. Maksujen kerääminen osakkailta 5 Tässä oppaassa kerromme taloyhtiön talouden suunnittelusta sekä taloudenhoitamisen

Lisätiedot

Taloyhtiön hallituksen koulutusilta

Taloyhtiön hallituksen koulutusilta Taloyhtiön hallituksen koulutusilta Porvoo 15.10.2015 Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Sisältö Taloyhtiön toimielimet Hallituksen valinta ja toimikausi Hallituksen tehtävät ja toimivalta Hallituksen

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 19 Säädökset 21 Kirjallisuus 23 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen 6 Yhtiökokous 27 Yleiset säännökset 29 1 Osakkeenomistajien päätöksenteko 29 6.1.1 Yhtiökokouksen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin. HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2018 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2018, klo 13.00 Paikka Läsnä Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Kokouskutsu Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh: 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot