Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus"

Transkriptio

1 Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus

2 2

3 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3

4 Sisällysluettelo 1. Johdanto Asianajajakunnan rakenne Asianajotoimistojen talous Asianajotoimistojen kilpailutilanne ja markkinointitoimenpiteet Kilpailutilanne Markkinointi Asianajajien ansiotaso ja veloitusperusteet Vuosiansiot Vuosilaskutus Toimeksiantojen ja laskutuksen jakautuminen eri oikeudenaloittain Tuntihinnat ja laskutusperusteet Laskutettava työaika ja työajan jakautuminen Työtyytyväisyys, työn sisältö ja uravalinta Työaika ja vapaa-ajalla työstä irtautuminen Tyytyväisyys ansiotasoon Työn imu ja eri tekijöiden merkityksellisyys työelämässä Työn kuormittavuus Uravalintaan vaikuttaneet tekijät ja työtehtävien vaihtaminen Eläköityminen Asianajajien näkemykset tuomioistuinlaitoksesta ja oikeudellisten palveluiden saatavuudesta Oikeusapupalkkioita koskevat käytännöt eri oikeusasteissa Tuomioistuinpaikkojen keskittäminen Tuomareiden erikoistuminen ja ammattitaito Jatkokäsittelylupamenettely Oikeudellisten palveluiden saatavuus maakunnissa

5 1. Johdanto Asianajajatutkimus kartoittaa viiden vuoden välein laajasti toimialan näkymiä. Koko asianajajakunnalle suunnattu kyselytutkimus on luotettavin ja käytännössä ainoa keino saada laajasti tietoa esimerkiksi alalla hoidettavien toimeksiantojen luonteesta, työmäärän jakautumisesta, asianajajien ansiotasosta ja heidän työviihtyvyydestään. Nyt toteutettu kyselytutkimus on järjestyksessään jo yhdeksäs. Aiemmat vastaavat tutkimukset on tehty vuosina 1971, 1976, 1980, 1987, 1993, 1997, 2002 ja Tutkimusraportin tulokset perustuvat touko-kesäkuussa 2012 kerättyyn kyselyaineistoon. Kyselyyn vastasi 651 asianajajaa. Vastausprosentti on 35. Vastaaminen tapahtui anonyymisti kunkin vastaajan sähköpostitse saaman nettilinkin kautta. Kyselyaineiston kerääminen ja analysointi tehtiin Webropol-ohjelman avulla. Vastaajien ohjelmaan tallentamia sähköisiä vastauslomakkeita ei voida yhdistää yksittäisiin vastaajiin. Kyselyvastausten lisäksi tutkimusraportissa on hyödynnetty Asianajajaliiton jäsenrekisteriä, josta saa tietoja esimerkiksi jäsenistön ikä- ja sukupuolijakaumasta ja alueellisesta sijoittumisesta. Kyselyvastauksia on näin voitu verrata koko jäsenistöstä koottuihin rekisteritietoihin. Asianajajakunnan rakenteen lisäksi tutkimuksessa käsitellään muun muassa asianajotoimistojen taloutta, kilpailutilannetta ja markkinointia. Niin ikään kerrotaan asianajajien tulotasosta ja toimeksiantojen velvoitusperusteista. Raportissa esitellään myös asianajajien toimeksiantojen jakautumista oikeudenaloittain. Lopuksi käsitellään asianajajien näkemyksiä oikeudenhoidosta ja oikeudellisten palveluiden saatavuudesta. Kyselyssä oli aiempia tutkimuksia laajempi työtyytyväisyyttä ja työelämäkokemuksia kartoittava osio. Tältä osin tulokset esitellään viiden aineistosta poimitun jäsenistöryhmän avulla. Asianajoalalla työskentelevien toimintaympäristöissä on suuria eroja sen mukaan, minkä tyyppisiä toimeksiantoja asianajajat hoitavat, missä toimisto sijaitsee ja minkä kokoinen toimisto on. Nämä taustamuuttujat vaikuttavat osaltaan myös siihen, miten henkilöt suhtautuvat työhönsä ja millaisia ominaisuuksia he pitävät työssään tärkeinä. Aineistosta poimitut esimerkkiryhmät ja niiden vertailu edesauttaa eroavaisuuksien hahmottamista. Asianajajaliitto on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, miten oikeudelliset palvelut turvataan koko Suomen laajuisesti tilanteessa, jossa julkista oikeudellista palveluverkostoa supistetaan ja jossa etenkin maakunnissa toimiva asianajajakunta ikääntyy. Osaltaan raportin tavoitteena on eritellä tekijöitä, jotka voivat lähivuosina vaikuttaa heikentävästi oikeudellisten palveluiden saatavuuteen maakunnissa, ja toisaalta tuoda esille tekijöitä, jotka huomioimalla palveluverkoston säilymistä voitaisiin tukea. Tähän keskitytään erityisesti raportin viimeisessä luvussa. Asianajajille tehdyn kyselyn tuloksia raportoidaan tämän yhteenvedon lisäksi Asianajajaliiton Advokaatti-lehden numeroissa

6 2. Asianajajakunnan rakenne Suomen Asianajajaliitossa on hieman vajaat jäsentä. Asianajajien määrä on viime vuosina noussut noin 1 2 prosentin vuosivauhtia. Asianajajia oli kyselyn toteuttamishetkellä (toukokuu 2012). Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa ja sen ennakoidaan ylittävän jäsenen rajapyykin vuoden 2013 aikana. Jäsenluku vaihtelee vuoden mittaan siten, että eroamisten ja erottamisten myötä jäsenmäärä voi hetkellisesti laskea noustakseen taas uusien jäseneksi hyväksymisten kautta. Käytännössä asianajajien määrä päivittyy kuukausittain, kun liiton hallitus kokouksissaan hyväksyy uusia asianajajia ja vastaavasti vahvistaa asianajajilta tulleet eroilmoitukset. Asianajajatutkimusta toteutettaessa yksilöllinen sähköpostiosoite oli tiedossa asianajajan osalta. Kysely rajattiin joukkoon, joka oli ilmoittanut henkilökohtaiset sähköpostitietonsa Asianajajaliitolle. Kyselyyn vastasi 651 asianajajaa. Tämä on 35 prosenttia sähköpostikyselyn vastaanottajista ja 34 prosenttia koko asianajajakunnasta. Kyselyyn vastanneiden asianajajien joukko vastaa erittäin hyvin Asianajajaliiton jäsenrekisterin tietoja suomalaisen asianajajakunnan rakenteesta. Asianajajista 26 prosenttia on naisia. Kyselyyn vastanneista naisten osuus on 27 prosenttia. Asianajajaliitolla on kaksitoista alueellista paikallisosastoa. Toukokuussa 2012 jäsenistöstä 56 prosenttia kuului Helsingin Asianajajayhdistykseen, joka kattaa käytännössä entisen Uudenmaan läänin alueen (Kaavio 1). Tältä alueelta tulleiden vastausten määrä kaikista Asianajajatutkimuksen vastauksista on 53 prosenttia (Kaavio 2). Vastaavasti myös muista paikallisosastoista tulleiden vastausten suhteellinen osuus vastaa lähes täysin kunkin osaston suhteellista osuutta koko asianajajakunnasta (Kaavio 2). Kaavio 1. Asianajajien jakautuminen paikallisosastoittain (N=1922, toukokuu 2012, Asianajajaliiton jäsenrekisteri) Mikkeli 1 % Keski-Suomi Päijät- Häme Kymi Satakunta Vaasa 4 % Itä-Suomi 4 % Häme 8 % Turku 9 % Oulu 6 % Lappi Helsinki 56 % 6

7 Kaavio 2. Tutkimukseen vastanneiden jakautuminen paikallisosastoittain (N=651) Itä-Suomi Vaasa Keski-Suomi Oulu 6 % Lappi Mikkeli Päijät-Häme Kymi Helsinki 5 Häme Satakunta Turku 9 % Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia on osakkaana asianajotoimistossa, kun koko jäsenistöstä vastaava osuus on 68 prosenttia. Työsuhteisina asianajajina vastaajista työskentelee noin neljännes; jäsenistöstä osuus on samansuuruinen. Sekä kyselyn vastaajista että koko asianajajakunnasta julkisten oikeusavustajien osuus on kuusi prosenttia. Asianajotoimistot ovat keskimäärin hyvin pieniä. Toimistoista 78 prosenttia on 1 2 asianajajan (tai asianajajan ja lakimiehen) toimistoja. Näissä toimistoissa työskentelee noin 36 prosenttia asianajajista. Tutkimuksen vastaajista näissä yhden tai kahden asianajajan toimistoissa työskenteleviä on 39 prosenttia. Asianajajaliiton jäsenrekisterin mukaan asianajajista 23 prosenttia on alle 40-vuotiaita. Vastaajista heitä on 24 prosenttia vuotiaita on 57 prosenttia. Myös kyselyssä heidän osuutensa on 57 prosenttia. Yli 60-vuotiaita asianajajia on 20 prosenttia; kyselyyn vastanneista heidän osuutensa on 19 prosenttia. 3. Asianajotoimistojen talous Asianajotoimistojen talouteen, kilpailutilanteeseen ja markkinointitoimenpiteisiin (raportin alaluvut 3 ja 4) koskeviin kysymyksiin pyydettiin vastauksia vain toimistojen vetovastuussa olevilta. Käytännössä tällä tarkoitettiin yhden asianajajan toimistojen ainoita osakkaita tai isompien toimistojen toimitusjohtajia tai toimitusjohtajan roolin kaltaisessa asemassa olevia. Heitä oli vastaajien joukossa kaikkiaan

8 Toimialalle on jo aiempien asianajajatutkimusten perusteella ollut tyypillistä asianajajien tulotason ja toimistojen taloudellisten tunnuslukujen erittäin suuret vaihtelut. Tämä ero on korostunut etenkin parinkymmenen viime vuoden aikana, kun varsinkin pääkaupunkiseudulla osa toimistoista on kasvanut erittäin vauhdikkaasti. Toisaalta maakunnissa ja varsinkin pienissä asutuskeskuksissa toimistojen koot ovat pysyneet pieninä. Tyypillisessä maakuntatoimistossa työskentelee 1 2 asianajajaa/lakimiestä. Kymmenen prosenttia vastaajista ilmoittaa toimistonsa liikevaihdon jäävän alle euron. Vastaavasti kymmenen prosenttia ilmoittaa toimistonsa liikevaihdon ylittävän euroa. Liikevaihtoja on tarkasteltu erikseen pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), asukkaan kaupungeissa ja edellä mainittuja pienemmillä paikkakunnilla. Pienillä, alle asukkaan paikkakunnilla 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa toimistonsa liikevaihdon jäävän alle euroon ja 12 prosenttia kertoo sen olevan alle euroa. Pääkaupunkiseudun vastaajista 62 prosenttia raportoi toimistonsa liikevaihdon ylittävän euroa; 16 prosenttia ilmoittaa liikevaihdon ylittävän euroa. (Kaavio 3.) Kaavio 3. Asianajotoimiston liikevaihto alle euroa euroa euroa % 2 26 % 28 % 2 Kaikki (N=304) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N=112) euroa 24 % asukkaan kaupungit (N=82) euroa 8 % 14 % 1 2 Muu Suomi (N=110) yli euroa 1 11 % 16 %

9 Kaavio 4. Toimiston kulujen osuus liikevaihdosta 1 (alueittain ja toimiston koon mukaan) Kaikki (N=304) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N=112) asukkaan kaupungit (N=82) Alle asukkaan paikkakunnat (N=110) Keskiarvo 49 % 5 51 % 44 % Mediaani 5 54 % asianajajan/ lakimiehen toimisto (N=224) 3 5 asianajajan/ lakimiehen toimisto (N=50) Yli 5 asianajajan/ lakimiehen toimisto (N=30) Keskiarvo 48 % 54 % 5 Mediaani 49 % 5 56 % Liikevaihdon kasvuennusteet vastaavat vuoden 2007 Asianajajatutkimuksen tuloksia. Vastaajista vain viisi prosenttia uskoo liikevaihdon kasvavan merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuoden 2007 Asianajajatutkimuksessa vastaava osuus oli kahdeksan prosenttia. Lisäksi 37 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihdon kasvavan jonkin verran, kun vuoden 2007 tutkimuksen mukaan niin arvioi 38 prosenttia. Liikevaihdon vähenemiseen jonkin verran tai merkittävästi uskoo 17 prosenttia vastaajista; vuoden 2007 tutkimuksessa osuus oli 13 prosenttia. (Kaavio 5.) 1 Kyselylomakkeessa kuluprosentti pyydettiin ilmoittamaan siten, että osakkaiden palkka- ja muut kulut on poistettu kokonaiskuluista. 9

10 Kaavio 5. Arvio asianajotoimiston liikevaihdon kehittymisestä seuraavien kolmen vuoden aikana (kaikki vastaajat, vuodet 2012 ja 2007) Liikevaihto lisääntyy merkittävästi 8 % Liikevaihto lisääntyy jonkin verran 3 38 % Liikevaihto pysyy tämän hetkisellä tasolla Liikevaihto vähentyy jonkin verran 1 9 % 4 38 % Vuosi 2012 Vuosi 2007 Liikevaihto vähentyy merkittävästi 4 % En osaa sanoa/ei vastausta 1 % Kaavio 6. Arvio asianajotoimiston liikevaihdon kehittymisestä seuraavien kolmen vuoden aikana (alueellinen tarkastelu) Liikevaihto lisääntyy merkittävästi 4 % Liikevaihto lisääntyy jonkin verran 3 38 % 41 % 31 % Kaikki (N=304) Liikevaihto pysyy tämän hetkisellä tasolla Liikevaihto vähentyy jonkin verran Liikevaihto vähentyy merkittävästi % 8 % 4 % 4 % % Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N=112) asukkaan kaupungit (N=82) Muu Suomi (N=110) En osaa sanoa/ei vastausta 1 % 1 %

11 Kasvuennusteet vaihtelevat huomattavasti riippuen toimiston koosta. Pienissä, yhden tai kahden asianajajan/lakimiehen toimistoissa työskentelevistä vastaajista 32 prosenttia luottaa liikevaihdon kasvavan jonkin verran tai huomattavasti. Toisaalta 22 prosenttia uskoo liikevaihdon vähenevän jonkin verran tai merkittävästi. Suuremmissa, yli viiden asianajajan/lakimiehen, toimistoissa kasvuodotukset ovat selvästi positiivisemmat. Yhteensä 84 prosenttia näissä toimistoissa työskentelevistä uskoo liikevaihdon kasvavan jonkin verran tai merkittävästi ja vain kolme prosenttia olettaa liikevaihdon vähenevän jonkin verran. Yli viiden asianajajan/lakimiehen toimiston puolesta vastanneet eivät oleta liikevaihdon vähenevän merkittävästi. (Kaavio 7.) Kaavio 7. Arvio asianajotoimiston liikevaihdon kehittymisestä seuraavien kolmen vuoden aikana (tarkastelu toimiston koon mukaan) Liikevaihto lisääntyy merkittävästi 6 % 1 Liikevaihto lisääntyy jonkin verran 29 % 5 6 Liikevaihto pysyy tämänhetkisellä tasolla Liikevaihto vähentyy jonkin verran Liikevaihto vähentyy merkittävästi % 4 36 % 1-2 asianajajan/lakimiehen toimisto (N=224) 3-5 asianajajan/lakimiehen toimisto (N=50) Yli 5 asianajajan/lakimiehen toimisto (N=30) En osaa sanoa/ei vastausta 1 % Tulosten perusteella kasvuodotusten kannalta merkityksellisempää on toimiston koko kuin sen maantieteellinen sijainti. Sijainnista riippumatta pienissä, 1 2 asianajajan/lakimiehen toimistoissa vajaa kolmannes vastaajista uskoo liikevaihdon lisääntyvän jonkin verran tulevien kolmen vuoden aikana ja prosenttia ennustaa liikevaihdon pysyvän tämän hetkisellä tasolla. Isommissa toimistoissa niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin noin puolet tai enemmän uskoo liikevaihdon lisääntyvän tulevaisuudessa. Kasvuun uskotaan etenkin yli viiden asianajajan/lakimiehen toimistoissa. Toki huomattavaa on, että yli viiden asianajajan/lakimiehen toimistot keskittyvät pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin. 11

12 Pelkästään alueellinen tarkastelu kaikkien toimistojen kesken ei anna kasvuodotuksista yhtä myönteistä kuvaa edes pääkaupunkiseudun osalta. Kun vuoden 2007 tutkimuksessa pääkaupunkiseudun vastaajista 60 prosenttia uskoi liikevaihdon kasvavan jonkin verran tai merkittävästi, nyt vastaava luku on 45 prosenttia. Pienillä paikkakunnilla (asukkaita alle ) kasvuodotukset ovat pysyneet hyvin samansuuntaisina verrattuna edelliseen tutkimukseen. Näiden toimistojen vetovastuussa olevista 35 prosenttia uskoo liikevaihdon kasvuun jonkin verran tai merkittävästi; vuonna 2007 kasvuun uskoi 34 prosenttia. (Kaavio 6.) 4. Asianajotoimistojen kilpailutilanne ja markkinointitoimenpiteet 4.1 Kilpailutilanne Kyselyyn vastanneet asianajajat pitävät edustamiensa toimistojen merkittävimpinä kilpailijoina kotimaisia asianajotoimistoja. Seuraavaksi merkittävimpinä kilpailijoina pidetään lakiasiaintoimistoja, pankkien tarjoamia oikeudellisia palveluita ja oikeusaputoimistoja. (Kaavio 8.) Vastauksia tarkasteltiin myös Asianajajaliiton 12 paikallisosaston pohjalta, ja havaittavissa on vain pieniä alueellisia eroja. Näitä eroavaisuuksia tarkasteltaessa on toki huomioitava myös merkittävät erot eri osastoista saatujen vastausten määrissä. Toisaalta osastoittain saadut vastaukset jakaantuvat tasaisesti vastaten jäsenmäärien prosentuaalista jakaumaa. Esimerkkinä alueellisista eroista voi todeta, että Satakunnan alueella lakiasiaintoimistoja ja pankkien tarjoamia oikeudellisia palveluja pidetään merkittävämpinä kilpailijoina kuin kotimaisia asianajotoimistoja. Lapin osaston alueella puolestaan oikeusaputoimistot ja pankkien tarjoamat oikeudelliset palvelut koetaan keskeisemmiksi kilpailijoiksi kuin kotimaiset asianajotoimistot. 12

13 Kaavio 8. Asianajotoimistojen merkittävimmät kilpailijat (vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja) Kotimaiset asianajotoimistot Lakiasiaintoimistot Pankkien tarjoamat oikeudelliset palvelut Oikeusaputomistot Tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit Tilitoimistot Hautaustoimistot En koe mitään edellä mainituista kilpailijoiksi asianajotoiminnalleni Ulkomaiset asianajotoimistot Muu, mikä? Ei vastausta 5 44 % 51 % 46 % 21 % 5 69 % 38 % 19 % 44 % 54 % 2 16 % % 9 % % 1 8 % 11 % 6 % 1 % 1 % 1 % 8 88 % 8 74 % 6 Kaikki (N=304) Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N=112) asukkaan paikkakunnat (N=82) Muu Suomi (N=110) Kaikkiaan asianajotoimistojen kilpailijoiksi koetaan hyvin samat toimijat kuin viisi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä. Kun tarkastellaan kaikkia annettuja vastauksia, merkittävimmiksi kilpailijoiksi koettiin viisi vuotta sitten ja nyt muut kotimaiset asianajotoimistot ja lakiasiantoimistot. Pankkien tarjoamat lakiasiainpalvelut ovat nousseet kolmanneksi pahimmaksi kilpailijaksi, nousten siten pari sijaa viiden vuoden takaisesta. Asianajotoimistojen neljänneksi merkittävimmiksi kilpailijoiksi koetaan oikeusaputoimistot. Tilintarkastajat ja liikkeenjohdon konsultit ovat pudonneet pari sijaa viiden vuoden takaisesta kyselystä. 13

14 Kilpailijoiden nimeämisessä on havaittavissa eroja toimistojen koon mukaan. Vastaajat saivat vaihtoehtojen joukosta nimetä haluamansa määrän kilpailijoita. Pääsääntö on, että mitä pienempi toimisto on, sitä monipuolisemmaksi vastaaja kokee kilpailijoiden joukon. Esimerkiksi yhden asianajajan toimistoissa kilpailijoiksi koetaan asianajotoimistot (7 vastaajista), lakiasiantoimistot (54 %), pankkien tarjoamat oikeudelliset palvelut (5), oikeusaputoimistot (4), tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit (1), tilitoimistot (1) ja hautaustoimistot (1). Sen sijaan yli 20 asianajajan/lakimiehen toimistojen puolesta vastanneet eivät koe kilpailijoikseen muita kuin kotimaiset asianajotoimistot, ulkomaiset asianajotoimistot sekä tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit. Kaikkiaan kilpailutilanteen koetaan pysyneen melko vakaana kuluneiden viiden vuoden aikana. Vastaajista 54 prosenttia kokee kilpailutilanteen pysyneen viime vuosina ennallaan. Kilpailutilanteen tiukentumista on kokenut 35 prosenttia, mutta tästä joukosta 27 prosenttia pitää muutosta vähäisenä. (Kaavio 9.) Vuoden 2007 asianajajatutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista koki, että kilpailu oli lisääntynyt vuosina Kaavio 9. Kilpailutilanteen muutos kuluneiden viiden vuoden aikana (kaikki vastaajat) Tiukentunut merkittävästi 8 % En osaa sanoa 1 % Helpottunut merkittävästi 1 % Helpottunut hieman 9 % Tiukentunut hieman 2 Ennallaan 54 % Vähäisimpinä kilpailutilanteen muutokset kuluneiden viiden vuoden aikana on koettu Satakunnan, Kymen ja Lapin alueilla. Näillä alueilla yli 70 prosenttia vastaajista kokee, että kilpailutilanne on pysynyt ennallaan kuluneiden viiden vuoden aikana. Helsingin ja Vaasan osastojen alueella kilpailun koetaan kiristyneen eniten. Näillä alueilla yli 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa kilpailun tiukentuneen. (Kaavio 10.) Kokemukset kilpailutilanteesta korreloivat alueosastojen ikärakenteen kanssa. Kymen ja Lapin osastojen vastaajista lähes 80 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Helsingin ja Vaasan osastoissa yli 50-vuotiaiden osuus on alle 50 prosenttia. 14

15 Kaavio 10. Kilpailutilanteen muutos kuluneiden viiden vuoden aikana (tarkastelu paikallisosastoittain) Helsinki % 1% Turku Satakunta Häme 1 9 % % Tiukentunut merkittävästi Tiukentunut hieman Päijät-Häme 2 38 % 2 1 Ennallaan Kymi 7 2 Helpottunut hieman Mikkeli Itä-Suomi Keski-Suomi 29 % % 6 14 % 14 % 2 Helpottunut merkittävästi En osaa sanoa Vaasa 4 % 38 % % Oulu 14 % 21 % 59 % Lappi 11 % 78 % 11 % Vastaajat eivät arvioi kilpailutilanteessa tapahtuvan suuria muutoksia myöskään tulevaisuudessa. Yli puolet kaikista vastaajista ennakoi kilpailutilanteen pysyvän ennallaan tulevien viiden vuoden aikana. (Kaavio 11.) Paikkakuntakohtaisia eroja tarkasteltaessa voidaan mainita Kymen osaston alue, jossa yli puolet vastaajista ennustaa kilpailun helpottuvan tulevien viiden vuoden aikana. (Kaavio 12.) 15

16 Kaavio 11. Arvio kilpailutilanteen muutoksesta seuraavien viiden vuoden aikana (kaikki vastaajat) Tiukentuu merkittävästi En osaa sanoa Helpottuu merkittävästi Helpottuu hieman 6 % Tiukentuu hieman 3 Pysyy ennallaan 5 Kaavio 12. Arvio kilpailutilanteen muutoksesta seuraavien viiden vuoden aikana (tarkastelu paikallisosastoittain) Helsinki 1 34 % 48 % 1% Turku Satakunta 2 8 Häme Päijät-Häme Kymi 18 % Mikkeli 14 % 36 % % Tiukentuu merkittävästi Tiukentuu hieman Pysyy ennallaan Helpottuu hieman Itä-Suomi Keski-Suomi % 6 % Helpottuu merkittävästi En osaa sanoa Vaasa 4 % Oulu 14 % 4 34 % 4 48 % 1 Lappi %

17 4.2 Markkinointi Asianajajat markkinoivat toimintaansa yleisimmin internetin välityksellä. Kyselyyn vastanneista toimistoista 69 prosentilla on kotisivut internetissä. Tätä tulosta mielenkiintoisempaa on, että edelleen 31 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei heidän toimistollaan ole lainkaan verkkosivuja. Verrattuna aikaisempiin asianajajatutkimuksiin internetin hyödyntäminen on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi: Vuonna 2002 kotisivut oli 41 prosentilla toimistoista ja vuonna prosentilla. (Kaavio 13.) Kaavio 13. Yleisimmät markkinointitavat asianajajatutkimusten 2002, 2007 ja 2012 mukaan (vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja) Kotisivut internetissä 41 % 5 69 % Ilmoitus puhelinluettelon keltaisilla sivuilla % Mainonta sanoma- ja aikakauslehdissä 41 % tutkimus 2007 tutkimus 2002 tutkimus Luennointi kursseilla 36 % 3 3 Sponsorointi (urheiluseurat ym.) 28 % Vastaavasti mainonta sanoma- ja aikakauslehdissä on vähentynyt aiempiin tutkimuksiin verrattuna: Sekä vuoden 2007 että vuoden 2002 tutkimuksen mukaan toimistoista 57 prosenttia käytti mainonnassaan ilmoituksia päivälehdissä, kun taas nyt vain 41 prosenttia vastanneista ilmoittaa heidän hyödyntävän mainonnassaan sanoma- ja aikakauslehtiä. 17

18 Edellä mainittujen yleisimpien tapojen lisäksi toimistoilla on käytössään laaja joukko muita markkinointikeinoja. Käytetyn valikoiman laajuus korreloi toimiston koon kanssa. Esimerkiksi yhden asianajajan toimistoista vain pieni osuus ilmoittaa markkinoivansa järjestämällä asiakastilaisuuksia (9 %), lähettämällä sähköisiä uutiskirjeitä asiakkailleen (1 %), osallistumalla kotimaisiin kongresseihin () tai osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin (). Sen sijaan isojen, yli 20 asianajajan/lakimiehen toimistojen puolesta vastanneet ilmoittavat käyttävänsä edellä mainittuja markkinointikeinoja paljon laajemmin. Heistä 86 prosenttia hyödyntää markkinoinnissa asiakkaille lähetettäviä sähköisiä uutiskirjeitä ja 71 prosenttia osallistuu kotimaisiin kongresseihin. Kaikki yli 20 asianajajan/lakimiehen toimistoja edustavat vastaajat ilmoittavat markkinoivansa järjestämällä asiakastilaisuuksia ja osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin. Poimintoina voidaan lisäksi mainita, että yrityksen omien kotisivujen ulkopuolista verkkomainontaa (mainospaikat, bannerit) ilmoittaa hyödyntävänsä 12 prosenttia toimistoista. Sosiaalista mediaa hyödyntää kuusi prosenttia; samainen osuus on myös huomattavasti perinteisimmillä keinoilla, kuten sidosryhmäjulkaisujen, mediatiedotteiden ja sähköisten uutiskirjeiden käytöllä. Merkille pantavaa on, että kymmenesosa kaikista toimistonsa puolesta vastanneista ilmoittaa, ettei heidän toimistonsa markkinoi lainkaan. Osuus on pysynyt samana viimeiset kymmenen vuotta. Vuoden 2007 tutkimuksessa näin ilmoitti kymmenen prosenttia ja vuonna 2001 joukon suuruus oli yhdeksän prosenttia. Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka suuri osuus heidän edustamiensa toimistojen liikevaihdosta käytetään markkinointiin. Vastausten mediaani on kaksi prosenttia. Mainostuspanosten osuus liikevaihdosta on pysynyt käytännössä ennallaan (vuonna 2007 mediaani oli 2,2 prosenttia). Enimmillään markkinointiin ilmoitetaan kuitenkin käytettävän jopa 20 prosenttia liikevaihdosta. Vastaajista 68 prosenttia arvioi toimistonsa markkinointipanostusten pysyvän lähivuodet ennallaan. Vuoden 2007 tutkimuksessa runsas neljännes uskoi markkinointipanostusten lisääntyvän ja kuusi prosenttia ilmoitti panostusten vähentyvän. Nyt mainonnan lisääntymiseen suhtaudutaan selvästi kielteisemmin. Vain 16 prosenttia uskoo panostusten kasvavan ja liki yhtä moni niiden vähentyvän. (Kaavio 14.) 18

19 Kaavio 14. Markkinointipanostusten muutos tulevaisuudessa Lisääntyvät 16 % 26 % Pysyvät ennallaan 64 % 68 % 2012 tutkimus Vähenevät 6 % tutkimus En osaa sanoa 4 % Asianajajien ansiotaso ja veloitusperusteet 5.1 Vuosiansiot Kyselyyn vastanneiden asianajajien kokonaisansioiden mediaani vuonna 2011 oli euroa. Kuten aikaisemmissakin asianajajakunnalle tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, toimialan sisäiset tuloerot ovat erittäin huomattavat, ja tämän kyselyn perustella tuloerot ovat vain kasvaneet: Vuonna 2011 vastaajista 10 prosenttia ansaitsi yli euroa vuodessa, mutta 10 prosentilla tulot jäivät alle euroon. Edellisen asianajajatutkimuksen mukaan vastaajista eniten ansaitseva kymmenes ansaitsi vuonna 2006 yli euroa ja vähiten ansaitsevan kymmenyksen vuosiansiot jäivät tuolloin alle euroon. 19

20 Pienimpiä ilmoitettuja tuloja tarkasteltaessa on huomioitava, että kyselyn lähtöoletuksena oli, että vastaajajoukko on työskennellyt asianajajan tehtävissä koko vuoden 2011 ja ilmoittaa näin vuosiansionsa. Joukossa on kuitenkin vastauksia, joita ovat antaneet esimerkiksi pitkillä perhe-, sairaus- tai opintovapailla olleet 2. Alle euron vuositulot ilmoitti 42 vastaajaa. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan asianajotoiminnasta ansaitsemansa kokonaistulot vuoden 2011 osalta. Tuloja ilmoitettaessa pyydettiin huomioimaan verotettavan palkkatulon lisäksi myös vastaajan mahdollinen osuus asianajotoimiston voitosta (riippumatta siitä, jättikö hän vuoden 2011 osalta voiton nostamatta vai ei). Vuoden 2007 tutkimuksessa asianajajien vuosiansioiden mediaani oli euroa (tulot tiedusteltiin tuolloin vuoden 2006 osalta). Vuoden 2002 tutkimuksessa mediaanitulot olivat euroa (tulot tiedusteltiin tuolloin vuoden 2001 osalta). Asianajajien mediaanitulot nousivat vuodesta 2001 vuoteen 2006 kaikkiaan 17,4 prosenttia. Yleinen ansiotaso nousi tuona aikana Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan 19,5 prosenttia. Vuodesta 2006 asianajajien mediaanitulot ovat nousseet vuoteen 2011 mennessä 19 prosenttia. Yleinen ansiotaso on Tilastokeskuksen mukaan noussut samalla ajanjaksolla 19,5 prosenttia. Seuraavan sivun taulukossa on esitelty vuositulojen mediaanit alueittain, sukupuolittain, ikäryhmittäin ja työsuhteen laadun mukaan. Tuloksia on verrattu kahteen edelliseen tutkimuskertaan siltä osin kuin vastaavat tiedot ovat olleet aiemmista tutkimuksista saatavilla. 2 Tämä käy ilmi tutkimukseen annetuista avovastauksista ja kyselyn aikana tehdyistä vastaamiseen liittyneistä tiedusteluista pitkiin työelämän poissaolojaksoihin liittyen. 20

21 Kaavio 15. Mediaanitulot vastaajaryhmittäin Vuositulojen mediaanit ALUE Vuosi 2011 (euroa) Vuosi 2006 (euroa) Vuosi 2001 (euroa) Koko maa (N=610) Toimisto sijaitsee pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) (N=333) Toimisto sijaitsee paikkakunnalla, jossa asukasta (N=143) Alle asukkaan paikkakunnat (N=134) SUKUPUOLI Mies (N=461) Nainen (N=149) IKÄRYHMÄ alle 35-vuotiaat (N=63) vuotiaat (N=94) vuotiaat (N=168) vuotiaat (N=178) vuotta täyttäneet (N=107) TYÖSUHDE Osakkaat (N=451) Työsuhteiset (N=159) Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat (N=331) Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat (N=279) Julkiset oikeusavustajat (N=41) Tuloksissa eivät ole mukana julkiset oikeusavustajat viimeistä riviä lukuun ottamatta. Lisäksi tuloksista on poistettu vastaukset, joissa vuosituloiksi ilmoitetaan 0 euroa. Tällaisia vastauksia oli ryhmittäin 1 4 kappaletta. 4 Liikejuridisia toimeksiantoja pääasiassa hoitavia ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet kyselylomakkeessa palkkiolaskutuksensa kertyvän yli 50-prosenttisesti yritysten/yhteisöjen toimeksiannoista. 5 Muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavia ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet kyselylomakkeessa palkkiolaskutuksensa kertyvän vähintään 50-prosenttisesti yksityisten toimeksiannoista. 21

22 Kaavio 16. Asianajajien vuosiansioiden jakautuminen Alimman kymmenen prosentin tulot jäävät alle euron. Neljänneksen tulot ovat alle euroa. Alan mediaanitulot ovat euroa. 25 prosenttia ansaitsee yli euroa vuodessa. Ylimmällä kymmenellä prosentilla vuositulot ylittävät euroa Tulot yli Tulot alle Mediaaniansiot % 25% 50% 75% 90% Asianajajat ennakoivat kyselyssä myös sitä, miten heidän ansiotasonsa kehittyy tulevan kolmen vuoden aikana. Odotukset tulevista ansioista ovat myönteiset: puolet vastaajista arvioi ansioiden lisääntyvän tulevaisuudessa. Kolmasosa vastaajista uskoi ansioidensa pysyvän tämänhetkisellä tasolla. (Kaavio 17.) Ansioiden arvioitua kehitystä käsitellään myöhemmin alaluvussa 7.2, jossa odotuksia ansiotasosta tarkastellaan erityyppisten vastaajaryhmien perusteella. 22

23 Kaavio 17. Ansioiden kehitys seuraavien kolmen vuoden aikana Ansiot vähentyvät jonkin verran 11 % Ansiot vähentyvät merkittävästi 6 % Ansiot lisääntyvät merkittävästi 6 % Ansiot pysyvät tämänhetkisellä tasolla 3 Ansiot lisääntyvät jonkin verran 44 % 5.2 Vuosilaskutus Asianajajilta tiedusteltiin myös heidän itse tekemänsä työn kokonaislaskutuksen määrää vuoden 2011 osalta. Tuloksia verrattiin edelliseen asianajajatutkimukseen. Vastaajille annetut vastausvaihtoehdot ja tulokset ovat esillä kaaviossa 18. Tuoreiden laskutustietojen perusteella eniten vastauksia (36 %) tuli vaihtoehtoon euroa. Heidän osuutensa on noussut parilla prosentilla viiden vuoden takaisesta. Toisaalta olennaisin ja muihin vastausvaihtoehtojen suosioon osaltaan vaikuttanut muutos oli se, että nyt vastaajat ilmoittavat edellistä tutkimuskertaa aktiivisemmin vuosilaskutuksensa kokonaissumman; viisi vuotta sitten 15 prosenttia ei antanut tähän kysymykseen lainkaan vastaustaan ja nyt näin teki vain viisi prosenttia. 23

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Kymen, Mikkelin ja Itä- Suomen osastoista 49 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen osastoista 72 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Asianajotoimistojen taustatiedot... 2 2.1 Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot... 3 3. Asianajotoimistojen koko ja pääasiallinen asiakasryhmä... 6 4.

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Työn imun yhteys sykemuuttujiin. Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Piia Akkanen

Työn imun yhteys sykemuuttujiin. Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Piia Akkanen Työn imun yhteys sykemuuttujiin Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Piia Akkanen Työn imu (Work Engagement) Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker ovat kehittäneet work engagement -käsitteen vuosituhannen

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 2 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. YRITTÄJIEN LOMAT... 7 3. KESÄTYÖNTEKIJÄT... 10 Suomen Yrittäjät: KESÄTYÖNTEKIJÄT

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2016 TUTKIMUSTULOKSIA PALKKIOISTA JÄSENKUNNAN PIIRISSÄ

JÄSENKYSELY 2016 TUTKIMUSTULOKSIA PALKKIOISTA JÄSENKUNNAN PIIRISSÄ JÄSENKYSELY 2016 TUTKIMUSTULOKSIA PALKKIOISTA JÄSENKUNNAN PIIRISSÄ Liisa Suvikumpu, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Innolink Research Oy toteutti Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnalle syksyllä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot