RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014"

Transkriptio

1 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot Toimialat Taustatiedot Liikevaihto ja talousodotukset Liikevaihtoindeksit Myynnin kehitys Tilauskanta Hintataso ja kannattavuus Henkilöstö Henkilöstön määrä Vuokratyövoima Työntekijöiden saatavuus ja rekrytoinnit Investoinnit Kone- ja laiteinvestoinnit Toimitilainvestoinnit Markkinointi-investoinnit Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit... 18

3 1. Selvityksen yleistiedot Raahen seutukunnan yritysbarometri tehtiin tänä vuonna 16. kerran. Barometri mittaa alueen yritysten näkymiä ja tunnelmia lyhyellä aikavälillä. Puhelimitse toteutettua kyselyä aikaistettiin aiemmasta, ja se tullaan myös jatkossa tekemään touko-kesäkuussa. Näin vastaukset ovat käytettävissä samanaikaisesti useiden muiden seudullisten ja kansallisten barometrien kanssa loppukesästä. Kyselyn toteuttivat Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat Maria Pietiläinen ja Kirsi Kotisaari. Raportin on kirjoittanut yritysasiamies Pauli Keränen Toimialat Kysely suunnattiin 125 yritykseen ja siihen vastasi yhteensä 82 yritystä (59 Raahesta ja 23 muista seutukunnan kunnista). Eniten vastauksia saatiin palvelualalta, rakentamisen toimialalta, metallija konepajateollisuudesta sekä kaupan alalta. Tietoteollisuuden vastaajamäärän vuoksi toimialaa koskevien johtopäätösten tekemiseen on syytä suhtautua varauksella (taulukko 1, kuvio 1). Taulukko 1. Vastaajamäärät toimialoittain. Toimiala Kpl Yhteensä 82 Vastanneiden yritysten toimiala 23 % 21 % 8 % 28 % 16 % 4 % Kuvio 1. Vastanneiden yritysten toimialojen suhteelliset osuudet.

4 1.2. Taustatiedot Kaikkiaan vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuonna 2014 niiden oman arvion mukaan 246,7 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1304 henkilöä (taulukot 2 ja 3). Pienemmästä vastanneiden yritysten määrästä huolimatta myös tietoteollisuus ja puuteollisuus edustavat huomattavaa osaa barometrin liikevaihtokertymästä ja henkilöstömäärästä (tietoteollisuus 64,5 miljoonaa euroa ja 265 työntekijää, puuteollisuus 19,9 miljoonaa euroa ja 65 työntekijää). Liikevaihtosumman odotetaan kasvavan vuonna 2015 metalli- ja konepajateollisuudessa, tietoteollisuudessa ja palvelualoilla, pysyvän ennallaan puuteollisuudessa ja pienenevän kaupan sekä rakentamisen aloilla. Kaikki toimialat odottavat liikevaihtosumman kasvavan vuoteen 2018 mennessä, kuten jäljempänä liikevaihtoindeksikuviosta (kuvio 2) on nähtävissä. Henkilöstömäärän muutoksia toimialoittain tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 3.1. Taulukko 2. Vastaajayritysten liikevaihtosumma toimialoittain. Liikevaihto Vuosi Metalli Yhteensä Taulukko 3. Vastaajayritysten henkilöstömäärä toimialoittain. Henkilöstön määrä Vuosi Metalli Yhteensä Liikevaihto ja talousodotukset 2.1. Liikevaihtoindeksit Yritykset ennakoivat liikevaihdon laskevan hieman verrattuna vuoteen 2013, mutta lähtevän kasvuun tarkasteltaessa tulevaisuutta sekä vuoden että neljän vuoden ajanjaksolla (kuvio 2). Liikevaihtotason arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna noin 6 prosenttia vuonna 2015 ja olevan noin 23 prosenttia korkeammalla vuonna Odotukset liikevaihdon laskusta vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013 olivat nähtävissä jo viime vuonna tehdyn yritysbarometrin tuloksista (ku-

5 vio 3), kun yritykset arvioivat liikevaihdon laskevan lyhyellä tähtäyksellä ja kasvavan melko tarkasti tämän vuoden ennakointia vastaavalla tavalla Liikevaihtoindeksi (100=2013 n=82) Indeksi Kuvio 2. Liikevaihtoindeksi Kuvio 3. Liikevaihtoindeksi

6 2.2. Myynnin kehitys Puolen vuoden ennakointijakso Verrattaessa kulunutta puolen vuoden jaksoa tulevaan, tieto- sekä metalli- ja konepajateollisuuden yritykset odottavat myynnin kasvavan voimakkaimmin. Palvelualojen odotukset ovat maltilliset ja rakentamisessakin niukka enemmistö odottaa myynnin kasvavan vielä lähimmän kuuden kuukauden aikana. Sen sijaan puuteollisuus sekä kauppa odottavat myynnin laskevan. Viime vuoteen verrattuna odotukset ovat metalli- ja konepajateollisuudessa sekä palvelualoilla korkeammalla (kuvio 4). 10 Myynnin kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna aiempiin 6 kk:een Kaikki Kuvio 4. Arvio myynnin kehityksestä (6 kk).

7 Vuoden ennakointijakso Vuoden mittaisella tarkastelujaksolla kaikkien toimialojen enemmistö odottaa myynnin kasvavan saldoluvun perusteella tulevan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen. Vuoden 2013 odotuksiin nähden kasvua ennakoivien yritysten määrä on pienentynyt kaikilla muilla toimialoilla paitsi metalli- ja konepajateollisuudessa. Erityisen voimakkaasti myynnin positiiviseen kehittymiseen uskotaan tietoteollisuudessa, ottaen kuitenkin huomioon vähäisen vastaajamäärän kyselyssä (kuvio 5). 1 Myynnin kehitys tulevien 12 kk:n aikana verrattuna aiempiin 12 kk:een Kaikki Kuvio 5. Arvio myynnin kehityksestä (12 kk).

8 2.3. Tilauskanta Tilauskannan kasvua seuraavan kuuden kuukauden aikana odottavat metalli- ja konepajateollisuus, puuteollisuus, kauppa ja rakentaminen. Tilauskannan kasvua ennakoivien yritysten määrä on näillä toimialoilla lisääntynyt tasaisesti vuosista ja palvelualat odottavat tilauskannan pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna nykyhetkeen; näillä toimialoilla positiiviset kysyntänäkymät ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosina eivätkä yritykset usko käänteeseen lyhyellä aikavälillä (kuvio 6). 8 Tilauskannan kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna nykytilanteeseen Kaikki Kuvio 6. Arvio tilauskannan kehityksestä.

9 2.4. Hintataso ja kannattavuus Hintataso sekä metalli- ja konepajateollisuus odottavat hintatason pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Rakentamisen, puuteollisuuden ja kaupan yritysten enemmistö odottaa hintojen nousua lyhyellä aikavälillä. Vahvimmat hintatason nousuodotukset ovat palvelualoilla, jossa muutos viime vuoden vastaavaan aikaan on myös voimakkainta (kuvio 7). 6 Tuotteiden tai palveluiden hintatason arvioitu kehitys tulevien 6 kk:n aikana Kuvio 7. Arvio uotteiden tai palveluiden hintatason kehityksestä.

10 Kannattavuus Enemmistö rakentamisen, metalli- ja konepajateollisuuden sekä tietoteollisuuden yrityksistä arvioi kannattavuuden parantuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävään vastaavaan jaksoon. Kannattavuuden heikkenemistä ennakoivat palvelualojen, kaupan ja erityisesti puuteollisuuden yritykset (kuvio 8). 8 Kannattavuuden kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna aiempiin 6 kk:een Kaikki Kuvio 8. Arvio kannattavuuden kehityksestä.

11 3. Henkilöstö Henkilöstömäärien osalta verrattiin vuosien 2013 ja 2014 välisiä eroja sekä pyydettiin arviota kehityksestä vuoden ja neljän vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tiedusteltiin vuokratyövoiman käyttöä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä viimeisen vuoden aikana tehtyjä rekrytointeja, kyselyhetkellä avoinna olevien työpaikkojen määrää sekä työntekijöiden saatavuutta eri toimialoilla Raahen seutukunnassa Henkilöstön määrä Rakentamisen, palvelualojen sekä metalli- ja konepajateollisuuden henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan hienokseltaan lyhyellä aikavälillä. Kaupan, tietoteollisuuden ja puuteollisuuden henkilöstömäärä vähenee lähimmän vuoden aikana (kuvio 9). Indeksi Henkilöstön määrä toimialoittain (100=2013) Metalli Kuvio 9. Henkilöstön määrä toimialoittain Pidemmän aikavälin tarkastelussa tietoteollisuuden yritykset arvioivat henkilöstömäärän vähenevän tasaisesti myös tulevina vuosina. Puuteollisuuden ja kaupan yritykset arvioivat henkilöstömäärän vähenemisen tasaantuvan vuodesta 2015 eteenpäin vakiintuneelle tasolle. Rakentamisessa, palvelualoilla sekä metalli- ja konepajateollisuudessa nähdään henkilöstömäärän kasvavan suhteellisen voimakkaasti vuosina (kuvio 10).

12 140 Henkilöstön määrän kehitys toimialoittain (100=2013) Indeksi Metalli Kuvio 10. Henkilöstön määrä toimialoittain Vuokratyövoima Vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt ja sen arvioidaan edelleen kasvavan erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa. Sen ohella rakentamisen, tietoteollisuuden ja palvelualojen yrityksissä vuokratyövoiman käyttö tulee lisääntymään tasaisesti pidemmällä aikavälillä (kuvio 11). 300 Vuokratyövoiman käyttö toimialoittain (100=2013) Indeksi Metalli Kuvio 11. Vuokratyövoiman käyttö toimialoittain

13 3.3. Työntekijöiden saatavuus ja rekrytoinnit Verrattuna vuoteen 2013 työntekijöiden saatavuus on kääntynyt laskuun kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta palvelualoja. Metalli- ja konepajateollisuudessa enemmistö vastaajista arvioi saatavuuden heikentyneen, kun muilla toimialoilla työntekijöiden saatavuus on kuitenkin vielä positiivisella tasolla (kuvio 12). Yksittäisinä esimerkkeinä osaajista, joista on pulaa, yritykset mainitsevat maanrakennuskoneiden kuljettajat, koneistajat ja hitsaajat, suunnittelijat, ohjelmisto-osaajat sekä eräiden kaupan ja palvelualojen erikoisosaajat. 8 Työntekijöiden saatavuuden kehitys viimeisen 6 kk aikana Kaikki Kuvio 12. Työntekijöiden saatavuuden kehitys Raahen seutukunnassa.

14 Yli puolet (48 vastaajaa/59 % vastaajista) yrityksistä ilmoittaa rekrytoineensa vähintään yhden henkilön viimeisen 12 kuukauden aikana (taulukko 4). Yhteensä vastanneet yritykset ovat rekrytoineet 138 uutta työntekijää. Kyselyhetkellä osallistuneissa 82 yrityksessä oli avoinna Raahen seutukunnassa yhteensä 33 työpaikkaa, josta noin puolet metalli- ja konepajateollisuudessa ja kolmannes rakennusalan yrityksissä (taulukko 5). Taulukko 4. Kuinka monta työntekijää olette rekrytoineet viimeisen vuoden (12kk) aikana? Vähintään 1 henkilön rekrytoineet Toimiala Määrä 2012 henkilöstö % n Vastanneita % Metalli Kaikki Taulukko 6. Kuinka monta työpaikkaa yrityksessänne on tällä hetkellä avoinna Raahen seutukunnassa? Toimiala Kpl % Yrityksiä % Vastanneita Metalli Kaikki

15 4. Investoinnit 4.1. Kone- ja laiteinvestoinnit Yritykset suunnittelevat investoivansa koneisiin ja laitteisiin lyhyellä tähtäyksellä edellistä puolivuotisjaksoa enemmän etenkin puuteollisuudessa ja kaupan alalla, muiden toimialojen kone- ja laiteinvestointien säilyessä ennallaan tai vähentyessä lähitulevaisuudessa (kuvio 13). 5 Kone- ja laiteinvestointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Kaikki Kuvio 13. Arvio kone- ja laiteinvestointien kehityksestä.

16 4.2. Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit ovat ajankohtaisia erityisesti puuteollisuudessa ja kaupan alalla. Muut toimialat investoivat seuraavan puolen vuoden aikana vähemmän kuin lähimenneisyydessä. Etenkin metalli- ja konepajateollisuudessa toimitilainvestoinnit vähenevät selvästi. (kuvio 14). 35,0 3 25,0 15,0 1 5,0-5, ,0 - Toimitilainvestointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Kaikki Kuvio 14. Arvio toimitilainvestointien kehityksestä.

17 4.3. Markkinointi-investoinnit panostaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti markkinointi-investointeihin. Muut toimialat säilyttävät markkinointipanostuksensa pääosin ennallaan tai lisäävät niitä hieman; metalli- ja konepajateollisuudessa, puuteollisuudessa sekä kaupan alalla suunnitelmat markkinointiinvestointien tekemiseen on vähentyneet voimakkaimmin verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen (kuvio 15). 8 Markkinointi-investointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Kaikki Kuvio 15. Arvio markkinointi-investointien kehityksestä.

18 4.4. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Enemmistö rakentamisen ja puuteollisuuden yrityksistä pitää ennallaan tai jopa vähentää tutkimus- ja kehitysinvestointeja seuraavan puolen vuoden aikana. Vaikka metalli- ja konepajateollisuudessa investoinnit säilyvät niukasti aikaisemman puolen vuoden tasolla, on investointeja lisäävien yritysten määrä laskenut merkitsevästi viime vuodesta. Muilla toimialoilla yritykset lisäävät hieman tutkimus- ja kehitysinvestointeja lyhyellä aikavälillä (kuvio 16). 5 Tutkimus- ja kehitysinvestointien kehitys tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Kaikki Kuvio 16. Arvio tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä.

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5

Sisältö. Sisältö 1. Esipuhe 2. Alkulause 3. Tiivistelmä 4. Abstract 5 1 Sisältö Sisältö 1 Esipuhe 2 Alkulause 3 Tiivistelmä 4 Abstract 5 I Yritysten kehitys ja odotukset 9 1.1 Tiedustelun kattavuus 9 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 1 1.3 Suhdannenäkymien

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 2. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT... 5 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Yritysten rahoituskysely. Vuosi 2010

Yritysten rahoituskysely. Vuosi 2010 Yritysten rahoituskysely Vuosi Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 17.1.2011 Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1 Aineisto 5 2 Rahoituksen hankinta 6 3 Rahoitussuunnitelmat 8 4 Rahoitusongelmat

Lisätiedot

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 9 kesäkuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Talouskehitys jatkui vahvana myös loppuvuonna 2006. Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot