Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B HELSINKI Puh: (09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi"

Transkriptio

1 Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B HELSINGFORS Tel: (09) KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B HELSINKI Puh: (09) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO A S I A N A J A J AT U T K I M U S

2 Puheenjohtajan katsaus Asianajajatutkimukseen: ASIANAJAJIEN TEHTÄVÄT AIEMPAA MONIPUOLISEMPIA Kahdeksannen kerran toteutettu Asianajajatutkimus osoittaa asianajajien työkentän laajenevan edelleen. Yhteiskunnan oikeudellistuessa asianajajat työskentelevät toisistaan suuresti poikkeavien toimeksiantojen parissa. Alan palkkiolaskutuksestakin enää 45 prosenttia tulee perinteisestä tuomioistuintyöstä. Selvästi yli puolet (55 %) laskutuksesta syntyy muusta oikeudellisesta avustamisesta, esimerkiksi erilaisista yrityskonsultaatioista. Laajeneva työkenttä edellyttää asianajajilta erikoistumista, jatkuvaa täydennyskouluttautumista ja piteneviä työviikkoja. Tyypillisten tai tavanomaisten asianajajatehtävien määrittely on aiempaa vaikeampaa. Toisistaan poikkeavat toimeksiannot näkyvät muun muassa siinä, että asianajajien tulotasot eroavat selvästi toisistaan. Liikejuristien mediaanitulot ovat yli puolet suuremmat kuin muita toimeksiantoja hoitavilla asianajajilla. Tulotasojen eroa havainnollistaa myös Asianajajatutkimuksen tulos, jonka mukaan kymmenen prosenttia vastaajista ansaitsee yli euroa vuodessa, mutta kymmenellä prosentilla vuositulot jäävät alle euron. Asianajajien vuosiansioiden mediaani on euroa. Edellisen kerran asianajajien vuosiansioita selvitettiin vastaavalla kyselytutkimuksella vuonna Tuolloin vuosiansioiden mediaani oli noin euroa. Asianajajien ansiotason mediaani on siten kasvanut viidessä vuodessa 17,4 prosenttia. Tämä on hieman vähemmän kuin Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukainen 19,5 prosentin yleinen tulojen nousu. Asianajajat tekevät keskimäärin 46,1 tunnin työviikkoa. Työaika on pidentynyt vuodesta 2001, jolloin asianajajat työskentelivät keskimäärin 45 tuntia viikossa. Asianajajien tulot ovat kohonneet lähes yleisen ansiokehityksen mukaisesti, mutta tämä on edellyttänyt asianajajilta aiempaa pidempiä työviikkoja. Pääkaupunkiseudulla asianajajien tulot ovat kasvaneet enemmän kuin muualla Suomessa. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet ansiot niillä asianajajilla, jotka työskentelevät työsuhteisina asianajajina muiden omistamissa toimistoissa. Naisten ja miesten tuloerot ovat pienentyneet hieman edellisestä tutkimuksesta. Keskimääräinen arvonlisäveroton tuntihinta pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavilla asianajajilla on 221 euroa ja muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavilla 150 euroa. Yksityiset kansalaiset eivät siis maksa oikeudellisesta asiantuntijaavusta läheskään yhtä korkeita hintoja kuin yritykset. Arvonlisäverottoman tuntilaskutuksen keskiarvo tuomioistuinasioissa on 177 euroa ja tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa 182 euroa. Tuntiveloitukset ovat lähes kaksinkertaisia verrattuna oikeusapuasioista säädettyyn 91 euron tuntipalkkioon. Asianajotoiminnan harjoittaminen sääntöjen edellyttämällä tavalla aiheuttaa muun muassa niin suuria kuluja toimistojen ylläpidossa, että oikeusapupalkkioiden nykyinen taso on ongelmallinen. Asianajajien arvonlisäverottoman vuotuisen laskutuksen mediaani on euroa. Lähes puolet asianajotoimistojen laskutuksesta menee kuitenkin toimiston pyörittämiseen liittyviin kuluihin.

3 Tilastokeskuksen tietojen perusteella asianajoalan arvonlisäveroilmoituksiin perustuva liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä 350 miljoonaa euroa. Suuruusluokaltaan summa vastaa valtion talousarviossa 2008 oikeusministeriön, tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen ja syyttäjien toimintaan yhteensä varattuja varoja. Asianajotoimistot maksavat myös vuosittain valtiolle enemmän arvonlisäveroa kuin mitä valtio maksaa oikeusapupalkkioina yksityisille avustajille julkisena oikeusapuna. Asianajajien mukaan kilpailu toimialalla on lisääntynyt selvästi. Merkittävimpinä kilpailijoina pidetään muita asianajotoimistoja, lakiasiaintoimistoja, tilintarkastajia ja muita liikkeenjohdollisia konsultteja sekä oikeusaputoimistoja. Kovenevasta kilpailusta huolimatta asianajajat suhtautuvat luottavaisesti liikevaihdon kasvuun etenkin pääkaupunkiseudulla. Asianajajat ovat varsin tyytyväisiä työhönsä. He pitävät työtään haasteellisena ja mielenkiintoisena. Tärkeimpinä asioina työssä pidetään hyvää työilmapiiriä, työkavereita ja työn haasteellisuutta. Toisaalta työ on kuormittavaa ja päivät pitkiä. Tutkimuksessa tiedusteltiin, miten tärkeinä asianajajat pitävät tiettyjä työhön liitettyjä omaisuuksia ja miten he kokevat näiden ominaisuuksien toteutuvan työssään. Suurin ero toiveiden ja toteuman välillä oli vapaa-ajan kohdalla. Asianajajat arvostavat vapaaaikaa, mutta sitä jää heille käytännössä liian vähän. Riitta Leppiniemi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

4 TUTKIMUSRAPORTTI Promenade Research 9/2007 sivu 1/33 Promenade Research 10/2007

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ASIANAJAJAKUNNAN RAKENNE JA ASIANAJOTOIMISTOT 4 3 ASIANAJOTOIMISTOJEN KILPAILUTILANNE 7 4 LIIKEVAIHDON KASVUENNUSTEET 9 5 TYÖNTEKIJÄTARPEEN KASVUENNUSTEET 11 6 TALOUS JA MARKKINOINTI 13 7 ANSIOTASO 16 8 VIIKOTTAINEN TYÖAIKA 20 9 TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN OIKEUDENALOITTAIN JA TOIMEKSIANTOJEN VELOITUSPERUSTEET TOIMEKSIANTOJEN LASKUTUS ASIANAJAJIEN NÄKEMYKSET TYÖNSÄ SISÄLLÖSTÄ 29 Promenade Research 9/2007 sivu 2/33

6 1 JOHDANTO Asianajajatutkimuksella kartoitetaan toimialan näkymiä noin viiden vuoden välein. Asianajajille suunnattu kyselytutkimus on luotettavin tapa selvittää alan suhdannenäkymiä ja työviihtyvyyttä. Suomen Asianajajaliitto toteutti Asianajajatutkimus-nimellä kulkevan laajan asianajotoimialaa koskevan kartoituksen ensimmäisen kerran vuonna Sen jälkeen tutkimus on toteutettu vuosina 1976, 1980, 1987, 1993, 1997 ja Asianajajatutkimus 2007 perustuu kahteen aineistotyyppiin. Ensinnäkin tietoja asianajajakunnan ja asianajotoimistojen rakenteesta on saatu Suomen Asianajajaliiton jäsenrekisteristä ja liiton toimittamasta toimistoluettelosta. Toiseksi Promenade Research Oy toteutti keväällä 2007 laajan kyselytutkimuksen. Alan näkymiä selvittävä kyselylomake lähetettiin tuolloin kaikille asianajajille. Vastauksia palautettiin 684. Kyselyn vastausprosentti oli noin 40. Kaikki saadut vastaukset on käsitelty luottamuksellisesti. Asianajajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn vuoden 2006 tietojen pohjalta. Asianajajaliitosta kerätyt tilastotiedot asianajajakunnan rakenteesta ovat niin ikään vuodelta Tutkimuksen kysymyksiä ja sisältöä on tietyin osin uudistettu aiemmin toteutetuista Asianajajatutkimuksista. Näin ollen tulokset eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa. Nykyisellään tutkimus antaa kuitenkin aiempaa paremman kokonaiskuvan alan näkymistä. Asianajajatutkimuksen tuloksista julkaistaan tässä vaiheessa tämä yhteenveto. Tarkempia tutkimuksen tuloksia esitellään liiton jäsenlehden Advokaatin tulevissa artikkeleissa. Promenade Research 9/2007 sivu 3/33

7 2 ASIANAJAJAKUNNAN RAKENNE JA ASIANAJOTOIMISTOT Kaikki suomalaiset asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Liitto hyväksyy jäsenikseen vain jäsenyysedellytykset täyttävät lakimiehet. Liitto valvoo jäseniään. Kuka tahansa voi kannella asianajajan epäammattimaisesta käytöksestä liiton valvontalautakunnalle. Muilta oikeudellisia palveluita tarjoavilta lakimiehiltä puuttuu tällainen tehokas valvonta. Liiton jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2006 lopussa jäseniä oli Asianajajatutkimukseen vastanneista lakimiehistä 49 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudulla. Naisten osuus kaikista vastanneista on 28 prosenttia. Nämä osuudet vastaavat myös pääkaupunkiseutulaisten ja naisten osuutta liiton jäsenistössä. Niin ikään toimistojen kokoluokan osalta näyte on edustava. Esimerkiksi Helsingin alueelta vastanneista asianajajista kolmasosa työskentelee yli kymmenen osakkaan yrityksissä. Tämä vastaa suurissa toimistoissa työskentelevien osuutta myös Asianajajaliiton jäsenistössä. Koska kyselyn vastaajarakenne vastaa hyvin asianajajakunnan rakennetta, voidaan kyselyn vastausprosenttia (40 %) pitää tilastollisesti riittävänä. Kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista toimii asianajotoimistojen osakkaina tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työsuhteisina asianajajina työskentelee 26 prosenttia vastaajista ja julkisina oikeusavustajina 7 prosenttia. Auskultoinnin on suorittanut kolme neljäsosaa vastaajista. Vuoden 2006 lopussa Suomen Asianajajaliiton 1777 jäsenestä 1648 työskenteli asianajajina ja 129 julkisina oikeusavustajina. Jäsentilastojen mukaan yli kaksi kolmannesta asianajotoimistoista oli yhden tai kahden lakimiehen toimistoja. Vaikka suurten toimistojen voimakasta kasvua Helsingissä voidaankin pitää yhtenä toimialan trendeistä, on yli viiden lakimiehen toimistojen osuus kaikkien asianajotoimistojen joukossa alle 10 prosenttia. Tyypillisesti suomalaiset asianajotoimistot ovat yhden tai kahden osakkaan pienyrityksiä. Promenade Research 9/2007 sivu 4/33

8 Kaavio 1. Asianajajien lukumäärä v (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) Määrä Yhteensä Miehet Naiset Vuosi Kaavio 2: Asianajotoimistojen koot asianajajien ja toimistoissa työskentelevien lakimiesten lukumäärän perusteella (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) yli 5 asianajajaa (tai lakimiestä) 7 % 3-5 asianajajaa (tai lakimiestä) 15 % 2 asianajajaa (tai lakimiestä) 20 % 1 asianajaja 58 % Promenade Research 9/2007 sivu 5/33 Promenade Research 10/2007

9 Kaavio 3: Asianajajien ja toimistoissa työskentelevien lakimiesten ikärakenne (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) yli 60-vuotiaita 15 % alle 40-vuotiaita 23 % vuotiaita 30 % vuotiaita 32 % Kaavio 4: Asianajajien ja toimistoissa työskentelevien lakimiesten jakautuminen kokemusvuosien perusteella (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) yli 20 vuotta 24 % alle 10 vuotta 44 % vuotta 32 % Promenade Research 9/2007 sivu 6/33

10 3 ASIANAJOTOIMISTOJEN KILPAILUTILANNE Asianajajat ilmoittavat pahimpien kilpailijoidensa löytyvät alan sisältä, muista asianajotoimistoista. Seuraavaksi kovimpina kilpailijoina pidetään lakiasiaintoimistoja. Asianajajatutkimuksen vastaajien mukaan kilpailu asianajotoimialalla on lisääntynyt selvästi kolmen viimeisen vuoden aikana. Yli puolet asianajajista ilmoittaa kilpailun lisääntyneen jopa merkittävästi. Kilpailutilanteessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Eniten kilpailun koetaan kiristyneen pääkaupunkiseudulla ja vähiten kilpailun lisääntymistä ovat havainneet Kymen alueella toimivat asianajajat. Kovimpina kilpailijoina pidetään muita kotimaisia asianajotoimistoja. Ulkomaisia asianajotoimistoja pidetään kilpailijoina lähinnä pääkaupunkiseudulla. Jonkin verran kilpailua on myös oikeusaputoimistojen, lakiasiaintoimistojen sekä tilintarkastajien ja muiden liikkeenjohdollisten konsulttien kanssa. Edelliseen Asianajajatutkimukseen (2002) verrattuna alueelliset erot ovat tasoittuneet. Esimerkiksi tilintarkastajia ja liikkeenjohdollisia konsultteja ei enää pidetä pääkaupunkiseudulla sen suurempina kilpailijoina kuin muuallakaan maassa. Kaavio 5: Kilpailutilanne asianajotoimialalla Kuinka paljon kilpailu asianajotoimialalla on mielestäsi lisääntynyt kolmen viimeisen vuoden aikana? 60 % 40 % 27 % 42 % 20 % 0 % 4 % 9 % 10 % 7 % EOS 1 = Ei lainkaan 5 = Erittäin paljon Promenade Research 9/2007 sivu 7/33

11 Kaavio 6: Miten koet kilpailun omalla paikkakunnallasi suhteessa seuraaviin toimijoihin? (Kaikki vastaajat) Kotimaiset asianajotoimistot 3,7 Lakiasiaintoimistot Tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit Oikeusaputoimistot Pankkien notariaattiosastot tai muu toiminta 2,5 2,4 2,3 2,2 Tilitoimistot 1,8 Ulkomaiset asianajotoimistot 1,7 Hautaustoimistot* 1, =Ei lainkaan - 5=Erittäin paljon Kaavio 7: Miten koet kilpailun omalla paikkakunnallasi suhteessa seuraaviin toimijoihin? (1 2 lakimiehen toimistot) Kotimaiset asianajotoimistot 3,4 Oikeusaputoimistot 3,0 Lakiasiaintoimistot Pankkien notariaattiosastot tai muu toiminta 2,6 2,9 Tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit Tilitoimistot 2,1 2,3 Hautaustoimistot 1,6 Ulkomaiset asianajotoimistot 1, =Ei lainkaan - 5=Erittäin paljon * Useat hautaustoimistot tarjoavat perunkirjoitus- ja perinnönjakopalveluita. Promenade Research 9/2007 sivu 8/33

12 4 LIIKEVAIHDON KASVUENNUSTEET Asianajotoimistot uskovat toimialan liikevaihdon kasvavan maltillisesti lähivuosina. Alan liikevaihto on viidessä vuodessa kasvanut selvästi, mutta samalla myös asianajajien ja toimistoissa työskentelevien muiden lakimiesten määrä on noussut huomattavasti. Asianajotoimialalla uskotaan liikevaihdon kasvuun lähivuosina. Toimistoista 8 prosenttia uskoo liikevaihdon kasvavan merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi 38 prosenttia toimistoista arvioi kasvua tapahtuvan jonkin verran. Liikevaihdon laskua ennakoi puolestaan vain 13 prosenttia toimistoista. Liikevaihdon kasvuun luotetaan voimakkaimmin pääkaupunkiseudulla, jossa kasvuun uskoo 60 prosenttia toimistoista. Vähiten liikevaihdon kehitykseen luotetaan Kymen ja Mikkelin alueilla. Tilastokeskuksen mukaan asianajotoimistojen liikevaihto kasvoi vuodesta 2001 vuoteen 2006 noin 60 prosentilla. Tilastokeskuksen tietojen perusteella asianajoalan arvonlisäveroilmoituksiin perustuva liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä noin 350 miljoonaa euroa*. Samaan aikaan asianajajien lukumäärä kasvoi kuitenkin noin 1550:stä 1780:een ja asianajotoimistoissa työskentelevien muiden lakimiesten määrä noin 500:sta 630:een. * Tilastokeskus: Asianajotoimistojen kotimainen liikevaihto ilman arvonlisäveroa lisättynä arvonlisäverottomalla myynnillä, eli ulkomaille tapahtuvalla myynnillä (vienti). Promenade Research 9/2007 sivu 9/33

13 Kaavio 8: Kuinka arvioit asianajotoimistonne liikevaihdon kehittyvän seuraavien kolmen (3) vuoden aikana? Arvioin liikevaihdon lisääntyvän merkittävästi 8 % Arvioin liikevaihdon lisääntyvän jonkin verran Arvioin liikevaihdon pysyvän tämän hetkisellä tasolla 38 % 38 % Arvioin liikevaihdon vähentyvän jonkin verran Arvioin liikevaihdon vähentyvän merkittävästi 4 % 9 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Promenade Research 9/2007 sivu 10/33 Promenade Research 10/2007

14 5 TYÖNTEKIJÄTARPEEN KASVUENNUSTEET Asianajotoimiala tarvitsee palvelukseensa lähiaikoina etenkin nuoria lakimiehiä. Asianajajaliiton jäsenrekisterin mukaan 35 prosenttia asianajajista ja asianajotoimistoissa työskentelevistä lakimiehistä on yli 50-vuotiaita. Sukupolvenvaihdokseen ovat kuitenkin varautuneet vain harvat alan yli 50-vuotiaista yrittäjistä. Asianajotoimistot uskovat toimialan työntekijätarpeen kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa. Toimistoista 24 prosenttia uskoo, että etenkin nuorten lakimiesten tarve kasvaa jonkin verran seuraavan vuoden aikana. Sen sijaan kokeneiden lakimiesten ja harjoittelijoiden tarve kasvaa hitaammin. Pääkaupunkiseudun toimistot uskovat muun maan toimistoja useammin työvoimatarpeen kasvuun. Asianajotoimistoissa on suhteellisen harvoin varauduttu sukupolvenvaihdokseen. Niistä yli 50-vuotiaista vastaajista, jotka ovat toimistonsa vetovastuussa, vain alle viidennes on käynyt sukupolvenvaihdokseen liittyviä keskusteluja. Liki puolet yli 50- vuotiasta vastaajista ilmoittaa, ettei sukupolvenvaihdoksesta ole olemassa suunnitelmaa. Vain 6 prosenttia kertoo, että sukupolvenvaihdosta varten on tehty suunnitelma. Promenade Research 9/2007 sivu 11/33

15 Kaavio 9: Arvioi seuraavien työntekijätarpeiden kehitystä yhden (1) vuoden tähtäimellä. Kokeneet lakimiehet 2,1 Nuoret lakimiehet 2,2 Harjoittelijat (oik. yo:t) 2,1 Sihteerit 2,0 Muut 1, =pienenee - 3=kasvaa Kaavio 10: Onko toimistossanne varauduttu sukupolvenvaihdokseen. (yli 50-vuotiaat toimiston vetäjät) Kyllä, asiasta on olemassa suunnitelma 6 % Kyllä, asiasta on keskusteltu 16 % Ei, asiasta ei ole olemassa suunnitelmaa 46 % Asia ei ole ajankohtainen 26 % En osaa sanoa / Ei vastausta 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % Promenade Research 9/2007 sivu 12/33 Promenade Research 10/2007

16 6 TALOUS JA MARKKINOINTI Puolet asianajotoimistojen laskutuksesta menee toimiston pyörittämiseen liittyviin kuluihin. Asianajajien vuotuisissa laskutuksissa on huomattavia eroja. Asianajajien arvonlisäverottoman vuotuisen laskutuksen mediaani on euroa. Toimistoja markkinoidaan pitkälti samoin keinoin kuin viisi vuotta aiemmin. Ainoastaan internetin osuus markkinoinnissa on lisääntynyt selvästi. TALOUS Kulujen osuus asianajotoimistojen liikevaihdosta on keskimäärin 44,5 prosenttia. Vuoden 2002 Asianajajatutkimuksessa kuluprosentiksi laskettiin 54. Kuluprosentit eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia. Vuoden 2002 tutkimusta varten yritysanalyysejä tekevä Balance Consulting Oy kävi läpi 81 asianajotoimiston tilinpäätöstiedot vuodelta 2001 ja kulujen osuus laskettiin näin saatujen tietojen pohjalta. Vuoden 2007 tutkimuksessa asianajotoimistoja pyydettiin puolestaan itse ilmoittamaan kulujensa osuus vuodelta Sekä vuoden 2001 että vuoden 2006 tietojen perusteella kulujen osuus on noin puolet asianajotoimistojen liikevaihdosta. Erilaisten aineistonkeruutapojen vuoksi kulujen osuuden kehitystä ei kuitenkaan voida luotettavasti arvioida vuosien 2001 ja 2006 välillä. Vuoden 2007 tutkimuksessa saatu kulujen osuus liikevaihdosta perustuu kysymyslomakkeen osioon, jossa toimistoja pyydettiin ilmoittamaan seuraavat tiedot: liikevaihto kulut yhteensä voitto ennen veroja osakkaiden palkat osakkaiden palkkojen sivukulut osakkaiden luontoisedut työntekijöiden palkkakulut ja liiketoiminnan muut kulut markkinointikulujen osuus liikevaihdosta Promenade Research 9/2007 sivu 13/33

17 Asianajajien vuosittaisen arvonlisäverottoman kokonaislaskutuksen mediaani on kaavion 11 mukaisesti noin euroa. Laskutuksessa olevia eroja korostaa se, että 5 prosentilla laskutus ylittää euroa, mutta 5 prosentilla vastaajista se jää alle euron. Kaavio 11: Mikä oli arvonlisäveroton (alv 0%) kokonaislaskutuksesi itse tekemästäsi työstä vuonna 2006? Alle % 7 % % % 20 % Yli % 6 % 4 % 3 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % MARKKINOINTI Tyypillisimmin asianajajat markkinoivat toimintaansa päivälehdissä ja puhelinluetteloissa olevilla ilmoituksilla. Nämä mainostuskeinot olivat vuonna 2006 yhtä yleisiä kuin vuonna Sen sijaan internetin hyödyntäminen markkinoinnissa on lisääntynyt selvästi. Kyselyyn vastanneista toimistoista internet-sivut on nyt 55 prosentilla, kun vuonna 2001 sivut olivat 41 prosentilla. Asianajotoimistot ilmoittivat käyttävänsä markkinointiin 2,2 prosenttia liikevaihdostaan. Runsas neljännes toimistoista uskoo markkinointipanostustensa lisääntyvän tulevaisuudessa ja vain 6 prosenttia uskoo panostusten vähenevän. Promenade Research 9/2007 sivu 14/33 Promenade Research 10/2007

18 Kaavio 12: Miten toimistonne markkinoi toimintaansa? Ilmoitus puhelinluettelon keltaisilla sivuilla Ilmoitukset päivälehdissä Kotisivut Internetissä Luennointi kursseilla Sponsorointi Esitteet erilaisille kohderyhmille Henkilöstövaihdoksiin, huoneistomuutoksiin ja muihin muutoksiin liittyvät ilmoitukset Muulla tavalla Emme markkinoi Kansainvälisiin kongresseihin osallistuminen Työpaikkailmoitukset Uutiskirjeitä asiakkaille 20 % 20 % 12 % 16 % 12 % 18 % 11 % 18 % 10 % 9 % 9 % 4 % 8 % 9 % 4 % 9 % 41 % 35 % 35 % 70 % 59 % 57 % 57 % 55 % 2007 tutkimus 2002 tutkimus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaavio 13: Miten arvioit toimistonne markkinointipanostusten muuttuvan tulevaisuudessa? Lisääntyvät 26 % 22 % Pysyvät ennallaan 64 % 69 % Kaikki vastaajat Vähenevät 6 % 7 % 1-2 lakimiehen toimistot En osaa sanoa / ei vastausta 4 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Promenade Research 9/2007 sivu 15/33

19 7 ANSIOTASO Kyselyn mukaan asianajajien vuosiansiot ovat kasvaneet yleistä ansiotasoa hitaammin. Toimialan sisäiset tuloerot ovat erittäin selvät: liikejuristien mediaanitulot ovat yli puolet suuremmat kuin muita toimeksiantoja hoitavilla asianajajilla. Eroa havainnollistaa se, että 10 prosenttia vastaajista ansaitsee yli euroa vuodessa, mutta 10 prosentilla vastaajista vuositulot jäävät alle euron. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan asianajotoiminnasta ansaitsemansa kokonaistulot vuoden 2006 osalta. Henkilöyhtiömuotoisten toimistojen osakkaita kehotettiin laskemaan kokonaistuloihinsa verotettavan palkkatulon lisäksi myös heidän osuutensa yhtiön voitosta (riippumatta siitä jätettiinkö voitto nostamatta vai ei). Osakeyhtiömuotoisten toimistojen osakkaita pyydettiin puolestaan laskemaan kokonaistuloihinsa verotettavan palkkatulon lisäksi myös heidän osuutensa yhtiön voitosta (riippumatta siitä jätettiinkö voitto nostamatta tai maksettiinko voitto vastaajalle tai vastaajan omistamalle holding-yhtiölle). Asianajajien vuosiansioiden mediaani oli euroa (luvussa eivät mukana julkiset oikeusavustajat). Vuoden 2002 tutkimuksessa vuosiansioiden mediaani oli euroa. Asianajajien ansiotaso on siten kasvanut viidessä vuodessa 17,4 prosenttia. Yleinen ansiotaso on Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan noussut samalla ajanjaksolla 19,5 prosenttia. Asianajajien ansiotaso on edelleen selvästi korkein pääkaupunkiseudulla. Ero muuhun maahan on kasvanut hieman vuoden 2002 tutkimuksesta. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet ansiot asianajajilla, jotka työskentelevät työsuhteisina asianajajina muiden omistamissa toimistoissa. Naisten ja miesten väliset tuloerot ovat hieman pienentyneet edelliseen tutkimukseen verrattuna. Promenade Research 9/2007 sivu 16/33

20 Asianajajien ammattikunnan sisäiset tuloerot ovat erittäin selvät (kaavio 14). Vuosiansioita koskevien kyselytulosten perusteella selvitettiin, paljonko eniten ansaitseva kymmenes asianajajista hankkii vuodessa. Vastaavasti laskettiin, minkä euromäärän alle jäävät vähiten ansaitsevan kymmenyksen vuosiansiot. Kaavio 14: Asianajajien vuosiansiot alin 10%, mediaani ja ylin 10% tai yli euroa / v tai alle alin 10 % mediaani ylin 10% Seuraavan sivun kaaviossa 15 esitetään kootusti asianajajien vuositulojen (mediaani) kehitys vuodesta 1992 vuoteen Vuositulot on esitetty myös vastaajaryhmittäin, jos tällainen tieto on ollut saatavilla kutakin vuotta koskeneesta tutkimusta. Taulukossa on myös erotettu toisistaan liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat asianajajat ja pääosin muita toimeksiantoja hoitavat asianajajat. Liikejuristit ja muita toimeksiantoa hoitavat asianajajat on luokiteltu seuraavan säännön mukaisesti: 1. Liikejuridiikkaa pääasiassa hoitavia ovat vastaajat, jotka ovat kyselylomakkeessa ilmoittaneet päämiehistään yli puolien (yli 50 % päämiehistä) olevan yhteisöjä tai yrityksiä. 2. Muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavia ovat vastaajat, jotka ovat kyselylomakkeessa ilmoittaneet päämiehistään yli puolien (yli 50 % päämiehistä) olevan yksityishenkilöitä. Promenade Research 9/2007 sivu 17/33 Promenade Research 10/2007

21 Kaavio 15: Vuositulojen mediaanit (ilman julkisia oikeusavustajia) Vuositulojen mediaanit (euroa) Vuosi 2006 (euroa) Vuosi 2001 (euroa) Vuosi 1996 (euroa) Vuosi 1992 (euroa) ALUE Koko maa Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Tampere, Turku, Lahti, Oulu, Kuopio, Jyväskylä Muu Suomi SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 35 vuotta vuotta vuotta Yli 64 vuotta TYÖSUHDE Ammatinharjoittajat Työsuhteissa olevat Osakkaana asianajotoimistossa (jossa enemmän kuin yksi osakas) Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat * Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat * *Katso sivu 17, liikejuridisia toimeksiantoja hoitavien määrittely. Promenade Research 9/2007 sivu 18/33 Promenade Research 10/2007

22 Kaavio 16: Vuositulojen keskiarvot Vuositulojen keskiarvot (euroa) Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat Kaikki vastaajat YKSITYISET ASIANAJAJAT (ilman julkisia oikeusavustajia) ALUE Koko maa Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa Tampere, Turku, Lahti, Oulu, Kuopio tai Jyväskylä Muu Suomi SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 35 v v v yli 64 v TYÖSUHDE Ammatinharjoittajat Työsuhteissa olevat Osakkaana asianajotoimistossa (jossa enemmän kuin yksi osakas) JULKISET OIKEUSAVUSTAJAT Julkiset oikeusavustajat Promenade Research 9/2007 sivu 19/33

23 8 VIIKOTTAINEN TYÖAIKA Asianajajat tekevät pidempää työviikkoa kuin viisi vuotta sitten. Työviikot ovat huomattavan pitkiä etenkin Helsingissä ja liikejuridisissa toimistoissa. Tutkimuksen mukaan asianajajat tekevät keskimäärin 46,1 tunnin työviikkoa. Työaika on pidentynyt vuodesta 2001, jolloin asianajajat työskentelivät keskimäärin 45 tuntia viikossa. Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat asianajajat tekevät keskimäärin 47,5 tunnin pituista työviikkoa. Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavien työaika on keskimäärin 44,3 tuntia viikossa. Pääkaupunkiseudulla työviikko on selvästi pidempi kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudun asianajajat tekevät töitä keskimäärin 48,4 tuntia. Kaavio 17: Keskimääräinen viikoittainen työaika vuonna 2006, loma-aikojen ulkopuolella, sisältää myös viikonloppuisin tehtävän työn. (työtunnit) Osakkaana asianajotoimistossa (jossa enemmän kuin yksi osakas) 46,9 49,3 Asianajajana muiden omistamassa toimistossa 46,8 45,8 Yhteensä keskimäärin 46, "Yhdenmiehen" asianajotoimiston omistajana 43,8 43,2 Julkisena oikeusavustajana 42,1 40, h/vko Promenade Research 9/2007 sivu 20/33

24 Viikonloppuisin työskenteleminen on asianajajien keskuudessa varsin yleistä. Aina tai usein viikonlopputöitä tekee joka viides asianajaja. Lähes kaikki asianajajat tekevät töitä viikonloppuisin ainakin satunnaisesti. Ainoastaan 9 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tee lainkaan töitä viikonloppuisin. Sairaspäiviä asianajajille kertyy varsin vähän. Vastaajista 38 prosenttia ilmoittaa, ettei viettänyt vuonna 2006 yhtään sairaspäivää. Vastanneiden asianajajien työaika jakautuu keskimäärin siten, että 64 prosenttia työajasta koostuu päämiehiltä laskutettavista työtunneista. Kolmannes työajasta kuuluu muihin kuin laskutettaviin tehtäviin: oman toimiston hallintoon asianajajilta kuluu noin 17 prosenttia työtunneista, kouluttautumiseen 7 prosenttia ja muihin työhön liittyviin tehtäviin 12 prosenttia. Muutokset ajankäytön jakautumisessa ovat hyvin pieniä verrattuna vuoden 2002 tutkimukseen. Joka neljäs vastaaja on vuonna 2006 käyttänyt aikaa Asianajajaliiton luottamustehtävien hoitoon. 65 prosenttia asianajajista on käyttänyt täydennyskouluttautumiseensa yli 4 päivää vuodessa. Kaavio 18: Työskenteletkö viikonloppuisin? En lainkaan 9 % Satunnaisesti 46 % Toisinaan 25 % Usein 18 % Aina 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Promenade Research 9/2007 sivu 21/33 Promenade Research 10/2007

25 Kaavio 19: Vuoden 2006 aikana sairauden vuoksi menettämiesi työpäivien lukumäärä? 0 päivää 38 % 1-2 päivää 36 % 3-9 päivää 19 % 10 päivää tai enemmän 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaavio 20: Vuoden 2006 aikana pitämiesi lomapäivien lukumäärä? 1 viikko 1 % 2 viikkoa 3 % 3 viikkoa 11 % 4 viikkoa 23 % 4 viikkoa tai enemmän 60 % 0 % 10 %20 % 30 %40 % 50 %60 % 70 %80 % Promenade Research 9/2007 sivu 22/33 Promenade Research 10/2007

26 9 TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN OIKEUDENALOITTAIN JA TOIMEKSIANTOJEN VELOITUSPERUSTEET Kyselyyn vastanneiden asianajajien yhteenlasketusta laskutuksesta noin puolet kertyy tuomioistuinasioista ja puolet muista juridisista tehtävistä. Asianajajan tyypillisin laskutusperuste on tehtävän hoitoon kulunut aika. Kyselyyn vastanneiden asianajajien palkkiolaskutuksesta 45 prosenttia tuli vuonna 2006 tuomioistuinasioista ja 55 prosenttia muiden oikeudellisten tehtävien hoidosta. Laskutuksen perusteena käytetään yleisesti työhön kulunutta aikaa. Tätä niin sanottua aikaveloitusta käyttävät lähes kaikki asianajajat. Vastaajista 19 prosenttia käytti vuonna 2006 laskutusperusteenaan yksinomaan aikaveloitusta ja 69 prosenttia käytti sitä huomattavissa määrin. Aikaveloitusta käytettiin yleisesti sekä tuomioistuinasioissa että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Käsiteltävän asian luonne ei siten vaikuttanut veloitusperusteeseen. Asiakkaan kanssa etukäteen sovittua kiinteää hintaa ei käyttänyt vuonna 2006 kertakaan 31 prosenttia kyselyyn vastanneista asianajajista. Huomattavassa määrin kiinteää laskutushintaa käytti vain 3 prosenttia vastaajista. Tarjousmenettelyssä syntyneeseen hintasopimukseen oli tukeutunut vuoden aikana vähintään jonkin verran 29 prosenttia vastaajista. Asianajajien keskimääräinen arvonlisäveroton tuntihinta tuomioistuinasioissa oli 177 euroa (131 euroa vuonna 2001) ja tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa 182 euroa (161 euroa vuonna 2001). Tuntiveloitukset ovat siis lähes kaksinkertaisia verrattuna oikeusapuasioista säädettyyn 91 euron tuntipalkkioon. Promenade Research 9/2007 sivu 23/33 Promenade Research 10/2007

27 Yli kaksi kolmasosaa ilmoittaa käyttäneensä samaa tuntihintaa sekä tuomioistuinasioissa että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Vastaajista 13 prosenttia kertoo kuitenkin käyttäneensä korkeampaa tuntihintaa tuomioistuinasioissa kuin muissa toimeksiannoissa. Toisaalta 6 prosenttia ilmoittaa tuntihinnan olleen korkeampi muissa kuin tuomioistuinasioissa. Kolmannes asianajajista kertoo käyttävänsä eri tuntiveloitusta yritys- ja yksityisasiakkaille. Yli puolella asianajajista tuntiveloitus on kuitenkin pääsääntöisesti sama sekä yritys- että yksityisasiakkaille. Kaavio 21: Kuinka paljon käytät laskutusperusteena aikaveloitusta? En lainkaan 1 % 2 % Jonkin verran 4 % 11 % 2007 tutkimus 2002 tutkimus Huomattavasti 69 % 71 % Yksinomaan 12 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Promenade Research 9/2007 sivu 24/33 Promenade Research 10/2007

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Kymen, Mikkelin ja Itä- Suomen osastoista 49 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen osastoista 72 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot

Sisällys 1. Johdanto Asianajotoimistojen taustatiedot Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Asianajotoimistojen taustatiedot... 2 2.1 Tutkimukseen vastanneiden asianajotoimistojen taustatiedot... 3 3. Asianajotoimistojen koko ja pääasiallinen asiakasryhmä... 6 4.

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Suomalainen asianajajakunta

Suomalainen asianajajakunta Suomalainen asianajajakunta Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset

Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004. Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 Valtakunnalliset yhteenvetotulokset Asianajoalan Asiakastyytyväisyys 2004 - tutkimuksen perustiedot Kyselytutkimus asianajotoimistojen asiakkaille Tavoitteet: 1. Tarjota

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu

Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu Kiinteistönvälityksen pelisäännöt turvallinen asuntokauppa kaikkien etu Jukka Malila toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry Helsinki 13.5.2008 ESITYKSEN RAKENNE: - Johdanto - Kiinteistönvälitysalalla

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot