Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B HELSINKI Puh: (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi"

Transkriptio

1 Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B HELSINGFORS Tel: (09) KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B HELSINKI Puh: (09) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO A S I A N A J A J AT U T K I M U S

2 Puheenjohtajan katsaus Asianajajatutkimukseen: ASIANAJAJIEN TEHTÄVÄT AIEMPAA MONIPUOLISEMPIA Kahdeksannen kerran toteutettu Asianajajatutkimus osoittaa asianajajien työkentän laajenevan edelleen. Yhteiskunnan oikeudellistuessa asianajajat työskentelevät toisistaan suuresti poikkeavien toimeksiantojen parissa. Alan palkkiolaskutuksestakin enää 45 prosenttia tulee perinteisestä tuomioistuintyöstä. Selvästi yli puolet (55 %) laskutuksesta syntyy muusta oikeudellisesta avustamisesta, esimerkiksi erilaisista yrityskonsultaatioista. Laajeneva työkenttä edellyttää asianajajilta erikoistumista, jatkuvaa täydennyskouluttautumista ja piteneviä työviikkoja. Tyypillisten tai tavanomaisten asianajajatehtävien määrittely on aiempaa vaikeampaa. Toisistaan poikkeavat toimeksiannot näkyvät muun muassa siinä, että asianajajien tulotasot eroavat selvästi toisistaan. Liikejuristien mediaanitulot ovat yli puolet suuremmat kuin muita toimeksiantoja hoitavilla asianajajilla. Tulotasojen eroa havainnollistaa myös Asianajajatutkimuksen tulos, jonka mukaan kymmenen prosenttia vastaajista ansaitsee yli euroa vuodessa, mutta kymmenellä prosentilla vuositulot jäävät alle euron. Asianajajien vuosiansioiden mediaani on euroa. Edellisen kerran asianajajien vuosiansioita selvitettiin vastaavalla kyselytutkimuksella vuonna Tuolloin vuosiansioiden mediaani oli noin euroa. Asianajajien ansiotason mediaani on siten kasvanut viidessä vuodessa 17,4 prosenttia. Tämä on hieman vähemmän kuin Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukainen 19,5 prosentin yleinen tulojen nousu. Asianajajat tekevät keskimäärin 46,1 tunnin työviikkoa. Työaika on pidentynyt vuodesta 2001, jolloin asianajajat työskentelivät keskimäärin 45 tuntia viikossa. Asianajajien tulot ovat kohonneet lähes yleisen ansiokehityksen mukaisesti, mutta tämä on edellyttänyt asianajajilta aiempaa pidempiä työviikkoja. Pääkaupunkiseudulla asianajajien tulot ovat kasvaneet enemmän kuin muualla Suomessa. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet ansiot niillä asianajajilla, jotka työskentelevät työsuhteisina asianajajina muiden omistamissa toimistoissa. Naisten ja miesten tuloerot ovat pienentyneet hieman edellisestä tutkimuksesta. Keskimääräinen arvonlisäveroton tuntihinta pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavilla asianajajilla on 221 euroa ja muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavilla 150 euroa. Yksityiset kansalaiset eivät siis maksa oikeudellisesta asiantuntijaavusta läheskään yhtä korkeita hintoja kuin yritykset. Arvonlisäverottoman tuntilaskutuksen keskiarvo tuomioistuinasioissa on 177 euroa ja tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa 182 euroa. Tuntiveloitukset ovat lähes kaksinkertaisia verrattuna oikeusapuasioista säädettyyn 91 euron tuntipalkkioon. Asianajotoiminnan harjoittaminen sääntöjen edellyttämällä tavalla aiheuttaa muun muassa niin suuria kuluja toimistojen ylläpidossa, että oikeusapupalkkioiden nykyinen taso on ongelmallinen. Asianajajien arvonlisäverottoman vuotuisen laskutuksen mediaani on euroa. Lähes puolet asianajotoimistojen laskutuksesta menee kuitenkin toimiston pyörittämiseen liittyviin kuluihin.

3 Tilastokeskuksen tietojen perusteella asianajoalan arvonlisäveroilmoituksiin perustuva liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä 350 miljoonaa euroa. Suuruusluokaltaan summa vastaa valtion talousarviossa 2008 oikeusministeriön, tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen ja syyttäjien toimintaan yhteensä varattuja varoja. Asianajotoimistot maksavat myös vuosittain valtiolle enemmän arvonlisäveroa kuin mitä valtio maksaa oikeusapupalkkioina yksityisille avustajille julkisena oikeusapuna. Asianajajien mukaan kilpailu toimialalla on lisääntynyt selvästi. Merkittävimpinä kilpailijoina pidetään muita asianajotoimistoja, lakiasiaintoimistoja, tilintarkastajia ja muita liikkeenjohdollisia konsultteja sekä oikeusaputoimistoja. Kovenevasta kilpailusta huolimatta asianajajat suhtautuvat luottavaisesti liikevaihdon kasvuun etenkin pääkaupunkiseudulla. Asianajajat ovat varsin tyytyväisiä työhönsä. He pitävät työtään haasteellisena ja mielenkiintoisena. Tärkeimpinä asioina työssä pidetään hyvää työilmapiiriä, työkavereita ja työn haasteellisuutta. Toisaalta työ on kuormittavaa ja päivät pitkiä. Tutkimuksessa tiedusteltiin, miten tärkeinä asianajajat pitävät tiettyjä työhön liitettyjä omaisuuksia ja miten he kokevat näiden ominaisuuksien toteutuvan työssään. Suurin ero toiveiden ja toteuman välillä oli vapaa-ajan kohdalla. Asianajajat arvostavat vapaaaikaa, mutta sitä jää heille käytännössä liian vähän. Riitta Leppiniemi Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

4 TUTKIMUSRAPORTTI Promenade Research 9/2007 sivu 1/33 Promenade Research 10/2007

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ASIANAJAJAKUNNAN RAKENNE JA ASIANAJOTOIMISTOT 4 3 ASIANAJOTOIMISTOJEN KILPAILUTILANNE 7 4 LIIKEVAIHDON KASVUENNUSTEET 9 5 TYÖNTEKIJÄTARPEEN KASVUENNUSTEET 11 6 TALOUS JA MARKKINOINTI 13 7 ANSIOTASO 16 8 VIIKOTTAINEN TYÖAIKA 20 9 TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN OIKEUDENALOITTAIN JA TOIMEKSIANTOJEN VELOITUSPERUSTEET TOIMEKSIANTOJEN LASKUTUS ASIANAJAJIEN NÄKEMYKSET TYÖNSÄ SISÄLLÖSTÄ 29 Promenade Research 9/2007 sivu 2/33

6 1 JOHDANTO Asianajajatutkimuksella kartoitetaan toimialan näkymiä noin viiden vuoden välein. Asianajajille suunnattu kyselytutkimus on luotettavin tapa selvittää alan suhdannenäkymiä ja työviihtyvyyttä. Suomen Asianajajaliitto toteutti Asianajajatutkimus-nimellä kulkevan laajan asianajotoimialaa koskevan kartoituksen ensimmäisen kerran vuonna Sen jälkeen tutkimus on toteutettu vuosina 1976, 1980, 1987, 1993, 1997 ja Asianajajatutkimus 2007 perustuu kahteen aineistotyyppiin. Ensinnäkin tietoja asianajajakunnan ja asianajotoimistojen rakenteesta on saatu Suomen Asianajajaliiton jäsenrekisteristä ja liiton toimittamasta toimistoluettelosta. Toiseksi Promenade Research Oy toteutti keväällä 2007 laajan kyselytutkimuksen. Alan näkymiä selvittävä kyselylomake lähetettiin tuolloin kaikille asianajajille. Vastauksia palautettiin 684. Kyselyn vastausprosentti oli noin 40. Kaikki saadut vastaukset on käsitelty luottamuksellisesti. Asianajajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn vuoden 2006 tietojen pohjalta. Asianajajaliitosta kerätyt tilastotiedot asianajajakunnan rakenteesta ovat niin ikään vuodelta Tutkimuksen kysymyksiä ja sisältöä on tietyin osin uudistettu aiemmin toteutetuista Asianajajatutkimuksista. Näin ollen tulokset eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa. Nykyisellään tutkimus antaa kuitenkin aiempaa paremman kokonaiskuvan alan näkymistä. Asianajajatutkimuksen tuloksista julkaistaan tässä vaiheessa tämä yhteenveto. Tarkempia tutkimuksen tuloksia esitellään liiton jäsenlehden Advokaatin tulevissa artikkeleissa. Promenade Research 9/2007 sivu 3/33

7 2 ASIANAJAJAKUNNAN RAKENNE JA ASIANAJOTOIMISTOT Kaikki suomalaiset asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Liitto hyväksyy jäsenikseen vain jäsenyysedellytykset täyttävät lakimiehet. Liitto valvoo jäseniään. Kuka tahansa voi kannella asianajajan epäammattimaisesta käytöksestä liiton valvontalautakunnalle. Muilta oikeudellisia palveluita tarjoavilta lakimiehiltä puuttuu tällainen tehokas valvonta. Liiton jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2006 lopussa jäseniä oli Asianajajatutkimukseen vastanneista lakimiehistä 49 prosenttia työskentelee pääkaupunkiseudulla. Naisten osuus kaikista vastanneista on 28 prosenttia. Nämä osuudet vastaavat myös pääkaupunkiseutulaisten ja naisten osuutta liiton jäsenistössä. Niin ikään toimistojen kokoluokan osalta näyte on edustava. Esimerkiksi Helsingin alueelta vastanneista asianajajista kolmasosa työskentelee yli kymmenen osakkaan yrityksissä. Tämä vastaa suurissa toimistoissa työskentelevien osuutta myös Asianajajaliiton jäsenistössä. Koska kyselyn vastaajarakenne vastaa hyvin asianajajakunnan rakennetta, voidaan kyselyn vastausprosenttia (40 %) pitää tilastollisesti riittävänä. Kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista toimii asianajotoimistojen osakkaina tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työsuhteisina asianajajina työskentelee 26 prosenttia vastaajista ja julkisina oikeusavustajina 7 prosenttia. Auskultoinnin on suorittanut kolme neljäsosaa vastaajista. Vuoden 2006 lopussa Suomen Asianajajaliiton 1777 jäsenestä 1648 työskenteli asianajajina ja 129 julkisina oikeusavustajina. Jäsentilastojen mukaan yli kaksi kolmannesta asianajotoimistoista oli yhden tai kahden lakimiehen toimistoja. Vaikka suurten toimistojen voimakasta kasvua Helsingissä voidaankin pitää yhtenä toimialan trendeistä, on yli viiden lakimiehen toimistojen osuus kaikkien asianajotoimistojen joukossa alle 10 prosenttia. Tyypillisesti suomalaiset asianajotoimistot ovat yhden tai kahden osakkaan pienyrityksiä. Promenade Research 9/2007 sivu 4/33

8 Kaavio 1. Asianajajien lukumäärä v (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) Määrä Yhteensä Miehet Naiset Vuosi Kaavio 2: Asianajotoimistojen koot asianajajien ja toimistoissa työskentelevien lakimiesten lukumäärän perusteella (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) yli 5 asianajajaa (tai lakimiestä) 7 % 3-5 asianajajaa (tai lakimiestä) 15 % 2 asianajajaa (tai lakimiestä) 20 % 1 asianajaja 58 % Promenade Research 9/2007 sivu 5/33 Promenade Research 10/2007

9 Kaavio 3: Asianajajien ja toimistoissa työskentelevien lakimiesten ikärakenne (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) yli 60-vuotiaita 15 % alle 40-vuotiaita 23 % vuotiaita 30 % vuotiaita 32 % Kaavio 4: Asianajajien ja toimistoissa työskentelevien lakimiesten jakautuminen kokemusvuosien perusteella (Lähde: Asianajajaliiton jäsenrekisteri) yli 20 vuotta 24 % alle 10 vuotta 44 % vuotta 32 % Promenade Research 9/2007 sivu 6/33

10 3 ASIANAJOTOIMISTOJEN KILPAILUTILANNE Asianajajat ilmoittavat pahimpien kilpailijoidensa löytyvät alan sisältä, muista asianajotoimistoista. Seuraavaksi kovimpina kilpailijoina pidetään lakiasiaintoimistoja. Asianajajatutkimuksen vastaajien mukaan kilpailu asianajotoimialalla on lisääntynyt selvästi kolmen viimeisen vuoden aikana. Yli puolet asianajajista ilmoittaa kilpailun lisääntyneen jopa merkittävästi. Kilpailutilanteessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Eniten kilpailun koetaan kiristyneen pääkaupunkiseudulla ja vähiten kilpailun lisääntymistä ovat havainneet Kymen alueella toimivat asianajajat. Kovimpina kilpailijoina pidetään muita kotimaisia asianajotoimistoja. Ulkomaisia asianajotoimistoja pidetään kilpailijoina lähinnä pääkaupunkiseudulla. Jonkin verran kilpailua on myös oikeusaputoimistojen, lakiasiaintoimistojen sekä tilintarkastajien ja muiden liikkeenjohdollisten konsulttien kanssa. Edelliseen Asianajajatutkimukseen (2002) verrattuna alueelliset erot ovat tasoittuneet. Esimerkiksi tilintarkastajia ja liikkeenjohdollisia konsultteja ei enää pidetä pääkaupunkiseudulla sen suurempina kilpailijoina kuin muuallakaan maassa. Kaavio 5: Kilpailutilanne asianajotoimialalla Kuinka paljon kilpailu asianajotoimialalla on mielestäsi lisääntynyt kolmen viimeisen vuoden aikana? 60 % 40 % 27 % 42 % 20 % 0 % 4 % 9 % 10 % 7 % EOS 1 = Ei lainkaan 5 = Erittäin paljon Promenade Research 9/2007 sivu 7/33

11 Kaavio 6: Miten koet kilpailun omalla paikkakunnallasi suhteessa seuraaviin toimijoihin? (Kaikki vastaajat) Kotimaiset asianajotoimistot 3,7 Lakiasiaintoimistot Tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit Oikeusaputoimistot Pankkien notariaattiosastot tai muu toiminta 2,5 2,4 2,3 2,2 Tilitoimistot 1,8 Ulkomaiset asianajotoimistot 1,7 Hautaustoimistot* 1, =Ei lainkaan - 5=Erittäin paljon Kaavio 7: Miten koet kilpailun omalla paikkakunnallasi suhteessa seuraaviin toimijoihin? (1 2 lakimiehen toimistot) Kotimaiset asianajotoimistot 3,4 Oikeusaputoimistot 3,0 Lakiasiaintoimistot Pankkien notariaattiosastot tai muu toiminta 2,6 2,9 Tilintarkastajat ja muut liikkeenjohdolliset konsultit Tilitoimistot 2,1 2,3 Hautaustoimistot 1,6 Ulkomaiset asianajotoimistot 1, =Ei lainkaan - 5=Erittäin paljon * Useat hautaustoimistot tarjoavat perunkirjoitus- ja perinnönjakopalveluita. Promenade Research 9/2007 sivu 8/33

12 4 LIIKEVAIHDON KASVUENNUSTEET Asianajotoimistot uskovat toimialan liikevaihdon kasvavan maltillisesti lähivuosina. Alan liikevaihto on viidessä vuodessa kasvanut selvästi, mutta samalla myös asianajajien ja toimistoissa työskentelevien muiden lakimiesten määrä on noussut huomattavasti. Asianajotoimialalla uskotaan liikevaihdon kasvuun lähivuosina. Toimistoista 8 prosenttia uskoo liikevaihdon kasvavan merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi 38 prosenttia toimistoista arvioi kasvua tapahtuvan jonkin verran. Liikevaihdon laskua ennakoi puolestaan vain 13 prosenttia toimistoista. Liikevaihdon kasvuun luotetaan voimakkaimmin pääkaupunkiseudulla, jossa kasvuun uskoo 60 prosenttia toimistoista. Vähiten liikevaihdon kehitykseen luotetaan Kymen ja Mikkelin alueilla. Tilastokeskuksen mukaan asianajotoimistojen liikevaihto kasvoi vuodesta 2001 vuoteen 2006 noin 60 prosentilla. Tilastokeskuksen tietojen perusteella asianajoalan arvonlisäveroilmoituksiin perustuva liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä noin 350 miljoonaa euroa*. Samaan aikaan asianajajien lukumäärä kasvoi kuitenkin noin 1550:stä 1780:een ja asianajotoimistoissa työskentelevien muiden lakimiesten määrä noin 500:sta 630:een. * Tilastokeskus: Asianajotoimistojen kotimainen liikevaihto ilman arvonlisäveroa lisättynä arvonlisäverottomalla myynnillä, eli ulkomaille tapahtuvalla myynnillä (vienti). Promenade Research 9/2007 sivu 9/33

13 Kaavio 8: Kuinka arvioit asianajotoimistonne liikevaihdon kehittyvän seuraavien kolmen (3) vuoden aikana? Arvioin liikevaihdon lisääntyvän merkittävästi 8 % Arvioin liikevaihdon lisääntyvän jonkin verran Arvioin liikevaihdon pysyvän tämän hetkisellä tasolla 38 % 38 % Arvioin liikevaihdon vähentyvän jonkin verran Arvioin liikevaihdon vähentyvän merkittävästi 4 % 9 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Promenade Research 9/2007 sivu 10/33 Promenade Research 10/2007

14 5 TYÖNTEKIJÄTARPEEN KASVUENNUSTEET Asianajotoimiala tarvitsee palvelukseensa lähiaikoina etenkin nuoria lakimiehiä. Asianajajaliiton jäsenrekisterin mukaan 35 prosenttia asianajajista ja asianajotoimistoissa työskentelevistä lakimiehistä on yli 50-vuotiaita. Sukupolvenvaihdokseen ovat kuitenkin varautuneet vain harvat alan yli 50-vuotiaista yrittäjistä. Asianajotoimistot uskovat toimialan työntekijätarpeen kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa. Toimistoista 24 prosenttia uskoo, että etenkin nuorten lakimiesten tarve kasvaa jonkin verran seuraavan vuoden aikana. Sen sijaan kokeneiden lakimiesten ja harjoittelijoiden tarve kasvaa hitaammin. Pääkaupunkiseudun toimistot uskovat muun maan toimistoja useammin työvoimatarpeen kasvuun. Asianajotoimistoissa on suhteellisen harvoin varauduttu sukupolvenvaihdokseen. Niistä yli 50-vuotiaista vastaajista, jotka ovat toimistonsa vetovastuussa, vain alle viidennes on käynyt sukupolvenvaihdokseen liittyviä keskusteluja. Liki puolet yli 50- vuotiasta vastaajista ilmoittaa, ettei sukupolvenvaihdoksesta ole olemassa suunnitelmaa. Vain 6 prosenttia kertoo, että sukupolvenvaihdosta varten on tehty suunnitelma. Promenade Research 9/2007 sivu 11/33

15 Kaavio 9: Arvioi seuraavien työntekijätarpeiden kehitystä yhden (1) vuoden tähtäimellä. Kokeneet lakimiehet 2,1 Nuoret lakimiehet 2,2 Harjoittelijat (oik. yo:t) 2,1 Sihteerit 2,0 Muut 1, =pienenee - 3=kasvaa Kaavio 10: Onko toimistossanne varauduttu sukupolvenvaihdokseen. (yli 50-vuotiaat toimiston vetäjät) Kyllä, asiasta on olemassa suunnitelma 6 % Kyllä, asiasta on keskusteltu 16 % Ei, asiasta ei ole olemassa suunnitelmaa 46 % Asia ei ole ajankohtainen 26 % En osaa sanoa / Ei vastausta 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % Promenade Research 9/2007 sivu 12/33 Promenade Research 10/2007

16 6 TALOUS JA MARKKINOINTI Puolet asianajotoimistojen laskutuksesta menee toimiston pyörittämiseen liittyviin kuluihin. Asianajajien vuotuisissa laskutuksissa on huomattavia eroja. Asianajajien arvonlisäverottoman vuotuisen laskutuksen mediaani on euroa. Toimistoja markkinoidaan pitkälti samoin keinoin kuin viisi vuotta aiemmin. Ainoastaan internetin osuus markkinoinnissa on lisääntynyt selvästi. TALOUS Kulujen osuus asianajotoimistojen liikevaihdosta on keskimäärin 44,5 prosenttia. Vuoden 2002 Asianajajatutkimuksessa kuluprosentiksi laskettiin 54. Kuluprosentit eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia. Vuoden 2002 tutkimusta varten yritysanalyysejä tekevä Balance Consulting Oy kävi läpi 81 asianajotoimiston tilinpäätöstiedot vuodelta 2001 ja kulujen osuus laskettiin näin saatujen tietojen pohjalta. Vuoden 2007 tutkimuksessa asianajotoimistoja pyydettiin puolestaan itse ilmoittamaan kulujensa osuus vuodelta Sekä vuoden 2001 että vuoden 2006 tietojen perusteella kulujen osuus on noin puolet asianajotoimistojen liikevaihdosta. Erilaisten aineistonkeruutapojen vuoksi kulujen osuuden kehitystä ei kuitenkaan voida luotettavasti arvioida vuosien 2001 ja 2006 välillä. Vuoden 2007 tutkimuksessa saatu kulujen osuus liikevaihdosta perustuu kysymyslomakkeen osioon, jossa toimistoja pyydettiin ilmoittamaan seuraavat tiedot: liikevaihto kulut yhteensä voitto ennen veroja osakkaiden palkat osakkaiden palkkojen sivukulut osakkaiden luontoisedut työntekijöiden palkkakulut ja liiketoiminnan muut kulut markkinointikulujen osuus liikevaihdosta Promenade Research 9/2007 sivu 13/33

17 Asianajajien vuosittaisen arvonlisäverottoman kokonaislaskutuksen mediaani on kaavion 11 mukaisesti noin euroa. Laskutuksessa olevia eroja korostaa se, että 5 prosentilla laskutus ylittää euroa, mutta 5 prosentilla vastaajista se jää alle euron. Kaavio 11: Mikä oli arvonlisäveroton (alv 0%) kokonaislaskutuksesi itse tekemästäsi työstä vuonna 2006? Alle % 7 % % % 20 % Yli % 6 % 4 % 3 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % MARKKINOINTI Tyypillisimmin asianajajat markkinoivat toimintaansa päivälehdissä ja puhelinluetteloissa olevilla ilmoituksilla. Nämä mainostuskeinot olivat vuonna 2006 yhtä yleisiä kuin vuonna Sen sijaan internetin hyödyntäminen markkinoinnissa on lisääntynyt selvästi. Kyselyyn vastanneista toimistoista internet-sivut on nyt 55 prosentilla, kun vuonna 2001 sivut olivat 41 prosentilla. Asianajotoimistot ilmoittivat käyttävänsä markkinointiin 2,2 prosenttia liikevaihdostaan. Runsas neljännes toimistoista uskoo markkinointipanostustensa lisääntyvän tulevaisuudessa ja vain 6 prosenttia uskoo panostusten vähenevän. Promenade Research 9/2007 sivu 14/33 Promenade Research 10/2007

18 Kaavio 12: Miten toimistonne markkinoi toimintaansa? Ilmoitus puhelinluettelon keltaisilla sivuilla Ilmoitukset päivälehdissä Kotisivut Internetissä Luennointi kursseilla Sponsorointi Esitteet erilaisille kohderyhmille Henkilöstövaihdoksiin, huoneistomuutoksiin ja muihin muutoksiin liittyvät ilmoitukset Muulla tavalla Emme markkinoi Kansainvälisiin kongresseihin osallistuminen Työpaikkailmoitukset Uutiskirjeitä asiakkaille 20 % 20 % 12 % 16 % 12 % 18 % 11 % 18 % 10 % 9 % 9 % 4 % 8 % 9 % 4 % 9 % 41 % 35 % 35 % 70 % 59 % 57 % 57 % 55 % 2007 tutkimus 2002 tutkimus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaavio 13: Miten arvioit toimistonne markkinointipanostusten muuttuvan tulevaisuudessa? Lisääntyvät 26 % 22 % Pysyvät ennallaan 64 % 69 % Kaikki vastaajat Vähenevät 6 % 7 % 1-2 lakimiehen toimistot En osaa sanoa / ei vastausta 4 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Promenade Research 9/2007 sivu 15/33

19 7 ANSIOTASO Kyselyn mukaan asianajajien vuosiansiot ovat kasvaneet yleistä ansiotasoa hitaammin. Toimialan sisäiset tuloerot ovat erittäin selvät: liikejuristien mediaanitulot ovat yli puolet suuremmat kuin muita toimeksiantoja hoitavilla asianajajilla. Eroa havainnollistaa se, että 10 prosenttia vastaajista ansaitsee yli euroa vuodessa, mutta 10 prosentilla vastaajista vuositulot jäävät alle euron. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan asianajotoiminnasta ansaitsemansa kokonaistulot vuoden 2006 osalta. Henkilöyhtiömuotoisten toimistojen osakkaita kehotettiin laskemaan kokonaistuloihinsa verotettavan palkkatulon lisäksi myös heidän osuutensa yhtiön voitosta (riippumatta siitä jätettiinkö voitto nostamatta vai ei). Osakeyhtiömuotoisten toimistojen osakkaita pyydettiin puolestaan laskemaan kokonaistuloihinsa verotettavan palkkatulon lisäksi myös heidän osuutensa yhtiön voitosta (riippumatta siitä jätettiinkö voitto nostamatta tai maksettiinko voitto vastaajalle tai vastaajan omistamalle holding-yhtiölle). Asianajajien vuosiansioiden mediaani oli euroa (luvussa eivät mukana julkiset oikeusavustajat). Vuoden 2002 tutkimuksessa vuosiansioiden mediaani oli euroa. Asianajajien ansiotaso on siten kasvanut viidessä vuodessa 17,4 prosenttia. Yleinen ansiotaso on Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan noussut samalla ajanjaksolla 19,5 prosenttia. Asianajajien ansiotaso on edelleen selvästi korkein pääkaupunkiseudulla. Ero muuhun maahan on kasvanut hieman vuoden 2002 tutkimuksesta. Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet ansiot asianajajilla, jotka työskentelevät työsuhteisina asianajajina muiden omistamissa toimistoissa. Naisten ja miesten väliset tuloerot ovat hieman pienentyneet edelliseen tutkimukseen verrattuna. Promenade Research 9/2007 sivu 16/33

20 Asianajajien ammattikunnan sisäiset tuloerot ovat erittäin selvät (kaavio 14). Vuosiansioita koskevien kyselytulosten perusteella selvitettiin, paljonko eniten ansaitseva kymmenes asianajajista hankkii vuodessa. Vastaavasti laskettiin, minkä euromäärän alle jäävät vähiten ansaitsevan kymmenyksen vuosiansiot. Kaavio 14: Asianajajien vuosiansiot alin 10%, mediaani ja ylin 10% tai yli euroa / v tai alle alin 10 % mediaani ylin 10% Seuraavan sivun kaaviossa 15 esitetään kootusti asianajajien vuositulojen (mediaani) kehitys vuodesta 1992 vuoteen Vuositulot on esitetty myös vastaajaryhmittäin, jos tällainen tieto on ollut saatavilla kutakin vuotta koskeneesta tutkimusta. Taulukossa on myös erotettu toisistaan liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat asianajajat ja pääosin muita toimeksiantoja hoitavat asianajajat. Liikejuristit ja muita toimeksiantoa hoitavat asianajajat on luokiteltu seuraavan säännön mukaisesti: 1. Liikejuridiikkaa pääasiassa hoitavia ovat vastaajat, jotka ovat kyselylomakkeessa ilmoittaneet päämiehistään yli puolien (yli 50 % päämiehistä) olevan yhteisöjä tai yrityksiä. 2. Muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavia ovat vastaajat, jotka ovat kyselylomakkeessa ilmoittaneet päämiehistään yli puolien (yli 50 % päämiehistä) olevan yksityishenkilöitä. Promenade Research 9/2007 sivu 17/33 Promenade Research 10/2007

21 Kaavio 15: Vuositulojen mediaanit (ilman julkisia oikeusavustajia) Vuositulojen mediaanit (euroa) Vuosi 2006 (euroa) Vuosi 2001 (euroa) Vuosi 1996 (euroa) Vuosi 1992 (euroa) ALUE Koko maa Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Tampere, Turku, Lahti, Oulu, Kuopio, Jyväskylä Muu Suomi SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 35 vuotta vuotta vuotta Yli 64 vuotta TYÖSUHDE Ammatinharjoittajat Työsuhteissa olevat Osakkaana asianajotoimistossa (jossa enemmän kuin yksi osakas) Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat * Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat * *Katso sivu 17, liikejuridisia toimeksiantoja hoitavien määrittely. Promenade Research 9/2007 sivu 18/33 Promenade Research 10/2007

22 Kaavio 16: Vuositulojen keskiarvot Vuositulojen keskiarvot (euroa) Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat Kaikki vastaajat YKSITYISET ASIANAJAJAT (ilman julkisia oikeusavustajia) ALUE Koko maa Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa Tampere, Turku, Lahti, Oulu, Kuopio tai Jyväskylä Muu Suomi SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄRYHMÄ Alle 35 v v v yli 64 v TYÖSUHDE Ammatinharjoittajat Työsuhteissa olevat Osakkaana asianajotoimistossa (jossa enemmän kuin yksi osakas) JULKISET OIKEUSAVUSTAJAT Julkiset oikeusavustajat Promenade Research 9/2007 sivu 19/33

23 8 VIIKOTTAINEN TYÖAIKA Asianajajat tekevät pidempää työviikkoa kuin viisi vuotta sitten. Työviikot ovat huomattavan pitkiä etenkin Helsingissä ja liikejuridisissa toimistoissa. Tutkimuksen mukaan asianajajat tekevät keskimäärin 46,1 tunnin työviikkoa. Työaika on pidentynyt vuodesta 2001, jolloin asianajajat työskentelivät keskimäärin 45 tuntia viikossa. Pääasiassa liikejuridisia toimeksiantoja hoitavat asianajajat tekevät keskimäärin 47,5 tunnin pituista työviikkoa. Pääasiassa muita kuin liikejuridisia toimeksiantoja hoitavien työaika on keskimäärin 44,3 tuntia viikossa. Pääkaupunkiseudulla työviikko on selvästi pidempi kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudun asianajajat tekevät töitä keskimäärin 48,4 tuntia. Kaavio 17: Keskimääräinen viikoittainen työaika vuonna 2006, loma-aikojen ulkopuolella, sisältää myös viikonloppuisin tehtävän työn. (työtunnit) Osakkaana asianajotoimistossa (jossa enemmän kuin yksi osakas) 46,9 49,3 Asianajajana muiden omistamassa toimistossa 46,8 45,8 Yhteensä keskimäärin 46, "Yhdenmiehen" asianajotoimiston omistajana 43,8 43,2 Julkisena oikeusavustajana 42,1 40, h/vko Promenade Research 9/2007 sivu 20/33

24 Viikonloppuisin työskenteleminen on asianajajien keskuudessa varsin yleistä. Aina tai usein viikonlopputöitä tekee joka viides asianajaja. Lähes kaikki asianajajat tekevät töitä viikonloppuisin ainakin satunnaisesti. Ainoastaan 9 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tee lainkaan töitä viikonloppuisin. Sairaspäiviä asianajajille kertyy varsin vähän. Vastaajista 38 prosenttia ilmoittaa, ettei viettänyt vuonna 2006 yhtään sairaspäivää. Vastanneiden asianajajien työaika jakautuu keskimäärin siten, että 64 prosenttia työajasta koostuu päämiehiltä laskutettavista työtunneista. Kolmannes työajasta kuuluu muihin kuin laskutettaviin tehtäviin: oman toimiston hallintoon asianajajilta kuluu noin 17 prosenttia työtunneista, kouluttautumiseen 7 prosenttia ja muihin työhön liittyviin tehtäviin 12 prosenttia. Muutokset ajankäytön jakautumisessa ovat hyvin pieniä verrattuna vuoden 2002 tutkimukseen. Joka neljäs vastaaja on vuonna 2006 käyttänyt aikaa Asianajajaliiton luottamustehtävien hoitoon. 65 prosenttia asianajajista on käyttänyt täydennyskouluttautumiseensa yli 4 päivää vuodessa. Kaavio 18: Työskenteletkö viikonloppuisin? En lainkaan 9 % Satunnaisesti 46 % Toisinaan 25 % Usein 18 % Aina 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Promenade Research 9/2007 sivu 21/33 Promenade Research 10/2007

25 Kaavio 19: Vuoden 2006 aikana sairauden vuoksi menettämiesi työpäivien lukumäärä? 0 päivää 38 % 1-2 päivää 36 % 3-9 päivää 19 % 10 päivää tai enemmän 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaavio 20: Vuoden 2006 aikana pitämiesi lomapäivien lukumäärä? 1 viikko 1 % 2 viikkoa 3 % 3 viikkoa 11 % 4 viikkoa 23 % 4 viikkoa tai enemmän 60 % 0 % 10 %20 % 30 %40 % 50 %60 % 70 %80 % Promenade Research 9/2007 sivu 22/33 Promenade Research 10/2007

26 9 TOIMEKSIANTOJEN JAKAUTUMINEN OIKEUDENALOITTAIN JA TOIMEKSIANTOJEN VELOITUSPERUSTEET Kyselyyn vastanneiden asianajajien yhteenlasketusta laskutuksesta noin puolet kertyy tuomioistuinasioista ja puolet muista juridisista tehtävistä. Asianajajan tyypillisin laskutusperuste on tehtävän hoitoon kulunut aika. Kyselyyn vastanneiden asianajajien palkkiolaskutuksesta 45 prosenttia tuli vuonna 2006 tuomioistuinasioista ja 55 prosenttia muiden oikeudellisten tehtävien hoidosta. Laskutuksen perusteena käytetään yleisesti työhön kulunutta aikaa. Tätä niin sanottua aikaveloitusta käyttävät lähes kaikki asianajajat. Vastaajista 19 prosenttia käytti vuonna 2006 laskutusperusteenaan yksinomaan aikaveloitusta ja 69 prosenttia käytti sitä huomattavissa määrin. Aikaveloitusta käytettiin yleisesti sekä tuomioistuinasioissa että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Käsiteltävän asian luonne ei siten vaikuttanut veloitusperusteeseen. Asiakkaan kanssa etukäteen sovittua kiinteää hintaa ei käyttänyt vuonna 2006 kertakaan 31 prosenttia kyselyyn vastanneista asianajajista. Huomattavassa määrin kiinteää laskutushintaa käytti vain 3 prosenttia vastaajista. Tarjousmenettelyssä syntyneeseen hintasopimukseen oli tukeutunut vuoden aikana vähintään jonkin verran 29 prosenttia vastaajista. Asianajajien keskimääräinen arvonlisäveroton tuntihinta tuomioistuinasioissa oli 177 euroa (131 euroa vuonna 2001) ja tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa 182 euroa (161 euroa vuonna 2001). Tuntiveloitukset ovat siis lähes kaksinkertaisia verrattuna oikeusapuasioista säädettyyn 91 euron tuntipalkkioon. Promenade Research 9/2007 sivu 23/33 Promenade Research 10/2007

27 Yli kaksi kolmasosaa ilmoittaa käyttäneensä samaa tuntihintaa sekä tuomioistuinasioissa että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä asioissa. Vastaajista 13 prosenttia kertoo kuitenkin käyttäneensä korkeampaa tuntihintaa tuomioistuinasioissa kuin muissa toimeksiannoissa. Toisaalta 6 prosenttia ilmoittaa tuntihinnan olleen korkeampi muissa kuin tuomioistuinasioissa. Kolmannes asianajajista kertoo käyttävänsä eri tuntiveloitusta yritys- ja yksityisasiakkaille. Yli puolella asianajajista tuntiveloitus on kuitenkin pääsääntöisesti sama sekä yritys- että yksityisasiakkaille. Kaavio 21: Kuinka paljon käytät laskutusperusteena aikaveloitusta? En lainkaan 1 % 2 % Jonkin verran 4 % 11 % 2007 tutkimus 2002 tutkimus Huomattavasti 69 % 71 % Yksinomaan 12 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Promenade Research 9/2007 sivu 24/33 Promenade Research 10/2007

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 23 Jalkapalloilijoiden palkat ja luontoisedut 21-23 25 2 281 246 189 15 1 1892 2123 175 Luontoisedut Peruspalkka 5 21 22 23 Palkkatutkimus 23 Pelaajayhdistys tekee vuosittain

Lisätiedot

Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta

Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta Jäsenten käsityksiä hyvästä hallinnosta Osaraportti, työelämätutkimus 01 Akavan Erityisalat TNS Gallup 1 Johdanto Tämä on Akavan Erityisalat AE ry:n työelämätutkimus 01:n osaraportti, jossa kerrotaan järjestön

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta

Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajille tehty kyselytutkimus sovintoneuvotteluista ja sovittelusta Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Pulkkinen 1. Olen Vastaajien määrä: 201 2. Minkä ikäinen olet? 29 39-vuotiaita yht. 43 40 49-vuotiaita

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen!

Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen! Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen! Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 2014 Tampere Kari Äikäs 2014 1 Tehostamisen tavoitteet Parempi taloudellinen tulos Parempi asiakaspalvelu Vähemmän

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Toimeksisaajan puolesta asiaa hoitaa vastuuhenkilönä ensisijaisesti: Asianajaja, varatuomari Janne Jokinen

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Toimeksisaajan puolesta asiaa hoitaa vastuuhenkilönä ensisijaisesti: Asianajaja, varatuomari Janne Jokinen TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. TOIMEKSIANTAJA Nimi: Y-tunnus/hlötunnus: Osoite (ja laskutusosoite): Puh.: Fax: Sähköpostiosoite: Yhteyshenkilö: 2. TOIMEKSISAAJA Asianajotoimisto Jokinen & Associates Oy (Y-tunnus

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot