Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

2 Sisällys 1 Johdanto Selvityksen taustaa Aineistonkeruu Asukaskyselyn tulokset Taustamuuttujat Hoito Palvelutalokohtaiset arvosanat hoidosta Ruoka Kohtelu Itsemääräämisoikeus Vierailut Viihtyisyys, turvallisuus ja ympäristö Palautteet ja toiveet Lopuksi...20 Lähteet...21 Liite: haastattelurunko

3 Johdanto Tampereen kaupungin palveluiden järjestämisestä vastaa tilaajaryhmä, joka myös seuraa ja arvioi asiakkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin ja palveluiden laatuun. Tässä raportissa esitellään kolmen palvelutalon (Viola kodin, Taatalan ja Keinupuiston) asumispalvelujen asiakkaille vuonna 2013 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Selvitystä varten tehtiin 83 haastattelua näiden kolmen palvelutalon kaupungin osoittamille pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkaille. Kysymysten aiheet liittyivät asukkaiden hoitoon, kohteluun, itsemääräämisoikeuteen, vierailuihin, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Kyselyn tavoitteena on saada kattava käsitys palvelukotien asukkaiden tyytyväisyydestä saamiinsa palveluihin ja siten mahdollisesti löytää palveluille kehittämiskohteita. Selvityksen toteutti kaupungin tilaajaryhmän Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen yhteistyössä kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin sekä palveluntuottajien kanssa. Käytännön toteutuksesta vastasi tilaajaryhmän harjoittelija Leena Tuutijärvi Tampereen yliopistosta. 3

4 Selvityksen taustaa Asumispalvelu tarkoittaa hoidon ja asumisen yhdistämistä, ja mahdollisuutta osallistua yhteiseen ohjelmaan muiden asukkaiden kanssa (Tampereen kaupunki 2013a). Kiinnostuksen kohteena tässä raportissa on pitkäaikainen asuminen, lyhytaikainen asumispalvelu ei kuulu selvityksen piiriin. Tampereen kaupungilla pyritään siihen, että ikäihmiset voivat asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista erilaisten tukipalvelujen avulla. Mikäli kotona asuminen ei tukitoimienkaan avustuksella enää onnistu, vaihtoehtona on asuminen palvelutalossa tai ryhmäkodissa. Kaupunki järjestää asumispalveluja yhdessä monien eri toimijoiden kanssa. Palvelutaloihin hakeudutaan oman alueen kotihoidon asiakasohjauksen ja edelleen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon asiakasohjauksen (IKI SAS) kautta. Asukkaalle tehdään henkilökohtainen palvelu ja hoitosuunnitelma, jossa käydään läpi yksilöllinen palvelutarve ja sovitaan palvelujen järjestämisestä. (Tampereen kaupunki 2013b.) Asumispalvelut on jaettu erilaisiin tuotteisiin, joita on pääasiallisesti palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tuettu asuminen on poistuva palvelu, jossa asukas ei tarvitse päivittäiseen selviytymiseensä paljoa apua. Palveluasuminen kattaa lyhyesti ilmaistuna seuraavat palvelut: tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa avustaminen klo 7 22, hoitajakutsu jolla saa avun myös yöaikaan, tarvittava tuki, ohjaus ja neuvonta joka päivä, lääkehuollon järjestäminen, tarvittavat sairaanhoitopalvelut, vaatehuollossa avustaminen, kodin ylläpitosiivous kerran kuukaudessa, saunomispalvelu ja peseytymisapu sekä turvapalvelu. Palveluasuminen ei sisällä aterioita, vaan asukas voi halutessaan ostaa ateriat palvelutalosta. Tehostetun palveluasumisen asiakas voi asua palveluasunnossa tai ryhmäkodissa. Tehostettu palveluasuminen sisältää ympärivuorokautisen hoidon, avun, ohjauksen ja tuen, tarvittavat sairaanhoitopalvelut kuten lääkehoidosta huolehtimisen, asuinympäristön siivouksesta ja vaate ja liinavaatehuollosta huolehtimisen, tarvittavan peseytymisavun, henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta ja puhtaudesta huolehtimisen, wc käynneissä avustamisen tarpeen mukaan ja turvapalvelun. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy ateriat (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) ja tarvittaessa syömisessä avustaminen. (Tampereen kaupunki 2013a.) Tämän raportin kohteena olevat Taatalan palvelukoti, Viola koti ja Keinupuiston palvelukoti ovat yksityisten toimijoiden ylläpitämiä palvelutaloja, joista Tampereen kaupunki ostaa asumispalveluita. Viola kodin asumispalveluista vastaa Viola kotiyhdistys ry. Palvelutalossa on yhteensä 60 palveluasuntoa, joihin sisältyy yhdeksän hengen ryhmäkoti, muut palveluasunnot ovat yksiöitä ja kaksioita. (Viola koti 2013.) Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry omistaa kiinteis 4

5 töt Keinupuiston ja Taatalan palvelutaloissa, ja hoitopalvelut kyseisissä palvelutaloissa tuottaa Pirkanmaan Senioripalvelut Oy. Keinupuiston palvelutalossa on 13 palveluasuntoa ja 15 hengen ryhmäkoti, Taatalassa puolestaan on 30 pitkäaikaista palveluasuntoa. (Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 2013.) Kyselyn toteutusaikana Violassa oli 48 kaupungin osoittamaa asukasta, Taatalassa 27 ja Keinupuistossa Aineistonkeruu Selvitystä varten haastateltiin kesällä 2013 kyseisten kolmen palvelutalon asukkaista ne, jotka olivat kaupungin osoittamia asiakkaita. Heitä oli kaiken kaikkiaan 104 asukasta, joista haastateltiin yhteensä 83. Osa asukkaista ei kyennyt vastaamaan (vaikeimmin muistisairaat), osa ei ollut paikalla, ja kaksi asukkaista ei halunnut ottaa osaa tutkimukseen. Vastausprosentiksi saatiin kuitenkin 80. Haastatteluissa seurattiin tarkasti ennalta laadittua kysymyslomaketta, eli kyseessä oli strukturoitu lomakehaastattelu. Lomake on liitteenä raportin lopussa. Lomakkeessa oli 29 varsinaista kysymystä ja kuusi taustatietokysymystä, ja kaikkiin kysymyksiin oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Jotta myös he, joiden toimintakyky on eniten alentunut, pystyisivät vastaamaan kyselyyn, suurin osa kysymyksistä oli selkeitä kyllä/ei kysymyksiä. Kysymyksiin oli myös mahdollista antaa vapaata palautetta. Haastattelut järjestettiin yleensä asukkaan omassa asunnossa tai huoneessa, tai muussa rauhallisessa tilassa, jossa haastattelijan oli mahdollista keskustella vastaajan kanssa kahden. Palvelutalojen henkilökunta avusti kyselyn toteutuksessa muun muassa informoimalla tutkimuksesta haastateltaville ja kertomalla haastattelijalle, mikäli haastateltavan kanssa olisi erityisesti huomioitava jotain, esimerkiksi heikentynyt kuulo. Haastattelujen kesto vaihteli melko paljon, riippuen haastateltavan puheliaisuudesta ja toimintakyvystä. Pisimmillään haastatteluun saattoi mennä tunti, mutta osaan haastatteluja kului vain noin 15 minuuttia. Keskimääräinen aika oli kuitenkin noin puoli tuntia per haastattelu. 5

6 Asukaskyselyn tulokset Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä liittyen asumispalvelujen eri osa alueisiin: hoitoon, kohteluun, itsemääräämisoikeuteen, vierailuihin sekä viihtyisyyteen ja ympäristöön Taustamuuttujat Haastatelluista asumispalvelujen asiakkaista reilu 70 prosenttia oli naisia ja vajaa 30 prosenttia miehiä. KUVIO 1. Haastatellun sukupuoli. Suurin osa haastatelluista (51 prosenttia) oli vuotiaita. Seuraavaksi eniten oli yli 90 vuotiaita, joita oli noin 27 prosenttia vastaajista vuotiaita oli vajaa 15 prosenttia, ja loput olivat alle 71 vuotiaita. KUVIO 2. Haastatellun ikä. 6

7 Noin puolet vastaajista asui Viola kodissa, ja Taatalassa ja Keinupuistossa asui molemmissa noin neljäsosa haastatelluista. Vastaajien määrät seuraavat kaupungin osoittamien asukkaiden määriä kyseisissä palvelukodeissa. KUVIO 3. Palvelukoti, jossa haastateltu asuu. Vastaajien asumispalvelutuote kysyttiin henkilökunnalta, sillä oletettavasti kaikki vastaajat eivät olisi osanneet itse sitä nimetä. Yli puolet haastatelluista (54 prosenttia) kuului palveluasumisen piiriin, viidesosan (19 prosenttia) palvelutuote oli tehostettu palveluasuminen palveluasunnossa ja noin 16 prosenttia asui ryhmäkodissa tehostetun palveluasumisen tuotteessa. Vähiten (11 prosenttia) oli tuettuun asumiseen kuuluvia. KUVIO 4. Haastatellun asumispalvelu. Palvelukodissa asutun ajan kesto jakaantui melko tasaisesti vastaajien kesken. Eniten oli 1 3 vuotta palvelukodissa asuneita (noin 27 prosenttia). Alle vuoden, 3 5 vuotta ja yli seitsemän vuotta asuneita oli lähes yhtä paljon, kutakin noin 20 prosenttia. 5 7 vuotta asuneita oli vähiten, alle 16 prosenttia vastaajista. 7

8 KUVIO 5. Aika, jonka haastateltu on ollut asukkaana. Suurimmalla osalla vastaajista oli lähisukulaisia, noin kuudella prosentilla ei ollut. KUVIO 6. Onko haastatellulla lähisukulaisia Hoito Kyselyn hoito osiossa kysyttiin haastateltavien kokemuksia ja mielipiteitä hoidosta sekä tarjotusta ruoasta. Ensiksi kysyttiin, onko vastaaja tietoinen palvelu ja hoitosuunnitelmastaan, ja onko hän osallistunut suunnitelman laatimiseen. Palvelu ja hoitosuunnitelma tehdään kaikille asukkaille. 59 prosenttia haastatelluista oli sitä mieltä, että heille on tehty palvelu ja hoitosuunnitelma, 30 prosenttia ei tiennyt tai muistanut suunnitelman tekoa ja 11 prosenttia oli sitä mieltä, ettei heille ole tehty suunnitelmaa. 81 prosenttia heistä, jotka olivat tietoisia palveluja hoitosuunnitelmastaan, sanoivat osallistuneensa suunnitelmansa laatimiseen. 8

9 KUVIO 7. Onko vastaaja tietoinen palvelu ja hoitosuunnitelmastaan. Hieman yli puolet vastaajista tiesi, kuka on heidän omahoitajansa. KUVIO 8. Tietääkö vastaaja, kuka on hänen omahoitajansa. 96 prosenttia haastatelluista oli sitä mieltä, että he saavat palvelukodissa hyvää hoitoa. Vain alle neljä prosenttia ei pitänyt hoitoa hyvänä. KUVIO 9. Saako vastaaja mielestään hyvää hoitoa. Asukkaista 83 prosenttia koki, että heidän on hyvä olla palvelukodissa koko ajan. Melkein aina olonsa hyväksi tuntevia oli 11 prosenttia. Alle viisi prosenttia vastasi, että heidän on 9

10 hyvä olla palvelukodissa joskus, ja vain yksi vastaaja ilmoitti, ettei hänen ole koskaan hyvä olla palvelukodissa. KUVIO 10. Onko vastaajan hyvä olla palvelukodissa. Noin 93 prosenttia haastatelluista saa mielestään tarvittaessa apua ja tukea päivittäisessä toiminnassaan. Moni kommentoi vapaapalautteessa, että apu on saatavilla turvapuhelimen kautta: Napinpainalluksen päässä on apu. Suuri enemmistö vastaajista oli siis tyytyväisiä avun saamiseen, mutta jotkut kokivat, että avunsaantia joutuu odottamaan tai se vaihtelee hoitohenkilöstä riippuen. Lisäksi kaksi vastaajaa koki, että hoidossa oli tapahtunut huolimattomuusvirheitä. KUVIO 11. Saako vastaaja tarvittaessa apua ja tukea. Kun vastaajilta kysyttiin arvosanaa hoidolle palvelukodissa asteikolla yhdestä viiteen (1 = huono, 5 = erinomainen), noin 85 prosenttia vastaajista antoi vähintään arvosanan 4. Vain kolme prosenttia antoi arvosanan 2, eikä yksikään arvosanaa 1. Keskimääräinen arvosana hoidolle oli 4,10, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Haastatelluista 15 ei osannut sanoa arvosanaa hoidolle, mikä usein johtui muistisairaudesta tai muuten heikentyneestä toimintakyvystä. 10

11 KUVIO 12. Arvio hoidosta Palvelutalokohtaiset arvosanat hoidosta Ohessa on laskettuna talokohtaiset keskiarvot asukkaiden antamille arvioille palvelukodin hoidosta. Asiakkaiden antamaa arviota palvelusta käytetään bonus sanktiomallin yhtenä mittarina Tampereen kaupungin ja palveluntuottajan välisissä sopimuksissa. Viola kodin hoidosta haastatellut antoivat keskimääräiseksi arvosanaksi 4,38, mikä oli näiden kolmen palvelutalon osalta korkein arvosana. Keinupuiston keskiarvosana oli 3,94, ja Taatala puolestaan sai arvosanan 3,80. KUVIO 13. Arvio hoidosta palvelutaloittain. 11

12 3.2.2 Ruoka Haastatelluilta kysyttiin mielipiteitä myös palvelukodeissa tarjotusta ruoasta. Yli 80 prosenttia vastasi saavansa hyvää ruokaa palvelukodissa, ja 12 prosenttia kertoi ruoan olevan mielestään vaihtelevasti hyvää. Vain vajaa kahdeksan prosenttia ei pitänyt tarjottua ruokaa hyvänä. KUVIO 14. Saako vastaaja hyvää ruokaa. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että ruokaa on riittävästi ja että he saavat halutessaan päivittäin päiväkahvit palvelukodissa. Kun haastatelluilta kysyttiin, haluaisivatko he vaikuttaa ruokalistaan, noin 66 prosenttia ei kokenut tarpeelliseksi vaikuttaa siihen. Vapaassa palautteessa monet vastaajat sanoivat, että ei ole tarvetta vaikuttaa ruokalistaan, koska ruoka on hyvää. Osassa palautteita toivottiin enemmän vaihtelua ruokalistaan. Muuten palautteessa oli yksittäisiä toivomuksia, esimerkiksi yksi vastaaja kertoi kalaruoan olevan hänen mieliruokaansa ja toinen taas toivoi, että kalaa olisi vähemmän. KUVIO 15. Ruokalistaan vaikuttaminen. 12

13 3.3 Kohtelu Vastaajilta kysyttiin kohtelu osiossa palvelukodin henkilökunnan kohtelusta, ystävällisyydestä ja ammattitaidosta. Lisäksi tiedusteltiin, saako vastaaja mielestään riittävästi aikaa itselleen henkilökunnalta. Yli puolet haastatelluista vastasi henkilökunnan kohtelevan heitä hyvin, ja 41 prosentin mielestä kohtelu on erittäin hyvää. Kohtelua piti melko hyvänä kuusi prosenttia, ja vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että häntä kohdellaan melko huonosti. Kokonaisuutena asukkaat ovat siis hyvin tyytyväisiä henkilökunnalta saamaansa kohteluun palvelukodeissa. KUVIO 16. Miten henkilökunta kohtelee vastaajaa. Vapaapalautteessa monet kehuivat henkilökunnan kohtelua, esimerkiksi: Erinomaisen hyvin kohdellaan ja Kaikki on ihania oikein. Jotkut painottivat hoitajien kohtelun yksilöllisyyttä, eli toiset kohtelevat paremmin kuin toiset: Varsinkin jotkut hoitajat ovat oikein mukavia, Se on yksilöllistä. Kaikki vastaajat kuitenkin pitivät saamaansa kohtelua ystävällisenä. KUVIO 17. Kohdellaanko palvelukodissa ystävällisesti. 13

14 88 prosenttia vastanneista koki saavansa hoitohenkilökunnalta tarpeeksi aikaa itselleen. Muutama vastaaja totesi, ettei mielestään tarvitse aikaa hoitohenkilökunnalta. Kuusi vastaajaa ei valinnut suoraan joko kyllä tai ei vaihtoehtoa, vaan vapaapalautteessa kommentoivat, että eivät ihan aina saa tarpeeksi aikaa vaan vaihtelevasti, esimerkiksi Välillä ei tahdo piisata aika oikein, joutuu kiirehtimään. Lisäksi moni tarkensi, että saa juuri ja juuri tarpeeksi aikaa hoitajilta ja perushoito huolehditaan, mutta esimerkiksi jutteluun ei jää aikaa: Eihän sitä koskaan tarpeeksi ole, mutta sen mitä hoidon kannalta on tarpeen. Seuraa ei ehditä pitämään. Henkilökunnan myös koettiin olevan kiireistä ja että hoitajia on liian vähän. Vaikka kiireisyys nousikin palautteissa esiin, suurin osa asukkaista oli kuitenkin hoitohenkilökunnalta saamansa ajan riittävyyteen tyytyväisiä. KUVIO 18. Saako vastaaja riittävästi henkilökunnan aikaa itselleen. 97 prosenttia haastatelluista oli sitä mieltä, että palvelukotien henkilökunta on ammattitaitoista. Vapaapalautteissa kommentoitiin, että harjoittelijat tai sijaiset eivät vielä ole samalla tasolla vakituisen henkilökunnan kanssa. KUVIO 19. Henkilökunnan ammattitaitoisuus. 14

15 3.4. Itsemääräämisoikeus Haastatelluilta kysyttiin, kokevatko he saavansa elää palvelukodissa haluamansa kaltaista elämää. Kysymyksellä pyrittiin kuvaamaan itsemääräämisoikeuden toteutumista, eli saavatko asukkaat nukkua, herätä, liikkua ja käydä wc:ssä silloin, kun itse haluavat. Yli 97 prosenttia oli sitä mieltä, että he saavat elää palvelukodissa haluamansa kaltaista elämää, vapaapalautteessa kommentoitiin esimerkiksi Saan olla kuin haluan, Tämä on minun kotini. Osa vastanneista sanoi, että oma liikkuminen tai sairaudet rajoittavat, mutta muuten he saavat elää aivan haluamallaan tavalla. Osa koki hoitajien aikataulut hieman itsemääräämisoikeuttaan rajoittavina tekijöinä: Iltatoimet alkavat aikaisin, hoitajien tarvitsee kirjata raportit ennen yöhoitajan tuloa, joten nukkumaanmenoaika on aikaisin. Koen tämän kuitenkin kotina. KUVIO 20. Saako vastaaja elää haluamansa kaltaista elämää. Vastaajilta tiedusteltiin myös, pääsevätkö he mielestään riittävästi ulos. Noin 93 prosenttia vastasi pääsevänsä ulos tarpeeksi, eli ulkoilun määrään ollaan hyvin suurelta osin tyytyväisiä. KUVIO 21. Pääseekö vastaaja riittävästi ulos. 15

16 3.5 Vierailut Suurimmalla osalla (63 prosentilla) palvelukotien asukkaista omaiset tai läheiset ystävät käyvät vierailulla viikoittain. 19 prosentilla vastaajista läheiset käyvät vierailulla useita kertoja viikossa. Noin kymmenesosaa haastatelluista läheiset käyvät tapaamassa kerran kuussa, ja noin seitsemällä prosentilla läheiset käyvät harvemmin. Yksi haastatelluista vastasi, ettei hänen luonaan käy koskaan omaisia tai läheisiä ystäviä. Useimmilla asukkailla vierailijat ovat omia lapsia, ja monet pitävät yhteyttä läheisiin myös puhelimitse, etenkin jos he asuvat kauempana. KUVIO 22. Kuinka usein vastaajan omaiset tai läheiset ystävät käyvät vierailulla. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka usein muut kuin heidän läheisensä käyvät tapaamassa heitä, esimerkiksi vierailijat järjestöistä tai seurakunnista. 74 prosentilla vastaajista ei käy koskaan muita vierailijoita kuin omaiset tai ystävät. Noin 15 prosentilla käy muita vierailijoita harvemmin, yhdeksällä prosentilla viikoittain ja alle kolmella prosentilla kerran kuussa. Vapaapalautteessa mainittiin kävijöiksi saattajat Mummon Kammarista tai vammaispalvelusta, diakonissat seurakunnasta ja muut tuttavat. 16

17 KUVIO 23. Kuinka usein muut kuin vastaajan läheiset käyvät vierailulla. Haastatelluilta tiedusteltiin lisäksi, kuullaanko heidän omaisiaan riittävästi palvelukodissa. Yli 98 prosentin mielestä heidän omaisiaan kuullaan riittävästi, ja vain yhden vastaajan mielestä heitä ei kuunnella tarpeeksi. Lisäksi 17 vastaajaa eivät valinneet joko kyllä tai eivaihtoehtoa, vaan vapaapalautteessa kommentoivat joko ettei heillä ole omaisia, omaisia ei ole tarvinnut kuulla missään asiassa tai he hoitavat asiat itse. KUVIO 24. Kuullaanko vastaajan omaisia riittävästi. 3.6 Viihtyisyys, turvallisuus ja ympäristö Tässä osiossa haastatelluilta kysyttiin palvelukodista ympäristönä, sen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Yli 93 prosentin mielestä palvelukoti on viihtyisä asuinpaikka, ja vain alle seitsemän prosenttia vastaajista eivät olleet tyytyväisiä viihtyisyyteen. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että he saavat tuoda huoneeseensa tai asuntoonsa omia tavaroita kodikkuutta tuomaan. 17

18 KUVIO 25. Palvelukodin viihtyisyys asuinpaikkana. Samoin siisteyden osalta asukkaat olivat tyytyväisiä palvelukoteihin: 96 prosenttia vastasi palvelukodin olevan siisti asuinympäristö. Vapaapalautteissa tuli yksittäisiä kommentteja käytävien ja muiden yhteisten tilojen epäsiisteydestä, tai ettei palvelukodissa siivota tarpeeksi usein. 99 prosenttia asukkaista piti palvelukotia turvallisena asuinpaikkana, vain yksi vastaaja ei ollut samaa mieltä. Lisäksi 97 prosenttia vastaajista koki, että heistä pidetään hyvää huolta palvelukodissa. Kysymykseen kommentoitiin muun muassa: Pidetään ihmisiä ihmisarvoisina ja Aina saa apua, kun tarvitsee. KUVIO 26. Kokeeko vastaaja, että hänestä huolehditaan hyvin. 3.7 Palautteet ja toiveet Asukkailta kysyttiin, mitä he eniten kaipaavat palvelukodissa. Lisäksi haastattelun lopuksi vastaajan oli mahdollista kertoa vapaasti elämästään asumispalvelujen asiakkaana ja myös lähettää palautetta kaupungin päättäjille. 70 haastateltua antoi vapaata palautetta, kun tiedusteltiin, mitä vastaaja kaipaa eniten palvelukodissa. 31 haastatellulla (noin 44 prosenttia vastanneista) ei ollut mitään erityisiä toiveita, mitä he kaipaisivat palvelukodissa, vaan he olivat tyytyväisiä nykytilanteeseen. Muutoin toiveet olivat vaihtelevia. 11 vastaajaa kaipasi läheisiään ja enemmän seuraa, erityi 18

19 sesti omaa ystävää. Pari toivomusta tuli myös lemmikistä, joka kävisi tapaamassa talon asukkaita tai olisi talon yhteinen. Kuusi haastateltua kaipasi lisää ohjelmaa tai aktiviteetteja (kuoroja, esiintyjiä, näyttelemistä, teatterikäyntejä). Muutama kaipasi takaisin entiseen kotiinsa ja osa toivoi, että terveyttä ja liikuntakykyä riittäisi. Jotkut esittivät toivomuksia liittyen erilaisten palveluiden saatavuuteen, esimerkiksi lääkärin ja fysioterapeutin palveluja haluttiin paremmin saataville. 68 haastateltua antoi palautetta kohtaan, jossa oli mahdollista lähettää terveisiä elämästään ja palautetta myös kaupungin päättäjille. Suurin osa vastanneista oli tyytyväinen palvelukotiin, jossa asuu. He pitivät tärkeänä avun saamista tarvittaessa ja kiittelivät huolenpidosta. Minulla on ihan hyvä olla, ei ole valittamisen tarvetta. Hoitajat pitää hyvän huolen, tuntee itsensä ihan ihmiseksi, Terveisiä kaikille, hyvä on ollut olla. Toivottavasti pysyy samanlaisena. Kiitos! Muut palautteet ja ehdotukset olivat vaihtelevia. Kahdeksan vastaajaa piti vuokraa ja muita maksuja korkeina ja huolehtivat tulojensa riittävyydestä. Viisi Viola kodin asukasta antoi palautetta koskien palveluliikenteen muutoksia: Meiltä ei saa ottaa palvelubussia pois, se on tärkeää, että päästään ostoksille. Tärkeää, että on tietty aika, jolloin haetaan. Bussilla pääsee rollaattorillakin kätevästi kaksi kertaa viikossa. Tärkeää säilyttää, mitä te oikein meinaatte? Muutama vastaaja toivoi hoitohenkilökunnan määrän lisäämistä. Kaksi vastaajaa kritisoi nykyistä lääkkeidenjakojärjestelmää kalleudesta ja virhealttiudesta. Jotkut toivoivat, että päättäjät voisivat tulla käymään palvelukodeissa ja nähdä, miten siellä eletään arkea. Toivon, että pitäisivät tärkeänä vanhusten asioita ja ottaisivat huomioon yksilölliset tarpeet. Toivottavasti tekevät hyviä ratkaisuja meidän vanhusten hyvinvoinnin säilyttämiseen, että turvallinen olo jatkuisi vanhuuden päiviin. 19

20 Lopuksi Yhteenvetona voidaan sanoa, että kyselyssä mukana olleiden Viola kodin, Taatalan ja Keinupuiston asukkaat olivat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä palvelukoteihin, joissa asuvat. Tulosten perusteella asukkaat kokevat saavansa hyvää hoitoa palvelukodissa ja suurin osa pitää tarjottua ruokaa hyvänä. Henkilökunta kohtelee asukkaita hyvin ja ystävällisesti, ja asukkaat pitävät heitä ammattitaitoisina. Vaikka suurin osa asukkaista koki saavansa riittävästi aikaa henkilökunnalta, palautteissa nousi esiin hoitajien kiireisyys. Vastanneista moni koki, että saa juuri ja juuri tarpeeksi aikaa ja välttämättömät toimet hoidetaan, mutta esimerkiksi jutteluun ei jää aikaa. Suurin osa vapaapalautteesta ja terveisistä oli positiivisia ja ilmensivät asukkaiden tyytyväisyyttä palvelukoteihin. Osa kaipasi palvelukodissa läheisiään, enemmän juttuseuraa ja omaa ystävää. Jotkut olivat huolissaan tulojensa riittävyydestä, ja muutamat toivoivat erilaista ohjelmaa ja aktiviteetteja. Muuten palautteet olivat vaihtelevia ja yksittäisiä. Yleisesti ottaen asukkaat saavat mielestään elää palvelukodissa haluamansa kaltaista elämää, ja he pääsevät ulkoilemaan riittävästi. Useimmilla asukkailla läheiset käyvät vierailulla kerran viikossa. Palvelukoteja pidetään viihtyisinä ja turvallisina asuinpaikkoina, joissa asukkaista huolehditaan hyvin. 20

21 Lähteet Tampereen kaupunki 2013a. Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut. Luettu hoidon_palvelusisallot_maksut.pdf Tampereen kaupunki 2013b. Ikäihmisten palvelut, asuminen. Luettu Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry: n kotisivut Luettu Viola kodin kotisivut Luettu koti.fi/ 21

22 Liite: haastattelurunko ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY IKÄIHMISTEN ASUMISPAL VELUJEN ASIAKKAILLE TAUSTAMUUTTUJAT Haastatellun sukupuoli mies nainen Haastatellun ikä alle 60v v v v. yli 90v. Palvelukoti Taatala Keinupuisto Viola koti Asumispalvelu (kysytään henkilökunnalta) Tehostettu palveluasuminen ryhmäkodissa Tehostettu palveluasuminen palveluasunnossa Palveluasuminen Tuettu asuminen Kauanko on ollut asukkaana? alle 1v. 1 3v. 3 5v. 5 7v. yli 7v. Onko lähisukulaisia? Kyllä Ei HOITO 1. Onko Teillä palvelu ja hoitosuunnitelma? K Kyllä Ei En tiedä/muista 2. Osallistuitteko palvelu ja hoitosuunnitelmanne laatimiseen? K Kyllä En En tiedä/muista 3. Tiedättekö, kuka on Teidän omahoitajanne? Kyllä En 4. Oletteko tyytyväisiä yksikössä järjestettyyn ohjelmaan ja toimintaan? Kyllä En 5. Saatteko mielestänne hyvää hoitoa palvelukodissa? Kyllä En 6. Arvionne hoidosta palvelukodissa?? huono erinomainen 7. Saatteko tarvittaessa apua ja tukea päivittäisessä Ä 22

23 toiminnassanne (palvelua)? Kyllä En Kerrotteko vapaasti esimerkkejä: : 8. Saatteko mielestänne hyvää ruokaa palvelukodissa? Kyllä En Vaihtelevasti 9. Saatteko mielestänne riittävästi ruokaa? Kyllä En 10. Saatteko halutessanne päivittäin päiväkahvit? Kyllä En 11. Onko Teidän hyvä olla palvelukodissa? S koko ajan melkein aina joskus harvoin ei koskaan KOHTELU 12. Miten palvelukodin henkilökunta kohtelee Teitä? erittäin hyvin hyvin melko hyvin melko huonosti huonosti Kerrotteko vapaasti saamastasi kohtelusta esimerkein: : 13. Saatteko riittävästi hoitohenkilökunnan aikaa itsellenne? Kyllä En 14. Onko henkilökunta mielestänne ammattitaitoista? Kyllä Ei 15. Kohdellaanko Teitä ystävällisesti palvelukodissa? Kyllä Ei 23

24 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 16. Saatteko elää palvelukodissa haluamanne kaltaista elämää? (Saatteko esim. nukkua, herätä, liikkua, käydä wc:ssä milloin itse haluatte)? Kyllä En 17. Kuullaanko Teidän omaisianne riittävästi? Kyllä Ei 18. Pääsettekö riittävästi ulos? Kyllä En 19. Saatteko vaikuttaa ruokalistaan? Kyllä En 20. Haluaisitteko vaikuttaa ruokalistaan? Kyllä En VIERAILUT 21. Kuinka usein omaisenne tai läheiset ystävänne käyvät tapaamassa Teitä? useita kertoja viikossa viikoittain kerran kuussa harvemmin ei koskaan 22. Kuinka usein muut kuin läheisenne käyvät tapaamassa Teitä? (järjestöt, srk yms.) useita kertoja viikossa viikoittain kerran kuussa harvemmin ei koskaan 24

25 VIIHTYISYYS, TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖ 23. Onko palvelukoti viihtyisä asuinpaikka? Kyllä Ei 24. Onko palvelukoti asuinympäristönä siisti? Kyllä Ei 25. Saatteko tuoda omia tavaroita huoneeseenne? Kyllä En 26. Koetteko, että palvelukoti on turvallinen paikka asua? Kyllä En 27. Mitä kaipaatte eniten palvelukodissa? : 28. Koetteko, että Teistä huolehditaan hyvin? Kyllä En 29. Mitä terveisiä haluaisitte kertoa elämästänne asumispalvelujen asiakkaana tai/ja mitä terveisiä haluaisitte lähettää Tampereen kaupungin päättäjille (pormestarille, valtuutetuille, ikäihmisten palvelujen lautakunnalle yms.) esim. palvelukodista? Kiitos vastauksista! 25

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely tehostetun palveluasumisen asukkaille 2015

Asiakastyytyväisyyskysely tehostetun palveluasumisen asukkaille 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILAAJARYHMÄ IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN Asiakastyytyväisyyskysely tehostetun palveluasumisen asukkaille 2015 Jukola-Impivaara Kontukoti Kuusela Pappilanpuisto Petäjäkotikeskus

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päiväkeskusten asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely päiväkeskusten asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely päiväkeskusten asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 4 3 Päiväkeskuskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas Keskikadun palvelukoti Iltatähti Asukasopas Toiminta-ajatus Kuntouttava työote Keskikadun palvelukoti/ Iltatähti Keskikadun palvelukoti käsittää tehostetun palveluasumisen yksikön, Iltatähden. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 22.3.2017 Kysely Wilhelmiinan asukkaiden läheisille Kysely toteutettiin 23.2-19.3.2017 Kysely lähti 99 vastaanottajalle (88 kpl vuonna 2016), vastauksia saimme kaikkiaan

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki 14.1.2016 Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1.

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE 2016

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE 2016 TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvoinnin palvelualue Ikäihmisten palvelut ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE 2016 JUKOLA-IMPIVAARA KONTUKOTI KUUSELA ORIVESI PAPPILANPUISTO PETÄJÄKOTI

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S Lifelong Learning Mentorit Oy A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S 1.9.2008 Hoivakoti Esimerkki Kaikki on hyvin, tyytyväinen ja kiitollinen olen kun saa asua näin hyvässä paikassa Tutkimuksen

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Maaliskuu 2013 16.3.2013 Kyselyn toteutus 28.2.2013 lähetys sähköpostilinkkinä omaisille, yhteensä 76 henkilölle Anonyymit vastaukset 15.3.2013 vastausaika

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Hoito- ja huolenpitoasuminen

Hoito- ja huolenpitoasuminen omvårdnad gävle FINSKA/SUOMALAINEN Vård- och omsorgsboende Hoito- ja huolenpitoasuminen Kuka voi saada hoito- ja huolenpitoasumisen? Hoito- ja huolenpitoasuminen voi tulla ajankohtaiseksi, kun tarve valvonnasta

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

Paimion palvelukeskussäätiö

Paimion palvelukeskussäätiö LIITE 2: Zung-depressioskaala Paimion palvelukeskussäätiö pvm Depressioskaala Zung: Sirkka-Liisa Kivelä Seuraavassa esitellään erilaisia väittämiä. Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE 2017

ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE 2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Avo- ja asumispalvelut Ikäihmisten palvelut ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASUKKAILLE 2017 JUKOLA-IMPIVAARA POHJOLA PISPA ORIVESI KEINUPUISTO KOIVUPIRTTI KONTUKOTI

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

38 Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna 2017 (yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Nurmio Kirsi

38 Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna 2017 (yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Nurmio Kirsi Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) 38 Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna 2017 (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:7098/00.01.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Nurmio Kirsi Valmistelijan

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot