Tuotteistus ja kaupallistaminen. Seppo Pannula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteistus ja kaupallistaminen. Seppo Pannula"

Transkriptio

1 Tuotteistus ja kaupallistaminen Seppo Pannula

2 Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi tuo0eeksi tai palveluksi Tuoteominaisuuksien hallintaa koko elinkaaren ajaksi Kanna0avan liiketoiminnan varmistamista Kuinka tuote tai palvelu saadaan menestymään markkinoilla

3 Kaupallistaminen Timo Salmu 2013

4 Kaupallistamisen tavoi0eet Kaupallistaminen ajatellaan usein markkinoinnin tekemäksi juuri ennen tuo0een markkinoille vien>ä Kaupallinen näkökulma tulee kuitenkin o0aa huomioon tuotekehitysprosessin alusta alkaen Koskee koko organisaa>ota, ei vain johtoa ja markkinoin>a Kulkee tuotekehitysprosessissa alusta loppuun koko elinkaaren ajan

5 Tuo0een kaupallistaminen Usein melko selkeä prosessi Tuoteominaisuuksien vertailu on selkeää Edut muunne0avissa euroiksi (takaisinmaksuaika, säästöt jne.) Elinkaarelle voidaan tehdä etapit (roadmap) Asiakkaan saamat lisäarvot yleensä perusteltavissa

6 Palveluiden kaupallistaminen Mones> haasteellisempaa Vaikea ero0autua kilpailijoista, erot usein hankala perustella rahallises> Hinta ylikorostuu päätöksenteossa (sote) Monilla aloilla toimintatavat vakiintuneet Kilpailukeinojen keksiminen vaikeaa

7 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Ideoin> Onko tuoteidea asiakas- vai teknologialähtöinen Onko ideoin>vaiheessa mukana asiakkaan edustajia ja alan todellisia asiantun>joita Onko ideoin>vaiheessa mukana sekä teknisiä e0ä kaupallisia asiantun>joita Onko tuoteidealle todellisia markkinoita Ratkaiseeko tuoteidea jonkin asiakkaan rahanarvoisen ongelman

8 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Ideoin> Onko markkinatutkimukset tehty keskeistenasiakassegmenoen osalta Onko kilpailijoiden tuotetarjonta ja teknologiat selvite0y Perustuvatko tuoteominaisuudet todellisiin asiakastarpeisiin Onko selvite0y mahdolliset kilpailijoiden IPR- oikeudet Onko tuo0eessa patentoitavia ominaisuuksia Onko ansaintalogiikka mie>0y tuo0een koko elinkaaren ajalle Onko tuoteidea rahoi0ajien kannalta rii0ävän kiinnostava

9 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Suunni0elu ja toteutus Onko tuo0een elinkaari ja sen vaiheistus huomioitu suunnitelmissa Onko suunnitelmissa varaudu0u tuleviin ominaisuuksiin ja uusiin tuoteversioihin Onko asiakastarpeet selvite0y ka0avas> tulevilta asiakkailta Ovatko teknologiaan lii0yvät riskit selvillä

10 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Suunni0elu ja toteutus Onko käy0äjäliitynnässä huomioitu hyvä käyte0ävyys ja myyvä ulkoasu Onko muotoilussa huomioitu hyvä käyte0ävyys ja myyvä ulkoasu Onko teollinen muotoilija mukana Onko tuo0eessa rii0äväs> differoivia ominaisuuksia

11 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Suunni0elu ja toteutus Onko suunnitelmissa huomioitu, kuinka ylläpidosta (päivitykset, huolto, varaosat,..) saadaan kanna0avaa liiketoimintaa Onko tuotekehitykseen osallistuvat henkilöt ja yhteistyökumppanit perehdyte0y kaupallisiin tavoi0eisiin Onko asiakas mukana testaamassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

12 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Suunni0elu ja toteutus Onko laatu- ja luote0avuustaso oikea Onko jakelukanavien tarpeet mie>0y Onko viranomaishyväksynnät selvite0y (hyväksyntäprosessit usein pitkiä, mikä voi viivästy0ää markkinoille pääsyä) Onko tuotetuen tarpeet mie>0y

13 Kaupallistaminen ja organisaa>o Kaupallistaminen ei kuulu pelkästään yrityksen johdolle ja markkinoinnille vaan yrityksen koko henkilöstölle. Kaupallistamisessa avataan yrityksen liikeidea, toiminta- ajatus, ansaintalogiikka ja asiakkaalle tarjo0ava lisäarvo Jo0a tuotekehitykseen osallistuvat henkilöt ja yrityksen muu henkilökunta pystyvät tekemään oikeita päätöksiä omassa työsään, heillä pitää olla hyvä näkemys tulevasta tuo0eesta tai palvelusta, ja sen tuomasta lisäarvoista asiakkaalle.

14 Kaupallistaminen ja organisaa>o Yritysjohto voi ajatella, e0ei tuotekehityshenkilöstön tarvitse >etää tuo0eesta paljoa rii0ää kun tekevät määritysten mukaisen tuo0een. Tosiasiassa kuitenkin tuotekehityshenkilöstö joutuu päivi0äin tekemään työhön lii0yviä pieniä päätöksiä, ja >etämä0ömyys kostautuu tuo0een elinkaaren aikana hankalina muutoksina tai ominaisuuksina, joita ei voida toteu0aa Kaupallistamisen koulutus voi olla myös mo>vaa>okeino henkilöstölle

15 Kaupallistaminen ja organisaa>o Tuotekehityshenkilöiden tulisi olla >etoisia ainakin seuraavista asioista Mitkä ovat tuo0een kaupalliset tavoi0eet Mitkä ovat tavoiteltavat myyn>määrät, hinnat ja ka0eet Mikä on asiakaskunta Mitä asiakkaan ongelmia tuote ratkaisee

16 Kaupallistaminen ja organisaa>o Tuotekehityshenkilöiden tulisi olla >etoisia ainakin seuraavista asioista Mitä lisäarvoa se tuo0aa asiakkaalle Mitkä ovat keskeiset myyn>argumen>t Miten tuote eroaa kilpailijoiden tuo0eista Millainen on tuo0een elinkaari ja mitä vaiheita siinä on

17 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Onnistunut markkinoin> ja myyn> edelly0ää tuotekehitykseltä vahvaa osallistumista Aikataulut markkinoinnille Tuotekehitysprojek>n >lanne Markkinoinnissa käyte0ävien prototyyppien/mallien valmistuminen Aikatauluarviot tuotelanseerauksiin Erilaisten viranomais- ja asiakashyväksyntöjen aikataulut Toimitusvalmius Tukimateriaalin valmistuminen (esimerkiksi: käy0ö- ja huolto- ohjeet, osalue0elot) Erityisen tärkeää on kertoa markkinoinnille mahdollisista viiveistä hyvissä ajoin Timo Salmu 2009

18 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Myynnin ja markkinoinnin koulutus Jälleenmyyjien ja partnereiden koulutus (tekniset asiat) Myynnin tukena syvällisempää asiantuntemusta vaa>vissa neuvo0eluissa Markkinoin>- ja myyn>materiaalin katselmoin> Tarjousten ja sopimusten teknisten osuuksien tuo0aminen ja/tai katselmoin> Timo Salmu 2009

19 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Omakustannushintojen arvioin> Arviot tuo0eiden ylläpito- ja huoltotarpeista ja niiden kustannuksista Tuo0eiden ja tuoteperheiden nimeäminen (Tehdään yleensä kaupallisin perustein, mu0a siinä on huomioitava myös tuotekehityksen tarpeet mm. tuo0een elinkaaren hallinnan osalta) Lisäominaisuuksien toteute0avuuden, resurssitarpeiden, aikataulujen ja kustannusten arvioin> Yrityksen visuaalisen ilmeen soveltaminen tuo0eisiin (värimaailma, logot, muotoilu) Timo Salmu 2009

20 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Tuotekehityksen tuo0amat materiaalit Ensimmäisten esi0elylai0eiden/ohjelmistojen tuo0aminen markkinoinnille (asiakastapaamiset, messut) Markkinoin>materiaalissa tarvi0avien lai0eiden tai näy0öjen tuo0aminen Käy0ö- ja huolto- ohjeiden sekä osalue0eloiden tuo0aminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (ammaomaises> toteutetut tukimateriaalit vahvistavat usko0avuu0a merki0äväs>) Tekniset yksityiskohdat (esi0eisiin, web- sivuille) Demo / esi0ely - ympäristön tuo0aminen Timo Salmu 2009

21 Kaupallistamisen onnistuminen Taloudelliset mi0arit Myyn>, voitot ja kanna0avuus, niiden kehi0yminen ajan suhteen ja niiden vastaavuus tavoi0eiden kanssa Voitot suhteessa myyn>in ja investointeihin Uuden tuo0een osuus kokonaismyynnistä tai voitoista Tuo0een kustannus- ja hintatavoi0eiden toteutuminen Projek>n kokonaiskustannukset Takaisinmaksuaika ja myyn> Tarjouspyynnöt Tilauskanta

22 Kaupallistamisen onnistuminen Tuotekeskeiset mi0arit Toteutuneen tuo0een kustannustaso Vikojen määrät ja syyt Huoltokustannukset Palautusprosen>t Tuotannon ylösajoaika Toimitusajat ja kyky Toimitusvirheiden seuranta Tuo0een kokonaisaika markkinoille verra0una tavoiteaikaan Toteutunut tuo0een laatutaso verra0una tavoiteltuun Missä määrin tuote tuo kilpailuetua

23 Kaupallistamisen onnistuminen Markkinaperustaiset mi0arit Markkinaosuudet ja niiden kehitys Myynnin kehitys ajan suhteen Paljonko tuote on saanut uusia asiakkaita Asiakastyytyväisyys ja asiakashyväksyntä Asiakkaan kokemus tuo0eesta ja sen ostamisesta Asiakkaan kokeman arvon arvioin>

24 Kaupallistamisen onnistuminen Ostohalukkuus Markkinaperustaiset mi0arit Tunne0avuus ja mediahuomio Vaikutus brändiin ja brändimielikuvaan Tuo0een vaikutukset asiakkaiden ja kilpailijoiden käy0äytymiseen ja toimiin OnnistuOinko tavoi0amaan halutut asiakkaat ja heidän arvomaailmansa Pyynnöt tuoteominaisuuksien lisäämiseksi

25 Palvelustrategia

26 Kolmitasoinen tuote (Kotler) Markkinoilla, joilla on useita toimijoita, asiakkaan ostopäätös on monien asioiden yhteisvaikutus. Yrityksen on pyri0ävä huomioimaan kaikki ostopäätökseen vaiku0avat muu0ujat. Philip Kotlerin mukaan tuote koostuu kolmesta osasta; ydintuo0eesta, konkreeosesta tuo0eesta ja laajennetusta tuo0eesta.

27 Kolmitasoinen tuote (Kotler)

28 Kolmitasoinen tuote (Kotler) Ydintuote tarjoaa sen ydinhyödyn, jonka vuoksi päätetään ostaa kyseiseen tuoteryhmään kuuluva tuo0e (esim. >etokoneen tai auton). KonkreeOnen tuote on jokin yksi0äinen tuote, jolla on >etyt ominaisuudet. KonkreeOsten tuo0eiden valikoimasta asiakas valitsee itselleen sopivimman tuoteversion (esim. >etyn merkkisen >etokoneen).

29 Kolmitasoinen tuote (Kotler) Laajenne0u tuote käsi0ää asioita, jotka muu0avat tuo0een arvoa eivätkä väl0ämä0ä ole tuo0een valmistajan päätäntävallan alla olevia asioita. Laajenne0uun tuo0eeseen lii0yvät asiat vaiku0avat siihen, mistä asiakas ostaa valitsemansa tuo0een. Asiakkaan tarve tai ongelma voi lii0yä laajenne0uun tuotekäsi0eeseen (esim. käy0övalmis >etokone, kaikki ohjelmistot asenne0uina ja asetukset tehtynä). Yrityksen kilpailuetu voi löytyä muista tekijöistä kuin konkreeosesta tuo0eesta.

30 Tuotestrategia HUIPPU. OSTOKRITEERI LAATU KESKIALUE. OSTOKRITEERI HYVÄ HINTA-LAATUSUHDE MASSA. OSTOKRITEERI HINTA

31 Tuotestrategia Kysymyksiä Kuinka hyvin tuotevalikoima tyydy0ää asiakkaiden tarpeita Pystymmekö tällä tuotevalikoimalla toteu0amaan asiakassuhde- markkinoin>a ja pyrkimään pitkiin asiakassuhteisiin Onko meillä palveluja asiakkaan eri kehitysvaiheisiin Onko tuotestrategia suhteute0u kilpailijoihin

32 Tuotestrategia Kysymyksiä Onko joku kilpailija niin pitkällä jossain asiassa, e0ä välimatkan kiinnikurominen ei enää ole mahdollista? Erotummeko selkeäs> kilpailijoistamme Onko tuotestrategiassa selkeäs> priorisoituja asioita Onko mukana tarpee0omia tuo0eita? Mitä olennaisia palveluja puu0uu

33 Tuotestrategia Kysymyksiä Millaiset asiat tuntuvat sinänsä hyviltä, mu0a niille ei ole markkinoita kukaan ei ole valmis rahoi0amaan palveluja tai maksamaan niitä Onko mukana tuo0eita, joiden hinta on kilpailtu niin alas, e0ä niitä ei kannata tuo0aa Millaiset palvelut eivät sovi tuote0avaksi saman imagon alla

34 Tuotestrategia Kysymyksiä Mitä riskejä tuotestrategiaan sisältyy Onko meillä sitä osaamista, mitä tuo0eemme kaipaavat Onko mukana liian pieniä tuo0eita tai onko tuotelue0elosta unohde0u joku pieni, hyväka0einen, imagon ja strategian kannalta olennainen tuote Mikä on eri tuo0eiden elinkaarivaihe

35 Tuo0eiden elinkaari

36 Asiakkuusanalyysi, Pareto Asiakkuusanalyysit Volyymin mukaan A-, B- ja C- asiakkaat A: Strategises> tärkeä, maksukykyiset B: Maksukykyiset, säännöllises> ostavat C: Satunnaises> ostavat Pareto- periaate, 20% ostaa 80% volyymista

37 Asiakkuusanalyysi, Pareto

38 Pareton periaate (20% italialaisista omistaa 80% Italian talouselämästä) Nimikkeet Kustannukset 20 % 80 % 80 % 20 %

39 Tuotematriisi Nykyiset asiakkaat Nykyiset tuo0eet Työkaluina Bostonin porcolio SWOT analyysi

40 Bostonin porcolio Akseleina Markkinoiden kasvunopeus - Suhteellinen markkinaosuus Täh>tuo0eet Markkinoin> sitoo paljon pääomaa Kysymysmerkkituo0eet Kehi0äminen vaa>i paljon pääomaa Lypsylehmätuo0eet Ei vaadi merki0äviä markkinoin>toimia tai investointeja Rakkikoiratuo0eet Eivät ole enää kanna0avia, jätetäänkö pois vai uudistetaanko

41 Bostonin porcolio

42 Tuo0een elinkaaren hallinta Timo Salmu 2009

43 Tuo0een elinkaaren hallinta Timo Salmu 2009

44 PRD = Product Requirements Document Tuotehallinta

45 Markkina- alueet ja asiakassegmen>t Taustalla markkina- ja kilpailijaselvitykset Selvitä markkina- alueen riskit, lainsäädäntö, viranomaisvaa>mukset, markkinoin>- ja neuvo0elutavat sekä keskeinen tapakul0uuri Tapakul0uuria ja muuta maakohtaista >etoa saa Finpron sivuilta maaprofiilit Alan organisaa>oiden jäsenlistauksista saa usein hyvää >etoa, ja organisaa>oista hyviä neuvoja Finpro tai vastaavat yksityiset yritykset onnistuvat usein paremmin ensitapaamisten järjestelyissä kuin aloi0elevat yritykset Uusilla markkina- alueilla kanna0aa usein aluksi panostaa pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin, joissa investoin>päätöksen teko on nopeampaa kuin suurissa yrityksissä. Timo Salmu 2009

46 Markkinoin>vies>ntä Lähtökohdat onnistuneelle markkinavies>nnälle Yrityksellä on selkeä visio toiminnasta ja tavoi0eista Selvillä omat vahvuudet ja kilpailutekijät ko. tuo0eella ja markkina- alueella Hyvä näkemys kilpailijoiden argumentoinnista ja vies>nnästä, hinnoi0elusta, heikkouksista ja vahvuuksista jne. (business intelligence) AmmaOmainen yritysgrafiikka (Web, esi0eet, kirjeet, käyn>kor>t,...) Budjetoitu suunnitelma ja tarvi0ava resursoin> asiakaskontak>en hoitamiseksi Timo Salmu 2009

47 Argumentoin> ja differoin> Keskeisistä myyn>argumenteista pitäisi olla vahva näkemys jo tuotekehitysprojek>a käynniste0äessä Tausta>etoina markkinatutkimukset ja kilpailijaselvitykset Argumentoin> on usein varsin teknistä, vaikka lähes kaikki hankintapäätökset tehdään kuitenkin kaupallisin perustein Kilpailijoista ero0autuminen (differoin>, erilaistaminen) on keskeisessä roolissa markkinavies>ntää suunniteltaessa. Differoin> voi perustua ominaisuuksiin tai hinnoi0eluun, ja erityises> kulutusmarkkinoinnissa jakelukanaviin tai markkinavies>ntään Tuo0eesta/palvelusta pitäisi löytyä ainakin muutama selväs> differoiva ominaisuus Eri markkinoin>kanavien kau0a tuleva vies>ntä oltava yhtenäistä ja keskenään ris>riidatonta Yrityksen tavan toimia asiakkaan suuntaan tulisi vahvistaa muuta vies>ntää Timo Salmu 2009

48 Tyypillisiä virheitä ja ongelma>lanteita Markkinoinnissa painotetaan liikaa yksityiskoh>a, esim. teknisiä ratkaisuja Taloudellisen argumentoin> puu0uu; loppupelissä lähes kaikki päätökset tehdään taloudellisin perustein (liikevaihdon tai kanna0avuuden kasvu, saavute0avat säästöt, takaisinmaksuaika) Markkina- alue on liian laaja tai valitaan liian monta asiakassegmenoä Myyn>argumen>t ovat erilaiset eri markkina- alueilla Differoivat myyn>argumen>t puu0uvat - ei ero0auduta rii0äväs> kilpailijoista Paikallisen edustajan puute voi estää kaupan saannin, vaikka tuote ja hinta olisivatkin kohdallaan Maan>eteelliset faktat, asiakas voi kokea sijainnin ongelmaksi Yrityksen vies>ntä ris>riitaista - esimerkiksi kehno sopimustekniikan hallinta vies>i aloi0elijasta Markkinoinnissa ei kerrota rii0äväs> asiakastuki- ja huoltopalveluista Markkina- alueiden valinta tai asiakassegmentoin> tehdään puu0eellisin perustein Asiakkaan kielitaito puu0eellinen, usein juuri iäkkäillä pää0äjillä Markkinoin>kampanjan tai messujen jälkihoitoon varataan liian vähän aikaa Timo Salmu 2009

49 Tuotelanseerauksen vaiheet Timo Salmu 2009

50 Lanseeraussuunnitelma 1. Lähtökohdat ja historia (lyhyes>) Korva0avien tuo0eiden historia ja elinkaari Kaupallinen menestys ja toimitusmäärät, toteutunut liikevaihto Markkina- alueet ja asiakassegmen>t Liiketoimintamalli ja hinnoi0elu Keskeiset kokemukset ja opit Lanseera0avan tuo0een Keskeiset syyt uuden tuo0een kehi0ämiselle Tuotekehitysprojek>n päävaiheet ja aikataulut Ennusteet valmistumisvaiheiden aikatauluista (protot, 0- ja 1- sarjat, toimitusvalmius) Tuotekehitysinvestoinnin kustannukset 2. Markkina>lanne Markkinoiden koko markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin: määrät / liikevaihto Markkinoiden keskeiset kehitysnäkymät ja trendit Timo Salmu 2009

51 Lanseeraussuunnitelma 3. Kaupalliset tavoi0eet Myyn>tavoi0eet markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin Asiakaskontak>en määrä Vaiheiste0una kuukausi-, vuosineljännes- tai vuositasolla Markkinaosuustavoi0eet 4. Kohderyhmät Kenelle markkinoidaan ja myydään (we sell, we market) Roolipohjainen markkinoin> 5. Kilpailijat ja SWOT Kilpailijat Markkina- osuudet Kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät (esim. SWOT- analyysi) 6. Aikataulut Tuotekehityksen aikataulut Lanseerausaikataulu Materiaalien tuo0aminen Lanseeraus vaihei0ain Timo Salmu 2009

52 Lanseeraussuunnitelma 7. Liiketoimintamalli Lanseera0avan tuo0een ansaintamalli Tuote- ja ohjelmistolisenssimyyn> Ylläpito- ja huoltosopimukset Huolto ja asiakastuki Käy0öönotot ja koulutukset Lisäominaisuudet 8. Hinnoi0elu Tuo0eiden ja palveluiden hinnoi0elu Markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin 9. Differoituminen ja argumentoin> Tuo0een tai tuoteperheen myyn>argumen>t perusteluineen Erityises> kilpailijoista differoivat tekijät Vies>nnässä käyte0ävä keskeinen argumentaa>o Timo Salmu 2009

53 Lanseeraussuunnitelma 10. Markkinoin>kanavat Käyte0ävät markkinoin>kanavat Markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin 11. Nimeäminen ja versioin> Nimeämis- ja version>käytännöt Huomioitu koko tuo0een / tuoteperheen elinkaari 12. Resurssit Omat resurssit, partnerit ja jälleenmyyjät Mainostoimisto, muut ulkopuoliset asiantun>jat 13. Materiaali Tuote0ava materiaali Ks. Esimerkki 14. Kustannukset Kustannukset Ks. Esimerkki Timo Salmu 2009

54 Tuote0ava materiaali Timo Salmu 2009

55 Lanseerauskustannukset Timo Salmu 2009

56 Tyypilliset virheet ja haasteet Tuotelanseerausten ajoitus vahvas> sidoksissa tuotekehityksen aikatauluihin Uusilla tuo0eilla myyn>argumenoen ja erityises> differoivien tekijöiden löytäminen Ei vielä kokemusta argumenoen toimivuudesta eri markkina- alueilla tai asiakassegmenteillä argumen>t ovat erilaiset Kuvamateriaalin saatavuus - lopullista laite0a ei vielä saatavissa Asiakasreferenssien puute Tuo0eiden nimeäminen ja versioin>periaa0eet usein pää0ämä0ä

57 Harjoitus 1 1) Tutustu oheiseen materiaaliin 2) Tee analyysi siitä, kuinka Hierontavar>n kaupallistaminen on toteute0u? Mitkä ovat keskeiset myyn>argumen>t? Kuinka markkinoin> on toteute0u? Kuinka HierontavarO differoituu kilpailijoista? Mitä kaupallisia mahdollisuuksia hierontavaro tarjoaa jatkossa?

58

59

60 Harjoitus 2 1) Oma tuote tai palvelu 2) Määri0ele keskeiset myyn>argumen>t / ominaisuudet 3) Jao0ele ominaisuudet Differoivat eli kilpailijoista selkeäs> ero0avat ominaisuudet Must - ominaisuudet, jotka kilpailijoillakin on, ja jotka täytyy mainita, mu0a jotka eivät tuota etua kilpailijoihin nähden Muut kiva olla - ominaisuudet 4) Mie>ntä Ero0uuko palvelu tai tuote rii0äväs> kilpailijoista? Onko kilpailijoiden tuo0eissa tai palveluissa sellaisia ominaisuuksia, jotka sinulta puu0uvat ja jotka ovat selväs> puu0eita?

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen 21.4.2015 Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi

Lisätiedot

Ideasta li keideaksi

Ideasta li keideaksi Ideasta liikeideaksi Tutkinnon perusteet Strategia Yrityksen tietoinen keskeisten suuntaviivojen valinta, joilla yritys uskoo pääsevänsä itse valitsemaansa tulevaisuuden tahtotilaansa Strategia Strategia

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yiopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 14.1.2016 TOIVEITA JA TARPEITA KURSSILLE: 1. 2.

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 Museokor:n tavoi@eet Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa en:stä useammin Ø Lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden museoelämyksiä

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Tuotekehitys. Kalle Michelsen 19.08.2015

Tuotekehitys. Kalle Michelsen 19.08.2015 Tuotekehitys Kalle Michelsen 19.08.2015 Päivän ohjelma Kolme tulevaa maailmaa: Tuotekehitys; lyhyt oppimäärä: Mitä tarkoittaa tuotekehitys? Miten tuotekehitys eroaa muusta tutkimustoiminnasta. Mitä pitäisi

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen

IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Agenda Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Tietohallinnon tavoi1eet; perustehtävät ja

Lisätiedot

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 Museokor:n tavoi@eet Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa en:stä useammin Ø Lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden museoelämyksiä

Lisätiedot

TRAVEL WITHOUT GUILT

TRAVEL WITHOUT GUILT 7.5.2013 TRAVEL WITHOUT GUILT Kulu9ajakäy9äytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois- Savossa 8.4-6.5.13 Travel without guilt Savonia Travel without guilt Savonia merja.strengell@aalto.fi merja.strengell@aalto.fi

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten?

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hanke vai projek3? Hanke- termin käy%ö ei ole vakiintunut vaan vii%aa eri organisaa3oissa eri asioihin, mikä aiheu%aa helpos3 väärinymmärryksiä. Hanke voi olla synonyymi

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

TURVALLISUUSOSAAMISEN JOHTAMINEN

TURVALLISUUSOSAAMISEN JOHTAMINEN To err is human to manage errors is expertise Po#lasturvallisuus osana osaamisen johtamista Arto Helovuo OSAAMISEN JOHTAMINEN Johtamistoimintaa jonka 6edoste9u kohde on osaaminen TURVALLISUUSOSAAMISEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

SIJOITTAJALLE. 18-20 MEUR markkinapoten@aali

SIJOITTAJALLE. 18-20 MEUR markkinapoten@aali SIJOITTAJALLE 18-20 MEUR markkinapoten@aali MEUR Liiketoiminta merki4ävä ansaintamahdollisuus Useita tulonlähteitä. Vahva ja kokenut @imi. Hyvät edellytykset kansainvälistyä. Rahoitus 150-500K euron osakean@,

Lisätiedot

Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin

Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin Pelien, mobiilisovellusten ja verkkopalvelujen kaupallistaminen Kivinet Tampere 5.2.2014 Tanu- MaA Tuominen partneri ja perustajaosakas Vision+ Fund TANU-MATTI

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen katriina.lah*nen@jyu.fi Agora Center Jyväskylän yliopisto 30.11.2011 elementti I muutosten hahmottamista Palvelumuotoilija toimii

Lisätiedot

Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA. liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille. tehostamaan. inhimillinen TAITO. Päivi Eriksson Tero Montonen

Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA. liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille. tehostamaan. inhimillinen TAITO. Päivi Eriksson Tero Montonen Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille Päivi Eriksson Tero Montonen on perustavaa laatua oleva inhimillinen TAITO JOTA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ tehostamaan on TARJOAMISTA ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Ops 2016 ja arvioin0

Ops 2016 ja arvioin0 Ops 2016 ja arvioin0 Alkuviri(ely Mie- jokin konkree1nen opintokokonaisuus omille oppilaillesi ja se, miten arvioisit sen. Kirjoita lista arvioin-tavoistasi. Ympyröi listaltasi ne arvioin-tavat, jotka

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Esi+elyssä Green Care liiketoiminnan kumppaanuudet. Vihreän väli+ämisen innovaa0oareena Tampere 24.9.2014 Social Business Interna0onal Oy Anne Bland

Esi+elyssä Green Care liiketoiminnan kumppaanuudet. Vihreän väli+ämisen innovaa0oareena Tampere 24.9.2014 Social Business Interna0onal Oy Anne Bland Esi+elyssä Green Care liiketoiminnan kumppaanuudet Vihreän väli+ämisen innovaa0oareena Tampere 24.9.2014 Social Business Interna0onal Oy Anne Bland Green care: luonto kumppanina ASIANTUNTIJAT JA AMMATTILAISET

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistaminen muo6- ilmiö vai vahvistuva trendi? WWW.KUNTAPRO.FI

Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistaminen muo6- ilmiö vai vahvistuva trendi? WWW.KUNTAPRO.FI Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistaminen muo6- ilmiö vai vahvistuva trendi? WWW.KUNTAPRO.FI KuntaPro lyhyes6 Peruste3u keväällä 2010 KuntaPron peruste3u Uusasiakashankintaa, vies6ntää ja markkinoin6a

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

Ollaan yhdessä innova/ivisia!

Ollaan yhdessä innova/ivisia! Ollaan yhdessä innova/ivisia! TelePresence- videoneuvo7elu kenelle tahansa, missä tahansa, milloin vain www.scansatel.fi PetabiG / kuukaudessa Onlinevideoliikenne 52% CAGR* 25,000 20,000 15,000 10,000

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan

Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Sokeat miehet ja elefan/ näkökulmia palvelustrategiaan Marja Sivula, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea- amma/korkeakoulu Teemu Ylikoski, yliope@aja, Laurea- amma/korkeakoulu, Lohja Länsi- Uudenmaan HyvinvoinJfoorumi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

MTL Vies*nnän Mi-aaminen Ohjeistus

MTL Vies*nnän Mi-aaminen Ohjeistus MTL Vies*nnän Mi-aaminen Ohjeistus 15.11.2010 Sanna Eulenberger Netprofile Markko Ihamuo*la Hill & Knowlton Marko Kar-unen VCA Jouni Kivikoski Pohjoisranta MTL:n rooli vies*nnän mi-aamisessa Esitellä vies*nnän

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Elisa Jokelin LL, tohtorikoulute5ava HY Erja Oksman, hankejohtaja, PHSOTEY Risto Kuronen, hankeylilääkäri, PHSOTEY

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Henri Immonen 9.12.2014

Henri Immonen 9.12.2014 1 Henri Immonen 9.12.2014 Esityksen sisältö Tutkimuksen tarkoitus Maakunta- ja paikallistason aineistojen esi;ely Pää;äjien näkemykset matkailuelinkeinosta Kuusamossa Yhteenveto ja pohdinta 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

GO INNOPLAN HARJOITUS: Tuotekehityspolku: Fiksusta Brieffistä Onnistuneeseen Lanseeraukseen

GO INNOPLAN HARJOITUS: Tuotekehityspolku: Fiksusta Brieffistä Onnistuneeseen Lanseeraukseen GO INNOPLAN HARJOITUS: Tuotekehityspolku: Fiksusta Brieffistä Onnistuneeseen Lanseeraukseen FFI Toteutuskonsepti Webinaari 1 Webinaari 2 INTRO- TYÖPAJA Valmistautuminen CoDesigniin FACT FINDING -MATKA

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska. 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman

Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska. 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman Markkinoillemenon valmistelu Case Ranska 15.11.2011- KiVi Tuomas Pahlman Agenda TTS-Ciptecin tausta Haasteena valloittaa Ranskan markkinat palveluliiketoiminnalla Oman organisaation valmisteleminen kv-markkinoille

Lisätiedot

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo 1 Ihmisyyden itseisarvo Taide ja kul%uuri ovat merki%ävä osa ihmisenä olemista! Mitä enemmän ihminen vie%ää aikaa rakenteissa

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ääni%eiden digitoin, Kansalliskirjastossa

Ääni%eiden digitoin, Kansalliskirjastossa Ääni%eiden digitoin, Kansalliskirjastossa Kansalliskirjaston äänitekokoelma KK:lla laaja kokoelma, n. 160 000 äänite%ä Suomen suurin julkinen äänitekokoelma Vuodesta 1981 vapaakappalelaki AV- aineistolle,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Kun ilmasto muuttuu kaikki muuttuu Ilmastonmuutos muu+aa perusteellises0 maailmaa,

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari voi auttaa kansainvälistymisessä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Perustettu

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä. Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus

Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä. Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus Johtaminen Ihmisten johtaminen (Leadership) Asioiden johtaminen

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Uuden laatuaja+elun vastaano+o amma0korkeakouluisa ja yliopistoissa

Uuden laatuaja+elun vastaano+o amma0korkeakouluisa ja yliopistoissa Uuden laatuaja+elun vastaano+o amma0korkeakouluisa ja yliopistoissa Timo Ala- Vähälä Koulutuksen tutkimuslaitos, JY Yhteistyötä laadun vuoksi Mikkelin amma0korkeakoulu 9.12.2010 Kysymyksen ase+elu Mitä

Lisätiedot