Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä. Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä. Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus"

Transkriptio

1 Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus

2 Johtaminen Ihmisten johtaminen (Leadership) Asioiden johtaminen (Management) Monimuotoinen vuorovaikutusprosessi, jossa tärkeää mm. Osaaminen ja sen kehi$äminen Innostaminen Yhteiset tavoi$eet Muutos ja innovaa=o Toiminnan ja prosessien hallintaa, jossa tärkeää mm. Strategiat Rakenteet Järjestelmät Vakaus ja ennuste$avuus PäiviGäinen ruhinihallinto

3 !"#$%&''()'*+''*,--,).%/0'/1&'/2((,)3&/'&1&24%)5(36-00()789:8;) 65- vuoga täygäneen muishpohlaan tutkimus- ja hoitoprosessi Lahdessa Päivite$y prosessi 2013 )#%,"-$+$%$!('%!)#$& $#2*#4)+)#'+,,+& Virallises= IMS- mallissa Intrassa Alle 65- vuohaat muis=po=laat tutkitaan PHKS/neu, m- pkl 65- vuoga täygäneet tutkitaan LKS/Ger- keskus, m- pkl :;;& )56<;9:;8=>55:& '66&=8?:8& :;;& )56<;9:;8=>55:& '66&=8?:8& :;;& )56<;9:;8=>55:& '66&=8?:8& :;;& )56<;9:;8=>55:& '66&=8?:8& ) +,%##,,()#-&$+(&!"$(."(/"-& '%()$(."($+0+-&$%$!('%!)$& 1#2(+$2()#))+&!#)!%!)#))+& $#2*#4)!#)!%),33!32(-& +2*("& 1#2(+$2(+-&#2(!"(),33!32(-& +2*("&1#2(+$2()#))+&&!#)!%!)#))+& )#%2+-$+&& $#2*#4)!#)!%!)#))+& $+(&!"$(."(/"))+& <-2$*').%/0'/&/=--') >&/44-($()2?+6?0) 0-%2&,'('%'4/.%40-00() >&/44-($(').%/0'/'-0'/')) D&00()'(=$/'((,) -=/4&/02**4*=/,)(=$/&))) A1*/2+).%/0'/0(/=(%6-0'() '(/).%%)-=/4&/0#) 2**4*=/,)(=$/&,)'(=$-) B%,).%/0'/0(/=(%0#) 6/(C,&&0/)&,)'-3'+)D() 3&/'&)0(('%)(24%%,)

4 Selkeä visio, muga pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen Asiakas ja tarve + mitä halutaan saada aikaiseksi + miten toteutetaan Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, mu$a on osa$ava o$aa käy$öön hyvät toimintamallit Tiedolla johtaminen Osaamisen johtaminen Innova=ivisuus Esim. Muis=sairauksien KH- suositus > miten tämä toteutetaan Lahdessa

5 Nyt pitäis taas prosessia viilata Säännölliset, ennalta sovi$uina ajankoh=na tehtävät päivitykset (prosessin arvioin=) Prosessin omistaja vastuussa Ko=pesä jossain pysyvässä organisaa=ossa Lisäksi tärkeää: Mistä huomataan, e$ä viila$ava Korvat höröllään avoimin mielin Joku ei vaan toimi - aina eri lailla kuin prosessissa Ei jäädä märeh=mään ja syy$ämään tyhmiä muita, vaan selvitetään, mistä kyse (prosessianalyysi)

6 Prosessijohtaminen Michael E. Porter 1985: arvoketjuaja$elu G.A. Rummler ja A.P. Brache 1990: prosessiorganisaa=o, How to Manage the White Space on the Organiza=on Chart? John Krafcik 1988: Lean tuotantojärjestelmän riemuvoi$o TavoiGeet samat kuin missä muussa tahansa johtamismallissa, mm. Hyvä taloudellinen tulos Korkea tuo$avuus Asiakkaiden tyytyväisyys Henkilöstön tyytyväisyys

7 Prosessijohtaminen Korostetaan organisaa=oiden mene$elytapojen ja =imien kehi$ämistä Toimintatapa on organisaa=orajat yli$ävää ja horisontaalista Prosessilla on aina asiakas, joka nähdään yhteistyökumppanina ja prosessia arvioidaan aina asiakkaan näkökulmasta Prosessit ovat työkalu toteu$aa organisaa=on perustehtävää (geriatrinen hoitoketju: tuo$aa pärjäämistä)

8 Prosessikuvaus Au$aa ymmärtämään ja hallitsemaan kokonaisuu$a Au$aa näkemään, miten asiakkaalle arvoa tuo$ava toiminta syntyy > karsitaan turhat pois, muutetaan käytäntöjä tarvi$aessa Lisää työntekijöiden ymmärrystä toiminnan päämääristä ja omasta osuudesta päämäärän saavu$amisessa

9 Rajapinnat Toimintojen välit, joissa tehtävä siirtyy seuraavalle Ei kenenkään maata, kukaan ei johda > prosessin omistajan tehtävä Rajapintatyöskentelyn kuvaaminen ja täsmentäminen selkiy$ää ja sujuvoi$aa toimintaa > parempi tulos Resurssitehokkuus vs virtaustehokkuus (lean)

10 Ylisektoriaalinen yhteistyö Perinteises= terveydenhuollon palvelujen tuo$amisessa ovat korostuneet toimintayksikön ophmoinh ja yksikkökohtainen tehokkuus Yksikön rajat yli$ävät, hiljaista =etoa ja osaamista näkyväksi tekevät ja koko organisaa=on käy$öön tulevat käytännöt ovat vähäisessä käytössä Luo$amuksellinen, avoin, moniääninen ilmapiiri, tavoi$eisiin ja toimintakäytäntöihin sitoutuminen sekä runsas =edon jakaminen edistävät organisatorisen uuden =edon ja osaamisen muodostumista (Kivinen Tuula, Tan$u Kaarina: väitöskirjatyöt)

11 Prosessin migarit Mita$avuus on prosessin keskeinen ominaisuus Miksi, mm. Missä mennään suhteessa tavoi$eisiin > muutokset Pää$äjien vakuu$aminen Kannustus ja tunnustus omalle työlle Järkevien mi$areiden luominen on vaikeaa Käsi$ämä$ömän vaikea saada luote$avaa =etoa ulos esim. Pegasokselta

12 Prosessin migarit Sisäiset laatumi$arit THL:n mi$arit (hoitotakuuseuranta) Sotkane=n =lastot Kelan =lastot VaikuGavuusmiGarit? KustannustehokkuusmiGarit? esim. Uudenkaupungin muis=prosessi (+muut vanhustyön toimenpiteet) iäkkäiden sekä avo- e$ä laitoshoidon palveluiden käy$ö on vähentynyt merki$äväs= Ennen: +3,8 milj vs Jälkeen: - 6,8 milj

13 Tiimityöskentely Itse mo=voidun aja$elemalla super=imejä: mitä yhteistä on huippuluovilla ryhmillä, mm. Yhteinen unelma Isot egot kuriin muistu$amalla yhteisestä unelmasta Toimintaa varjellaan =etoises= Suunnitellaan valmiiksi, miten kohdataan vastustaja Joskus yksilö kärsii Sisäinen johtaja ei väl$ämä$ä fiksuin joukosta (more like curators than creators) Oikea ihminen oikealla paikalla Leikkisä työkul$uuri Oikeita tuloksia > kiitos > tyytyväisyys The Secrets of Great Groups by Warren Bennis, leader to leader ins=tute, 1997 Innovaa=oprof Vesa Harmaakorpi, 2006

14 Toimiva Himi johtamisen kannalta Halu tehdä työtä yhdessä edelly$ää sitä, e$ä yhteisön kollekhiviset tavoigeet koetaan olennaisemmiksi kuin yksilölliset tavoigeet. LuoGamus nousee samaistumisesta työyhteisöön. Eejsen työkonteks=n osa- alueet ovat myönteinen rakenteellinen konteksh sisältäen mm. hallinnon ja käytännön järjestelmät ja myönteinen käygäytymiskonteksh, jonka pääasiallisin tarkoitus on vaiku$aa työntekijöiden mo=vaa=oon ja asenteisiin siten, e$ä syntyy innostusta ja tunneperäistä sitoutumista. Filosofi Marja- Rii$a Ollila

15 Työelämän muutos TYÖ ENNEN Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet ohimenevät muutosvaiheet TYÖ NYT Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet Jorma Mäkitalo Työterveyslaitos

16 Päävastustajamme ovat 3 ämmää: Mukavuudenhalu Mielikuvitukse$omuus Muutosvastarinta

17 Se johtajan tärkein ominaisuus Läsnäolo, näkyvyys, kyky kuunnella, olla kiinnostunut Filosofi Marja- Rii$a Ollila

18 Toiminta muugaa tuloksen Jokainen itse Voi tehdä pienen muutoksen On vastuussa itsestään, e$ä tekee asiat hyvin Voi toimia jo nyt yhteistä hyvää edistäen

LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND

LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND LiikePro 2014-2015 Tuotanto- ja palveluprosessit Seppo Pannula Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND Toiminnan suunnittelu Strateginen suunnittelu Toiminnan suunnittelua,

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Välitavoite. Muutos valmis

Välitavoite. Muutos valmis cfm kms 1 MENESTYSTARINAT 2004 CASE: Cloetta Fazer Makeiset Oy ja Karl-Magnus Spiik Ky TARINA Tuhatjalkainen nilkutti viisaan pöllön puheille: "Minulla on tuhat jalkaa ja niihin kaikkiin tuntuu kehittyvän

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on?

Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on? Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on? Museopalveluiden tuo/eistamistyöpaja 5.6.2013 Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Mitä tuo3eistaminen on ja miksi se on tärkeää

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa Kristiina Laaksonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Kristiina Laaksonen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta edellytettyjä ominaisuuksia muutosjohtajana Satu Pakkanen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Pirkko Hurme / Oy Perendie Ltd Malminkatu 24 C 37, 00100 HELSINKI Puh + 358 40 505 6900 Fax + 358 9 6855 0000 E-mail pirkko.hurme@perendie.fi IRTISANOMISEN TAITO

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot