Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintasuunnitelma vuosille"

Transkriptio

1 Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon

2 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja päiväys: Sivumäärä: Pääteksti: sivua, liitteet sivua Versio 2.00 (2011)

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1. Strategiatyökartta I ANALYYSIEN TEKO 2. Yrityksen perustiedot 2.1. Syntyhistoria ja toiminta 2.2. Arvot ja toiminta-ajatus 3. Yritysanalyysi 3.1. Käytetty liikeidea 3.2. Käytetyt kilpailualueet (SBA) ja kilpailualuetason strategia 3.3. Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö 3.4. Tuotanto ja tuotekehitys 3.5. Markkinointi 3.6. Taloudellinen nykytilanne ja talousseuranta 4. Markkina-analyysi 4.1. Valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen yleiskuvaus 4.2. Asiakkaat 4.3. Kilpailu 5. Yrityksen ja markkinoiden SWOT-analyysi 6. Kilpailualueiden (SBA) portfolioanalyysi sivu II TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN (eri strategiatasoille) 7. Yritystason visio ja strategiset tavoitteet (koko yritykselle) 8. Kilpailualuetason tavoitteet (kilpailualueittain) 9. Prosessitason tavoitteet (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) 10. Operaatiotason tavoitteet (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) III STRATEGIAN MUODOSTAMINEN (eri strategiatasoille) 11. Yritystason strategia (koko yritykselle) 11.1 Uuden liikeidean kuvaus ja perustelu 11.2 Tuote/markkinastrategia Kilpailualueiden valinta 12. Kilpailualuetason strategia (kilpailualueittain) 13. Prosessitason strategia (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Organisaation rakenteen, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen Organisaation rakenne Omistusjärjestelyt Johtamisen kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Tuotantoprosessin kehittäminen Toimitilat Koneet ja laitteet Alihankintayhteistyö Tuotantosuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma Osaamisen suojaaminen Markkinointisuunnitelma Liikevaihtobudjetit tuotteittain eri asiakassegmenteissä Markkinoinnin yleiset järjestelyt

4 Markkinoinnin kilpailukeinot Tuote Hinta Myyntikanava/saatavuus Markkinointiviestintä Taloussuunnitelma Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Kannattavuuden arviointi Myyntikatetarpeen arviointi Myynnin ja myyntikatteen budjetointi Kateanalyysi, tulosbudjetti, tuotekohtaiset tulokset ja johtajatulo ja 3. vuoden kannattavuus Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta ja SBA tulosbudjetit Maksuvalmiuden riittävyys Taloushallinto ja -seuranta 14. Operaatiotason strateginen toimenpideohjelma (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) IV TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN 15. Johtamisjärjestelmän toiminta toteutumisen tukena 16. Riskien arviointi ja hallinta 17. Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen LIITTEET Laskenta- ja suunnittelusovellus Liikevaihdon budjetointi tuote- ja asiakasryhmittäin, kilpailualueiden (SBA) valinta ja niiden liikevaihtojen budjetointi L1(1): Tuote / markkinamatriisi, SBA valinta ja liikevaihdot 1. vuodelle L1(2): Tuote / markkinamatriisi 2. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot L1(3): Tuote / markkinamatriisi 3. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot, kuviot Muutosvaiheen rahoitus L2(1-3): Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Kannattavuuslaskelmat L3(1): Kannattavuuslaskelmat 1. vuodelle, kuviot L3(2): Kannattavuuslaskelmat 2. vuodelle, kuviot L3(3): Kannattavuuslaskelmat 3. vuodelle, kuviot L3(1-3): Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta, SBA tulosbudjetit, kuviot Maksuvalmiuden riittävyys L4(1-3): Kassabudjetti 1 ja/tai 3 vuodelle, kuviot Strategiset toimenpiteet L5(1-3): Strateginen toimenpideohjelma 1-3 vuodeksi sivua Muut liitteet: Liitteitä yhteensä

5 5 TIIVISTELMÄ Suunnitelman keskeinen sisältö ja tulokset:

6 6 1. STRATEGIATYÖKARTTA Ohessa on kuvattu pääpiirteissään tässä käytetyn strategiatyöskentelyn yleinen malli LiisuCon Strategiatyökarttana. Toiminta - ympäristö Toiminta - ajatus Arvot Yrityksen sisäinen tilanne ANALYYSIEN TEKO Markkina - ana lyysi Yritys - analyysi SWOT - analyysi Portfolioanalyysi Yritystason v isio ja strategiset tavoitteet Kilpailualuetason (SBA) tavoitteet TAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN Prosessitason tavoitteet Operaatiotason tavoitteet STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Yritystason strategia STRATEGIAN MUODOSTAMINEN Kilpailualuetason (SBA) strategia Prosessitason strategia STRATEGIAN TOTEUTUS Operaatiotason strategiset toimenpiteet LiisuCon liiketoiminta - suunnitelma TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN Toteutumisen turvaamis - suunni telma LiisuCon strategia työ kartta Yri tyskonsultointi JonesCon Ky

7 7 2. YRITYKSEN PERUSTIEDOT 2.1. Syntyhistoria ja toiminta 2.2. Arvot ja toiminta-ajatus

8 8 3. YRITYSANALYYSI 3.1. Käytetty liikeidea 3.2 Käytetyt kilpailualueet (SBA) ja kilpailualuetason strategia 3.3. Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö 3.4. Tuotanto ja tuotekehitys 3.5. Markkinointi 3.6. Taloudellinen nykytilanne ja talousseuranta

9 9 4. MARKKINA-ANALYYSI 4.1. Valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen yleiskuvaus 4.2. Asiakkaat 4.3. Kilpailu

10 10 5. YRITYKSEN JA MARKKINOIDEN SWOT-ANALYYSI Yrityksen ja yrittäjän nykyiset sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Vahvuudet Heikkoudet Ympäristön ulkoiset mahdollisuudet ja uhkatekijät nykyisin sekä tulevaisuudessa Mahdollisuudet Uhkatekijät Johtopäätökset:

11 11 6. KILPAILUALUEIDEN (SBA) PORTFOLIOANALYYSI Hyvä Tyydyttävä Heikko Toimialan tulevaisuuden vetovoima - kannattavuusnäkymät - kasvunäkymät - kilpailunäkymät Heikko Tyydyttävä Hyvä Strateginen asema - kannattavuus - osaaminen - resurssit Johtopäätökset:

12 12 7. YRITYSTASON VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET(koko yritykselle) Yrityksen visio vuoden päähän on: Visiota tarkentavat strategiset tavoitteet näkökulmittain ovat seuraavat: Talouden näkökulma Asiakasnäkökulma Sisäisten prosessien näkökulma Oppimisen ja kasvun näkökulma Mahdolliset muut strategiset tavoitteet:

13 13 8. KILPAILUALUETASON TAVOITTEET(kilpailualueittain)

14 14 9. PROSESSITASON TAVOITTEET (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Tavoitteet prosessitasolla ovat seuraavat prosesseittain ja tarvittaessa kilpailualueittain eriteltynä: Talousprosessi Yrityksen taloudellisen toiminnan laajuuden ja kannattavuuden tavoitteet: 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Liikevaihto (liitteet L1(1)-L1(3)) Tulos (liite L3(1-3)) Henkilöstö Toiminta-alue Markkinointiprosessi Tuotantoprosessi Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö

15 OPERAATIOTASON TAVOITTEET ( prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Tavoitteet operaatiotasolla ovat seuraavat prosesseittain ja tarvittaessa kilpailualueittain eriteltynä: Talous Markkinointi Tuotantotoiminta Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö

16 YRITYSTASON STRATEGIA (koko yritykselle) 11.1 Uuden liikeidean kuvaus ja perustelu Yrityksen liikeidea voidaan hahmottaa seuraavalla taulukolla # : Asiakkaat / asiakasryhmät Tarve / hyöty asiakkaalle Tuotteet / tuoteryhmät Imago Toimintatapa Tuote/markkinastrategia: Perusstrategiat valituilla kilpailualueilla: Kilpailuedut: Kriittiset menestystekijät Resurssit Fyysiset Taloudelliset Henkiset # Mukaillen lähteestä Holopainen, Levonen Yrityksen perustajan opas s. 28, Oy Edita Ab, Helsinki 1997.

17 17 Perustelu liikeidealle: 11.2 Tuote/markkinastrategia Kilpailualueiden valinta

18 KILPAILUALUETASON STRATEGIA (kilpailualueittain)

19 PROSESSITASON STRATEGIA (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Organisaation rakenteen, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen Organisaation rakenne Omistusjärjestelyt Johtamisen kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Tuotantoprosessin kehittäminen Toimitilat Koneet ja laitteet Alihankintayhteistyö Tuotantosuunnitelma Tuotekehityssuunnitelma

20 Osaamisen suojaaminen Markkinointisuunnitelma Liikevaihtobudjetit tuotteittain tai tuoteryhmittäin eri asiakassegmenteissä Liikevaihtobudjetit tuotteittain tai tuoteryhmittäin ja asiakkaittain vuodelle on esitetty tuote/ markkinamatriiseina liitteissä L1. Perustelut kokonaisliikevaihdolle ja sen jakaantuminen tuotteiden, asiakkaiden ja kilpailualueiden (SBA) kesken: Markkinoinnin yleiset järjestelyt Markkinoinnin kilpailukeinot Tuote Hinta Myyntikanava/saatavuus Markkinointiviestintä Taloussuunnitelma Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Muutosvaiheiden pääoman tarve ja rahoitus -laskelma on esitetty liitteessä L2. Perustelut:

21 Kannattavuuden arviointi Myyntikatetarpeen arviointi Myyntikatetarvelaskelma 1. vuodelle on esitetty liitteessä L3(1). Perustelut: Myynnin ja myyntikatteen budjetointi Myyntikatebudjetti 1. vuodelle on esitetty liitteessä L3(1). Perustelut: Kateanalyysi, tulosbudjetti, tuotekohtaiset tulokset ja johtajatulo Liitteessä L3(1) on esitetty edelleen myyntikatetarvelaskelman ja myyntikatebudjetin yhdistävät 1. vuoden kateanalyysi ja tulosbudjetti. Tuotekohtaiset tulokset on laskettu jakamalla kiinteät kulut tuotekohtaisten liikevaihtojen suhteessa. Myös yritysjohtajien tulon muodostuminen esitetään tarvittaessa suhteessa tehtyyn työmäärään. Perustelut ja johtopäätökset ja 3. vuoden kannattavuus Kannattavuuslaskelmat 2. ja 3. vuodelle on kuvattu liitteissä L3(2) ja L3(3). Perustelut ja johtopäätökset: Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta ja SBA tulosbudjetit Kaikkien 3 vuoden tulosbudjettien vertailu ja SBA kannattavuus on kuvattu liitteessä L3(1-3). Perustelut ja johtopäätökset: Maksuvalmiuden riittävyys Kassabudjettia on kuvattu liitteessä L4. Johtopäätökset: Taloushallinto ja -seuranta

22 OPERAATIOTASON STRATEGINEN TOIMENPIDEOHJELMA (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Strategista toimenpideohjelmaa toimenpiteineen, aikatauluineen, suoritustavoitteineen ja vastuuhenkilöineen 1-3 vuodeksi eteenpäin on kuvattu liitteessä L5. Perustelut:

23 JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TOIMINTA TOTEUTUMISEN TUKENA

24 RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA Riskejä voidaan havainnollistaa oheisella taulukolla: Riskin nimi Todennäköisyys 1-5 (1 = erittäin pieni 5 = erittäin suuri) Seuraamus 1-5 Riski = todennäköisyys * seuraamus 1-25 Varautuminen Johtopäätökset riskeistä ja niihin varautumisesta:

25 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tätä liiketoimintasuunnitelmaa on tarkoitus tulevaisuudessa päivittää seuraavasti:

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011 Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yrityksen perustiedot ja

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

SISÄLTÖ JA OPETUSSUUNNITELMA

SISÄLTÖ JA OPETUSSUUNNITELMA Startti Yrittäjäksi- monimuotokoulutus SISÄLTÖ JA OPETUSSUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa on esitelty Startti Yrittäjäksi- monimuotokoulutuksen aiheet tuntijakoineen, tarkempi sisältö sekä toteutustapa.

Lisätiedot

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011. Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011. Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ajalle 01.01.2011 31.12.2011 Lakso Eija Tietojenkäsittelyn perustutkinto Mac-datanomi PSK-Aikuisopisto 29.03.2010 JOHDANTO Yrityksen perustiedot ja esittely: ATK-palvelut EL Oy.

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

KEUKEN YRITYSNEUVONTA 2013

KEUKEN YRITYSNEUVONTA 2013 KEUKE NEUVOO. Tuotamme maksuttomia yritysneuvontapalveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja Vihdin alueella toimiville yrityksille. KEUKE KEHITTÄÄ.

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004 TŠmŠ materiaali

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle koulutuksen malli Tekijät, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2005 Liikenne. Yritysanalyysit alihankkijoiden arvioinnissa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2005 Liikenne. Yritysanalyysit alihankkijoiden arvioinnissa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 68/2005 Liikenne Yritysanalyysit alihankkijoiden arvioinnissa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.9.2005 Tekijät

Lisätiedot