MTL Vies*nnän Mi-aaminen Ohjeistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTL Vies*nnän Mi-aaminen Ohjeistus"

Transkriptio

1 MTL Vies*nnän Mi-aaminen Ohjeistus Sanna Eulenberger Netprofile Markko Ihamuo*la Hill & Knowlton Marko Kar-unen VCA Jouni Kivikoski Pohjoisranta

2 MTL:n rooli vies*nnän mi-aamisessa Esitellä vies*nnän lähtökohdat Tarjota kehys alkukeskusteluun, jonka avulla asiakas saa käsityksen vies*ntätoimiston roolista ja tehtävästä Tuo-aa toimistojen käy-öön vies*nnän perusprosessin kuvaus mi-auskeskustelun pohjaksi: *lannearvio, ratkaisut, tavoi-eet, mi-ausvaihtoehdot Tuo-aa toimistojen käy-öön lyhyt esitys mi-arien mahdollisuuksista ja periaa-eista sekä erilaisista mi-arivaihtoehdoista (aikajänne, määrälliset ja laadulliset, eri ak*vitee*t ja vies*nnän tyypit)

3 Vies*välle asiakkaalle Vies*nnän tehtävä on tukea organisaa*on strategisten tavoi-eiden saavu-amista Vies*nnän onnistumista on vaikea arvioida, jollei sille aseteta strategiasta johde-uja tavoi-eita ja tulosmi-areita Mi-aamisen tehtävä on arvioida, ohjata ja kehi-ää vies*ntää Mi-aaminen tulisi sisälly-ää jo vies*nnän suunni-eluun, jo-a sille varmistetaan tarvi-avat resurssit ROI = Return On Investment. Tuo-o- odotus edelly-ää, e-ä tehdään myös investointeja: aikaa, rahaa, työvoimaa, työkaluja Markkinoin*in verra-una vies*ntä on yleensä pitkän aikavälin prosessi, joten tulosten aikajänne saa-aa olla jopa vuosia ennemmin kuin viikkoja tai kuukausia Tyhjiössä ei voi mitata. Organisaa*on olisi hyvä valita mi-areihin verrokit itselleen, esimerkiksi avainkilpailijoista, kilpailevista hankkeista tai todetuista parhaista käytännöistä Vies*nnän mi-areiden ohella tulisi samalla seurata organisaa*on strategisia mi-areita, kuten esimerkiksi myynnin kehi-ymistä ja sen korrelaa*ota vies*nnän tuloksiin

4 Vies*välle asiakkaalle Mi-aus voi olla holis*sta eli koko organisaa*on ja vies*nnän ka-avaa tai vain *e-yihin avainsidosryhmiin, avainviesteihin tai yksiköiden toimintaan kohdistuvaa - tavoi-eista ja resursseista riippuen Hyvät organisaa*on strategiaa tukevat vies*nnän tavoi-eet nouda-avat SMART- periaate-a (Drucker, Management By Objec*ves) Yksityiskohtaisia Mita-avissa Saavute-avissa Oleellisia Aikaan sidoksissa Eri aikajänteen vies*nnän toimenpiteet edelly-ävät erityyppisiä mi-areita, joten kaikkiin *lanteisiin sopivaa massaratkaisua ei ole. Esimerkkejä aikajänteistä: Ultralyhyt aikajänne: kriisi- ja poikkeus*lavies*ntä Lyhyt aikajänne: yksi-äinen vies*ntäkampanja, uu*set, rekrytoin*vies*ntä Pitkä aikajänne: maineenhallinta, suhteiden rakentaminen ja syventäminen sidosryhmiin

5 Vies*nnän suunni-eluprosessi Organisaa*on strategiset tavoi-eet Ohjaus ja jatkotoimen- piteet Vies*nnän strategia ja toimenpiteet Mi-aus ja tulosseuranta Resurssit: aika, raha, työvoima Mi-aus- välineet ja testaus Menestys- mi-arit ja benchmark

6 Laadulliset ja määrälliset mi-arit Vies*nnän avulla pyritään luomaan suhteita avainsidosryhmiin, rakentamaan ja syventämään luo-amuksellista suhde-a ja siten vaiku-amaan ryhmiin ja niiden asenteisiin sekä käymään merkityksellistä vuoropuhelua niiden kanssa Vies*nnän vaikutukset näkyvät usein vasta pitkällä aikavälillä, joten mi-areihin on hyvä sisälly-ää sekä laadullisia e-ä määrällisiä mi-areita Laadulliset mi-arit kertovat muun muassa avainsidosryhmien todellisesta kiinnostuksesta, vies*n ymmärtämisestä ja hyväksymisestä, sidosryhmien sitoutumisesta organisaa*oon tai sen tuo-eiden ja palvelujen suosimisesta ja avainsidosryhmien asenteen tai käy-äytymisen muutoksesta lliset mi-arit voivat kertoa mm. tunne-uuden muutoksesta, osuuden muutoksesta alan olennaisissa keskusteluissa kilpailijoihin verra-una, *laisuuksien vetovoimasta osallistujamäärällä mita-una, suositusten määrästä tai asiakaslojalitee*n muutoksesta Vies*ntä eroaa siis olennaises* mainonnasta, jossa usein päätavoi-eina ovat huomioarvo ja näkyvyys

7 Mitataanko tuotosta, vaikutusta vai lopputulosta? Vies*nnän tavoi-eena on vaiku-aa, joten hyvin suunnitellun vies*nnän tavoi-eet pyrkivät erityises* pitkän aikavälin lopputulokseen (outcome). Myös mi-areissa tulisi paino-aa lopputulosta tuotoksen sijaan (output) Tuotos / Output Mita-avissa laskemalla, seuraamalla ja havainnoimalla Esimerkiksi: mediajulkisuuden kokonaismäärä, puhemiesten lainausten määrä verra-una kilpailijoihin, tapahtuman osallistujamäärä Vaikutus / Ou-ake Mita-avissa kyselyillä, kvalita*ivisilla haasta-eluilla ja tutkimusanalyyseillä neljällä tasolla: vies*n vastaano-o, ymmärtäminen, muistaminen, huomioarvo ja reak*ot Esimerkiksi: saivatko avainsidosryhmät vies*n, ymmärsivätkö sen tarkoitetulla tavalla ja muistavatko ydinvies*t Lopputulos / Outcome Mita-avissa kyselyillä, kvalita*ivisilla haasta-eluilla ja tutkimusanalyyseillä Esimerkiksi: vaiku`vatko vies*t avainsidosryhmien mielipiteiden, asenteiden tai käy-äytymisen muu-umiseen

8 Esimerkki: Strategisiin tavoi-eisiin perustuva mi-aus Tavoite Vies+nnän tavoite Mi/ariesimerkkejä Näkyvyys verra-una vali-uihin kilpailijoihin ja Lähtömi-aus valituissa ryhmissä Tunne/uus ja markkinaosuus aiempaan omaan näkyvyyteen *etyssä ajassa Loppumi-aus samoissa ryhmissä ajanjakson lopussa Suosituimmuus Myynnin tukeminen kasva-amalla preferenssiä Preferenssimuutokset verra-una vali-uihin x% *etyissä myynnin kohderyhmissä kilpailijoihin Sidosryhmätyytyväisyys Posi*ivisen mielikuvan kasva-aminen x% Suositushalukkuuden muutos määrällises* ja valituissa sidosryhmissä laadullises* Työnantajakuva Omistaja- arvo Henkilöstön ja poten*aalisten työntekijöiden posi*ivisen työnantajamielikuvan kasva-aminen Organisaa*on yleinen maine Työtyytyväisyyden vali-u taso Työnhakijoiden laatu suhteessa määrään Lähtömi-aus valituissa ryhmissä Loppumi-aus samoissa ryhmissä ajanjakson lopussa

9 Esimerkki: Sosiaalisen median liiketoimintalähtöinen ROI Liiketoiminnallinen tavoite Viestinnälliset tavoitteet Sosiaalisen median mittarit Yrityksen tunnettuuden kasvattaminen x % / v Kaksinkertainen näkyvyys kilpailijoihin 1, 2 ja 3 verrattuna pääkohderyhmässä seuraavan 12 kk:n aikana Osuus positiivisesta verkkokeskustelusta vs. kilpailijat Muutos% tunnettuudessa pääkohderyhmässä Uudelleenkommentointien ja suositusten määrä, brandimaininnat, hakukonenäkyvyys Asiakastyytyväisyyden nostaminen 4,8:aan asteikolla 1-5 seuraavan 3 vuoden kuluessa Toiminnan laajentaminen maahan x Toimialan Top 3 halutuimman työnantajan joukossa seuraavan 3 vuoden kuluessa Positiivisen mielikuvan syntyminen pääkohderyhmässä ja suhteiden avaaminen avainvaikuttajiin x, y ja z uskottavuuden kasvattamiseksi Positiivisen asiakasmielikuvan kasvattaminen x % / vuosi 80% tuloksesta tuovassa asiakaskunnassa suoraan ja epäsuorasti vaikuttamalla Ko. kohderyhmän asiakassuhteen edistäminen viestinnän keinoin asteikolla asiakas- kannattaja- puhemies- partneri kahdelle ylimmälle tasolle Maan toimialalla käytävien puheenaiheiden ja kilpailijaviestinnän tunnistaminen ja analysoiminen sekä vaikuttajien tunnistaminen + lanseeraus viestinnän keinoin Positiivisen mielikuvan syntyminen pääkohderyhmässä ja suhteiden avaaminen avainmedioihin, - toimittajiin ja - vaikuttajiin x, y ja z uskottavuuden kasvattamiseksi tietyllä aikavälillä Positiivisen työnantajamielikuvan rakentaminen työntekijä- ja uratarinoin x kpl / v Työntekijöiden työtyytyväisyyden edistäminen 4,5:een asteikolla 1-5 sisäisen ja ulkoisen viestinnän x-, y-, z- keinoin seuraavan 12 kk:n aikana Yrityksen työnantajavetovoiman kasvattaminen positiivisten uratarinoiden avulla julkisuudessa esim. osallistumalla Suomen Parhaat Työpaikat - kilpailuun Keskustelujen ja mainintojen sävy brandimaininnan yhteydessä yleisesti Pääkohderyhmien ja vaikuttajien käyttämä sävy verrattuna kilpailijoihin 1,2 ja 3 Osuus positiivisesta verkkokeskustelusta vs. kilpailijat Asiakaslojaliteetin kasvu% Asiakassuositusten määrä Asiakkaiden tuote- ja palveluarvioiden sävy ja sisältö Pääviestien hyväksyminen, ymmärtäminen ja eteenpäin välittäminen Solmittujen avainsuhteiden määrä Fanimäärä, positiivisen sisällön uudelleenjakamisen määrä Osuus positiivisesta verkkokeskustelusta vs. kilpailijat Muutos% tunnettuudessa Avainmedioiden, - toimittajien ja - vaikuttajien suhtautuminen Yrityksen käyttäminen alan puhemiehenä julkisuudessa Helppous päästä myyntikäynneille avainkohteisiin tietyllä asteikolla Työntekijä- ja uratarinoiden määrä / v Työtyytyväisyyden aste tietyllä asteikolla Työntekijämäärän vaihtuvuus% ja uusien relevanttien hakijoiden määrä / v Sisäisten urakiertomahdollisuuksien määrä / v Työnantajahaluttavuuden muutos% potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa Potentiaalisten työntekijöiden verkkokeskustelujen sävy ja sisältö vs. kilpailijat Pöhinän eli positiivisen sisällön uudelleenjakamisen määrä Työnhakijoiden laadun paraneminen tietyillä kriteereillä

10 Esimerkkejä seurantatyökalujen haasteista Lähteet Maan*eteelliset alueet? Kielet? Mitkä lähteet eli sosiaalisen median ympäristöt? Lähteiden laajuus: avoimet ympäristöt, kuten Twi-er; suljetut, kirjautumista edelly-ävät ympäristöt, kuten LinkedIn, Qaiku; jos molemmat osiot tarjolla, kuten esim. YouTube, SlideShare, seuraako myös suljetun keskustelu- tai kommentoin*osion virtaa? Data Päivi-ymisvauh*, historia*etojen laajuus? llinen ja laadullinen mi-auskyky Spämmin ja irrelevan*n *edon suoda-aminen Sävy- ja asenneanaly*ikka Datan kapeus, onko esim. fokusaiheisiin erikoistunut, kuten tutkimuspaino-einen, esim. ListenLogic ja NetBase (kulu-ajamielipiteet, - tunteet ja verkkokäy-äytyminen, laadullinen ja määrällinen mi-aus) Palvelut Teknologia: käy-äjäystävällisyys! Analysoin*- ja konsultoin*palvelut Yritys Tunne-uus, vakavaraisuus Asiakaskunnan tyyppi ja sen laajuus

11 Mi/ari Q1 Q2 Q3 Q4 Mi-ari 1 Esimerkki: tulosrapor` johdolle Mi-ari 2 Mi-ari 3 Mi-ari 1 / llinen Vihreä: yli 80 % posi*ivista / neutraalia julkisuu-a vs. kilpailija A Keltainen: % posi*ivista / neutraalia julkisuu-a vs. kilpailija A Punainen: vähemmän kuin 50 % posi*ivista / neutraalia julkisuu-a vs. kilpailija A Mi-ari 2 / Laadullinen Vihreä: yli 90 % valmis suosi-elemaan eteenpäin Keltainen: % valmis suosi-elemaan eteenpäin Punainen: Vähemmän kuin 70 % valmis suosi-elemaan eteenpäin Mi-ari 3 / Strateginen Myynnin kehi-ymisen korrelaa*o vies*nnän toimenpiteisiin *etyllä aikavälillä Poten*aalisten työntekijöiden laatu verra-una hakijamäärään ja korrelaa*o vies*nnän toimenpiteisiin

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010)

Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Satu Öys)lä Tutkivan oppimisen periaa0eet ja työelämälähtöinen opetus Mitä osaaminen on? (Siikaniemi, Saikkonen ja Härkönen 2010) Tiedot, taidot ja asenteet ovat osaamisessa integroituina Sosiaalises)

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA. Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU TEOLLISUUSORGANISAATIOSSA Ferrari on ihan hyvä auto, mut ei se oo seitsemän lapsiselle perheelle Organisaatiot ja johtaminen

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA

RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI YHDEN TOIMIJAN MALLISSA 1 RAHAPELITOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS HEVOSALAN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015 Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus Löydä kasvun avaimet Sisältö 4 Paneeli lisää profiilitietoa internetin mediavaluuttatutkimuksessa

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on?

Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on? Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on? Museopalveluiden tuo/eistamistyöpaja 5.6.2013 Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Mitä tuo3eistaminen on ja miksi se on tärkeää

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot