Ideasta li keideaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideasta li keideaksi"

Transkriptio

1 Ideasta liikeideaksi

2 Tutkinnon perusteet

3

4 Strategia Yrityksen tietoinen keskeisten suuntaviivojen valinta, joilla yritys uskoo pääsevänsä itse valitsemaansa tulevaisuuden tahtotilaansa

5 Strategia Strategia on kilpailuedun luomista ja ylläpitämistä Tarkoituksena on järkevä, 9etoinen asioiden ohjaaminen ja 9lanteisiin sopeutuminen sen sijaan, e;ä ajelehdi;aisiin päämäärä;ömäs9

6 Yrityksen strategian tarve Varautuminen liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja uhkiin Ymmärtää paremmin tulevaisuuden monitahoisuutta Oppii näkemään omat vahvuutensa ja heikkoutensa Oikeat kehityspäätökset Sitoutuminen yhteisiin visioihin ja tavoitteiseen Organisaation yhteinen kieli ja ymmärrys toiminnasta

7 Roadmapping

8 Roadmapping menetelmä Roadmap on visuaalinen työkalu, joka au;aa tunnistamaan ja kuvaamaan asiakastarpeiden ajamia teknologioita ja toimintoja. Sen avulla suuria kokonaisuuksia voidaan koostaa, esi;ää ja kommunikoida ymmärre;äväs9 ja osien suhteet on mahdollista kuvata havainnollises9 aika- akselilla. Eri alojen asiantun9joiden välisessä yhteistyössä roadmapping helpo;aa kommunikoin9a ja lisää ymmärrystä ja sitoutumista. Osatekijöiden vaikutukset on helppo havaita roadmapistä ja mahdollisten muutosten vaikutukset ovat ymmärre;ävissä ja kommunikoitavissa työkalun avulla.

9 Roadmapping menetelmä Kandidaa9ntyö, Lassi Uusitalo ja Toni Louhisola 2013

10 Roadmapping menetelmä Kandidaa9ntyö, Lassi Uusitalo ja Toni Louhisola 2013

11 Roadmap menetelmä Roadmapit muodostavat pohjan yrityksen teknologiasuunni;elulle Niiden avulla pystytään tunnistamaan yrityksen tarpeita, teknologia- aukkoja, vahvuuksia ja heikkouksia ja kommunikoimaan yrityksen eri osastoille yhteisellä kielellä. Roadmap on pitkite;y katsontakanta tulevaisuuteen valitulla aihealuella

12 Roadmap menetelmä Roadmap mahdollistaa sekä kysyntä- e;ä tarjontakantojen edustamisen tasapaino;aen markkinavetoa ja teknologiatyöntöä Mihin haluamme mennä Missä olemme nyt Miten pääsemme sinne minne haluamme mennä Miksi meidän pitää toimia Mitä meidän pitäisi tehdä Miten meidän pitäisi tehdä Mihin mennessä pitäisi tehdä

13 Roadmap menetelmä Kandidaa9ntyö, Lassi Uusitalo ja Toni Louhisola 2013

14 Roadmap menetelmä Tuote- teknologia- roadmappien käy;ö vaa9i hyvää ymmärrystä markkinoista, asiakasvaa9muksista ja tuotesovelluksista Roadmapping on ajallises9 rullaava 9lannekatsaus, jolla on kaksi selkeää tehtävää Vakiinnu;aa tarpeelliset yhteydet eri liiketoimintojen välillä tavoi;eiden saavu;amiseksi Tarjoaa rungon, jonka pohjalta voidaan arvioida vaihtoehtoisia strategioita, liiketoimintaskenaarioita ja innovaa9oiden luomia mahdollisuuksia

15 Tuote- ja palvelukehitys

16 Tuote- ja palvelukehitys Yrityksen keskeinen kilpailuetua luova prosessi Tuo;aa asiakkaiden tarpeet täy;äviä tuo;eita Löytää toimiva kilpailukonsep9 Löytää tuo;een kriinset kohdat Pitää tuntea tuo;een kaikki osa- alueet Päämääränä Vanhan liiketoiminnan ylläpito ja kehi;äminen (parannetaan tuo;eita) Liiketoiminnan uudistaminen (uudet tuo;eet) Onnistuminen Projek'en tekeminen oikein Oikeiden projek'en tekeminen

17 Tuote- ja palvelukehitys

18 Innovaatioprosessi Asiakkaan tarpeeseen tarkoitettu keksintö jalostuu kaupalliseksi tuotteeksi Voidaan kuvata erilaisilla malleilla Tunnetuin peräkkäismalli (vesiputousmalli)

19

20 Tuote- ja palvelukehitys Pioneeri Tutkimus ja kehitys Tekninen osaaminen Markkinatutkimukset Resurssit Riskien o;okyky Seurailija Tehokas organisaa9o Joustava yhteistyö (markkinoin9, tuotanto, tuotekehitys) Tehokas tuotesuunni;elu

21 Tuote- ja palvelukehitys Soveltaja ja erikoistarpeiden tyydy;äjä Valmistuskustannuksiin Tuotevalikoiman runsauteen Tulosaja;eluun ja talouden tarkkailuun Uusilla tuo;eilla nykyisille markkinoille Perustuu pieniin osamarkkinoihin Jälji;elijä Tuotannon tehokkuuteen Massatuotannon vaa9miin tutkimus- ja kehitystoimintaan Tiukkaan kustannusseurantaan Perustuu massatuotannon hyvään toimituskykyyn ja pieniin kustannuksiin

22 Tuote- ja palvelukehitys

23 Tuote- ja palvelukehitysprosessi Tuotekehitysprosessi on ideasta lähtevä prosessi, jonka lopputuloksena on valmis tuote tai palvelu Tuotekehitysprosessia kuvaamaan on kehite;y useita erilaisia prosessimalleja

24 Yleinen tuotekehitysprosessi

25 PorNmalli

26 Vesiputousmalli

27 Tiedonhaku

28 Tiedontarve Tietoa tarvitaan koko toimintaympäristöstä Paikallises9 Globaalises9 On tehtävä esiselvityksiä Kilpailija- analyysi Markkina- analyysi Rahoituskanavat Trendit Heikot signaalit

29 Tietoa käytetään Tuotekehitys ja tarvi;ava 9edonhankinta pyrkii tuo;een tai palvelun kaupallistamiseen Ideoin9 Liiketoimintamalli, ansaintalogiikka Toteutuksen toimivuuden varmistaminen Asiakastyytyväisyys Markkinoinnin kohdistaminen

30 Tiedon tasot

31 Tiedonhankinta prosessi Tiedon tarpeiden määri;ely Etsintä Analysoin9 Yhdistely Jakaminen

32 Tiedon tarve eri vaiheissa

33 Haasteita Onko vara;u rii;äväs9 aikaa 9edon hankkimiseen Onko hanki;u 9eto luote;avaa Google Tutkimukset Kirjallisuus Tieto voi olla kallista jos se on pitkälle jaloste;ua Onko resursseja käy;ää 9edonhankinnan toimialakohtaista ammanlaista

34 Tehdäänkö päätökset Vaistolla Tunteella Tietoa vai tunne;a Todennetulla 9edolla (esim. mi;austulokset) Joskus ei ole käyte;ävissä rii;ävää tai oikeanlaista 9etoa, jolloin on mentävä tunteella

35 Esimerkkejä 9etolähteistä Lait, asetukset, säädökset, standardit Messut, konferenssit ELY- keskus, Tekes, Yritystulkki, VASEK Yliopistot, oppilaitokset Slideshare Theseus AmmaNkorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

36 Ideointi ja ideat

37

38

39

40

41 Ideoin9 Työkirja idean liiketoimintapoten9aalin arvioin9in ja jalostamiseen menestystuo;eeksi ja - palveluksi JAUHIN Innovaa9oprosessin alkupään työkalu pk- yrityksille urn.fi/urn:isbn: Tiivistelmä Tuotekehitys ja ideoin9menetelmät Työpaja esimerkki h;p://pudotus.fi/wp- content/uploads/2012/07/ Ideoin9menetelmia_tyopajat.pdf

42 Aikataulu ja vaiheistus Excel 1. Käynnistys 2. Nyky9lan analyysi ja arvioin9 3. Asiakastarpeiden selvi;äminen 4. Palveluprosessin kuvaaminen 5. Ideoin9 6. Palvelun kehi;äminen ja testaaminen 7. Tuo;eistaminen 8. Lanseeraus ja markkinoin9 9. Palaute ja jatkokehi;äminen

43 Palvelun kehitysprojek9sta palvelun kehitysprosessiksi Projek9 kertaluonteinen Prosessi toistuva Koulutuksen tavoi;een palvelukehitysprojek9n työstämisen kau;a kehi;ää palvelukehitysprosessia tulevia palvelukehi;ämisprojekteja varten Valmistaudu kuvaamaan käy;ämäsi palvelun kehi;ämisprosessi arvioin9keskustelussa

44 Mikä palvelukuvaus? Keskeisin palvelun dokumenn Tukee palvelun tuo;eistamista Antaa perustan alihankinnan taloudelliselle ja laadukkaalle toteutukselle Laadun mi;aamisen peruskivi Jatkokehi;ämisen perusta

45 Palvelukuvaus Palvelutuo4een nimi Palvelun kuvaus Kohderyhmä Palvelun tuo;ajat Arvolupaus asiakkaalle Palvelun sisältö Laatu Tulosten arvioin9 Kustannukset Hinnoi;elu Mitä pitää sisällään? Kenelle suunna;u? Kuka/ketkä palvelun tuo;avat? Mihin asiakkaan tarpeeseen vastaa? Tarkempi kuvaus sisällöstä, osapalvelut Mikä on laatutavoite, miten se varmistetaan? Miten palvelun toteu;amista arvioidaan? Mitkä ovat palvelun kustannukset? Miten palvelu on hinnoiteltu

46 Palvelukuvaus esim

47 Trello.com Freemind

LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND

LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND LiikePro 2014-2015 Tuotanto- ja palveluprosessit Seppo Pannula Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND Toiminnan suunnittelu Strateginen suunnittelu Toiminnan suunnittelua,

Lisätiedot

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen 21.4.2015 Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 TYÖPAJAN KULKU Alustus Johdanto työpajan menetelmään Työpajaosuus Tulosten läpikäynti

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on?

Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on? Asiakaslähtöinen palveluiden tuo3eistaminen - mitä se on? Museopalveluiden tuo/eistamistyöpaja 5.6.2013 Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Mitä tuo3eistaminen on ja miksi se on tärkeää

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 VTT AUTOMAATIO VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 Tuotekehityksen riskienhallinta Matti Vuori &

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU.

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 1 2 JOHDATUS

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu

Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus. Juha-Pekka Vallittu Alihankintaan ryhtyminen ja alihankitun ohjelman laadunvarmistus Juha-Pekka Vallittu Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

BRÄNDI, DESIGN JA KOMMUNIKAATIO. Liiketoimintasuunnitelma Trust Creative Society Oy:lle

BRÄNDI, DESIGN JA KOMMUNIKAATIO. Liiketoimintasuunnitelma Trust Creative Society Oy:lle BRÄNDI, DESIGN JA KOMMUNIKAATIO Liiketoimintasuunnitelma Trust Creative Society Oy:lle Petra Koivusilta Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille

Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Laadun kehittämisen työkaluja matkailuyrityksille Benchmarking- kehittämistyökalun perusteet Laadun tarkistuslista matkailuyrityksille Luontomatkailun kriittiset menestystekijät ja laatumittaristo 14.10.2011

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O

M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O M E T A L L I A L A N J O H T A V A Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O www.secry.fi Taantuma takana - kuinka varautua seuraavaan? Vaalit on käyty, ja vasta valiu eduskunta on palannut hyvin ansaitulta kesälomaltaan.

Lisätiedot

Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä. Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus

Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä. Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus Valvanne symposium 2014 Muu$uminen ja muutoksen johtaminen vanhustyössä Geriatrisen hoitoketjun johtaminen Sirkku Lavonius LKS, Geriatrinen keskus Johtaminen Ihmisten johtaminen (Leadership) Asioiden johtaminen

Lisätiedot