Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen Seppo Pannula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula"

Transkriptio

1 Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen Seppo Pannula

2 Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi tuo0eeksi tai palveluksi Tuoteominaisuuksien hallintaa koko elinkaaren ajaksi Kanna0avan liiketoiminnan varmistamista Kuinka tuote tai palvelu saadaan menestymään markkinoilla

3 Kaupallistaminen Timo Salmu 2013

4 Kaupallistamisen tavoi0eet Kaupallistaminen ajatellaan usein markkinoinnin tekemäksi juuri ennen tuo0een markkinoille vien>ä Kaupallinen näkökulma tulee kuitenkin o0aa huomioon tuotekehitysprosessin alusta alkaen Koskee koko organisaa>ota, ei vain johtoa ja markkinoin>a Kulkee tuotekehitysprosessissa alusta loppuun koko elinkaaren ajan

5 Tuo0een kaupallistaminen Usein melko selkeä prosessi Tuoteominaisuuksien vertailu on selkeää Edut muunne0avissa euroiksi (takaisinmaksuaika, säästöt jne.) Elinkaarelle voidaan tehdä etapit (roadmap) Asiakkaan saamat lisäarvot yleensä perusteltavissa

6 Palveluiden kaupallistaminen Mones> haasteellisempaa Vaikea ero0autua kilpailijoista, erot usein hankala perustella rahallises> Hinta ylikorostuu päätöksenteossa (sote) Monilla aloilla toimintatavat vakiintuneet Kilpailukeinojen keksiminen vaikeaa

7 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Ideoin> Onko tuoteidea asiakas- vai teknologialähtöinen Onko ideoin>vaiheessa mukana asiakkaan edustajia ja alan todellisia asiantun>joita Onko ideoin>vaiheessa mukana sekä teknisiä e0ä kaupallisia asiantun>joita Onko tuoteidealle todellisia markkinoita Ratkaiseeko tuoteidea jonkin asiakkaan rahanarvoisen ongelman Onko markkinatutkimukset tehty keskeistenasiakassegmenoen osalta Onko kilpailijoiden tuotetarjonta ja teknologiat selvite0y Perustuvatko tuoteominaisuudet todellisiin asiakastarpeisiin Onko selvite0y mahdolliset kilpailijoiden IPR- oikeudet Onko tuo0eessa patentoitavia ominaisuuksia Onko ansaintalogiikka mie>0y tuo0een koko elinkaaren ajalle Onko tuoteidea rahoi0ajien kannalta rii0ävän kiinnostava

8 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Suunni0elu ja toteutus Onko tuo0een elinkaari ja sen vaiheistus huomioitu suunnitelmissa Onko suunnitelmissa varaudu0u tuleviin ominaisuuksiin ja uusiin tuoteversioihin Onko asiakastarpeet selvite0y ka0avas> tulevilta asiakkailta Ovatko teknologiaan lii0yvät riskit selvillä Onko käy0äjäliitynnässä huomioitu hyvä käyte0ävyys ja myyvä ulkoasu Onko muotoilussa huomioitu hyvä käyte0ävyys ja myyvä ulkoasu Onko teollinen muotoilija mukana Onko tuo0eessa rii0äväs> differoivia ominaisuuksia

9 Kaupallistamiseen lii0yviä kysymyksiä Suunni0elu ja toteutus Onko suunnitelmissa huomioitu, kuinka ylläpidosta (päivitykset, huolto, varaosat,..) saadaan kanna0avaa liiketoimintaa Onko tuotekehitykseen osallistuvat henkilöt ja yhteistyökumppanit perehdyte0y kaupallisiin tavoi0eisiin Onko asiakas mukana testaamassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Onko laatu- ja luote0avuustaso oikea Onko jakelukanavien tarpeet mie>0y Onko viranomaishyväksynnät selvite0y (hyväksyntäprosessit usein pitkiä, mikä voi viivästy0ää markkinoille pääsyä) Onko tuotetuen tarpeet mie>0y

10 Kaupallistaminen ja organisaa>o Kaupallistaminen ei kuulu pelkästään yrityksen johdolle ja markkinoinnille vaan yrityksen koko henkilöstölle. Kaupallistamisessa avataan yrityksen liikeidea, toiminta- ajatus, ansaintalogiikka ja asiakkaalle tarjo0ava lisäarvo Jo0a tuotekehitykseen osallistuvat henkilöt ja yrityksen muu henkilökunta pystyvät tekemään oikeita päätöksiä omassa työsään, heillä pitää olla hyvä näkemys tulevasta tuo0eesta tai palvelusta, ja sen tuomasta lisäarvoista asiakkaalle. Yritysjohto voi ajatella, e0ei tuotekehityshenkilöstön tarvitse >etää tuo0eesta paljoa rii0ää kun tekevät määritysten mukaisen tuo0een. Tosiasiassa kuitenkin tuotekehityshenkilöstö joutuu päivi0äin tekemään työhön lii0yviä pieniä päätöksiä, ja >etämä0ömyys kostautuu tuo0een elinkaaren aikana hankalina muutoksina tai ominaisuuksina, joita ei voida toteu0aa Kaupallistamisen koulutus voi olla myös mo>vaa>okeino henkilöstölle

11 Kaupallistaminen ja organisaa>o Tuotekehityshenkilöiden tulisi olla >etoisia ainakin seuraavista asioista Mitkä ovat tuo0een kaupalliset tavoi0eet Mitkä ovat tavoiteltavat myyn>määrät, hinnat ja ka0eet Mikä on asiakaskunta Mitä asiakkaan ongelmia tuote ratkaisee Mitä lisäarvoa se tuo0aa asiakkaalle Mitkä ovat keskeiset myyn>argumen>t Miten tuote eroaa kilpailijoiden tuo0eista Millainen on tuo0een elinkaari ja mitä vaiheita siinä on

12 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Onnistunut markkinoin> ja myyn> edelly0ää tuotekehitykseltä vahvaa osallistumista Aikataulut markkinoinnille Tuotekehitysprojek>n >lanne Markkinoinnissa käyte0ävien prototyyppien/mallien valmistuminen Aikatauluarviot tuotelanseerauksiin Erilaisten viranomais- ja asiakashyväksyntöjen aikataulut Toimitusvalmius Tukimateriaalin valmistuminen (esimerkiksi: käy0ö- ja huolto- ohjeet, osalue0elot) Erityisen tärkeää on kertoa markkinoinnille mahdollisista viiveistä hyvissä ajoin Myynnin ja markkinoinnin koulutus Jälleenmyyjien ja partnereiden koulutus (tekniset asiat) Timo Salmu 2009

13 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Myynnin tukena syvällisempää asiantuntemusta vaa>vissa neuvo0eluissa Markkinoin>- ja myyn>materiaalin katselmoin> Tarjousten ja sopimusten teknisten osuuksien tuo0aminen ja/tai katselmoin> Omakustannushintojen arvioin> Arviot tuo0eiden ylläpito- ja huoltotarpeista ja niiden kustannuksista Tuo0eiden ja tuoteperheiden nimeäminen (Tehdään yleensä kaupallisin perustein, mu0a siinä on huomioitava myös tuotekehityksen tarpeet mm. tuo0een elinkaaren hallinnan osalta) Lisäominaisuuksien toteute0avuuden, resurssitarpeiden, aikataulujen ja kustannusten arvioin> Yrityksen visuaalisen ilmeen soveltaminen tuo0eisiin (värimaailma, logot, muotoilu) Timo Salmu 2009

14 Tuotekehityksen roolit markkinoinnissa Tuotekehityksen tuo0amat materiaalit Ensimmäisten esi0elylai0eiden/ohjelmistojen tuo0aminen markkinoinnille (asiakastapaamiset, messut) Markkinoin>materiaalissa tarvi0avien lai0eiden tai näy0öjen tuo0aminen Käy0ö- ja huolto- ohjeiden sekä osalue0eloiden tuo0aminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (ammaomaises> toteutetut tukimateriaalit vahvistavat usko0avuu0a merki0äväs>) Tekniset yksityiskohdat (esi0eisiin, web- sivuille) Demo / esi0ely - ympäristön tuo0aminen Timo Salmu 2009

15 Kaupallistamisen onnistuminen Taloudelliset mi0arit Myyn>, voitot ja kanna0avuus, niiden kehi0yminen ajan suhteen ja niiden vastaavuus tavoi0eiden kanssa Voitot suhteessa myyn>in ja investointeihin Uuden tuo0een osuus kokonaismyynnistä tai voitoista Tuo0een kustannus- ja hintatavoi0eiden toteutuminen Projek>n kokonaiskustannukset Takaisinmaksuaika ja myyn> Tarjouspyynnöt Tilauskanta

16 Kaupallistamisen onnistuminen Tuotekeskeiset mi0arit Toteutuneen tuo0een kustannustaso Vikojen määrät ja syyt Huoltokustannukset Palautusprosen>t Tuotannon ylösajoaika Toimitusajat ja kyky Toimitusvirheiden seuranta Tuo0een kokonaisaika markkinoille verra0una tavoiteaikaan Toteutunut tuo0een laatutaso verra0una tavoiteltuun Missä määrin tuote tuo kilpailuetua

17 Kaupallistamisen onnistuminen Markkinaperustaiset mi0arit Markkinaosuudet ja niiden kehitys Myynnin kehitys ajan suhteen Paljonko tuote on saanut uusia asiakkaita Asiakastyytyväisyys ja asiakashyväksyntä Asiakkaan kokemus tuo0eesta ja sen ostamisesta Asiakkaan kokeman arvon arvioin> Ostohalukkuus Tunne0avuus ja mediahuomio Vaikutus brändiin ja brändimielikuvaan Tuo0een vaikutukset asiakkaiden ja kilpailijoiden käy0äytymiseen ja toimiin OnnistuOinko tavoi0amaan halutut asiakkaat ja heidän arvomaailmansa Pyynnöt tuoteominaisuuksien lisäämiseksi

18 Palvelustrategia

19 Kolmitasoinen tuote (Kotler) Markkinoilla, joilla on useita toimijoita, asiakkaan ostopäätös on monien asioiden yhteisvaikutus. Yrityksen on pyri0ävä huomioimaan kaikki ostopäätökseen vaiku0avat muu0ujat. Philip Kotlerin mukaan tuote koostuu kolmesta osasta; ydintuo0eesta, konkreeosesta tuo0eesta ja laajennetusta tuo0eesta.

20 Kolmitasoinen tuote (Kotler)

21 Kolmitasoinen tuote (Kotler) Ydintuote tarjoaa sen ydinhyödyn, jonka vuoksi päätetään ostaa kyseiseen tuoteryhmään kuuluva tuo0e (esim. >etokoneen tai auton). KonkreeOnen tuote on jokin yksi0äinen tuote, jolla on >etyt ominaisuudet. KonkreeOsten tuo0eiden valikoimasta asiakas valitsee itselleen sopivimman tuoteversion (esim. >etyn merkkisen >etokoneen).

22 Kolmitasoinen tuote (Kotler) Laajenne0u tuote käsi0ää asioita, jotka muu0avat tuo0een arvoa eivätkä väl0ämä0ä ole tuo0een valmistajan päätäntävallan alla olevia asioita. Laajenne0uun tuo0eeseen lii0yvät asiat vaiku0avat siihen, mistä asiakas ostaa valitsemansa tuo0een. Asiakkaan tarve tai ongelma voi lii0yä laajenne0uun tuotekäsi0eeseen (esim. käy0övalmis >etokone, kaikki ohjelmistot asenne0uina ja asetukset tehtynä). Yrityksen kilpailuetu voi löytyä muista tekijöistä kuin konkreeosesta tuo0eesta.

23 Tuotestrategia HUIPPU. OSTOKRITEERI LAATU KESKIALUE. OSTOKRITEERI HYVÄ HINTA-LAATUSUHDE MASSA. OSTOKRITEERI HINTA

24 Tuotestrategia Kysymyksiä Kuinka hyvin tuotevalikoima tyydy0ää asiakkaiden tarpeita Pystymmekö tällä tuotevalikoimalla toteu0amaan asiakassuhde- markkinoin>a ja pyrkimään pitkiin asiakassuhteisiin Onko meillä palveluja asiakkaan eri kehitysvaiheisiin Onko tuotestrategia suhteute0u kilpailijoihin Onko joku kilpailija niin pitkällä jossain asiassa, e0ä välimatkan kiinnikurominen ei enää ole mahdollista? Erotummeko selkeäs> kilpailijoistamme Onko tuotestrategiassa selkeäs> priorisoituja asioita Onko mukana tarpee0omia tuo0eita? Mitä olennaisia palveluja puu0uu

25 Tuotestrategia Kysymyksiä Millaiset asiat tuntuvat sinänsä hyviltä, mu0a niille ei ole markkinoita kukaan ei ole valmis rahoi0amaan palveluja tai maksamaan niitä Onko mukana tuo0eita, joiden hinta on kilpailtu niin alas, e0ä niitä ei kannata tuo0aa Millaiset palvelut eivät sovi tuote0avaksi saman imagon alla Mitä riskejä tuotestrategiaan sisältyy Onko meillä sitä osaamista, mitä tuo0eemme kaipaavat Onko mukana liian pieniä tuo0eita tai onko tuotelue0elosta unohde0u joku pieni, hyväka0einen, imagon ja strategian kannalta olennainen tuote Mikä on eri tuo0eiden elinkaarivaihe

26 Tuo0eiden elinkaari

27 Asiakkuusanalyysi, Pareto Asiakkuusanalyysit Volyymin mukaan A-, B- ja C- asiakkaat A: Strategises> tärkeä, maksukykyiset B: Maksukykyiset, säännöllises> ostavat C: Satunnaises> ostavat Pareto- periaate, 20% ostaa 80% volyymista

28 Asiakkuusanalyysi, Pareto

29 Asiakkuusanalyysi, Pareto On havai0u, e0ä pieni osa rikollisista tekee suurimman osan rikoksista. Keskimääräiset luvut eivät kuvaa kenenkään juomatapoja, vaan pieni osa kulu0ajista nauoi suurimman osan alkoholista. Väestö pakkautuu suuriin asutuskeskuksiin ja erityises> sille paikkakunnalle, joka on nime0y pääkaupungiksi. Pöly kerääntyy kotona villakoiriksi, jotka hakeutuvat huoneiden nurkkiin, laidoille ja kalusteiden alle. Eräs ma0ofirma havaitsi, e0ä matot kuluvat epätasaises>. Se rupesi vuokraamaan niitä myymisen sijaan. Varsinainen juoni oli, e0ä firma toimio matot paloina. Näin nopeas> kuluvat kohdat saa0oi ruveta vaihtamaan >heään tah>in ja hitaas> kuluvat harvempaan.

30 Tuotematriisi Nykyiset asiakkaat Nykyiset tuo0eet Työkaluina Bostonin pordolio SWOT analyysi

31 Bostonin pordolio Akseleina Markkinoiden kasvunopeus - Suhteellinen markkinaosuus Täh>tuo0eet Markkinoin> sitoo paljon pääomaa Kysymysmerkkituo0eet Kehi0äminen vaa>i paljon pääomaa Lypsylehmätuo0eet Ei vaadi merki0äviä markkinoin>toimia tai investointeja Rakkikoiratuo0eet Eivät ole enää kanna0avia, jätetäänkö pois vai uudistetaanko

32 Bostonin pordolio

33 Tuo0een elinkaaren hallinta Timo Salmu 2009

34 Tuo0een elinkaaren hallinta Timo Salmu 2009

35 PRD = Product Requirements Document Tuotehallinta

36 Markkina- alueet ja asiakassegmen>t Taustalla markkina- ja kilpailijaselvitykset Selvitä markkina- alueen riskit, lainsäädäntö, viranomaisvaa>mukset, markkinoin>- ja neuvo0elutavat sekä keskeinen tapakul0uuri Tapakul0uuria ja muuta maakohtaista >etoa saa Finpron sivuilta maaprofiilit Alan organisaa>oiden jäsenlistauksista saa usein hyvää >etoa, ja organisaa>oista hyviä neuvoja Finpro tai vastaavat yksityiset yritykset onnistuvat usein paremmin ensitapaamisten järjestelyissä kuin aloi0elevat yritykset Uusilla markkina- alueilla kanna0aa usein aluksi panostaa pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin, joissa investoin>päätöksen teko on nopeampaa kuin suurissa yrityksissä. Timo Salmu 2009

37 Markkinoin>vies>ntä Lähtökohdat onnistuneelle markkinavies>nnälle Yrityksellä on selkeä visio toiminnasta ja tavoi0eista Selvillä omat vahvuudet ja kilpailutekijät ko. tuo0eella ja markkina- alueella Hyvä näkemys kilpailijoiden argumentoinnista ja vies>nnästä, hinnoi0elusta, heikkouksista ja vahvuuksista jne. (business intelligence) AmmaOmainen yritysgrafiikka (Web, esi0eet, kirjeet, käyn>kor>t,...) Budjetoitu suunnitelma ja tarvi0ava resursoin> asiakaskontak>en hoitamiseksi Timo Salmu 2009

38 Argumentoin> ja differoin> Keskeisistä myyn>argumenteista pitäisi olla vahva näkemys jo tuotekehitysprojek>a käynniste0äessä Tausta>etoina markkinatutkimukset ja kilpailijaselvitykset Argumentoin> on usein varsin teknistä, vaikka lähes kaikki hankintapäätökset tehdään kuitenkin kaupallisin perustein Kilpailijoista ero0autuminen (differoin>, erilaistaminen) on keskeisessä roolissa markkinavies>ntää suunniteltaessa. Differoin> voi perustua ominaisuuksiin tai hinnoi0eluun, ja erityises> kulutusmarkkinoinnissa jakelukanaviin tai markkinavies>ntään Tuo0eesta/palvelusta pitäisi löytyä ainakin muutama selväs> differoiva ominaisuus Eri markkinoin>kanavien kau0a tuleva vies>ntä oltava yhtenäistä ja keskenään ris>riidatonta Yrityksen tavan toimia asiakkaan suuntaan tulisi vahvistaa muuta vies>ntää Timo Salmu 2009

39 Tyypillisiä virheitä ja ongelma>lanteita Markkinoinnissa painotetaan liikaa yksityiskoh>a, esim. teknisiä ratkaisuja Taloudellisen argumentoin> puu0uu; loppupelissä lähes kaikki päätökset tehdään taloudellisin perustein (liikevaihdon tai kanna0avuuden kasvu, saavute0avat säästöt, takaisinmaksuaika) Markkina- alue on liian laaja tai valitaan liian monta asiakassegmenoä Myyn>argumen>t ovat erilaiset eri markkina- alueilla Differoivat myyn>argumen>t puu0uvat - ei ero0auduta rii0äväs> kilpailijoista Paikallisen edustajan puute voi estää kaupan saannin, vaikka tuote ja hinta olisivatkin kohdallaan Maan>eteelliset faktat, asiakas voi kokea sijainnin ongelmaksi Yrityksen vies>ntä ris>riitaista - esimerkiksi kehno sopimustekniikan hallinta vies>i aloi0elijasta Markkinoinnissa ei kerrota rii0äväs> asiakastuki- ja huoltopalveluista Markkina- alueiden valinta tai asiakassegmentoin> tehdään puu0eellisin perustein Asiakkaan kielitaito puu0eellinen, usein juuri iäkkäillä pää0äjillä Markkinoin>kampanjan tai messujen jälkihoitoon varataan liian vähän aikaa Timo Salmu 2009

40 Tuotelanseerauksen vaiheet Timo Salmu 2009

41 Lanseeraussuunnitelma 1. Lähtökohdat ja historia (lyhyes>) Korva0avien tuo0eiden historia ja elinkaari Kaupallinen menestys ja toimitusmäärät, toteutunut liikevaihto Markkina- alueet ja asiakassegmen>t Liiketoimintamalli ja hinnoi0elu Keskeiset kokemukset ja opit Lanseera0avan tuo0een Keskeiset syyt uuden tuo0een kehi0ämiselle Tuotekehitysprojek>n päävaiheet ja aikataulut Ennusteet valmistumisvaiheiden aikatauluista (protot, 0- ja 1- sarjat, toimitusvalmius) Tuotekehitysinvestoinnin kustannukset 2. Markkina>lanne Markkinoiden koko markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin: määrät / liikevaihto Markkinoiden keskeiset kehitysnäkymät ja trendit Timo Salmu 2009

42 Lanseeraussuunnitelma 3. Kaupalliset tavoi0eet Myyn>tavoi0eet markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin Asiakaskontak>en määrä Vaiheiste0una kuukausi-, vuosineljännes- tai vuositasolla Markkinaosuustavoi0eet 4. Kohderyhmät Kenelle markkinoidaan ja myydään (we sell, we market) Roolipohjainen markkinoin> 5. Kilpailijat ja SWOT Kilpailijat Markkina- osuudet Kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät (esim. SWOT- analyysi) 6. Aikataulut Tuotekehityksen aikataulut Lanseerausaikataulu Materiaalien tuo0aminen Lanseeraus vaihei0ain Timo Salmu 2009

43 Lanseeraussuunnitelma 7. Liiketoimintamalli Lanseera0avan tuo0een ansaintamalli Tuote- ja ohjelmistolisenssimyyn> Ylläpito- ja huoltosopimukset Huolto ja asiakastuki Käy0öönotot ja koulutukset Lisäominaisuudet 8. Hinnoi0elu Tuo0eiden ja palveluiden hinnoi0elu Markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin 9. Differoituminen ja argumentoin> Tuo0een tai tuoteperheen myyn>argumen>t perusteluineen Erityises> kilpailijoista differoivat tekijät Vies>nnässä käyte0ävä keskeinen argumentaa>o Timo Salmu 2009

44 Lanseeraussuunnitelma 10. Markkinoin>kanavat Käyte0ävät markkinoin>kanavat Markkina- aluei0ain ja asiakassegmentei0äin 11. Nimeäminen ja versioin> Nimeämis- ja version>käytännöt Huomioitu koko tuo0een / tuoteperheen elinkaari 12. Resurssit Omat resurssit, partnerit ja jälleenmyyjät Mainostoimisto, muut ulkopuoliset asiantun>jat 13. Materiaali Tuote0ava materiaali Ks. Esimerkki 14. Kustannukset Kustannukset Ks. Esimerkki Timo Salmu 2009

45 Tuote0ava materiaali Timo Salmu 2009

46 Lanseerauskustannukset Timo Salmu 2009

47 Tyypilliset virheet ja haasteet Tuotelanseerausten ajoitus vahvas> sidoksissa tuotekehityksen aikatauluihin Uusilla tuo0eilla myyn>argumenoen ja erityises> differoivien tekijöiden löytäminen Ei vielä kokemusta argumenoen toimivuudesta eri markkina- alueilla tai asiakassegmenteillä argumen>t ovat erilaiset Kuvamateriaalin saatavuus - lopullista laite0a ei vielä saatavissa Asiakasreferenssien puute Tuo0eiden nimeäminen ja versioin>periaa0eet usein pää0ämä0ä

48 Harjoitus 1 1) Tutustu oheiseen materiaaliin 2) Tee analyysi siitä, kuinka Hierontavar>n kaupallistaminen on toteute0u? Mitkä ovat keskeiset myyn>argumen>t? Kuinka markkinoin> on toteute0u? Kuinka HierontavarO differoituu kilpailijoista? Mitä kaupallisia mahdollisuuksia hierontavaro tarjoaa jatkossa?

49

50

51 Harjoitus 2 1) Valitse tuote tai palvelu (työharjoi0elupaikasta) 2) Määri0ele keskeiset myyn>argumen>t / ominaisuudet 3) Jao0ele ominaisuudet Differoivat eli kilpailijoista selkeäs> ero0avat ominaisuudet Must - ominaisuudet, jotka kilpailijoillakin on, ja jotka täytyy mainita, mu0a jotka eivät tuota etua kilpailijoihin nähden Muut kiva olla - ominaisuudet 4) Mie>ntä Ero0uuko palvelu tai tuote rii0äväs> kilpailijoista? Onko kilpailijoiden tuo0eissa tai palveluissa sellaisia ominaisuuksia, jotka sinulta puu0uvat ja jotka ovat selväs> puu0eita?

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

TRAVEL WITHOUT GUILT

TRAVEL WITHOUT GUILT 7.5.2013 TRAVEL WITHOUT GUILT Kulu9ajakäy9äytymisen huomioiva kestävä matkailu Pohjois- Savossa 8.4-6.5.13 Travel without guilt Savonia Travel without guilt Savonia merja.strengell@aalto.fi merja.strengell@aalto.fi

Lisätiedot

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten?

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hanke vai projek3? Hanke- termin käy%ö ei ole vakiintunut vaan vii%aa eri organisaa3oissa eri asioihin, mikä aiheu%aa helpos3 väärinymmärryksiä. Hanke voi olla synonyymi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA. liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille. tehostamaan. inhimillinen TAITO. Päivi Eriksson Tero Montonen

Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA. liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille. tehostamaan. inhimillinen TAITO. Päivi Eriksson Tero Montonen Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille Päivi Eriksson Tero Montonen on perustavaa laatua oleva inhimillinen TAITO JOTA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ tehostamaan on TARJOAMISTA ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Elisa Jokelin LL, tohtorikoulute5ava HY Erja Oksman, hankejohtaja, PHSOTEY Risto Kuronen, hankeylilääkäri, PHSOTEY

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Suositeltavia käyte/äviä materiaaleja mm.

Suositeltavia käyte/äviä materiaaleja mm. Tämä korkeakouluopiskelijoille tarkoite1u diasarja on vapaas5 muoka1avissa omia tarpeita vastaavaksi. Ryhmäkeskusteluista voi itse valita mitä ohjaa. Suosi1elemme käy1ämään aiheeseen lii1yviä materiaaleja

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Säätytalo 17.8.2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 (28) Tehtävä Lähtökohdat Työkalut Aikataulu NABC Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2 (28) TEHTÄVÄ Luo liiketoimintasuunnitelma alan toimijalle,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Käsityöprojekti. Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija

Käsityöprojekti. Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija Käsityöprojekti Samran Khezri Abdisalam Ismail Daut Gerxhalija Maailman kartta villahuovutuksella Jakson tavoi+eet ja avainkäsi+eet Tavoi+eena on, e+ä lapset saavat valmiiksi 8h:n jälkeen tehtävän, eli

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

BRAND UNITED OY. Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto.

BRAND UNITED OY. Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto. BRAND UNITED OY Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto. Tarjoamme tehokkaat työkalut yhdistämällä markkinoinnin, vies/nnän, visuaalisen suunni:elun ja digitaaliset palvelut. Toimimme valtakunnallises/:

Lisätiedot

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Kun ilmasto muuttuu kaikki muuttuu Ilmastonmuutos muu+aa perusteellises0 maailmaa,

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Seinäjoki 26.1.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Tiedetään mitä on tarjottavana - Tai ainakin pitäisi

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASTRATEGIA

LIIKETOIMINTASTRATEGIA Mihin tarvitaan teknologiastrategiaa? 1. Yrityksen oman ydinosaamisen ja avainteknologian määrittämiseen ja kohdistamiseen. 2. Yrityksen liiketoiminnan teknologialähtöiseen suuntaamiseen. 3. Oman nykyisen

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 25.11.2015, Etelä-Savon ELY-keskus Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Photo by Tomás Fano - Crea3ve Commons A6ribu3on- ShareAlike License

Photo by Tomás Fano - Crea3ve Commons A6ribu3on- ShareAlike License Photo by Tomás Fano - Crea3ve Commons A6ribu3on- ShareAlike License h6p://www.flickr.com/photos/17012490@n00 Photo by Gwenaël Piaser - Crea3ve Commons A6ribu3on- NonCommercial- ShareAlike License h6p://www.flickr.com/photos/22841923@n02

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Natiivimainonnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Kooste tutkimusrapor.sta Vies.ntäalan tutkimussää.ölle 3.12.2015

Natiivimainonnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Kooste tutkimusrapor.sta Vies.ntäalan tutkimussää.ölle 3.12.2015 Natiivimainonnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus Kooste tutkimusrapor.sta Vies.ntäalan tutkimussää.ölle 3.12.2015 1 Tutkimuksen aihe, tavoite ja rajaus Tutkimusaihe Na$ivimainonnan vaiku-avuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

TEHOKAS TIEDONHALLINTA. Tuo turvaa ja tulosta

TEHOKAS TIEDONHALLINTA. Tuo turvaa ja tulosta TEHOKAS TIEDONHALLINTA Tuo turvaa ja tulosta OC-System Oy valmistaa työturvallisuuteen liittyviä rakenteita OC- System Oy tuo?aa lai?eiden ja Glojen tuvallisuu?a edistäviä ratkaisuja tuotanto- ja automaagojärjestelmien

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Maaseudun kehi3äminen 2020-luvulla

Maaseudun kehi3äminen 2020-luvulla Maaseudun kehi3äminen 2020-luvulla janne a 12.4.2016 Miten maaseutu on kehi3ynyt? Seli3eet Sarakkeissa vuodet, vasemmalla 1952, oikealla 2015 ennakkotieto Riveillä seudut, vanhalla seutukuntajaolla (1999)

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio:

Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio: 1. Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio: Uskon, e(ä teet jo monia asioita terveytesi ja hyvinvoin8si eteen. Kertoisitko niistä? 4. Sovitaan, e(ä palataan TUE LUOTTAMUSTA JA SITOUTUMISTA MUUTOKSEEN sopimalla

Lisätiedot