Markkinointi. Seppo Pannula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi. Seppo Pannula"

Transkriptio

1 Markkinointi Seppo Pannula

2 Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on asiakasnäkökulma yrityksen johtamiseen.

3 Massatuotannon aikakausi Yritykset keski2yivät tuotantoon, jakelu ja asiakkaat olivat toisarvoisia kysymyksiä. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ei ollut tärkeää koska: Kysyntä oli tarjontaa suurempi. Ei ollut kilpailua. Tuo2eet möivät itsensä. Asiakkaat olivat kulutuskoneita.

4 Markkinoin8 aja2elun mallit Tuotantosuuntautuneisuus Suuremmalla tuotanto määrällä parempiin ka2eisiin. Myyn8suuntautuneisuus Mainonta ja myyn8 aggressiivista. Myyn8volyymi tärkeämpi, kuin asiakkaan tyytyväisyys. Kysyntäsuuntautuneisuus Kohdistuu asiakkai2en lisäksi mahdollisiin asiakkaisiin. Asiakaspalaute > kehitetään ja parannetaan tuote2a.

5 Markkinoin8 aja2elun mallit Asiakaskeskeisyys Tuo2een erilaistaminen erilaisille asiakkaille. Vaihtoehtona erikoistuminen ja jonkin erityisen asiakassegmen8n palveleminen. Lähtökohtana asiakkaan tarpeet. Suhdeaja2elu Suhteen aloi2aminen, ylläpitäminen ja lope2aminen. Asiakassuhteen kustannus.

6 Mitä on markkinoin8 nykyään? Asiakkaan tarpeiden, halujen ja kysynnän tyydy2ämistä. Tuo2eiden, palveluiden ja niiden yhdistelmien kehi2ämistä arvon, tarpeiden tyydytyksen ja laadun maksimoinnissa. Kysynnänjohtamista Tuo2oisien asiakassuhteiden rakentamista ja hallintaa. Markkinoinnin johtamisen käytäntöjä. Markkinoinnin erikonsep8en käy2öä. Markkinoin8 verkostojen käy2öä. Mediamixin monipuolisuu2a.

7 Peruskäsi2eitä Tarve on 8la, jossa yksilö tuntee puutosta jollakin elämän alueella. Halu on jokin yksilöity, tapa jolla pyritään tyydy2ämään tarve2a. Tuote on jotakin, jota voidaan tarjota markkinoille havai2avaksi, hanki2avaksi, käyte2äväksi tai kulute2avaksi, mikä tyydy2ää tarpeen tai halun. Kysyntä on halu yksi2äiseen tuo2eeseen, jonka haluaa ja joka on mahdollista hankkia.

8 Peruskäsi2eitä Markkinoinninperusta Yritysten on määriteltävä asiakkaiden tarpeet ja (mieli) halut voidakseen vies8ä niistä hyödyistä ja arvoista, joita se asiakkailleen tarjoaa. Yritykset konkre8soivat nämä odotukset arvosta tuo2eillaan / tarjoamillaan. Markkinat muodostuvat ihmisistä / asiakkaista / kulu2ajista, jotka haluavat tyydy2ää samankaltaiset tarpeensa kohdemarkkinat. Tarjoama Tuo2eet, palvelut, 8eto, ja kokemukset joiden kau2a ainee2omat odotukset konkre8soidaan. Hampurilaisketjun tarjoama: Tuo2eet (hampurilaiset virvoitusjuoma ranskalaiset) Palvelut (Ruokailu8la, WC, musiikki, siivoaminen, kanta- asiakkuus) Tieto / odotus (säästää aikaa)

9 Peruskäsi2eitä Markkinoinnin suunni2elu Tuo2eeseen, organisaa8oon, paikkaan, ihmiseen tai ajatukseen kohdistuvaa kysynnäntasoa, ajankohtaa ja koostumusta pyritään muuntamaan halu2uun suuntaan. Markkinoin8johtaminen Keino analysoida, suunnitella, implementoida ja hallita esim. vaihdantaa organisaa8on ase2amien tavoi2eiden saavu2amiseksi. Brändi Yrityksen luoma iden8teet tai imago tuo2eelle, joka on suunniteltu kulu2ajien väli2ömäs8 tunniste2avaksi.

10 Asiakkaan kokema arvo Asiakkaan kokema arvo riippuu yrityksen tarjoomasta panoksena asiakkaan omassa arvoketjussa. Arvonluon8logiikka on siten asiakaskohtaista. Arvoa löytyy myös sosiaalisista suhteista, tunnekokemuksista, esteetsistä ja symbolisista arvoista. Tarjooman arvoa määriteltäessä otetaan huomion etsintä kustannukset, rajoite2u8eto, liikkuvuus ja tulot. Arvoa voivat tuo2aa tuote, palvelut, henkilöstö ja imago. Arvo voi muodostua myös asiakaskohtaamisten prosessissa (asiakkuus), jossa vaihdetaan resursseja.

11 Peruskäsi2eitä Asiakkaantyytyväisyys Kulu2ajan odotukset tarpeen tyydytyksestä verra2una kulu2ajan saamaan tarpeen tyydytykseen. Vaihdanta Tietyn tavoite8lan saavu2aminen tarjoamalla jotakin arvoa vas8neeksi. Transak8o/liiketoimi Kahden osapuolen välinen arvon vaihdanta. Raha + tuote / palvelu vaihtaa omistajaa. Voi olla myös vaihtokauppa. Markkinat Poten8aalisten ostajien ja myyjien joukkoja, jotka haluavat vaihtaa arvoa keskenään.

12 Kartoita Oli si2en kyseessä lanseera2ava palvelu tai tuote, niin asiakkaan tarpeet pitää aina kartoi-aa Markkinatutkimus Markkinatutkimus ei ole sama asia kuin markkinoin8tutkimus. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin markkinaa ja siellä vaiku2avia tekijöitä kun taas markkinoin8tutkimuksella tyypillises8 pyritään vertailemaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Tarvekartoitus Tarvekartoitusta varten voidaan käy2ää apuna lomake2a, jonka kysymysten avulla asiakkaan 8lanne ja tarpeet saadaan täsmenne2yä.

13 Kohdista Markkinoinimix 4P Kohdistaa toimintaa saatuihin tutkimustuloksiin ja lähimpänä olevaan ennusteeseen markkinoista Markkinoinnin tehtävä on op8moida markkinoin8mix palvelemaan mahdollisimman tehokkaas8 liiketoiminnan päämääriä Tuote, hinta, saatavuus, jakelu/vies8ntä (product, price, place, promo8on) Laajenne-u markkinoin8mix 4P+ Korostaa vielä en8sestäänkin palvelun ja kokonaismielikuva merkitystä lanseerauksessa Henkilökunta, toimintatavat, asiakaspalvelu, mielikuvat (people, process, provision, publicity) Hakukoneop8moin8 Kävijöiden analysoin8työkalut

14 Keskitä Markkinoin8- ja myyn8toimenpiteet keskitetään pääkohderyhmään, sinne missä onnistuminen on todennäköisintä Määritä lanseera2avalle palvelulle / tuo2eelle ne kilpailuedut, joilla määri2ämälläsi markkinoilla pärjäät parhaiten

15 Perehdy Perehdy asiakkaan /asiakasryhmän toimialaan ja 8lanteeseen mahdollisuuksien mukaan jo ennen lanseerausta Iske tarpeeseen!

16 Ajoita oikein Tule markkinoille oikealla sanoma - oikeaan aikaan - oikeassa paikassa! Se saa asiakkaan toimimaan meille halutulla tavalla ja tuo2aa sinulle tulosta ja asiakkaallesi iloisen mielen! Tehtävä: Mie8 mikä on sanomasi, milloin aja2elit lanseerauksen tapahtuvan ja missä (väline tai paikka) se tapahtuu?

17 Varmista käyte2ävissä olevat resurssit Henkilöresurssit Tuotanto ja tuotekehitys Taloudelliset resurssit Alihankinta ja asiantun8jat Luvat ja säädökset Rahoitus Logis8ikka Tilat Huolto Tehtävä: Mitkä em. luetelluista resursseista olet jo varmistanut?

18 Hanki pilotasiakas Haasta2ele pilotyritystä / asiakasta, joka saa ensimmäisenä 8edon ja jonka kanssa lopullinen tuote viilataan esityskuntoon suurelle yleisölle samalla saadaan ensimmäinen referenssi! myöhemmin voidaan käy2ää uusien kehitysideoiden ja koemarkkinoinnin kohteena sekä testausympäristönä MUISTA SOPIMUKSET: jos asia on arka tee vähintään molemminpuolinen salassapitosopimus.

19 Herätä ostamisen halu Ostamisen halu herätetään markkinoin8vies8nnän keinoin Tuote/palvelu on tehtävä asiakaskunnalle niin houku2elevaksi, e2ä he eivät voi ohi2aa tarjontaasi tai tarjoustasi Miten lähdetään liikkeelle, millä välineillä ja millaisin toimenpitein vies8ä tuetaan? Tässä kanna2aa käy2ää apuna ammatmaisia vies8ntä- ja mainostoimistoja ja olla myös valmis siitä hiukan maksamaan

20 Rakenna brändi Osallistuminen sellaisiin tapahtumiin, joissa liikkuu poten8aalista asiakaskuntaa Yrityskuvamainonta oikein kohdistetuissa ammatlehdissä ja julkaisuissa Laadukkaat referenssit ja tuotekuvaukset mm. www- sivuilla Mediavies8ntä, kun on uu8soitavaa Muiden kohteiden sponsoroin8

21 Tee myyn8 helpoksi! Mie8 miten yhteydeno2o asiakkaisiin tapahtuu? Henkilökohtainen käyn8, myymälä, puhelin, sähköpos8 Hinnoi2elu / hintaluokat Markkinoin8vies8ntä käyn8kor8t ko8sivut esi2eet esitykset lehdistö8edo2eet demonstraa8ot näy2eet prototyyppi koepalat / mais8aiset

22 Tee myyn8 helpoksi! Sopimusasiakirjat valmiiksi esim. takuuasiat Myymälä / ympäristö TERVETULOA UUDET ASIAKKAAT! Muis8o / palauteasiakirjat Tarjouspohjat Maksuliikenneyhteydet ja maksusopimukset Maksuliikenne / maksuaikataulut Jälkimarkkinoin8 (kuka, miten tehdään ja millä välineillä ja millä trendillä)

23 Tuo2eista palvelutkin Tuo2eiste2uja palveluja tarjoamalla asiakkaan (ainakin pienemmän) voi olla helpompi ymmärtää toimeksiannon sisältö, rajaukset ja hinnoi2elu. Palveluilla on usein tuote2a suurempi merkitys asiakkaan ostokäy2äytymisessä Palvelun tuo2eistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille - Tekes

24 Tuo2eista palvelutkin Palvelukuvaus sisältö esim. Palvelu on kiinteähintainen Edullinen ja helppo budjetoida Joustaa asiakkaan liiketoiminnan mukaises8 Apu on he8 saatavilla yhdestä numerosta 24/7/365 Henkilöstön 8etotekninen osaaminen kasvaa Tarkka ja reaaliaikainen raportoin8 IT:n toiminnasta Huoltokustannukset pienenevät Ennakoinnilla saadaan kustannussäästöjä Vikailmoitusten määrä vähenee AutomaaTnen varmuuskopioin8 Tehtävä: Mie8 miten esimerkiksi auton tankkauspalvelu voitaisiin tuo2eistaa?

25 Palvelu- /Tuotekuvaus Miten palvelu/tuote tullaan tekemään Oltava valmis ennen lanseerausta Tehtävä: Suunni2ele/täydennä palvelu- /tuotekuvaus omasta kehityshankkeestasi? Apuna voi käy2ää tulevaisuuden muistelua.

26 Markkinoinnin tavoi2eet Tuo2een / palvelun / yrityksen tunnetuksi tekeminen. Posi8ivisten mielikuvien herä2äminen. Myyn8tulosten aikaansaaminen. Kanna2avuuden parantaminen. Näkyvä tulos. Pysyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Markkinoin8 on suunni2elua, päätöksentekoa ja seurantaa eri kysyntä8lanteissa. Pyrkimyksenä on korkea asiakastyytyväisyys!

27 Käytännön markkinointityö

28 Käytännön markkinoin8työ Tuotekehityksen roolit myynnissä ja markkinoinnissa Markkinoin8suunnitelman laadinta Kohderyhmän valinta Omien kohderyhmien tunnistaminen - työpaja Markkinoin8kanavat Markkinoinnin argumentoin8 Hissipuhe työpaja

29 Roolit myynnissä ja markkinoinnissa Markkinoin8 ei voi tuo2aa arvoa asiakkaalle yksinään. Markkinoinnin on koordinoitava useiden yrityksen toimintojen kanssa. Ylinjohto / hallinto: yrityksen päälinjan vedot (missiot, tavoi2eet). Tuotekehitys: varsinaisten uusien tuo2eiden luominen. Rahoitus: ase2aa budjetrajoi2eet. Hankinta: valmistuksen materiaalivirrat tuotannolle. Tuotanto: tuo2eenlaatu- ja määrä tavoi2eet. Laskenta: tuloksen mi2aroiminen.

30 Markkinoin8suunnitelman laadinta

31 Markkinoin8suunnitelman laadinta Hyvä markkinoin8suunnitelma kertoo selväs8 mitä markkinoinnilla tavoitellaan, minkälaisia tuloksia odotetaan ja miten näitä tuloksia seurataan. Markkinoin8suunnitelman tulee olla myös realis8nen, rii2ävän täsmällinen ja helpos8 toteute2ava. Markkinoin8suunnitelman tarkoituksena on kirkastaa markkinoinnin toteu2ajille, mitä markkinoin8toimenpiteitä tehdään, ja mitä niiltä odotetaan. Suunnitelman pitää olla myös niin yksiseli2einen, e2ä se on esite2ävissä esimerkiksi yrityksen johtoryhmälle

32 Kohderyhmän valinta Harvat tuo2eet voivat tyydy2ää kaikkia kulu2ajia. Menestyksellisen markkinoin8strategian toteu2aminen vaa8i erityyppisiä tuo2eita erilaisille ostajaryhmille (kohdemarkkinoille, target markets). SEGMENTOINTI on kokonaismarkkinoiden jakamista 8etyin perustein erilaisiin alaryhmiin, lohkoihin, joista mikä tahansa voidaan valita erilaisella markkinoin8 mixillä tavoite2avaksi kohdemarkkinoiksi.

33 Segmentoimalla saavute2avissa Segmentoimalla markkinat saavutetaan: Tarkempi markkinoiden määri2ely. Parempi kilpailijoiden analyysi: Mahdollisuus kilpailuedun saavu2amiseen. Parempi reagoin8kyky markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Tehokkaampi resurssien järjestely / allokoin8: Mahdollisuus keski2yä olennaiseen ja markkinoiden mahdollisuuksien vertailuun. Tehokkaampi strateginen suunni2elu: Mahdollisuus kehi2ää sopivat markkinoin8ohjelmat jokaiselle.

34 Markkinoin8kanavat Markkinoinnin keskeinen käsite on markkinoin8kanava eli jakelu8e. Sillä tarkoitetaan niiden yritysten muodostamaan ketjua, joiden kau2a tuo2een myyn8 tapahtuu. Kanavan toisessa päässä on tuo2een valmistaja ja toisessa päässä lopulliset asiakkaat. Väliin jää kaikki ne yritykset, jotka jossain vaiheessa käsi2elevät tuote2a tai siihen lii2yvää 8etoa.

35 Markkinoin8kanavat Markkinoin8kanavan tehtävänä on saa2aa tuo2eet asiakkaiden saataville ja tuo2aa asiakkaille lisäarvoa. Yritys pyrkii valitsemaan jakelu8ensä niin, e2ä sen tuo2eet tulisivat mahdollisimman hyvin asiakkaidensa ulo2uville. Jakelu8en järjestämisessä on kysymys tuo2een ja asiakkaan välisten esteiden poistamisesta.

36 Markkinoinnin argumentoin8 On olemassa erilaisia argumentoin8tapoja, kuten teoreetnen, ateoreetnen, yksipuolinen ja kaksipuolinen argumentoin8. TeoreeTsessa argumentoinnissa vedotaan järkeen. Perustelut ovat ra8onaalisia, joten ne voidaan myös osoi2aa joko oikeiksi tai vääriksi. TeoreeTset argumen8t voivat perustua esimerkiksi fakta8etoon, havaintoihin ja kokemuksiin tai asiantun8jalausuntoihin. AteoreeTnen argumentoin8 on vastaavas8 tunteisiin vetoavaa. Usein tämän kaltaiset argumen8t pohjautuvat asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin tai hyötyyn kuin myös arvoihin ja uskomuksiin. Esimerkiksi jos asiakas haluaa luontoa säästävän vaihtoehdon, kanna2aa argumenteissaan hyödyntää sitä. Ateoree8set argumen8t perustuvat usein myös yleiseen mielipiteeseen ja auktoritee2eihin.

37 Markkinoinnin argumentoin8 Yksipuolisessa argumentoinnissa myyjän omalla mielipiteellä on merkitystä. Myyjä tuo esille vain oman näkökantansa, jolloin muut näkökulmat kuten vastakkaiset näkemykset, jätetään mainitsema2a. Jos haluaa luoda yhteenkuuluvuuden tunne2a asiakkaan kanssa tai tukea jo olemassa olevia asenteita, kanna2aa silloin hyödyntää yksipuolisia argumen2eja. Tämän kanssa on kuitenkin oltava varovainen ja lue2ava asiakasta oikein, koska muuten 8lanne voi helpos8 kääntyä asiakkaan mielestä tyrky2ämiseksi. Argumentoidessa kaksipuolises8 myyjä kertoo sekä hyvät e2ä huonot puolet kyseisestä hyödykkeestä. Myyjän on kuitenkin vali2ava perustelunsa niin, e2ä ne tukevat hänen omaa näkemystään. On myös tärkeää osata ennakoida asiakkaan mielessä mahdollises8 syntyviä vasta- argumen2eja ja vastata niihin ajoissa.

38 Markkinoinnin argumentoin8 Argumentoin8tapa kanna2aa valita puheen tarkoituksen mukaan. Millaisen vaikutuksen haluaa tehdä asiakkaaseen? Monipuoliset argumen8t Monipuolinen perustelu vahvistaa puhe2a. Jos argumen8t ovat monipuolisia, niistä varmaan löytyy jokaiselle kulu2ajalle joku sellainen, joka sopii juuri hänen 8lanteeseensa tai ratkaisee juuri hänen ongelmansa. Kuuntele kuulijaa. Loogista argumentoin8a voi harjoitella.

39 Hissipuheen avuksi Hissipuhe2a laadi2aessa ota huomioon: Ensimmäiset sekunnit ovat tärkeimmät. Puhe2a voi muu2aa 8lanteen mukaan. Kaikkea ei pidä harjoitella etukäteen. kysymys toimii paremmin kuin vastaus. Tiivis, lyhyt ja kärjiste2y jää mieleen. Millainen on sinun oma hissipuheesi?

40 Markkinoinnin suunnitelmallisuus

41 Markkinoinnin suunnitelmallisuus Milloin markkinoin8 pitää aloi2aa? Brändin ja yrityskuvan kehi2äminen Markkinoinnin prosessi Markkinoinnin resurssit aika ja budjet Markkinoinnin vuosikello Markkinoin8menetelmät esimerkkejä ja kokemuksia

42 Milloin markkinoin8 pitää aloi2aa? Markkinoinnilla voi vaiku2aa asiakkaan tuote / palvelu odotukseen. Markkinoin8 siis ennen kuin tuote / palvelu on valmis ja myynnissä. Markkinoin8 tulisi aloi2aa jo asiakastarpeiden selvi2ämisen yhteydessä. Markkinoinnin luoman mielikuvan tulee kuitenkin olla tuo2een / palvelun mukainen.

43 Brändin ja yrityskuvan kehi2äminen Merkit ja markkinoinnin periaa2eet Merkkien olemassaolo seli2yy pitkäl8 muutamien ostotapoja koskevien perustotuuksien pohjalta. Merkkituo2een menestyksen kriteerit: Toiminnalliset hyödyt vähintään kilpailijoiden tasolla. Brändin hyötyjen oltava sopusoinnussa keskenään. Brändin muodoste2ava yhtenäinen luonne. Brändin eduste2ava arvoja joita kulu2ajat haluavat.

44 Brändin rakentamisen prosessi Tutkiminen Selvitetään asiakkaiden asenteet ja arvomaailma sekä kilpailijoiden tarjooma, kilpailevien tuo2eiden asemoin8 ja niiden kilpailuedut. Myös oman yrityksen lähtökohdat, tavoi2eet, resurssit ja olemassa olevat tuo2eet. Brändin persoonallisuuden suunni2elu. Brändin posi8oin8 ja markkinoin8 toimenpiteiden suunni2elu. Toteutus ja seuranta. Yrityksen tulee jatkuvas8 seurata brändin kehi2ymistä markkinoilla.

45 Milloin brändi on hyödyllinen? Tunniste2u (Recognized) Tiede2y (Known) Arvoste2u (Appreciated by actual and poten8al customers)

46 Tunniste2u brändi arvokas pääoma yritykselle Asiakasuskollisuus Mahdollistaa yli markkinahintaisen hinnoi2elun (siis myös yli omien kustannusten). Alentaa kulu2ajan kokemaa riskiä tuote2a hankkiessa ja käy2äessä. Toimii esteenä markkinoille tuloon. Siksi useas8 järkevää tehdä nk. Brand extensions.

47 Markkinoinnin resurssit Kuka vastaa markkinoinnin toteu2amisesta? Onko aikaa? Onko budjeta?

48 Markkinoinnin vuosikello Vuosikello on apuväline, jolla päästään halli2uun ajankäy2öön toiminnassa. Vuosikellon avulla yrityksen henkilöt nivovat paremmin toimintansa sujumaan yrityksen yhteisiin aikatauluihin. Suunni2elematon toiminta yrityksessä tarkoi2aa yleensä kiire2ä, koska kaikki tulee yllätyksenä. Mikäli yrityksellä ei ole vuosikelloa, niin yrityksessä ajelehditaan vuodesta toiseen, jolloin esimerkiksi johtoryhmän kokouksia järjestetään sitä mukaan kuin tulee asioita. Vuosikellossa on kyse yrityksen vuosirytmityksestä, joka pohjautuu yleensä yrityksen 8likauteen.

49 Markkinoin8menetelmät luvun näkemys markkinoinnista on hyvin kapea ja yksipuolinen. Pääosin yksisuuntaisen vies8nnän tekemiseen keski2yvä vanha markkinoin8malli kohdistaa suurimman osan käyte2ävissä olevista voimavaroista asiakkaiden löytämiseen ja saamiseen. Digitaalisessa maailmassa kanna2aa aina tarkastella markkinoinnin käsite2ä ja sisältöä huoma2avas8 laajempana kokonaisuutena, sillä interne8ssä asiakasta voidaan palvella tehokkaas8 myös sen jälkeen kun hänestä on tullut ostava asiakas. Markkinoinnin panostuksia on järkevää kohdistaa myös asiakkuuden hoitoon, sillä pitkäaikaisten asiakkuuksien merkitys kanna2avuudelle ei interne8n mukana ole katoamassa, pikemminkin päinvastoin.

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yiopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 14.1.2016 TOIVEITA JA TARPEITA KURSSILLE: 1. 2.

Lisätiedot

Ideasta li keideaksi

Ideasta li keideaksi Ideasta liikeideaksi Tutkinnon perusteet Strategia Yrityksen tietoinen keskeisten suuntaviivojen valinta, joilla yritys uskoo pääsevänsä itse valitsemaansa tulevaisuuden tahtotilaansa Strategia Strategia

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Tuotteistus ja kaupallistaminen. Seppo Pannula

Tuotteistus ja kaupallistaminen. Seppo Pannula Tuotteistus ja kaupallistaminen Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi tuo0eeksi tai palveluksi

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula

Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen. 21.4.2015 Seppo Pannula Innovaatioiden tuotteistus ja kaupallistaminen 21.4.2015 Seppo Pannula Kaupallistaminen Uuden tuo0een tai palvelun markkinoille viemisen suunni0elua ja toteutusta Tuoteidean muokkaamista ostohalua synny0äväksi

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto

palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen Agora Center Jyväskylän yliopisto palveluinnovaa*ot sommi/elua palvelumuotoilija, tutkija Katriina Lah*nen katriina.lah*nen@jyu.fi Agora Center Jyväskylän yliopisto 30.11.2011 elementti I muutosten hahmottamista Palvelumuotoilija toimii

Lisätiedot

Pidä Lappi Siis+nä ry

Pidä Lappi Siis+nä ry Pidä Lappi Siis+nä ry 25- vuo+sjuhlaseminaari 9.- 10.2.2012 Rovaniemi Vies+nnän ja sidosryhmäsuhteiden kehibäminen vies+ntäpäällikkö Emmi Lah+nen Mitä, kuka, miksi, miten, milloin, missä, kenelle? Vies+nnän

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten?

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hanke vai projek3? Hanke- termin käy%ö ei ole vakiintunut vaan vii%aa eri organisaa3oissa eri asioihin, mikä aiheu%aa helpos3 väärinymmärryksiä. Hanke voi olla synonyymi

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen

IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen IT- Ulkoistus brunssi Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Agenda Ulkoistuksen suunni1elu ja liiketoimintatavoi1eiden määri1äminen Tietohallinnon tavoi1eet; perustehtävät ja

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 Museokor:n tavoi@eet Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa en:stä useammin Ø Lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden museoelämyksiä

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Konseptoitua kaupunkikehi.ämistä? Bisnestä oikeille paikoille! Seinäjoki

Konseptoitua kaupunkikehi.ämistä? Bisnestä oikeille paikoille! Seinäjoki Konseptoitua kaupunkikehi.ämistä? Bisnestä oikeille paikoille! Seinäjoki 15.5.2017 Ari Hynynen / TTY Jari Kolehmainen / TaY Lähtökoh8a Kaupunkikehi;ämisen ken;ä Kaupungin kehi.äminen (suunniteltu, toimintapolii?nen)

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN Alue- ennakoinnin johtoryhmän kokous Satakuntalii*o 15.1.2016 Yhteenveto haasta*eluista Haasta*elukysymykset 1. Miten kauan olet ollut mukana alue-

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa Alihankintamessut 17.9. 2015 Tampere Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmastonmuutos strategisena kysymyksenä Menestyneimmät

Lisätiedot

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013

Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Mistä 'etojohtamisessa oikeas' on kyse? Tieken Bisnestreffit 11.10.2013 Terminologiasta Tietojohtaminen = -edon johtamista -edon rikastamisprosessi - omaisuuden ylläpito + -edolla johtamista -edon hyödyntäminen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo 1 Ihmisyyden itseisarvo Taide ja kul%uuri ovat merki%ävä osa ihmisenä olemista! Mitä enemmän ihminen vie%ää aikaa rakenteissa

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

BRAND UNITED OY. Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto.

BRAND UNITED OY. Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto. BRAND UNITED OY Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto. Tarjoamme tehokkaat työkalut yhdistämällä markkinoinnin, vies/nnän, visuaalisen suunni:elun ja digitaaliset palvelut. Toimimme valtakunnallises/:

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Elisa Jokelin LL, tohtorikoulute5ava HY Erja Oksman, hankejohtaja, PHSOTEY Risto Kuronen, hankeylilääkäri, PHSOTEY

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Hot session: Ti klo 13:45-14:15

Hot session: Ti klo 13:45-14:15 Hot session: Ti 1.11.2016 klo 13:45-14:15 2 Krooninen vaiva ei korjaudu akuu/lla lääkityksellä Toimintamalli Moduulipohjainen, pitkäkestoinen ja osallistava valmennusohjelma Intensiiviset noin 3h tapaamiset

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Kun ilmasto muuttuu kaikki muuttuu Ilmastonmuutos muu+aa perusteellises0 maailmaa,

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla

Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla Lisäarvoa kulu-ajapalveluilla 22.04.2015 Petri Koskinen Director of Product Management and Sales ADA Drive Oy Petri.koskinen@adadrive.fi +358 40 500 6314 ADA Drive Oy - yritys ADA Drive Oy on peruste-u

Lisätiedot

FILM FRIENDLY - VALMENNUS. Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista

FILM FRIENDLY - VALMENNUS. Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista FILM FRIENDLY - VALMENNUS Matkailuyrityksille uu:a liiketoimintaa av- tuotannoista Mikä on Film Friendly? Valmennusohjelma matkailuyrityksille, jotka haluavat tavoitella uu4a asiakaskuntaa audiovisuaalisten

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa

Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Osaamisen kehittäminen uuden ajan logistiikkakeskuksessa Heikki Lah)nen Logis)ikkamessut, Tampere, 12.10.2011 Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen 2009-2012 Etelä- Suomen logis)ikkakeskusten

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Ajatus innovaatio-ohjelmaksi. Jalostus

Ajatus innovaatio-ohjelmaksi. Jalostus Ajatus innovaatio-ohjelmaksi Tavoite EMKR:n toimintaohjelman tavoitteena on mahdollistaa kalatalouden arvoketjun kestävä kasvu ja uudistuminen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54

MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 MUSEOKORTTI 5.5. ALKAEN YKSI VUOSI, 200 MUSEOTA, 54 Museokor:n tavoi@eet Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa en:stä useammin Ø Lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden museoelämyksiä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot