Markkinointi. Seppo Pannula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi. Seppo Pannula"

Transkriptio

1 Markkinointi Seppo Pannula

2 Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on asiakasnäkökulma yrityksen johtamiseen.

3 Massatuotannon aikakausi Yritykset keski2yivät tuotantoon, jakelu ja asiakkaat olivat toisarvoisia kysymyksiä. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ei ollut tärkeää koska: Kysyntä oli tarjontaa suurempi. Ei ollut kilpailua. Tuo2eet möivät itsensä. Asiakkaat olivat kulutuskoneita.

4 Markkinoin8 aja2elun mallit Tuotantosuuntautuneisuus Suuremmalla tuotanto määrällä parempiin ka2eisiin. Myyn8suuntautuneisuus Mainonta ja myyn8 aggressiivista. Myyn8volyymi tärkeämpi, kuin asiakkaan tyytyväisyys. Kysyntäsuuntautuneisuus Kohdistuu asiakkai2en lisäksi mahdollisiin asiakkaisiin. Asiakaspalaute > kehitetään ja parannetaan tuote2a.

5 Markkinoin8 aja2elun mallit Asiakaskeskeisyys Tuo2een erilaistaminen erilaisille asiakkaille. Vaihtoehtona erikoistuminen ja jonkin erityisen asiakassegmen8n palveleminen. Lähtökohtana asiakkaan tarpeet. Suhdeaja2elu Suhteen aloi2aminen, ylläpitäminen ja lope2aminen. Asiakassuhteen kustannus.

6 Mitä on markkinoin8 nykyään? Asiakkaan tarpeiden, halujen ja kysynnän tyydy2ämistä. Tuo2eiden, palveluiden ja niiden yhdistelmien kehi2ämistä arvon, tarpeiden tyydytyksen ja laadun maksimoinnissa. Kysynnänjohtamista Tuo2oisien asiakassuhteiden rakentamista ja hallintaa. Markkinoinnin johtamisen käytäntöjä. Markkinoinnin erikonsep8en käy2öä. Markkinoin8 verkostojen käy2öä. Mediamixin monipuolisuu2a.

7 Peruskäsi2eitä Tarve on 8la, jossa yksilö tuntee puutosta jollakin elämän alueella. Halu on jokin yksilöity, tapa jolla pyritään tyydy2ämään tarve2a. Tuote on jotakin, jota voidaan tarjota markkinoille havai2avaksi, hanki2avaksi, käyte2äväksi tai kulute2avaksi, mikä tyydy2ää tarpeen tai halun. Kysyntä on halu yksi2äiseen tuo2eeseen, jonka haluaa ja joka on mahdollista hankkia.

8 Peruskäsi2eitä Markkinoinninperusta Yritysten on määriteltävä asiakkaiden tarpeet ja (mieli) halut voidakseen vies8ä niistä hyödyistä ja arvoista, joita se asiakkailleen tarjoaa. Yritykset konkre8soivat nämä odotukset arvosta tuo2eillaan / tarjoamillaan. Markkinat muodostuvat ihmisistä / asiakkaista / kulu2ajista, jotka haluavat tyydy2ää samankaltaiset tarpeensa kohdemarkkinat. Tarjoama Tuo2eet, palvelut, 8eto, ja kokemukset joiden kau2a ainee2omat odotukset konkre8soidaan. Hampurilaisketjun tarjoama: Tuo2eet (hampurilaiset virvoitusjuoma ranskalaiset) Palvelut (Ruokailu8la, WC, musiikki, siivoaminen, kanta- asiakkuus) Tieto / odotus (säästää aikaa)

9 Peruskäsi2eitä Markkinoinnin suunni2elu Tuo2eeseen, organisaa8oon, paikkaan, ihmiseen tai ajatukseen kohdistuvaa kysynnäntasoa, ajankohtaa ja koostumusta pyritään muuntamaan halu2uun suuntaan. Markkinoin8johtaminen Keino analysoida, suunnitella, implementoida ja hallita esim. vaihdantaa organisaa8on ase2amien tavoi2eiden saavu2amiseksi. Brändi Yrityksen luoma iden8teet tai imago tuo2eelle, joka on suunniteltu kulu2ajien väli2ömäs8 tunniste2avaksi.

10 Asiakkaan kokema arvo Asiakkaan kokema arvo riippuu yrityksen tarjoomasta panoksena asiakkaan omassa arvoketjussa. Arvonluon8logiikka on siten asiakaskohtaista. Arvoa löytyy myös sosiaalisista suhteista, tunnekokemuksista, esteetsistä ja symbolisista arvoista. Tarjooman arvoa määriteltäessä otetaan huomion etsintä kustannukset, rajoite2u8eto, liikkuvuus ja tulot. Arvoa voivat tuo2aa tuote, palvelut, henkilöstö ja imago. Arvo voi muodostua myös asiakaskohtaamisten prosessissa (asiakkuus), jossa vaihdetaan resursseja.

11 Peruskäsi2eitä Asiakkaantyytyväisyys Kulu2ajan odotukset tarpeen tyydytyksestä verra2una kulu2ajan saamaan tarpeen tyydytykseen. Vaihdanta Tietyn tavoite8lan saavu2aminen tarjoamalla jotakin arvoa vas8neeksi. Transak8o/liiketoimi Kahden osapuolen välinen arvon vaihdanta. Raha + tuote / palvelu vaihtaa omistajaa. Voi olla myös vaihtokauppa. Markkinat Poten8aalisten ostajien ja myyjien joukkoja, jotka haluavat vaihtaa arvoa keskenään.

12 Kartoita Oli si2en kyseessä lanseera2ava palvelu tai tuote, niin asiakkaan tarpeet pitää aina kartoi-aa Markkinatutkimus Markkinatutkimus ei ole sama asia kuin markkinoin8tutkimus. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin markkinaa ja siellä vaiku2avia tekijöitä kun taas markkinoin8tutkimuksella tyypillises8 pyritään vertailemaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Tarvekartoitus Tarvekartoitusta varten voidaan käy2ää apuna lomake2a, jonka kysymysten avulla asiakkaan 8lanne ja tarpeet saadaan täsmenne2yä.

13 Kohdista Markkinoinimix 4P Kohdistaa toimintaa saatuihin tutkimustuloksiin ja lähimpänä olevaan ennusteeseen markkinoista Markkinoinnin tehtävä on op8moida markkinoin8mix palvelemaan mahdollisimman tehokkaas8 liiketoiminnan päämääriä Tuote, hinta, saatavuus, jakelu/vies8ntä (product, price, place, promo8on) Laajenne-u markkinoin8mix 4P+ Korostaa vielä en8sestäänkin palvelun ja kokonaismielikuva merkitystä lanseerauksessa Henkilökunta, toimintatavat, asiakaspalvelu, mielikuvat (people, process, provision, publicity) Hakukoneop8moin8 Kävijöiden analysoin8työkalut

14 Keskitä Markkinoin8- ja myyn8toimenpiteet keskitetään pääkohderyhmään, sinne missä onnistuminen on todennäköisintä Määritä lanseera2avalle palvelulle / tuo2eelle ne kilpailuedut, joilla määri2ämälläsi markkinoilla pärjäät parhaiten

15 Perehdy Perehdy asiakkaan /asiakasryhmän toimialaan ja 8lanteeseen mahdollisuuksien mukaan jo ennen lanseerausta Iske tarpeeseen!

16 Ajoita oikein Tule markkinoille oikealla sanoma - oikeaan aikaan - oikeassa paikassa! Se saa asiakkaan toimimaan meille halutulla tavalla ja tuo2aa sinulle tulosta ja asiakkaallesi iloisen mielen! Tehtävä: Mie8 mikä on sanomasi, milloin aja2elit lanseerauksen tapahtuvan ja missä (väline tai paikka) se tapahtuu?

17 Varmista käyte2ävissä olevat resurssit Henkilöresurssit Tuotanto ja tuotekehitys Taloudelliset resurssit Alihankinta ja asiantun8jat Luvat ja säädökset Rahoitus Logis8ikka Tilat Huolto Tehtävä: Mitkä em. luetelluista resursseista olet jo varmistanut?

18 Hanki pilotasiakas Haasta2ele pilotyritystä / asiakasta, joka saa ensimmäisenä 8edon ja jonka kanssa lopullinen tuote viilataan esityskuntoon suurelle yleisölle samalla saadaan ensimmäinen referenssi! myöhemmin voidaan käy2ää uusien kehitysideoiden ja koemarkkinoinnin kohteena sekä testausympäristönä MUISTA SOPIMUKSET: jos asia on arka tee vähintään molemminpuolinen salassapitosopimus.

19 Herätä ostamisen halu Ostamisen halu herätetään markkinoin8vies8nnän keinoin Tuote/palvelu on tehtävä asiakaskunnalle niin houku2elevaksi, e2ä he eivät voi ohi2aa tarjontaasi tai tarjoustasi Miten lähdetään liikkeelle, millä välineillä ja millaisin toimenpitein vies8ä tuetaan? Tässä kanna2aa käy2ää apuna ammatmaisia vies8ntä- ja mainostoimistoja ja olla myös valmis siitä hiukan maksamaan

20 Rakenna brändi Osallistuminen sellaisiin tapahtumiin, joissa liikkuu poten8aalista asiakaskuntaa Yrityskuvamainonta oikein kohdistetuissa ammatlehdissä ja julkaisuissa Laadukkaat referenssit ja tuotekuvaukset mm. www- sivuilla Mediavies8ntä, kun on uu8soitavaa Muiden kohteiden sponsoroin8

21 Tee myyn8 helpoksi! Mie8 miten yhteydeno2o asiakkaisiin tapahtuu? Henkilökohtainen käyn8, myymälä, puhelin, sähköpos8 Hinnoi2elu / hintaluokat Markkinoin8vies8ntä käyn8kor8t ko8sivut esi2eet esitykset lehdistö8edo2eet demonstraa8ot näy2eet prototyyppi koepalat / mais8aiset

22 Tee myyn8 helpoksi! Sopimusasiakirjat valmiiksi esim. takuuasiat Myymälä / ympäristö TERVETULOA UUDET ASIAKKAAT! Muis8o / palauteasiakirjat Tarjouspohjat Maksuliikenneyhteydet ja maksusopimukset Maksuliikenne / maksuaikataulut Jälkimarkkinoin8 (kuka, miten tehdään ja millä välineillä ja millä trendillä)

23 Tuo2eista palvelutkin Tuo2eiste2uja palveluja tarjoamalla asiakkaan (ainakin pienemmän) voi olla helpompi ymmärtää toimeksiannon sisältö, rajaukset ja hinnoi2elu. Palveluilla on usein tuote2a suurempi merkitys asiakkaan ostokäy2äytymisessä Palvelun tuo2eistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille - Tekes

24 Tuo2eista palvelutkin Palvelukuvaus sisältö esim. Palvelu on kiinteähintainen Edullinen ja helppo budjetoida Joustaa asiakkaan liiketoiminnan mukaises8 Apu on he8 saatavilla yhdestä numerosta 24/7/365 Henkilöstön 8etotekninen osaaminen kasvaa Tarkka ja reaaliaikainen raportoin8 IT:n toiminnasta Huoltokustannukset pienenevät Ennakoinnilla saadaan kustannussäästöjä Vikailmoitusten määrä vähenee AutomaaTnen varmuuskopioin8 Tehtävä: Mie8 miten esimerkiksi auton tankkauspalvelu voitaisiin tuo2eistaa?

25 Palvelu- /Tuotekuvaus Miten palvelu/tuote tullaan tekemään Oltava valmis ennen lanseerausta Tehtävä: Suunni2ele/täydennä palvelu- /tuotekuvaus omasta kehityshankkeestasi? Apuna voi käy2ää tulevaisuuden muistelua.

26 Markkinoinnin tavoi2eet Tuo2een / palvelun / yrityksen tunnetuksi tekeminen. Posi8ivisten mielikuvien herä2äminen. Myyn8tulosten aikaansaaminen. Kanna2avuuden parantaminen. Näkyvä tulos. Pysyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen. Markkinoin8 on suunni2elua, päätöksentekoa ja seurantaa eri kysyntä8lanteissa. Pyrkimyksenä on korkea asiakastyytyväisyys!

27 Käytännön markkinointityö

28 Käytännön markkinoin8työ Tuotekehityksen roolit myynnissä ja markkinoinnissa Markkinoin8suunnitelman laadinta Kohderyhmän valinta Omien kohderyhmien tunnistaminen - työpaja Markkinoin8kanavat Markkinoinnin argumentoin8 Hissipuhe työpaja

29 Roolit myynnissä ja markkinoinnissa Markkinoin8 ei voi tuo2aa arvoa asiakkaalle yksinään. Markkinoinnin on koordinoitava useiden yrityksen toimintojen kanssa. Ylinjohto / hallinto: yrityksen päälinjan vedot (missiot, tavoi2eet). Tuotekehitys: varsinaisten uusien tuo2eiden luominen. Rahoitus: ase2aa budjetrajoi2eet. Hankinta: valmistuksen materiaalivirrat tuotannolle. Tuotanto: tuo2eenlaatu- ja määrä tavoi2eet. Laskenta: tuloksen mi2aroiminen.

30 Markkinoin8suunnitelman laadinta

31 Markkinoin8suunnitelman laadinta Hyvä markkinoin8suunnitelma kertoo selväs8 mitä markkinoinnilla tavoitellaan, minkälaisia tuloksia odotetaan ja miten näitä tuloksia seurataan. Markkinoin8suunnitelman tulee olla myös realis8nen, rii2ävän täsmällinen ja helpos8 toteute2ava. Markkinoin8suunnitelman tarkoituksena on kirkastaa markkinoinnin toteu2ajille, mitä markkinoin8toimenpiteitä tehdään, ja mitä niiltä odotetaan. Suunnitelman pitää olla myös niin yksiseli2einen, e2ä se on esite2ävissä esimerkiksi yrityksen johtoryhmälle

32 Kohderyhmän valinta Harvat tuo2eet voivat tyydy2ää kaikkia kulu2ajia. Menestyksellisen markkinoin8strategian toteu2aminen vaa8i erityyppisiä tuo2eita erilaisille ostajaryhmille (kohdemarkkinoille, target markets). SEGMENTOINTI on kokonaismarkkinoiden jakamista 8etyin perustein erilaisiin alaryhmiin, lohkoihin, joista mikä tahansa voidaan valita erilaisella markkinoin8 mixillä tavoite2avaksi kohdemarkkinoiksi.

33 Segmentoimalla saavute2avissa Segmentoimalla markkinat saavutetaan: Tarkempi markkinoiden määri2ely. Parempi kilpailijoiden analyysi: Mahdollisuus kilpailuedun saavu2amiseen. Parempi reagoin8kyky markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Tehokkaampi resurssien järjestely / allokoin8: Mahdollisuus keski2yä olennaiseen ja markkinoiden mahdollisuuksien vertailuun. Tehokkaampi strateginen suunni2elu: Mahdollisuus kehi2ää sopivat markkinoin8ohjelmat jokaiselle.

34 Markkinoin8kanavat Markkinoinnin keskeinen käsite on markkinoin8kanava eli jakelu8e. Sillä tarkoitetaan niiden yritysten muodostamaan ketjua, joiden kau2a tuo2een myyn8 tapahtuu. Kanavan toisessa päässä on tuo2een valmistaja ja toisessa päässä lopulliset asiakkaat. Väliin jää kaikki ne yritykset, jotka jossain vaiheessa käsi2elevät tuote2a tai siihen lii2yvää 8etoa.

35 Markkinoin8kanavat Markkinoin8kanavan tehtävänä on saa2aa tuo2eet asiakkaiden saataville ja tuo2aa asiakkaille lisäarvoa. Yritys pyrkii valitsemaan jakelu8ensä niin, e2ä sen tuo2eet tulisivat mahdollisimman hyvin asiakkaidensa ulo2uville. Jakelu8en järjestämisessä on kysymys tuo2een ja asiakkaan välisten esteiden poistamisesta.

36 Markkinoinnin argumentoin8 On olemassa erilaisia argumentoin8tapoja, kuten teoreetnen, ateoreetnen, yksipuolinen ja kaksipuolinen argumentoin8. TeoreeTsessa argumentoinnissa vedotaan järkeen. Perustelut ovat ra8onaalisia, joten ne voidaan myös osoi2aa joko oikeiksi tai vääriksi. TeoreeTset argumen8t voivat perustua esimerkiksi fakta8etoon, havaintoihin ja kokemuksiin tai asiantun8jalausuntoihin. AteoreeTnen argumentoin8 on vastaavas8 tunteisiin vetoavaa. Usein tämän kaltaiset argumen8t pohjautuvat asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin tai hyötyyn kuin myös arvoihin ja uskomuksiin. Esimerkiksi jos asiakas haluaa luontoa säästävän vaihtoehdon, kanna2aa argumenteissaan hyödyntää sitä. Ateoree8set argumen8t perustuvat usein myös yleiseen mielipiteeseen ja auktoritee2eihin.

37 Markkinoinnin argumentoin8 Yksipuolisessa argumentoinnissa myyjän omalla mielipiteellä on merkitystä. Myyjä tuo esille vain oman näkökantansa, jolloin muut näkökulmat kuten vastakkaiset näkemykset, jätetään mainitsema2a. Jos haluaa luoda yhteenkuuluvuuden tunne2a asiakkaan kanssa tai tukea jo olemassa olevia asenteita, kanna2aa silloin hyödyntää yksipuolisia argumen2eja. Tämän kanssa on kuitenkin oltava varovainen ja lue2ava asiakasta oikein, koska muuten 8lanne voi helpos8 kääntyä asiakkaan mielestä tyrky2ämiseksi. Argumentoidessa kaksipuolises8 myyjä kertoo sekä hyvät e2ä huonot puolet kyseisestä hyödykkeestä. Myyjän on kuitenkin vali2ava perustelunsa niin, e2ä ne tukevat hänen omaa näkemystään. On myös tärkeää osata ennakoida asiakkaan mielessä mahdollises8 syntyviä vasta- argumen2eja ja vastata niihin ajoissa.

38 Markkinoinnin argumentoin8 Argumentoin8tapa kanna2aa valita puheen tarkoituksen mukaan. Millaisen vaikutuksen haluaa tehdä asiakkaaseen? Monipuoliset argumen8t Monipuolinen perustelu vahvistaa puhe2a. Jos argumen8t ovat monipuolisia, niistä varmaan löytyy jokaiselle kulu2ajalle joku sellainen, joka sopii juuri hänen 8lanteeseensa tai ratkaisee juuri hänen ongelmansa. Kuuntele kuulijaa. Loogista argumentoin8a voi harjoitella.

39 Hissipuheen avuksi Hissipuhe2a laadi2aessa ota huomioon: Ensimmäiset sekunnit ovat tärkeimmät. Puhe2a voi muu2aa 8lanteen mukaan. Kaikkea ei pidä harjoitella etukäteen. kysymys toimii paremmin kuin vastaus. Tiivis, lyhyt ja kärjiste2y jää mieleen. Millainen on sinun oma hissipuheesi?

40 Markkinoinnin suunnitelmallisuus

41 Markkinoinnin suunnitelmallisuus Milloin markkinoin8 pitää aloi2aa? Brändin ja yrityskuvan kehi2äminen Markkinoinnin prosessi Markkinoinnin resurssit aika ja budjet Markkinoinnin vuosikello Markkinoin8menetelmät esimerkkejä ja kokemuksia

42 Milloin markkinoin8 pitää aloi2aa? Markkinoinnilla voi vaiku2aa asiakkaan tuote / palvelu odotukseen. Markkinoin8 siis ennen kuin tuote / palvelu on valmis ja myynnissä. Markkinoin8 tulisi aloi2aa jo asiakastarpeiden selvi2ämisen yhteydessä. Markkinoinnin luoman mielikuvan tulee kuitenkin olla tuo2een / palvelun mukainen.

43 Brändin ja yrityskuvan kehi2äminen Merkit ja markkinoinnin periaa2eet Merkkien olemassaolo seli2yy pitkäl8 muutamien ostotapoja koskevien perustotuuksien pohjalta. Merkkituo2een menestyksen kriteerit: Toiminnalliset hyödyt vähintään kilpailijoiden tasolla. Brändin hyötyjen oltava sopusoinnussa keskenään. Brändin muodoste2ava yhtenäinen luonne. Brändin eduste2ava arvoja joita kulu2ajat haluavat.

44 Brändin rakentamisen prosessi Tutkiminen Selvitetään asiakkaiden asenteet ja arvomaailma sekä kilpailijoiden tarjooma, kilpailevien tuo2eiden asemoin8 ja niiden kilpailuedut. Myös oman yrityksen lähtökohdat, tavoi2eet, resurssit ja olemassa olevat tuo2eet. Brändin persoonallisuuden suunni2elu. Brändin posi8oin8 ja markkinoin8 toimenpiteiden suunni2elu. Toteutus ja seuranta. Yrityksen tulee jatkuvas8 seurata brändin kehi2ymistä markkinoilla.

45 Milloin brändi on hyödyllinen? Tunniste2u (Recognized) Tiede2y (Known) Arvoste2u (Appreciated by actual and poten8al customers)

46 Tunniste2u brändi arvokas pääoma yritykselle Asiakasuskollisuus Mahdollistaa yli markkinahintaisen hinnoi2elun (siis myös yli omien kustannusten). Alentaa kulu2ajan kokemaa riskiä tuote2a hankkiessa ja käy2äessä. Toimii esteenä markkinoille tuloon. Siksi useas8 järkevää tehdä nk. Brand extensions.

47 Markkinoinnin resurssit Kuka vastaa markkinoinnin toteu2amisesta? Onko aikaa? Onko budjeta?

48 Markkinoinnin vuosikello Vuosikello on apuväline, jolla päästään halli2uun ajankäy2öön toiminnassa. Vuosikellon avulla yrityksen henkilöt nivovat paremmin toimintansa sujumaan yrityksen yhteisiin aikatauluihin. Suunni2elematon toiminta yrityksessä tarkoi2aa yleensä kiire2ä, koska kaikki tulee yllätyksenä. Mikäli yrityksellä ei ole vuosikelloa, niin yrityksessä ajelehditaan vuodesta toiseen, jolloin esimerkiksi johtoryhmän kokouksia järjestetään sitä mukaan kuin tulee asioita. Vuosikellossa on kyse yrityksen vuosirytmityksestä, joka pohjautuu yleensä yrityksen 8likauteen.

49 Markkinoin8menetelmät luvun näkemys markkinoinnista on hyvin kapea ja yksipuolinen. Pääosin yksisuuntaisen vies8nnän tekemiseen keski2yvä vanha markkinoin8malli kohdistaa suurimman osan käyte2ävissä olevista voimavaroista asiakkaiden löytämiseen ja saamiseen. Digitaalisessa maailmassa kanna2aa aina tarkastella markkinoinnin käsite2ä ja sisältöä huoma2avas8 laajempana kokonaisuutena, sillä interne8ssä asiakasta voidaan palvella tehokkaas8 myös sen jälkeen kun hänestä on tullut ostava asiakas. Markkinoinnin panostuksia on järkevää kohdistaa myös asiakkuuden hoitoon, sillä pitkäaikaisten asiakkuuksien merkitys kanna2avuudelle ei interne8n mukana ole katoamassa, pikemminkin päinvastoin.

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten?

Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hei me kehitetään! YHDESSÄ, mu%a miten? Hanke vai projek3? Hanke- termin käy%ö ei ole vakiintunut vaan vii%aa eri organisaa3oissa eri asioihin, mikä aiheu%aa helpos3 väärinymmärryksiä. Hanke voi olla synonyymi

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

BRAND UNITED OY. Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto.

BRAND UNITED OY. Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto. BRAND UNITED OY Olemme markkinoinnin ja vies/nnän asiantun/jatoimisto. Tarjoamme tehokkaat työkalut yhdistämällä markkinoinnin, vies/nnän, visuaalisen suunni:elun ja digitaaliset palvelut. Toimimme valtakunnallises/:

Lisätiedot

SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN

SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN SATAKUNNAN ALUE- ENNAKOINNIN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN Alue- ennakoinnin johtoryhmän kokous Satakuntalii*o 15.1.2016 Yhteenveto haasta*eluista Haasta*elukysymykset 1. Miten kauan olet ollut mukana alue-

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Elisa Jokelin LL, tohtorikoulute5ava HY Erja Oksman, hankejohtaja, PHSOTEY Risto Kuronen, hankeylilääkäri, PHSOTEY

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Hot session: Ti klo 13:45-14:15

Hot session: Ti klo 13:45-14:15 Hot session: Ti 1.11.2016 klo 13:45-14:15 2 Krooninen vaiva ei korjaudu akuu/lla lääkityksellä Toimintamalli Moduulipohjainen, pitkäkestoinen ja osallistava valmennusohjelma Intensiiviset noin 3h tapaamiset

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Kun ilmasto muuttuu kaikki muuttuu Ilmastonmuutos muu+aa perusteellises0 maailmaa,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA. liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille. tehostamaan. inhimillinen TAITO. Päivi Eriksson Tero Montonen

Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA. liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille. tehostamaan. inhimillinen TAITO. Päivi Eriksson Tero Montonen Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille Päivi Eriksson Tero Montonen on perustavaa laatua oleva inhimillinen TAITO JOTA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ tehostamaan on TARJOAMISTA ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia Pertti Woitsch, Geowise Oy

Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia Pertti Woitsch, Geowise Oy Tekes-rahoitteisen yhteishankkeen ideointia 11.06.2013 Pertti Woitsch, Geowise Oy Verkoston rakentaminen Tekesin Turvallisuus-ohjelma teetti tutkimuksen verkostoitumisesta: Eija Kupi e.a.: Askelmerkkejä

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Lapin innovaa)oassisten- - valmennuksen hakuinfossa esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia:

Lapin innovaa)oassisten- - valmennuksen hakuinfossa esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia: Lapin innovaa)oassisten- - valmennuksen hakuinfossa 26.3.2015 esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia: Onko Lapin innovaa)oassisten- - valmennus tarkoite5u ylemmän amma-korkeakoulu- tutkinnon suori5aneille?

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot