Paraneeko lymfooma vasta-ainehoidolla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paraneeko lymfooma vasta-ainehoidolla?"

Transkriptio

1 Sirpa Leppä, Heidi Nyman ja Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg KATSAUS Non-Hodgkin-lymfoomien diagnostiikka on WHO:n luokituksen myötä monipuolistunut ja tarkentunut. Ennustetekijöitä on löytynyt, ja uusia biologisia hoitoja on kehitetty. Erityisen suuri kliininen merkitys on ollut CD20 B soluantigeenin tunnistavalla vasta-aineella rituksimabilla. Pelkällä rituksimabilla saadaan aikaan osassa follikulaarisista lymfoomista pitkiä vasteita ilman solunsalpaajien haittavaikutuksia. Toisaalta rituksimabin yhdistäminen solunsalpaajiin pidentää tauditonta ja kokonaiselinaikaa sekä follikulaarisessa että diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa. Myös manttelisolulymfoomassa hoitotulokset ovat parantuneet. Uusista biologisista lääkkeistä radioaktiiviset CD20 vasta-aineet (radioimmunoterapia) ovat myös osoittautuneet hyvin siedetyiksi ja tehokkaiksi. Erityisesti solunsalpaajahoidon jälkeen annettu radioimmunoterapia pidentää tauditonta elinaikaa follikulaarista lymfoomaa sairastavilla potilailla. Näyttöä tämän hoidon elinaikaa pidentävästä vaikutuksesta ei kuitenkaan vielä ole. Syöpärekisterin tilastojen mukaan non-hodgkin-lymfoomien ikävakioitu ilmaantuvuus Suomessa lisääntyy ( lastot). Vuosien aikana todettiin keskimäärin 950 uutta tapausta, ja vuonna 2006 määrä oli Syytä ilmaantuvuuden kasvuun ei tiedetä. Kaikista uusista syövistä non-hodgkin-lymfoomien osuus oli 4,2 %. Kyseessä oli miesten viidenneksi ja naisten seitsemänneksi yleisin syöpätauti. Ikävakioitu kuolleisuus non-hodgkin-lymfoomiin on kuitenkin 2000-luvulla alkanut vähentyä ja potilaiden elinajat ovat pidentyneet. Non-Hodgkin-lymfoomat jaetaan B- ja T- soluisiin alaryhmiin. B-solulymfoomien osuus kaikista non-hodgkin-lymfoomista on noin 85 %. Kolme tavallisinta B-solulymfoomaa ovat diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (25 30 %), follikulaarinen lymfooma (20 %) ja manttelisolulymfooma (3 10 %) (Swerdlow ym. 2008). B-solulymfoomien kliininen kuva on erittäin heterogeeninen, ja diagnostiikalla onkin kriittinen merkitys potilaan ennusteen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa. Patologisanatominen diagnoosi perustuu kasvainkudoksen histologiseen ja immunohistokemialliseen tai virtaussytometriseen profiiliin (taulukko 1) sekä kromosomimuutoksiin. Keskeistä on määrittää CD20 B soluantigeenin ilmentyminen lymfoomasolun pinnalla. Taulukko 1. Tavallisimpien non-hodgkin-lymfoomien immunofenotyypit. Lymfooma CD20 CD5 CD3 CD10 Diffuusi suurisoluinen + /+ +/ Follikulaarinen + + Manttelisolu- + + MALT- + Burkittin + + Perifeerinen T-solu- + + Anaplastinen suurisoluinen +/ +/ 267 Duodecim 2009;125:267 73

2 Solunsalpaajat vakiintuivat B-solulymfoomien hoitoon jo 1970-luvulla. Kuitenkin vasta 2000-luvulla hoitotulokset ovat uusien hoitomuotojen myötä parantuneet. Hoitojen kehittämisen edellytyksenä on aktiivinen kliininen ja kasvainbiologinen tutkimus, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia mm. kudosten tallentamiselle. Vasta-aineet lymfoomien hoidossa Rituksimabi on ensimmäinen syövän hoitoon hyväksytty monoklonaalinen vasta-aine. Se sai myyntiluvan Euroopassa vuonna Se on kimeerinen vasta-aine, joka tunnistaa B-lymfosyyttien CD20-pinta-antigeenin. Yli 95 % pahanlaatuisista ja normaaleista pre-bja B-soluista ilmentää CD20-antigeenia. Plasmasoluissa ja kantasoluissa ei tätä antigeenia esiinny. Rituksimabilla on useita vaikutusmekanismeja (Itälä 2002, Cartron ym. 2004), joista tärkeimpinä pidetään vasta-aineesta riippuvaista soluvälitteistä ja komplementtivälitteistä solutuhoa. Varsinaisen sytotoksisen vaikutuksen lisäksi rituksimabi voi indusoida kohdesolun apoptoosin, jarruttaa solusykliä ja herkistää lymfoomasoluja solunsalpaajien vaikutuksille. Yhdistelmähoidolla onkin saavutettu parempia tuloksia kuin kummallakin hoidolla yksinään. Toinen CD20-vasta-aine, 90 yttriumilla leimattu ibritumomabitiuksetaani, hyväksyttiin kliiniseen käyttöön Euroopassa vuonna 2004 (Davies 2007, Leppä ja Lehtinen 2008). Ibritumomabi toimii kuljettimena, joka vie säteilylähteen oikeaan kohteeseensa lymfoomasoluun. Radioimmunokonjugaatti tuhoaa lymfoomasolukkoa sekä vasta-aineen aikaansaamien immunologisten vaikutusten että isotoopin säteilyvaikutuksen vuoksi. Näiden jo kliiniseen käytössä olevien CD20- vasta-aineiden lisäksi eri tutkimusvaiheissa on useita lymfoomien hoitoon tarkoitettuja vasta-aineita (Cheson ja Leonard 2008) (taulukko 2). Niiden tehosta saadaan lisätietoa lähivuosina. Haittavaikutukset Rituksimabihoito on hyvin siedettyä ja turvallista. Pharmaca Fennican mukaan tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ensimmäiseen infuusioon liittyvät lievät allergiset reaktiot ja verenpaineen lasku. Vakavat sytokiini- ja tuumorilyysioireyhtymät ovat harvinaisia (noin 10 %) ja esiintyvät ensisijaisesti potilailla, joilla on suuri kasvaintaakka tai verenkierrossa suuri määrä lymfoomasoluja. Infektioita esiintyy %:lla. Vakaviin haittatapahtumiin kuuluu myös B-hepatiitin uudelleen aktivoituminen ja erittäin harvinaisena etenevä multifokaalinen leukoenkefalopatia. Kardiovaskulaarisia haittatapahtumia on raportoitu esiintyneen rituksimabimonoterapian jälkeen 19 %:lla potilaista. Taulukko 2. Lymfoomien hoitoon käytettyjä vasta-aineita. Vasta-aine Kohdeantigeeni Käyttöaihe/tutkimusvaihe lymfoomissa Rituksimabi CD20 B-NHL 90 Y-ibritumomabitiuksetaani CD20 B-NHL 131 I-tositumomabi CD20 B-NHL (Yhdysvallat) Alemtutsumabi CD52 KLL/Vaihe 3 T-NHL Lumiliksimabi CD23 Vaihe 3 KLL Ofatumumabi CD20 Vaihe 1 2 Epratutsumabi CD22 Vaihe 2 Bevasitsumabi VEGF Vaihe 3 Galiksimabi CD80 Vaihe 2 3 SGN-40 CD40 Vaihe 2 3 Milatutsumabi CD74 Vaihe 1 Anti-TRAIL DRD Vaihe B-NHL = B-soluinen non-hodgkin-lymfooma, KLL = krooninen lymfaattinen leukemia, T-NHL = T-soluinen non-hodgkin-lymfooma S. Leppä ym.

3 Schulzin ym. (2007) meta-analyysin mukaan rituksimabin liittäminen solunsalpaajahoitoon lisää merkitsevästi vaikean leukopenian (riskisuhde 1,31, LV 95 % 1,11 1,55) ja kuumeen (riskisuhde 3,79, LV 1,47 9,78) esiintyvyyttä. Infektioriskissä ei kuitenkaan ole todettu eroa yhdistelmähoidon ja pelkän solunsalpaajalääkityksen välillä. Myös 90 Y-ibritumomabitiuksetaani on hyvin siedettyä. Akuutit haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin rituksimabin. Merkittävin säteilyn haittavaikutus on luuydintoksisuus. Esimerkiksi vaikeaa neutropeniaa todetaan keskimäärin 30 %:lla potilaista, mutta sairaalahoitoa vaativiin infektioihin sairastuu alle 10 %. Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma kuuluu nopeakasvuisiin imukudossyöpiin ja johtaa hoitamattomana nopeasti kuolemaan. Solunsalpaajilla voidaan kuitenkin parantaa yli puolet sairastuneista, ja CHOP (syklofosfamidi, doksorubisiini, vinkristiini ja prednisoni) vakiintui hoitokäytännöksi jo 1970-luvulla. Jatkuvasta aktiivisesta tutkimuksesta huolimatta diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa tapahtui merkittäviä edistysaskelia vasta 2000-luvulla. Vuonna 2002 Ranskan lymfoomaryhmä osoitti ensimmäisenä, että rituksimabin (R) lisääminen ensilinjan CHOP-hoitoon pidentää tauditonta ja kokonaiselinaikaa (Coiffier ym. 2002). Sekä pienen että suuren riskin potilaat hyötyvät rituksimabin lisäämisestä. Tulos on myöhemmin vahvistettu pidemmän seuranta-ajan jälkeen ja myös useissa muissa tutkimuksissa (Internetoheisaineiston taulukko). R-CHOP-hoidon jälkeisellä rituksimabiylläpitohoidolla ei kuitenkaan saavuteta enää lisätehoa. Uusiutuneessa diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa rituksimabin yhdistäminen induktiosolunsalpaajahoitoon ennen autologisella kantasolusiirrolla tuettua suuriannoshoitoa vähentää relapsiriskiä (Vellenga ym. 2008). Myös kuolemia todettiin em. tutkimuksessa rituksimabia saaneilla vähemmän, mutta ero ryhmien välillä ei ollut merkitsevä. On myös huomioitava, että tässä tutkimuksessa suurin osa (96 %) potilaista ei ollut saanut rituksimabia osana ensilinjan hoitoa. Follikulaarinen lymfooma Follikulaarinen lymfooma (FL) on hidaskasvuinen imukudossyöpä, joka diagnoosivaiheessa on usein levinnyt laajalti imusolmukealueille ja luuytimeen. Taudin uusiutumisriski on suuri ja potilaiden keskimääräinen elinikä noin kymmenen vuotta. Solunsalpaajahoidolla saadaan yleensä hyviä vasteita, mutta niillä ei ole osoitettu olevan vaikutusta elinaikaan. Viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että myös FL:ssä rituksimabin yhdistäminen ensilinjan solunsalpaajahoitoon pidentää elinaikaa (Internet-oheisaineiston taulukko). Schulzin ym. (2007) meta-analyysin perusteella kuolemanvaara vähenee 37 % (riskisuhde 0,63, LV 0,51 0,79). Uusiutuneessa taudissa myös CHOP-hoidon jälkeisellä rituksimabiylläpitohoidolla on vaikutusta elinaikaan (van Oers ym. 2006). Lisäksi on näyttöä siitä, että rituksimabin liittäminen lääkitykseen ja autologiseen kantasolusiirrolla tuettuun suuriannoshoitoon lisää FL-potilaiden relapsinjälkeistä kokonaiselinaikaa (Sebban ym. 2008). Ei kuitenkaan tiedetä, hyödyttääkö rituksimabi potilaita, joiden lymfooma on uusiutunut rituksimabia sisältävän yhdistelmähoidon jälkeen. Myös radioimmunoterapia (RIT) on osoittautunut tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi FL:n hoidossa (Davies 2007). Uusiutuneessa FL:ssä Y 90 -ibritumomabitiuksetaaniin vasteen saaneiden määrä vaihtelee välillä %. Vasteiden keskimääräinen kesto on noin vuosi, mutta osalla täydellisen vasteen saavuttaneista potilaista remissio voi jatkua useita vuosia. Morschhauserin ym. (2008) tutkimuksen mukaan 90 Y-ibritumomabitiuksetaanin antaminen ensilinjassa solunsalpaajalääkityksen jälkeen parantaa hoitotuloksia verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon. Tutkimuksessa 414 solunsalpaajahoitoon vasteen saanutta FL-potilasta satunnaistettiin 90 Y-ibritumomabitiuksetaanihoitoon tai seurantaan. Yleisin induktiohoito oli Suomessakin tavallisimmin 269

4 YDINASIAT B-solulymfoomien biologisiin lääkkeisiin kuuluu monoklonaalisia, CD20-pinta-antigeenin tunnistavia vasta-aineita. Kliiniseen käyttöön on hyväksytty rituksimabi ja 90 yttriumilla leimattu ibritumomabitiuksetaani. Rituksimabihoito on pidentänyt tauditonta ja kokonaiselinaikaa follikulaarisessa ja diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa. Eniten on näyttöä rituksimabin yhdistämisestä solunsalpaajahoitoon, ja R-CHOP-yhdistelmä onkin saavuttanut standardihoidon aseman näissä lymfoomissa. Haasteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan ennustaa vasta-ainehoitojen tehoa. käytössä oleva CHOP. Tutkimuksen loppuvaiheessa induktiohoidoksi mahdollistui myös rituksimabin ja solunsalpaajien yhdistelmän käyttö. Merkittävin tulos oli relapsien määrän väheneminen RIT-ryhmässä. Kolmen ja puolen vuoden seurannan jälkeen keskimääräinen aika taudin etenemiseen oli RIT-ryhmässä 37 kuukautta ja verrokeilla 13 kuukautta. Immunokemoterapian jälkeisen lisähyödyn ja elinaikahyödyn osoittamiseksi tarvitaan pidempi seuranta-aika. Manttelisolulymfooma Manttelisolulymfoomaa on pidetty parantumattomana tautina. Vasteet solunsalpaajahoitoon ovat aluksi hyvät mutta nopeat uusiutumiset ovat hoidon jälkeen tavallisia ja keskimääräinen elinaikaodote on vain neljä vuotta. Saksalaisessa tutkimuksessa rituksimabin lisäämisellä CHOP-hoitoon saavutettiin enemmän vasteita ja pidempi aika hoidon muuttumiseen tehottomaksi kuin pelkällä solunsalpaajalla, mutta taudittomassa ja kokonaiselinajassa ei ryhmien välillä ollut eroa (Internet-oheISaineiston taulukko). Intensiivinen immunokemoterapia ja autologinen kantasolusiirto vaikuttavat pienten aineistojen perusteella lupaavimmilta hoitomuodoilta (Gianni ym. 2003, Forstpointner ym. 2004), mutta laajempia analyysejä ei ole toistaiseksi tehty. Pohjoismaisen lymfoomaryhmän vaiheen 2 tutkimuksessa (MCL-2) 160 alle 66-vuotiasta potilasta hoidettiin vaihdellen R-maksi- CHOP- ja R-jättisytarabiinikuurein. R-jättisytarabiinihoidon jälkeen kerättiin luuytimen kantasoluja ja kuuden induktiohoidon jälkeen vasteen saaneet potilaat saivat kantasolusiirteellä tuetun intensiivihoidon. Kuuden vuoden kuluttua remissiossa oli 66 % ja elossa 70 %. Viiden vuoden seurannan jälkeen ei uusiutumia enää todettu. Hoitoon liittyvä kuolleisuus oli 5 % (Geisler ym. 2008). Tulokset ovat merkittävästi parempia kuin edeltäneessä MCL-1-tutkimuksessa, jossa hoito ei sisältänyt rituksimabia eikä sytarabiinia. MCL-2- tutkimuksessa havaitut pitkäaikaiset vasteet ovat manttelisolulymfoomassa ainutlaatuisia ja herättävät toiveita paranemisesta. Parhaillaan käynnissä olevassa pohjoismaisessa MCL-3- tutkimuksesta selvitetään, voidaanko tuloksia parantaa entisestään liittämällä hoitoon 90 Y-ibritumomabitiuksetaani. Uusiutuneessa manttelisolulymfoomassa immunokemoterapian jälkeisestä R-ylläpitohoidosta on osoitettu olevan lisähyötyä (Forstpointner ym. 2006). Hoitotulokset ovat kuitenkin huonommat kuin follikulaarisessa lymfoomassa. Kotimaisesta vaiheen 2 tutkimuksesta saadaan tietoa, voidaanko rituksimabi, sytarabiini ja fludarabiini liittää CHOPhoitoon toksisuutta lisäämättä ja voidaanko näiden lääkkeiden ja R-ylläpitohoidon avulla parantaa taudin huonoa ennustetta 65 vuotta täyttäneillä, intensiivihoidon ulkopuolelle jäävillä potilailla. Omat kokemuksemme Oma aineistomme, joka koostuu immunokemoterapialla ensivaiheessa hoidetuista diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavista potilaista, kerättiin takautuvasti vuosilta Potilaiden ikä, taudin levinneisyys ennen hoitoa, IPI-riskiluokka, hoidon toteutus ja vasteet kirjattiin. R-CHOP-hoidon saanei- S. Leppä ym.

5 Taulukko 3. Omien potilaidemme taustatiedot. CHOP Hoito 1 R-CHOP Potilaita Iän mediaani (vaihteluväli) 66 v (23 81 v) 65 v (25 82 v) Miehiä/naisia 33/26 (56 % / 44 %) 29/24 (55 % / 45 %) Levinneisyys I II/III IV 19/40 (32 % / 68 %) 19/34 (36 % / 64 %) IPI 0 2/3 5 31/27 (53 % / 47 %) 30/23 (57 % / 44 %) 1 Ryhmien välisten erojen tilastollinen merkitsevyys analysoitiin c 2 -testillä. Mikään ero ei ollut merkitsevä. IPI = International Prognostic Index Taulukko 4. Omien potilaidemme hoitotulokset. Elossaolo-osuus (%) 1 CHOP vs R-CHOP 2 CHOP R-CHOP p Riskisuhde LV p Kokonaiselinaika Kaikki ,014 0,476 0,260 0,870 0,016 IPI NS 0,536 0,202 1,421 NS IPI ,014 0,380 0,172 0,844 0,017 Tauditon aika Kaikki ,005 0,468 0,273 0,801 0,006 IPI NS 0,499 0,214 1,165 NS IPI ,004 0,358 0,172 0,746 0,006 1 Elossa ja remissiossa olevien osuudet 3,5 vuoden seurannan jälkeen. Elinajat määritettiin Kaplan Meierin menetelmällä. Ryhmien välisen eron merkitsevyys analysoitiin logrank-testillä. 2 CHOP- ja R-CHOP hoitojen riskisuhteet määritettiin Coxin regressiomenetelmällä. IPI = International Prognostic Index, NS = ero ei merkitsevä. Hoitojen lyhenteet: CHOP = syklofosfamidi + doksorubisiini + vinkristiini + predniseni, R = rituksimabi. ta potilaita oli 53. Verrokkiryhmä koostui 59 potilaasta, jotka olivat saaneet CHOP-hoidon ennen rituksimabiaikakautta. Potilaiden kliiniset taustatiedot ajalta ennen hoitoja on esitetty taulukossa 3. Keskimääräinen seuranta-aika oli R-CHOP-hoidon saaneilla 42 kuukautta ja vaihteluväli 6 73 kuukautta. Hoitotulokset on esitetty taulukossa 4 ja kuvassa. R-CHOP-ryhmässä tauditon aika ja kokonaiselinaika olivat 3,5 vuoden kuluttua merkitsevästi pidemmät kuin verrokeilla. Erityisesti iäkkäät ja suuren uusiutumisriskin potilaat (IPI 3 5) hyötyivät rituksimabista. Pienen riskin ryhmässä (IPI 0 2) erot ryhmien välillä eivät olleet merkitseviä. Monimuuttuja-analyysin mukaan IPI-riskiryhmällä ja hoidolla oli merkitystä ennusteen kannalta. Rituksimabin yhdistäminen CHOP-hoitoon vähensi kuolemanriskiä (riskisuhde 0,42, LV 0,23 0,78, p = 0,006). Nämä retrospektiivisesti kerätyt tulokset ovat linjassa satunnaistettujen tutkimusten kanssa, joissa on osoitettu, että rituksimabin yhdistäminen CHOP-hoitoon lisää paranemisen todennäköisyyttä diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa. Lopuksi Monipuolistunut ja tarkentunut patologisanatominen diagnostiikka ja kudosten tallennukseen pohjautuva molekulaarinen tutkimus ovat mahdollistaneet lymfoomien biologiset täsmähoidot. Viime vuosina onkin julkaistu laajoja tutkimuksia follikulaarisen, manttelisolu- ja diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman biologisista hoidoista. Tutkimuksissa erityisesti CD20-vasta-ainepohjaiset hoidot ovat parantaneet tuloksia. Yksinään annetuilla vas- 271

6 Potilaiden osuus 1,0 Potilaiden osuus 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 CHOP-potilaat R-CHOP-potilaat Aika taudin etenemiseen (kk) Kuva. CHOP-hoitoa sekä CHOP:n ja rituksimabin yhdistelmää primaarivaiheessa saaneiden diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavien potilaiden tauditon ja kokonaiselinaika. R = rituksimabi, CHOP = syklofosfamidi + doksorubiniini + vinkristiini + prednisoni. 0,8 0,6 0,4 0,2 p = 0,005 p = 0,014 0,0 CHOP-potilaat R-CHOP-potilaat Kokonaiselinaika (kk) ta-ainehoidoilla voidaan pidentää tauditonta elinaikaa, mutta ne eivät paranna lymfoomaa. Sen sijaan vasta-aineen yhdistäminen solunsalpaajahoitoon on vähentänyt merkitsevästi sekä uusimisvaaraa että kuolleisuutta. Eniten on näyttöä rituksimabin yhdistämisestä ensivaiheen CHOP-hoitoon, ja R-CHOP-yhdistelmä onkin saavuttanut standardihoidon aseman follikulaarisessa ja diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa. Myös omat hoitotuloksemme ovat myönteisiä ja kliinistä tutkimusnäyttöä vastaavia. RIT ei ole vielä vakiintunut lymfoomien hoitoon, eikä elinaikahyötyä ole osoitettu, mutta alustavat tulokset ovat lupaavia. B-solulymfoomien hoidossa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Syöpärekisterin tilastojen mukaan viiden vuoden suhteellinen elossaolo-osuus oli suomalaisilla non-hodgkin-lymfoomaan sairastuneilla miehillä vuosina vain 62 % ja naisilla 65 %. Hodgkinin lymfoomissa osuudet olivat 85 % ja 88 %. Käynnissä olevista satunnaistetuista tutkimuksista saadaan toivottavasti tietoa siitä, miten vasta-aine- ja yhdistelmähoitojen tehoa voidaan entisestään parantaa. Biologisten hoitomuotojen kehittäminen edellyttää hoitotutkimusten ohella kudos-, solu- ja molekyylitason mekanismien selvittämistä. SIRPA LEPPÄ, dosentti, erikoislääkäri HEIDI NYMAN, LL, erikoislääkäri HUS, Syöpätautien klinikka PL 180, HUS MARJA-LIISA KARJALAINEN-LINDSBERG, dosentti, erikoislääkäri HUSLAB, patologian vastuualue Summary Is lymphoma curable with antibody therapy? Diagnostics of non-hodgkin s lymphomas has improved significantly over the last decades. Predictors have been found and new biological therapies developed. Rituximab, an antibody recognizing the CD20 B cell antigen, has proven to be of especially high clinical importance. In a proportion of follicular lymphomas, long responses are achieved with rituximab alone, without the adverse effects of cytotoxic agents. On the other hand, combining rituximab with cytotoxic agents extends the non-diseased period and total survival period both in follicular and diffuse large B cell lymphoma. 272 S. Leppä ym.

7 Kirjallisuutta Cartron G, Watier H, Golay J, Solal- Celigny P. From the bench to the bedside: ways to improve rituximab efficacy. Blood 2004;104: Cheson BD, Leonard JP. Monoclonal antibody therapy for B-cell non-hodgkin s lymphoma. N Engl J Med 2008;359: Coiffier B, Lepage E, Briere J, ym. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-b-cell lymphoma. N Engl J Med 2002;346: Davies AJ. Radioimmunotherapy for B- cell lymphoma: Y90 ibritumomab tiuxetan and I(131) tositumomab. Oncogene 2007; 26: Feugier P, van Hoof A, Sebban C, ym. Long-term results of the R-CHOP study in the treatment of elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma: a study by the Groupe d Etude des Lymphomes de l Adulte. J Clin Oncol 2005;23: Forstpointner R, Dreyling M, Repp R, ym. The addition of rituximab to a combination of fludarabine, cyclophosphamide, mitoxantrone (FCM) significantly increases the response rate and prolongs survival as compared with FCM alone in patients with relapsed and refractory follicular and mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood 2004;104: Forstpointner R, Unterhalt M, Dreyling M, ym. Maintenance therapy with rituximab leads to a significant prolongation of response duration after salvage therapy with a combination of rituximab, fludarabine, cyclophosphamide and mitoxantrone (R-FCM) in patients with relapsed and refractory follicular and mantle cell lymphomas results of a prospective randomized study of the German low grade lymphoma study group (GLSG). Blood 2006;108: Geisler CH, Kolstad A, Laurell A, ym. Long-term progression-free survival of mantle cell lymphoma following intensive front-line immunochemotherapy with in vivo-purged stem cell rescue: A nonrandomized phase-ii multicenter study by the Nordic Lymphoma Group. Blood 2008;112: Gianni AM, Magni M, Martelli M, ym. Long-term remission in mantle cell lymphoma following high-dose sequential chemotherapy and in vivo rituximab-purged stem cell autografting (R-HDS regimen). Blood 2003;102: Habermann TM, Weller EA, Morrison VA, ym. Rituximab-CHOP versus CHOP alone or with maintenance rituximab in older patients with diffuse large B-cell lymphoma. J Clin Oncol 2006;24: Herold M, Haas A, Srock S, ym. Rituximab added to first-line mitoxantrone, chlorambucil, and prednisolone chemotherapy followed by interferon maintenance prolongs survival in patients with advanced follicular lymphoma: an East German Study Group Hematology and Oncology Study. J Clin Oncol 2007;25: Hiddemann W, Kneba M, Dreyling M, ym. Frontline therapy with rituximab added to the combination of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) significantly improves the outcome for patients with advancedstage follicular lymphoma compared with therapy with CHOP alone: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood 2005;106: Itälä M. Monoklonaaliset vasta-aineet hematologisten syöpien hoidossa. Duodecim 2002;118: Lenz G, Dreyling M, Hoster E, ym. Immunochemotherapy with rituximab and cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone significantly improves response and time to treatment failure, but not long-term outcome in patients with previously untreated mantle cell lymphoma: results of a prospective randomized trial of the German Low Grade Lymphoma Study Group (GLSG). J Clin Oncol 2005;23: Leppä S, Lehtinen T. Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa. Duodecim 2008;124: Marcus R, Imrie K, Belch A, ym. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105: Marcus R, Imrie K, Solal-Celigny P, ym. Phase III study of R-CVP compared with cyclophosphamide, vincristine, and prednisone alone in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol 2008;26: Morschhauser F, Radford J, van Hoof A, ym. Phase III trial of consolidation therapy with yttrium-90-ibritumomab tiuxetan compared with no additional therapy after first remission in advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol 2008;26: van Oers MH, Klasa R, Marcus RE, ym. Rituximab maintenance improves clinical outcome of relapsed/resistant follicular non-hodgkin s lymphoma, both in patients with and without rituximab during induction: results of a prospective randomized phase III intergroup trial. Blood 2006;108: Pfreundschuh M, Schubert J, Ziepert M, ym. Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomised controlled trial (RICOVER-60). Lancet Oncol 2008; 9: Pfreundschuh M, Trumper L, Osterborg A, ym. CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large-b-cell lymphoma: a randomised controlled trial by the MabThera International Trial (MInT) Group. Lancet Oncol 2006;7: Salles G, Mounier N, de Guibert S, ym. Rituximab combined with chemotherapy and interferon in follicular lymphoma patients: results of the GELA-GOELAMS FL2000 study. Blood 2008;112: Schulz H, Bohlius JF, Trelle S, ym. Immunochemotherapy with rituximab and overall survival in patients with indolent or mantle cell lymphoma: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2007; 99: Sebban C, Brice P, Delarue R, ym. Impact of rituximab and/or high-dose therapy with autotransplant at time of relapse in patients with follicular lymphoma: a GELA study. J Clin Oncol 2008;26: Sonneveld P, van Putten W, Biesma DH, ym. Phase III trial of 2-weekly CHOP with rituximab for aggressive B-cell non-hodgkin s lymphoma in elderly patients. Blood (ASH Meeting Abstracts) 2006;108:210. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, ym. WHO Classification of tumours of hematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARCH Press Vellenga E, van Putten WL, van t Veer MB, Zijlstra JM, Fibbe WE, van Oers MH, ym. Rituximab improves the treatment results of DHAP-VIM-DHAP and ASCT in relapsed/progressive aggressive CD20+ NHL. A prospective randomized HOVON trial. Blood 2008;111: Sidonnaisuudet SIRPA LEPPÄ: Toiminut yritysten lääketieteellisenä asiantuntijana ja saanut tukea koulutusmatkoihin (Amgen, Bayer ja Roche). HEIDI NYMAN: Saanut tukea koulutusmatkoihin (Bayer ja Roche). MARJA-LIISA KARJALAINEN-LINDSBERG: Saanut tukea koulutusmatkoihin (Roche). 273

Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa

Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa Sirpa Leppä ja Tuula Lehtinen KATSAUS Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa B-lymfosyytin CD20-pinta-antigeenin tunnistavat radioaktiiviset monoklonaaliset vasta-aineet ovat osoittautuneet tehokkaiksi

Lisätiedot

Lymfoomapotilaiden allogeeniset kantasolujensiirrot

Lymfoomapotilaiden allogeeniset kantasolujensiirrot Esa Jantunen, Sirkku Jyrkkiö, Outi Kuittinen, Tuula Lehtinen, Rita Janes, Erkki Elonen ja Liisa Volin Lymfoomapotilaiden allogeeniset kantasolujensiirrot Monien lymfoomatyyppien hoitotulokset ovat parantuneet.

Lisätiedot

MITEN LYMFOOMIEN HOITOTULOKSIA VOITAISIIN PARANTAA? Sirpa Leppä HUS, Syöpätautien klinikka & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma

MITEN LYMFOOMIEN HOITOTULOKSIA VOITAISIIN PARANTAA? Sirpa Leppä HUS, Syöpätautien klinikka & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma MITEN LYMFOOMIEN HOITOTULOKSIA VOITAISIIN PARANTAA? Sirpa Leppä HUS, Syöpätautien klinikka & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma ONKOLOGIPÄIVÄT 30-31.8.2013 Hoitotulokset ovat parantuneet -70% DLBCL potilaista

Lisätiedot

Lupaava ensivaiheen syövän hoidon tutkimustulos Lymfoomapotilaiden tautivapaa elinaika voi kaksinkertaistua

Lupaava ensivaiheen syövän hoidon tutkimustulos Lymfoomapotilaiden tautivapaa elinaika voi kaksinkertaistua Lupaava ensivaiheen syövän hoidon tutkimustulos Lymfoomapotilaiden tautivapaa elinaika voi kaksinkertaistua Maailman suurimmassa onkologian alan vuosittaisessa kokouksessa ASCOssa Chicagossa on esitetty

Lisätiedot

Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13

Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13 Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13 N=549 FU 45 kk PFS 69 vs 31 kk R-B R-CHOP Alopecia 0 % 100 % Hematol toksisuus 30 68 Infektiot 37 50 Neuropatia 7 29 Stomatiitti

Lisätiedot

Follikulaarisen lymfooman nykyhoito

Follikulaarisen lymfooman nykyhoito Follikulaarisen lymfooman nykyhoito Follikulaariseen lymfoomaan sairastui Suomen syöpärekisterin tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2014 kaikkiaan 228 potilasta. 1 Tämä tarkoittaa noin viidesosaa kaikista

Lisätiedot

Iäkkäiden potilaiden pahanlaatuisten veritautien hoito

Iäkkäiden potilaiden pahanlaatuisten veritautien hoito Esa Jantunen, Taru Kuittinen ja Erkki Elonen KATSAUS Iäkkäiden potilaiden pahanlaatuisten veritautien hoito Suuri ja yhä lisääntyvä osa pahanlaatuisiin veritauteihin sairastuvista on iäkkäitä, mutta hoitotutkimuksia

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Diagnostiikka. Non-Hodgkin-lymfoomat. Hoito. Follikulaarinen lymfooma. Kasvainkuorman ja levinneisyyden selvittely

Diagnostiikka. Non-Hodgkin-lymfoomat. Hoito. Follikulaarinen lymfooma. Kasvainkuorman ja levinneisyyden selvittely Lymfoomat Non-Hodgkin-lymfoomat n. 1000/v Hodgkin-lymfooma n. 120/v Noin 5 % kaikista syövistä Lymfoomien etiologia Tuntematon Immuunipuutos synnynnäiset immuunipuutostaudit elimensiirrot HIV EB-virus

Lisätiedot

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitosuositus Versio II

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitosuositus Versio II Suomen lymfoomaryhmä Versio I 9.5.2007 Versio II 12.5.2014 Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitosuositus Versio II Sisältö sivu Diagnostiikka 2 Levinneisyysselvittely 2 Ennustetekijät 4

Lisätiedot

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ennustetekijät ja hoito

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ennustetekijät ja hoito Sari Riihijärvi ja Sirpa Leppä KATSAUS Diffuusin suurisoluisen n ennustetekijät ja hoito Diffuusi suurisoluinen on yleisin lymfooma länsimaissa. Sitä hoidetaan monisolunsalpaajan ja CD20-vasta-aineen yhdistelmällä,

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014 Suomen Lymfoomaryhmä versio I, 29.9.2006 Päivitys II 4.9.2010 /Ideariihen kokous, Varjola Päivitys III 14.9.2013/Ideariihen kokous, Långvik FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014 Työryhmä:

Lisätiedot

Kliiniset tutkimukset vasta-aineilla aloitettiin

Kliiniset tutkimukset vasta-aineilla aloitettiin Katsaus Monoklonaaliset vasta-aineet hematologisten syöpien hoidossa Maija Itälä Monoklonaalisten vasta-aineiden tie syövän hoitoon on ollut pitkä, ja sen varrella on ehtinyt herätä epäilyjä näiden aineiden

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO IV 2017

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO IV 2017 Suomen Lymfoomaryhmä versio I, 29.9.2006 Päivitys II 4.9.2010 /Ideariihen kokous, Varjola Päivitys III 14.9.2013/Ideariihen kokous, Långvik Päivitys IV 19.1.2018/Ideariihen kokous, Helsinki FOLLIKULAARISEN

Lisätiedot

Autologiset kantasolusiirrot. aiheet non-hodgkin-lymfoomissa. Esa Jantunen, Taru Kuittinen, Eija Mahlamäki ja Tapio Nousiainen

Autologiset kantasolusiirrot. aiheet non-hodgkin-lymfoomissa. Esa Jantunen, Taru Kuittinen, Eija Mahlamäki ja Tapio Nousiainen Alkuperäistutkimus Autologiset kantasolusiirrot non-hodgkin-lymfoomissa Esa Jantunen, Taru Kuittinen, Eija Mahlamäki ja Tapio Nousiainen Non-Hodgkin-lymfoomat ovat yleisin autologisella kantasolusiirrolla

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2007-2013 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 2 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2008-2014 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 3 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012 Lymfoomat Syöpäsäätiön XXXIX Symposiumi 9. 10.2.2012 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Lymfoomat 2012 Aivokasvaimet 2011 Eturauhasen syöpä 2010

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI K Franssila & E Jantunen KLIINIKON PERSPEKTIIVI DIAGNOSTIIKKAAN ilman diagnoosia rationaalinen, tavoitteellinen hoito mahdotonta diagnostiikkaan

Lisätiedot

Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet

Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Syöpäpäivä 10.5.2016 Mirja Vapaatalo Verisolut Lymfosyytti immunologinen solu, joka osallistuu elimistön puolustukseen infektioita vastaan 20-40% verenkierron valkosoluista

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

Nopeakasvuisten B- solulymfoomien hoitosuositus

Nopeakasvuisten B- solulymfoomien hoitosuositus Suomen lymfoomaryhmä Työryhmä: Sirpa Leppä, Anniki Aromaa- Häyhä, Micaela Hernberg, Marja- Liisa- Karjalainen- Lindsberg, Outi Kuittinen, Hanne Kuitunen, Maria Lapela, Susanna Mannisto, Katja Marin, Annika

Lisätiedot

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 12/2013 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa- Häyhä Annikka (KYS), Auvinen Päivi (KYS), Böhm Jan (KSKS), Hernberg Micaela (HUS), Jantunen Esa (KYS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS),

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta.

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. Meeri Apaja-Sarkkinen Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. HODGKININ LYMFOOMA IAP Tampere 4.-5.5.2006 Dosentti Meeri Apaja-Sarkkinen OYS/Patologian osasto Hodgkinin lymfooma/alatyypit

Lisätiedot

Krooninen lymfaattinen leukemia (KLL) on

Krooninen lymfaattinen leukemia (KLL) on KATSAUS Kroonisen lymfaattisen leukemian nykyhoito Maija Itälä Krooninen lymfaattinen leukemia on länsimaiden yleisin leukemia, ja sitä on totuttu hoitamaan kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Alkyloiva

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITO JA SEN AIHEUTTAMAT SEKUN- DAARIMALIGNOOMAT

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITO JA SEN AIHEUTTAMAT SEKUN- DAARIMALIGNOOMAT FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITO JA SEN AIHEUTTAMAT SEKUN- DAARIMALIGNOOMAT Salmi, Petteri Syventävien opintojen tutkielma Lääketieteen tutkinto-ohjelma Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopisto Elokuu

Lisätiedot

WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA

WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA Waldenströmin taudin kansallinen hoito-ohje löytyy www.hematology.fi sivustolta: https://www.hematology.fi/fi/hoito-ohjeet/veritaudit/plasmasolutaudit/waldenstromin-tauti

Lisätiedot

OBINUTUTSUMABI-LÄÄKE FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA

OBINUTUTSUMABI-LÄÄKE FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA Perustelumuistio Hyväksytty Palkon kokouksessa 18.12.2018 Palveluvalikoimaneuvoston perustelumuistio OBINUTUTSUMABI-LÄÄKE FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA Perustelumuistio Sisällys 1. Taustaa,

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

ALL2000_Amendment_2014

ALL2000_Amendment_2014 ALL2000_Amendment_2014 Hoito-ohjelmaa voidaan käyttää yli 15-vuotiaiden T- tai B-ALL-potilaiden hoidossa. ALL2000_amendement_2014 koostuu induktiohoidosta, viidestä konsolidaatiohoidosta ja ylläpitohoidosta.

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

Mitä uutta kolorektaalisyövästä?

Mitä uutta kolorektaalisyövästä? Mitä uutta kolorektaalisyövästä? Tapio Salminen, TAYS Valtakunnalliset onkologiapäivät 2013 Metastasoineen taudin hoidon valinnan periaatteet kolorektaalisyövässä Ryhmä 0 R0 resekoitavissa oleva maksa

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 11/2018 OBINUTUTSUMABI FOLLIKU- LAARISEN LYMFOOMAN ENSI- LINJAN HOIDOSSA. Arviointikooste

JULKAISUSARJA 11/2018 OBINUTUTSUMABI FOLLIKU- LAARISEN LYMFOOMAN ENSI- LINJAN HOIDOSSA. Arviointikooste JULKAISUSARJA 11/2018 OBINUTUTSUMABI FOLLIKU- LAARISEN LYMFOOMAN ENSI- LINJAN HOIDOSSA Arviointikooste OBINUTUTSUMABI FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Lisätiedot

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat Jan Böhm,, LT, erikoislää ääkäri Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat yleensä: Suomessa vuosittain hieman yli 300 tapausta/v.

Lisätiedot

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi CAR-Tsolut

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi CAR-Tsolut Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2018 BIOLOGISET LÄÄKKEET Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi CAR-Tsolut tulevat Olli Tenhunen, Piia Rannanheimo, Heli Suila / Kirjoitettu 12.11.2018 / Julkaistu 13.11.2018

Lisätiedot

Ei-klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei-klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 9/2017 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa-Häyhä Annikki (KYS), Hernberg Micaela (HUS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS), Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa (HUS), Kuittinen Outi

Lisätiedot

Lymfoomien diagnostiikka kliinikon tarpeet ja toiveet. Sirkku Jyrkkiö Hoyl, syöpäklinikka, Tyks 10.10.2014

Lymfoomien diagnostiikka kliinikon tarpeet ja toiveet. Sirkku Jyrkkiö Hoyl, syöpäklinikka, Tyks 10.10.2014 Lymfoomien diagnostiikka kliinikon tarpeet ja toiveet Sirkku Jyrkkiö Hoyl, syöpäklinikka, Tyks 10.10.2014 Lymfoomat n 1500 uu.a/v Hodgkinin lymfooma Lymphocy

Lisätiedot

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT Tampere 4. 5. 2006 Karl Ove SöderstrS derström B solujen erilaistuminen Nopeakasvuiset B solub lymfoomat Diffuusi suurisoluinen B solub lymfooma Manttelisolu

Lisätiedot

Keuhkosyövän uudet lääkkeet

Keuhkosyövän uudet lääkkeet Keuhkosyövän uudet lääkkeet Jarkko Ahvonen Syöpätautien erikoislääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkio Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Lilly, MSD, Roche

Lisätiedot

KLL Lymfosytoosin selvittely KLL:n seuranta ja hoito. Hematologian alueellinen koulutuspäivä 14.4.2016 Anu Laasonen

KLL Lymfosytoosin selvittely KLL:n seuranta ja hoito. Hematologian alueellinen koulutuspäivä 14.4.2016 Anu Laasonen KLL Lymfosytoosin selvittely KLL:n seuranta ja hoito Hematologian alueellinen koulutuspäivä 14.4.2016 Anu Laasonen www.hematology.fi KLL:n diagnostiikka, seuranta ja hoito-ohjeet löytyvät täältä: -> Hoito-ohjeet

Lisätiedot

KATSAUS. REAL miksi jälleen uusi lymfoomien luokittelu? Kaarle Franssila

KATSAUS. REAL miksi jälleen uusi lymfoomien luokittelu? Kaarle Franssila KATSAUS REAL miksi jälleen uusi lymfoomien luokittelu? Kaarle Franssila Uusi kansainvälinen REAL-luokitus (Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms) on nopeasti saavuttanut laajan

Lisätiedot

Virtaussytometrian perusteet

Virtaussytometrian perusteet Virtaussytometrian perusteet 11.2.2016 Sorella Ilveskero LT, erikoislääkäri Virtaussytometrian perusteet ja käyttö kliinisessä laboratoriossa virtaussytometrian periaate virtaussytometrinen immunofenotyypitys

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

B-solulymfoomien geenivirheiden kliininen merkitys

B-solulymfoomien geenivirheiden kliininen merkitys Annika Pasanen, Leo Meriranta ja Sirpa Leppä B-solulymfoomien geenivirheiden kliininen merkitys Lymfoomat eli imukudossyövät ovat monimuotoinen sairausryhmä. Niiden jakautuminen lukuisiin alaryhmiin on

Lisätiedot

Syövän solunsalpaajahoidon keskeisimpiä

Syövän solunsalpaajahoidon keskeisimpiä Syöpäpotilaan infektiot Valkosolukasvutekijät pahanlaatuisten tautien tukihoitona Pekka Riikonen, Erkki Elonen ja Lasse Teerenhovi Solunsalpaajat ovat keskeinen osa monen syövän hoitoa. Niiden vaikutus

Lisätiedot

vaikea nivelreuma (niveltulehdusta aiheuttava sairaus), jossa MabTheraa käytetään suonensisäisesti metotreksaattiin yhdistettynä.

vaikea nivelreuma (niveltulehdusta aiheuttava sairaus), jossa MabTheraa käytetään suonensisäisesti metotreksaattiin yhdistettynä. EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Julkinen EPAR-yhteenveto rituksimabi Tämä on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta nimeltä. Tekstissä selitetään, miten

Lisätiedot

Noin kolmasosa non-hodgkin-lymfoomista

Noin kolmasosa non-hodgkin-lymfoomista Katsaus MARTINE VORNANEN, MARKKU HEIKKINEN JA ESA JANTUNEN Maha-suolikanava on ekstranodaalisten lymfoomien tavallisin ilmenemispaikka. Valtaosa näistä kasvaimista sijaitsee mahalaukussa. Histologisesti

Lisätiedot

Myelooman muuttuva hoito

Myelooman muuttuva hoito Katsaus Esa Jantunen Myelooman muuttuva hoito Viime vuosina autologinen kantasolusiirto on vakiinnuttanut asemansa nuorempien myeloomapotilaiden hoidossa, ja talidomidia käytetään entistä useammin osana

Lisätiedot

Lymfoomien luokitus tarkentuu. Jyrkkiö, Sirkku.

Lymfoomien luokitus tarkentuu. Jyrkkiö, Sirkku. https://helda.helsinki.fi Lymfoomien luokitus tarkentuu Jyrkkiö, Sirkku 2016 Jyrkkiö, S, Karjalainen-Lindsberg, M-L, Malila, N & Leppä, S 2016, ' Lymfoomien luokitus tarkentuu ' Suomen lääkärilehti, Vuosikerta.

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio EU/ETA Itävalta Belgia Tanska Suomi Ranska Irlanti

Lisätiedot

Noona osana potilaan syövän hoitoa

Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona lyhyesti Noona on mobiilipalvelu osaksi potilaan syövän hoitoa Noonan avulla Potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa raportoimalla hoidon aikaisia haittoja. Hän

Lisätiedot

Iäkkään potilaan akuutin leukemian hoito. Marja Pyörälä, LT, hematologi Erikoistuvien päivät Kuopiossa 4/2019

Iäkkään potilaan akuutin leukemian hoito. Marja Pyörälä, LT, hematologi Erikoistuvien päivät Kuopiossa 4/2019 Iäkkään potilaan akuutin leukemian hoito Marja Pyörälä, LT, hematologi Erikoistuvien päivät Kuopiossa 4/2019 Sidonnaisuudet Pfizer, Amgen Asiantuntijapalkkiot, matkakustannukset Kuka on iäkäs (leukemiapotilas)?

Lisätiedot

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4. 4 Potilaiden elossaolo 13

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4. 4 Potilaiden elossaolo 13 26.11.2018 Sisältö 1 Esipuhe 2 2 Syöpätilanne 2016 3 3 Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4 4 Potilaiden elossaolo 13 5 Riski sairastua ja kuolla syöpään 16 6 Vallitsevuus 17 7 Taulukot 19 7.1 Ilmaantuvuus, kuolleisuus

Lisätiedot

AML hoitotutkimuksia. AML-työryhmäkokous

AML hoitotutkimuksia. AML-työryhmäkokous AML hoitotutkimuksia AML-työryhmäkokous 27.09.2017 Tutkimuskysymyksiä Induktiohoito Remissioiden määrä Hoidon toksisuus Konsolidaatiohoito Relapsin esto (RFS, OS) Hoidon toksisuus AraC annos Antrasykliini

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

AKSIKABTAGEENISILOLEUSEELI (YESCARTA ) UUSIUTUNEEN TAI HOITORESISTENTIN DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN (DLBCL) JA PRIMAARISEN VÄLIKARSINAN

AKSIKABTAGEENISILOLEUSEELI (YESCARTA ) UUSIUTUNEEN TAI HOITORESISTENTIN DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN (DLBCL) JA PRIMAARISEN VÄLIKARSINAN versio 13.3.2019 Palveluvalikoimaneuvoston perustelumuistio AKSIKABTAGEENISILOLEUSEELI (YESCARTA ) UUSIUTUNEEN TAI HOITORESISTENTIN DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN (DLBCL) JA PRIMAARISEN VÄLIKARSINAN

Lisätiedot

KATSAUS. Interferonit veritautien hoidossa. Esa Jantunen ja Tapio Nousiainen

KATSAUS. Interferonit veritautien hoidossa. Esa Jantunen ja Tapio Nousiainen KATSAUS Esa Jantunen ja Tapio Nousiainen Interferonit kuuluvat ns. biologisiin vasteenmuuntajiin, joilla on muun muassa antiproliferatiivisia ja solujen erilaistumista indusoivia ominaisuuksia. Näihin

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella

Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella Laura Palonkoski, Olli Lohi, Mikko Arola ja Kim Vettenranta ALKUPERÄISTUTKIMUS Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella Johdanto: Lapsuusiän syövän hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset päätelmät

Liite IV. Tieteelliset päätelmät Liite IV Tieteelliset päätelmät 1 Tieteelliset päätelmät Euroopan komissiolle ilmoitettiin 10. maaliskuuta 2016, että riippumaton seurantaryhmä (IDMC) oli havainnut, että idelalisibia saaneilla potilailla

Lisätiedot

Matalamman riskin AML. Ei uusia täsmälääkkeitä Onko hoitotuloksia siten mahdollista saada paremmaksi

Matalamman riskin AML. Ei uusia täsmälääkkeitä Onko hoitotuloksia siten mahdollista saada paremmaksi Matalamman riskin AML Ei uusia täsmälääkkeitä Onko hoitotuloksia siten mahdollista saada paremmaksi 1. AI-induktio Nykyinen hoito 2. Mito-HDAraC induktio Mitoksantoni 4 pv + HDAraC 16 g/m2 8 g/m2 4 g/m2

Lisätiedot

KATSAUS. Suuriannoshoidon ja kantasolusiirtojen aiheet. Tapani Ruutu

KATSAUS. Suuriannoshoidon ja kantasolusiirtojen aiheet. Tapani Ruutu KATSAUS Suuriannoshoidon ja kantasolusiirtojen aiheet Tapani Ruutu Kantasolusiirron avulla voidaan lisätä pahanlaatuisen veritaudin solunsalpaaja- ja sädehoidon voimakkuutta ja suurentaa taudin paranemistodennäköisyyttä.

Lisätiedot

Uudet lääkkeet pidentävät myeloomapotilaiden elinaikaa

Uudet lääkkeet pidentävät myeloomapotilaiden elinaikaa Tieteessä alkuperäistutkimus Maria Salminen LK TY, lääketieteellinen tiedekunta Tommi Kauko VTM, biostatistikko Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, biostatistiikka Mervi Putkonen

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi Oppimistavoitteet Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus Sirpa Leppä, professori Syöpätautien klinikka Hankkia yleiskäsitys syövän yleisyydestä, yleisimpien syöpien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta

Lisätiedot

Koonneet: Mervi Taskinen Jaana Vettenranta Kim Vettenranta (vastuuhenkilö)

Koonneet: Mervi Taskinen Jaana Vettenranta Kim Vettenranta (vastuuhenkilö) Koonneet: Mervi Taskinen Jaana Vettenranta Kim Vettenranta (vastuuhenkilö) SISÄLLYS Käytetyt lyhenteet... 2 Yksikön esittely... 3 Konventionaalinen syöpähoito... 3 1. Yleiset tunnusluvut... 3 2. Leukemiat...

Lisätiedot

Primaarisen aivolymfooman hoito

Primaarisen aivolymfooman hoito Outi Kuittinen ja Hanne Kuitunen Aivolymfooma on harvinainen, mutta ikääntyvässä väestössä yleistyvä aivojen syöpä. Hoitotulokset ovat olleet pitkään hyvin huonoja. Tällä vuosituhannella taudin hoito on

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11.5.2016 Fludarabin Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vaikka kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) esiintyvyys

Lisätiedot

MYELOOMAN HOITO-OHJE. Sisällysluettelo. Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 11/2017

MYELOOMAN HOITO-OHJE. Sisällysluettelo. Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 11/2017 MYELOOMAN HOITO-OHJE Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 11/2017 Sisällysluettelo 1. Kantasolusiirtoon soveltuvat ensilinjan hoito... 2 1.1. Induktiohoito... 2 1.2. Omien kantasolujen mobilisaatio...

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Levinneen suolistosyövän hoito

Levinneen suolistosyövän hoito Levinneen suolistosyövän hoito Yhteyshoitajakoulutus 29.9. LT ylilääkäri Pirkanmaan Syöpäyhdistys Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi, miehet Uusien tapausten lukumäärät,

Lisätiedot

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä 19.9.2018 Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue 1 Uuden lääkkeen käyttöönotto Alle 35 000? Menettelytapa alle 35 000 kustannuksissa?

Lisätiedot

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Disclosures No interests in pharmaceutical industry Member of EMA Scientific Advice Working Party, Oncology Working Party, Committee for

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Gazyvaro Huhtikuu 2014, v. 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Obinututsumabia (Gazyvaro ) käytetään kroonisen lymfaattisen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 27.10.2016, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot

Lisätiedot

Espoossa ) Perjeta-liitännäishoidon hoidollinen arvo

Espoossa ) Perjeta-liitännäishoidon hoidollinen arvo Espoossa 19.10.2018 Roche Oy:n kommentteja Fimean 4.10.2018 julkaisemaan arviointiraporttiin pertutsumabin hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta HER2-positiivisen varhaisvaiheen rintasyövän liitännäishoidossa

Lisätiedot

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen Tapausselostus Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset Marjo Pajunen Sädehoidon aiheuttamat myöhäiset, vakavat sivuvaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia. Hodgkinin taudissa hoitotulokset

Lisätiedot

Yksi 40 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 1000 mg obinututsumabia, mikä vastaa ennen laimentamista pitoisuutta 25 mg/ml.

Yksi 40 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 1000 mg obinututsumabia, mikä vastaa ennen laimentamista pitoisuutta 25 mg/ml. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Ready for the mission!

Ready for the mission! 06/11/14 Ready for the mission! Nordic Lymphoma Group LYMFOOMAN SYNTY, UHO JA TUHO Sirpa Leppä HYKS, Syöpäkeskus & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma ONKOLOGIPÄIVÄT 29-30.8.2014 SL 29.8.2014 1 06/11/14

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Luuytimensiirrosta veren kantasolujen. kokemukset sadan ensimmäisen potilaan autologisesta kantasolujen siirrosta Turussa

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Luuytimensiirrosta veren kantasolujen. kokemukset sadan ensimmäisen potilaan autologisesta kantasolujen siirrosta Turussa ALKUPERÄISTUTKIMUS Luuytimensiirrosta veren kantasolujen siirtoon kokemukset sadan ensimmäisen potilaan autologisesta kantasolujen siirrosta Turussa Kari Remes, Allan Rajamäki, Seija Grenman, Maija Itälä,

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövästä? Tapio Utriainen, HUS Onkologiapäivät

Mitä uutta eturauhassyövästä? Tapio Utriainen, HUS Onkologiapäivät Mitä uutta eturauhassyövästä? Tapio Utriainen, HUS Onkologiapäivät 31.8.2013 Mitä uutta eturauhassyövästä? Julkaisujen, ei uusien tulosten vuosi mcrpc:ssä AFFIRM, ALSYMPCA, COU-AA-302 Hyödyttääkö dosetakselihoito

Lisätiedot

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon.

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 1400 mg injektioneste, liuos, ihon alle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 120 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 1400 mg/11,7

Lisätiedot

Aikuisten akuutti lymfaattinen leukemia 20 vuoden hoitotulokset TYKS:ssa

Aikuisten akuutti lymfaattinen leukemia 20 vuoden hoitotulokset TYKS:ssa Rami Nylund, Maija Itälä-Remes, Tommi Kauko, Marjut Kauppila, Mervi Putkonen, Urpu Salmenniemi, Tommi Salmi ja Kari Remes 20 vuoden hoitotulokset TYKS:ssa 714 Aikuisten akuuttia lymfaattista leukemiaa

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulutuskoordinaattori: dosentti Päivi Lähteenmäki. Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: Dosentti Päivi Lähteenmäki

Valtakunnallinen koulutuskoordinaattori: dosentti Päivi Lähteenmäki. Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: Dosentti Päivi Lähteenmäki LASTENHEMATOLOGIAN JA -ONKOLOGIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA Valtakunnallinen koulutuskoordinaattori: dosentti Päivi Lähteenmäki Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: Dosentti Päivi Lähteenmäki Koulutusohjelman

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 17/2018

JULKAISUSARJA 17/2018 JULKAISUSARJA 17/2018 TISAGENLEKLEUSEELI (KYMRIAH) DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN HOIDOSSA Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi TISAGENLEKLEUSEELI (KYMRIAH) DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Noin neljäsosa EU:ssa uuden myyntiluvan saavista. Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN

Noin neljäsosa EU:ssa uuden myyntiluvan saavista. Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN OLLI TENHUNEN LT, syöpätautien erikoislääkäri Ylilääkäri, Fimea Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN Jotta uusi syöpälääke pääsee markkinoille, edellytyksenä

Lisätiedot

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4

Syöpä Esipuhe 2. 2 Syöpätilanne Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4 8.2.219 Sisältö 1 Esipuhe 2 2 Syöpätilanne 216 3 3 Ilmaantuvuus ja kuolleisuus 4 4 Potilaiden elossaolo 13 4.1 Elossaololuvut alueittain.......................................... 16 5 Riski sairastua ja

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot