Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa"

Transkriptio

1 Sirpa Leppä ja Tuula Lehtinen KATSAUS Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa B-lymfosyytin CD20-pinta-antigeenin tunnistavat radioaktiiviset monoklonaaliset vasta-aineet ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja suhteellisen hyvin siedetyiksi follikulaarisen lymfooman hoidossa. Alustavia lupaavia tuloksia on saatu myös muissa B-solulymfoomissa. Euroopassa hyväksyttiin kliiniseen käyttöön v yttriumilla leimattu ibritumomabitiuksetaani. Tähän mennessä eniten kokemusta sen käytöstä on kertynyt uusiutuneessa follikulaarisessa lymfoomassa, jossa hoitovasteiden määrä on vaihdellut välillä %. Täydellisten vasteiden osuus on ollut %. Vasteiden keskimääräinen kesto on noin vuosi, mutta osalla täydellisen vasteen saavuttaneista potilaista remissio voi jatkua useita vuosia. Äskettäin raportoidussa tutkimuksessa Y-ibritumomabitiuksetaanin antaminen follikulaarista lymfoomaa sairastaville solunsalpaajahoidon jälkeisessä ensimmäisessä remissiossa paransi merkitsevästi hoitotuloksia verrattuna pelkkään solunsalpaajalääkitykseen. Suomalaisten lymfoomapotilaiden hoitotulokset ovat hyvin linjassa julkaistun tiedon kanssa. Radioimmunoterapia (RIT) on syövän täsmälääkitys, jossa monoklonaaliseen vasta-aineeseen on kiinnitetty radioaktiivinen isotooppi. Vasta-aine toimii kuljettimena, joka toimittaa säteilylähteen oikeaan kohteeseensa syöpäsoluun. RIT:ssä lymfoomasolukko tuhoutuu vasta-aineen aikaansaamien immunologisten vaikutusten ja isotoopin säteilyvaikutuksen vuoksi. Radioimmunokonjugaatilla saadaan esiin myös ns. ristitulivaikutus. Sen ansiosta tuhoutuvat myös ne läheiset kasvainsolut, jot- ka eivät sido vasta-ainetta. B-solulymfoomissa käytössä on toistaiseksi kaksi radioimmunokonjugaattia, 131 jodilla leimattu tositumomabi ja yttriumilla leimattu ibritumomabi (Davies 2007). Molemmissa säteilylähteen kuljettimena toimii B-lymfosyytin CD20-pinta-antigeenin tunnistava monoklonaalinen vasta-aine. Jälkimmäinen hyväksyttiin käyttöön Euroopassa tammikuussa Y-ibritumomabitiuksetaanin käyttöaiheena on ollut rituksimabi- eli anti-cd20-vasta-ainehoidon jälkeen uusiutunut tai siihen reagoimaton CD20-positiivinen follikulaarinen B-solulymfooma. Tänä vuonna käyttöaiheeksi hyväksyttiin myös follikulaarisen lymfooman ensilinjan konsolidaatiohoito. Hoidon toteutus Ibritumomabi on hiiren immunoglobuliini G1-luokan monoklonaalinen, CD20-molekyylin tunnistava vasta-aine. Tiuksetaani on kelaattori, joka konjugoituneena ibritumomabiin muodostaa vahvan sidoksen radioisotoopin kanssa. Yttrium on puhdas beetasäteilijä, jonka lyhyt kantama (5 mm) mahdollistaa polikliinisen hoidon. Kyseessä on kertahoito. Se koostuu kahdesta laskimonsisäisestä rituksimabi-infuusiosta ja yhdestä Y-ibritumomabitiuksetaani-infuusiosta. Rituksimabia (250 mg/m 2 ) annetaan kerran 7 9 päivää ennen ja toisen kerran juuri ennen RIT:tä. Ilman isotooppia annettavan vasta-aineen tarkoituksena on eliminoida verenkierrosta B-lymfosyytit, jotta myöhemmin annettavan isotoopin toksisuus vähenisi ja myös isotoopin ohjautuminen koh Duodecim 2008;124:

2 KATSAUS YDINASIAT Uusiin B-solulymfoomien biologisiin lääkkeisiin kuuluu monoklonaalisia, CD20-pinta-antigeenin tunnistavia vasta-aineita, joihin on kiinnitetty radioaktiivinen isotooppi. Euroopassa kliiniseen käyttöön on hyväksytty yttriumilla leimattu ibritumomabitiuksetaani. Se on osoittautunut tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa. 8 Myös ensilinjan solunsalpaajahoidon jälkeen annettu Y-ibritumomabitiuksetaanihoito pidentää remissiota follikulaarisessa lymfoomassa. teena olevaan lymfoomasolukkoon paranisi. Ibritumomabitiuksetaani leimataan Y-isotoopilla hoitopäivänä ja annetaan kymmenen minuutin infuusiona laskimoon (15 MBq/kg, 0,4 mci/kg) (Witzig ym. 1999). Maksimiannos on MBq. Erillistä potilasdosimetriaa ei tarvita, vaan annos määräytyy potilaan painon ja luuydinreservin perusteella. Trombosyyttiarvon ollessa x 10 9 /l hoitoannos on 11 MBq/kg. Hoidon antamista ei suositella, jos potilaan luuytimestä yli 25 % on lymfoomasolujen infiltroimaa, trombosyyttiarvo on alle 100 x 10 9 /l tai neutrofiiliarvo alle 1,5 x 10 9 /l tai potilas on aiemmin saanut sädehoitoa yli 25 %:iin hematopoieettisesti aktiivisesta luuytimestä. Haittavaikutukset Vuonna 2003 julkaistun turvallisuusanalyysin mukaan (Witzig ym. 2003) Y-ibritumomabitiuksetaani on hyvin siedetty. Kyseisessä 349 potilaan aineistossa infuusioon liittyvät haittavaikutukset olivat tyypillisesti vähäisiä. Vakavaa kudostoksisuutta ei todettu. Hoidon jälkeen merkittävin haittavaikutus oli luuydintoksisuus. Hoitoannoksella 0,4 mci/kg vaikeaa neutropeniaa todettiin 30 %:lla, trombosytopeniaa 10 %:lla ja anemiaa 3 %:lla. Potilaista 3 % joutui sairaalahoitoon neutropeenisen infektion johdosta ja 2 % verenvuodon takia. Myelodysplasia tai akuutti myelooinen leukemia todettiin 1 %:lla potilaista 8 34 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä. Päätelmänä oli, että kertahoito Y-ibritumomabitiuksetaanilla on hyvin siedetty ja turvallinen uusiutunutta B-solulymfoomaa sairastavalle, jos toimivaa luuydinreserviä on jäljellä yli 75 %. Hoitovasteet Varhaisissa vaiheen I/II tutkimuksessa vasteet Y-ibritumomabitiuksetaaniin hoidon olivat lupaavia. Viidenkymmenenyhden uusiutunutta B-solulymfoomaa sairastavan potilaan aineistossa vasteen saavuttaneiden osuus oli 73 % ja keskimääräinen aika taudin etenemiseen 12,6 kuukautta (Witzig ym. 1999, Gordon ym. 2004a). Täydellisen vasteen (CR/CRu) saaneilla vasteiden kesto oli 12,4 kuukautta ja hoitoannoksen 0,4 mci/kg alaryhmässä 27,5 kuukautta. Neljäsosalla vasteen saaneista lymfooma pysyi remissiossa yli kolme vuotta. Rituksimabiin vastaamattomista potilaista vasteita sai 74 %. Heillä aika taudin etenemiseen oli 8,7 kuukautta (Witzig ym. 2002a). Taulukossa 1 on esitetty keskeiset vaiheen III tutkimukset Y-ibritumomabitiuksetaanista. Witzigin (2002b) tutkimuksessa 143 uusiutunutta tai primaarihoitoon vastaamatonta follikulaarista lymfoomaa (FL) tai transformoitunutta B-solulymfoomaa sairastavaa potilasta hoidettiin Y-ibritumomabitiuksetaanilla tai neljällä rituksimabi-infuusiolla viikon välein. RIT:llä saavutettiin enemmän vasteita kuin rituksimabilla. Remissioiden kestossa tai ajassa taudin etenemiseen tai seuraavaan hoitoon ei kuitenkaan todettu merkitsevää eroa. Myöhemmin raportoidun seuranta-analyysin mukaan aika taudin etenemiseen follikulaarista lymfoomaa sairastavilla oli RIT:n saaneilla 15 kuukautta ja rituksimabiryhmässä 10,2 kuukautta 44 kuukauden seurannan jälkeen (Gordon ym. 2004b). Tiivistelmänä julkaistussa FIT-tutkimuksessa osoitettiin, että Y-ibritumomabitiuksetaanin antaminen ensi linjassa solunsalpaajahoidon jälkeen parantaa tuloksia verrattuna pelkkään solunsalpaajalääkitykseen (Goff ym. 2007, Hagenbeek ym. 2007). Tutkimukses- S. Leppä ja T. Lehtinen

3 Taulukko 1. Y-ibritumomabitiuksetaanihoidon teho vaiheen III tutkimusten mukaan. Uusiutunut B-solulymfooma (Witzig ym ) Y-ibritumomabitiuksetaani (N = 73) Rituksimabi (N = 70) p-arvo Vasteita Täydellisiä Osittaisia ,002 0,063 Aika taudin etenemiseen (kk) Vaihteluväli ,173 Remissiossa 6 kk:n kuluttua 12 kk:n kuluttua ,046 0,231 Follikulaarisen lymfooman ensimmäinen remissio (Goff ym. 2007, Hagenbeek ym. 2007) Solunsalpaajat ja Y-ibritumomabitiuksetaani (N = 208) Solunsalpaajat (N = 208) p-arvo Vasteita Täydellisiä ,01 Osittaisia <0,0001 Molekulaarisia 61/68 21/ <0,005 Aika taudin etenemiseen (kk) <0,0001 sa 414 solunsalpaajahoitoon vasteen saanutta FL-potilasta satunnaistettiin Y-ibritumomabitiuksetaanihoitoon tai seurantaan. RIT lisäsi kliinisten ja molekylaaristen vasteiden määrää ja pidensi tauditonta elinaikaa keskimäärin kaksi vuotta (taulukko 1). Hoito oli hyvin siedetty eikä huonontanut elämänlaatua seurantaryhmään verrattuna (Gondek ym. 2007). Käynnissä olevasta satunnaistetusta tutkimuksesta saadaan lähivuosina tietoa siitä, parantaako immunokemoterapian jälkeen annettu Y-ibritumomabitiuksetaani myös diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavien tauditonta ja kokonaiselinaikaa. Tutkimusvaiheessa on myös Y-ibritumomabitiuksetaanin käyttö osana autologista kantasolusiirtoa. Oma aineisto Oma aineistomme kerättiin takautuvasti vuosilta viiden yliopistosairaalan ja kymmenen keskussairaalan lymfoomia hoitavista yksiköistä. Kaikki prospektiivisten tutkimusten ulkopuolella hoidon saaneet otettiin aineistoon. Potilaiden ikä, diagnoosi, aikaisemmat hoidot, taudin levinneisyys ennen hoitoa sekä hoidon toteutus, haittavaikutukset ja vasteet kirjattiin. Ensimmäinen Y-ibritumomabitiuksetaanihoito annettiin Suomessa Hoidon saaneita oli elokuuhun 2007 mennessä 38 ja arvioitavia 32 (analyysivaiheessa vasteen saaneilla vähintään kahden kuukauden seuranta). Potilaiden keskimääräinen ikä hoidon aikaan oli 60 vuotta ja vaihteluväli v. Aineistosta 60 % muodostui uusiutunutta follikulaarista lymfoomaa sairastavista. Potilaiden kliiniset taustatiedot ennen RIT:tä on esitetty taulukossa 2. Keskimääräinen seuranta-aika vasteen saaneilla potilailla oli 12 kuukautta ja vaihteluväli 2 36 kuukautta. Y-ibritumomabitiuksetaani-infuusioon liittyviä haittavaikutuksia ei todettu. Merkittävin haittavaikutus oli luuydintoksisuus. Asteen III IV trombosytopenia (alle 50 x 109/l) todettiin 24 potilaalla. Trombosyyttisiirron sai kymmenen ja punasolusiirron kahdeksan potilasta. Yhdellä potilaalla todettiin pitkittynyt (yli kuusi kuukautta) neutropenia. Valkosolukasvutekijää tarvitsi viisi potilasta. Vaikean neutropeenisen infektion sairasti kaksi potilasta, ja kolmella potilaalla epäiltiin Pneumocystis jirovecii keuhkokuumetta. Yhdellä viidennessä relapsissa hoidon saaneella potilaalla diagnosoitiin kolme kuukautta RIT:n jälkeen myelodysplasia. Infektiokomplikaatioihin kuoli kaksi 1711 Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa

4 KATSAUS Taulukko 2. Suomessa Y-ibritumomabitiuksetaanilla hoidettujen 32 potilaan taustatietoja. Diagnoosi Follikulaarinen lymfooma Transformoitunut follikulaarinen 3 9 lymfooma Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma Manttelisolulymfooma 1 3 MALT-lymfooma 1 3 Transformoitunut MALT-lymfooma Taudin vaihe Primaarinen 1. tai 2. relapsi myöhempi relapsi Edeltäneet hoidot Solunsalpaajahoitokertoja Kantasolusiirto Sädehoito 1 hoitokenttä 2 kenttää MALT = mucosa-associated lymphatic tissue potilasta. Heistä toisella lymfooma oli aktiivisessa vaiheessa. Luuydintoksisuuden lisäksi kahdella potilaalla todettiin vaikea ruoansulatuskanavaan kohdistuva toksisuus. Hoitotulokset on esitetty taulukossa 3. Aineiston potilaista 47 % saavutti täydellisen ja 75 % vähintään stabiilin vasteen. Seitsemästätoista follikulaarista lymfoomaa sairastavasta 11 (65 %) sai täydellisen vasteen. Koko aineistossa kahdeksan potilasta (25 %) ei hyötynyt hoidosta. Heistä kolmella oli manttelisolulymfooma (50 % kaikista manttelisolulymfoomista), kahdella transformoitunut follikulaarinen lymfooma (67 %), yhdellä diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (25 %) ja kahdella follikulaarinen lymfooma (12 %). Viisi oli saanut vähintään kolmea solunsalpaajahoitoa ennen Y-ibritumomabitiuksetaania. Kaikilla potilailla keskimääräinen aika taudin etenemiseen oli 14 kuukautta (1 36+ kk) ja follikulaarista lymfoomaa sairastavilla 23 kk (1-35+ kk). Vasteen saavuttaneilla vasteen keskimääräinen kesto oli 23 kuukautta (2 36 kk). Täydellisen vasteen saavuttaneista merkitsevästi suuremmalla osalla tauti ei ollut edennyt kahden vuoden kuluttua verrattuna osittaisen ja stabiilin vasteen saavuttaneisiin (64 % vs 17 %, p = 0,003) (kuva). Varhaisessa vaiheessa (primaaritauti tai ensimmäinen tai toinen relapsi) hoidettujen ryhmässä tauti ei ollut edennyt kahden vuoden kuluttua 63 %:lla. Vastaava osuus myöhäisemmässä relapsissa hoidettujen ryhmässä oli 39 %. Ero ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevä. Pohdinta RIT on osoittautunut tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi B-solulymfoomien hoidossa. Eniten kokemusta Y-ibritumomabitiuksetaanin käytöstä on saatu uusiutuneessa follikulaari- Taulukko 3. Y-ibritumomabitiuksetaanihoidon tulokset 32 suomalaisella lymfoomapotilaalla. Vaste Potilaita Vasteen keston mediaani (kk) Vaihteluväli (kk) Remissiossa 12 kk:n seurannan jälkeen Täydellinen Kaikki Mediaania ei saavutettu FL Mediaania ei saavutettu Muut 4 27 Mediaania ei saavutettu Osittainen Kaikki FL Muut Stabiili Kaikki FL Muut Eteneminen Kaikki 8 25 Ei vastetta 0 0 FL 2 12 Ei vastetta 0 0 Muut 6 40 Ei vastetta FL = follikulaarinen lymfooma S. Leppä ja T. Lehtinen

5 Kuva. Aika taudin etenemiseen (PFS, n = 15) täydellisen, osittaisen (PR, n = 4) ja stabiilin (SD, n = 5) vasteen saaneilla potilailla. sessa lymfoomassa, jossa hoitovasteiden määrä vaihtelee tutkimusten mukaan välillä %. Vasteiden keskimääräinen kesto on noin vuosi, mutta osalla täydellisen vasteen saavuttaneista remissio voi jatkua useita vuosia (Witzig ym. 2002b, Gordon ym. 2004b). Uusimpien tutkimustulosten mukaan myös ensilinjan solunsalpaajahoidon jälkeen annettu Y-ibritumomabitiuksetaanihoito pidentää tauditonta aikaa follikulaarisessa lymfoomassa keskimäärin kaksi vuotta ilman toksisuuden merkittävää lisääntymistä (Hagenbeek ym. 2007). On kuitenkin huomioitava, että elinaikahyödyn osoittamiseksi tarvitaan pidempi seuranta-aika. Suomessa kokemukset Y-ibritumomabitiuksetaanista lymfoomapotilaiden hoidossa ovat vielä vähäiset. Oman aineistomme perusteella potilasjoukko on heterogeeninen ja suurin osa potilaista on pitkään sairastaneita ja useita edeltäviä solunsalpaajahoitoja saaneita. Hoitotulokset ovat kuitenkin myönteisiä ja kliinistä tutkimusnäyttöä vastaavia. Erityisesti follikulaarista lymfoomaa sairastavat hyötyivät RIT:stä. Haittavaikutusten määrässä ja vakavuudessa ei todettu eroja eri diagnoosien välillä, ja ne olivat linjassa julkaistun tiedon kanssa. Vakavimmat kuolemaan johtaneet haittatapahtumat olivat infektioita (2/38). Niistä toinen todettiin pitkään sairastaneella, runsaasti hoitoja saaneella potilaalla ja toinen ensilinjan hoitoa saaneella manttelisolulymfoomapotilaalla. Lopuksi RIT ei ole vielä vakiintunut lymfoomien hoitomuotona Suomessa. Kiinnostus sitä kohtaan on kuitenkin kasvanut, ja tämän katsauksen tarkoituksena onkin tuoda julki kokemuksiamme. Uusien syöpälääkkeiden tapaan Y-ibritumomabitiuksetaanin käyttöä rajoittaa kertahoidon korkea hinta. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan hoito on kuitenkin osoittautunut kustannusvaikuttavaksi: keskimääräinen kuukausikustannus remissiossa olevilla potilailla oli euroa. Neljän ja kahdeksan rituksimabi-infuusion jälkeen kustannukset olivat ja euroa (Thompson ja van Agthoven 2005). Oikein kohdistettuun hoidon etuna on tehokkuuden ja haittavaikutusten vähäisyyden lisäksi helppo käytännön toteutus. Myös omien myönteisten kokemustemme perusteella RIT on harkinnan arvoinen lisä ainakin follikulaarisen lymfooman hoitovaihtoehtoihin. * * * Kiitämme kollegoja Anders Almqvistia (Vaasan keskussairaala), Tuomo Honkasta (Päijät-Hämeen keskussairaala), Sirkku Jyrkkiötä (TYKS), Rainer Kollea (Etelä-Karjalan keskussairaala), Outi Kuittista ja Kaija Vasalaa (OYS), Maija Mikkolaa (Mikkelin keskussairaala), Tapio Nousiaista (KYS), Heidi Nymania (HUS), Hanna Ollikaista (Satakunnan keskussairaala), Marjo Pajusta (Keski-Suomen keskussairaala), Johanna Rimpiläistä (Pohjois-Karjalan keskussairaala), Anu Räsästä (Kymenlaakson keskussairaala), Merja Suomista (Kanta-Hämeen keskussairaala), Igor Zaitsevia (Kainuun keskussairaala) potilastietojen keruusta ja Rita Janesia rakentavista kommenteista käsikirjoitusvaiheessa. SIRPA LEPPÄ, LT, dosentti, erikoislääkäri HUS:n syöpätautien klinikka PL 180, HUS TUULA LEHTINEN, LT, dosentti, osastonylilääkäri TAYS:n syöpätautien klinikka 1713 Radioimmunoterapia B-solulymfoomien hoidossa

6 Kirjallisuutta Davies AJ. Radioimmunotherapy for B-cell lymphoma: Y ibritumomab tiuxetan and I(131) tositumomab. Oncogene 2007;26: Goff L, Summers K, Iqbal S, ym. Radioimmunotherapy with Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) as consolidation of first remission in patients with advanced stage follicular lymphoma: a real-time MBR RQ-PCR analysis. Blood 2007;110:3412. Gondek K, Shah S, Bischof-Delaloye A, ym. Health-related quality of life in patients with advanced-stage follicular lymphoma receiving consolidation with Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) of first remission: results from the randomized phase 3 First-line Indolent Trial (FIT). Blood 2007;110:3319. Gordon LI, Molina A, Witzig T, ym. Durable responses after ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy for CD20+ B-cell lymphoma: long-term follow-up of a phase 1/2 study. Blood 2004(a);103: Gordon LI, Witzig T, Molina A, ym. Yttrium -labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy produces high response rates and durable remissions in patients with previously treated B-cell lymphoma. Clin Lymphoma 2004(b);5: Hagenbeek A, Bischof-Delaloye A, Radford J, ym. Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) consolidation of first remission in advanced stage follicular non-hodgkins lymphoma: first results of the international randomized phase 3 First-line Indolent Trial (FIT) in 414 Patients Blood 2007;110:643. Thompson S, van Agthoven M. Costeffectiveness of Y-ibritumomab tiuxetan (Y-Zevalin) versus rituximab monotherapy in patients with relapsed follicular lymphoma. Blood 2005;106:2436. Witzig TE, Flinn IW, Gordon LI, ym. Treatment with ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy in patients with rituximab-refractory follicular non-hodgkin s lymphoma. J Clin Oncol 2002(a);20: Witzig TE, Gordon LI, Cabanillas F, ym. Randomized controlled trial of yttrium-- labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or transformed B-cell non-hodgkin s lymphoma. J Clin Oncol 2002(b);20: Witzig TE, White CA, Gordon LI, ym. Safety of yttrium- ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy for relapsed low-grade, follicular, or transformed nonhodgkin s lymphoma. J Clin Oncol 2003; 21: Witzig TE, White CA, Wiseman GA, ym. Phase I/II trial of IDEC-Y2B8 radioimmunotherapy for treatment of relapsed or refractory CD20(+) B-cell non-hodgkin s lymphoma. J Clin Oncol 1999;17: Sidonnaisuudet: 1714 Molemmat kirjoittajat ovat toimineet yritysten (Amgen, Bayer ja Roche) lääketieteellisinä asiantuntijoina ja saaneet tukea koulutusmatkoihin.

Paraneeko lymfooma vasta-ainehoidolla?

Paraneeko lymfooma vasta-ainehoidolla? Sirpa Leppä, Heidi Nyman ja Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg KATSAUS Non-Hodgkin-lymfoomien diagnostiikka on WHO:n luokituksen myötä monipuolistunut ja tarkentunut. Ennustetekijöitä on löytynyt, ja uusia

Lisätiedot

Follikulaarisen lymfooman nykyhoito

Follikulaarisen lymfooman nykyhoito Follikulaarisen lymfooman nykyhoito Follikulaariseen lymfoomaan sairastui Suomen syöpärekisterin tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2014 kaikkiaan 228 potilasta. 1 Tämä tarkoittaa noin viidesosaa kaikista

Lisätiedot

Lymfoomapotilaiden allogeeniset kantasolujensiirrot

Lymfoomapotilaiden allogeeniset kantasolujensiirrot Esa Jantunen, Sirkku Jyrkkiö, Outi Kuittinen, Tuula Lehtinen, Rita Janes, Erkki Elonen ja Liisa Volin Lymfoomapotilaiden allogeeniset kantasolujensiirrot Monien lymfoomatyyppien hoitotulokset ovat parantuneet.

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen

TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI. K Franssila & E Jantunen TIIMITYÖSKENTELY LYMFOOMADIAGNOSTIIKAN JA HOIDON KULMAKIVI K Franssila & E Jantunen KLIINIKON PERSPEKTIIVI DIAGNOSTIIKKAAN ilman diagnoosia rationaalinen, tavoitteellinen hoito mahdotonta diagnostiikkaan

Lisätiedot

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi CAR-Tsolut

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi CAR-Tsolut Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2018 BIOLOGISET LÄÄKKEET Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi CAR-Tsolut tulevat Olli Tenhunen, Piia Rannanheimo, Heli Suila / Kirjoitettu 12.11.2018 / Julkaistu 13.11.2018

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset päätelmät

Liite IV. Tieteelliset päätelmät Liite IV Tieteelliset päätelmät 1 Tieteelliset päätelmät Euroopan komissiolle ilmoitettiin 10. maaliskuuta 2016, että riippumaton seurantaryhmä (IDMC) oli havainnut, että idelalisibia saaneilla potilailla

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Kliiniset tutkimukset vasta-aineilla aloitettiin

Kliiniset tutkimukset vasta-aineilla aloitettiin Katsaus Monoklonaaliset vasta-aineet hematologisten syöpien hoidossa Maija Itälä Monoklonaalisten vasta-aineiden tie syövän hoitoon on ollut pitkä, ja sen varrella on ehtinyt herätä epäilyjä näiden aineiden

Lisätiedot

Diagnostiikka. Non-Hodgkin-lymfoomat. Hoito. Follikulaarinen lymfooma. Kasvainkuorman ja levinneisyyden selvittely

Diagnostiikka. Non-Hodgkin-lymfoomat. Hoito. Follikulaarinen lymfooma. Kasvainkuorman ja levinneisyyden selvittely Lymfoomat Non-Hodgkin-lymfoomat n. 1000/v Hodgkin-lymfooma n. 120/v Noin 5 % kaikista syövistä Lymfoomien etiologia Tuntematon Immuunipuutos synnynnäiset immuunipuutostaudit elimensiirrot HIV EB-virus

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zevalin 1,6 mg/ml valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Zevalin on valmisteyhdistelmä yttrium-90:llä

Lisätiedot

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei- klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 12/2013 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa- Häyhä Annikka (KYS), Auvinen Päivi (KYS), Böhm Jan (KSKS), Hernberg Micaela (HUS), Jantunen Esa (KYS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS),

Lisätiedot

Autologiset kantasolusiirrot. aiheet non-hodgkin-lymfoomissa. Esa Jantunen, Taru Kuittinen, Eija Mahlamäki ja Tapio Nousiainen

Autologiset kantasolusiirrot. aiheet non-hodgkin-lymfoomissa. Esa Jantunen, Taru Kuittinen, Eija Mahlamäki ja Tapio Nousiainen Alkuperäistutkimus Autologiset kantasolusiirrot non-hodgkin-lymfoomissa Esa Jantunen, Taru Kuittinen, Eija Mahlamäki ja Tapio Nousiainen Non-Hodgkin-lymfoomat ovat yleisin autologisella kantasolusiirrolla

Lisätiedot

ALL2000_Amendment_2014

ALL2000_Amendment_2014 ALL2000_Amendment_2014 Hoito-ohjelmaa voidaan käyttää yli 15-vuotiaiden T- tai B-ALL-potilaiden hoidossa. ALL2000_amendement_2014 koostuu induktiohoidosta, viidestä konsolidaatiohoidosta ja ylläpitohoidosta.

Lisätiedot

WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA

WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA Waldenströmin taudin kansallinen hoito-ohje löytyy www.hematology.fi sivustolta: https://www.hematology.fi/fi/hoito-ohjeet/veritaudit/plasmasolutaudit/waldenstromin-tauti

Lisätiedot

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Disclosures No interests in pharmaceutical industry Member of EMA Scientific Advice Working Party, Oncology Working Party, Committee for

Lisätiedot

KLL Lymfosytoosin selvittely KLL:n seuranta ja hoito. Hematologian alueellinen koulutuspäivä 14.4.2016 Anu Laasonen

KLL Lymfosytoosin selvittely KLL:n seuranta ja hoito. Hematologian alueellinen koulutuspäivä 14.4.2016 Anu Laasonen KLL Lymfosytoosin selvittely KLL:n seuranta ja hoito Hematologian alueellinen koulutuspäivä 14.4.2016 Anu Laasonen www.hematology.fi KLL:n diagnostiikka, seuranta ja hoito-ohjeet löytyvät täältä: -> Hoito-ohjeet

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y]

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y] B. PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y] Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOSTA, VAHVUUDESTA, ANTOREITISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio EU/ETA Itävalta Belgia Tanska Suomi Ranska Irlanti

Lisätiedot

Transplant eligible ensilinjan hoito

Transplant eligible ensilinjan hoito Transplant eligible ensilinjan hoito Ohje koskee hyväkuntoisia 70-75-vuotiaita potilaita Sytogenetiikka kaikilta Korkean riskin sytogenetiikka: del17p ( 20%), t(4;14),+1q, t(14;16), t(14;20) Potilaat pyritään

Lisätiedot

MYELOOMAN HOITO-OHJE. Sisällysluettelo. Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 11/2017

MYELOOMAN HOITO-OHJE. Sisällysluettelo. Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 11/2017 MYELOOMAN HOITO-OHJE Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 11/2017 Sisällysluettelo 1. Kantasolusiirtoon soveltuvat ensilinjan hoito... 2 1.1. Induktiohoito... 2 1.2. Omien kantasolujen mobilisaatio...

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Keuhkosyövän uudet lääkkeet

Keuhkosyövän uudet lääkkeet Keuhkosyövän uudet lääkkeet Jarkko Ahvonen Syöpätautien erikoislääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkio Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Lilly, MSD, Roche

Lisätiedot

Lupaava ensivaiheen syövän hoidon tutkimustulos Lymfoomapotilaiden tautivapaa elinaika voi kaksinkertaistua

Lupaava ensivaiheen syövän hoidon tutkimustulos Lymfoomapotilaiden tautivapaa elinaika voi kaksinkertaistua Lupaava ensivaiheen syövän hoidon tutkimustulos Lymfoomapotilaiden tautivapaa elinaika voi kaksinkertaistua Maailman suurimmassa onkologian alan vuosittaisessa kokouksessa ASCOssa Chicagossa on esitetty

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO IV 2017

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO IV 2017 Suomen Lymfoomaryhmä versio I, 29.9.2006 Päivitys II 4.9.2010 /Ideariihen kokous, Varjola Päivitys III 14.9.2013/Ideariihen kokous, Långvik Päivitys IV 19.1.2018/Ideariihen kokous, Helsinki FOLLIKULAARISEN

Lisätiedot

Syöpäkeskuksen tutkimusmahdollisuudet Heikki Minn

Syöpäkeskuksen tutkimusmahdollisuudet Heikki Minn Syöpäkeskuksen tutkimusmahdollisuudet Heikki Minn Sidonnaisuudet Konsulttina ja/tai kliinisenä tutkijana seuraavissa lääketieteellistä toimintaa harjoittavissa yrityksissä viimeisen 3-v aikana: Amgen,

Lisätiedot

Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet

Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Tavallisimmat lymfaattiset sairaudet Syöpäpäivä 10.5.2016 Mirja Vapaatalo Verisolut Lymfosyytti immunologinen solu, joka osallistuu elimistön puolustukseen infektioita vastaan 20-40% verenkierron valkosoluista

Lisätiedot

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta.

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. Meeri Apaja-Sarkkinen Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. HODGKININ LYMFOOMA IAP Tampere 4.-5.5.2006 Dosentti Meeri Apaja-Sarkkinen OYS/Patologian osasto Hodgkinin lymfooma/alatyypit

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat Jan Böhm,, LT, erikoislää ääkäri Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat yleensä: Suomessa vuosittain hieman yli 300 tapausta/v.

Lisätiedot

MYELOOMAN HOITO-OHJE. Sisällysluettelo. Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 2019

MYELOOMAN HOITO-OHJE. Sisällysluettelo. Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 2019 MYELOOMAN HOITO-OHJE Suomen myeloomaryhmän (FMG) hoitosuositus 2019 Sisällysluettelo 1. Kantasolusiirtoon soveltuvat ensilinjan hoito... 2 1.1. Induktiohoito...3 1.2. Omien kantasolujen mobilisaatio...4

Lisätiedot

Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13

Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13 Mitä uutta lymfoomien hoitokäytännöissä? S. Jyrkkiö, TYKS Onkologiapäivät 30.8.13 N=549 FU 45 kk PFS 69 vs 31 kk R-B R-CHOP Alopecia 0 % 100 % Hematol toksisuus 30 68 Infektiot 37 50 Neuropatia 7 29 Stomatiitti

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2007-2013 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 2 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2008-2014 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 3 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITO JA SEN AIHEUTTAMAT SEKUN- DAARIMALIGNOOMAT

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITO JA SEN AIHEUTTAMAT SEKUN- DAARIMALIGNOOMAT FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITO JA SEN AIHEUTTAMAT SEKUN- DAARIMALIGNOOMAT Salmi, Petteri Syventävien opintojen tutkielma Lääketieteen tutkinto-ohjelma Lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopisto Elokuu

Lisätiedot

MITEN LYMFOOMIEN HOITOTULOKSIA VOITAISIIN PARANTAA? Sirpa Leppä HUS, Syöpätautien klinikka & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma

MITEN LYMFOOMIEN HOITOTULOKSIA VOITAISIIN PARANTAA? Sirpa Leppä HUS, Syöpätautien klinikka & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma MITEN LYMFOOMIEN HOITOTULOKSIA VOITAISIIN PARANTAA? Sirpa Leppä HUS, Syöpätautien klinikka & HY, Genomibiologian tutkimusohjelma ONKOLOGIPÄIVÄT 30-31.8.2013 Hoitotulokset ovat parantuneet -70% DLBCL potilaista

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Syövän radionuklidihoidot mitä uutta?

Syövän radionuklidihoidot mitä uutta? Hanna Mäenpää ja Mikko Tenhunen KATSAUS Syövän radionuklidihoidot mitä uutta? Radionuklidihoito on sädehoitoa, jonka vaikutus perustuu sädevaurioon syöpäsoluissa. Radioaktiivisen isotoopin eli radionuklidin

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

vaikea nivelreuma (niveltulehdusta aiheuttava sairaus), jossa MabTheraa käytetään suonensisäisesti metotreksaattiin yhdistettynä.

vaikea nivelreuma (niveltulehdusta aiheuttava sairaus), jossa MabTheraa käytetään suonensisäisesti metotreksaattiin yhdistettynä. EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Julkinen EPAR-yhteenveto rituksimabi Tämä on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta nimeltä. Tekstissä selitetään, miten

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Iäkkäiden potilaiden pahanlaatuisten veritautien hoito

Iäkkäiden potilaiden pahanlaatuisten veritautien hoito Esa Jantunen, Taru Kuittinen ja Erkki Elonen KATSAUS Iäkkäiden potilaiden pahanlaatuisten veritautien hoito Suuri ja yhä lisääntyvä osa pahanlaatuisiin veritauteihin sairastuvista on iäkkäitä, mutta hoitotutkimuksia

Lisätiedot

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Finohtan nopea vastaus 1(2) Jaana Leipälä 2011 Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Tausta Kysely Vaasan keskussairaalasta

Lisätiedot

OBINUTUTSUMABI-LÄÄKE FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA

OBINUTUTSUMABI-LÄÄKE FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA Perustelumuistio Hyväksytty Palkon kokouksessa 18.12.2018 Palveluvalikoimaneuvoston perustelumuistio OBINUTUTSUMABI-LÄÄKE FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN ENSILINJAN HOIDOSSA Perustelumuistio Sisällys 1. Taustaa,

Lisätiedot

AKSIKABTAGEENISILOLEUSEELI (YESCARTA ) UUSIUTUNEEN TAI HOITORESISTENTIN DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN (DLBCL) JA PRIMAARISEN VÄLIKARSINAN

AKSIKABTAGEENISILOLEUSEELI (YESCARTA ) UUSIUTUNEEN TAI HOITORESISTENTIN DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN (DLBCL) JA PRIMAARISEN VÄLIKARSINAN versio 13.3.2019 Palveluvalikoimaneuvoston perustelumuistio AKSIKABTAGEENISILOLEUSEELI (YESCARTA ) UUSIUTUNEEN TAI HOITORESISTENTIN DIFFUUSIN SUURISOLUISEN B-SOLULYMFOOMAN (DLBCL) JA PRIMAARISEN VÄLIKARSINAN

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT Tampere 4. 5. 2006 Karl Ove SöderstrS derström B solujen erilaistuminen Nopeakasvuiset B solub lymfoomat Diffuusi suurisoluinen B solub lymfooma Manttelisolu

Lisätiedot

Daratumumabi yhdistelmänä (D-VMP) ja ylläpitohoitona äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa

Daratumumabi yhdistelmänä (D-VMP) ja ylläpitohoitona äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 versio 12.6.2019 Palveluvalikoimaneuvoston suositus Daratumumabi yhdistelmänä (D-VMP) ja ylläpitohoitona äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa 12 13 14 Yhteenveto

Lisätiedot

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon.

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 1400 mg injektioneste, liuos, ihon alle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 120 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 1400 mg/11,7

Lisätiedot

Imbruvica (ibrutinibi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Imbruvica (ibrutinibi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/474809/2014 Imbruvica (ibrutinibi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Imbruvica-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014

FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014 Suomen Lymfoomaryhmä versio I, 29.9.2006 Päivitys II 4.9.2010 /Ideariihen kokous, Varjola Päivitys III 14.9.2013/Ideariihen kokous, Långvik FOLLIKULAARISEN LYMFOOMAN HOITOSUOSITUS VERSIO III 2014 Työryhmä:

Lisätiedot

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon.

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 10 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012. Lymfoomat Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 13, 2012 Lymfoomat Syöpäsäätiön XXXIX Symposiumi 9. 10.2.2012 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Lymfoomat 2012 Aivokasvaimet 2011 Eturauhasen syöpä 2010

Lisätiedot

Ei-klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL):

Ei-klassinen nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL): HODGKININ LYMFOOMA Hoitosuositus 9/2017 Suomen Lymfoomaryhmä/ työryhmä: Aromaa-Häyhä Annikki (KYS), Hernberg Micaela (HUS), Jyrkkiö Sirkku (TYKS), Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa (HUS), Kuittinen Outi

Lisätiedot

MabThera on tarkoitettu aikuispotilaille seuraavissa käyttöaiheissa:

MabThera on tarkoitettu aikuispotilaille seuraavissa käyttöaiheissa: 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 500 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 10 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 500

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

INPULSIS -ON: Nintedanibin pitkäaikainen turvallisuus idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavilla potilailla

INPULSIS -ON: Nintedanibin pitkäaikainen turvallisuus idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavilla potilailla INPULSIS -ON: Nintedanibin pitkäaikainen turvallisuus idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavilla potilailla Tämä on yhteenveto kliinisestä tutkimuksesta IPF:ää sairastavilla potilailla. Se on kirjoitettu

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Virtaussytometrian perusteet

Virtaussytometrian perusteet Virtaussytometrian perusteet 11.2.2016 Sorella Ilveskero LT, erikoislääkäri Virtaussytometrian perusteet ja käyttö kliinisessä laboratoriossa virtaussytometrian periaate virtaussytometrinen immunofenotyypitys

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/681881/2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Lynparza-valmisteen

Lisätiedot

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Liite 21 Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Hyvä narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Olen saanut tietooni, että osallistut sairaalassanne

Lisätiedot

Veri-aivoesteen avaaminen tehokeinona aivolymfooman solunsalpaajahoidossa

Veri-aivoesteen avaaminen tehokeinona aivolymfooman solunsalpaajahoidossa Outi Kuittinen, Topi Siniluoto, Matti Isokangas, Taina Turpeenniemi-Hujanen, Jenni Peltonen, Seppo Alahuhta ja Eila Sonkajärvi KATSAUS Veri-aivoesteen avaaminen tehokeinona aivolymfooman solunsalpaajahoidossa

Lisätiedot

Noin neljäsosa EU:ssa uuden myyntiluvan saavista. Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN

Noin neljäsosa EU:ssa uuden myyntiluvan saavista. Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN OLLI TENHUNEN LT, syöpätautien erikoislääkäri Ylilääkäri, Fimea Uusien syöpälääkkeiden vilkas kehitys haastaa myös MYYNTILUPA-ARVIOINNIN KEHITTYMÄÄN Jotta uusi syöpälääke pääsee markkinoille, edellytyksenä

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS NIVELREUMASSA Loppuraportti

BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS NIVELREUMASSA Loppuraportti 1 Marja Blom 31.1.2017 Kelan rahoittama tutkimushanke (Dnro 31/26/2012) BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS NIVELREUMASSA Loppuraportti Osatutkimus 1. Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Luuytimensiirrosta veren kantasolujen. kokemukset sadan ensimmäisen potilaan autologisesta kantasolujen siirrosta Turussa

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Luuytimensiirrosta veren kantasolujen. kokemukset sadan ensimmäisen potilaan autologisesta kantasolujen siirrosta Turussa ALKUPERÄISTUTKIMUS Luuytimensiirrosta veren kantasolujen siirtoon kokemukset sadan ensimmäisen potilaan autologisesta kantasolujen siirrosta Turussa Kari Remes, Allan Rajamäki, Seija Grenman, Maija Itälä,

Lisätiedot

LASTEN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN PUHETERAPIAKUNTOUTUS: VALTAKUNNALLINEN SELVITYS

LASTEN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN PUHETERAPIAKUNTOUTUS: VALTAKUNNALLINEN SELVITYS LASTEN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN PUHETERAPIAKUNTOUTUS: VALTAKUNNALLINEN SELVITYS Sari Kunnari, Elisa Heikkinen, Soile Loukusa, Tuula Savinainen-Makkonen, Anna-Leena Martikainen & Sini Smolander Child Language

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Syövän solunsalpaajahoidon keskeisimpiä

Syövän solunsalpaajahoidon keskeisimpiä Syöpäpotilaan infektiot Valkosolukasvutekijät pahanlaatuisten tautien tukihoitona Pekka Riikonen, Erkki Elonen ja Lasse Teerenhovi Solunsalpaajat ovat keskeinen osa monen syövän hoitoa. Niiden vaikutus

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

B-solulymfoomien geenivirheiden kliininen merkitys

B-solulymfoomien geenivirheiden kliininen merkitys Annika Pasanen, Leo Meriranta ja Sirpa Leppä B-solulymfoomien geenivirheiden kliininen merkitys Lymfoomat eli imukudossyövät ovat monimuotoinen sairausryhmä. Niiden jakautuminen lukuisiin alaryhmiin on

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

Noona osana potilaan syövän hoitoa

Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona lyhyesti Noona on mobiilipalvelu osaksi potilaan syövän hoitoa Noonan avulla Potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa raportoimalla hoidon aikaisia haittoja. Hän

Lisätiedot

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. TIETOA DARZALEX -HOITOA SAAVALLE MULTIPPELIA MYELOOMAA SAIRASTAVALLE POTILAALLE

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. TIETOA DARZALEX -HOITOA SAAVALLE MULTIPPELIA MYELOOMAA SAIRASTAVALLE POTILAALLE Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. TIETOA DARZALEX -HOITOA SAAVALLE MULTIPPELIA MYELOOMAA SAIRASTAVALLE POTILAALLE Lääkäri on määrännyt sinulle Darzalex-lääkehoidon multippelin myelooman hoitoon.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zevalin 1,6 mg/ml valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Zevalin on valmisteyhdistelmä yttrium-90:llä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä 19.9.2018 Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue 1 Uuden lääkkeen käyttöönotto Alle 35 000? Menettelytapa alle 35 000 kustannuksissa?

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ennustetekijät ja hoito

Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ennustetekijät ja hoito Sari Riihijärvi ja Sirpa Leppä KATSAUS Diffuusin suurisoluisen n ennustetekijät ja hoito Diffuusi suurisoluinen on yleisin lymfooma länsimaissa. Sitä hoidetaan monisolunsalpaajan ja CD20-vasta-aineen yhdistelmällä,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

AML hoitotutkimuksia. AML-työryhmäkokous

AML hoitotutkimuksia. AML-työryhmäkokous AML hoitotutkimuksia AML-työryhmäkokous 27.09.2017 Tutkimuskysymyksiä Induktiohoito Remissioiden määrä Hoidon toksisuus Konsolidaatiohoito Relapsin esto (RFS, OS) Hoidon toksisuus AraC annos Antrasykliini

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Adcetris 50 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 50

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus:

Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus: Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus: Palaute tai ehdotus: Vastasyntyneen vaikeasti sairaan lähettäminen ECMO-centeriin ulkomaille: kriteerit lähettämisestä, kuka päättää

Lisätiedot

MabTheran ihon alle annettava lääkemuoto on tarkoitettu aikuisille Non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon:

MabTheran ihon alle annettava lääkemuoto on tarkoitettu aikuisille Non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon: 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 1400 mg injektioneste, liuos, ihon alle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 120 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 1400 mg/11,7

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi

Oppimistavoitteet. Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus. Syöpien esiintyvyys. Suomen syöpärekisteri. Lisäksi Oppimistavoitteet Syöpien esiintyvyys, ennuste, hoito ja tutkimus Sirpa Leppä, professori Syöpätautien klinikka Hankkia yleiskäsitys syövän yleisyydestä, yleisimpien syöpien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta

Lisätiedot