Jätelain / momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella"

Transkriptio

1 Jätelain / momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

2 Sisältö Jätelain / momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Johdanto Alkusanat Sovellettavat lakipykälät Jätteenkuljetuksen järjestäminen Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Tiedot tilanteesta Yritysten asema Toimivat yritykset Uudet yritykset Laillisuus Kotitalouksien asema Palvelujen saatavuus ja hintojen kohtuullisuus Laillisuus Jätehuollon valvonta Laillisuus Ympäristö Kuljetuksesta aiheutuvat päästöt Laillisuus Lähikunnat Laillisuus Lausunnot ja mielipiteet Lausunnot Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry Jätelaitosyhdistys ry JLY Ympäristöyritysten liitto ry SITA Suomi Oy Lassila & Tikanoja Oyj Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Mielipiteet Kuljetusliike Reino Laakso Oy T. Virkki Ky Lassila & Tikanoja Oyj, kuljettajat Kuntalaisten mielipiteet

3 9. Johtopäätös Liitteet Lähteet

4 1. Johdanto 1.1 Alkusanat Uusi jätelaki (2011/646) tuli voimaan ja se velvoittaa kunnan järjestämään jätteiden jätehuolto esimerkiksi vakinaisessa tai vapaa-ajan asunnossa, koulutustoiminnassa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa syntyville jätteille (32 ). Kunnan on lain mukaan järjestettävä yhdyskuntajätteen kuljetus kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin järjestämistavasta riippumatta (35 2 mom). Kunnan vastuulle kuuluva asumisessa syntyvä tai siihen rinnastettava yhdyskuntajäte tulee luovuttaa kunnan järjestämään jätehuoltoon (41 ). Nurmijärven kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä todetaan, että vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön (tai vastaavaa jätettä tuottavan kiinteistön) tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen (23 ) ja jokaisella järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvalla kiinteistöllä on oltava sekajätteen keräämiseen soveltuva keräysväline (9 ). Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan (35 3 mom), joka on Nurmijärvellä Metsä-Tuomelan jäteasema. Jätteenkuljetus on järjestetty kunnissa pääosin kahdella laissa eritellyllä tavalla: 1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus (36 ) 2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (37 ) 36 :n mukainen kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on uuden jätelain oletusarvo. 149 :n 4 momentissa todetaan, että kuntien, joissa lain voimaantulohetkellä jätteenkuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämänä (sopimusperusteisena) tulee tarkastella jätelain 37 :n edellytysten täyttymistä. Nurmijärven kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä eli sopimusperusteinen jätteenkuljetus, joten lain mukaan kuljetusjärjestelmän laillisuus pitää selvittää. Tämän selvityksen pohjalta kunnan jätehuoltoviranomaisen eli teknisen lautakunnan tulee päättää siirrytäänkö kunnassa kunnan kilpailuttamaan ja järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä selvitys ei koske erilliskerättäviä tuottajavastuunalaisia jakeita. Tämä selvitys ei koske biojätteen erilliskeräystä, joka on jo kunnan kilpailuttama (Teknisen lautakunnan päätös , Valtuusto ). Sako- ja umpikaivolietteiden osalta selvitys ja päätös tehdään myöhemmin. 1.2 Sovellettavat lakipykälät 32 Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 4

5 3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte; 4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 5) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1 4 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Kunnan 1 ja 2 momentin mukainen velvollisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan 6 tai 7 luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan järjestämään jätehuoltoon. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mikä jäte ja missä toiminnoissa syntyvä jäte on 1 momentissa tarkoitettua jätettä. 35 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen Kunnan on huolehdittava siitä, että 32 :n 1 momentissa tarkoitetun jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta 36 tai 37 :n mukaisesti (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kunta voi lisäksi huolehtia 32 :n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Kunta voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. 36 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jollei 37 tai 41 :stä muuta johdu (kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. 5

6 Hankkiessaan palveluja jätteen kuljetusta varten kunnan on noudatettava, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään. Hankinnassa on huolehdittava siitä, että palvelujen alue ja kesto määritellään sekä hankinnat ajoitetaan ottaen huomioon mainitun lain 2 :ssä säädetyt periaatteet. Kunnan on pyynnöstä annettava kiinteistön haltijalle tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain eriteltyinä. 37 Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos: 1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset; 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kunta voi päättää, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus koskee lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä. 149 Aikaisempien säännösten soveltaminen Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Jätteen kansainväliseen siirtoon, jonka Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt tai siirtoon, josta sille on ilmoitettu ennen tämän lain voimaantuloa ja josta vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on antanut vastaanottovahvistuksen, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos muutoksenhakutuomioistuin tämän lain voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa kumoaa päätöksen, johon on sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan tämän lain säännösten mukaisesti. Kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tarkoitettu järjestetty jätteenkuljetus tämän lain voimaan tullessa hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen järjestämistä tämän lain 37 :n 1 momentissa säädettyjen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella ja tehtävä asiassa päätös viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Jos päätöksellä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, päätöksessä on määrättävä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 6

7 Kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tarkoitettu järjestetty jätteenkuljetus tämän lain voimaan tullessa hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on järjestettävä jätteenkuljetus tämän lain 36 tai 37 :n mukaisesti viiden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Kaatopaikkaan ja muuhun jätteen käsittelypaikkaan, jonka toiminta on lopetettu ennen 1 päivää tammikuuta 1994 ja roskaantumiseen, joka on tapahtunut ennen 1 päivää tammikuuta 1994 sovelletaan ennen vuoden 1993 jätelain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. 1.3 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteidenkuljetusjärjestelmässä (entinen sopimusperusteinen) jokainen jätteiden tuottaja (kiinteistön haltija) sopii itse jätteenkuljetusyrityksen kanssa jäteastian tyhjennyksestä. Tällä hetkellä yksittäisen kotitalouden mahdollisuus kilpailuttaa palvelu on rajattu koska vain yksi yritys kerää yhdyskuntajätettä kattavasti koko kunnan alueelta. Kiinteistön haltijan järjestämää (sopimusperusteista) jätteenkuljetusta voidaan jatkaa ainoastaan jos 37 :ssä eritellyt kohdat täyttyvät: 1. Jätteen kuljetuspalveluja on tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. (35 2 mom). 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Jätelain 36 :n mukaisessa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa: - Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun. - Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta varten kunnan on noudatettava, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään. - Kunnan on pyynnöstä annettava kiinteistön haltijalle tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain eriteltyinä. - Jokainen kotitalous kuuluu jätteenkuljetuksen piiriin automaattisesti. Nurmijärven kunnassa biojätteen kuljetus on jo kunnan kilpailuttama. Tällä hetkellä voimassa oleva biojätteen kuljetussopimus on tehty Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa kolmeksi vuodeksi. Kunnan kilpailuttamana hinta on kaikille asiakkaille sama ja asiakkaat ovat kunnan tiedossa. 7

8 2. Tiedot tilanteesta 1. Kiinteistöt, joilta syntyy jätettä: Kiinteistöjen määrä sekä järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä. - Asuinkiinteistöjen määrä Nurmijärvellä (syyskuu 2013): yhden asunnon talot 8716 kpl - kahden asunnon talot 851 kpl - muut erilliset pientalot 15 kpl - rivitalot 575 kpl - ketjutalot 6 kpl - luhtitalot 24 kpl - muut kerrostalot 202 kpl - erilliset vapaa-ajan asuinrakennukset 697 kpl - Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt: SITA Suomi Oy 88, Lassila & Tikanoja Oyj 9267 (tiedot saatu elokuussa 2013) - Jos ajatellaan, että jokaisen talon/taloyhtiön tms. tulisi liittyä jätteenkuljetukseen, tulisi silloin niiden määrän täsmätä yrityksiltä saatuihin asiakasrekistereihin. Näin ei kuitenkaan ole. Rekistereissä on noin 9350 asiakasta ja taloja tms Silloin jätehuoltoon liittymättömien määrä on noin 1650 asiakasta. Pieni osa tästä on kiinteistöjä, joilla on yhteisastia toisen kiinteistön kanssa sekä useamman talon taloyhtiöitä. - Vuonna 2009 tehdyn opinnäytetyön mukaan (Jukka Kuoppala 2009) 80 % Nurmijärven kunnan alueen kiinteistöistä on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. 2. Kunnan käsittelyjärjestelmään kuuluvien vastaanottopaikkojen vastaanottaman jätteen määrä ja muualle viedyn jätteen määrä. - SITA Suomi Oy ei tuo jätteitä Metsä-Tuomelaan, joten ainakin tämän yrityksen asiakkaiden jätteet viedään muualle (88 yksityistä asiakasta) Metsä-Tuomelaan tuotu 7299,60 tonnia 3. Jäteastioiden tyhjennysvälit - Jätehuoltomääräys 17 : Sekajätteen keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa viikossa kuitenkin niin, että välisenä aikana tyhjennysväli voi olla neljä viikkoa. Suurimmaksi osaksi keräysvälineiden tyhjennykset on tehty ajallaan, kuntaan on tullut vain yksittäisiä soittoja tyhjentämättömistä astioista. 3. Yritysten asema 3.1 Toimivat yritykset Tällä hetkellä suurin osa Nurmijärven yksityisistä kiinteistöistä tilaa jätteen kuljetuspalvelunsa Lassila & Tikanoja Oyj:ltä. SITA Suomi Oy palvelee myös alueella, mutta asiakasmäärä on noin yksi prosentti L&T Oyj:n verrattuna. 8

9 3.2 Uudet yritykset Jätelaitosyhdistyksen näkemys on se, että kunnan kilpailuttama jätteenkuljetusjärjestelmä luo mahdollisuuden uusille yrityksille päästä markkinoille. Pitäytyminen kiinteistönhaltijan järjestämässä kuljetuksessa vahvistaa kunnan alueella jo toimivien (toimivan) yritysten asemaa. Voidaan siis ajatella, että kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä pienemmillä yrityksillä saattaisi olla mahdollisuus kilpailla jätteenkuljetuksesta. Kunnan kilpailuttamaa järjestelmää vastaan käytetään argumenttia, jonka mukaan pienet yritykset katoavat koska isommat voittavat kaikki kilpailutukset. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan keskimäärin 0,39 yritystä on lopettanut asuinkiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykseen liittyvän toimintansa kunnan kilpailuttamilla alueilla (VATT 2010). Nurmijärven tapauksessa kunnan alueella toimii käytännössä yksi jätteenkuljetusyritys, joten pienyritysten lopettaminen ei ole validi argumentti kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta. Samassa tutkimuksessa todetaan, että alan suurin toimija L&T Oyj välttelee kuntia, joissa on käytössä kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Tämän lisäksi kun Turun Seudun jätehuolto Oy kilpailutti jäteastioiden tyhjennyksen, kaksi uutta jätteenkuljetusyritystä saivat sopimukset (http://www.jly.fi/tiedote.php?tiedote2_id=300). Näistä seikoista voinee päätellä, että kunnan kilpailuttama järjestelmä ei tuo etuja suurille yrityksille. 3.3 Laillisuus Jätelain 37 :n mukaan kunnassa voidaan pitäytyä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jos pitäytymisen vaikutukset yritysten toimintaan voidaan arvioida kokonaisuutena myönteiseksi. Tällä hetkellä Lassila & Tikanoja Oyj kattaa lähes kaikki Nurmijärven jäteastiatyhjennykset, jolla on varmasti positiivinen vaikutus L&T:n toimintaan. Kuitenkin muiden yritysten mahdollisuudet tällaisessa tilanteessa päästä markkinoille ovat heikot. Kuten edellä mainittiin voi olla, että siirtyminen kunnan kilpailuttamaan jätehuoltoon saattaisi mahdollistaa uusien yritysten osallistumisen jäteastioiden tyhjennykseen. Ottaen huomioon Nurmijärven alueen jätteenkuljetuksen kilpailutilanteen voidaan todeta, että uuden jätelain 37 ei täyty yritysten toimintaan liittyviltä osilta, sillä pysyminen kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei tuo kokonaisuutena myönteisiä vaikutuksia alueen yritysten toimintaan. 4. Kotitalouksien asema 4.1 Palvelujen saatavuus ja hintojen kohtuullisuus Jätteen kuljetuspalveluja on saatavilla koko Nurmijärven alueella muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (esimerkiksi vaikeakulkuinen maasto). Alueen kuljetuksista vastaa suurimmaksi osin Lassila & Tikanoja Oyj, jonka hinnat ovat edullisemmat kuin kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kuljetuksen hinnat keskimäärin, mutta kalliimmat kuin kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen keskiarvo (JLY 2011). Täytyy huomioida, että hinnat eivät ole täysin vertailukelpoiset koska JLY:n hintatiedot ovat vuodelta 2011 ja L&T:n vuodelta Vuonna 2011 kiinteistön haltijan järjestämässä jätteen kuljetuksessa 240 litran astian tyhjennys kustansi keskimäärin 8,07 ja kunnan kilpailuttamana 6,51 (JLY 2011). Lassila & Tikanoja Oyj:n toimittamien tietojen mukaan hinnat vaihtelevat jonkin verran asiakkaiden kesken. Samanlaisia tietoja on saatu SITA Suomi Oy:ltä. SITA kertoi hintojen vaihtelun johtuvan ainakin osaksi eri aikaan tulleista asiakkuuksista. Pirkanmaan jätehuolto Oy kertoo keskitetyn kilpailutuksen alentaneen kuljetuksen hintoja arviolta 20 25% (Interaction 2007). Kuntaliiton vuoden 2008 kyselyn mukaan jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat 9

10 kunnissa, joissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus noin kymmenen prosenttia korkeammat kuin keskitetysti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa (Tietoa kuntien jätehuollosta, Kuntaliitto 2008). Valtion taloudellinen tutkimuskeskus esittää, että kunnan järjestämässä jätteen kuljetuksessa jäteastian tyhjennyksen kustannukset voisivat teoriassa olla 40 % alemmat 600 litran astian tyhjennyksen kohdalla (VATT 2010). Myös ympäristöyritysten liitto sanoo kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen olevan asiakkaalle edullisempaa (Ympäristöyritysten liitto 2011). Nurmijärven kunnan alueella toimiva L&T on siirtynyt ennakkolaskutukseen. Monet asiakkaat eivät ole olleet tyytyväisiä tähän muutokseen. Nurmijärven pohjoispuolella olevien 12 kunnan muodostaman yhteisen jätehuoltoviranomaisen, jätelautakunta Kolmen kierron kuljetusjärjestelmän tarkastelussa (2013) ennakkomaksutuksesta sanotaan näin: Ennakkolaskutuksessa asiakas menettää keskeisimmän oikeussuojakeinonsa eli oikeuden pidättyä maksusta virhe- tai viivästystilanteessa eikä kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä asiakkaalla ole mahdollisuuksia tehdä muistutusta viranomaiselle. Kuluttajaoikeus on myös linjannut, että ennakkomaksamisvaatimus on lähtökohtaisesti kohtuuton ehto kuluttajakaupassa. Ainakin liitteenä olevaa ennakkolaskua käyttävältä yritykseltä on jätehuoltoviranomaisen saamien tietojen mukaan mahdollista saada käyttöön myös jälkikäteinen toteumalaskutus. Perusteita tietyn laskutustavan käyttämiselle ei ole jätehuoltoviranomaisen tiedossa, mutta tehdyn selvityksen mukaan laskutustavan muutos edellyttää ainakin asiakkaan omaa aktiivisuutta. Ennakoivaa laskutusta käytettäessä yritys voi myös pyrkiä välttelemään maksuvaikeuksissa olevia asiakkaita ja keskeyttämään tyhjennyspalvelut ilman perintää. Tällöin jätehuolto julkisena välttämättömyyspalveluna, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla tasapuolisesti ja syrjimättömin ehdoin, ei toteudu. (Kolmen kierto 2013) 4.2 Laillisuus Lassila & Tikanoja Oyj:n sekä SITA Suomi Oy:n toimittamien hinnastojen perusteella voidaan todeta, että hinnat eivät ole kaikille asiakkaille samat. Sopimusehdot eivät täten ole kaikille asiakkaille syrjimättömät, eivätkä siten täytä 35 :n 2 momentissa vaadittua syrjimättömin ehdoin toteutettua jätteenkuljetusta. Tämä on selvää jos uudet asiakkaat maksavat jäteastian tyhjennyksestä enemmän kuin vanhat. On myös huomioitava, että useat tutkimukset kertovat kunnan kilpailuttaman järjestelmän tuovan hinnan alennuksia asiakkaille. Pitäytymisellä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä tulisi jätelain 37 :n mukaan olla myönteinen vaikutus kotitalouksien asemaan. Jos kuitenkin kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä jäteastian tyhjennyksen hinta on matalampi, ei kyseinen lakipykälä silloin täyty. 5. Jätehuollon valvonta Voimaan astunut jätelaki velvoittaa jätteen kuljettajan antamaan tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain (39 ). Vaikka Lassila & Tikanoja Oyj sekä SITA Suomi Oy toimittivat asiakasrekisterinsä ja hinnastonsa, ovat viranomaisten mahdollisuudet valvoa jäteastioiden tyhjennystä ja jätteen kuljetusta sekä niiden hintojen kohtuullisuutta hankalaa, sillä tieto toimivuudesta ei siirry yrityksiltä (tai asiakkailta) kunnalle ja hinnat vaihtelevat asiakkaiden kesken. 10

11 Kunnan kilpailuttamassa jätteen kuljetusjärjestelmässä kaikkien tiedot ja jätteen kuljetuksen hinnat ovat kunnan rekisterissä ja ajan tasalla lähes reaaliajassa ja näin valvonta jätehuollon toimivuudesta on helpompaa. Käytössä olevassa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta ei tiedä ovatko kaikki kiinteistöt liittyneet jätteen kuljetuksen piiriin. Tämä johtuu siitä, että kunnalla itsellään ei ole asiakasrekisteriä, joka päivittyisi reaaliajassa. Kuten jo mainittu aiemmin, Nurmijärven kunnan alueella on yli 1000 jätehuoltoon kuulumatonta kiinteistöä. SITA Suomi Oy toimii Nurmijärven kunnan alueella, mutta jätteitä ei toimiteta Nurmijärven kunnan jäteasemalle Metsä-Tuomelaan. Jätelain 35 :n 3 momentissa todetaan, että yhdyskuntajäte kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan, tässä tapauksessa Metsä-Tuomelan jäteasemalle. Kunnan alueella sijaitseville ekopisteille tuodaan aika ajoin niille kuulumatonta jätettä. Oletettavaa on, että jätteiden tuojat eivät kuulu jätteenkuljetuksen piiriin. Kuten aikaisemminkin mainittiin, kunnan kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä asiakkaat ovat kunnan tiedossa ja jätehuoltoon kuulumattomien valvonta on helpompaa. 5.2 Laillisuus Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa viranomaisvalvonta on hankalampaa kuin kunnan kilpailuttamassa jätteen kuljetuksessa edellä mainituista syistä. Näin ollen voidaan sanoa, että jätelain 37 ei täyty, sillä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ei voida sanoa vaikuttavan myönteisesti viranomaisten toimintaan. 6. Ympäristö 6.1 Kuljetuksesta aiheutuvat päästöt Yleisesti ottaen tutkimuksissa todetaan kunnan kilpailuttaman ja järjestämän jätteenkuljetuksen aiheuttavan vähemmän (arviot vaihtelevat %) päästöjä kuin kiinteistön haltijan järjestämänä (Motiva Oy 2007, Ramboll 2008, WSP 2010) Tämä argumentti pohjautuu siihen, että usea yritys kerää jätteitä samoilta alueilta ja täten ajokilometrit lisääntyvät. Nurmijärvellä toimii käytännössä vain yksi yritys, joten ei voida suoranaisesti todeta, että järjestelmän vaihdoksella olisi ympäristön kannalta merkittävää hyötyä. Tosin autokannan muutoksella voi olla vaikutusta päästöihin. Autokanta voi olla yhtenä kriteerinä kilpailutuksessa. 6.2 Laillisuus Jätelain mukaan jätteenkuljetusjärjestelmällä ei saa olla ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa (37 ). Koska Nurmijärvellä ei toimi useita jätteenkuljetusyrityksiä ei voida sanoa, että kunnan kilpailuttamana jätteenkuljetustoiminta olisi ympäristöystävällisempää tai vähemmän haitallista terveydelle. Tässä selvityksessä ei siis pystytä osoittamaan, että pysyminen kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa olisi 37 :n vastaista. 11

12 7. Lähikunnat Nurmijärven pohjoispuolella olevat 12 kuntaa ovat muodostaneet yhteisen jätelautakunnan nimeltä Kolmen kierto. Näiden kuntien alueella toimii kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Kiertokapula (http://www.kiertokapula.fi/). Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen, jonka mukaan niissä alueen kunnissa, joissa vielä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, siirrytään kuiva-, seka- ja biojätteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Siirtyminen tapahtuu aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Itä-Uudellamaalla Porvoon alueella (Askola, Loviisa, Porvoo, Pornainen ja Sipoo) on käytössä kunnan järjestämä jätteen kuljetus. Alueen jätehuoltoyhtiönä toimii kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy (http://www.iuj.fi/) ja viranomaisena Porvoon alueellinen jätelautakunta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Roskaraati koostuu seitsemän kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti) edustajista. Jätelautakunta on päättänyt, että Länsi-Uudellamaalla siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Osassa alueista on jo aikaisemmin siirrytty kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Alueella toimii kuntien omistama Rosk n Roll Oy Ab -jätehuoltoyhtiö (http://www.rosknroll.fi/). Pääkaupunkiseudulla on sekajätteen osalta siirrytty kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen. Kuljetuksen on kilpailuttanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kuntayhtymä jo ennen uuden jätelain määräyksiä (http://www.hsy.fi/sivut/etusivu.aspx). 7.1 Laillisuus Jätelain 37 :ssä todetaan, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tulee tukea jätehuollon alueellista kehittämistä. Nurmijärven lähialueista osa on jo siirtynyt kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen (osassa prosessi kesken) ja tukeakseen jätehuollon alueellista kehittämistä tulisi lähialueiden järjestelmien olla yhteneväiset. Nurmijärven valtuuston hyväksymässä jätehuollon projektisuunnitelmassa ( ) Nurmijärven tulee liittyä johonkin kunnalliseen jätelaitokseen nykyisen täyttöaluekapasiteetin loppuessa. Jos Nurmijärvi liittyy kunnalliseen jätelaitokseen, jonka alueella on siirrytty kunnan järjestämään jätehuoltoon, ei jätelain 37 täyty, koska tässä tapauksessa pysyminen kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä ei tue jätehuollon alueellista kehittämistä. 8. Lausunnot ja mielipiteet Ennen päätöksen tekemistä Nurmijärven kunta varasi kaikille henkilöille sekä yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Lausuntopyyntö oli nähtävillä kunnan Internet-sivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla Kuntaan saapui määräaikaan mennessä kuusi (6) lausuntoa ja viisi (5) mielipidettä. 8.1 Lausunnot Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry AKT ry:n toimittamassa lausunnossa jätteenkuljetusjärjestelmästä päättämiseen todetaan, että pysyminen kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä on asiakkaalle suositeltavin, koska 12

13 tällöin asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, hintaan ja siihen keneltä palvelu ostetaan. Mikään näistä argumenteista ei pidä paikkaansa Nurmijärven kunnan alueella. Nurmijärvellä toimii käytännössä vain yksi jätteenkuljetusyritys, Lassila & Tikanoja Oyj, jolloin asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa siihen keneltä palvelu ostetaan, on olematon. Toiseksi, kuten jo aiemmin todettu L&T on siirtynyt ennakkolaskutukseen, joka on saanut monet asiakkaat irtisanomaan jätteenkuljetussopimuksensa. L&T on myös nostanut jäteastioiden tyhjennyksen hintoja kaksi kertaa tänä vuonna (2013), josta voi päätellä, että hinnat eivät välttämättä pysy kohtuullisina, eikä palvelu joustavana kuten AKT ry:n lausunnossa todetaan. AKT ry:n lausunnossa puhutaan tutkimuksista, joissa jätteenkuljetusjärjestelmien välillä ei ole löydetty eroja. AKT ry ei kerro mitään muuta näistä tutkimuksista, mistä ne ovat, kuka niitä on tehnyt tai mistä niitä voi lukea. Tutkimukset joihin aiemmin viitattiin toisaalta näyttävät eroja jätteenkuljetusjärjestelmien välillä, kunnan kilpailuttaman eduksi niin hinnoissa kuin muissakin seikoissa (Motiva Oy 2007, Interaction 2007, Ramboll 2008, WSP 2010, VATT 2010, JLY 2011, Ympäristöyritysten liitto 2011) Jätelaitosyhdistys ry JLY Jätelaitosyhdistys suosittelee Nurmijärven kunnalle siirtymistä kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetusjärjestelmään. JLY perustelee suositustaan sillä, että uuden jätelain 37 ei täyty Nurmijärvellä järjestettävässä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. JLY:n mukaan esimerkiksi Nurmijärvellä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vaikutukset kotitalouksien, yritysten tai viranomaisten asemaan eivät ole kokonaisuutena arvioituna myönteiset, tai edistä jätehuollon yleistä toimivuutta tai alueellista kehitystä jota jätelaki vaatii. Lisäksi JLY toteaa, että vaikka jätelain 37 :n edellytykset täyttyisivät, tekninen lautakunta voi päättää siirtymisestä kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Lausunnossaan JLY viittaa tutkimuksiin, joiden nimet tai tekijä on nimetty, mutta viitattuihin tutkimuksiin ei löydy linkkejä tai tietoja millä ne voisi löytää. JLY on kuitenkin aikaisemmin toimittanut listan, jossa on lista lähteistä joihin tässä lausunnossa viitataan Ympäristöyritysten liitto ry Ympäristöyritysten liitto esittää, että Nurmijärven kunnan alueelle sopisi kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Ympäristöyritysten liitto ottaa lausunnossaan myös kantaa sako- ja umpilietekaivojen tyhjennykseen, mutta se ei ole tässä tarkastelussa tai sitä seuraavassa päätöksenteossa asialistalla. YYL mainitsee, että Nurmijärvellä toimii ainakin kaksi jätteenkuljetusyritystä, joka pitää paikkaansa. Se, että tämä antaisi mahdollisuuden asiakkaalle jäteastian tyhjennyksen kilpailuttamiseen, ei kaikissa tapauksissa pidä paikkaansa. Nurmijärvellä on alueita, joissa toimii vain yksi jätteenkuljetusyritys ja silloin ei voida sanoa, että kotitalouksilla olisi mahdollisuus valita mieleisensä yritys tai vaihtaa yritystä jos palveluun ei olla tyytyväisiä. YYL viittaa kyselytutkimukseen kertoessaan, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun Nurmijärven kunnan alueella. Kyselytutkimus on maanlaajuinen eikä siitä voi vetää johtopäätöstä, että Nurmijärven kunnan alueella ollaan palveluun tyytyväisiä. Nurmijärven kunnalle on tullut puheluita tyytymättömiltä asiakkailta, kun L&T siirtyi ennakkolaskutukseen. On myös tiedossa, että jotkut asiakkaat ovat irtisanoneet jätteenkuljetussopimuksensa tämän johdosta. 13

14 Koska Nurmijärven kunnan alueella ei toimi montaa yritystä, YYL:n argumentit kunnan kilpailuttaman järjestelmän negatiivisista vaikutuksista kuljetusalan toimijoille eivät oikein päde. Tarjonta on jo pieni ja kilpailu keskittynyt kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Voisi jopa nähdä, että kilpailuttaminen saattaa luoda mahdollisuuden uusille yrityksille tulla Nurmijärven markkinoille. Täytyy myös ottaa huomioon, että L&T on voittanut biojätteen kuljetuksen kilpailutuksen Nurmijärvellä, eli ei voida sanoa, että kunnan kilpailuttama järjestelmä aiheuttaisi yritysten lopettamisen SITA Suomi Oy SITA Suomi Oy esittää lausunnossaan, että Nurmijärven kunnan tulisi pysyä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. SITA Suomi Oy vetoaa esimerkiksi siihen, että se tarjoaa palveluja koko kunnan alueella. Kuntalaisilta on tullut palautetta, että SITA Suomi Oy on kieltäytynyt jätteenkuljetusasiakkaista joillakin kunnan alueilla. Tämä on tietysti ymmärrettävää jos alueella on vain muutama asiakas; tällöin reitti ei olisi yritykselle kannattava. SITA Suomi Oy:n lausunnossa pureudutaan vakuuttavasti jätteenkuljetuksen ympäristövaikutuksiin tuomalla esiin muun muassa 2-lokeroisten jäteautojen edut. Kuten tässäkin tarkastelussa mainitaan, Nurmijärven kunnan alueella vaikuttaisi olevan niin, että jätelain 37 ehdot täyttyvät ympäristökohdan osalta Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj esittää lausunnossaan, että Nurmijärven kunnan tulisi pysyä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jotta jätelain 37 täyttyisi, on jätehuollon oltava yleisesti toimivaa. L&T perustelee jätehuollon toimivuutta sillä, että alalla vallitsee kilpailutilanne, jossa asiakkaan on mahdollista vaihtaa palveluntoimittajaa jos näin haluaa. Tämä ei Nurmijärvellä aiemmin mainituista syistä ole kuitenkaan mahdollista. Joillakin alueilla L&T on ainoa toimiva yritys. L&T myös mainitsee, että jätehuoltopalveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä. On kuitenkin otettava huomioon jo aiemmin mainittu ennakkolaskutus, joka on johtanut tyytymättömyyteen asiakkaiden osalta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että Nurmijärven kunnassa tulee siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lautankunta katsoo, että Nurmijärvellä on jätteenkuljetuksessa epätäydellinen kilpailutilanne, eikä kiinteistöillä ole mahdollisuuksia kilpailuttaa yrityksiä. Tässä tarkastelussa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin. Lautakunta ottaa lausunnossaan myös esille samoja viranomaistyön hankaluuksia kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuin tässä laillisuustarkastelussa. 8.2 Mielipiteet Kuljetusliike Reino Laakso Oy Kuljetusliike Reino Laakso Oy on sitä mieltä, että kunnan tulisi pysyä kiinteistön haltija järjestämässä jätteenkuljetuksessa sako- ja umpikaivolitteiden sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetuksessa. Tässä tarkastelussa ja sitä seuraavassa päätöksessä ei oteta kantaa sako- ja umpikaivolietteisiin. Tuleva päätös ei myöskään rajoita siirtolavojen tyhjennyksen tilausta. 14

15 8.2.2 T. Virkki Ky T. Virkki Ky toimii Nurmijärven alueella tyhjentäen sako- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoja ja toivoo, että näissä pysyttäisiin kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa. Tässä tarkastelussa ja sitä seuraavassa päätöksessä otetaan kantaa vain sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetukseen Lassila & Tikanoja Oyj, kuljettajat Lassila & Tikanoja Oyj:n kuljettajat ovat sitä mieltä, että Nurmijärven kunnan alueella tulisi pitäytyä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuljettajat perustelevat mielipidettään varmemmilla työpaikoilla, jätehuollon toimivuudella ja esimerkiksi palvelun laadulla Kuntalaisten mielipiteet Kuntalaisten mielipiteitä saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta, joissa molemmissa kannatettiin kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. 9. Johtopäätös Kaikki aiemmat kohdat huomioon ottaen on tämän selvityksen johtopäätös se, että jätelain 37 ei kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (entisessä sopimusperäisessä) täyty. Jos Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta päättää siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, on päätöksessä määrättävä jätelain 147 :n mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluttua lain voimaantulosta ( ). 10. Liitteet Liite 1. AKT ry:n lausunto Liite 2. Jätelaitosyhdistys ry:n lausunto Liite 3. JLY tutkimuksia ja selvityksiä jätteenkuljetuksesta Liite 4. Ympäristöyritysten liitto ry:n lausunto Liite 5. Sita Suomi Oy:n lausunto Liite 6. Lassila & Tikanoja Oyj:n lausunto Liite 7. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto Liite 8. Kuljetusliike Reino Laakso Oy Liite 9. T. Virkki Ky Liite 10. Lassila & Tikanoja Oyj, kuljettajat Liite 11. Kuntalaisten mielipiteet 15

16 11. Lähteet Nurmijärven kunta Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Saatavilla: neuvonta/jatehuoltomaaraykset Jätelaki 2011/646. Saatavilla: Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kolmen kierto Kiinteistön haltijan järjestämän kuljetusjärjestelmän tarkastelu yhdyskuntajätteen osalta uuden jätelain (646/2011) nojalla. Saatavilla: https://www.otakantaa.fi/download/alustava_arvio_jatela_37_liite_1pdf/74d c0-45df-956adb /10967 Kuoppala, Jukka Jätehuollon kehittäminen Nurmijärven kunnassa. Hämeen ammattikorkeakoulu. Laki julkisista hankinnoista 2007/348. Saatavilla: Motiva Oy INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden parantaminen. Saatavilla: Mälkönen, V., Tukiainen, J Jätekuljetuksen sopimusmallien yritysvaikutukset. Valmisteluraportit 1. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). Saatavilla: Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu. Saatavilla: Ympäristöyritysten liitto. Jätehuoltotutkimus WSP Forssan Paavilan alueen jätteenkuljetustarkastelu. l.pdf 16

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen puolesta PLS 9. -10.2.2012

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen puolesta PLS 9. -10.2.2012 Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen puolesta PLS 9. -10.2.2012 Kauko Kivilehto Lassila & Tikanoja Oyj yhteyspäällikkö Avection Ky Jätelain kokonaisuudistus Hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2011

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 18 Lausunto 21/2013 1 (6) 19.3.2013 Jämsän jätehuolto liikelaitoksen johtokunta jatehuolto@jamsa.fi Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 28.4.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 28.4.2010 Aika ja paikka: 28.4.2010 klo 17.30-18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (auditorio 1. krs.) Läsnä: Jarmo Kuosa vpj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 18.2.2010 klo 17.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (neuvotteluhuone 2. krs.) Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Raasepori Hanko Siuntio

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL 32 45701 Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 16. 04, 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA

SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA Tulosraportti 17.10.2016 Veli-Matti Suhonen, Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta Merja Tuominen, Taloustutkimus Oy RAPORTIN SISÄLTÖ sivu Selvityksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 29 08.03.2011 Kunnanhallitus 115 11.04.2011 Tekninen lautakunta 85 13.09.2011 Jätteenkuljetuksen kilpailuttaminen 2012-2016/uusi jätelaki 604/54.541/2010 Teknltk 29 Joensuun Seudun

Lisätiedot

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa 1.3.2017 SISÄLLYS MÄÄRITELMIÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Aiempi jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko... 4 1.2

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä.

Tätä lakia sovelletaan jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Jätelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein.

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Valituksenalaiset päätökset koskevat

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015 Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä ja kuljetuksessa...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 646/2011 Jätelaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 646/2011 Jätelaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2011 646/2011 Jätelaki Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2013

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2013 Aika ja paikka: 12.6.2013 klo 14:10 15:25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannseluo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Nro Asia Sivu

Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Nro Asia Sivu 1/2014 1 (50) Aika 20.02.2014 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25 Tekninen lautakunta 25 11.04.2017 Kaupunginhallitus 140 19.04.2017 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25 Esittely Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää 16.3.2017 päivätyllä

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA 1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA 30.11.2016 ASKONKATU 2 15100 LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA Asianosaisuus Taustaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 14.11.2013 klo 17.00 18.10, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot