Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12."

Transkriptio

1 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie RUOVESI Puh (03) HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL TAMPERE Hakemus sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä Jätehuoltoviranomaisena Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella toimiva Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto teki seuraavan päätöksen: Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään , että sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, että sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikat määritellään uusissa jä-tehuoltomääräyksissä ja että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus kunnalliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset liitteen 9 mukaisesti. Ruoveden kunta hakee alueelliselta jätehuoltojaostolta, että Ruoveden kunnan alueella voisi jatkua sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää Ruoveden kunnan alueella jätelain (646/2011) 37 :n mukaiset edellytykset. Jätelain vaatimusten täyttymisen tarkastelu Ruoveden kunnan alueella voimaan tulleen jätelain 646/ asettaa vaatimukset sille, mitä seikkoja tulee tarkastella silloin, kun kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta halutaan alueella jatkaa. Jätelaissa on mainittu asiasta seuraavasti:

2 2 (5) "Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos: Jätelaissa luetellaan kolme kohtaa tarkastelun perusteena, jotka ovat seuraavat: Jätelain 646/ , kohta 1 1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset [Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin]; Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa Ruoveden kunnan alueella tarjoavat palveluita ainakin seuraavat yritykset: Autoilija Markku Harsia, Autoyhtymä Haavisto Oy, Hämeen kuljetus Oy, Kotimäen tila/ Kujanpää Juha, Kuljetuspalvelu Pasi Koskinen Ky, Kulkas-yhtymä/ Matti Kulkas, Lassila & Tikanoja Oyj, Lokapalvelu Häme Oy, Oriveden Lokapalvelut Tmi, Pirkanmaan Uusiometalli Oy, Soikka Juha, Virtain Kiinteistöpalvelu Oy ja Ympäristörakennus Ahola Oy Näiden lisäksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksissä toimii alueella pienempiä toimijoita. Joka puolella Ruoveden kuntaa on alan toimijoita tarjolla useita, joten toimintaa on saatavissa kattavasti ja luotettavasti. Jos jokin toimija ei jostain syystä kerkiä kiireellistä hälytystehtävää hoitamaan, niin siihen on vaihtoehtona tarjolla usea yritys tilalle. Yritysten hinnoittelu ei ole mitään aluetta syrjivää. Jos asiakas on tyytymätön jonkin yrityksen hinnoitteluun, palveluun tai tarjontaan, niin vaihtoehtoisia toimijoita löytyy tilalle useita. Toiminta täyttää myös jätelain 85 :n mukaiset edellytykset. Yritysten tarjonta on alueella erittäin runsasta ja niiden välinen kilpailu on kovaa, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoyhtiön kilpailutus vaikuttaisi tarjonnan vähentymiseen alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta myös nostaa hintoja jatkossa. Jätelain 646/ , kohta 2 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia, joista aina seuraa suuria ongelma kuljetusten toimivuudelle. Tutut lähiseudun toimijat tietävät paikalliset olosuhteet parhaiten. Alueellinen yhteistyö tehostuu, kun sako- ja umpikaivolietteet voidaan viedä lähimmälle jätevedenpuhdistamolle, kuten nyt on toimittu. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa käytetään eniten lähiseudun palveluntarjoajia, jolloin turhaa siirtoajoa ei tule. Paikkakunnan asukkaat huolehtivat jo oman asumisviihtyvyyden takia oikeasta lietteiden tyhjennysaikataulusta. Viranomaiset voivat valvoa tämän toteumista

3 3 (5) jätteenkuljetusrekisterin avulla. Lisäksi valvonnan apuna ovat käytettävissä jätelain mukaiset siirtoasiakirjat. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa samaan kuormaan yhdyskuntajätteen kanssa voidaan ottaa myös vastaavanlaista yritysten ja teollisuuden jätettä, mikä tehostaa kuljetuksia. Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tilausten ja täyttöasteen mukaan. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa ne tyhjennetään ennakolta suunnitellun aikataulun mukaan, jotta toiminta voitaisiin jotenkin organisoida. Se vaikuttaa siihen, että esim. umpisäiliöiden osalta optimaalista tyhjennysaikaa ei voida saavuttaa. Tämän johdosta tulee ylimääräisiä tyhjennyskäyntejä, kun kaivoja joudutaan tyhjäämään liika usein, jotta ne eivät ylitäyttyisi. Sako- ja umpikaivojen tyhjennys saattaa jäteyhtiön kilpailutuksessa tulla epäsopivana aikana, esimerkiksi talvella, kun tie ei ole auki. Kovilla pakkasilla tyhjätty säiliö saattaa jäätyä lämmittävän massan poistuttua ja se menettää toimintakuntonsa. Jätehuoltoyhtiön kilpailutus hävittää ylimääräisen kuljetuskapasiteetin alueelta. Se tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa, kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen seurauksena näihin ongelmatilanteisiin ei saa enää nopeasti kuljetuskalustoa, joka johtaa suuriin päästöihin luontoon esim. pumppuvaurioissa jätevedenpuhdistamolla tai jätevesiputkiston repeydyttyä. Näitä ongelmatilanteita tapahtuu kohtalaisen usein ja äkkiarvaamatta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Umpikaivojen tyhjennys tulee tapahtua hyvin nopeasti säiliön hälytysjärjestelmän hälytyksen jälkeen. Jos tyhjennystä ei saada nopeasti, tukkeutuu järjestelmä ja jätettä purkautuu huoneistoon tai pahimmassa tapauksessa valuu ympäristöön. Nopea tyhjennys voidaan turvata vain yritysten nykyisellä ympärivuorokautisella hälytyspalvelulla. Yritykset ovat noudattaneet lakia kuljettaessaan lietteitä, eikä ilmoituksia litteiden toimittamisesta vääriin paikkoihin ole saatu. Tällaiseen yksittäiseen ympäristörikokseen antaa laki ympäristöviranomaiselle mahdollisuuden puuttua välittömästi. Jätelain 646/ , kohta 3 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan." Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys, joka on positiivinen asian kotitalouksien kannalta. Jos palvelu ei jollain yrityksellä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen. Tämän johdosta asiakkaan oikeusturva on parempi kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

4 4 (5) Kuntien itsehallintoon kuuluu oikeus päättää jätevesiputken kautta tulevan jätevesilietteen käsittelytaksoista. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan turvata kuntakohtaisella hinnoittelulla paikkakunnan asukkaille tasapuolinen taksa sako- ja umpikaivojärjestelmän haltijoille verrattuna jätevesiputken päässä asuviin kuntalaisiin nähden. Alueellisesti kattava sama käsittelymaksu sako- ja umpikaivolietteille kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa useimmiten eriarvoistaa paikkakunnan sisällä eri jätejärjestelmiä käyttäviä asukkaita. Täten yhdenvertaisuus toteutuu paremmin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa toimi päivystys 24 tuntia/vrk. Tämä on tärkeä asia erityisesti lietteiden kuljetuksessa. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa toimii yleensä vain jätehuoltoyhtiön normaali asiakaspalvelu, joka Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on ma-pe klo Palvelun saatavuus kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on paljon parempi ja joustavampi kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen verrattuna. Lietteiden tyhjennyksessä maksetaan vain todellisesta tilauksesta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jos asiakas ei jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa voi ottaa vastaan tyhjennystä esitettynä aikana ja unohtaa perua ennalta tietylle viikolle määrätyn tyhjennyksen tai unohtaa mökin portin vahingossa silloin kiinni tai tien auraamatta, asiakas on joutunut maksamaan hukkanoutomaksun. Hukkanoutomaksuna on yleensä käytetty puolet tyhjennyshinnasta kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää elinkeinotoimintaa alueella ja mahdollistaa uudet innovaatiot alalle. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät voimakkaasti, ja paljon kuljetusyrityksiä on joutunut lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä. Uusilla yrityksillä on kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa helppo ja jatkuva mahdollisuus päästä markkinoille markkinoimalla palvelua suoraan asiakkaille, kuten toimitaan muussakin yritystoiminnassa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa yrityksillä on mahdollisuus osallistua vain usean vuoden välein tapahtuviin kilpailutuksiin. Mikään yritys ei voi odottaa 2-5 vuotta seuraavaa kilpailutusta lietekalusto toimettomana odottaen. Kunnallinen kilpailutus on varsin tuhoisa jätteenkuljetusalan yritystoiminnalle. Jos jokin yritys häviää kilpailutuksessa, se menettää mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen. Keskitetty kilpailutus johtaa alan keskittymiseen, koska ensimmäisten kilpailutuskertojen alihinnoittelulla voidaan tietoisesti raivata markkinoilta osa yrityksistä. Seuraavalla kerralla tarjoajia on vähemmän, ja hinnat lähtevät nousuun. Julkiseen kilpailutukseen osallistuminen on monelle pienemmälle yritykselle hyvin haastavaa. Osalle yrityksistä 30-sivuinen tarjouspyyntöasiakirja vaikeaselkoisine velvoitteineen ja vaatimuksineen on aiheuttanut sen, jottei yrittäjä halua edes tehdä tarjousta kilpailutukseen. Yrityksen kapasiteetti ei saata myös riittää hoitamaan koko kilpailutusaluetta. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa paikkakunnan kuljettajat menettävät usein työpaikkansa, sillä jos urakan voittaa jokin alueen ulkopuolinen yritys, autot tulevat silloin isolta keskusvarikolta, ei omalta paikkakunnalta. Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa pätkätöiksi, mikä vaikeuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.

5 5 (5) Yritysten ja työntekijöiden verotulot vahvistavat paikkakunnan taloutta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat tärkeitä jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa jätehuollossa. Jos jokin yksittäinen yritys ei tietoja rekisteriin toimita, niin laki antaa viranomaiselle mahdollisuuden sanktioita tällaista yritystä mm. uhkasakolla ja jätehuoltorekisterin luvan epäämisellä. Uuden jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteitä kuljetettaessa tulee täyttää myös siirtoasiakirja. Jätteenkuljetusrekisteriin ei jätelaki oikeuta kilpailuneutraliteetin takia kerätä säännöllisesti yritysten hintatietoja. Jos epäilyksiä hinnoittelun väärinkäytöksistä tulee, niin tällöin viranomaisella on mahdollisuus saada yksittäisiä hintatietoja yrityksiltä tarvittaessa sanktioiden uhalla. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sako- ja umpikaivolietteen kuljettajalta pystyy kiinteistön omistaja saamaan myös asiantuntijaneuvoja, kun asiakas pystyy sopimaan itselle sopivan noutoajan ja olemaan ko. ajankohtana myös paikalla. Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät mahdolliset vakuusmaksuvelvoitteet. Vanhassa laissa toimintaan riitti ilmoitus ELY-keskukseen. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä. Yhteenveto Ruoveden kunta hakee alueelliselta jätehuoltojaostolta, että Ruoveden kunnan alueella voisi jatkua sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Ruoveden kunta toteaa, että koko kunnan alueella täyttyvät kaikki jätelain (646/2011) 37 :n mukaiset edellytykset jatkaa Ruovedellä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Ruovedellä..2014

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL 32 45701 Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 16. 04, 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 12.6.2013 AIKA 12.6.2013 klo 18.00-22.10 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3

Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3 Kannanoton / Lausunnon antaja Raija Kokkila Nina ja Ismo Moilanen Kannanotto / Lausunto kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta Kiinteistön haltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä TSJ:n toimialueella viidessä kunnassa (Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Raisio) ja osittain kahdessa

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot