Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen"

Transkriptio

1 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun alueellisen jätelautakunnan osakaskunnissa Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Jätelautakunta toimii edellä mainittujen kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltopalveluiden toteuttamisesta vastaa jätehuoltoyhtiö Puhas Oy. Taksaa sovelletaan jätelain (646/2011) 32 ja 33 :ien mukaisesti kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuollon maksujen määräämiseen, pois lukien sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto. Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä ovat: - vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte - valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte (pl. vaarallinen jäte) - sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte - liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä yllä mainituissa kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa (pl. vaarallinen jäte) - muu jäte, joka soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään ja jonka jätehuollon kunnallinen jätehuoltoyhtiö jätteen haltijan pyynnöstä ja palveluntarjonnan puutteen vuoksi järjestää. 2 Maksujen määräämisperusteet ja maksun suorittamisvelvollisuus Kunnan on jätelain 78 :n mukaisesti perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuollon kustannukset muodostuvat mm. jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta, jätteenkäsittelystä ja hyötykäytöstä, neuvonnasta ja tiedotuksesta, jätehuollon hallinnosta ja kehittämisestä sekä varautumisesta kaatopaikan käytöstä poistamiseen ja tuleviin investointeihin. Jätemaksun on jätelain 80 :n mukaisesti velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. 3 Määritelmät Tässä taksassa tarkoitetaan Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, pois lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, josta mahdollisuuksien mukaan on lajiteltu erilliskeräykseen toimitettavaksi hyötyjakeet (lasi, pienmetalli, kartonki, paperi ja biojäte). Biojätteellä asumisessa sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää elintarvike- ja keittiöjätettä, joka on biologisesti hajoavaa. Asuinkiinteistöllä kiinteistörekisteriin merkittyä maanomistusyksikköä, jolla sijaitsee vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu rakennus tai rakennuksia. Asunnolla eli asuinhuoneistolla asumiseen tarkoitettua yhden tai useamman huoneen muodostamaa kokonaisuutta, joka sisältää keittiön tai muun keittotilan ja johon on oma erillinen sisäänkäynti. Asunto voi olla tarkoitettu vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen. Aluekeräyspisteellä jätehuoltoyhtiön ylläpitämää kotitalouksien käyttöön tarkoitettua sekajätteen keräyspistettä, jonka käyttöoikeus on aluekeräyspisteen käyttömaksun maksaneilla kotitalouksilla.

2 Sivu 2 / 6 Ekopisteellä jätehuoltoyhtiön ylläpitämää hyötyjakeiden (lasi, pienmetalli, kartonki, paperi) keräyspistettä. Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella sitä, että jäteauto tyhjentää asuinkiinteistöllä tai muussa sovitussa paikassa sijaitsevan jäteastian tai muun keräysvälineen ja toimittaa jätteen käsittelypaikkaan. Järjestetyllä jätteenkuljetuksella edellä kuvattua kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta sekä sekajätteen aluekeräyspisteiltä tehtävää jätteenkuljetusta. 4 Jätemaksun rakenne perusmaksu ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksu Jätemaksu muodostuu perusmaksusta ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksusta. Perusmaksulla katetaan kotitalouksille tarjottavien käyttöhetkellä ilmaisten tai todellisia kustannuksia edullisemmin hinnoiteltujen palveluiden kustannuksia. Näitä palveluita ovat mm. ekopisteiden ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto, jäteneuvonta ja viranomaispalvelut. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksulla katetaan sekaja biojätteen keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. II PERUSMAKSU Perusmaksut, ks. liite A taulukko 1. 5 Perusmaksun määräämisperusteet Perusmaksu on asuntokohtainen maksu. Se määrätään asunnon käyttötarkoituksen perusteella. Maksuvelvollisuus on sillä, jonka hallinnassa asunto on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Kesken vuoden valmistuneista asunnoista ei laskuteta perusmaksua. Perusmaksu on porrastettu kahteen maksuluokkaan: - vakituisen asunnon maksu - vapaa-ajan asunnon maksu. Tyhjilleen jäänyt asuintalo, jossa ei ole vakinaista asukasta, rinnastetaan vapaa-ajan asuntoon. Asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osalta laskutetaan vakituisen asunnon perusmaksu huoneistoluvun mukaan. Perusmaksut laskutetaan em. yhtiöiltä. Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta perusmaksua ei laskuteta (esim. sairaalat, julkisoikeudellisten yhteisöjen toimipaikat). 6 Perusmaksun muodostuminen ja sillä katettavat kustannukset Perusmaksu muodostuu kolmesta osasta: 1) perusosasta, 2) jätelautakuntaosasta ja 3) kuntaosasta. 1) Perusosalla katetaan ekopisteiden ylläpidosta, vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja jätehuollosta sekä jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä aiheutuvat kustannukset. Perusosalla katetaan vuonna 2014 osa sekajätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamis- ja ylläpitokustannuksista. Perusosa on samansuuruinen kaikissa kunnissa. 2) Jätelautakuntaosalla katetaan jätehuollon järjestämiseen liittyvien lakisääteisten viranomaistehtävien kustannukset. Jätelautakuntaosa on samansuuruinen kaikissa jätelautakunnan alueen kunnissa. Perusmaksun asuntokohtaisesta laskutusmallista poiketen jätelautakuntaosa laskutetaan kultakin asunto-osakeyhtiöltä ja kiinteistöosakeyhtiöltä vain yhden kerran. Asioidessaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan kanssa asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö edustaa yhtiön osakkeiden haltijoita, ja yhtiön jätehuoltoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena eikä asuntokohtaisesti. 3) Kuntaosalla kunta kattaa sille aiheutuvia muita jätehuoltokustannuksia palveluista, jotka ovat kaikkien kunnan kotitalouksien käytettävissä, esimerkiksi risujen ja puutarhajätteen jätehuollos-

3 Sivu 3 / 6 ta. Kuntaosan suuruus perustuu kuntien tekemiin esityksiin ja vaihtelee jätelautakunnan kuntien kesken. III JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT Aluekeräyspisteen käyttömaksut, ks. liite A taulukko 2. Tyhjennysmaksut kunnittain, ks. liite A taulukot Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksujen yleiset perusteet Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestetty sekajätteelle sekä asemakaava-alueilla biojätteelle. Sekajätteen keräys ja kuljetus on lisäksi järjestetty aluekeräyspisteiltä. Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on jätelain 41 :n mukaan luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. Kiinteistön haltija voi valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista jätehuollon järjestämiseksi: - oma jäteastia tai muu keräysväline yhden kiinteistön käyttöön - yhteinen jäteastia tai muu keräysväline usean toisiaan lähellä sijaitsevan kiinteistön käyttöön (ns. kimppa-astia) - sekajätteen toimittaminen aluekeräyspisteeseen. Joensuun kaupungin alueella vakituisen asuinkiinteistön haltija ei kuitenkaan voi valita aluekeräyspistevaihtoehtoa. Yhteisen keräysvälineen käytöstä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuoltomääräysten 4 :ssä. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksuilla katetaan jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn kustannukset. Asiakkaan maksu muodostuu valitun järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehdon mukaan, joko jäteastian tai muun keräysvälineen tyhjennyksiin perustuen, tai aluekeräyspisteen käyttömahdollisuuteen perustuen. Mikäli kiinteistön tai asunnon haltija liittyy aluekeräyspisteen käyttäjäksi kesken vuoden, laskutetaan aluekeräyspisteen käyttömaksu ilmoituskuukauden alusta alkaen. Mikäli aluekeräyspistettä käyttävän asunnon haltija ilmoittaa siirtymisestä oman tai yhteisen jäteastian käyttäjäksi, palautetaan jo maksettua aluekeräyspisteen käyttömaksua ilmoituspäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Mikäli kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija ei jätehuoltoviranomaisen tai ympäristönsuojeluviranomaisen kehotuksesta huolimatta liity järjestettyyn jätteenkuljetukseen, määrätään tämän maksettavaksi aluekeräyspisteen käyttömaksu. 8 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksujen perusteet Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen maksut muodostuvat käytettävien keräysvälineiden, tyhjennyskertojen, kerättävän jätelajin ja mahdollisten lisäpalveluiden perusteella. Keräysvälineen tyhjennysmaksu muodostuu kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu perustuu kunnittain kilpailutettuun jätteenkuljetukseen, minkä vuoksi kuljetushinnat eroavat kuntien kesken. Käsittelymaksu sisältää jätteen käsittelykustannukset keräysvälineen kokoon, laskennalliseen täyttöasteeseen ja jätelajin tilavuuspainoon perustuen. Lisäksi käsittelymaksu sisältää tyhjennyksiin liittyvät hallinnolliset kustannukset sekä sekajätteen yhteydessä jäteveron. Erikseen punnittavien keräysvälineiden (esim. jätepuristimet) jätteenkäsittelymaksu laskutetaan todellisen painon perusteella. Käsittelymaksu on sama kaikissa jätelautakunnan kunnissa kullekin keräysvälineen tyyppi/tilavuus - yhdistelmälle. 9 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut Lisämaksut, ks. liite A taulukko 8.

4 Sivu 4 / 6 Jäteastian tai muun keräysvälineen tyhjennykseen liittyvistä lisäpalveluista tai tyhjennyksen estymisestä veloitetaan seuraavia maksuja. Maksut perustuvat osin kuljetusmaksuihin, minkä vuoksi niiden suuruus vaihtelee kunnittain. Tilauskuljetusmaksu on lisämaksu epäsäännöllisestä, soiton perusteella tapahtuvasta tyhjennyksestä. Maksua ei veloiteta säännöllisessä tyhjennyksessä olevalle keräysvälineelle tilatusta yksittäisestä lisätyhjennyksestä, jos se sopii kuljetusurakoitsijan normaalille ajoreitille. Siirtomaksu veloitetaan silloin, jos jäteastiaa, -säkkiä tai irtojätettä siirretään käsin yli 10 metriä keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomaksu veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 metriltä. Jätehuoltomääräyksistä poikkeava keräysväline tai keräyspaikka -maksu veloitetaan, jos keräysväline tai -paikka ei ole jätehuoltomääräysten mukainen. Lisämaksu voidaan veloittaa mm. pyörättömästä jäteastiasta, ylipainavasta jäteastiasta, koneelliseen kuormaukseen soveltumattomasta astiasta tai sarjoittamattoman jätehuoltoavaimen käytöstä. Hukkanouto-maksu veloitetaan, jos keräysvälineen tyhjennys estyy jätehuoltoyhtiöstä tai kuljetusurakoitsijasta riippumattomasta syystä. Maksu voi aiheutua pääsyn estyessä tyhjennyspaikalle esimerkiksi lukitun portin, kulkureitille pysäköidyn ajoneuvon, kulkuväylän puutteellisen puhtaanapidon tai hiekoituksen, vapaana olevan koiran tai muun vastaavan syyn takia. Maksu voi aiheutua myös jätehuoltomääräysten vastaisesti täytetystä keräysvälineestä, jota ei voida tyhjentää jäteautoon, esimerkiksi jos keräysvälineeseen on laitettu sinne kuulumatonta jätettä tai keräysväline on liian raskas tyhjennettäväksi. Perumattomasta tyhjennyksestä veloitetaan normaali tyhjennysmaksu, mikäli keräysväline on tyhjä, eikä tyhjennystä ole peruttu etukäteen jätehuoltoyhtiöön ilmoittamalla. Jos kyseessä on astiaryhmä, jonka kaikki astiat ovat tyhjiä, laskutetaan normaali tyhjennysmaksu yhdestä astiasta. Mikäli jäteastia ei ole säännöllisen tyhjennysrytmin mukaisena tyhjennyspäivänä (± 1 päivä) sovitussa keräyspaikassa, veloitetaan normaali tyhjennysmaksu. 10 Aluekeräyspisteen käyttömaksujen perusteet Aluekeräyspisteet ovat sekajätteen keräyspisteitä, joiden käyttöoikeus on vain aluekeräyspisteen käyttömaksun maksaneilla kotitalouksilla. Pisteisiin saa toimittaa asumisessa syntyvää tavanomaista jätettä kohtuullisissa kertaerissä (yksi jätesäkki). Aluekeräyspisteen käyttömaksu on kiinteä vuosimaksu. Käyttömaksuilla katetaan jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset sekä osa keräyspisteverkoston perustamisen ja ylläpidon kustannuksista. Käyttömaksut perustuvat aluekeräyspisteverkoston kokonaiskustannuksiin koko toimialueella. Maksuihin sisältyy jätteenkäsittelyn osalta jäteveroa ja verkoston ylläpitoon liittyvät hallintokustannukset. Aluekeräyspisteen käyttömaksu on asuntokohtainen. Aluekeräyspisteen käyttömaksu määrätään asunnon käyttötarkoituksen perusteella. Maksuluokat ovat: - vakituinen asunto - vakituinen asunto, yhden hengen talous - vapaa-ajan asunto. Aluekeräyspisteen käyttömaksu laskutetaan vakituisen asunnon haltijoilta kahdessa erässä ja vapaaajan asunnon haltijoilta kertamaksuna. Laskutus toteutetaan vuoden ensimmäisen päivän tilanteen perusteella, ellei jätehuoltoyhtiöön ole ilmoitettu muutoksista. Maksuvelvollisuus on sillä, jonka hallinnassa asunto on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Myös maksuluokka määräytyy sen mukaan, mikä asunnon käyttötarkoitus ja vakituisten asuntojen kohdalla vakinaisten asukkaiden määrä on ollut vuoden ensimmäisenä päivänä. Tyhjilleen jäänyt asuintalo, jossa ei ole vakinaista asukasta, rinnastetaan vapaa-ajan asuntoon. Asunnon käyttötarkoituksen muutoksesta, asunnon haltijan vaihtumisesta tai vakinaisten asukkaiden määrän muutoksesta on viipymättä ilmoitettava jätehuoltoyhtiöön. Muutoksen tapahtuessa kesken kalenterivuoden, kun jätemaksu on jo laskutettu, laskutus voidaan oikaista ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi, astuu muutos voimaan ilmoituskuukauden alusta alkaen. Mikäli ilmoitusta muutoksesta ei ole tehty viipymättä, jätehuoltoviranomainen voi kiinteistön haltijan hakemuksen perusteella kohtuullistaa maksua takautuvasti. Jätehuoltoviranomainen voi myös määrätä laskutettavaksi takautuvasti lisämaksun asunnon muuttuneen käyttötarkoituksen tai asunnon muuttuneen hallinnan perusteella.

5 Sivu 5 / 6 IV MUUT MAKSUT 11 Väärinkäyttömaksu Sekajätteen aluekeräyspisteen, ekopisteen, jäteaseman tai jätekeskuksen väärinkäytöstä voidaan periä jätteen haltijalta väärinkäyttömaksu sekä jäte-erästä aiheutuneet jätehuolto- ja siivouskustannukset. Väärinkäyttöä on - aluekeräyspisteen käyttäminen, kun jätteen haltija ei ole maksanut aluekeräyspisteen käyttömaksua - kohtuullista kotitalousjätteen kertaerää (yksi jätesäkki) suuremman jätemäärän tuominen aluekeräyspisteeseen, vaikka jätteen tuoja on maksanut aluekeräyspisteen käyttömaksun - aluekeräys- tai ekopisteeseen kuulumattoman jätteen toimittaminen pisteeseen (esim. rakennus- ja purkujäte, vaarallinen jäte, sähkölaitteet, suurikokoiset jätteet kuten huonekalut sekä käymäläjäte) - jätteiden jättäminen jäteaseman tai jätekeskuksen kiinni ollessa niiden ulkopuolelle. Maksu peritään ensisijaisesti aluekeräys- tai ekopistettä, jäteasemaa tai jätekeskusta väärin käyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. (alv 0 %) (alv 24 %) Väärinkäyttömaksu esim. aluekeräyspisteen tai ekopisteen väärinkäytöstä 100,00 124,00 12 Jätteen käsittelymaksut seka-, bio- ja energiajätteelle Laskutettaessa jätteen käsittelymaksu painon perusteella (siirtolavat ja puristimet) tyhjennysmaksu muodostuu jätteen kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä punnitusmaksusta. (alv 0 %) (alv 24 %) Käsittelyhinta Sekajäte, /t 96,78 120,01 Biojäte, /t 91,94 114,01 Energiajäte, /t 88,71 110,00 Punnitusmaksu /krt 9,68 12,00 Energiajätteen keräys on mahdollista järjestää jätelain 32 :n 1 momentin kohdissa 2 tai 3 tarkoitetun toimijan (esim. julkisoikeudellinen yhteisö tai sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja) pyynnöstä. Energiajätettä ei kerätä kotitalouksista. 13 Jätekeskuksen ja jäteasemien vastaanottomaksut kotitalouksille Pienkuormien vastaanottohinnat, ks. Liite A taulukko 9. Punnittavien kuormien käsittelyhinnat, ks. Liite A taulukko 10. Kotitaloudet voivat toimittaa järjestettyyn jätteenkuljetukseen kokonsa, määränsä tai ominaisuuksiensa takia sopimatonta jätettä Kontiosuon jätekeskukseen ja jäteasemille henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärrillä. Jäteasemilla pienkuorman maksimikoko on 2 m3 ja siitä laskutetaan kiinteä pienkuormamaksu. Kontiosuon jätekeskuksessa otetaan lisäksi vastaan henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärrillä tuotavia yli 2 m3:n / 300 kg:n kuormia, jolloin kuorma punnitaan ja siitä laskutetaan painon perusteella jätteenkäsittelymaksu sekä kiinteä punnitusmaksu. Pakettiautokuormat punnitaan aina, lukuun ottamatta puutarhajätekuormia.

6 Sivu 6 / 6 Mikäli jätteen tuoja ei lajittele kuormasta hyödyntämiskelpoisia jätteitä erilleen ohjeistuksen mukaisesti, laskutetaan lisämaksu. Kotitalouksilta otetaan veloituksetta vastaan seuraavia jätteitä: - metallijäte - kyllästetty puu alle 1 m3 - sähkölaitteet - vaaralliset jätteet. V MAKSUT KUNNAN TOISSIJAISEN VELVOLLISUUDEN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVÄSSÄ JÄTEHUOLLOSSA Kunnan on järjestettävä muun kuin jätelain 32 :n mukaisen jätteen jätehuolto toissijaisen velvollisuuden mukaisesti silloin, jos jätteen haltija sitä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte sopii kunnan jätehuoltojärjestelmään. Kunnan tulee toissijaisen velvollisuuden perusteella tarjota sekä jätteen kuljetus- että käsittelypalvelua. Kunnan toissijaiseen velvollisuuteen perustuvan palvelun maksujen on katettava vähintään palvelusta aiheutuvat kustannukset. Mikäli palveluntarve on jatkuvaa ja säännöllistä, kunnan on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on maksimissaan kolme vuotta. Kunnan toissijaisen velvollisuuden perusteella tarjottavien palveluiden hinnat, ks. liite B. VI TAKSAN VOIMAANTULO JA MAHDOLLISET MUUTOKSET Tämä jätetaksa tulee voimaan Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan Joensuun alueellisen jätelautakunnan aiemman jätetaksapäätöksen. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. Tässä taksassa jätevero kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on 50 euroa tonnilta. Arvonlisävero on 24 %. Mikäli verot muuttuvat tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus maksuihin voimaantulopäivästä lukien. YHTEYSTIEDOT Puhas Oy Jätehuollon asiakaspalvelu, mm. muuttuneiden tietojen ilmoitukset - puh. (013) sähköposti: - postiosoite: PL 370, Joensuu - Kontiosuon jätekeskus - Kontiosuontie 11, Joensuu - puh. (013) Joensuun alueellinen jätelautakunta Jätehuollon järjestämisen viranomaisasiat esim. maksujen kohtuullistamisen hakeminen ja maksuista tehtävät muistutukset - jätehuoltoneuvoja jätehuoltosuunnittelija sähköposti: -

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot