Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja Räikkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Porin kaupungintalolla maanantaina kesäkuun 24. päivänä 2013 Toni Isotalo Juha Kantola Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porin kaupungintalolla, Hallituskatu 12, sekä sopimuskunnissa perjantaina kesäkuun 28. päivänä. Todistaa Tarja Räikkönen jätehuollon suunnittelija Otteen oikeaksi todistaa Porissa Jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen Porin kaupunki Jätelautakunta Y-tunnus Valtakatu11, Pori Puhelin (02) , Faksi (02)

2 Pöytäkirja Ote 2 (14) Päätöksentekijät Muut läsnäolijat Päivi Kolehmainen Marko Järvinen Simo Järvinen Juha Kantola Sirpa Muurinen Juhani Parkkali Jyrki Kartastenpää Silja-Riitta Suonpää Toni Isotalo Soili Veijonaho Tapio Huhtanen Kari Hannus Tarja Räikkönen puheenjohtaja Harjavalta Ulvila Nakkila Kokemäki Eurajoki KH:n edustaja tekninen apulaiskaupunginjohtaja :t 13-19, klo 17:00-18:04 jätehuollon suunnittelija, pöytäkirjanpitäjä Porin kaupunki Jätelautakunta Y-tunnus Valtakatu11, Pori Puhelin (02) , Faksi (02)

3 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) JLTK 353/723/ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen Porin seudun jätelautakunnan toimialueella Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely. Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 1. kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena 2. kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (sopimusperusteinen jätteenkuljetus eli nykyinen kuljetusmalli), jos jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko sitä vai vaihdetaanko jätteenkuljetusjärjestelmä kunnan järjestämäksi ja kilpailuttamaksi. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päätöksen tekee kunnan jätehuoltoviranomainen. Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Siikaisten ja Ulvilan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätelautakunta. Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, siirtymäaika on vähintään kolme vuotta päätöksestä tai enintään viisi vuotta jätelain voimaantulosta. Porissa, Eurajoella, Harjavallassa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, Siikaisissa ja Ulvilassa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Porissa kaupunginvaltuusto on päättänyt viimeksi , että Porissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus eli uuden jätelain mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Päätös on tarkoitus tehdä kaikkien kunnan vastuulle kuuluvien jätejakeiden osalta, joita ovat kotitalouksissa ja julkisissa kiinteistöissä syntyvä sekajäte, hyötyjätteet (energiajäte, metalli, lasi ja kartonki) niiltä osin kuin ne eivät kuulu tuottajien vastuulle, biojäte sekä sako- ja umpikaivolietteet. Päätös ei koske yritystoiminnan jätettä. Yritystoiminnan jätteenkuljetuksesta vastaavat jatkossakin yritykset itse tekemällä jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Jätelain edellytykset jätteenkuljetuksesta (37 ) Päätös kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamisesta voidaan tehdä, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Molemmissa jätteenkuljetuksen järjestämistavoissa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan (jätelaki 35 3 mom.).

4 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Kunnan järjestämänä jätteenkuljetus on julkinen peruspalvelu, jonka piiriin jokainen kotitalous kuuluu automaattisesti. Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta varten kunnan on noudatettava, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitaloudet tilaavat jäteastiansa tyhjennyksen kuntien jätelaitokselta tai kuntien omistamalta jäteyhtiöltä haluamallaan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysrytmillä. Käytännössä kunnilla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetukset järjestetään hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Kuljetusurakoista tehdään julkiset tarjouspyynnöt. Kilpailutuksessa kunta/kunnat voidaan jakaa useaan eri jätteenkuljetuksen urakka-alueeseen. Kuljetuskalustolle ja työturvallisuudelle voidaan tarjouspyynnössä asettaa ehtoja. Kilpailutukset voittaneet kuljetusyrittäjät hoitavat tyhjennykset. Kunnallisen jätteenkuljetuksen maksut määrää kuntien yhteinen jätelautakunta. Maksut perustuvat kilpailutuksiin ja ne ovat samansuuruiset koko kunnan alueella. Kilpailutukset toteutetaan määräajoin esim. viiden vuoden välein. Kilpailutukset luovat uusille yrityksille mahdollisuuksia päästä mukaan alalle. Toisaalta jotkut yritykset voivat joutua lopettamaan toimintansa, ainakin kotitalouksien jätteen kuljetuksessa, jos eivät menesty kilpailutuksessa. Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ovat tuottaneet tutkimuksia ja raportteja, joiden mukaan jätteenkuljetuksen kustannukset ovat alhaisemmat kunnan keskitetysti kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa kuin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kotitalous solmii itse jätteenkuljetussopimuksen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kotitaloudet voivat itse myös kilpailuttaa jäteastiansa tyhjennykset, mikäli alueella toimii useampi yrittäjä. Jäteastian tyhjennyksiä koskeva asiointi tapahtuu kuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljetussopimukset ovat yksityisoikeudellisia ja kuljetuksen hinnoista päättää tyhjennyksiä hoitava kuljetusyritys. Myös kuljetuskalustosta ja ajoreittien suunnittelusta ym. vastaavat kuljetusyritykset itse. Monet kuljetusyritykset ja niiden edunvalvontajärjestöt kannattavat kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Ne ovat esittäneet, että jätteenkuljetuksen hinnat ovat keskimäärin samantasoisia kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuin keskitetysti kilpailutetussa kunnan jätteenkuljetusjärjestelmässä. Lisäksi on tuotu esiin huoli tällä hetkellä jätteenkuljetusta hoitavien yritysten ja näiden työntekijöiden tulevaisuudesta, mikäli kuljetukset kilpailutettaisiin. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkuminen turvaisi nykyisin alueella toimivien jätteenkuljetusyritysten aseman. Jätelautakunta voi lisäksi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Porissa saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen ja kiinteistöjen, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä, ei ole tarvinnut liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tämän tarkastelun tavoitteena on selvittää täyttyvätkö jätelain edellytykset niin, että voidaan tehdä päätös kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi Porin seudun jätelautakunnan toiminta-alueella.

5 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Asian käsittely Oheismateriaali Tiedot jätteenkuljetuksen nykytilanteesta Kaikissa yhteistyöalueen kunnissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Porissa kuljetusjärjestelmästä on päätetty viimeksi Kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä arvioidaan syntyvän noin tonnia vuodessa. Määrän arvioidaan jonkin verran vähenevät pakkausjätteen siirtyessä tuottajavastuun alaiseksi alkaen. Vuonna 2012 Hangassuon jäteasemalle tuotiin sekajätettä n tonnia. Vuonna 2013 määrä on laskenut tuntuvasti. Jätelautakunnan toiminta-alueella on n asuinkiinteistöä ja lähes vapaaajankiinteistöä. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrästä ei toistaiseksi ole olemassa tilastoja, koska jätteenkuljetusrekisteriä, jolla liittyneitä pystyttäisiin valvomaan, ei ole vielä käytettävissä. Lausuntopyynnöt ja asian vireilläolosta tiedottaminen Asian vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla siitä toimialueen kuntien ilmoitustauluilla sekä Porin kaupungin internetsivuilla, sähköisellä ilmoitustaululla kuulutusaikana Asiasta on tiedotettu seuraavissa kuntien virallisissa ilmoituslehdissä ajalla : Satakunnan Kansa, Uusi Aika, Länsi-Suomi, Uusi Rauma, Merikarvialehti, Sydän-Satakunta, Jokilaakso ja Ulvilan Seutu. Lisäksi Siikainen tiedotti asiasta kuntatiedotteessaan. Kuulutusaikana kunnissa on ollut nähtävillä jätteenkuljetusjärjestelmästä päättämistä koskeva taustamateriaali. Kuuluttamisen yhteydessä asianosaisille varattiin hallintolain mukaisesti mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ennen sen ratkaisemista. 1 Päättämistä koskeva taustamateriaali 2 Kaikki asiasta saapuneet lausunnot Kuntien lausunnot Kaikki kahdeksan sopimuskuntaa ovat antaneet asiassa lausuntonsa. Kaikki kunnat ovat lausunnoissaan ilmaisseet halunsa säilyttää nykyisin käytössä olevan jätteenkuljetusjärjestelmän, eikä esiin ole nostettu sellaisia seikkoja, joiden perusteella jätelain 37 :n mukaisten edellytysten ei voitaisi katsoa täyttyvän. Eurajoen kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Eurajoella jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät. Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus on osoittautunut toimivaksi. Kuljetuspalveluja on tarjolla riittävästi ja kotitalouksilla on mahdollisuus valita jätteenkuljetuspalvelun toimittaja. Eurajoen kunta puoltaa jätteenkuljetusjärjestelmän säilyttämistä kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Harjavallan kunnan lausunnossa todetaan, että Harjavallan kaupungissa täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Porin seudulla on myös mahdollisimman pian otettava käyttöön menettely, jossa jäte toimitetaan kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan jätelain 35 :n mukaisesti. Kokemäen kaupunki antoi seuraavanlaisen lausunnon: Kokemäellä on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja usean eri urakoitsijan toimesta. Kilpailu pitää näin jätteenkeräysmaksut kohtuullisina ja kotitalouksilla on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on myös mahdollisuus sovittaa jätehuoltopalvelut omiin tarpeisiinsa ja tilata lisäpalveluna esimerkiksi hyötyjätteiden erilliskerääminen. Jätteenkuljetuksen palvelutaso Kokemäellä on kohtuullisen

6 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) hyvä, ja Kokemäellä täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset sille, että jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Kokemäen kaupunki edellyttää jätteenkuljetuksen järjestämistä alueella kiinteistön haltijan järjestämänä. Merikarvian kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Merikarvialla tulee jatkaa hyväksi todettua käytäntöä jätteenkuljetuksissa eli kiinteistönhaltijat sopimusperusteisesti huolehtivat jätteenkuljetusten järjestämisestä. Nakkilan kunnan lausunnossa todetaan, että jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset sille, että jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Lisäksi lausunnossa esitetään, että Porin seudulla on mahdollisimman pian otettava käyttöön menettely, jossa jäte toimitetaan kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan ja että, tästä paikasta jäte toimitetaan kilpailutuksen kautta edullisimmaksi todettuun jätteenkäsittelyyn. Porin kaupunginhallitus katsoo, että nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää jätelain 37 :n vaatimukset ja esittää jätelautakunnalle kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamista. Samalla kaupunginhallitus kiirehtii jätelautakunnan päätöstä kotitalouksista tulevien yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikaksi. Siikaisten kunnan lausunnossa todetaan: Kunnanhallitus päättää, että Siikaisissa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella. On myös huolehdittava, että jätehuollon järjestäminen jätelautakunnan toimialueella kokonaisuudessa tapahtuu jätelain mukaisesti. Ulvilan kaupungin lausunnon mukaan Ulvilassa täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Ulvilassa ei näin ollen ole estettä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumiselle. Ulvilassa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella. Lisäksi lausunnossa esitetään, että Porin jätelautakunnan toimialueella tullaan määrittelemään kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämä vastaanotto- tai käsittelypaikka jätelain 35 :n mukaisesti. Porin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunnan lausunto Porin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan tuonut esille seikkoja, jotka puoltavat kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. Lausunnossa todetaan mm., että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on vähemmän jäteliikennettä, päästöjä ja melua. Kustannusten osalta lausunnossa todetaan, että Valtion Taloudellisen tutkimuskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja Kiinteistöliiton tekemien tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen hinnat ovat jopa % pienemmät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Porin tyhjennyshintojen on arvioitu olevan välillä 6,80 7,25 (sis. alv) ja niitä on lausunnossa verrattu Tampereen ja Kuopion hintoihin. Lisäksi lausunnossa tuodaan esille seikka, että Porissa nykytilanne kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei täytä jätelain kohtaa, jossa jäte edellytetään toimitettavaksi kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Lausunnon lopuksi todetaan kuitenkin, että johtokunnan mielestä yhteistyöalueella voidaan säilyttää kiinteistön haltijan jätteenkuljetusjärjestelmä. Lisäksi lausunnossa todetaan, että ympäristölautakunnan ja jätelautakunnan tulee valvoa kuljetusyrityksiä ja jätelain noudattamista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toisin kuin johtokunnan lausunnossa todetaan, Motiva ei ole tehnyt selvitystä, jonka mukaan päästöt vähenisivät % kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tieto perustunee useista eri selvityksistä tulleisiin tietoihin. Vuonna 2007 Motiva on ollut mukana tekemässä selvitystä (INTERACTION toimenpideselvitys - Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden parantaminen), jossa polttoaineen kulutuksen oli laskettu vähenevän 14 % kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Esimerkiksi Oulun seudulla tehdyssä selvityksessä päästöt vähenisivät kunnan järjestämään kuljetukseen siirryttäessä vastaavasti 14 %.

7 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Jätehuollon valvontaviranomaisten lausunnot Eurajoen ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan mm., että nykyinen järjestelmä on jätehuollon valvonnan kannalta toimiva. Kuljetusjärjestelmän valinnassa on lautakunnan mielestä huomioitava jätelain 37 :ssä mainitut edellytykset jätteenkuljetuksesta, kuten palvelujen saatavuus alueella sekä jätteenkuljetuksesta ympäristölle aiheutuvien haittojen minimointi. Merikarvian ympäristölautakunnan mukaan uuden jätelain mahdollistama jätehuollon seuranta ja valvonta tulee helpottumaan jätelautakunnan ylläpitämän rekisterin ansiosta. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vahvuutena nähdään mahdollisuus tehdä jätelain puitteissa mahdollisimman räätälöityjä sopimuksia suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Nakkilan ympäristösihteerin lausunnossa todetaan mm., että kiinteistön haltija voi sovittaa jätehuoltopalvelut omiin tarpeisiinsa ja tilata lisäpalveluna esimerkiksi hyötyjätteiden erilliskeräämisen. Jätteenkuljetuksen palvelutaso arvioidaan Nakkilassa hyväksi. Porin ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Tehokkaasta syntypaikkalajittelusta johtuen Porin kaupungin alueella tuotettujen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste on erittäin korkea. Osasyynä on myös se, että kuljetusyritykset ovat kehittäneet omaa toimintaansa siten, että kerätystä sekajätteestä on saatu murskauksen, lajittelun ja seulonnan avulla erotetuksi materiaaleja sekä kierrätykseen että energiahyötykäyttöön (jätepolttoaineen valmistus lähialueen voimalaitoksille). Edellä mainituin toimin yhdyskuntajätteen Porin alueen hyödyntämisaste % on valtakunnan kärkeä johtuen korkeasta energiasisällön hyödyntämisasteesta (hyödynnettävästä jätteestä 2/3 hyödynnetään energiana ja 1/3 materiaaleina). Kaatopaikalle menevän jätteen määrä on romahtanut. Lisäksi lausunnossa tuodaan esille, ettei ympäristölautakunnalla valvovana viranomaisena ole ollut huomautettavaa alueella toimivien ammattimaisten jätteen kuljettajien toimintaan. Ulvilan ympäristölautakunnan mukaan ympäristönsuojelun näkökulmasta kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella on joitain etuja kiinteistönhaltijan järjestämään jätehuoltoon verrattuna. Tällaisia etuja ovat jätehuollon laillisuusvalvonnan helpompi toteuttaminen, sekä joillain asuinalueilla raskaan ajoneuvokaluston liikenteen väheneminen. Kokonaisuutta tarkastellen lautakunta toteaa nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen toimineen vuosien ajan Ulvilassa hyvin. Nykyisellä käytännöllä on runsaasti etuja, kuten jätteenkuljetuksen kiinteistökohtaisten lisäpalveluiden hyvä saatavuus. Ympäristölautakunta puoltaa em. järjestelmällä jatkamista. Samalla ympäristölautakunta lausuu, että seudullisen jätelautakunnan tulee huolehtia siitä, että koko jätehuollon ketjun tulee noudattaa voimassa olevia jätelain säännöksiä. Muut lausunnot ja mielipiteet Muita lausuntoja ja mielipiteitä on toimitettu kuulemisaikana yhteensä 16 kappaletta. Mielipiteensä ovat esittäneet seuraavat tahot: AKT SKAL, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Jätelaitosyhdistys ry Ympäristöyritysten liitto Satakunnan Yrittäjät Satakunnan kauppakamari MTK Lassila-Tikanoja Oyj Merikarvian Jätehuolto Oy Veikko Lehti Oy Porin kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry

8 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Satakunnan Isännöitsijäyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Heli Räty Leena Sjögren Kauko Kivilehto Kiinteistönomistajia edustavat tahot ovat kaikki olleet nykyisen kuljetusjärjestelmän kannalla. Satakunnan kauppakamarin lausunnossa todetaan, että yhteistoiminta-alueella on saavutettu hyviä tuloksia jätteiden vähentämisessä ja kierrätyksessä. Kauppakamari ei näe syytä luopua nykyisestä jätteenkuljetusjärjestelmästä. Alueella toimivat, lausunnon jättäneet jätteenkuljetusyritykset kannattavat kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Samalla kannalla ovat Ympäristöyritysten liitto, AKT ja SKAL. Jätelaitosyhdistys on lausunnossaan tuonut esille sen seikan, että Porin kaupungin alueella kunnan vastuulla olevaa yhdyskuntajätettä kuljetetaan nykyisessä järjestelmässä suuria määriä muualle kuin Porin Jätehuolto -liikelaitoksen jätehuoltoon. Lausunnossa todetaan mm., että tarjolla ei ole jätelain 37 :n momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti, kun jätettä viedään suurelta osin muualle kuin kunnalliseen jätehuoltoon. Tämän Jätelaitosyhdistyksen lausunnossaan esille tuoman seikan osalta voidaan todeta, ettei jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa ole toistaiseksi tehty päätöstä jätteiden toimituspaikan määräämiseksi. Jätelain 35 :n 3 momentissa todetaan: Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Kyseessä olevan jätelain kohdan tulee täyttyä sekä kunnan että kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, joten sen ei voi katsoa vaikuttavan tässä vaiheessa itse kuljetusjärjestelmän valintapäätökseen. Jätelautakunnan tulee joka tapauksessa käsitellä jätteen vastaanotto- tai käsittelypaikan määräämistä koskeva asia mahdollisimman pian. Tämä seikka on tuotu esille mm. osassa kuntien lausuntoja. Jätelain 37 :n mukaisten edellytysten arviointi kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta Kotitalouksien asema Alueella toimii yksitoista kiinteitä yhdyskuntajätteitä kuljettavaa yritystä. Jokaisessa toimialueen kunnassa yrityksiä on 2-5. Selvityksessä ei ole tullut tietoon alueita, joissa kiinteistöille ei olisi tarjolla jätteenkuljetuspalveluita. Joillain harvaan asutuilla alueilla saattaa olla vaikeuksia saada kiinteistökohtaisia lisäpalveluita. Kuljetuspalveluja voidaan todeta olevan tarjolla kattavasti koko jätelautakunnan toimialueella. Kiinteistöliiton selvityksen (Indeksitalo 2012) mukaan asuinkerrostalon jätehuoltokustannukset olivat syksyllä 2012 Porissa 0,16 /m 2 /kk, mikä on sama kuin selvityksessä mukana olleen 38 suomalaisen kaupungin keskiarvo. 240 litran sekajäte astian tyhjennysmaksu (alv 24 %) vaihtelee Porissa tällä hetkellä hieman 7 euron molemmin puolin. Jätelaitosyhdistyksen 2011 tekemän selvityksen (Tietoa kuntien jätehuollosta 2011, mukana 189 kuntaa) mukaan kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskimääräinen tyhjennysmaksu on 8,07 ja kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä 6,51. Näihin keskimääräisiin hintoihin verrattuna tyhjennysmaksu Porissa on hyvin kilpailukykyinen, kun lisäksi otetaan huomioon, että ko. kyselyn jälkeen jätevero on noussut 40 eurosta 50 eroon tonnilta ja arvonlisävero on noussut. Lisäksi yleinen hintataso on noussut kyselyn jälkeisen kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä esim. Raumalla, jossa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, 240 litran astian tyhjennysmaksu on 6,57. Tähän sisältyy myös ekomaksulla katettavat palvelut. Kiinteistöllä, jolta jätteet noudetaan kahden viikon vä-

9 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) lein ja astiankokona on 240 litraa, ero Porin ja Rauman välillä on suunnilleen seuraavanlainen: Rauma 170,80 /vuosi, Pori 198,30 /vuosi (sis. ekomaksun 16,26 ). Yleisesti jätteenkuljetuksen palvelutaso alueella on hyvä ja jätteenkuljetukset toimivat hyvin. Kiinteistöillä on pääsääntöisesti hyvä mahdollisuus kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin, mm. hyötyjätteiden erilliskeräämiseen lisäpalveluna. Harvaan asutuilla alueilla saattaa esiintyä vaikeuksia saada lisäpalveluita. Kotitalouksilla on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa. Kuntien, viranomaisten ja jätelaitoksen toiminta Edellytys kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on, että jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa sekä tukee jätehuollon alueellista kehittämistä. a. Jätehuoltoviranomaisen mahdollisuudet seurata ja valvoa jätehuollon käytännön toteutumista Jätehuollon seurannan työkaluna tulevaisuudessa on jätelain edellyttämä jätteenkuljetusten seurantarekisteri. Sen avulla pystytään seuraamaan jätehuoltomääräysten toteutumista, kiinteistöjen kuulumista jätteenkuljetuksen piiriin sekä jätteenkuljetusten tasapuolisuutta ja kattavuutta. Jätteen kuljettajien on annettava vähintään vuosittain tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä tieto jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kuljettajan on lisäksi annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Mikäli jätteenkuljetusrekisteri on kattava ja kuljetustiedot päivittyvät helposti, sillä onko alueella kunnan kilpailuttama vai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, ei ole suurta merkitystä valvonnan kannalta. Jätelaki edellyttää jätteenkuljettajia luovuttamaan jätteenkuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle kummassakin järjestelmässä. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakkaiden seuranta on hieman hankalampaa, sillä asiakkaiden vaihtaessa kuljetusyritystä tieto vaihdoksesta ei päivity kuljetusrekisteriin, vaan tulee viiveellä. Kiinteistöltä perittävien jätteenkäsittelymaksujen määräytymisen ja hintojen kohtuullisuuden seuranta on helpompaa kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä. Tosin Porin seudulla ei hintojen seurannassa ole havaittu ongelmia. Muun muassa kerättäessä hintatietoja valtakunnallisia kyselyitä varten pyydetyt tiedot on saatu kuljetusyrityksiltä. b. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuus seurata ja valvoa jätehuoltoa Ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet seurata ja valvoa jätehuoltoa ja sen sujuvuutta alueella ovat olleet rajoitettuja. Jätteenkuljetusyritysten ilmoittamien asiakastietojen ja olemassa olevien kiinteistötietojen vertailu on koettu vaikeaksi. Samoin jätehuoltomääräysten noudattamisen laajamittaisempi seuranta on ollut hankalaa. Perustettavan jätteenkuljetusrekisterin myötä valvonta saa uusia työkaluja käyttöönsä. Kuljetusjärjestelmäpäätöksestä riippumatta valvonnan mahdollisuudet ovat siis paranemassa. c. Jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutus kunnan jätelaitoksen käsittelyjärjestelmään ja sen kehittämiseen Kuljetusjärjestelmä ei vaikuta kaatopaikkojen toimintaan, koska myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta määrää jätteen käsittelypaikasta. Tällä hetkellä jätteet ohjautuvat suurimmaksi osaksi kunnan järjestelmän ulkopuolelle. Käsittelypaikasta määrääminen on kuljetusjärjestelmästä erillään tehtävä päätös.

10 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä vähenee merkittävästi jätteenkuljetusjärjestelmästä riippumatta, kun vuonna 2016 voimaan tulee orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Lähitulevaisuudessa jätteet ohjautuvat energiana tai materiaalina hyödynnettäväksi kaatopaikan sijaan. Kuljetusjärjestelmästä riippumatta Porin Jätehuolto -liikelaitoksella on mahdollisuus kehittää jätteenkäsittelyjärjestelmäänsä. Ympäristö Jäteastioiden tyhjennysvälit on määrätty jätehuoltomääräyksissä. Ne vaihtelevat 1-8 viikon välillä riippuen jätelajista ja siitä lajitellaanko biojäte kiinteistöllä erikseen. Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan pääosin hyvin, koska osa jätteenkuljetusyrityksistä ei pidennä tyhjennysväliä, ennen kuin asiakas on tehnyt sitä ilmoituksen kuntaan. Ilmoituksia tyhjennysvälien pidentämisestä saadaan ainakin Porin osalta säännöllisesti, mikä kuvastaa asukkaiden halukkuutta lajitella syntyvät jätteet ja minimoida sekajätteen määrää. Ympäristöviranomaisten näkemyksen mukaan roskaantumistapauksilla ei läheskään aina ole yhteyttä kiinteistön jätehuoltoon liittymättömyyteen. Roskaamisissa on usein kyse mm. rakennusjätteestä tai muusta suurikokoisesta jätteestä, joka ei sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan laitettavaksi. Ympäristöviranomaisten kokemusten mukaan roskaaminen on pysynyt samalla tasolla tai vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Jätteenkuljetuksen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä liikenteen aiheuttamia. Jätelautakunnan toimialueella ei ole tehty tarkastelua siitä, miten jätteenkuljetusjärjestelmä vaikuttaisi kuljetusten aiheuttamiin päästöihin eri järjestelmissä. Oulun seudulla vuonna 2008 tehdyssä tarkastelussa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjen arvioitiin olevan noin 14 % kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjä pienemmät. Päästöjen väheneminen johtuu suoraan kuljetussuoritteen vähenemisestä. Oulussa tehdyn selvityksen mukaan liikenteen kokonaispäästöissä vähenemä olisi 0,1-0,5 % päästötyypistä riippuen. Verrattaessa jätteenkuljetuksen päästöjä liikenteen kokonaispäästöihin, jätteenkuljetuksen osuus siitä on pieni. Kiinteistön haltijan järjestämän ja kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen ympäristövaikutukset eivät todeta rasittavan ympäristöä kohtuuttomasti. Lainsäädäntöä noudatettaessa ja jätteiden päätyessä asianmukaiseen käsittelyyn, ei kuljetusjärjestelmän valinnalla arvion mukaan ole muita merkittäviä eroja ympäristövaikutusten osalta. Yritysten asema Jätteenkuljetusjärjestelmää koskevalla päätöksellä saattaa olla huomattavia vaikutuksia nykyisin jätteenkuljetusalalla toimiviin yrityksiin sekä alalle pyrkiviin yrityksiin. Koska kunnan vastuulle eivät kuulu yritystoiminnassa syntyvät jätteet, ei kuljetusjärjestelmän valinnalla ole olennaisia vaikutuksia muiden yritysten jätehuoltoon. Jätteenkuljetusyritysten ja niiden etujärjestöjen arvioiden mukaan kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus heikentää yritysten elinkelpoisuutta merkittävästi. Yritysten tekemien investointien pelätään vaarantuvan. J Jätteenkuljetusyritysten näkemyksen mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus luo epävarmuutta työsuhteisiin, kun työsuhteet muuttuvat urakkakilpailutusten myötä määräaikaisiksi. Kuljetusyritysten lausunnoissa esitetään, että kunnallistamisen yhteydessä Porin Jätehuolto liikelaitos rakentaisi päällekkäisen organisaation jo yrityksissä olevan henkilöstön kanssa (suunnittelijat, ajojärjestelijät, laskuttajat yms.). Porin seudun alhaisten maksujen nähdään kuvaavan alueella toimivaa tervettä markkinataloutta. Lausunnoissa mainitaan mm. Innolink Oy:n 2011 tekemä selvitys, jossa omakotitalossa jätteenkuljetuksen vuosihinnat ovat olleet hieman pienemmät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (173,32 /189,62 ), mutta kerros- ja rivitaloissa tulos on ollut asuntoa kohti toisin päin (95,54 /88,53 ). Kiinteistön haltijan järjestämän jätteen-

11 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) kuljetuksen etuna nähdään, että se kannustaa yrityksiä investoimaan ja luomaan kasvua uudelle teollisuuden alalle. Satakunnan Yrittäjien lausunnossa on tuotu esille mm. seuraavia vaikutuksia yritystoiminnalle: - Kunnan mallissa sopimus tehdään useiksi vuosiksi vain yhden tai muutamien yritysten kanssa, mikä johtaa lopulta markkinoiden keskittymiseen. Tämän taas arvioidaan nostavan hintoja, huonontavan palvelun laatua ja vähentävän investointeja. - Kilpailutusten arvioidaan suosivan suurempia yrityksiä, sillä kilpailutettavien kokonaisuuksien katsotaan olevan usein liian suuria pienille yrityksille. - Kiinnostuksen ja taloudellisten edellytysten teknologian kehittämiseen katsotaan loppuvan kunnan kilpailuttamassa mallissa. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen haitallisia vaikutuksia kuljetusyritysten toimintaan on eri puolella Suomea pyritty vähentämään siten, että urakkasopimukset ovat riittävän pitkiä (yleisesti viisi vuotta), jotta yritykset pystyvät uusimaan kuljetuskalustoaan. Lisäksi urakka-alueet pyritään määrittelemään riittävän pieniksi, että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Jätelain 37 :n 3 momentin mukaisesti jätelautakunta seuraa ja valvoo päätöksen täytäntöönpanoa ja edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsittelee jätteenkuljetusta koskevan asian uudelleen. Jätelain 37 :n edellytysten täyttyminen, tiivistelmä 1. Jätelain 35 2 momentin säädetyt edellytykset täyttyvät: tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Porin jätelautakunnan toiminta-alueella kuljetuspalveluja on tarjolla kaikilla alueilla ja kiinteistöillä on mahdollisuus jätteenkuljetuksen kilpailuttamiseen. Tyhjennysmaksut on kiinteistöille kohtuullisia niin kerros- ja rivitaloissa kuin omakotitaloissakin. Jätteenkuljetuksen palvelutaso alueella on hyvä. 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon seuranta ja valvonta on jossain määrin työläämpää kuin kunnan järjestämässä. Uutena työkaluna tuleva jätteenkuljetusrekisteri parantaa kuitenkin seurannan ja valvonnan mahdollisuuksia merkittävästi nykytilanteeseen nähden. Jätehuoltoa pystytään jatkossakin kehittämään jätteenkuljetuksen järjestämistavasta riippumatta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskitetty kilpailutus parantaa kuljetusten logistiikkaa, vähentää päästöjä ja päällekkäisiä reittejä varsinkin taajaan asutuilla alueilla. Vähennykset eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, että niiden perusteella voitaisiin todeta kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta aiheutuvan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

12 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kotitalouksien asema - kotitalouksien on mahdollista valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa - jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat edulliset mm. olemassa olevasta yritysten välisestä kilpailusta johtuen - yksittäinen kiinteistönhaltija voi halutessaan hankkia korkeampitasoista palvelua, esim. kiinteistökohtaisia lajitteluastioita hyötyjakeille, vaikka jätehuoltomääräykset eivät tätä edellyttäisikään Yritysten toiminta - Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus takaa Porin jätelautakunnan toiminta-alueella nykyisin toimivien jätteenkuljetusyritysten toiminnan jatkumisen ennallaan sekä säilyttää yritysten työntekijöiden aseman - kuljetusjärjestelmäpäätöksellä ei ole vaikutusta yritysten jätehuollon järjestämiseen, koska yritystoiminnan jätteet eivät kuulu kunnan vastuulle Viranomaisten toiminta - Valvonta on jonkin verran työläämpää kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, mutta jätteenkuljetusrekisteristä saadaan jätehuollon valvontaa uusi työkalu, mikä helpottaa jätehuoltomääräysten noudattamisen ja liittyneiden seurantaa. Alueellista jätelautakuntaa koskevan sopimuksen ja johtosäännön mukaan päätöksenteko :n mukaista kunnan järjestämää tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevassa asiassa edellyttää ao. kunnan hyväksyntää. Kaikilta sopimusosapuolilta on saatu asiassa lausunnot. Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. Lautakunta seuraa ja valvoo päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä ja käsittelee jätteenkuljetusta koskevan asian tarvittaessa. Jätelain 35 :n 4 momentin mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Porin voimaantulleissa jätehuoltomääräyksissä 15 :n 2 momentissa todetaan: Liittymisvelvollisuus järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee koko kaupungin aluetta. Saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen ja kiinteistöjen, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä ei tarvitse liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tällaisia jätteenkuljetusjärjestelmän ulkopuolisia alueita ei ole enää muissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Koko toiminta-alueen osalta olisi tarkoituksenmukaista noudattaa samanlaista linjaa. Asiasta tehdään päätös syyskaudella uudistettavien jätehuoltomääräysten yhteydessä. Jätteenkuljetuksia koskevaa tarkastelua tehtäessä on havaittu, ettei sako- ja umpikaivolietteiden osalta ole saatavilla vastaavia tietoja yrittäjiltä ja viranomaisilta kuin kiinteistä yhdyskuntajätteistä. Tämän johdosta lietteiden osalta ei ole pystytty tarkastelua tekemään siten, että voitaisiin todeta jätelain 37 :n edellytysten täyttyvän. Niiden osalta kuljetusjärjestelmästä on tarpeen tehdä erillinen päätös tyhjennyksiä ja kuljetuksia koskevan kartoituksen jälkeen.

13 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Jätehuollon suunnittelijan päätösehdotus Edellä esitetyn tarkastelun perusteella jätelain 37 :n mukaiset edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät, joten jätteenkuljetuksen järjestämiselle kiinteistönhaltijan järjestämänä ei ole estettä. Jätelautakunta päättää, että koko sen toimialueella jätteenkuljetukset jatkuvat kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta ei tässä vaiheessa ole pystytty tekemään riittävän kattavaa selvitystä, jotta voitaisiin ottaa kantaa jätelain 37 :n mukaisten edellytysten täyttymiseen. Niiden osalta jatketaan nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta toistaiseksi. Sakokaivo- ja umpikaivolietteiden osalta tehdään erillinen selvitys, jonka jälkeen jätelautakunta tarkastelee jätelain edellytysten täyttymistä niiden osalta ja tekee asiassa päätöksen. Sovelletut säännökset Jätelaki Lisätietojen antaja Jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen, puh Täytäntöönpano Porin seudun jätelautakunnan sopimuskunnat Käsittely kokouksessa Keskustelun kuluessa Marko Järvinen ehdotti, että siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Jätelautakunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Valitusosoitus :n 16 osalta Valitusoikeus ja valitusperuste Jätelautakunnan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallintooikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä sopijakunta ja sopijakuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, jätelautakunta on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjelmän sisältö Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallintooikeudelle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen: PL 32 Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu TURKU Vaihde: Kirjaamo: Faksi: Sähköposti:

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015 Kuulutus 29.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Aurion Resources Oy

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015 Kuulutus 12.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2012 1 (4) Lupatunnus Vesa Keskisarja Koulutie 32 07800 Lapinjärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 30.8.2011 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053.

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 13.4.2012 kaivoslain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Hannu Immonen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050.

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 1 (4) Lupatunnus BLN Minerals Finland Oy c/o Lakiasiantoimisto Merxion Oy Pohjoisranta 2 E 2 00170 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot