Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja Räikkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Porin kaupungintalolla maanantaina kesäkuun 24. päivänä 2013 Toni Isotalo Juha Kantola Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porin kaupungintalolla, Hallituskatu 12, sekä sopimuskunnissa perjantaina kesäkuun 28. päivänä. Todistaa Tarja Räikkönen jätehuollon suunnittelija Otteen oikeaksi todistaa Porissa Jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen Porin kaupunki Jätelautakunta Y-tunnus Valtakatu11, Pori Puhelin (02) , Faksi (02)

2 Pöytäkirja Ote 2 (14) Päätöksentekijät Muut läsnäolijat Päivi Kolehmainen Marko Järvinen Simo Järvinen Juha Kantola Sirpa Muurinen Juhani Parkkali Jyrki Kartastenpää Silja-Riitta Suonpää Toni Isotalo Soili Veijonaho Tapio Huhtanen Kari Hannus Tarja Räikkönen puheenjohtaja Harjavalta Ulvila Nakkila Kokemäki Eurajoki KH:n edustaja tekninen apulaiskaupunginjohtaja :t 13-19, klo 17:00-18:04 jätehuollon suunnittelija, pöytäkirjanpitäjä Porin kaupunki Jätelautakunta Y-tunnus Valtakatu11, Pori Puhelin (02) , Faksi (02)

3 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) JLTK 353/723/ Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen Porin seudun jätelautakunnan toimialueella Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely. Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kahdella eri tavalla: 1. kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena 2. kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (sopimusperusteinen jätteenkuljetus eli nykyinen kuljetusmalli), jos jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulee päättää jatketaanko sitä vai vaihdetaanko jätteenkuljetusjärjestelmä kunnan järjestämäksi ja kilpailuttamaksi. Jätteenkuljetusjärjestelmästä päätöksen tekee kunnan jätehuoltoviranomainen. Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Siikaisten ja Ulvilan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätelautakunta. Jos kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, siirtymäaika on vähintään kolme vuotta päätöksestä tai enintään viisi vuotta jätelain voimaantulosta. Porissa, Eurajoella, Harjavallassa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, Siikaisissa ja Ulvilassa on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Porissa kaupunginvaltuusto on päättänyt viimeksi , että Porissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus eli uuden jätelain mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Päätös on tarkoitus tehdä kaikkien kunnan vastuulle kuuluvien jätejakeiden osalta, joita ovat kotitalouksissa ja julkisissa kiinteistöissä syntyvä sekajäte, hyötyjätteet (energiajäte, metalli, lasi ja kartonki) niiltä osin kuin ne eivät kuulu tuottajien vastuulle, biojäte sekä sako- ja umpikaivolietteet. Päätös ei koske yritystoiminnan jätettä. Yritystoiminnan jätteenkuljetuksesta vastaavat jatkossakin yritykset itse tekemällä jätteenkuljetussopimuksen valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa. Jätelain edellytykset jätteenkuljetuksesta (37 ) Päätös kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamisesta voidaan tehdä, jos: 1. tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Molemmissa jätteenkuljetuksen järjestämistavoissa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan (jätelaki 35 3 mom.).

4 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Kunnan järjestämänä jätteenkuljetus on julkinen peruspalvelu, jonka piiriin jokainen kotitalous kuuluu automaattisesti. Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta varten kunnan on noudatettava, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kotitaloudet tilaavat jäteastiansa tyhjennyksen kuntien jätelaitokselta tai kuntien omistamalta jäteyhtiöltä haluamallaan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysrytmillä. Käytännössä kunnilla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetukset järjestetään hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Kuljetusurakoista tehdään julkiset tarjouspyynnöt. Kilpailutuksessa kunta/kunnat voidaan jakaa useaan eri jätteenkuljetuksen urakka-alueeseen. Kuljetuskalustolle ja työturvallisuudelle voidaan tarjouspyynnössä asettaa ehtoja. Kilpailutukset voittaneet kuljetusyrittäjät hoitavat tyhjennykset. Kunnallisen jätteenkuljetuksen maksut määrää kuntien yhteinen jätelautakunta. Maksut perustuvat kilpailutuksiin ja ne ovat samansuuruiset koko kunnan alueella. Kilpailutukset toteutetaan määräajoin esim. viiden vuoden välein. Kilpailutukset luovat uusille yrityksille mahdollisuuksia päästä mukaan alalle. Toisaalta jotkut yritykset voivat joutua lopettamaan toimintansa, ainakin kotitalouksien jätteen kuljetuksessa, jos eivät menesty kilpailutuksessa. Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ovat tuottaneet tutkimuksia ja raportteja, joiden mukaan jätteenkuljetuksen kustannukset ovat alhaisemmat kunnan keskitetysti kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa kuin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kotitalous solmii itse jätteenkuljetussopimuksen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kotitaloudet voivat itse myös kilpailuttaa jäteastiansa tyhjennykset, mikäli alueella toimii useampi yrittäjä. Jäteastian tyhjennyksiä koskeva asiointi tapahtuu kuljetusyrityksen kanssa. Jätteenkuljetussopimukset ovat yksityisoikeudellisia ja kuljetuksen hinnoista päättää tyhjennyksiä hoitava kuljetusyritys. Myös kuljetuskalustosta ja ajoreittien suunnittelusta ym. vastaavat kuljetusyritykset itse. Monet kuljetusyritykset ja niiden edunvalvontajärjestöt kannattavat kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Ne ovat esittäneet, että jätteenkuljetuksen hinnat ovat keskimäärin samantasoisia kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuin keskitetysti kilpailutetussa kunnan jätteenkuljetusjärjestelmässä. Lisäksi on tuotu esiin huoli tällä hetkellä jätteenkuljetusta hoitavien yritysten ja näiden työntekijöiden tulevaisuudesta, mikäli kuljetukset kilpailutettaisiin. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkuminen turvaisi nykyisin alueella toimivien jätteenkuljetusyritysten aseman. Jätelautakunta voi lisäksi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Porissa saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen ja kiinteistöjen, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä, ei ole tarvinnut liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tämän tarkastelun tavoitteena on selvittää täyttyvätkö jätelain edellytykset niin, että voidaan tehdä päätös kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi Porin seudun jätelautakunnan toiminta-alueella.

5 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Asian käsittely Oheismateriaali Tiedot jätteenkuljetuksen nykytilanteesta Kaikissa yhteistyöalueen kunnissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Porissa kuljetusjärjestelmästä on päätetty viimeksi Kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä arvioidaan syntyvän noin tonnia vuodessa. Määrän arvioidaan jonkin verran vähenevät pakkausjätteen siirtyessä tuottajavastuun alaiseksi alkaen. Vuonna 2012 Hangassuon jäteasemalle tuotiin sekajätettä n tonnia. Vuonna 2013 määrä on laskenut tuntuvasti. Jätelautakunnan toiminta-alueella on n asuinkiinteistöä ja lähes vapaaajankiinteistöä. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrästä ei toistaiseksi ole olemassa tilastoja, koska jätteenkuljetusrekisteriä, jolla liittyneitä pystyttäisiin valvomaan, ei ole vielä käytettävissä. Lausuntopyynnöt ja asian vireilläolosta tiedottaminen Asian vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla siitä toimialueen kuntien ilmoitustauluilla sekä Porin kaupungin internetsivuilla, sähköisellä ilmoitustaululla kuulutusaikana Asiasta on tiedotettu seuraavissa kuntien virallisissa ilmoituslehdissä ajalla : Satakunnan Kansa, Uusi Aika, Länsi-Suomi, Uusi Rauma, Merikarvialehti, Sydän-Satakunta, Jokilaakso ja Ulvilan Seutu. Lisäksi Siikainen tiedotti asiasta kuntatiedotteessaan. Kuulutusaikana kunnissa on ollut nähtävillä jätteenkuljetusjärjestelmästä päättämistä koskeva taustamateriaali. Kuuluttamisen yhteydessä asianosaisille varattiin hallintolain mukaisesti mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta ennen sen ratkaisemista. 1 Päättämistä koskeva taustamateriaali 2 Kaikki asiasta saapuneet lausunnot Kuntien lausunnot Kaikki kahdeksan sopimuskuntaa ovat antaneet asiassa lausuntonsa. Kaikki kunnat ovat lausunnoissaan ilmaisseet halunsa säilyttää nykyisin käytössä olevan jätteenkuljetusjärjestelmän, eikä esiin ole nostettu sellaisia seikkoja, joiden perusteella jätelain 37 :n mukaisten edellytysten ei voitaisi katsoa täyttyvän. Eurajoen kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Eurajoella jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät. Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus on osoittautunut toimivaksi. Kuljetuspalveluja on tarjolla riittävästi ja kotitalouksilla on mahdollisuus valita jätteenkuljetuspalvelun toimittaja. Eurajoen kunta puoltaa jätteenkuljetusjärjestelmän säilyttämistä kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Harjavallan kunnan lausunnossa todetaan, että Harjavallan kaupungissa täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Porin seudulla on myös mahdollisimman pian otettava käyttöön menettely, jossa jäte toimitetaan kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan jätelain 35 :n mukaisesti. Kokemäen kaupunki antoi seuraavanlaisen lausunnon: Kokemäellä on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja usean eri urakoitsijan toimesta. Kilpailu pitää näin jätteenkeräysmaksut kohtuullisina ja kotitalouksilla on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on myös mahdollisuus sovittaa jätehuoltopalvelut omiin tarpeisiinsa ja tilata lisäpalveluna esimerkiksi hyötyjätteiden erilliskerääminen. Jätteenkuljetuksen palvelutaso Kokemäellä on kohtuullisen

6 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) hyvä, ja Kokemäellä täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset sille, että jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Kokemäen kaupunki edellyttää jätteenkuljetuksen järjestämistä alueella kiinteistön haltijan järjestämänä. Merikarvian kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Merikarvialla tulee jatkaa hyväksi todettua käytäntöä jätteenkuljetuksissa eli kiinteistönhaltijat sopimusperusteisesti huolehtivat jätteenkuljetusten järjestämisestä. Nakkilan kunnan lausunnossa todetaan, että jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset sille, että jätteenkuljetus voidaan myös jatkossa toteuttaa kiinteistön haltijan järjestämänä. Lisäksi lausunnossa esitetään, että Porin seudulla on mahdollisimman pian otettava käyttöön menettely, jossa jäte toimitetaan kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan ja että, tästä paikasta jäte toimitetaan kilpailutuksen kautta edullisimmaksi todettuun jätteenkäsittelyyn. Porin kaupunginhallitus katsoo, että nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä täyttää jätelain 37 :n vaatimukset ja esittää jätelautakunnalle kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamista. Samalla kaupunginhallitus kiirehtii jätelautakunnan päätöstä kotitalouksista tulevien yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikaksi. Siikaisten kunnan lausunnossa todetaan: Kunnanhallitus päättää, että Siikaisissa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella. On myös huolehdittava, että jätehuollon järjestäminen jätelautakunnan toimialueella kokonaisuudessa tapahtuu jätelain mukaisesti. Ulvilan kaupungin lausunnon mukaan Ulvilassa täyttyvät jätelain 37 :ssä esitetyt edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Ulvilassa ei näin ollen ole estettä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumiselle. Ulvilassa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella. Lisäksi lausunnossa esitetään, että Porin jätelautakunnan toimialueella tullaan määrittelemään kunnan (Porin seudun jätelautakunnan) määräämä vastaanotto- tai käsittelypaikka jätelain 35 :n mukaisesti. Porin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunnan lausunto Porin Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan tuonut esille seikkoja, jotka puoltavat kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. Lausunnossa todetaan mm., että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on vähemmän jäteliikennettä, päästöjä ja melua. Kustannusten osalta lausunnossa todetaan, että Valtion Taloudellisen tutkimuskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja Kiinteistöliiton tekemien tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen hinnat ovat jopa % pienemmät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Porin tyhjennyshintojen on arvioitu olevan välillä 6,80 7,25 (sis. alv) ja niitä on lausunnossa verrattu Tampereen ja Kuopion hintoihin. Lisäksi lausunnossa tuodaan esille seikka, että Porissa nykytilanne kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei täytä jätelain kohtaa, jossa jäte edellytetään toimitettavaksi kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Lausunnon lopuksi todetaan kuitenkin, että johtokunnan mielestä yhteistyöalueella voidaan säilyttää kiinteistön haltijan jätteenkuljetusjärjestelmä. Lisäksi lausunnossa todetaan, että ympäristölautakunnan ja jätelautakunnan tulee valvoa kuljetusyrityksiä ja jätelain noudattamista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toisin kuin johtokunnan lausunnossa todetaan, Motiva ei ole tehnyt selvitystä, jonka mukaan päästöt vähenisivät % kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tieto perustunee useista eri selvityksistä tulleisiin tietoihin. Vuonna 2007 Motiva on ollut mukana tekemässä selvitystä (INTERACTION toimenpideselvitys - Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden parantaminen), jossa polttoaineen kulutuksen oli laskettu vähenevän 14 % kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Esimerkiksi Oulun seudulla tehdyssä selvityksessä päästöt vähenisivät kunnan järjestämään kuljetukseen siirryttäessä vastaavasti 14 %.

7 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Jätehuollon valvontaviranomaisten lausunnot Eurajoen ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan mm., että nykyinen järjestelmä on jätehuollon valvonnan kannalta toimiva. Kuljetusjärjestelmän valinnassa on lautakunnan mielestä huomioitava jätelain 37 :ssä mainitut edellytykset jätteenkuljetuksesta, kuten palvelujen saatavuus alueella sekä jätteenkuljetuksesta ympäristölle aiheutuvien haittojen minimointi. Merikarvian ympäristölautakunnan mukaan uuden jätelain mahdollistama jätehuollon seuranta ja valvonta tulee helpottumaan jätelautakunnan ylläpitämän rekisterin ansiosta. Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vahvuutena nähdään mahdollisuus tehdä jätelain puitteissa mahdollisimman räätälöityjä sopimuksia suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Nakkilan ympäristösihteerin lausunnossa todetaan mm., että kiinteistön haltija voi sovittaa jätehuoltopalvelut omiin tarpeisiinsa ja tilata lisäpalveluna esimerkiksi hyötyjätteiden erilliskeräämisen. Jätteenkuljetuksen palvelutaso arvioidaan Nakkilassa hyväksi. Porin ympäristölautakunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Tehokkaasta syntypaikkalajittelusta johtuen Porin kaupungin alueella tuotettujen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste on erittäin korkea. Osasyynä on myös se, että kuljetusyritykset ovat kehittäneet omaa toimintaansa siten, että kerätystä sekajätteestä on saatu murskauksen, lajittelun ja seulonnan avulla erotetuksi materiaaleja sekä kierrätykseen että energiahyötykäyttöön (jätepolttoaineen valmistus lähialueen voimalaitoksille). Edellä mainituin toimin yhdyskuntajätteen Porin alueen hyödyntämisaste % on valtakunnan kärkeä johtuen korkeasta energiasisällön hyödyntämisasteesta (hyödynnettävästä jätteestä 2/3 hyödynnetään energiana ja 1/3 materiaaleina). Kaatopaikalle menevän jätteen määrä on romahtanut. Lisäksi lausunnossa tuodaan esille, ettei ympäristölautakunnalla valvovana viranomaisena ole ollut huomautettavaa alueella toimivien ammattimaisten jätteen kuljettajien toimintaan. Ulvilan ympäristölautakunnan mukaan ympäristönsuojelun näkökulmasta kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella on joitain etuja kiinteistönhaltijan järjestämään jätehuoltoon verrattuna. Tällaisia etuja ovat jätehuollon laillisuusvalvonnan helpompi toteuttaminen, sekä joillain asuinalueilla raskaan ajoneuvokaluston liikenteen väheneminen. Kokonaisuutta tarkastellen lautakunta toteaa nykyisen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen toimineen vuosien ajan Ulvilassa hyvin. Nykyisellä käytännöllä on runsaasti etuja, kuten jätteenkuljetuksen kiinteistökohtaisten lisäpalveluiden hyvä saatavuus. Ympäristölautakunta puoltaa em. järjestelmällä jatkamista. Samalla ympäristölautakunta lausuu, että seudullisen jätelautakunnan tulee huolehtia siitä, että koko jätehuollon ketjun tulee noudattaa voimassa olevia jätelain säännöksiä. Muut lausunnot ja mielipiteet Muita lausuntoja ja mielipiteitä on toimitettu kuulemisaikana yhteensä 16 kappaletta. Mielipiteensä ovat esittäneet seuraavat tahot: AKT SKAL, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Jätelaitosyhdistys ry Ympäristöyritysten liitto Satakunnan Yrittäjät Satakunnan kauppakamari MTK Lassila-Tikanoja Oyj Merikarvian Jätehuolto Oy Veikko Lehti Oy Porin kiinteistönomistajain keskusjärjestö ry

8 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Satakunnan Isännöitsijäyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Heli Räty Leena Sjögren Kauko Kivilehto Kiinteistönomistajia edustavat tahot ovat kaikki olleet nykyisen kuljetusjärjestelmän kannalla. Satakunnan kauppakamarin lausunnossa todetaan, että yhteistoiminta-alueella on saavutettu hyviä tuloksia jätteiden vähentämisessä ja kierrätyksessä. Kauppakamari ei näe syytä luopua nykyisestä jätteenkuljetusjärjestelmästä. Alueella toimivat, lausunnon jättäneet jätteenkuljetusyritykset kannattavat kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Samalla kannalla ovat Ympäristöyritysten liitto, AKT ja SKAL. Jätelaitosyhdistys on lausunnossaan tuonut esille sen seikan, että Porin kaupungin alueella kunnan vastuulla olevaa yhdyskuntajätettä kuljetetaan nykyisessä järjestelmässä suuria määriä muualle kuin Porin Jätehuolto -liikelaitoksen jätehuoltoon. Lausunnossa todetaan mm., että tarjolla ei ole jätelain 37 :n momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti, kun jätettä viedään suurelta osin muualle kuin kunnalliseen jätehuoltoon. Tämän Jätelaitosyhdistyksen lausunnossaan esille tuoman seikan osalta voidaan todeta, ettei jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa ole toistaiseksi tehty päätöstä jätteiden toimituspaikan määräämiseksi. Jätelain 35 :n 3 momentissa todetaan: Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Kyseessä olevan jätelain kohdan tulee täyttyä sekä kunnan että kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, joten sen ei voi katsoa vaikuttavan tässä vaiheessa itse kuljetusjärjestelmän valintapäätökseen. Jätelautakunnan tulee joka tapauksessa käsitellä jätteen vastaanotto- tai käsittelypaikan määräämistä koskeva asia mahdollisimman pian. Tämä seikka on tuotu esille mm. osassa kuntien lausuntoja. Jätelain 37 :n mukaisten edellytysten arviointi kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta Kotitalouksien asema Alueella toimii yksitoista kiinteitä yhdyskuntajätteitä kuljettavaa yritystä. Jokaisessa toimialueen kunnassa yrityksiä on 2-5. Selvityksessä ei ole tullut tietoon alueita, joissa kiinteistöille ei olisi tarjolla jätteenkuljetuspalveluita. Joillain harvaan asutuilla alueilla saattaa olla vaikeuksia saada kiinteistökohtaisia lisäpalveluita. Kuljetuspalveluja voidaan todeta olevan tarjolla kattavasti koko jätelautakunnan toimialueella. Kiinteistöliiton selvityksen (Indeksitalo 2012) mukaan asuinkerrostalon jätehuoltokustannukset olivat syksyllä 2012 Porissa 0,16 /m 2 /kk, mikä on sama kuin selvityksessä mukana olleen 38 suomalaisen kaupungin keskiarvo. 240 litran sekajäte astian tyhjennysmaksu (alv 24 %) vaihtelee Porissa tällä hetkellä hieman 7 euron molemmin puolin. Jätelaitosyhdistyksen 2011 tekemän selvityksen (Tietoa kuntien jätehuollosta 2011, mukana 189 kuntaa) mukaan kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskimääräinen tyhjennysmaksu on 8,07 ja kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä 6,51. Näihin keskimääräisiin hintoihin verrattuna tyhjennysmaksu Porissa on hyvin kilpailukykyinen, kun lisäksi otetaan huomioon, että ko. kyselyn jälkeen jätevero on noussut 40 eurosta 50 eroon tonnilta ja arvonlisävero on noussut. Lisäksi yleinen hintataso on noussut kyselyn jälkeisen kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä esim. Raumalla, jossa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, 240 litran astian tyhjennysmaksu on 6,57. Tähän sisältyy myös ekomaksulla katettavat palvelut. Kiinteistöllä, jolta jätteet noudetaan kahden viikon vä-

9 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) lein ja astiankokona on 240 litraa, ero Porin ja Rauman välillä on suunnilleen seuraavanlainen: Rauma 170,80 /vuosi, Pori 198,30 /vuosi (sis. ekomaksun 16,26 ). Yleisesti jätteenkuljetuksen palvelutaso alueella on hyvä ja jätteenkuljetukset toimivat hyvin. Kiinteistöillä on pääsääntöisesti hyvä mahdollisuus kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin, mm. hyötyjätteiden erilliskeräämiseen lisäpalveluna. Harvaan asutuilla alueilla saattaa esiintyä vaikeuksia saada lisäpalveluita. Kotitalouksilla on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa. Kuntien, viranomaisten ja jätelaitoksen toiminta Edellytys kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on, että jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa sekä tukee jätehuollon alueellista kehittämistä. a. Jätehuoltoviranomaisen mahdollisuudet seurata ja valvoa jätehuollon käytännön toteutumista Jätehuollon seurannan työkaluna tulevaisuudessa on jätelain edellyttämä jätteenkuljetusten seurantarekisteri. Sen avulla pystytään seuraamaan jätehuoltomääräysten toteutumista, kiinteistöjen kuulumista jätteenkuljetuksen piiriin sekä jätteenkuljetusten tasapuolisuutta ja kattavuutta. Jätteen kuljettajien on annettava vähintään vuosittain tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä tieto jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kuljettajan on lisäksi annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Mikäli jätteenkuljetusrekisteri on kattava ja kuljetustiedot päivittyvät helposti, sillä onko alueella kunnan kilpailuttama vai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, ei ole suurta merkitystä valvonnan kannalta. Jätelaki edellyttää jätteenkuljettajia luovuttamaan jätteenkuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle kummassakin järjestelmässä. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa asiakkaiden seuranta on hieman hankalampaa, sillä asiakkaiden vaihtaessa kuljetusyritystä tieto vaihdoksesta ei päivity kuljetusrekisteriin, vaan tulee viiveellä. Kiinteistöltä perittävien jätteenkäsittelymaksujen määräytymisen ja hintojen kohtuullisuuden seuranta on helpompaa kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä. Tosin Porin seudulla ei hintojen seurannassa ole havaittu ongelmia. Muun muassa kerättäessä hintatietoja valtakunnallisia kyselyitä varten pyydetyt tiedot on saatu kuljetusyrityksiltä. b. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuus seurata ja valvoa jätehuoltoa Ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet seurata ja valvoa jätehuoltoa ja sen sujuvuutta alueella ovat olleet rajoitettuja. Jätteenkuljetusyritysten ilmoittamien asiakastietojen ja olemassa olevien kiinteistötietojen vertailu on koettu vaikeaksi. Samoin jätehuoltomääräysten noudattamisen laajamittaisempi seuranta on ollut hankalaa. Perustettavan jätteenkuljetusrekisterin myötä valvonta saa uusia työkaluja käyttöönsä. Kuljetusjärjestelmäpäätöksestä riippumatta valvonnan mahdollisuudet ovat siis paranemassa. c. Jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutus kunnan jätelaitoksen käsittelyjärjestelmään ja sen kehittämiseen Kuljetusjärjestelmä ei vaikuta kaatopaikkojen toimintaan, koska myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta määrää jätteen käsittelypaikasta. Tällä hetkellä jätteet ohjautuvat suurimmaksi osaksi kunnan järjestelmän ulkopuolelle. Käsittelypaikasta määrääminen on kuljetusjärjestelmästä erillään tehtävä päätös.

10 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä vähenee merkittävästi jätteenkuljetusjärjestelmästä riippumatta, kun vuonna 2016 voimaan tulee orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Lähitulevaisuudessa jätteet ohjautuvat energiana tai materiaalina hyödynnettäväksi kaatopaikan sijaan. Kuljetusjärjestelmästä riippumatta Porin Jätehuolto -liikelaitoksella on mahdollisuus kehittää jätteenkäsittelyjärjestelmäänsä. Ympäristö Jäteastioiden tyhjennysvälit on määrätty jätehuoltomääräyksissä. Ne vaihtelevat 1-8 viikon välillä riippuen jätelajista ja siitä lajitellaanko biojäte kiinteistöllä erikseen. Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan pääosin hyvin, koska osa jätteenkuljetusyrityksistä ei pidennä tyhjennysväliä, ennen kuin asiakas on tehnyt sitä ilmoituksen kuntaan. Ilmoituksia tyhjennysvälien pidentämisestä saadaan ainakin Porin osalta säännöllisesti, mikä kuvastaa asukkaiden halukkuutta lajitella syntyvät jätteet ja minimoida sekajätteen määrää. Ympäristöviranomaisten näkemyksen mukaan roskaantumistapauksilla ei läheskään aina ole yhteyttä kiinteistön jätehuoltoon liittymättömyyteen. Roskaamisissa on usein kyse mm. rakennusjätteestä tai muusta suurikokoisesta jätteestä, joka ei sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan laitettavaksi. Ympäristöviranomaisten kokemusten mukaan roskaaminen on pysynyt samalla tasolla tai vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Jätteenkuljetuksen aiheuttamat vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä liikenteen aiheuttamia. Jätelautakunnan toimialueella ei ole tehty tarkastelua siitä, miten jätteenkuljetusjärjestelmä vaikuttaisi kuljetusten aiheuttamiin päästöihin eri järjestelmissä. Oulun seudulla vuonna 2008 tehdyssä tarkastelussa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjen arvioitiin olevan noin 14 % kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjä pienemmät. Päästöjen väheneminen johtuu suoraan kuljetussuoritteen vähenemisestä. Oulussa tehdyn selvityksen mukaan liikenteen kokonaispäästöissä vähenemä olisi 0,1-0,5 % päästötyypistä riippuen. Verrattaessa jätteenkuljetuksen päästöjä liikenteen kokonaispäästöihin, jätteenkuljetuksen osuus siitä on pieni. Kiinteistön haltijan järjestämän ja kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen ympäristövaikutukset eivät todeta rasittavan ympäristöä kohtuuttomasti. Lainsäädäntöä noudatettaessa ja jätteiden päätyessä asianmukaiseen käsittelyyn, ei kuljetusjärjestelmän valinnalla arvion mukaan ole muita merkittäviä eroja ympäristövaikutusten osalta. Yritysten asema Jätteenkuljetusjärjestelmää koskevalla päätöksellä saattaa olla huomattavia vaikutuksia nykyisin jätteenkuljetusalalla toimiviin yrityksiin sekä alalle pyrkiviin yrityksiin. Koska kunnan vastuulle eivät kuulu yritystoiminnassa syntyvät jätteet, ei kuljetusjärjestelmän valinnalla ole olennaisia vaikutuksia muiden yritysten jätehuoltoon. Jätteenkuljetusyritysten ja niiden etujärjestöjen arvioiden mukaan kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus heikentää yritysten elinkelpoisuutta merkittävästi. Yritysten tekemien investointien pelätään vaarantuvan. J Jätteenkuljetusyritysten näkemyksen mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus luo epävarmuutta työsuhteisiin, kun työsuhteet muuttuvat urakkakilpailutusten myötä määräaikaisiksi. Kuljetusyritysten lausunnoissa esitetään, että kunnallistamisen yhteydessä Porin Jätehuolto liikelaitos rakentaisi päällekkäisen organisaation jo yrityksissä olevan henkilöstön kanssa (suunnittelijat, ajojärjestelijät, laskuttajat yms.). Porin seudun alhaisten maksujen nähdään kuvaavan alueella toimivaa tervettä markkinataloutta. Lausunnoissa mainitaan mm. Innolink Oy:n 2011 tekemä selvitys, jossa omakotitalossa jätteenkuljetuksen vuosihinnat ovat olleet hieman pienemmät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (173,32 /189,62 ), mutta kerros- ja rivitaloissa tulos on ollut asuntoa kohti toisin päin (95,54 /88,53 ). Kiinteistön haltijan järjestämän jätteen-

11 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) kuljetuksen etuna nähdään, että se kannustaa yrityksiä investoimaan ja luomaan kasvua uudelle teollisuuden alalle. Satakunnan Yrittäjien lausunnossa on tuotu esille mm. seuraavia vaikutuksia yritystoiminnalle: - Kunnan mallissa sopimus tehdään useiksi vuosiksi vain yhden tai muutamien yritysten kanssa, mikä johtaa lopulta markkinoiden keskittymiseen. Tämän taas arvioidaan nostavan hintoja, huonontavan palvelun laatua ja vähentävän investointeja. - Kilpailutusten arvioidaan suosivan suurempia yrityksiä, sillä kilpailutettavien kokonaisuuksien katsotaan olevan usein liian suuria pienille yrityksille. - Kiinnostuksen ja taloudellisten edellytysten teknologian kehittämiseen katsotaan loppuvan kunnan kilpailuttamassa mallissa. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen haitallisia vaikutuksia kuljetusyritysten toimintaan on eri puolella Suomea pyritty vähentämään siten, että urakkasopimukset ovat riittävän pitkiä (yleisesti viisi vuotta), jotta yritykset pystyvät uusimaan kuljetuskalustoaan. Lisäksi urakka-alueet pyritään määrittelemään riittävän pieniksi, että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Jätelain 37 :n 3 momentin mukaisesti jätelautakunta seuraa ja valvoo päätöksen täytäntöönpanoa ja edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsittelee jätteenkuljetusta koskevan asian uudelleen. Jätelain 37 :n edellytysten täyttyminen, tiivistelmä 1. Jätelain 35 2 momentin säädetyt edellytykset täyttyvät: tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Porin jätelautakunnan toiminta-alueella kuljetuspalveluja on tarjolla kaikilla alueilla ja kiinteistöillä on mahdollisuus jätteenkuljetuksen kilpailuttamiseen. Tyhjennysmaksut on kiinteistöille kohtuullisia niin kerros- ja rivitaloissa kuin omakotitaloissakin. Jätteenkuljetuksen palvelutaso alueella on hyvä. 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon seuranta ja valvonta on jossain määrin työläämpää kuin kunnan järjestämässä. Uutena työkaluna tuleva jätteenkuljetusrekisteri parantaa kuitenkin seurannan ja valvonnan mahdollisuuksia merkittävästi nykytilanteeseen nähden. Jätehuoltoa pystytään jatkossakin kehittämään jätteenkuljetuksen järjestämistavasta riippumatta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskitetty kilpailutus parantaa kuljetusten logistiikkaa, vähentää päästöjä ja päällekkäisiä reittejä varsinkin taajaan asutuilla alueilla. Vähennykset eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, että niiden perusteella voitaisiin todeta kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta aiheutuvan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

12 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kotitalouksien asema - kotitalouksien on mahdollista valita haluamansa palveluntuottaja ja vaihtaa sitä tarvittaessa - jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat edulliset mm. olemassa olevasta yritysten välisestä kilpailusta johtuen - yksittäinen kiinteistönhaltija voi halutessaan hankkia korkeampitasoista palvelua, esim. kiinteistökohtaisia lajitteluastioita hyötyjakeille, vaikka jätehuoltomääräykset eivät tätä edellyttäisikään Yritysten toiminta - Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus takaa Porin jätelautakunnan toiminta-alueella nykyisin toimivien jätteenkuljetusyritysten toiminnan jatkumisen ennallaan sekä säilyttää yritysten työntekijöiden aseman - kuljetusjärjestelmäpäätöksellä ei ole vaikutusta yritysten jätehuollon järjestämiseen, koska yritystoiminnan jätteet eivät kuulu kunnan vastuulle Viranomaisten toiminta - Valvonta on jonkin verran työläämpää kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, mutta jätteenkuljetusrekisteristä saadaan jätehuollon valvontaa uusi työkalu, mikä helpottaa jätehuoltomääräysten noudattamisen ja liittyneiden seurantaa. Alueellista jätelautakuntaa koskevan sopimuksen ja johtosäännön mukaan päätöksenteko :n mukaista kunnan järjestämää tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevassa asiassa edellyttää ao. kunnan hyväksyntää. Kaikilta sopimusosapuolilta on saatu asiassa lausunnot. Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätös on voimassa toistaiseksi. Lautakunta seuraa ja valvoo päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä ja käsittelee jätteenkuljetusta koskevan asian tarvittaessa. Jätelain 35 :n 4 momentin mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Porin voimaantulleissa jätehuoltomääräyksissä 15 :n 2 momentissa todetaan: Liittymisvelvollisuus järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee koko kaupungin aluetta. Saaristossa sijaitsevien kiinteistöjen ja kiinteistöjen, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä ei tarvitse liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tällaisia jätteenkuljetusjärjestelmän ulkopuolisia alueita ei ole enää muissa jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Koko toiminta-alueen osalta olisi tarkoituksenmukaista noudattaa samanlaista linjaa. Asiasta tehdään päätös syyskaudella uudistettavien jätehuoltomääräysten yhteydessä. Jätteenkuljetuksia koskevaa tarkastelua tehtäessä on havaittu, ettei sako- ja umpikaivolietteiden osalta ole saatavilla vastaavia tietoja yrittäjiltä ja viranomaisilta kuin kiinteistä yhdyskuntajätteistä. Tämän johdosta lietteiden osalta ei ole pystytty tarkastelua tekemään siten, että voitaisiin todeta jätelain 37 :n edellytysten täyttyvän. Niiden osalta kuljetusjärjestelmästä on tarpeen tehdä erillinen päätös tyhjennyksiä ja kuljetuksia koskevan kartoituksen jälkeen.

13 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Jätehuollon suunnittelijan päätösehdotus Edellä esitetyn tarkastelun perusteella jätelain 37 :n mukaiset edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät, joten jätteenkuljetuksen järjestämiselle kiinteistönhaltijan järjestämänä ei ole estettä. Jätelautakunta päättää, että koko sen toimialueella jätteenkuljetukset jatkuvat kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Sako- ja umpikaivolietteiden osalta ei tässä vaiheessa ole pystytty tekemään riittävän kattavaa selvitystä, jotta voitaisiin ottaa kantaa jätelain 37 :n mukaisten edellytysten täyttymiseen. Niiden osalta jatketaan nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta toistaiseksi. Sakokaivo- ja umpikaivolietteiden osalta tehdään erillinen selvitys, jonka jälkeen jätelautakunta tarkastelee jätelain edellytysten täyttymistä niiden osalta ja tekee asiassa päätöksen. Sovelletut säännökset Jätelaki Lisätietojen antaja Jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen, puh Täytäntöönpano Porin seudun jätelautakunnan sopimuskunnat Käsittely kokouksessa Keskustelun kuluessa Marko Järvinen ehdotti, että siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Jätelautakunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Ote Porin jätelautakunnan pöytäkirjasta 2/ (14) Valitusosoitus :n 16 osalta Valitusoikeus ja valitusperuste Jätelautakunnan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallintooikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä sopijakunta ja sopijakuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, jätelautakunta on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kaupungin jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjelmän sisältö Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallintooikeudelle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen: PL 32 Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu TURKU Vaihde: Kirjaamo: Faksi: Sähköposti:

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Turun seudulla Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä TSJ:n toimialueella viidessä kunnassa (Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Raisio) ja osittain kahdessa

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain Kiinteistö Lokakuu VIESTI 3/2013 MATTI HEINONEN Toiminnantarkastus taloyhtiössä s. 9 Kunnallinen jätteenkuljetuksen kilpailutus ei ole halvempi s. 3 JUKKA KERO Hämeenlinna kallein kaupunki s. 3 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot