SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA"

Transkriptio

1 SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja muualla Lohjan kaupungin alueella sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Lohjan kaupunki valmistelee päätöksentekoa varten esitystä jätteenkuljetusjärjestelmän yhdenmukaistamiseksi Jätelain 10 :n mukaiseksi kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi. Lohjan kaupunki antaa mahdollisuuden mielipiteen ilmaisemiseen asiasta järjestämällä Kuntalain 29 :n ja hallintolain 41 :n perusteella kuulemismenettelyn välisenä aikana. Jätteenkuljetusjärjestelmän yhdenmukaistamiseen liittyvän valmistelun perusteena on kaupunginhallituksen kokouksen sisältämät perustelut. JÄTELAIN 10 Kunnan on järjestettävä joko omana toimintanaan taikka muuta yhteisöä tai yksityistä yrittäjää käyttäen asumisessa syntyneen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneen muun jätteen kuin ongelmajätteen kuljetus (kunnan järjestämä jätteenkuljetus)". Jätelain 10 :n 2 momentin mukaan "jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa tai sen osassa kunnan päätöksellä ja tarkemmin määräämillä ehdoilla myös siten, että jätteen haltija sopii siitä kuljetuksen suorittavan kanssa (sopimusperusteinen jätteenkuljetus)" JÄRJESTELY Kuntaliitosta valmisteleva ohjausryhmä Lohjan kaupungissa jätehuollossa toistaiseksi jatketaan erilaisilla kuljetusjärjestelmillä muun Lohjan ja entisen Sammatin kunnan alueella KUVAUS NYKYJÄRJESTELMISTÄ Kaupunginhallitus Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan vahvistama taksa jätteenkeräyksestä ja -kuljetuksesta jää voimaan alkaen lakkaavan Sammatin kunnan alueella Entinen Lohjan kaupungin alue: - sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä (KV ja KV ) - rinnalla kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena jätepistejärjestelmä vapaa-ajan asunnoille

2 - jätepistejärjestelmän asiakkaina myös ne vakituisessa asumisessa olevat kiinteistöt, joilla ei ole kuljetussopimusta jätteenkuljetusyrityksen kanssa ja, joiden jätehuollon järjestämisvastuu on viime kädessä kunnalla Sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä: - kiinteistöt tekevät itse sopimukset valitsemansa kuljetusyrityksen kanssa - kuljetusyritysten tulee olla Uudenmaan ympäristökeskuksen rekisteröimiä jätteenkuljetusyrityksiä - kuljetusyritys laskuttaa kiinteistöltä asiakkaan kanssa sopimansa maksun, joka sisältää sekä jätteenkuljetuksen että jätteenkäsittelyn aiheuttamat kustannukset - kuljetusyritykset ajavat samoilla alueilla, joka aiheuttaa ympäristökuormitusta - kiinteistön jäteastian harvennettu tyhjennysväli edellyttää kiinteistön hakemusta kaupunkiin, päätöstä kaupungissa, kiinteistön ilmoitusta päätöksestä urakoitsijalle Kiinteistöt, joilla ei ole sopimusta kuljetusyrityksen kanssa, ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä: - kiinteistö yhteiskeräyspisteen asiakas ilman sopimussuhdetta - tieto kiinteistöjen jätehuollon sopimustilanteesta edellyttää jätteenkuljetusyrityksiltä säännöllistä asiakastietojen antamista (kaikki jätteenkuljetusyritykset eivät ole toimittaneet asiakastietojaan) - Lohjan kaupungin puolesta kuntien omistama jäteyhtiö Rosk n Roll Oy Ab ylläpitää jätepistejärjestelmää - Rosk n Roll Oy kilpailuttanut jätepisteiden tyhjennysurakoitsijan - Rosk n Roll Oy laskuttaa kiinteistöjä, joilla ei ole sopimusperusteista jätteenkuljetusta - jätepistemaksu sisältää sekä kuljetuksen, käsittelyn sekä jätepisteiden ylläpitoon että laskutukseen liittyvät kustannukset - Rosk n Roll Oy Ab ylläpitää asiakasrekisteriä laskutusta ja valvontaa varten - asiakasrekisterin tietoja päivitetään vuosittain kaupungin kiinteistörekisteritiedoilla sekä väestörekisteristä tilatuilla väestötiedoilla - asiakasrekisterinpito on suuritöinen ja sen oikeellisuus ja ajantasaisuus on riippuvainen kuljetusyritysten tiedonannon säännöllisyydestä Entinen Sammatin alue: - kunnan järjestämä jätteenkuljetus - Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päättänyt jätteenkuljetukseen liittyvistä jätehuoltomääräyksistä, taksasta ja maksuista saakka - Rosk n Roll Oy Ab vastaa jätteiden kuljetusten kilpailuttamisen käytännön hoitamisesta ja asiakaspalvelusta Kaikki kiinteistöt: - kuljetusyritys Rosk n Roll Oy Ab:n toimesta kilpailuttama jätteenkuljetusurakoitsija - tyhjennykset kiinteistökohtaisia, kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden tyhjennyksiä tai yhteiskeräyspisteiden tyhjennyksiä

3 - kuljetusyrityksen sopimus on voimassa saakka - ajoreitit on optimoitu, eikä päällekkäistä ajoa samalla alueella synny - ajoreittien optimoinnilla vaikutusta kuljetusmaksun perusteena oleviin ajokustannuksiin alentavasti - ajoreittien optimoinnilla ympäristönäkökulmasta ympäristökuormitus on pienempi - kiinteistöjen jätemaksun laskuttaa Rosk n Roll Oy Ab - maksuunpanoluettelo hyväksytty jätelautakunnassa saakka ja jälkeen Lohjan kaupungissa - kiinteistöjen jätemaksu sisältää sekä jätteenkuljetuksen että jätteenkäsittelyn - jätteenkäsittelyn osuus maksussa perustuu käsittelyyn toimitettuun kokonaisjätemäärään, joka kertoimilla kohdennetaan taksan eri astiatyypeille - Rosk n Roll Oy ylläpitää jätelautakunnan asiakasrekisteriä, jonka tiedot saadaan valtakunnallisista kiinteistö- ja väestötietorekistereistä sekä asiakkaiden kanssa sovituista tyhjennysväleistä Koko Lohjan alueella jälkeen: - Lohjan kaupunki tekee viranomaispäätökset maksuunpanoluetteloista, jätehuollon tyhjennysvälien harvennuksista, maksumuistutuksista, käyttämättömyysilmoituksista ja jätepisteiden väärinkäyttömaksuista. ROSK N ROLL OY JA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Länsi-Uudenmaan kunnat ovat pääomistajana (99,2 %) Rosk n Roll Oy Ab:ssä. Lohjan kaupungin omistusosuus yhtiössä on 27,3 %. Yhtiö on perustettu huolehtimaan kuntien puolesta jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Länsi-Uudenmaan kunnat, Lohjaa, Karkkilaa ja Karjalohjaa lukuun ottamatta perustivat yhteisen viranomaiselimen Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan huolehtimaan kuntien puolesta jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätelautakunnan kustannukset katetaan jätemaksuin. Lohjan kaupungissa jätehuollon järjestämiseen liittyvistä viranomaistehtävistä huolehtii kaupunkisuunnittelukeskuksen hallinto, jonka kustannukset rahoitetaan verovaroin. KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS YHDENMUKAISENA KOKO LOHJAN KAUPUNGIN ALUEELLA Kuljetusjärjestelmän muuttaminen koko kaupungin osalta kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi mahdollistaa asumisessa syntyvän jätehuollon hallitun organisoinnin. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen etuja ovat seuraavat: - ajoreittien suunnittelu mahdollistaa ympäristökuormituksen vähentämisen

4 - yhden järjestelmän optimoitu ajoreittien suunnittelu vähentää ajomatkoja ja alentaa siten kuljetuksen kustannuksia - kuljetusurakoiden kilpailuttaminen useammassa alueessa luo eri suuruisille kuljetusurakoitsijoille mahdollisuuden onnistua tarjouksessaan. - kunnan järjestämässä kuljetuksessa asiakkaan valittavaksi jää kiinteistökohtainen, useamman kiinteistön yhteinen jätteenkeräys (kimppa) tai jätepiste haja-asutusalueella - asiakkaalla on mahdollisuus jätehuoltomääräysten puitteissa vaikuttaa kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennysväliin - haja-asutusalueiden jätepisteverkostot ovat rakennettavissa hallitusti siten, että jätteenkeräyspiste vastaa asiakkaiden määrää. - jätemaksuilla katetaan jätteenkuljetuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, jätteenkäsittelystä sekä järjestelmän hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset - kunnan vahvistama jätemaksu on jäteastian kokoon perustuva eikä kiinteistön sijainti taajama- tai haja-asutusalueella vaikuta maksun suuruuteen. - jätehuollon valvonnan ja laskutuksen rekisterin hallinnointi perustuu yhden toimijan tietoihin. Päätös kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta Lohjan kaupungissa mahdollistaa Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan ja siihen liittyvän sopimuksen uudelleen käsittelyyn ottamisen ja liittymisen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan, jolloin Lohjan kaupungin hallinnollinen jätehuoltotyö vähenee merkittävästi. Kuljetusjärjestelmän muutos edellyttää kilpailuttamisen suunnittelua ja kilpailuttamista. Kunnan järjestämä kiinteistökohtainen jätteenkuljetus voi astua voimaan aikaisintaan VAIHTOEHTONA SOPIMUSPERUSTEINEN KULJETUSJÄRJESTELMÄ Sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmä - etuna on asiakkaan mahdollisuus itse kilpailuttaa ja valita oma jätteenkuljetusyrityksensä sekä sopia jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastian tyhjennysvälistä - kiinteistöt voivat oman valintansa mukaan muodostaa yhteisiä jätteenkeräyspisteitä jätemääräysten mukaisesti - kukin kuljetusyritys tarjoaa palvelujaan koko kaupungin alueella - kuljetusyritysten hinnoittelu on yrityksen määrättävissä Koko kunnan kattava sopimusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan

5 MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT Kaupungin talousarvio v Lohjan kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta on poistettu jätehuollon määräraha euroa. Määrärahalla on katettu erillissopimuksella hankittujen palvelujen ja jätemaksuilla (ekomaksu ja jätepistemaksu) perittävien tuottojen erotus. Talousarvioehdotuksessa on lähdetty siitä, ettei jätehuolto aiheuta kustannuksia. Vaihtoehtoina on 1) voimassa olevien maksujen korottaminen siten, että tuloilla katetaan aiheutuvat menot tai 2) kuljetusjärjestelmän muuttaminen, jolloin on mahdollista hakea Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan jäsenyyttä ja liittyä muiden kuntien solmimaan sopimukseen. Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan kuuluvien kuntien jätehuollon kustannukset katetaan koko alueelta perittävillä jätemaksuilla siten, ettei kunnille aiheudu toiminnasta verorasitusta. Mikäli Lohjan kaupunki liittyisi muiden kuntien kanssa solmittuun alueellista jätehuollon yhteistyötä koskevaan sopimukseen, päättyisi Rosk n Roll Oy Ab:n ja Lohjan kaupungin välinen erillissopimus. Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan liittyminen siirtäisi Lohjan kaupungilta myös hallinnollisen viranomaistyön lautakunnan tehtäväksi. Jätehuoltomääräykset Lohjan kaupungin alueella on voimassa kahdet jätehuoltomääräykset omansa entisen Lohjan kaupungin alueella ja omansa entisen Sammatin kunnan alueella. Jätehuoltomääräykset tulee samoin yhdenmukaistaa. Kuljetusjärjestelmän valinnalla on vaikutusta jätehuoltomääräysten sisältöön. Jätehuoltomääräysten yhdenmukaistaminen on tehtävissä, kun kuljetusjärjestelmän yhdenmukaistamisesta on tehty päätös. KAUPUNGINHALLITUKSEN PERUSTELUOSAAN SISÄLTYNYT ESITYS VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUS Kaiken edellä olevan perusteella esitetään, että Lohjan kaupungin jätteenkuljetusjärjestelmä muutetaan kunnan järjestämäksi jätteenkuljetusjärjestelmäksi lukien. Kuntalain 29 mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Hallintolain 41 mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Koska

6 jätteenkuljetusjärjestelmän muutos koskettaa asukkaita ja kuljetusyrityksiä, on tarkoituksen mukaista toteuttaa kuntalain 29 mukainen tiedottaminen (asukkaat) ja hallintolain 41 :n mukainen vaikuttamismahdollisuuden varaaminen (kuljetusyritykset). Tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuuden varaaminen on tehtävissä siten, että nyt valmisteltu esitys kuljetusjärjestelmän muuttamisesta asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden ilmaisemista varten. Nähtävillä oloaikana saadut mielipiteet käsitellään ennen kuin esitys tuodaan lopulliseen päätöksentekoon. KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS Kaupunginhallitus päätti, 1) että suunnitelma jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamiseksi kunnan järjestämäksi jätteenkuljetusjärjestelmäksi lukien asetetaan nähtäville kuntalain 29 :n ja hallintolain 41 :n mukaista tiedottamista ja mielipiteiden kuulemista varten; 2) että suunnitelmasta ja saatavista mielipiteistä pyydetään teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot; ja 3) että esityksestä kaupunginvaltuustolle päätetään lausuntokierroksen jälkeen.

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot