1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin"

Transkriptio

1 Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011) nojalla Tässä tarkastelussa on arvioitu kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytyksiä, eli sitä, toteutuvatko kaikki jätelain 37 :ssä määritellyt edellytykset. Tämä tarkastelu koskee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia, joissa kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan jätehuoltoviranomainen (JL 23 ) eli Forssan kaupungin jätelautakunta. Tämä tarkastelu ja arviointi on tehty jätehuoltoviranomaisessa viranhaltijatyönä saatujen tietojen, lausuntojen ja kyselyvastausten sekä yhteydenottojen ja rekisteritietojen perusteella. Tarkastelu perustuu jätehuoltoviranomaisessa oleviin tietoihin. Tässä tarkastelussa ei vertailla Jätelain mahdollistamia kuljetusjärjestelmiä (kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) ja niiden etuja tai sitä, minkälaisia rakenteellisia tai teknisiä eroja kunnan järjestämällä ja markkinaehtoisesti toteutettavalla kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella on. Tässä tarkastelussa ei myöskään vertailla niitä seikkoja jotka liittyvät järjestelmän luonteeseen ja jotka lähtökohtaisesti ovat eri järjestelmässä erilaisia (palvelun hinnoittelu, kilpailuttamismahdollisuus, toimijoiden ja tietojen yhtenäisyys tms.) Tässä tarkastelussa oletetaan, että koska jätelaki mahdollistaa molempien järjestelmien käytön, on myös näille järjestelmille tyypillisten ominaisuuksien (mm. hintojen eroavaisuus, yhtenäinen hinnoittelu, toimijan valinta ym.) olemassaolo on ainakin yleisellä tasolla hyväksytetty. Tähän tarkasteluun ei ole otettu mukaan mielipiteitä, kyselyjä tai tutkimuksia, koska nämä eivät aina perustu objektiivisuuteen ja niissä voi näkyä tilaajan näkökulma. Tämä tarkastelu koskee kunnan vastuulla olevien yhdyskuntajätteiden kuljetuksia lukuun ottamatta sako- ja umpikaivolietteitä ja jätehuoltomääräysten perusteella erilliskerättäviä biojätteitä, joiden kuljetuksista on tehty lainvoimaiset päätökset jo aiemmin. Johdanto Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvän jätteen jätehuollon (JL 32 ). Kunnan on huolehdittava, että kunnallisella jätehuoltovastuulla olevan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistönhaltijan järjestämästä vastaanottopaikasta käsittelyyn (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 35 ). Jätehuollossa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla tasapuolisesti ja syrjimättömin ehdoin.

2 Kunnan on huolehdittava vastuullaan olevan jätteen kuljettamisesta kiinteistöiltä jätteen käsittelypaikkaan. Jätteiden kuljetukset voidaan jätelain mukaan hoitaa joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena (36 ) tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (37 ). Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta kilpailuttaa vastuulleen kuuluvan jätteen keräyksen ja kuljetuksen kiinteistöiltä käsittelypaikkaan ja kunta hyväksyy jätetaksan. Kunnan järjestämä kuljetusjärjestelmä on jätelain ensisijainen vaihtoehto kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetuksessa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ainoastaan kunta tai kunnan puolesta toimiva jätteenkuljettaja saa kuljettaa kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Kiinteistöjen asiakaspalvelun hoitaa osakassopimuksen mukaisesti kuntien omistama jäteyhtiö. Kunnan jätteenkuljetusten kilpailutuksessa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinta on toteutettava niin, että se mahdollistaa ja myös pienempien kuljetusliikkeiden osallistumisen tarjouskilpailuihin ja tukee yritysten mahdollisuutta toimia alueella. Jätelain 37 mukaan kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, (vanhan jätelain mukainen sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Päätös voidaan tehdä vain mikäli kaikki jätelain 37 :ssä säädetyt ehdot täyttyvät. Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltija kilpailuttaa jätteenkuljetukset ja sopii yrityksen kanssa kiinteistöittäsen jäteastian tyhjentämisestä. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön maksama tyhjennysmaksu perustuu kiinteistön ja jätteenkuljetusyrityksen väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Jätelain 37 ehtojen mukaisesti: 1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin 2. jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä eikä se saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 3. päätöksen vaikutukset tulee arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi, ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätelain perusteella kunta voi päättää kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöön ottamisesta jätelain 149 :n mukaisessa menettelyssä, vaikka kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyisivätkin. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen: Jätelain 35 :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistönhaltijan järjestämästä vastaanottopaikasta kiinteistökohtaisesti (kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on

3 järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on aina noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on aina toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Kunta (jätelautakunta) voi myös päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena. Tällaisia päätöksiä ei Loimi-Hämeen alueella mennessä ole tehty Kunnan jätehuoltopalveluja koskevat laatuvaatimukset: Jätelain 34 :n mukaan kunnan on jätehuollon järjestämisessä on huolehdittava siitä, että: 1) käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistökohtainen jätteenkuljetus 2) käytettävissä on riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja, jotka ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa 3) käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen 4) jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua 5) jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein Arvio jätelain 37 :ssä asetettujen edellytysten täyttymisestä: Tämä kuljetusjärjestelmätarkastelu on tehty koko jätelautakunnan toiminta-alueelta. Kappaleiden perässä on poikkeama maininnan perässä ne asiat, jotka vaikuttavat vain johonkin tai joihinkin kuntiin tai kunnan osaan. 1. Jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Jätehuoltoviranomaisen tietoon ei ole tullut tilanteita, jossa jälkeen jätteenkuljetuspalveluja ei olisi tarjonnan puuttuessa ollut saatavana. Viranomaisen tietoon on kuitenkin tullut tilanteita joissa jätteenkuljetusyrittäjä ei ole pystynyt ajamaan kiinteistölle asti (mm. tien kantavuus ja rakenne). Tällöin tilanne ei kuitenkaan ole ollut riippuvainen kuljetusjärjestelmästä vaan paikallisista olosuhteista. Alueen kuljetusyrittäjät ovat kirjallisesti ilmoittaneet huolehtivansa siitä, että palvelua tarjotaan kaikille alueilla ja kaikilla asukkaille kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

4 Kuljetusyrittäjät ovat kirjallisesti kertoneensa tarjoavansa monipuolisen palvelun lisäksi myös neuvontaa. Palveluaan yrittäjät ovat kertoneet markkinoivansa laajasti eri foorumeissa (tilaisuudet, lehdet, internet ym.). Hinnoittelu ja tasapuolisuus Vähintään kaksi yrittäjää joka kunnan alueelta on ilmoittanut jätehuoltoviranomaiselle tarjoamansa tyhjennyspalvelun hintatiedot sekä mm. sen, miten hinta jakaantuu ja mihin hinnoittelu perustuu. Saatujen ilmoitusten mukaan osa yrittäjistä käyttää yhden hinnan periaatetta (sama hinta kaikille) ja osa hinnoittelee palvelun sijainnin perusteella. Eri astiakoon hinnat vaihtelevat. Myös kiinteistöjen haltijoiden laskutusperusteet vaihtelevat yhden hinnan periaatteesta sijaintiin perustuvaan hinnoitteluun. Tämä on ominaista yritystoiminnalle jossa palvelua tarjoavat yritykset ovat itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia. Asiakas pystyy yleensä valitsemaan kuljetusyrittäjän ja useimmat asiakkaista ovat hintatietoisia. Hinnoittelumallit vastaavat myös kunnallisessa järjestelmässä käytössä olevaa taksaan perustuvaa hinnoittelutapaa (esim. Loimi-Hämeen alueella on voimassa kaikille yhtenäiset hintaluokat, kun taas Turun alueella taksojen ero perustuu myös etäisyyteen). Ilmoitetut hintatiedot ovat vaihdelleet välillä 2,47-19,20. Kun hintoja vertaillaan Jätelaitosyhdistyksen toimittamiin ja keräämiin keskivertohintoihin, voidaan hintoja pitää kohtuullisina. Tarkempi erittely hintatiedoista esitellään kokouksessa. Kaikki yrittäjät ilmoittivat noudattavansa jätehuoltomääräyksiä ja toimittavansa jätteet jätehuoltomääräyksissä osoitettuihin paikkoihin. Jätehuoltoviranomaisen tietoon ei ole tullut tilanteita, joissa olisi toimittu tarkoituksellisesti ja systemaattisesti jätehuoltomääräysten vastaisesti. Joidenkin kiinteistöjen, joiden jätehuolto on hoidettu yleensä kiinteistöltä kauempana olevalla jäteastialla tai jäteasemalla, asiakkaat ovat jätehuoltoviranomaiselle ilmoittaneet kuljettavansa yleensä vapaa-ajan asunnoillaan syntyneet jätteet kotiinsa, jätehuollon yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa on kuitenkin tahallisuuden sijaan yleensä ollut kyse tietämättömyydestä tai ymmärtämättömyydestä tai lievästä piittaamattomuudesta. Arvio vaatimusten täyttymisestä Palvelua voidaan katsoa olevan kattavasti ja luotettavasti tarjolla, sillä kaikissa alueen kunnissa liikennöi yrittäjien jätehuoltoviranomaiselle toimittamien tietojen, sekä jäteyhtiöltä saatujen tietojen perusteella vähintään kaksi yritystä. Myös alueen jätteenkuljettajat ovat jätehuoltoviranomaiselle kirjallisesti ilmoittaneet tarjoavansa palveluja koko alueelle kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Tarjotun palvelun voidaan katsoa olevan myös kohtuulista ja syrjimätöntä. Kaikissa alueen kunnissa toimii useampi yrittäjä ja yrittäjien hinnoittelemia tyhjennyspalveluja voidaan pitää kohtuullisina ja syrjimättöminä. Jätehuoltoviranomainen on pyytänyt (jätelaki 122 tiedonsaantioikeus) tätä päätöstä varten jätteenkuljetusyrityksiä toimittamaan asiakkailta veloitettavia voimassa olevia

5 hintatietoja kesäkuussa Kaikki alueen yrittäjät, kahta lukuun ottamatta, ovat toimittaneet pyydetyt hintatiedot.. Toimitetun tiedon perusteella voidaan kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa tarjolla olevan palvelun hintojen katsoa olevan kilpailukykyisiä ja kohtuullisia ja syrjimättömiä. Joidenkin yrittäjien tarjoaman palvelun hinnoitteluluokat perustuvat syntyviin kuljetusmatkoihin. Jätehuoltoviranomaisen saaman tiedon perusteella hinnoittelun erot eivät näissäkään tilanteissa ole kohtuuttomia eivätkä jätehuoltoviranomaisen saaman tiedon mukaan muun tarjonnan ohella niin merkittäviä, että asiakasryhmät olisivat näin perusteettomasti toisistaan poikkeavassa asemassa. Jätehuoltoviranomaisen saamien tietojen mukaan kaikki yrittäjät tarjoavat saman laatuisia palveluja kaikille asiakkailleen yhtenäisin ehdoin. 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä eikä se aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle Jätehuollon yleiseen toimivuuteen liittyy olennaisesti jätehuoltopalvelujen saatavuus ja joustavuus. Yrittäjät ovat jätehuoltoviranomaiselle ilmoittaneet, että neuvottelevat ja suunnittelevat tarvittaessa asiakkaiden kanssa asiakkaille sopivan yhteisen jäteastiaratkaisun. Yrittäjät ovat myös ilmoittaneet, että hankalissa tilanteissa he ovat valmiita etsimään asiakkaan kanssa yhdessä sopivan sijoituspaikan kiinteistöittäselle jäteastialla ja varmistamaan, että astia sijoitetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen paikkaan. Jätehuollon toimivuuteen liittyy olennaisesti myös järjestelmään liittymättömien kiinteistöjen määrä sekä tyhjennysvälien noudattaminen palvelun kokoaikainen tarjonta ja jätehuoltomääräysten noudattaminen. Alueen asiakkaat ovat liittyneet järjestelmään hyvin. Jätehuoltoviranomaisella on velvollisuus pitää rekisteriä liittyneistä kiinteistöistä. Jätehuoltoviranomaisen rekisteri vastaa rakenteeltaan ja sisällöltään jäteyhtiön rekisteriä, mutta koska rekisteri on alun perin toimitettu ja rakennettu yksittäisten kiinteistöjen tarkasteluun, vaatii rekisteriohjelmiston muuttaminen viranomaisvalvontatyöhön sopivaksi isoja muutostöitä ohjelmiston toimittajalta. Jäteyhtiö on toimittanut omia keräämiään rekisteritietoja kuntiin ja viranomaiseen. Jäteyhtiön rekisteritieto eroaa jätehuoltoviranomaisen rekisteritiedosta mm. jätteenkuljettajilta saatujen sopimustietojen määrässä, joita jätehuoltoviranomaisen rekisterissä on enemmän. Kaikki alueen jätteenkuljetusyrittäjät, yhtä toiminnastaan luopumassa olevaa yrittäjää lukuun ottamatta, ovat toimittaneet kaikki asiakastiedot jätehuoltoviranomaisen niitä pyytäessä. Jätehuoltoviranomaisen rekisterin teknisistä ominaisuuksista johtuen kaikkia rekisteriin syötettyjä tietoja ei saada heti vertailuun vaan osa tiedosta pitää ensin täsmäyttää. Määrävertailun perusteella voidaan kuitenkin todeta että liittymisaste on hyvä. Yrittäjien tekemien sopimusten ja jäteyhtiön Jätehuoltomääräysten 14 perusteella tekemän

6 liittämistyön perusteella voidaan jokaisen alueenkiinteistön olettaa kuuluvan vähintään yhteen kuljetusjärjestelmään, pois lukien ne kiinteistöt, jotka viranomainen on Jätelain 81 perusteella kohtuullistanut tai asuin- tai käyttökelvottomana poistanut rekisteristä. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimittaman tiedon mukaan alueen kiinteistöistä jopa 16 % kuuluu ns. kunnan paikkaavaan järjestelmään. Paikkaava järjestelmää on aktiivisesti ylläpidetty myös jälkeen ja paikkaavan järjestelmän ylläpidosta ja ylläpidon jatkamisesta on myös tehty lainvoimainen päätös Tällä hetkellä voimassaolevien jätehuoltomääräysten 14 mukaan kiinteistö liitetään paikkaavaan järjestelmään silloin, kun kiinteistö ei ole ilmoittanut tehneensä sopimusta ja/tai jätehuoltoviranomainen tai kuljetusyrittäjä ei ole Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle sopimustietoa vahvistanut. Tämän käytännön perusteella voidaan katsoa että tällä hetkellä alueen kaikki käytössä olevat kiinteistöt kuuluvat jätteenkuljetuksen piiriin, tai ne ovat saaneet tai ovat hakemassa Jätelain 81 mukaista poikkeamaa. Osa alueen asukkaista on järjestänyt jätehuoltonsa jätehuoltoviranomaisen saamien yhteydenottojen ja tekemien tiedustelujen (kesä 2014) ja neuvontapuhelujen mukaisesti vielä käyttämällä jäteaseman palveluja. Asukkaat ovet puhelimitse, kirjeitse ja toimittamissaan hakemuksissa ilmoittaneet, että syy siihen että asiakas ei ole järjestänyt jätehuoltoaan kiinteistöittäisesti ei ole ollut se, että palvelua ei olisi ollut tarjolla, vaan yleensä asukas on kokenut, että ei palvelua tarvitse. Syyksi tähän asukkaat ovat kertoneet mm. halun kuljettaa vapaa-ajan asunnolla syntyneet jätteet vakituisella asunnolle tai että jätettä syntyy niin vähän että jätehuoltoa ja jäteastiaa ei vähän käytössä olevalle kiinteistölle haluta ottaa. Kesällä 2014 jätehuoltoviranomaisessa työskennelleet projektityöntekijät tekivät erillisiä neuvontapuheluja kiinteistöille, jotka ovat järjestäneet jätehuoltonsa muutoin kuin kiinteistöittäisenä jätteenkuljetuksena. Näissä tilanteissa ei tullut esille sellaisia tilanteita joissa kukaan alueen yrittäjistä ei olisi suostunut jonkin alueen osalta tarjoamaan lainkaan kuljetuspalveluja. Kiinteistöt ovat yleisesti kertoneet valinneensa paikkaavan järjestelmän omaehtoisesti tai ne kertovat olevansa tietämättömiä siitä miten jätteenkuljetus alueella olisi pitänyt lain ja päätösten mukaisesti järjestää. Jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta yleinen toimivuus on helpompi varmistaa silloin kun toimijoita on vain yksi. Toimivuus voidaan myös varmistaa usean toimijan kesken mutta tämä vaatii kaikkine toimijoiden ja viranomaisen hyvää ja nopeaa yhteistyötä. Tällä hetkellä Loimi-Hämeen alueella yhteistyö yrittäjien ja viranomaisen välillä on hyvä ja luottamuksellista. Kunnille ja viranhaltijoille suunnatuissa lausuntopyynnöissä on korostettu jätteenkuljetuksen toimivuutta kunnan näkökulmasta. Lausunnoissa ei ole osoitettu sellaisia seikkoja joilla jätehuollon alueellista kehittämistä tai tämän hetkistä teknistä toimivuutta oltaisiin pidetty huonona. Poikkeuksena tästä on Akaan kaupungin alue, jossa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kertonut viranhaltijalausunnossaan, että alueella esiintyneiden roskaantumistapauksien yhteydessä on tullut esille joitakin tapauksia, joissa kiinteistö ei ole lainkaan liittynyt jätteenkuljetukseen. Asia on hoidettu ja korjaantunut viranhaltijan antamalla kehotuksella.

7 Jätehuollon alueellinen kehittäminen on paljolti kiinni lainsäädännöstä sekä alueellisista määräyksistä. Kuljetusyrittäjät ovat lausunnoissaan ja mm. osana jätepoliittista ohjelmatyötä kertoneet toimista, joilla ovat tulevaisuudessa valmiita omaa toimintaansa tehostamaan ja laatua parantamaan. Laatuvaatimusten suhteen useat yrittäjät ovat ilmoittaneet olevansa valmiita panostamaan mm. kalustoon tai polttoaineeseen. Mitään merkittäviä jo tehtyjä laadunparannustoimia ei lausunnoissa ole esitetty. Laadun parannus ja kehittäminen on myös sidoksissa paikallisiin määräyksiin. ohjeisiin ja strategioihin. Kunnan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä laatua voidaan parantaa kokonaisuutena kun taas kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa laatuparannukset rajoittuvat yksittäisin toimiin joissa toisaalta voidaan toimia ketterästi ja innovatiivisestikin (mm. biokaasu polttoaine) tarvittaessa. Kehittämistoimien ero johtuu siis enemmänkin kuljetusjärjestelmän ominaisuuksista kuin tahto- tai tavoitetilasta. Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa syntyy yleisesti normaalissa sekajätteenkeräilyssä enemmän ajoa ja päästöjä, kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kuljetusreitit on yleensä tehokkaasti suunniteltu ja optimoitu. Päästöjä syntyy erityisesti silloin kun yrittäjiä on paljon ja yksittäiset kohteet ovat hyvin kaukana. Liikenteen päästöjen osuus koko jätehuollon ympäristövaikutuksista on kuitenkin kohtuullisen pieni ja siihen vaikuttavat myös asutuksen tiheys, jäteaseman tai välivarastointipaikan sijainti sekä jäteauton tai kuljetusauton koko ja tyyppi (monilokeroautot). Kuljetusten ympäristövaikutuksia on tutkittu ja tarkasteltu usein eri tutkimuksin. Tulokset vaihtelevat hieman huomioiden se, kuka tutkimuksen on teettänyt. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen logistiikan voidaan lähes poikkeuksetta todeta olevan tehokkaampi. Tilanteessa, jossa tarjontaa tulee olla niin, että palvelua olisi tarjolla kohtuullisesti ja syrjimättömin ehdoin, ei voida välttyä tilanteelta jossa alueella liikennöiviä yrittäjiä on enemmän. Tätä puoltaa myös se, jos pyritään siihen että yrittäjät eivät muodosta monopoliasemaa, vaan kaikki alueen yrittäjät tarjoavat palvelua kaikille alueen asukkaille. Arvio vaatimusten täyttymisestä Jätehuoltoviranomaisen tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden mukaan tämän hetkinen jätehuolto olisi toimimatonta tai se ei edistäisi jätehuollon yleistä toimivuutta. Kuntien jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöstä antamiensa lausuntojen perusteella jätehuoltojärjestelyjä voidaan pitää toimivana myös kuntien näkökulmasta. Alueen jätteenkuljetusyrittäjät ovat sitoutuneet alueelliseen kehittämiseen osallistumalla kiitettävästi ja vapaaehtoisesti alueella toteutettuun jätepoliittiseen ohjelmatyöhön. Jätepoliittiseen ohjelmaan on kirjattu ne tavoitteet, johon alueellista jätehuoltoa halutaan kehitettävän. Yrittäjät ovat esittäneet myös toimenpiteitä, joilla alueellista jätehuoltoa ja jätehuollon toimivuutta voidaan paremmin ja tehokkaammin toteuttaa (mm. biopolttoaineet ja monilokeroautot) ja näin palvelua alueellisesti parannettua. Ympäristöterveysvalvontaviranomaisien tai kuntien ympäristönsuojeluviranomaisien antamissa lausunnoissa ei ole esitetty sellaisia jätteenkuljetusjärjestelmästä johtuvia

8 seikkoja, joiden perusteella tai joiden seurauksena olisi aiheutunut vaara terveydelle tai ympäristölle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta (entinen sopimusperusteinen jätteenkuljetus) voidaan pitää pitkäaikaisena ja vakiintuneena. Tällä hetkellä yrittäjiltä on saatu tietoja hyvin ja kuljetusta on tältä osin helppo seurata ja valvoa. Jätehuoltoviranomaisen saamien tietojen mukaan yrittäjät noudattavat jätehuoltomääräyksiä. 3. päätöksen vaikutukset tulee arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi, ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan Vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan: Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetus perustuu yksityisoikeudellisiin sopimuksiin eikä siinä lähtökohtaisesti ole kaikkia niitä instrumentteja joita kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on (esim. maksuvelvollisen oikeus tehdä maksumuistutus, maksun määrääminen taksasta poiketen). Toisaalta asukkailla on mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa ja ainakin lähtökohtaisesti myös kilpailutta yrittäjiä. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen haaste on, että yrittäjät joutuvat tarjoamaan palvelua myös silloin, kun asiakas jättää maksut maksamatta. Tämä tekee järjestelmästä huomattavasti työläämmän, sillä viime kädessä kotitalouksien jätteenkuljetusten saatavuuden varmistaminen kuuluu kunnalle ja paikkaavan keräysjärjestelmän toteuttamisen maksaa asiakas. Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksestä on pyydetty lausunnot myös alueen kunnilta. Kuntaliiton mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen tekee päätöksen kuljetusjärjestelmästä kuultuaan asianomaisia kuntia sekä kaikkia, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus. Päätöksenteko on viranomaistoimintaa ja jätehuoltoviranomainen ratkaisee asian itsenäisesti. Kuntien, jätelaitoksen ja muiden asianomaisten lausunnot eivät sido jätehuoltoviranomaista, mutta sen tulee päätöstä harkitessaan ottaa lausuntojen lakiperusteiset asiasisällöt huomioon. Jätehuoltoviranomaisen lautakuntasopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen kuntia on kuultava myös keskeisissä jätehuoltoa koskevissa ratkaisuissa ennen päätöksentekoa. Tämän päätöksen pohjaksi pyydetyissä lausunnoissa kaikki alueen kunnat ovat ilmoittaneet tahtotilakseen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamisen. Lausuntoja on perusteltu sillä, että järjestelmä on ollut kuntien näkökulmasta toimiva eikä kunnissa ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella kuljetusjärjestelmä tulisi vaihtaa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella ei jätehuoltoviranomaisen tietoon ole tullut kiinteistöjä, joiden palvelu olisi kokonaan evätty. Vaikutukset kuljetusyritysten asemaan: Jätteenkuljetusyritysten oman arvion mukaan kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus heikentää yritysten elinkelpoisuutta merkittävästi.

9 Toisaalta kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus varmistaa yleisesti vanhojen yrittäjien asemaa. Molemmissa järjestelmissä voi kuitenkin käydä niin, että kilpailun tai kilpailutuksenperusteella alueelle jää vain rajallinen määrä isompia kuljetusyrityksiä ja pienemmät yritykset poistuvat joko itse tai yrityskauppojen seurauksena. Lopputulosta on mahdoton sanoa, koska tilanne riippuu tarjonnasta ja alueen yrittäjien halukkuudesta kilpailla uusista markkina-alueista. Jätelain 39 mukaan jätteenkuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Lisäksi vuosittain kuljettajien on toimitettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa näiden velvoitteiden täyttäminen vaatii kuljetusyrittäjältä yhteistyöhalukkuutta, osaamista ja välineitä joilla tieto voidaan nopeasti ja tehokkaasti toimittaa. Kuljetusjärjestelmätietojen toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus, ja Loimi-Hämeen alueella lähes kaikki kuljetusyrittäjät ovat pyynnöstä tiedot viivytyksettä ja myös sähköisesti toimittanut. Vaikutukset viranomaisten toimintaan: Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutusta viranomaisten toimintaan on arvioitu ensisijaisesti jätehuoltoviranomaisen ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tietojen toimittamisella on merkittävä vaikutus myös viranomaistoimintaan. Tiedonpuute kuljetusyrityksistä ja kuljetusyrittäjän asiakkaista, sekä tehdyistä astiatyhjennyksistä voivat tehdä viranomaistyön vaikeaksi. Valvontaviranomaisten tietoon ongelmat tulevat lähinnä valitusten kautta. Loimi-Hämeen alueella Jätehuoltoviranomainen on saanut hyvin tietoja kiinteistöjen liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöjen liittymisen valvontaa on tältä osin saatu toteutettua hyvin. Myös asiakastiedot on saatu viranomaisen käyttöön nopeasti. Kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijat eivät ole raportoineet ongelmista tai pakkokeinojen käytöstä, joita he olisivat jätteenkuljetuksen seurauksena joutuneet jälkeen toteuttamaan. Poikkeuksena tästä on Akaa, jossa ympäristönsuojeluviranhaltija on viime vuosien aikana joutunut kehottamaan roskaantumistapauksien yhteydessä joitakin asiakkaita liittymään jätehuoltoon. Jätehuoltoviranomaisella käytössä olevan ohjelmiston rakenteesta johtuen tietojen syöttö järjestelmään on kestänyt. Tällä toimenpiteellä ei voida katsoa olevan suoraa vaikutusta kuljetusjärjestelmän valintaan sillä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen seuranta onnistuu kuljetusrekisterin avulla kuljetusjärjestelmästä riippumatta silloin, kun yrittäjät asianmukaiset asiakas- ja tyhjennystiedot jätehuoltoviranomaiselle toimittavat.

10 Rekisterin "aktiivikäyttöaikana" v jätehuoltoviranomainen on pyytänyt asiakas ja tyhjennystietoja 16 yrittäjältä joista 2 ei ole tietoja toimittanut. Näistä yrittäjistä toinen liikennöi pääosin jäteyhtiön ajoja ja toinen on ilmoittanut lopettavansa toimintansa lähiaikana. Pyydetyt hintatiedot on saatu 14 yrittäjältä. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tietojen joudutaan pyytämään monelta taholta koska toimita perustuu jo lähtökohtaisesti yksityisten yritysten toimintaan. Asia on kuitenkin ominaisuus joka lain ja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen mahdollistamisen myötä on syntynyt. Kaikki ammattimaisesti jätteenkuljetusta alueella harjoittavat yrittäjät ovat pyydetyt tiedot toimittaneet aina pyydettäessä. Poikkeuksena on yksi yrittäjä, joka on ilmoituksensa mukaan lopettamassa toimintaansa. Hyvät jätehuollon rekisterit ja ajantasaiset rekisteritiedot helpottavat sekä jätehuoltoviranomaisen että valvontaviranomaisen työtä. Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta edellyttää, että tieto on kattavaa ajantasaista ja riittävän täydellistä. On ensisijaisen tärkeää, että viranomainen kykenee tehokkaaseen valvontaan ja lain toimeenpanoon. Arvio vaatimusten täyttymisestä Koska tarjontaa voidaan katsoa olevan tarjolla ja hinnoittelun voidaan katsoa olevan kilpailusta johtuen kohtuullista, voidaan vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten asemaan tältä osin pitää myönteisinä. Koska jätehuoltoviranomainen on saanut yrittäjiltä pyytämänsä tiedot kattavasti ja viivytyksettä, eikä kuntien valvontaviranomainen ole raportoinut ylimääräisistä toimenpiteistä, joita jätteenkuljetusjärjestelmästä olisi aiheutunut, voidaan katsoa, että kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetusjärjestelmällä ei näin ollen ole kielteisiä vaikutuksia viranomaistoimintaan. Tämän hetkisessä toiminnassa jätehuollon kokonaisuus on hallittavissa ja viranomaisen tiedonsaanti kuljetusyrittäjien ja viranomaisen välillä toimii lain edellyttämällä tavalla. Järjestelmällä ei voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia eri toimijoiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään. Tällä hetkellä järjestelmä on ollut käytössä pitkään ja sen käyttöä voidaan pitää jo vakiintuneena, joten järjestelmän käytön jatkamisesta ei aiheudu kuntalaisille erillisiä toimenpiteitä. Päätöksenteko Päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä tekee yhteinen jätelautakunta, joka toimii kaikkien sopijakuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten kuin jätelain (646/2011) 23 :ssä säädetään. Jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöstä on valmisteltu virkatyönä. Tarkastelun tavoitteena on ollut selvittää, täyttyvätkö jätelain edellytykset niin, että kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää voidaan jatkaa. Päätöksenteon ja päätösehdotuksen tueksi on tehty tämä tarkastelu ja alustava arvio, joka perustuu jätelain 37 :ssä lueteltuihin edellytyksiin.

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein.

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Valituksenalaiset päätökset koskevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA 11.3.2014 KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELU SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN OSALTA JÄTELAIN (646/2011) NOJALLA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa 1.3.2017 SISÄLLYS MÄÄRITELMIÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Aiempi jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko... 4 1.2

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 5 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen hyväksyminen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA

SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA Tulosraportti 17.10.2016 Veli-Matti Suhonen, Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta Merja Tuominen, Taloustutkimus Oy RAPORTIN SISÄLTÖ sivu Selvityksen

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 22 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Urjalan kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 22 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Kuljetusjärjestelmäselvitys Vaasan seudun jätelautakunnan alueella

Kuljetusjärjestelmäselvitys Vaasan seudun jätelautakunnan alueella SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAUKUNTA Kuljetusjärjestelmäselvitys Vaasan seudun jätelautakunnan alueella Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.11.2015 11002-P27055 Raportti 1 (23)

Lisätiedot

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL 32 45701 Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 16. 04, 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me

Lisätiedot

Forssa. Hämeenlinnan hallinto -oikeudelle. Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto

Forssa. Hämeenlinnan hallinto -oikeudelle. Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssa J b ' Hämeenlinnan hallinto -oikeudelle Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Valituksenalaiset päätökset

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valituksen hylkäämistä siinä esitettyine väitteineen aiheettomana seuraavin

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 20 Asianro 7649/14.06.00/2013 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Yleistä viranhaltijapäätöksistä Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Yhteinen osa lausunnoista, jossa otettiin laajasti kantaa koko alueelliseen toimintaan.

Yhteinen osa lausunnoista, jossa otettiin laajasti kantaa koko alueelliseen toimintaan. LIITE 2 Yhteinen osa lausunnoista, jossa otettiin laajasti kantaa koko alueelliseen toimintaan. Jätelain edellytysten täyttymisen arviointi: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluita kattavasti ja luotettavasti

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Uudistusten merkitys alueellisesti

Uudistusten merkitys alueellisesti Uudistusten merkitys alueellisesti KOKOEKO-seminaari Jätelaki ja jätevesiasetus muuttuu ylittyvätkö valvonnan edellytykset? Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus Yleistä Lakiehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1 Sivu 1 Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi Vapaa-ajanasuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunnan alueella Dno 10133/14.06.02/2016 Nähtävillä oloaika 23.5.-22.6.2016 OHEISMATERIAALI 1

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 17 Asianro 6499/14.06.00/2013 Kiinteistöjen jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmän valinta Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Kuljetusjärjestelmästä päättäminen

Kuljetusjärjestelmästä päättäminen 1 (10) OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 16.02.2017 6 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Aiempi käsittely Päijät-Hämeen jätelautakunnan

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN. Tiivistelmä mielipiteistä

TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN. Tiivistelmä mielipiteistä TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN Tiivistelmä mielipiteistä 1) Kirsti ja Hannu Voimanen (9.2.2017) ovat vastustaneet kunnan järjestämään lietteen kuljetusjärjestelmään siirtymistä ja todenneet,

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

I Jätteiden kuljetusjärjestelmät

I Jätteiden kuljetusjärjestelmät Kaupunginhallitus 168 24.04.2017 Salon kaupungin lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 954/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus 24.04.2017 168 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö Esa Nieminen,

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA 1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA 30.11.2016 ASKONKATU 2 15100 LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA Asianosaisuus Taustaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot