Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka"

Transkriptio

1 Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl Rambll Terveystie 2 FI Hllla Finland Puhelin: Fax: Osallistujat Matti Hlmström Pudasjärven kaupunki, kkuksen puheenjhtaja Pentti Laamanen Pudasjärven kaupunki Rauni Nkela, Yli-Iin kunta Rist Tlnen, Iin kunta Eer Kaakinen, Phj.-Phjanmaan ympäristökeskus Tuukka Pahtamaa, P.-Phjanmaan ympäristökeskus Tum Palkangas, Phjis-Phjanmaan liitt Pauli Saapunki Phjis-Phjanmaan liitt Maun Puurunen, yksit. maanmistajat Lasse Puurunen, Aittjärven kyläseura Ein Taavitsainen Aittjärven kalastuskunta Eer Oinas-Panuma, Ala-Kllajan sakaskunta Esa Kaleva, Kllajan paliskunta Jussi Timnen-Nissi, Pudasjärven kylän sakaskunta Jari Jussila, Iijen kalastusalue Hannu Lehtnen, Metsähallitus Päivi Pernius, Vap Oy Heikki Karppimaa Turveruukki Oy Kari Kainua, Pöyry Envirnment Oy Jukka Mutka, Frtum HPS Envirnment Birger Ylisaukk-ja, PVO-Vesivima Oy Jrma Auti, PVO-Vesivima Oy Aar Hrsma PVO-Vesivima Oy Anne Vehmas, Rambll Finland Oy Matti Kautt, Rambll Finland Oy Antti Lepla, Rambll Finland Oy, sihteeri Veli-Matti Hilla, Rambll Finland Oy Pvm Viite Yht. 27 santtajaa 1 Kkuksen avaus Matti Hlmström avasi kkuksen kl Seurantaryhmän pj. Tytti Tuppurainen n sairastumisen takia estynyt sallistumasta kkukseen. Varapuheenjhtaja Hlmström timii kkuksen puheenjhtajana. Muistin laatii Antti Lepla.

2 2 Edellisen kkuksen muisti Sivu 2 Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kkuksen muisti. 3 Uusiutuvien energialähteiden edistäminen Birger Ylisaukk-ja alusti energiakentässä tapahtuneista ajankhtaisista aiheista. EU:n kmissista n tullut 1/2008 uusiutuvien energialähteiden lisäysvelvite vuteen 2020 (sitva). Tavite n jyvitetty jäsenvaltiille, esim. Sumen suus 28,5 % tulee nstaa 38 %:iin. Sertifikaattikauppa mahdllinen. Kenellä n myytävää? Energiatellisuus n tuttanut sähköntutantskenaarin Sumessa 1/4 energiasta kulutetaan sähkönä, 3/4 plttaineena. Nyt sähköntarve n n. 90 terawattituntia ja sen n arviitu kasvavan n. 120 terawattituntiin. Miten lisääntyvä sähköntarve vidaan tuttaa: esim. 2 uutta ydinvimalaa, tuulivima tulssa vimakkaasti mukaan, myös vesiviman lisäys ajankhtainen. Vimaa vedestä selvitys: Selvitys vesiviman lisäämismahdllisuuksista. Sumen kk vesivima n GWh/a, MW, jsta rakennettua vesivimaa GWh/a, MW. Selvityksessä tunnistettiin teknistaludellisesti merkittäväksi lisärakentamismahdllisuudeksi GWh/a, 934 MW. Tehnlisäykset rakennetuissa laitksissa: 301 GWh/a, 261 MW. Klme merkittävää rakentamiskhdetta nstettiin esille: Vuts (325 GWh/a, 37 MW), Kllaja (200 GWh/a, 35 MW) ja Kymijen alasa (165 GWh/a, 35 MW). Näiden hankkeiden vaikutuspiirissä n pulet Sumen rakennetusta vesivimasta, jnka käyttöä hankkeet merkittävästi tehstaisivat. Tuulivima. Vaihtelut tdella suuria, vaikutus sähköjärjestelmään. Tarvitaank säätövimaa lisää? Fingrid tekee selvityksen kesään 2008 mennessä. Uusiutuvien lisäysmahdllisuudet Sumessa (sähkö) 14 TWh. Kierrätysplttaine ja vesivima tteutuisivat ilman tukea. Puuplttaineet ja tuuli tarvitsevat tukea. Yhteensä tukitarve satja miljnia eurja vudessa. 4 Kllajan suunnittelutilanne Jrma Auti kerti Kllajan suunnitelmien vaiheesta. Kesällä 2007 maastkatselmusten yhteydessä kysyttiin kiinteistönmistajilta tivttuja vedenkrkeuksia lunnnuman varressa sekä Pudasjärven ja Tuulijärven rannalta. Tarkasteltiin tivttuja vedenkrkeuksia jen prfiilikuvassa. Suunnitelmassa n asetettu vedenkrkeudet hyvin pitkälle asukkaiden tiveiden mukaisesti. Pudasjärven vedenkrkeuden vaihtehdt suunnitelmassa määräytyvät pitkälti Natura-sujelun ehdin. Talvi n. +108,2, tulvahuippua leikattaisiin, kesäajan vedenkrkeudessa klme tarkasteltavaa vaihtehta. Katsttiin esimerkkinä Turpeisen phjakynnyksen tteutusta Iijen yläsalta. Lunnnumaan tarvittaisiin klme samantyyppistä phjakynnystä, jtta liian alhaiset vedenkrkeudet vidaan välttää.

3 Naturan takia Pudasjärvi judutaan viemään npeassa rytmissä alas. Aittjärvi ja Pudasjärvi saattavat lla eri krkeudessa. Tutkittu alemman täyttökanavan tteutusta. Livjkeen suunniteltu phjakynnys niin, että tulvavedet menevät yli mutta alemman veden aikana Livjki kiertäisi Aittjen kautta tekjärveen. Tarvitaan myös säätöpatja, jilla mm. säädellään juksutuksia.. Sivu 3 Kmmentti: Naisjärven veden pintaa pitäisi nstaa Revnniemen phjapadlla. Kmentti: Veneillä liikkuminen n turvattava Aittjärven, Livjen ja Iijen khdalla. Kmentti: Pudasjärvessä saisi nusta kesäveden pinta. Keräsen haudan vanha uitttavara tulisi pistaa. Kmmentti: Ehdtettiin vaihtehtjen 1-3 pistamista, tulvaallasvaihteht 4 visi lla mahdllinen. Sillin Aittjärven tila paranisi. Vanhan uman säilyttäminen ja kehittäminen tehtäisiin lunnntilan phjalta. 5 YVA-selvitysten tilanne 5.1 Vedenlaatuselvitys Kari Kainua kerti miten eri ratkaisujen vaikutus veden laatuun selvitetään. Tämä tehdään matemaattisen 2D-laskentamallin avulla. Malli n rakennettu, jatkssa mallilla ajetaan eri vaihtehtja suunnitelmien mukaisesti. Lasketaan veden virtauskentät: suunnat ja npeudet. Lisäksi lasketaan vedenlaadun kehitys ja vaihtelu eri vudenaikana. Malli n työkalu, jlla asiantuntijat vivat mudstaa näkemyksen vedenlaadusta. Täyttö Aittjärven kautta. Lisäksi tarkastellaan alatäyttökanavaa. Tutkitaan keskimääräinen vusi (1997), kuiva vusi (2006) ja runsassateinen vusi (1998). - Tekjärvi ja vimalaits - Pelkkä tekjärvi Mallinnuksessa käytetään eri virtaamavaihtehtja, esimerkkinä A1, talvella lunnnuman virtaama 15 m 3 /s, tulvahuippu n. 300 m 3 /s, kesäajan virtaama n m 3 /s. Tarkasteltiin kuvana veden käyttäytymistä tekjärvessä vuden mittaan. Altaan syvyyssuhteet riippuvat maastn tpgrafiasta. Syvimmät sat altaasta vat phjisessa. Keskisassa lunnn muvaama harjanne. Esiteltiin tyypillinen kesäajan virtauskenttä (+108,5). Virtauksiin vaikuttaa tpgrafian ja virtaamien lisäksi myös mm. tuulen aiheuttama pintakitka. Altaan luteissassa phjukka, jssa virtausnpeudet hitaampia ja vesi kiertää pidempään. Osa vedestä ikvirtauksena suraan pistkanavaan. Talvella alivirtaamatilanteessa päävirtaussuunta keskeltä. Tuulella ei vaikutusta (jääkansi).

4 Ainepitisuuksia tarkasteltu merkkiaineen kulkeutumisen laskennalla. Keväällä täytettäessä hyvin npeaa veden vaihtumista altaan itäsissa. Tarkasteltiin altaan täyttymistä animaatina. Luteissat altaasta tasautuvat viimeksi. Sivu 4 Allas valuma-alueensa alasassa, virtaamat suhteessa altaan tilavuuteen vat isja eli vaihtuvuus hyvä. Vedenlaadun kannalta happitilanteen kehitys n keskeinen. Yläpulelta tulee altaaseen Iijen ja Livjen vesisekitusta. Phjaprsessit altaassa alkuvaiheessa vimakkaampia, vusien kuluessa altaan phja mukkautuu säännöstelyjärven phjaksi. Phja kuluttaa happea neliömetriä khden tietyn määrän. Uuden veden mukana tulee hapekasta vettä. Lisäksi jäästä vapautuu happea veteen jäätymisvaiheessa. Ilmasta tulee happea avvesikautena. Prsessien tuntemuksen avulla vidaan laskea arvi happitilanteen kehityksestä altaassa ja sen eri sissa. Talvella suuressa sassa allasta tdennäköisesti khtalainen happitilanne. Happitilanteen heikkenemistä vi aiheutua länsisan syvänteissä. Tilannetta vidaan parantaa mukkaamalla virtauskenttiä (altaan sisään jäävien harjujen mukkaus) tai kierrättämällä hapekasta pintavettä syvänteeseen. Kknaisfsfri n kasvien pääravinne, jka käyttökelpisessa mudssa aiheuttaa mm. leväkasvua. Levästön määrää mitataan a- klrfyllin esiintymisellä. Vesistöjen rehevyystasa lukitellaan em. parametrien perusteella (karu, lievästi rehevä, rehevä, erittäin rehevä). Tulva-aikana veden ravinnepitisuudet Iijessa krkeimmillaan, jten altaan täyttövaiheesa mm. altaan fsfripitisuus krkein. Kesän mittaan pitisuustas laskee. Alustavan arvin mukaan altaan ravinnetas lisi kesällä hieman krkeampi kuin Iijessa. Phjasta liukenevan fsfrin määrän arviinti. Eri tyyppisistä maaphjista erilainen liukenevuus. Mallissa annettu eri tutkimuksiin perustuen phjakurmitukset, jtka riippuvaisia mm. veden lämpötilasta ja happipitisuudesta. Kysymys: Onk teria (malli) sittautunut jssain tteutetussa allashankkeessa ikeaksi. Vastaus: Mallien tulksia n varmennettu kalibrintimittauksilla. Lapin isissa tekjärvissä n llut pitkäaikaisia seurantatutkimuksia, jtka vat antaneet kkemusta ja myös tereettista tukea. Kysymys: Prttipahdan rakentamisen aikana ei varmaankaan laskettu näin tarkin. Kuinka kauan vaikuttaa Iijen alajuksulla? Vastaus: Jnkin aikaa hunmpaa vedenlaatua, sitten pikku hiljaa paranee. Kysymys: Iin ja Yli-Iin vanhat umat vat keskeisiä alueita (alueen sydäntä ), siellä vedenlaatu j tällä hetkellä heikk. Jääkö puhdistava vaikutus pis? Vastaus: Kk tulvaa ei pistettaisi. Kmmentti: Raasakan klmannen turbiinin yhteydessä heikennettiin vedenlaatua, nyt heikkenisi edelleen. Kknaisvaikutus humiitava. Kysymys: Miten tekjärven rakentaminen vaikuttaisi Siuruanjen virtaamiin, kska Mertajen valuma-alue jää sittain tekjärven alle? Vastaus: Vaikutus suhteellisen pieni, kska mertajen suus Siuruanjen valuma-alueesta pieni. Mertajen virtaamia n mitattu ja tekjärven vaikutus Mertajen kautta Siuruanjen virtaamiin ja vedenlaatuun tetaan mukaan YVA:n vaikutustarkasteluun.

5 Kysymys: Tuleek tekjärvestä kala-allas? Vastaus: mallilla ennustetun vedenlaadun ja kkemusten perusteella altaaseen mudstuu rehevähkön vesistön kalast. Istutuksin ja hittimin vidaan kalastn vaikuttaa. Sivu 5 Kmmentti: Kala nusee tulva-aikana 15 km Iijkea ylöspäin ja 15 m krkealle. Vanhan uman veden määrästä hulehdittava. Vastaus: YVA:ssa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia mm. lhen nusun palauttamisen. Tarkastelu tehdään vedenlaatumuutsten ja phjapatjen rakenteen perusteella. Kysymys: täyttökanavan paikka Aittjärvestä tekjärveen? Onk vaikeuksia tteuttaa kanavaa phjakallin vuksi? Vastaus: Kallista päästään läpi, ei ngelma. Aittjärven khdalla täyttökanavaa n tarkitus hieman siirtää phjavesialueen vuksi hieman etelämmäksi. Kysymys: Mikä n tulvavirtaamien vaikutus, parantaak vai heikentää veden laatua? Vastaus: Riippuu minkä suhteen tarkastellaan, ihmisen, vesieliöiden jne. Lisäksi riippuu virtaaman suhteesta tarkasteltavan altaan tilavuuteen. Kmmentti/kysymys: Tulvan kest n tärkeä, nk parantava vai hunntava vaikutus, js saataisiin tulva nstettua livemmin. Vidaank viivästyttää kevättulvaa? Onk vaikutusta tekjärveen tai vanhihin pääumiin. Vastaus: periaatteena n, että hidastamalla saadaan leikattua hetkellistä vedenkrkeutta ja virtausnpeudet jäävät pienemmäksi, siis hitaammat muutkset vat eduksi. 5.2 Elinympäristömallinnus Jukka Mutka Frtumin ympäristöknsultinnista kerti elinympäristömallinnuksesta. Tarkastelussa n käytetty Sumessa kehitettyä Fisu-laskentamallia, jka kehitetty yhteistyössä Frtum, Riista- ja kaltaluden tutkimuslaitksen, Phjis-Phjanmaan ympäristökeskuksen ja Kemijki Oy:n kanssa. Tunnetaan virtavesikaljen eliympäristövaatimukset. Taustalla lähtötietjen hankinnassa sähkökalastustiedt, virtausnpeuksien mittaukset. Tutkimustieta erityisesti taimenesta ja harjuksesta. Selvitetään mallin avulla alueiden sveltuvuus eri ikäisille virtavesikalille (tässäs tarkastellaan taimenta ja harjusta). Mallin periaate USA:sta j 1970-luvulta. 2D-malleja käytetään ainakin Saksassa, Ranskassa ja Kanadassa. Sumessa n mallinnusta käytetty useissa kymmenissä khteissa, niin ympäristökeskusten kuin vimayhtiöiden hankkeissa. Merkittävät asiat: - Virtausnpeus, - Vesisyvyys - Uman phjan laatu Maasttutkimuksilla selvitetään uman mut ja phjan laatu. Mallilla lasketaan virtauskentät ja selvityetään eri ikäisille virtavesikalille spivat elinympäristöt eri virtaamatilanteissa. Nyt mallinnettu Kipinänksken alapulelta nivamainen suus. Tarkasteltiin mallinnuksen tulksia 15, 30, 50 ja 100 m 3 /s virtaamilla.

6 Harjus: Sivu 6 Malli sveltuu hyvin harjukselle. Elinaluevaatimukset eri elinvaiheissa, kevät/talvi. Alueiden sijainti: pikasille sveltuvat alueet alavirran pulella (hidas virtaama). Aikuiset kalat pystyvät valitsemaan justavammin. Tähän saakka mallinnetulla suudella nivamaisella alueella virtaamavälillä m 3 /s ei lennaista era kutualueissa ja vastakuriutuneiden harjusten esiintymisessä (kutualueet sijiatsevat tdennäköisesti kskialueiden yhteydessä, tutkitaan ensi kesänä). Ismmat pikaset talvella: suvant n hyvä, pienellä virtaamalla myös kk nivamainen suus. Islla virtaamalla keskittyy enemmän suvantn. Taimen: Kriittisiä elinkiertvaiheita: kutu, vastakuriutuneet ja pikaset talvella. Eri kklukille paljn tutkittua tieta sveltuvuudesta. Taimenelle tarkasteltu nivamainen suus hieman liian hitaasti virtaavaa. Tarkastellulla suudella Isimmille kklukille löytyy khtuullisesti aluetta, pienemmille elinvaiheille niukasti. Tässä vaiheessa n mallinnetu pelkästään Kipinänksken alapulinen nivamainen suus. Ensi kesänä mittauksia jatketaan, jnka jälkeen päästään mallintamaan kskialueita. Kskialueiden yhteydessä sijaitsee mm. keskeisimmät taimenen elinympäristöt sekä taimenen ja harjuksen lisääntymisalueet. Kmmentti/kysymys: Esitetty n hyvä alku mallinnukselle. Arviintihjelmassa ei mainita rapua. Nyt sen esiintyminen n heikka, mutta tulevaisuudessa tive tämänkin salta. Vastaus: Rapu ei sisälly mallinnukseen, mutta se tarkastellaan YVA:ssa. 5.3 Kysely kiinteistönmistajille Anne Vehmas Rambllista kerti vurpuhelusta ja ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinnista. Tavitteena n avin, vurvaikutteinen hankesuunnittelu. Edistetään eklgisesti, taludellisesti, ssiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Valmistelu tehdään vurvaikutuksessa niiden kanssa, jiden lihin ja etuihin hanke saattaa humattavasti vaikuttaa. Tiedttaminen tärkeätä. Miksi sallistua? - Asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät vivat vaikuttaa elinympäristöönsä - Keskustelua ja yhteistyötä tarvitaan erilaisten näkemysten yhteensvittamisessa - Pliittiset päätöksentekijät saavat tieta eri kansalaisryhmien näkemyksistä päätösten perustaksi - Suunnittelijat saavat tieta asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien tarpeista ja arvstuksista sekä tieta alueesta (paikallistuntemus). Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti. Hankkeen vaikutukset: - Asumiseen, viihtyvyyteen, maisemaan - Virkistyskäyttöön, kuten harrastusmahdllisuuksiin

7 - Yleensä ihmisten hyvinvintiin (hulet ja pelt) Sivu 7 - Yhteisöllisyyteen (hankkeen aiheuttamat ristiriidat) - Elinkeinn harjittamiseen, palveluihin ja työllisyyteen. Menetelmät: - Kysely lähialueen kiinteistönmistajille ja laajempi asukaskysely - Ryhmähaastattelut sidsryhmien edustajille - Palaute - Lehtikirjitukset Ohjelmasta yhteysviranmaiselle annetut mielipiteet Yleistötilaisuuksissa ym. vurpuhelussa saatu palaute Internet-sivuilla annettu palaute Muu hankkeesta suunnittelijille annettu palaute - Kartta- ja tilastaineistt Lähialueen kiinteistönmistajakyselyn tavitteet Käytiin läpi kyselylmakkeen lunnsta. Liitteeksi lyhyt esite, jssa pelkistetty kartta alueesta. Tavitteena selvittää: - Hankealueen tunteminen ja käyttötavat - Vastaajien tärkeinä pitämät asiat hankkeessa - Kiinteistönmistajien hulet ja pelt - Näkemykset ja tiveet hankkeen vurpuhelusta - Vertailla näkemyksiä: Eri alueilla asuvat Eri timijaryhmät; lähiasukkaat, lma-asukkaat, metsänmistajat jne. Laajemman alueen asukaskysely tantana n tulssa syksyllä Vaihtehtjen tarkastelu, mahdllisuudet haitallisten vaikutusten minimintiin. Eri alueiden ihmisten näkemysten selvittäminen ja vertailu. - Kysely n täysin nimetön - Esite hankkeesta - Lähetekirje - Käytiin läpi kyselylmaketta. - (Kysymykseen 10. lisätään tulvahaittihin: Kulkuyhteyden katkeaminen) Kmmentti: Kysymys numer 20. millaisia sallistumismahdllisuuksia tai tiedtustapja lisi hyvä jakaa kahtia: yhteysviranmaisen järjestämät tilaisuudet ja hankkeesta vastaavan/knsultin järjestämät tilaisuudet. Kmmentti: allasalueen maanmistaja tiv vaihtmaata ei rahakauppaa. Epävarmuus tulevaisuudesta vallinnut 1950-luvulta lähtien.

8 Ei vastusta hanketta, mutta dttaa ikeutta ja svinnllista käsittelyä. Js allas tteutuu, epävarmuus kataa. Sivu 8 Kmmentti: Ennen allasalueilta lppui julkinen rahitus, kun suunniteltiin. Nyt n avinta suunnittelua ja tieta saadaan paljn. Kmmentti: On hyvä, että kysely järjestetään. Allasalue n tisille tärkeämpi kuin tisille. Maastssa alue mnelle ei tuttua. Tisille elinkeinalue (prmiehille). Js ei pririsida, niin tulee helpsti lpputuls, että alueella ei le merkitystä. Prmiehet vat eri pulilta paliskuntaa (eivät välttämättä kyselyn alueelta). Vastaus: Kysely n tarkitus lähettää niille kiinteistönmistajille, jiden kiinteistö n hankkeen arviidulla välittömällä vaikutusalueella. Esim. Kivarinjärven alueelle ei lähetettäisi, kska siellä vaikutukset minimaaliset. Entä Taipaleenlampi? Prmiesten sitteisiin kysely vidaan lähettää. Jatkvastaus: Erityisryhmät n humiitu mm. järjestämällä tilaisuuksia ja haastatteluja. Asukaskysely n yleisempi, jhn vi vastata alueella asuvat ihmiset, vaikkeivät kuuluisi mihinkään erityisryhmään. Kmmentti/kysymys: 1980-luvulla ltaisiin kaivattu tällaisia tietja, jita nyt selvitetään. Ratkaisut tehtiin tullin mutu-tuntumalla ja pliittisessa ilmapiirissä. Kysely n hyvä, mutta sisältää paljn mielipideasiita. Löytyykö esim. suurten säännöstelyjärvien salta tutkittua tieta? Alueilta, jissa ihmiset vat kkeneet tämän kaltaisia asiita, miten vaikuttanut heidän ympäristöönsä ja elinkeinihin, miltä näyttää tulevaisuus? Kmmentti/kysymys: Nyt kartitetaan eri tteuttamisvaihtehtja, myös nllavaihtehta. Kyselystä tämä näyttää puuttuvan? Vastaus: syksyn kyselyssä enemmän vaihtehdista. Kmmentti:1980-luvun laajassa selvityksessä tutkittiin nllavaihtehta, mitkä mahdllisuudet seudun elinkeinilla n kehittyä tulevaisuudessa. Kmmentti: Osakaskunnalla vesialuetta allasalueella ja lunnnumassa. YVA-menettely ja mallinnukset vaikuttavat erittäin hyviltä. Mallinnukset n laajennettava kk lunnnuman alueelle. Lunnntilaisen vaihtehdn (0-vaihteht) tarkentaminen ja arviinti epäilyttää, nk vimayhtiön intresseissä? Hanke tutkitaan, lunnntilaisuus vaihtehta ei varmastikaan niin tarkin. Vaikutukset valtakunnanverkkn kntra vaikutukset aluetaluteen? Kipinänksken kalastuskeskus n nyt valmis, sen investinnit? Kysymysöm: selvittäisikö Phjis-Phjanmaan liitt lunnntilaista vaihtehta? Vastaus: Liitssa vidaan keskustella asiasta, minkälaisesta kustannuksesta kyse, ja saadaank esitys päätöksentekn. Jatkkysymys:Visk myös Phjis-Phjanmaan ympäristökeskus lähteä tähän mukaan? Kmmentti:Kyselyn lähetekirje. Kieltääkö kskiensujelulaki tekjärven rakentamisen, tästäkin n eri näkemyksiä esitetty? Jätetään lause pis saatekirjeestä. Vastaus: jätetään khta pis saatekirjeestä, lyhyt, neutraali teksti n paras.

9 5.4 Asiansaisten sallistuminen Sivu 9 Matti Kautt kerti YVA-menettelyn sallistumisesta ja miten sitä n tässä hankkeessa tteutettu. Osallistuminen n yksi YVA-lain keskeinen tavite. Osallistumisella tarkitetaan eri tahjen välistä vurvaikutusta. Tähän suuntaan n menty, mutta tässä n varmasti vielä paljn tekemistä. Osallistumisen mudissa lain mukaan tietty minimi, jka vidaan ylittää: - Kuulutukset ja mielipiteiden ja lausuntjen kkaminen - Tarvittaessa julkiset kuulemistilaisuudet Muu sallistuminen: - Vidaan spia hankkeesta vastaavan ja yhteysviranmaisen kesken Osallistuminen Kllaja-YVA:ssa: Lähtökhtana YVA lain tavitteen tteuttaminen. Minimin ylittäviä keinja: - Kyselytutkimukset, haastattelut - Hankkeen nettisivut - Seurantaryhmä - Yleisötilaisuudet, näyttelyt, maastkäynnit ja -katselmukset - Tiedttaminen, neuvttelut, julkinen keskustelu YVA:n valmisteluvaiheessa: - Tiedttaminen kesäkuussa - Maastkatselmukset kesä Neuvttelut ympäristökeskuksen ja maakuntaliitn kanssa - Tekjärven alueen maanmistajien tilaisuus - Virtaviesti - Nettisivut - Seurantaryhmän työn käynnistäminen YVA-hjelmavaiheessa: - Arviintihjelma yhteysviranmaiselle - Kylätilaisuudet 5 kpl - Kuulutukset ja lausuntpyynnöt hjelmasta - Yleisö / kuulemistilaisuudet 3 kpl - Intressiryhmät kuten kalastuskunnat prmiehet 13.3.

10 - seurantaryhmän 2. kkus Sivu 10 - mielipiteet hjelmasta - lausunnt hjelmasta - yhteysviranmaisen lausunt arviintihjelmasta Uudet YVA-kuulemistilaisuuksissa esiin nusseet asiat: - Vesialueen, veden ja vesiviman mistus - Haittjen krvauskeint - Vaikutukset Siuruanjkeen - Miksi Iijen vedenlaatu n nyt paikin hun? Yleisötilaisuuksia käytettiin mielensitustyyppisesti man kannan ilmaisemiseen. Se n luvallista, mutta ei kvin yleistä YVAmenettelyissä. Vimakas, tietyllä tavalla järjestäytynyt vastustus, samat vastustavat puheenvurt käytettiin jkaisessa tilaisuudessa. Knflikti n terävä ja n vaikea päästä keskustelemaan vurvaikutteisesti. YVA-selstuksen laatimisvaihe: - Arviinnin työhjelman viimeistely yhteysviranmaisen lausunnn perusteella - Seurantaryhmän 3. kkus - Asukaskyselyn tteutus - Teemakhtaiset seminaarit / keskustelutilaisuudet - Intressiryhmien tilaisuudet - Nettisivut - Seurantaryhmän 4. kkus selvitysten tulkset - Seurantaryhmän 5. kkus selstuksen lunns YVA-selstuksen käsittelyvaihe: - Arviintiselstus yhteysviranmaiselle - Kuulutukset ja lausuntpyynnöt selstuksesta - Yleisö / kuulemistilaisuudet - Lausunnt - Mielipiteet - Yhteysviranmaisen lausunt selstuksesta - Seurantaryhmän palautekeskustelu Kllaja-YVA:n aikataulu - Arviinnin valmistelu, tuk-heinäkuu Arviintihjelman laatiminen, el-julukuu Yhteysviranmaisen lausunt vapuksi - Selvitysten laatiminen kesä kesä Arviintiselstuksen laatiminen kesä - syksy 2008

11 - Yhteysviranmaisen lausunt YVA:sta 2009 alku Sivu 11 - Jatkpäätökset Kmmentti: Iijen ympäristönhit-hjelma, kaksi vaihetta käyty j läpi, klmas tehtävänä. Tähän syytä tehdä linkki. Kk jkivarsi Kuusamsta Iihin. Hilla kerti YVA:n valmisteluvaiheessa ja hjelman tekvaiheessa järjestetyistä keskustelu- ja esittelytilaisuuksista: - Maastkatselmusten palautetilaisuudet Pudasjärven, Tuulijärven, Aittjärven, Naisjärven sekä lunnnuman rantakiinteistöjen mistajat - Muita järjestettyjä keskustelutilaisuuksia Tekjärvialueen maanmistajat Siuruanjen alueen kalastajat (Yli-Tannilan jakkunta) Prmiehet - Suunnitteilla levia tilaisuuksia Meljat Lunnnuman ja järvialueiden kalastajat Ajatuksena kta saman asian tiimilta ihmiset yhteen ja käydä asita yksityiskhtaisesti läpi. Lunnnuman ja järvien maastkatselmukset Lunnnuman sekä järvialueiden katselmukset tehtiin heinä syyskuussa 2007 Katselmuksessa kysyttiin ranta-asukkaiden näkemystä vedenkrkeuksista nykytilanteessa sekä mahdllisen rakentamisen jälkeen Lisäksi haastateltiin ihmisiä ja keskusteltiin käynnistyvästä hankkeesta ja YVA-menettelystä Maastkatselmuksen aikana tehtiin myös alustavaa luntselvitystä - Katselmuksista järjestettiin palaute- ja keskustelutilaisuudet alueittain tammikuussa 2008 Lyhyet alustukset, jnka jälkeen keskustelua aihepiireittäin jaetuilla rasteilla Havaintja maastkatselmuksista, järvialueet - Keskusteluissa esille tulleita asiita järvialueilla Järvien vedenkrkeus ja sen vaihtelu, erityisesti kesäaikainen vedenkrkeus Yleisesti tivttiin tulvien laskua ja kesäaikaisen vedenkrkeuden nusua Veden vaihtuvuus ja vedenlaatu Vesillä liikkuminen Kalastus ja muu virkistyskäyttö

12 Havaintja maastkatselmuksista, lunnnuma Sivu 12 - Keskusteluissa esille tulleita asiita lunnnuman alueella Erityisesti jkiuman virtaamat rakennetussa tilanteessa, ksken säilyminen kskena (tässä vaiheessa ei vielä llut varmaa suunnittelutieta ratkaisuista) Vedenlaatu suvant-suuksilla, pääuma ja putaat Patjen ylitys veneellä, liikkuminen virtasuuksilla Kalast ja kaljen liikkuminen Kalastus kskissa Jkimaisema, kiinteistöjen arv Kkemukset maastkatselmuksista sekä niihin liittyvistä palaute- ja keskustelutilaisuuksista: - Paikanpäällä käyminen anti arviintityön tekijöille hyvän yleiskuvan eri alueista - Saatiin varhaisessa vaiheessa paikallisten ihmisten näkemys siihen, mitä tulisi arviida - Saatiin lutua kntakteja paikallisiin ihmisiin, yhteyshenkilöiltä saadaan kerättyä YVA:n aikana ns. kirjittamatnta tieta - Saatiin suraa palautetta liittyen mm. vaikutusaluerajauksiin - Maastkäyntien ja siihen liittyvien tilaisuuksien aikana saatiin jaettua tieta hankkeesta ja tulevasta YVA -menettelystä Yleiset kkemukset kaikista pidetyistä keskustelutilaisuuksista: - Järjestettyihin tilaisuuksiin n suhtauduttu psitiivisesti - Pienissä ryhmissä mielipiteiden esittäminen n llut helpmpaa kuin isissa tilaisuuksissa - Keskustelu n llut asiallista ja n saatu kerättyä yksityiskhtaistakin tieta - Tiedn jakaminen ja sallistuminen j varhaisessa vaiheessa n kettu myönteiseksi asiaksi - YVA-menettelyä ja hanketta n esitelty useaan kertaan, jten paikalliset tuntevat suhteellisen hyvin hankkeen ja menettelyn Lehtikirjittelu li vaikuttanut ihmisten asenteisiin hämmentävästi. Kerrttiin, että kyse n YVA:n valmisteluvaiheesta, jtta vidaan YVA-hjelma laatia. Kmmentti: Tulisi saada hyvä käsitys siitä mikä n is asia ja mikä n pieni asia. 200 GWh/a sähköä vudessa n selkeä asia. Bienergiapuli: entä js allasalue käytetään metsä- ja turvetutantn täysimääräisesti (tietenkin pienempi, mutta missä khtaa pilkku n)? 5.5 Muut tehtävät selvitykset Svittiin että muut selvitykset ja työhjelma käsitellään seurantaryhmän seuraavassa kkuksessa.

13 Sivu 13 6 Yhteysviranmaisen puheenvur Eer Kaakinen kerti yhteysviranmaisen järjestämistä klmesta yleisötilaisuudesta, värikkäitä ja sallistuminen vilkasta. Yhteensä yli 300 santtajaa. Yhteysviranmainen antaa lausunnn hjelmasta vapuksi, mm. mitä pitää selvittää lisää ja miten. Myös hankkeen vaihtehdista. Kaakinen vetsi seurantaryhmän jäseniin, että kertisivat ihmisille että nyt tulisi sallistua YVA-menettelyyn, mm. lähettää mielipiteitään. Työhjelma-asia n hyvä, että käsitellään myöhemmin, nyt lisi llutkin liian aikainen. 7 Muut asiat Kmmentti: Kiinteistönmistajissa n jukssa ihmisiä, jtka eivät kaikki pysty itse hitamaan asiitaan. Heikn ihmisen asiat n myös menettelyssä hulehdittava, eikä heikkutta saa käyttää hyväksi. Kmmentti: Jatkssa, js hanke etenee ja mennään kiinteistökhtaisiin asiihin, harkittava edunvalvjaa kuten aiemmin tehty mm. kalatalusasiissa. Vastaus: PVO samaa mieltä. 8 Seuraava kkus Seuraava kkus svittiin pidettäväksi kl Pudasjärvellä. 9 Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja kiitti sallistujia ja päätti kkuksen kl Muistin laati Antti Lepla

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016

SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016 SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYKSEN KASVATTAJAPÄIVÄT ITU:n maja 14.5.2016 LISÄÄNTYMISONGELMAT LISÄÄNTYMÄSSÄ? Merja Dahlblm ELT, lisääntymistieteen ja pieneläinsairauksien erikiseläinlääkäri, Dipl.E CAR Lajin

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa

Oleskeluluvan saaneiden kotouttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa Oleskeluluvan saaneiden ktuttaminen KUUMA-seudulle - tapaaminen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien kanssa 10.5.2016 Mari Karsi, KUUMA-seudun asuntryhmän puheenjhtaja Arja Lima, Järvenpään maahanmuutttyön

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot