Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka"

Transkriptio

1 Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl Rambll Terveystie 2 FI Hllla Finland Puhelin: Fax: Osallistujat Matti Hlmström Pudasjärven kaupunki, kkuksen puheenjhtaja Pentti Laamanen Pudasjärven kaupunki Rauni Nkela, Yli-Iin kunta Rist Tlnen, Iin kunta Eer Kaakinen, Phj.-Phjanmaan ympäristökeskus Tuukka Pahtamaa, P.-Phjanmaan ympäristökeskus Tum Palkangas, Phjis-Phjanmaan liitt Pauli Saapunki Phjis-Phjanmaan liitt Maun Puurunen, yksit. maanmistajat Lasse Puurunen, Aittjärven kyläseura Ein Taavitsainen Aittjärven kalastuskunta Eer Oinas-Panuma, Ala-Kllajan sakaskunta Esa Kaleva, Kllajan paliskunta Jussi Timnen-Nissi, Pudasjärven kylän sakaskunta Jari Jussila, Iijen kalastusalue Hannu Lehtnen, Metsähallitus Päivi Pernius, Vap Oy Heikki Karppimaa Turveruukki Oy Kari Kainua, Pöyry Envirnment Oy Jukka Mutka, Frtum HPS Envirnment Birger Ylisaukk-ja, PVO-Vesivima Oy Jrma Auti, PVO-Vesivima Oy Aar Hrsma PVO-Vesivima Oy Anne Vehmas, Rambll Finland Oy Matti Kautt, Rambll Finland Oy Antti Lepla, Rambll Finland Oy, sihteeri Veli-Matti Hilla, Rambll Finland Oy Pvm Viite Yht. 27 santtajaa 1 Kkuksen avaus Matti Hlmström avasi kkuksen kl Seurantaryhmän pj. Tytti Tuppurainen n sairastumisen takia estynyt sallistumasta kkukseen. Varapuheenjhtaja Hlmström timii kkuksen puheenjhtajana. Muistin laatii Antti Lepla.

2 2 Edellisen kkuksen muisti Sivu 2 Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kkuksen muisti. 3 Uusiutuvien energialähteiden edistäminen Birger Ylisaukk-ja alusti energiakentässä tapahtuneista ajankhtaisista aiheista. EU:n kmissista n tullut 1/2008 uusiutuvien energialähteiden lisäysvelvite vuteen 2020 (sitva). Tavite n jyvitetty jäsenvaltiille, esim. Sumen suus 28,5 % tulee nstaa 38 %:iin. Sertifikaattikauppa mahdllinen. Kenellä n myytävää? Energiatellisuus n tuttanut sähköntutantskenaarin Sumessa 1/4 energiasta kulutetaan sähkönä, 3/4 plttaineena. Nyt sähköntarve n n. 90 terawattituntia ja sen n arviitu kasvavan n. 120 terawattituntiin. Miten lisääntyvä sähköntarve vidaan tuttaa: esim. 2 uutta ydinvimalaa, tuulivima tulssa vimakkaasti mukaan, myös vesiviman lisäys ajankhtainen. Vimaa vedestä selvitys: Selvitys vesiviman lisäämismahdllisuuksista. Sumen kk vesivima n GWh/a, MW, jsta rakennettua vesivimaa GWh/a, MW. Selvityksessä tunnistettiin teknistaludellisesti merkittäväksi lisärakentamismahdllisuudeksi GWh/a, 934 MW. Tehnlisäykset rakennetuissa laitksissa: 301 GWh/a, 261 MW. Klme merkittävää rakentamiskhdetta nstettiin esille: Vuts (325 GWh/a, 37 MW), Kllaja (200 GWh/a, 35 MW) ja Kymijen alasa (165 GWh/a, 35 MW). Näiden hankkeiden vaikutuspiirissä n pulet Sumen rakennetusta vesivimasta, jnka käyttöä hankkeet merkittävästi tehstaisivat. Tuulivima. Vaihtelut tdella suuria, vaikutus sähköjärjestelmään. Tarvitaank säätövimaa lisää? Fingrid tekee selvityksen kesään 2008 mennessä. Uusiutuvien lisäysmahdllisuudet Sumessa (sähkö) 14 TWh. Kierrätysplttaine ja vesivima tteutuisivat ilman tukea. Puuplttaineet ja tuuli tarvitsevat tukea. Yhteensä tukitarve satja miljnia eurja vudessa. 4 Kllajan suunnittelutilanne Jrma Auti kerti Kllajan suunnitelmien vaiheesta. Kesällä 2007 maastkatselmusten yhteydessä kysyttiin kiinteistönmistajilta tivttuja vedenkrkeuksia lunnnuman varressa sekä Pudasjärven ja Tuulijärven rannalta. Tarkasteltiin tivttuja vedenkrkeuksia jen prfiilikuvassa. Suunnitelmassa n asetettu vedenkrkeudet hyvin pitkälle asukkaiden tiveiden mukaisesti. Pudasjärven vedenkrkeuden vaihtehdt suunnitelmassa määräytyvät pitkälti Natura-sujelun ehdin. Talvi n. +108,2, tulvahuippua leikattaisiin, kesäajan vedenkrkeudessa klme tarkasteltavaa vaihtehta. Katsttiin esimerkkinä Turpeisen phjakynnyksen tteutusta Iijen yläsalta. Lunnnumaan tarvittaisiin klme samantyyppistä phjakynnystä, jtta liian alhaiset vedenkrkeudet vidaan välttää.

3 Naturan takia Pudasjärvi judutaan viemään npeassa rytmissä alas. Aittjärvi ja Pudasjärvi saattavat lla eri krkeudessa. Tutkittu alemman täyttökanavan tteutusta. Livjkeen suunniteltu phjakynnys niin, että tulvavedet menevät yli mutta alemman veden aikana Livjki kiertäisi Aittjen kautta tekjärveen. Tarvitaan myös säätöpatja, jilla mm. säädellään juksutuksia.. Sivu 3 Kmmentti: Naisjärven veden pintaa pitäisi nstaa Revnniemen phjapadlla. Kmentti: Veneillä liikkuminen n turvattava Aittjärven, Livjen ja Iijen khdalla. Kmentti: Pudasjärvessä saisi nusta kesäveden pinta. Keräsen haudan vanha uitttavara tulisi pistaa. Kmmentti: Ehdtettiin vaihtehtjen 1-3 pistamista, tulvaallasvaihteht 4 visi lla mahdllinen. Sillin Aittjärven tila paranisi. Vanhan uman säilyttäminen ja kehittäminen tehtäisiin lunnntilan phjalta. 5 YVA-selvitysten tilanne 5.1 Vedenlaatuselvitys Kari Kainua kerti miten eri ratkaisujen vaikutus veden laatuun selvitetään. Tämä tehdään matemaattisen 2D-laskentamallin avulla. Malli n rakennettu, jatkssa mallilla ajetaan eri vaihtehtja suunnitelmien mukaisesti. Lasketaan veden virtauskentät: suunnat ja npeudet. Lisäksi lasketaan vedenlaadun kehitys ja vaihtelu eri vudenaikana. Malli n työkalu, jlla asiantuntijat vivat mudstaa näkemyksen vedenlaadusta. Täyttö Aittjärven kautta. Lisäksi tarkastellaan alatäyttökanavaa. Tutkitaan keskimääräinen vusi (1997), kuiva vusi (2006) ja runsassateinen vusi (1998). - Tekjärvi ja vimalaits - Pelkkä tekjärvi Mallinnuksessa käytetään eri virtaamavaihtehtja, esimerkkinä A1, talvella lunnnuman virtaama 15 m 3 /s, tulvahuippu n. 300 m 3 /s, kesäajan virtaama n m 3 /s. Tarkasteltiin kuvana veden käyttäytymistä tekjärvessä vuden mittaan. Altaan syvyyssuhteet riippuvat maastn tpgrafiasta. Syvimmät sat altaasta vat phjisessa. Keskisassa lunnn muvaama harjanne. Esiteltiin tyypillinen kesäajan virtauskenttä (+108,5). Virtauksiin vaikuttaa tpgrafian ja virtaamien lisäksi myös mm. tuulen aiheuttama pintakitka. Altaan luteissassa phjukka, jssa virtausnpeudet hitaampia ja vesi kiertää pidempään. Osa vedestä ikvirtauksena suraan pistkanavaan. Talvella alivirtaamatilanteessa päävirtaussuunta keskeltä. Tuulella ei vaikutusta (jääkansi).

4 Ainepitisuuksia tarkasteltu merkkiaineen kulkeutumisen laskennalla. Keväällä täytettäessä hyvin npeaa veden vaihtumista altaan itäsissa. Tarkasteltiin altaan täyttymistä animaatina. Luteissat altaasta tasautuvat viimeksi. Sivu 4 Allas valuma-alueensa alasassa, virtaamat suhteessa altaan tilavuuteen vat isja eli vaihtuvuus hyvä. Vedenlaadun kannalta happitilanteen kehitys n keskeinen. Yläpulelta tulee altaaseen Iijen ja Livjen vesisekitusta. Phjaprsessit altaassa alkuvaiheessa vimakkaampia, vusien kuluessa altaan phja mukkautuu säännöstelyjärven phjaksi. Phja kuluttaa happea neliömetriä khden tietyn määrän. Uuden veden mukana tulee hapekasta vettä. Lisäksi jäästä vapautuu happea veteen jäätymisvaiheessa. Ilmasta tulee happea avvesikautena. Prsessien tuntemuksen avulla vidaan laskea arvi happitilanteen kehityksestä altaassa ja sen eri sissa. Talvella suuressa sassa allasta tdennäköisesti khtalainen happitilanne. Happitilanteen heikkenemistä vi aiheutua länsisan syvänteissä. Tilannetta vidaan parantaa mukkaamalla virtauskenttiä (altaan sisään jäävien harjujen mukkaus) tai kierrättämällä hapekasta pintavettä syvänteeseen. Kknaisfsfri n kasvien pääravinne, jka käyttökelpisessa mudssa aiheuttaa mm. leväkasvua. Levästön määrää mitataan a- klrfyllin esiintymisellä. Vesistöjen rehevyystasa lukitellaan em. parametrien perusteella (karu, lievästi rehevä, rehevä, erittäin rehevä). Tulva-aikana veden ravinnepitisuudet Iijessa krkeimmillaan, jten altaan täyttövaiheesa mm. altaan fsfripitisuus krkein. Kesän mittaan pitisuustas laskee. Alustavan arvin mukaan altaan ravinnetas lisi kesällä hieman krkeampi kuin Iijessa. Phjasta liukenevan fsfrin määrän arviinti. Eri tyyppisistä maaphjista erilainen liukenevuus. Mallissa annettu eri tutkimuksiin perustuen phjakurmitukset, jtka riippuvaisia mm. veden lämpötilasta ja happipitisuudesta. Kysymys: Onk teria (malli) sittautunut jssain tteutetussa allashankkeessa ikeaksi. Vastaus: Mallien tulksia n varmennettu kalibrintimittauksilla. Lapin isissa tekjärvissä n llut pitkäaikaisia seurantatutkimuksia, jtka vat antaneet kkemusta ja myös tereettista tukea. Kysymys: Prttipahdan rakentamisen aikana ei varmaankaan laskettu näin tarkin. Kuinka kauan vaikuttaa Iijen alajuksulla? Vastaus: Jnkin aikaa hunmpaa vedenlaatua, sitten pikku hiljaa paranee. Kysymys: Iin ja Yli-Iin vanhat umat vat keskeisiä alueita (alueen sydäntä ), siellä vedenlaatu j tällä hetkellä heikk. Jääkö puhdistava vaikutus pis? Vastaus: Kk tulvaa ei pistettaisi. Kmmentti: Raasakan klmannen turbiinin yhteydessä heikennettiin vedenlaatua, nyt heikkenisi edelleen. Kknaisvaikutus humiitava. Kysymys: Miten tekjärven rakentaminen vaikuttaisi Siuruanjen virtaamiin, kska Mertajen valuma-alue jää sittain tekjärven alle? Vastaus: Vaikutus suhteellisen pieni, kska mertajen suus Siuruanjen valuma-alueesta pieni. Mertajen virtaamia n mitattu ja tekjärven vaikutus Mertajen kautta Siuruanjen virtaamiin ja vedenlaatuun tetaan mukaan YVA:n vaikutustarkasteluun.

5 Kysymys: Tuleek tekjärvestä kala-allas? Vastaus: mallilla ennustetun vedenlaadun ja kkemusten perusteella altaaseen mudstuu rehevähkön vesistön kalast. Istutuksin ja hittimin vidaan kalastn vaikuttaa. Sivu 5 Kmmentti: Kala nusee tulva-aikana 15 km Iijkea ylöspäin ja 15 m krkealle. Vanhan uman veden määrästä hulehdittava. Vastaus: YVA:ssa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia mm. lhen nusun palauttamisen. Tarkastelu tehdään vedenlaatumuutsten ja phjapatjen rakenteen perusteella. Kysymys: täyttökanavan paikka Aittjärvestä tekjärveen? Onk vaikeuksia tteuttaa kanavaa phjakallin vuksi? Vastaus: Kallista päästään läpi, ei ngelma. Aittjärven khdalla täyttökanavaa n tarkitus hieman siirtää phjavesialueen vuksi hieman etelämmäksi. Kysymys: Mikä n tulvavirtaamien vaikutus, parantaak vai heikentää veden laatua? Vastaus: Riippuu minkä suhteen tarkastellaan, ihmisen, vesieliöiden jne. Lisäksi riippuu virtaaman suhteesta tarkasteltavan altaan tilavuuteen. Kmmentti/kysymys: Tulvan kest n tärkeä, nk parantava vai hunntava vaikutus, js saataisiin tulva nstettua livemmin. Vidaank viivästyttää kevättulvaa? Onk vaikutusta tekjärveen tai vanhihin pääumiin. Vastaus: periaatteena n, että hidastamalla saadaan leikattua hetkellistä vedenkrkeutta ja virtausnpeudet jäävät pienemmäksi, siis hitaammat muutkset vat eduksi. 5.2 Elinympäristömallinnus Jukka Mutka Frtumin ympäristöknsultinnista kerti elinympäristömallinnuksesta. Tarkastelussa n käytetty Sumessa kehitettyä Fisu-laskentamallia, jka kehitetty yhteistyössä Frtum, Riista- ja kaltaluden tutkimuslaitksen, Phjis-Phjanmaan ympäristökeskuksen ja Kemijki Oy:n kanssa. Tunnetaan virtavesikaljen eliympäristövaatimukset. Taustalla lähtötietjen hankinnassa sähkökalastustiedt, virtausnpeuksien mittaukset. Tutkimustieta erityisesti taimenesta ja harjuksesta. Selvitetään mallin avulla alueiden sveltuvuus eri ikäisille virtavesikalille (tässäs tarkastellaan taimenta ja harjusta). Mallin periaate USA:sta j 1970-luvulta. 2D-malleja käytetään ainakin Saksassa, Ranskassa ja Kanadassa. Sumessa n mallinnusta käytetty useissa kymmenissä khteissa, niin ympäristökeskusten kuin vimayhtiöiden hankkeissa. Merkittävät asiat: - Virtausnpeus, - Vesisyvyys - Uman phjan laatu Maasttutkimuksilla selvitetään uman mut ja phjan laatu. Mallilla lasketaan virtauskentät ja selvityetään eri ikäisille virtavesikalille spivat elinympäristöt eri virtaamatilanteissa. Nyt mallinnettu Kipinänksken alapulelta nivamainen suus. Tarkasteltiin mallinnuksen tulksia 15, 30, 50 ja 100 m 3 /s virtaamilla.

6 Harjus: Sivu 6 Malli sveltuu hyvin harjukselle. Elinaluevaatimukset eri elinvaiheissa, kevät/talvi. Alueiden sijainti: pikasille sveltuvat alueet alavirran pulella (hidas virtaama). Aikuiset kalat pystyvät valitsemaan justavammin. Tähän saakka mallinnetulla suudella nivamaisella alueella virtaamavälillä m 3 /s ei lennaista era kutualueissa ja vastakuriutuneiden harjusten esiintymisessä (kutualueet sijiatsevat tdennäköisesti kskialueiden yhteydessä, tutkitaan ensi kesänä). Ismmat pikaset talvella: suvant n hyvä, pienellä virtaamalla myös kk nivamainen suus. Islla virtaamalla keskittyy enemmän suvantn. Taimen: Kriittisiä elinkiertvaiheita: kutu, vastakuriutuneet ja pikaset talvella. Eri kklukille paljn tutkittua tieta sveltuvuudesta. Taimenelle tarkasteltu nivamainen suus hieman liian hitaasti virtaavaa. Tarkastellulla suudella Isimmille kklukille löytyy khtuullisesti aluetta, pienemmille elinvaiheille niukasti. Tässä vaiheessa n mallinnetu pelkästään Kipinänksken alapulinen nivamainen suus. Ensi kesänä mittauksia jatketaan, jnka jälkeen päästään mallintamaan kskialueita. Kskialueiden yhteydessä sijaitsee mm. keskeisimmät taimenen elinympäristöt sekä taimenen ja harjuksen lisääntymisalueet. Kmmentti/kysymys: Esitetty n hyvä alku mallinnukselle. Arviintihjelmassa ei mainita rapua. Nyt sen esiintyminen n heikka, mutta tulevaisuudessa tive tämänkin salta. Vastaus: Rapu ei sisälly mallinnukseen, mutta se tarkastellaan YVA:ssa. 5.3 Kysely kiinteistönmistajille Anne Vehmas Rambllista kerti vurpuhelusta ja ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinnista. Tavitteena n avin, vurvaikutteinen hankesuunnittelu. Edistetään eklgisesti, taludellisesti, ssiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Valmistelu tehdään vurvaikutuksessa niiden kanssa, jiden lihin ja etuihin hanke saattaa humattavasti vaikuttaa. Tiedttaminen tärkeätä. Miksi sallistua? - Asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät vivat vaikuttaa elinympäristöönsä - Keskustelua ja yhteistyötä tarvitaan erilaisten näkemysten yhteensvittamisessa - Pliittiset päätöksentekijät saavat tieta eri kansalaisryhmien näkemyksistä päätösten perustaksi - Suunnittelijat saavat tieta asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien tarpeista ja arvstuksista sekä tieta alueesta (paikallistuntemus). Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti. Hankkeen vaikutukset: - Asumiseen, viihtyvyyteen, maisemaan - Virkistyskäyttöön, kuten harrastusmahdllisuuksiin

7 - Yleensä ihmisten hyvinvintiin (hulet ja pelt) Sivu 7 - Yhteisöllisyyteen (hankkeen aiheuttamat ristiriidat) - Elinkeinn harjittamiseen, palveluihin ja työllisyyteen. Menetelmät: - Kysely lähialueen kiinteistönmistajille ja laajempi asukaskysely - Ryhmähaastattelut sidsryhmien edustajille - Palaute - Lehtikirjitukset Ohjelmasta yhteysviranmaiselle annetut mielipiteet Yleistötilaisuuksissa ym. vurpuhelussa saatu palaute Internet-sivuilla annettu palaute Muu hankkeesta suunnittelijille annettu palaute - Kartta- ja tilastaineistt Lähialueen kiinteistönmistajakyselyn tavitteet Käytiin läpi kyselylmakkeen lunnsta. Liitteeksi lyhyt esite, jssa pelkistetty kartta alueesta. Tavitteena selvittää: - Hankealueen tunteminen ja käyttötavat - Vastaajien tärkeinä pitämät asiat hankkeessa - Kiinteistönmistajien hulet ja pelt - Näkemykset ja tiveet hankkeen vurpuhelusta - Vertailla näkemyksiä: Eri alueilla asuvat Eri timijaryhmät; lähiasukkaat, lma-asukkaat, metsänmistajat jne. Laajemman alueen asukaskysely tantana n tulssa syksyllä Vaihtehtjen tarkastelu, mahdllisuudet haitallisten vaikutusten minimintiin. Eri alueiden ihmisten näkemysten selvittäminen ja vertailu. - Kysely n täysin nimetön - Esite hankkeesta - Lähetekirje - Käytiin läpi kyselylmaketta. - (Kysymykseen 10. lisätään tulvahaittihin: Kulkuyhteyden katkeaminen) Kmmentti: Kysymys numer 20. millaisia sallistumismahdllisuuksia tai tiedtustapja lisi hyvä jakaa kahtia: yhteysviranmaisen järjestämät tilaisuudet ja hankkeesta vastaavan/knsultin järjestämät tilaisuudet. Kmmentti: allasalueen maanmistaja tiv vaihtmaata ei rahakauppaa. Epävarmuus tulevaisuudesta vallinnut 1950-luvulta lähtien.

8 Ei vastusta hanketta, mutta dttaa ikeutta ja svinnllista käsittelyä. Js allas tteutuu, epävarmuus kataa. Sivu 8 Kmmentti: Ennen allasalueilta lppui julkinen rahitus, kun suunniteltiin. Nyt n avinta suunnittelua ja tieta saadaan paljn. Kmmentti: On hyvä, että kysely järjestetään. Allasalue n tisille tärkeämpi kuin tisille. Maastssa alue mnelle ei tuttua. Tisille elinkeinalue (prmiehille). Js ei pririsida, niin tulee helpsti lpputuls, että alueella ei le merkitystä. Prmiehet vat eri pulilta paliskuntaa (eivät välttämättä kyselyn alueelta). Vastaus: Kysely n tarkitus lähettää niille kiinteistönmistajille, jiden kiinteistö n hankkeen arviidulla välittömällä vaikutusalueella. Esim. Kivarinjärven alueelle ei lähetettäisi, kska siellä vaikutukset minimaaliset. Entä Taipaleenlampi? Prmiesten sitteisiin kysely vidaan lähettää. Jatkvastaus: Erityisryhmät n humiitu mm. järjestämällä tilaisuuksia ja haastatteluja. Asukaskysely n yleisempi, jhn vi vastata alueella asuvat ihmiset, vaikkeivät kuuluisi mihinkään erityisryhmään. Kmmentti/kysymys: 1980-luvulla ltaisiin kaivattu tällaisia tietja, jita nyt selvitetään. Ratkaisut tehtiin tullin mutu-tuntumalla ja pliittisessa ilmapiirissä. Kysely n hyvä, mutta sisältää paljn mielipideasiita. Löytyykö esim. suurten säännöstelyjärvien salta tutkittua tieta? Alueilta, jissa ihmiset vat kkeneet tämän kaltaisia asiita, miten vaikuttanut heidän ympäristöönsä ja elinkeinihin, miltä näyttää tulevaisuus? Kmmentti/kysymys: Nyt kartitetaan eri tteuttamisvaihtehtja, myös nllavaihtehta. Kyselystä tämä näyttää puuttuvan? Vastaus: syksyn kyselyssä enemmän vaihtehdista. Kmmentti:1980-luvun laajassa selvityksessä tutkittiin nllavaihtehta, mitkä mahdllisuudet seudun elinkeinilla n kehittyä tulevaisuudessa. Kmmentti: Osakaskunnalla vesialuetta allasalueella ja lunnnumassa. YVA-menettely ja mallinnukset vaikuttavat erittäin hyviltä. Mallinnukset n laajennettava kk lunnnuman alueelle. Lunnntilaisen vaihtehdn (0-vaihteht) tarkentaminen ja arviinti epäilyttää, nk vimayhtiön intresseissä? Hanke tutkitaan, lunnntilaisuus vaihtehta ei varmastikaan niin tarkin. Vaikutukset valtakunnanverkkn kntra vaikutukset aluetaluteen? Kipinänksken kalastuskeskus n nyt valmis, sen investinnit? Kysymysöm: selvittäisikö Phjis-Phjanmaan liitt lunnntilaista vaihtehta? Vastaus: Liitssa vidaan keskustella asiasta, minkälaisesta kustannuksesta kyse, ja saadaank esitys päätöksentekn. Jatkkysymys:Visk myös Phjis-Phjanmaan ympäristökeskus lähteä tähän mukaan? Kmmentti:Kyselyn lähetekirje. Kieltääkö kskiensujelulaki tekjärven rakentamisen, tästäkin n eri näkemyksiä esitetty? Jätetään lause pis saatekirjeestä. Vastaus: jätetään khta pis saatekirjeestä, lyhyt, neutraali teksti n paras.

9 5.4 Asiansaisten sallistuminen Sivu 9 Matti Kautt kerti YVA-menettelyn sallistumisesta ja miten sitä n tässä hankkeessa tteutettu. Osallistuminen n yksi YVA-lain keskeinen tavite. Osallistumisella tarkitetaan eri tahjen välistä vurvaikutusta. Tähän suuntaan n menty, mutta tässä n varmasti vielä paljn tekemistä. Osallistumisen mudissa lain mukaan tietty minimi, jka vidaan ylittää: - Kuulutukset ja mielipiteiden ja lausuntjen kkaminen - Tarvittaessa julkiset kuulemistilaisuudet Muu sallistuminen: - Vidaan spia hankkeesta vastaavan ja yhteysviranmaisen kesken Osallistuminen Kllaja-YVA:ssa: Lähtökhtana YVA lain tavitteen tteuttaminen. Minimin ylittäviä keinja: - Kyselytutkimukset, haastattelut - Hankkeen nettisivut - Seurantaryhmä - Yleisötilaisuudet, näyttelyt, maastkäynnit ja -katselmukset - Tiedttaminen, neuvttelut, julkinen keskustelu YVA:n valmisteluvaiheessa: - Tiedttaminen kesäkuussa - Maastkatselmukset kesä Neuvttelut ympäristökeskuksen ja maakuntaliitn kanssa - Tekjärven alueen maanmistajien tilaisuus - Virtaviesti - Nettisivut - Seurantaryhmän työn käynnistäminen YVA-hjelmavaiheessa: - Arviintihjelma yhteysviranmaiselle - Kylätilaisuudet 5 kpl - Kuulutukset ja lausuntpyynnöt hjelmasta - Yleisö / kuulemistilaisuudet 3 kpl - Intressiryhmät kuten kalastuskunnat prmiehet 13.3.

10 - seurantaryhmän 2. kkus Sivu 10 - mielipiteet hjelmasta - lausunnt hjelmasta - yhteysviranmaisen lausunt arviintihjelmasta Uudet YVA-kuulemistilaisuuksissa esiin nusseet asiat: - Vesialueen, veden ja vesiviman mistus - Haittjen krvauskeint - Vaikutukset Siuruanjkeen - Miksi Iijen vedenlaatu n nyt paikin hun? Yleisötilaisuuksia käytettiin mielensitustyyppisesti man kannan ilmaisemiseen. Se n luvallista, mutta ei kvin yleistä YVAmenettelyissä. Vimakas, tietyllä tavalla järjestäytynyt vastustus, samat vastustavat puheenvurt käytettiin jkaisessa tilaisuudessa. Knflikti n terävä ja n vaikea päästä keskustelemaan vurvaikutteisesti. YVA-selstuksen laatimisvaihe: - Arviinnin työhjelman viimeistely yhteysviranmaisen lausunnn perusteella - Seurantaryhmän 3. kkus - Asukaskyselyn tteutus - Teemakhtaiset seminaarit / keskustelutilaisuudet - Intressiryhmien tilaisuudet - Nettisivut - Seurantaryhmän 4. kkus selvitysten tulkset - Seurantaryhmän 5. kkus selstuksen lunns YVA-selstuksen käsittelyvaihe: - Arviintiselstus yhteysviranmaiselle - Kuulutukset ja lausuntpyynnöt selstuksesta - Yleisö / kuulemistilaisuudet - Lausunnt - Mielipiteet - Yhteysviranmaisen lausunt selstuksesta - Seurantaryhmän palautekeskustelu Kllaja-YVA:n aikataulu - Arviinnin valmistelu, tuk-heinäkuu Arviintihjelman laatiminen, el-julukuu Yhteysviranmaisen lausunt vapuksi - Selvitysten laatiminen kesä kesä Arviintiselstuksen laatiminen kesä - syksy 2008

11 - Yhteysviranmaisen lausunt YVA:sta 2009 alku Sivu 11 - Jatkpäätökset Kmmentti: Iijen ympäristönhit-hjelma, kaksi vaihetta käyty j läpi, klmas tehtävänä. Tähän syytä tehdä linkki. Kk jkivarsi Kuusamsta Iihin. Hilla kerti YVA:n valmisteluvaiheessa ja hjelman tekvaiheessa järjestetyistä keskustelu- ja esittelytilaisuuksista: - Maastkatselmusten palautetilaisuudet Pudasjärven, Tuulijärven, Aittjärven, Naisjärven sekä lunnnuman rantakiinteistöjen mistajat - Muita järjestettyjä keskustelutilaisuuksia Tekjärvialueen maanmistajat Siuruanjen alueen kalastajat (Yli-Tannilan jakkunta) Prmiehet - Suunnitteilla levia tilaisuuksia Meljat Lunnnuman ja järvialueiden kalastajat Ajatuksena kta saman asian tiimilta ihmiset yhteen ja käydä asita yksityiskhtaisesti läpi. Lunnnuman ja järvien maastkatselmukset Lunnnuman sekä järvialueiden katselmukset tehtiin heinä syyskuussa 2007 Katselmuksessa kysyttiin ranta-asukkaiden näkemystä vedenkrkeuksista nykytilanteessa sekä mahdllisen rakentamisen jälkeen Lisäksi haastateltiin ihmisiä ja keskusteltiin käynnistyvästä hankkeesta ja YVA-menettelystä Maastkatselmuksen aikana tehtiin myös alustavaa luntselvitystä - Katselmuksista järjestettiin palaute- ja keskustelutilaisuudet alueittain tammikuussa 2008 Lyhyet alustukset, jnka jälkeen keskustelua aihepiireittäin jaetuilla rasteilla Havaintja maastkatselmuksista, järvialueet - Keskusteluissa esille tulleita asiita järvialueilla Järvien vedenkrkeus ja sen vaihtelu, erityisesti kesäaikainen vedenkrkeus Yleisesti tivttiin tulvien laskua ja kesäaikaisen vedenkrkeuden nusua Veden vaihtuvuus ja vedenlaatu Vesillä liikkuminen Kalastus ja muu virkistyskäyttö

12 Havaintja maastkatselmuksista, lunnnuma Sivu 12 - Keskusteluissa esille tulleita asiita lunnnuman alueella Erityisesti jkiuman virtaamat rakennetussa tilanteessa, ksken säilyminen kskena (tässä vaiheessa ei vielä llut varmaa suunnittelutieta ratkaisuista) Vedenlaatu suvant-suuksilla, pääuma ja putaat Patjen ylitys veneellä, liikkuminen virtasuuksilla Kalast ja kaljen liikkuminen Kalastus kskissa Jkimaisema, kiinteistöjen arv Kkemukset maastkatselmuksista sekä niihin liittyvistä palaute- ja keskustelutilaisuuksista: - Paikanpäällä käyminen anti arviintityön tekijöille hyvän yleiskuvan eri alueista - Saatiin varhaisessa vaiheessa paikallisten ihmisten näkemys siihen, mitä tulisi arviida - Saatiin lutua kntakteja paikallisiin ihmisiin, yhteyshenkilöiltä saadaan kerättyä YVA:n aikana ns. kirjittamatnta tieta - Saatiin suraa palautetta liittyen mm. vaikutusaluerajauksiin - Maastkäyntien ja siihen liittyvien tilaisuuksien aikana saatiin jaettua tieta hankkeesta ja tulevasta YVA -menettelystä Yleiset kkemukset kaikista pidetyistä keskustelutilaisuuksista: - Järjestettyihin tilaisuuksiin n suhtauduttu psitiivisesti - Pienissä ryhmissä mielipiteiden esittäminen n llut helpmpaa kuin isissa tilaisuuksissa - Keskustelu n llut asiallista ja n saatu kerättyä yksityiskhtaistakin tieta - Tiedn jakaminen ja sallistuminen j varhaisessa vaiheessa n kettu myönteiseksi asiaksi - YVA-menettelyä ja hanketta n esitelty useaan kertaan, jten paikalliset tuntevat suhteellisen hyvin hankkeen ja menettelyn Lehtikirjittelu li vaikuttanut ihmisten asenteisiin hämmentävästi. Kerrttiin, että kyse n YVA:n valmisteluvaiheesta, jtta vidaan YVA-hjelma laatia. Kmmentti: Tulisi saada hyvä käsitys siitä mikä n is asia ja mikä n pieni asia. 200 GWh/a sähköä vudessa n selkeä asia. Bienergiapuli: entä js allasalue käytetään metsä- ja turvetutantn täysimääräisesti (tietenkin pienempi, mutta missä khtaa pilkku n)? 5.5 Muut tehtävät selvitykset Svittiin että muut selvitykset ja työhjelma käsitellään seurantaryhmän seuraavassa kkuksessa.

13 Sivu 13 6 Yhteysviranmaisen puheenvur Eer Kaakinen kerti yhteysviranmaisen järjestämistä klmesta yleisötilaisuudesta, värikkäitä ja sallistuminen vilkasta. Yhteensä yli 300 santtajaa. Yhteysviranmainen antaa lausunnn hjelmasta vapuksi, mm. mitä pitää selvittää lisää ja miten. Myös hankkeen vaihtehdista. Kaakinen vetsi seurantaryhmän jäseniin, että kertisivat ihmisille että nyt tulisi sallistua YVA-menettelyyn, mm. lähettää mielipiteitään. Työhjelma-asia n hyvä, että käsitellään myöhemmin, nyt lisi llutkin liian aikainen. 7 Muut asiat Kmmentti: Kiinteistönmistajissa n jukssa ihmisiä, jtka eivät kaikki pysty itse hitamaan asiitaan. Heikn ihmisen asiat n myös menettelyssä hulehdittava, eikä heikkutta saa käyttää hyväksi. Kmmentti: Jatkssa, js hanke etenee ja mennään kiinteistökhtaisiin asiihin, harkittava edunvalvjaa kuten aiemmin tehty mm. kalatalusasiissa. Vastaus: PVO samaa mieltä. 8 Seuraava kkus Seuraava kkus svittiin pidettäväksi kl Pudasjärvellä. 9 Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja kiitti sallistujia ja päätti kkuksen kl Muistin laati Antti Lepla

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t 26.9.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.00

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous Muisti 1 (6) Pvm 23.5.2007 Dnr Kkemäenjen kalakantjen hit-hjelma Seurantaryhmän 2. kkus Aika: 14.3.2007 kl 10 Paikka: Huittisten kaupungintal, valtuustsali Läsnä: Osanttajalista, liite 1 Asialista 1. Kkuksen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEMIN KUNTA KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET PIENTEN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 1.8.2017 Lemin kunta Osallistumis- ja arviintisuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke

PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke Virkistyskäyttöteemaryhmän klmas kkus tiistaina 25.1.2011 kl 13-15.30 Marttilan kunnantal, Härkätie 773, Marttila Läsnä Taija Ranta,

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

1 / 5. Kainuun malli 2013 (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 9 / 2009

1 / 5. Kainuun malli 2013 (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 9 / 2009 1 / 5 Kainuun malli 2013 Muisti (Kainuun hallintkkeilun jatkvalmistelu) Työvalikunta Kkus 9 / 2009 Aika: maanantai 30.11.2009 kl 14.10 17.35 Paikka: Kainuun maakunta kuntayhtymän kanslia, neuvtteluhune

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella. 22.5.2008 Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö,

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI

KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KYYJÄRVI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI JA VIITASAARI KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN, PIHTIPUTAAN, SAARIJÄRVEN JA VIITASAAREN YHTEINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS 22.2.2012/ 2.7.2012 / 29.10.2012/

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1510012658 Asikkalan kunta Saitan asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 10.6.2014, tark. 29.9.2014, tark. 13.2.2015 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelman (OAS) tarkitus Osallistumis-

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL 189 90101 OULU 26.10.2014 (saapunut 27.10.2014) Valituksen laatijan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Timintasuunnitelma 2010 1. Tavitteet 1.1. Yleiset tavitteet 1.2. Eritellyt tavitteet 2. Keint 3. Kampanjat 4. Vimavarat 5. Seuranta 6. Lisäykset 1. Tavitteet 1. 1. Yleiset tavitteet 1.1.1. Oulun lunnnsujeluyhdistyksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot