OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN"

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL OULU (saapunut ) Valituksen laatijan tiedt Mikk Ylikulju Prjektipäällikkö (rakennusinsinööri) Kaukastentie 22, Oulainen Päätös, jhn muutsta haetaan - Oulaisten kaupungin valtuustn kkus Pykälä 41, Oulaisten maaselänkankaan tuulipuistn sayleiskaava Miltä sin valitetaan ja muuts, jka siihen vaaditaan tehtäväksi - Riskien arviinnin riittämättömyys Asukkaiden ilmittamat riskit (uniherkkyyttä) jätetty humiimatta Yleisen arviinnin lisäksi humiitava khdekhtaiset erityispiirteet Yleisesti tietn tulleiden, tuulimyllyjen läheisyydessä asuvien kkemusten humiimatta jättäminen (meluhaitta/uningelmat) - Etäisyydet asunnista tuulimyllyihin Ympäristö- sekä Ssiaali- ja terveysministeriön antamat susitukset n jätetty humiimatta. Riittävän riskien arviinnin kautta etäisyyttä kasvatettava. - Taludellisten haittjen humiiminen - Hanke n jk: peruttava keskeytettävä uusien asetusten laatimiseen saakka maksettava merkittävä krvaus kiinteistöjen hinnan pudtuksesta Vastuullinen tah nimettävä mikäli hanke runntaan läpi ja khtuuttmuuden periaate aktivituu myllyjen käyttööntn jälkeen. Tässä tapauksessa riskienhallinta n llut riittämätöntä. Asukkaiden ilmittamien riskien, kkemusperäisen tiedn sekä ministeriöiden antamien susitusten humiimisella ngelmilta lisi vältytty. Muutsvaatimusten perusteet - Tuulienergian rakentaminen n vielä uutta Sumessa. Erityisesti maaseudulle ja kesällä hyvinkin kuiville sekä laajille metsä-alueille rakennettujen myllyjen salta, jssa lisäriskinä tulee mukaan laajat metsäpalt (tunnetusti tuulivimalissa n myös tulipalja). - Tutkimustieta n vain vähän Maaselänkankaan kklukan myllyistä niin Sumessa kuin maailmalla.

2 - On saatu tutkijilta lausuntja siitä, että tuulimyllyjen matalataajuuksinen melu ei käyttäydy kuten yleisesti melulähteestä puhuttaessa. Vastine: Ympäristöministeriö n antanut vimaan tulleen hjeen 2/2014 tuulivimaliden melun mallintamisesta. Ohjeessa esitetään myös, kuinka pienitaajuisen melun leviäminen tulee laskea. Rambllin laatima meluselvitys ( ) n laadittu nudattaen k. hjeistusta. Mallinnushje n ympäristöministeriön mukaan tarkitettu hjeeksi suunnittelussa arviitaessa tuulivimaliden tuttamaa melukurmitusta ympäristösujelulain täytäntöönpanssa ja sveltamisessa, sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä. Ympäristöministeriön hje 2/2014 perustuu mm. mallinnusmenetelmien sekä parametrien valinnan salta VTT:n jhtaman työryhmän julkaistuun raprttiin Ehdtus tuulivimamelun mallinnuksen laskentalgiikkaan ja parametrien valintaan. K. työryhmässä livat edustettuina Sumen jhtavat asiantuntijat tuulivimamelun saralla ja raprttia laadittaessa käytettiin paitsi Sumessa tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, myös kansainvälisesti tehtyjä selvityksiä, mittauksia ja tutkimustieta. Ympäristöministeriön hjeistus ei siis perustu kenenkään yksittäisen tutkijan tai asiantuntijan mielipiteeseen, kkemukseen tai mihinkään yksittäiseen selvitykseen, vaan hjeistuksen taustalla n lukuisten asiantuntijiden ja tutkijiden vusien saatssa eri pulilla maailmaa tekemät selvitykset ja tutkimustyö sekä niiden myötä hankittu kkemus. - On saatu kkemusperäistä tieta (suraan asukkailta) tuulimyllyjen aiheuttamista humattavista haitista asukkaille. - Ympäristöministeriö n ilmittanut valmistelevansa tuulivimalle maa asetusta melurajista mm. te Tekniikka & Talus lehdestä "Ympäristöministeriössä valmistellaan tuulivimalille maa asetusta melurajista, jtta valituksia aiheuttava melu tettaisiin rakentamisessa humin riittävinä sujaetäisyyksinä. Nykyisin etäisyydet vat satja metrejä. Tulevaisuudessa suja-etäisyydet vivat lla jpa kilmetreissä." - Ympäristö ja terveyslehti 4/2014. Ssiaali- ja terveysministeriö kert, että " ilman kattavaa terveysvaikutusten arviintia alle 2 kilmetrin etäisyydelle ei pitäisi rakentaa vimalita". Oikeasti vastuullinen tuulivimatimija ja kaavittaja ttaa tämän humin. - Ssiaali- ja terveysministeriö n ilmittanut valmistelevansa uutta asumisterveys asetusta. Muutamia tteita Helsingin sanmissa julkaistusta jutusta : Ääniasiantuntijiden sekä ssiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan terveyshaitat vat jääneet tuulivimaliden suunnittelubuumissa turhan vähälle humille. Tuulivimalan melu syntyy krkealla, jten se etenee esteettömästi. Vimalan pyörivistä lavista lähtevä ääni n jaksittaista ja sykkivää. Melussa n paljn pienitaajuisia ääniä, jita taljen rakenteet vaimentavat vain vähän. STM:n asumisterveysasetuksen mukaan sisämelun tas saa lla yöaikaan desibeliä. Tuulivimalamelun pitkäaikaisvaikutuksista ei le riittävästi tutkimustieta. Ympäristömelu altistaa muun muassa unihäiriöille ja stressille ja nstaa sydän- ja verisunitautien riskiä.

3 Klmas ministeriö eli STM n kiinnstunut melun terveysvaikutuksista. Ministeriö n saamassa valmiiksi asumisterveysasetuksen. Se määrittelee nykyistä sitvammat raja-arvt sisämelulle. Vimaliden äänen häiritsevyys n Työterveyslaitksen raprtin mukaan suurempi kuin muilla ympäristömelun lähteillä kuten lentmelulla (HS 30.9.). Ääniasiantuntija Vesa Viljanen Nisere/Nisecntrl-yrityksestä kert, että tdellisuus n paljn karumpi. "Melututkimukset n tehty 1-2 megawatin tehisilla vimalilla. Merkittäviä melualtistumisia tulee kkemukseni ja mittausteni mukaan klmen megawatin ja sitä suurempien vimaliden khdalla", hän kert. Viljasella n 20 vuden kkemus vimaliden melumittauksista. Hän san, että tehdyt melumallinnukset antavat ruusuisen kuvan vimaliden tdellisesta melusta. Vastine: Kaavittajan näkemyksen mukaan keskeneräisen asetuksen tai muun vasta valmisteilla levan hjeistuksen perusteella ei vida tehdä lutettavia jhtpäätöksiä svellettavista sujaetäisyyksistä tai sallituista melutasista. Vaikka tuulivimalaitksen nimellisteh krrelikin jnkun verran äänitehtasn kanssa, ei pelkästään vimalaitsten nimellistehn (esimerkiksi 1-2 MW tai 3 MW) perusteella vida tehdä tarkkja päätelmiä vimalaitsten aiheuttamasta melusta. Laitsmalli ja siihen liittyvät tekniset yksityiskhdat ratkaisevat, sillä nimellistehltaan samantasisilla vimalaitksilla vi lla humattavia erja äänitehssa. - On humiitava, että jkainen reagi melusaasteeseen erilailla ja tässä n humiitava myös melulle herkät ihmiset. Laissa ja asetuksissa santaan, että melu ei saa aiheuttaa khtuutnta haittaa. Tämä khtuuttmuuden periaate täytyy kskea kaikkia ihmisiä, myös uniherkkiä henkilöitä tasaarvisuusperiaatteen mukaan. Yksi merkittävä syy, miksi lemme taln maaseudun rauhaan ja pimeyteen rakentaneet, n se että perheessämme n uniherkkyyttä. Lisäksi tiedän vastaavalla etäisyydellä tuulimyllyistä levan muitakin uniherkkiä henkilöitä. Asia tulee humiida riskienhallinnassa, jnka tuuliviman tuttaja n velvitettu tekemään. Asia n tutu asianmaisten tietisuutteen useita kertja kaavaesitys- ja kaavalunnsvaiheessa. Vastine: On ttta, että eri ihmiset reagivat meluun eri tavalla. Kansalaisten yhdenvertainen khtelu edellyttää kuitenkin yhteisesti svittuja rajja, jiden puitteissa kansalaiset ja yritykset vivat timia. Esimerkiksi melutasn yleiset hjearvt (VnP 993/1992) ja ympäristöministeriön hjeessa 2/2012 esitetyt tuulivimalaitsten melun suunnitteluhjearvt vat tällaisia yhteisesti svittuja rajja. Ne n asetettu siten, että pyritään välttämään khtuuttman haitan syntyminen. Alueelta n laadittu viranmaisten pulesta riittäviksi katstut selvitykset. Irvanperän asukkaita n kuultu kaavan laadinnan yhteydessä ja asia n humiitu maksimimalla etäisyys Irvanperän asutukseen. Hankealueen klmea eteläisintä vimalaa n siirretty phjiseen valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella, melu- ja maisemavaikutusten minimimiseksi, niin paljn kuin se tuulivimaliden välisen turvallisen etäisyyden ja tehkkaan energiantutannn kannalta n mahdllista. Etäisyys kaavaehdtuksen lähimmästä vimalasta Irvanperän asuinrakennuksiin n 1450m. Tehdyn melumallinnuksen (melun maksimiarvt, melumallinnusraprtti) mukaan 40 db raja n n. 700 metrin ja 35 db raja n n. 500 metrin päässä lähimmästä Irvanperän asuinrakennuksesta.

4 - Fakta n myös se, että lemme lleet täällä ennen tuulimyllyjä. Häiriön aiheuttaja krvaa haitat. - Kyseessä ei le vähäisissäkään määrin merkittävä yleisen edun nimissä hyväksyttävissä leva hanke. Vernmaksajan näkökulmasta aiheuttaa ainastaan menja. Asukkaille tu vain haittja. Työllisyysnäkökulmasta hanketta ei vida perustella. Sumen energia mavaraisuutta tai ympäristöystävällisen energian tutt tavitteen saavuttamisesta eivät nämä 8 myllyä ratkaise vähäisessäkään määrin. - Yksityisen vitta tavittelevan yrityksen n vastattava aiheuttamastaan haitasta. Js kyse lisi valtitntalutta parantavista väylähankkeista tai merkittävistä kulkuyhteyksiä parantavista väylistä suuremmissa kaupungeissa tai niiden ympäristössä, lisi tilanne tietenkin tinen. - Kaavittaja, kaupungin viranmaiset (tekninen timi) sekä kaupungin valtuustn jäsenet vat lleet kaikista edellä mainituista asiista tietisia mm. allekirjittaneen lähettämien sähköpstien perusteella. Kaavittajan laatimista selstuksista, melumallinnuksista, vastineista ym. aineiststa kttua: - Mittaustulkset vat keskiarvja eli tarkittaa sitä että n hiljaisempia aikja, mutta myös äänekkäämpiä aikja/melupiikkejä. Juurikin tämä melutasn vaihtelu aiheuttaa suurimman häiriön ja n merkittävin seikka mietittäessä melusaasteen häiritsevyyttä. Kuitenkaan sitä ei humiida etäisyyksissä mitenkään. Sallitut arvt ylittyvät ajittaisesti useita kertja vurkaudessa, nämäkin ajittaiset sallitun rajan ylitykset n tulkittava pysyväksi meluksi, nhan kyseessä kymmeniä vusia kestävä melunlähde (Humautus Mikk Ylikulju) Vastine: Melutasn hjearvt n annettu niin Sumessa kuin mnessa muussakin maassa keskiäänitasina. Juuri keskiäänitasn n tdettu krrelivan parhaiten melun häiritsevyyteen ja terveysvaikutuksiin. - Myllyt tulevat hiljaiselle maaseudulle, jssa taustamelua ei le (tdettu kaavaselstuksessakin khdassa 6.9.2). Melun häiritsevyys n siis herkemmin havaittavissa kuin esim. meren rannassa tai kaupunkialueella. Kaavaselstuksen 6.9 mukaisesti tuulivimamelu ketaan yksilöllisesti ja sen n raprtitu useissa maissa aiheuttavan unihäiriöitä (lepn ja unen saantiin tai sen laatuun merkittäviä heikentäviä vaikutuksia). Samin khdan 6.10 mukaisesti vilkkuva val n tutkittu levan herkille henkilöille häiritsevä. Kaavittajakin n siis j tunnustanut riskin, mutta ei kuitenkaan humii asiaa uusimpien khdekhtaisten-, kkemusperäisten-, tutkittujen tietjen ja annettujen susitusten mukaisesti. Vastine: Ks. aikaisempi vastine. - Melumallinnuksen khdassa 4.2 mainitaan, ettei laitevalmistaja anna melupäästöarville takuuta. Kuitenkin lähtöarvt tulevat sieltä, ympäristön asukkaidenk pitää luttaa melumallinnuksen tulksiin ja kantaa seuraukset mikäli lähtöarvt vat pielessä? Js valmistaja ei anna takuuta, niin asia tulee humiida riittävästi riskienarviinnissa ja vielä sitä ei le humiitu. - Melumallinnuksessa käytetty laitsmalli ei käytettävissä levan taajuusjakauman mukaan aiheuta kapeakaistaista melua. Tällainen lausunt tarkittaa, ettei riittävää tieta asiasta le lemassa. Tämäkin n humiitava riskienarviinnissa.

5 Vastine: Kaavitusvaiheessa lpullista päätöstä alueelle tulevien vimalaitsten mallista tai valmistajasta ei le vielä tehty. Melutakuu liittyy tyypillisesti laitsvalmistajan ja hankevastaavan välisen kauppaspimuksen ehtihin ja tässä vaiheessa minkäänlaista spimusta ei le. Hankevastaava kantaa lpulta vastuun mahdllisista riskeistä riippumatta siitä, käytetäänkö mallinnuksissa laitsvalmistajan takaamia vai muutin ilmittamia meluarvja. - Kuka vastaa siitä, että mikäli käyttööntn jälkeen mitattavat tteutuneet melumittaukset vatkin suuremmat kuin selvityksissä ja siitä aiheutuu asukkaille haittja (terveys ngelmat, kiinteistöjen ja tnttien alentunut arv)? Tistaiseksi tuulivimarakentaja, kaavittaja, viranmainen ja kaupungin päättävä elin n tästä vastuusta kieltäytynyt. Vastine: Hankevastaava kantaa lpulta vastuun mahdllisista riskeistä riippumatta siitä, käytetäänkö mallinnuksissa laitsvalmistajan takaamia vai muutin ilmittamia meluarvja. - Kuka vastaa siitä, että mikäli käyttööntn jälkeen asukkaille aiheutuu khtuutnta haittaa (terveysngelmat, kiinteistöjen ja tnttien alentunut arv) vaikka meluarvt lisivat tämän hetkisten lakien ja asetusten sallimissa rajissa? Laissa, asetuksissa ja hjeissa käy kuitenkin selvästi ilmi, ettei asukkaille saa aiheuttaa khtuutnta haittaa. On myös humiitava ihmisten yksilölliset ert melu, välke ym. häiriöiden salta. Vastine: Ks. aiempi vastine kskien kansalaisten yhdenvertaista khtelua.

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot