TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella Hotelli Pellonhovi, Pello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello"

Transkriptio

1 TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö, Lapin ympäristökeskus, Rvaniemi Avaus Jari Pasanen avasi kkuksen ja tivtti sallistujat tervetulleeksi. Pelln kunnanjhtaja, Tapani Melalut, tivtti sallistujat tervetulleeksi Pelln kunnan pulesta ja kerti Pellsta. Vesienhit Rutsissa - tilannekatsaus B Sundström, Nrrbttenin lääninhallitus, kerti, että Rutsissa n menssa kuuleminen vesienhidn keskeisistä kysymyksistä. Kuuleminen kestää 31. elkuuta saakka. Samanaikaisesti n käynnissä kaikkien vesimudstumien lukittelu. Työtä vaikeuttaa se, että Lunnnhitvirastn arviintiperusteet eivät le vielä selvillä. Syksyn aikana valmistellaan vesienhitsuunnitelmaa, jhn sisälyvät ympäristölaatunrmit ja timenpidehjelmat. Vesienhitsuunnitelmat tulevat kuultavaksi helmikuussa Rutsissa Perämeren vesienhitalueen valtuuskunta hyväksyy suunnitelmat. Aktiivisesti työskennellään myös paikallisetn vesiryhmien perustamiseksi. Tarkituksena n mm. saada paikallista tieta, jka visi lla avuksi vesienhittyössä. Kaikki kiinnstuneet vivat seurata lukittelun, ympäristölaatunrmien ja timenpidehjelmien valmistelua Rutsin pulella nettisivuilta: VISS (www.viss.lst.se) ja Vattenkartan (www.vattenkartan.se). Lisätietja kts. Liite 1, Bilaga 1, Vattenförvaltning i Bttenvikens vattendistrikt, Sverige , tai käytä linkkejä, jtka n mainittu muistin sivulla 4. Vesienhit Sumessa - tilannekatsaus Pekka Räinä, Lapin ympäristökeskus, kerti että Sumessa valmistellaan vesienhitsuunnitelmia, jtka sisältävät timenpidehjelmat. Kuuleminen vesienhitsuunnitelmasta alkaa lkakuussa Timenpiteiden kustannukset vat nin milj. eura.useimmiten nykykäytännön mukaiset timenpiteet vat riittäviä, mutta jillain sektreilla lisätimenpiteet vat tarpeen. Lisätimenpiteiden kustannukset vat arvilta n. 20 milj. eura. Sumessa vesienhitsuunnitelmat hyväksyy valtineuvst, eli hyväksyntä tapahtuu kansallisella taslla. Lisätietja kts. Liite 2 Bilaga 2, Vattenförvaltning i Trneälvens vattendistrikt, Finland " tai käytä linkkejä, jtka n mainittu muistin sivulla 4. Vesimudstumien minaispiirteiden kartitus ja lukittelu Sumessa Petri Liljaniemi kerti vesimudstumien rajauksesta, lukittelusta ympäristölaatunrmeista ja timenpidehjelmista. Tarkastelussa vat mukana järvet, jiden kk n yli 5 km 2 ja jet, jiden valumaalue n yli 200 km 2. Järvistä 41 % ja jista 61 % n lukiteltu. Useimmat vesimudstumat vesistöalueen yläsilla vat hyvässä tilassa, ngelmat lisääntyvät alueilla, missä n paljn asutusta. Eniten ngelmia vat aiheuttaneet metsätalus, maatalus, turvetutant, haja-asutus, uittperkaukset sekä jitukset. Alueella n myös jitain vimataluden takia vimakkaasti muutettuja vesiä. Näissä vesissä ympäristötavitteet vat tisenlaiset lunnntilaisiin vesiin verrattuna. Näissä vesissä selvitetään, vidaank virtaamia parantaa tai vanhja umia kunnstaa ja pistaa kaljen vaellusesteitä. Lisäksi tarkastellaan linnustnsujelualueita. Tärkein timenpide n kerätä tieta hyvää hunmmassa tilassa levista vesistä, jtta vidaan tehdä tarkempia vesistönhitsuunnitelmia niille alueille missä sellaisia tarvitaan.

2 Lisätimenpiteiden kustannukset - vesirakentaminen: n Eur - metsä- ja maatalus, jitukset, perkaukset, haja-asutus: n Eur Lisätietja kts. Liite 3 Bilaga 3, Kartläggning, Finland Miten timenpidehjelmat vaikuttavat esim. turvetutantyhtiöihin? Vastaus: Esim. Martimjki - jälkikäyttösuunnitelmat tehdään - nykyiset luvat pätevät, mutta js tarvitaan lisätimenpiteitä, käsitellään asia luvan uusimisen yhteydessä. Turvetutant n luvanvaraista timintaa. Rajajkikmissi myöntää luvat. Tehdäänkö kunnstuksia myös Naamijen sivujissa? Vastaus: Kyllä, kunnstussuunnittelussa katstaan kknaisuutta Jskus tehdään suunnitelmia pääumalle, mutta myös sivu-umille vidaan kunnstussuunnitelmia tehdä. Metsähallitus Sumessa rakentaa Naamijen pääumaan 8 phjapata plyeteenilevyistä. Nämä rahitetaan lunnnhitvarista ja näin vidaan rahittaa myös sivujissa tehtäviä kunnstuksia. Mutta ehtna n, että maanmistajat ja kyläyhdistykset sittavat kiinnstusta ja esittävät kunnstusta. Js kyselyitä tulee tarpeeksi, vidaan hanke laatia. Rannikkalueen lukittelu, Sumi Eira Lukkanen kerti, että rannikkalueen tilaan vaikuttavat ensisijaisesti Kemijkisuun tehtaat ja jkien ainevirtaamat Sumesssa ja Rutsissa. Eniten vaikuttaa Kemijki ja suuri vaikutus n myös Simjella, Kemin tehtailla, Haaparanta-Trni jätevedenpuhdistamlla ja kalanviljelylaitksilla jne. Sisemmillä rannikkalueilla nykykäytännön timet eivät le riittäviä, vaan ne vat tyydyttävässä tilassa. Ranniklla ngelmana vat limttuminen ja rehevöitymisen riski. Rannikkalueesta n tehty malli, jka perustuu "kuivan" vuden 1999 ja "sateisen" vuden 2000 tilanteisiin. Mallilla vidaan myös arviida, kuinka erilaiset timenpiteet vaikuttavat rannikkalueen tilaan. Lisätietja kts.liite 4 "Bilaga 4, Kustmråden, Finland Sisä- ja rannikkvesien minaispiirteiden kartitus ja lukittelu, Rutsi Sara Elfvendahl kerti, että vesien lukittelu perustuu malliin, kska mitattua dataa n vähän. Malli arvii eklgisen tilan vesiin khdistuvien vaikutusten perusteella. Mallin mukaan eklginen tila n usein erinmainen tai hyvä vesistöalueen phjississa. Vain muutamilla alueilla vesiä n lukiteltu tyydyttävään tai sitä hunmpaan tilaan kaivstiminnan tai vaellusesteiden perusteella. Näillä khteilla tarvitaan lisätimenpiteitä. Esimerkiksi Svappavaarasta alavirtaan n alue, missä metalleja ja ravinteita (peräisin räjähdysaineista) huuhtutuu vesistöön. Vesistön eteläsilla, missä asuu enemmän ihmisiä, ngelmat lisääntyvät. Eniten ngelmia n sivujissa Lähinnä ngelmia aiheuttavat ravinnekurmitus ja taimenen vaellusesteet. Riskissä levia phjavesialueita n ainastaan Svappavaarassa, mutta nk ngelmia tdellisuudessa vai perustuuk se vain siihen, että alueella n mahdllisesti phjavesiin vaikuttavaa timintaa n tdennettava. Virtaamamuutksia ja vedentta ei vielä le lukiteltu. Tarkasteltavien vesiemudstumien vähimmäiskt vat järvien salta 1 km 2 järvet ja jkien salta valuma-alueeltaan 10 km 2 jet. Kesällä lääninhallitus ttaa näytteitä muutamaista jista ja järvistä, jtta saadaan dataa mallin verifiimiseksi. Syksyn aikana ktaan myös muuta dataa esim. aiempien vusin velvitetarkkailutulksia. Kska dataa n niin vähän, tavallinen timenpide tulee lemaan näytteentt mallin antamien tulsten tdentamiseksi. Lisätietja kts. liite 5 Bilaga 5, Eklgisk status, Sverige

3 Kuinka paljn lukituksen phjana n dataa ja kuina pitkältä ajalta? Vastaus: Tämä lukittelu perustuu ainastaan vaikutusanalyysiin. Mitattua dataa ei vielä le käytetty. Olemme ensin identifiineet riskialueet ja tulkset varmennetaan ttamalla näytteitä. Näytteitä tulisi lla vähintää klmelta vudelta, mieluummin pitemmältä ajalta. Jätevesien puhdistus, Sumi Art Seppälä kerti haja-asutuksen ja taajamien jätevesien puhdistuksen prblematiikasta. Khnneet vaatimukset vähentää rgaanista ainetta, kknaisfsfria ja typpeä merkitsevät sitä, että ainastaan 10 % haja-asutuksen ktitaluksista täyttää nykyisellään vaatimukset. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamiden saneeraussuunnitelmia n tehty. Yksi ngelma n itse viemäriverkst, 12 % viemäriverkststa täytyy saneerata välittömästi, mikä n suuri taludellinen haaste. Kknaiskustannukset lisätimenpiteille ja viemäriverkstjen laajennuksille n nin eura. Lisätietja, kts Liite 6 Bilaga 6, Avlppsrening, Finland / Liite 6, viemäripuhdistus, Kuinka yhteiskunta tukee jätevedenpuhdistamiden saneerausta? Aikataulu? Sumen pulella n mnia rahituslähteitä viranmaisten ja EU:n kautta. Vastaus: Vesihultlaitkset suunnittelevat saneeraukset. Suunnittelu n suuri kustannuserä, mutta sen maksaa suurimmaksi saksi veden käyttäjät (pilaaja maksaa periaate). On vaikea sana, kuinka suuri valtin ja EU:n tuki tulee lemaan, kska budjetit laaditaan vusittain. Tavitteena n että timenpiteet vat valmiit vuteen 2015 mennessä, kuten vesipuitedirektiivi edellyttää, mutta aikatulu saattaa lla liian ptimistinen. Muita kysymyksiä Pitkän ajan suunnitelma hyvää ja täsmällistä tieta. Onk suunnitelmissa mahdllista esittää kalatalusviranmaisille ja valtille vaatimuksia että kalastnhit pitäisi ttaa niissä humin? Varmistaa vesistöjen mnipulinen käyttö? Arvkkaita vesiä kannattaa varjella pitkällä tähtäimella. Vastaus: Vesipuitedirektiivin timeenpanssa tulee kaikki näkökhdat ttaa humin. Direktiivin parissa työskentelevien tehtävänä n myös jakaa tieta kaikille timijille. Myös kansallinen lainsäädäntö vi vaikuttaa direktiivin vaatimusten täyttämiseen. Lapissa n virtavesien kalataludellinen kunnstusryhmä. On mahdllista asetttaa alueellisesti direktiivin edellyttämiä krkeampia tavitteita. Niitä vidaan edistää mahdllisuuksien mukaan. Yhteistyö ja sen kehittäminen Jhanna Alm, Vattensamverkan Nrr, esitteli ajatuksia yhteistyöstä vastuullisten viranmaisten ja eri intressitahjen välillä. Nykyinen yhteistyö n llut pääasiassa viranmaisten välistä yhteistyötä. Jtta saataisiin hyvä tietphja ja "ankkurituminen" alueelle, n tärkeää hyödyntää paikallista saamista ja situtumista. Vesipuitedirektiivin mukaan vastuullisten viranmaisten velvllisuutena n kannustaa sallistumaan yhteistyöhön. Yhteistyötä tulee tehdä mnella taslla niin yhteisön, jäsenvaltiiden kuin paikallisella taslla. Trninjella yhteistyöverkst kstuisi vesiparlamentista ja sen työvalikunnasta. Vesiparlamentti n kaikkien asiasta kiinnstuneiden verkst ja sen työvalikunta timisi linkkinä eri tahjen välillä. Vesiparlamentin perustehtävät kanavituisivat työvalikunnan kautta. Näitä tehtäviä lisivat mm. tiedn levittäminen verkstssa; kannustaa sallistumaan; tunnistaa ja kstaa jäsenten paikallistieta ja näkemyksiä viranmaisten esittämistä suunnitelmista - ja yhtenä tärkeimpänä tehtävänä - vurpuhelu verkstn ja viranmaisten välillä. Vesiparlamentti n neuva-antava elin, ei päättävä. VP ei myöskään vastaa timenpiteiden timeenpansta mutta vi halutessaan tehdä alitteita ja hakea rahitusta timenpiteille.

4 Tieta vesienhidsta saa nykyisin eri internet-sivuilta (kts. linkit sivulla 4). VP:lle tehdään mat ktisivut rutsalaisen web-prtaalin kautta, jka n kehitteillä. Kkuskustannuksiin ja hallintn vi hakea taludellista tukea aina n eurn saakka Rutsin pulella lääninhallitusten vesiviranmaisilta. Lisätietja kts. liite 7 Bilaga 7, Samverkan, Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Keskustelussa nusi esille, pitääkö Rutsin perustaa Trninjelle ma vesienhitalue kuten Sumessa n tehty. Nyt Trninjki n sa Perämeren vesienhitaluetta Rutsissa. Vastaus: Asia n Rutsissa valmistelussa ja lppukädessä n eduskunnan ja hallituksen asia päättää siitä. Tdennäköisesti Trninjki jatkssakin n sa Perämeren vesienhitaluetta. Mutta tästä hulimatta yhteinen vastuu n ensisijaisesti Sumen ja Rutsin viranmaisilla mutta myös Nrja n mukana vesienhitalueella pieneltä sin. Arviintiperusteet vat kansallisia ja erja n mutta vesienhitsuunnitelmat ja timenpidehjelmat harmnisidaan niin pitkälle kuin n mahdllista. Tivttiin myös yhteisiä karttja kk Trninjen valuma-alueesta. Vastaus: Yhteisiä karttja valmistellaan ja niitä käytetään mlempien maiden suunnitelmissa. Vastuu kllekutsumisesta/hallinnimisesta tulisi lla lääninhallituksella tai Lapin ympäristökeskuksella. Vastaus: Se n yksi mahdllinen ratkaisu, mutta ajatus n että VP valitsisi verkststaan henkilön, jka timisi kknkutsujana/puheenjhtajana/hallinnijana. Tämän tulisi mielellään lla kaksikielinen. Yksi ratkaisu lisi myös hakea hallinnllista apua Trninjen-Kalixjen vesiensujeluyhdistykseltä. VP:lla n mandaatti tehdä asiassa päätös. Tulevaisuudessa rajajkikmissi vi ttaa vastuun asiassa. Lääninhallitus, prjektin "Vattensamverkan Nrr, kautta ja Lapin ympäristökeskus auttavat rganisimaan ensimmäisen työvalikunnan kkuksen. Lisätietja vesienhidn suunnittelusta: eller paikallisten vesiryhmien mat sivut (Rutsi), avataan syksyn kuluessa.

5 Vesiparlamentti hyväksyi seuraavat asiat 1. Ehdtus vesiparlamentin työvalikunnan kknpanksi Työvalikuntaan vat seuraavat henkilöt ja taht vat antaneet sustumuksensa: Tah Sumi Rutsi Maatalus TE-keskus: Osm Salniemi Metsätalus Metsäkeskus: Pentti Olli LRF: Björn Shlberg Skgsstyrelsen: Jan- Erik Bragfrs Kaivstellisuus Nrthland Resurces: LKAB: Natasha Kunnat Janne Kyrö Trni & Haaparanta: Erkki Rauma Kalastusjärjestöt Munin kalastusalue: Ksti Hietala Lunnnsujelujärjestöt Lapin lunnnsujelupiiri: Markku Kurtti Matkailuelinkein Trninlaaksn kehitys: Väinö Enbuske Työvalikunta valitaan yhdeksi vudeksi. Lyckhlm Pajala: Jhnny Lantt Kiiruna: Åsa Hirvilä Hlmgren Kiruna Jakt & Fiske: Peter Ögren 2. Hallinnllinen rli sekä ikeushenkilö Työvalikunta kysyy vesiensujeluyhdistystä, js se ei ta vetvastuuta valikunta etsii muita ratkaisuja 3. Työskentelytavat Valikunta saa itse päättää työtavista, avimuus n tärkeää, tiednkulku sähköpstilla (kirje niille, jilla ei le sähköpstia) 4. Rahitushakemus vesiparlamentin hallinta varten Ohjausryhmä tekee hakemuksen vesiviranmaiselle Kkuksen päättäminen J.P. kiitti sallistujia hyvästä kkuksesta tackar alla för bra möte ch visat engagemang. Kkuksen sihteeri Jhanna Alm, Vattensamverkan Nrr, avustajana Pekka Räinä, Lapin ympäristökeskus

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson)

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson) Neuvttelukunta Neuvttelukunnan kuudestista kkus Aika: Tiistai, 21. syyskuuta 2004, kl 15:00 Paikka: Turun ylipistn IT-laits, DataCity B, 5. krs Järjestäjä: Asialista 1. Kkuksen avaus (Haht) 2. Edellisen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1.YLEISTÄ... 2 2.SEURAN JOHTO... 3 3.VALMENNUSTOIMINTA... 4 4.JUNIORI- JA NUORISOTOIMINTA... 5 5.KALUSTOTOIMINTA... 6 5.1

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot