Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän"

Transkriptio

1 Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl Rambll Terveystie 2 FI Hllla Finland Puhelin: Fax: Osallistujat Tytti Tuppurainen, Phjis-Phjanmaan liitt, seurantaryhmän puheenjhtaja Pauli Saapunki, Phjis-Phjanmaan liitt Matti Hlmström, Pudasjärven kaupunki, varapuheenjhtaja Kaarina Daavittila, Pudasjärven kaupunki Paav Salmela, Pudasjärven vesisuuskunta Rist Tlnen, Iin kunta Eer Kaakinen, Phj.-Phjanmaan ympäristökeskus Heikki Arnpää, Phj.-Phjanmaan ympäristökeskus Tuukka Pahtamaa, Phj.-Phjanmaan ympäristökeskus Heli Harjula, Phj.-Phjanmaan ympäristökeskus Maun Puurunen, tekjärvialueen maanmistajat Lasse Puurunen, Aittjärven kyläseura Ein Taavitsainen, Aittjärven kalastuskunta Esa Kaleva, Kllajan paliskunta Jussi Timnen-Nissi, Pudasjärven kylän sakaskunta Jari Jussila, Iijen kalastusalue Birger Ylisaukk-ja, PVO-Vesivima Oy Jrma Auti, PVO-Vesivima Oy Aar Hrsma PVO-Vesivima Oy Tarja Ojala, Rambll Finland Oy Matti Kautt, Rambll Finland Oy Veli-Matti Hilla, Rambll Finland Oy Pvm Viite 1 Kkuksen avaus Seurantaryhmän puheenjhtaja Tytti Tuppurainen avasi kkuksen kl Seurantaryhmän uutena jäsenenä alitti Pudasjärven kaupunginjhtaja Kaarina Daavittila. 2 Edellisen kkuksen muisti Hyväksyttiin edellisen kkuksen muisti. 3 Energiapliittinen tilanne Birger Ylisaukk-ja esitteli energiapliittista tilannetta. Eurpan Uninin energiapaketti n tällä hetkellä parlamentin ja neuvstn käsittelyssä. Sumen pitäisi lisätä uusiutuvien energialähteiden käyt-

2 töä 38 %:iin vuteen 2020 mennessä. Hallitus tekee Sumessa ilmast- ja energiastrategiaa. Sivu 2 4 Ympäristöselvitysten tilanne Kiinteistökyselyn tulkset ja ssiaalisten vaikutusten arviinti Matti Kautt esitteli kiinteistökyselyn tulksia. Kysely tteutettiin keväällä. Khderyhminä livat välittömän vaikutusalueen kiinteistöt, jita li yhteensä 927 kpl. Kyselyn vastausprsentti li 56 %, mitä vidaan pitää hyvänä tulksena. Vastaajista 65 % li miehiä ja vastanneista 45 % asuu vesistöjen rannalla. Tärkeimpinä asiina (yli 50 % vastanneista hulestunut asiasta) pidettiin kalakannan säilymis- ja kehittymismahdllisuuksien säilymistä Iijessa ja järvissä, Iijen veden laadun säilymistä ja paranemista, veneilymahdllisuuksien säilymistä, lähijärvien vedenlaadun säilymistä nykyisenlaisena tai sen paranemista, kskien säilymistä kskina, jkiuman säilymistä nykyisenlaisena sekä kalateiden rakentamista. Yhteenvetna kyselystä vidaan tdeta, että suurinta hulta aiheuttavat hankkeen vaikutuksen vesistöön ja muuhun luntn (58 % vastanneista). Ssiaalisten vaikutusten arviinti Arviintihjelman nähtävillä ln jälkeen tteutettiin ensimmäinen kysely, tinen kysely tteutetaan marraskuun lpulla kun suunnitelmasta n tiedtettu asukkaille. - kmmentti: kyselyä visi levittää laajemmalle alueelle. Linnustselvitys Tarja Ojala esitteli linnustselvityksen keskeiset tulkset. Allasalueen ja lunnnuman linnust n tavanmaista ja myös Pudasjärvellä valtasa lajiststa n yleisiä lajeja. Pudasjärvellä n tehty havaintja kahdesta harvalukuisesta lajista, juhisrsasta ja heinätavista, ja Pudasjärvellä n merkitystä jutsenille muutnaikaisena levähdysalueena. Pudasjärven Natura-alue Tarja Ojala esitteli Pudasjärven Natura-alueella tehtyjen selvitysten tulksia. Keskeisin tuls n se, että nyt tiedetään, millä vedenpinnantaslla tulvaniityt sijaitsevat. Lisäksi Veli-Matti Hilla esitteli Ilmatieteen laitksen aineiststa jhdettuja lämpösummakuvaajia. Lämpösumman avulla vidaan tarkastella, millaisissa lsuhteissa niityillä esiintyvät kasvit elävät nykyisin. - Ylisaukk-ja tiedusteli lunnnsujeluviranmaisen näkökantaa siitä, vidaank arviintia ja suunnittelua tteuttaa lämpösumma-ajattelun kautta Eer Kaakinen vastasi, että Phjis-Phjanmaan ympäristökeskus ttaa kantaa arviintimenetelmien ikeellisuuteen vasta arviintiselstuksesta antamassaan lausunnssa Kaakinen myös krsti, että hankkeen vaikutusten arviinnin kannalta n leellista selvittää Pudasjärven tulvarytmi sekä hankkeessa esitettyjen vaihtehtjen vaikutus tulvaniittyjen vyöhykkeisyyteen. Lisäksi tulee verrata Pudasjärven Natura-aluetta muihin vastaavanlaisiin alueisiin ja phtia alueen merkittävyyttä.

3 Muinaisjäännökset Jrma Auti esitteli allasalueella tehdyn selvityksen tulksia. Allasalueelta n löydetty 63 aikaisemmin tuntematnta muinaisjäännöstä pääasiassa Sainselän ja Uknkankaan alueelta sekä Mertajärven itäja länsipäästä. Alueella ei aikaisemmin le tehty inventinteja. Sivu 3 Vesistövaikutukset ja kalatalus Veli-Matti Hilla esitteli tilannekatsauksen siitä, mitä n tähän mennessä ehditty tekemään. Vedenlaatumallinnukset altaasta ja alapulisesta umasta vat tällä hetkellä lunnsvaiheessa. Vedenlaatutarkastelua jatketaan Raasakan lunnnumassa ja merialueella. Kalastn salta Frtumin elinympäristömallin lutaukset ja maastmittaukset n tehty, ja lisäksi n tehty sähkökekalastukset virtavesialueilla. Lunnnumaan tehtiin heinäkuussa rantakasvillisuusselvitys ja phjaeläinnäytteentt tehdään lkakuussa. Turpeen pist Birger Ylisaukk-ja ttesi, ettei VAPOn kehittämä uusi turpeennstmenetelmä svellu käytettäväksi laajassa mitassa. Turpeen pistaminen edellyttäisi, että turve tulisi ensin siirtää jnnekin varastpaikkaan, mikä n kallista ja ympäristöllisesti hankalaa. Js turve jää altaaseen, metaanipäästöt eivät kasva, eikä turve le myöskään vedenlaadun kannalta keskeinen asia (vusien kuluessa tekjärven phjaan mudstuu uusi sedimenttikerrs phjan laadusta riippumatta). Näiden syiden vuksi hankkeessa ei lähdetä massiivisiin maansiirtihin. Rantakiinteistöjen arv Aar Hrsma esitteli rantakiinteistöjen arvsta tehdyn selvityksen tulksia. Selvitys tehtiin vertailemalla kauppahintarekisteristä saatuja tteutuneita kauppahintja vusina Vertailussa käytettiin kauppahintatilastn kauppjen keskihintja ja khteiksi valittiin sekä rakennetut että rakentamattmat lmarakennuspaikat. Kiinteistökaupassa staja ja myyjä livat yksityisiä henkilöitä, jtka eivät lleet sukua keskenään. Tutkimukseen sisällytettiin alle kahden hehtaarin suuruiset tntit, jilla ei le kaavaa. Tutkimuksen tulksista vitiin havaita, että Pudasjärven ja Kipinän välisellä alueella rakentamattmat ja rakennetut tntit vat halvempia kuin muualla Iijkivarressa, minkä tulkittiin jhtuvan tulvan pelsta. Krkeimmat hinnat livat Iissä. 5 Muiden selvitysten tilanne Matti Kautt esitteli muiden selvitysten tilanteen. Phjavesiselvitykset vat käynnissä ja työn tekee Ahti Eerikäinen. Patrakenteista tdettiin, että niiden n ltava vesitiiviitä niiltä sin kun pat rajittuu lukiteltuihin phjavesialueisiin (Uknkankaan alueella). Maisema-arvi, jnka tekee maisema-arkkitehti Elina Inkilä, tehdään suunnitelman valmistumisen jälkeen. Selvityksessä arviidaan maiseman nykyinen lunne, hankkeen aiheuttamat muutkset jne. Vaikein arviitavista asiista n yläkanavan sijittuminen valtakunnallisesti arvkkaalle maisema-alueelle. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen tekee yhteiskuntamaantieteilijä Minna Karkia.

4 - Kmmentti: Vaikutuksia viemäröintiin ja vedenhankintaan sekä pitkäaikaisvaikutuksia phjavedenpinnan krkeuteen tulee tarkastella YVA:ssa. Sivu 4 Tdettiin, että em. vaikutukset selvitetään. 6 Arviintiselstuksen mut ja aikataulu Matti Kautt ttesi, että tavitteena n tehdä YVA-hankkeesta kansantajuinen selstus. Kllaja -hankkeen YVA tdettiin pikkeuksellisen laajaksi. Erillisselvitykset asetetaan saataville lähdeaineistna, mutta niitä ei liitetä arviintiselstukseen. Natura-arvi liitetään kuitenkin arviintiselstukseen. Selstuksessa kuvataan nykytila, esitetään vaikutusten arviinnin menetelmät sekä arvi vaikutuksista. Taustaraprttien leellisimmat tulkset tiivistetään selstukseen ja ne julkaistaan lähdeaineistna. Arviintiselstus valmistuu tammikuussa ja kuulutus & tiedttaminen tehdään helmi-maaliskuussa. YVAlausunt annettaneen kesällä Tähänastisten selvitysten päätelmät Birger Ylisaukk-ja ttesi, että selvitykset vat hyvällä mallilla. Olennainen kysymys n Pudasjärven Natura-alue. Aittjärven tulee lla kyselyjen mukaan vähintään taslla +108,0. Mikäli Pudasjärvi laskee mainitun tasn 108,0 alle, ei vesi vi virrata Aittjärven kautta, vaan se n juksutettava lunnnumaan. Livjki virtaisi tullinkin Aittjärven kautta tekjärveen. - Kysymys: Olisik mahdllista jhtaa vettä altaaseen vaihtehtista täyttökanavaa pitkin? Tämän tdettiin levan mahdllista, mutta vaihteht tu mukanaan mnia ngelmia. Vaihtehtinen täyttökanava n paljn pitempi, ja sillä n enemmän ympäristövaikutuksia - Kmmentti: Myös kalastn kannalta lisi paras vaihteht sellainen, että kesäkaudella juksutetaan umaan mahdllisimman paljn (täyttö Aittjärven kautta, kesällä hijuksutus lunnnumaan) Birger Ylisaukk-ja jatki, että js täyttö tehtäisiin Aittjärven kautta, lunnnumassa virtaisi lähes nykyistä vastaava vesimäärä (lukuun ttamatta Livjen virtaamaa) sillin, kun Pudasjärvi n tasn +108,2 alapulella. Muuna aikana juksutus suunnitellaan kaljen elinympäristömallin antamien tulsten perusteella. Jrma Auti esitteli lisäksi suunnittelukhteet ja tämänhetkisen suunnittelutilanteen. Hän kerti, että täyttökanavan sijaintia n muutettu mm. läheisten phjavesialueiden ja muinaisjäännösten vuksi. Mikäli ylempi kanavavaihteht tteutuu, täyttökanavaan tarvitaan säännöstelypat. Livjki hjattaisiin tässä tapauksessa Aittjärven kautta altaaseen ja Livjkeen rakennettaisiin phjakynnys ja virtausaukk. Ensisijainen vaihteht suunnittelussa n vesien hjaaminen Aittjärven kautta. Pudasjärven pinnan tulisi mukailla luntaista vaihtelurytmiä niin, että pinta lisi riittävän pitkään kasvukauden aikana taslla 107,2. Muullin pinta lisi taslla 108,2. Tulva vitaisiin leikata nin taslle +110,0. Tällöin mititusvirtaama lisi nin 500 m 3 /s. Kanavan phjan leveys lisi 50 metriä ja kanavan syvyys 5,2-7,0 met-

5 riä. Kanavan reunat luiskattaisiin 1:2. Tällöin kanavan pintaleveys lisi 80 metriä + kanavamassat, yhteensä kanava-alue lisi nin 200 metrin levyinen vyöhyke. Sivu 5 Matti Kautt jatki, että kanavat suunnitellaan maisemaan mahdllisimman hyvin spiviksi. - Kmmenttipuheenvur, Maun Puurunen: Suunnittelua pitäisi viedä eteenpäin enemmän ihmisten kuin Naturan ehdilla. Natura vie liikaa humita pis leellisista asiista. 8 Asukkaiden sallistuminen Jrma Auti kerti Kipinän kalastuskeskuksessa pidetyistä keskustelutilaisuuksista, jita n pidetty kesän aikana yhteensä 12 tilaisuutta. Läsnä tilaisuuksissa vat lleet yhtiön ja Rambllin edustajat. Yhteensä kävijöitä n llut nin 150 ihmistä ja suuri sa sallistuneista li kesämökkiläisiä. Tapaamisten aikana syntyi mnipulista keskustelua. Birger Ylisaukk-ja ttesi, että myös Aittjärven alueella lisi hyvä pitää keskustelutilaisuus siinä vaiheessa, kun suunnitteluratkaisut vat hahmttuneet riittävästi. 9 Muut asiat Muita kkuksessa käsiteltäviä asiita ei tullut esille. 10 Seuraava kkus Seuraava kkus svittiin pidettäväksi keskiviikkna kl alkaen Pudasjärvellä Kehittämiskeskus Phjantähdessä. 11 Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja päätti kkuksen kl 13:00, minkä jälkeen tilassa pidettiin vielä lehdistötilaisuus. Muistin vakuudeksi, Tarja Ojala

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Viimeisimmät julkaisut: Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen - ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I

Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I 1 Immalanjärven vedenlaatu, maisema, alueen virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuus. Osa I Immalanjärvi Imatran kaupungin juomavesi- ja virkistyslähde Saimaan ja Vuoksen tuntumassa 1. Salpausselän kupeessa

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET 13.11.2013 Projektinumero: 305226 2 (52) Päijät-Hämeen liiton julkaisuja 2013 Kannen moottoriurheilukuva: Ilkka Niskanen Kannen ampumaurheilukuva: Lauri

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot