ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla neuvottelukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA

2 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia n laajenemassa päihde- ja mielenterveysstrategiaksi vuden 2012 alusta. Tätä työtä vat yhdessä tehneet Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta sekä Lesti- ja Perhnjkilaaksjen mielenterveys- ja päihdetimikunnat. Työ n llut pikkisektraalista ja rganisaatirajat ylittävää kehittämistyötä, jssa n llut mukana myös pliittisia päättäjiä. Strategiaa n kttu neuvttelu- ja timikuntien kkuksissa ja työstämistä varten n järjestetty kaksi seminaaripäivää ja kansalaiskuuleminen. Lisäksi strategia-alueen kunnilta n pyydetty lausunnt strategian tavitteiden tteutumisesta eri hallintkuntien strategisissa suunnitelmissa. Strategisen työn phjana vat lleet valtakunnalliset hjelmat: Alkhlihjelma ja Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Susitusten mukaisesti aiemmin erillisinä laaditut päihde- ja mielenterveysstrategiat yhdistetään nyt päihde- ja mielenterveysstrategiaksi. Strategia tivtaan sisällytettävän saksi timinta-alueen kuntien terveyden ja hyvinvinnin edistämisen strategiita ja sen tivtaan saltaan hyödyntävän strategia- alueella tteutettavaa Keski-Phjanmaan hyvinvintistrategiaa 2015 ja Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelmaa Päihde- ja mielenterveystyön strategialla ktaan yhteen eri sektreiden timijita yhteisesti määriteltyjen päihde- ja mielenterveystyön päämäärien mukaiseen timintaan ja sen tteuttamiseen. Strategiassa krstetaan pikkihallinnllisia ja laadukkaasti timivia päihde- ja mielenterveysngelmia ehkäiseviä sekä palveluja tukevia verkstja, mitkä edistävät ja tukevat kuntien asukkaiden arkea. Keskeisinä asiina strategiassa n nähty edistävä ja ehkäisevä työ, asiakkaan aseman vahvistaminen ja hjauskeinjen kehittäminen sekä timivien päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen Keski-Phjanmaan kuntien sekä Kruunupyyn kunnan alueelle Strategian tteutumista arviidaan ja se päivitetään vusittain. Strategia-aikana päihdepalvelut, selviämis-, katkaisu- ja avhit, sekä laitskuntutus, tullaan keskittämään perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn fyysiseen ja timinnalliseen yhteyteen. Tavitteena n kehittää asiakaslähtöiset palvelut, jissa n ssiaalityön, smatiikan ja psykiatrian saaminen. Kkklaan perustettava uusi yksikkö valmistuu 2013 ja palvelee Keski-Phjanmaan maakuntaa ja sen lähialueita. Päihde- ja mielenterveysngelmien ehkäisy n sa väestön terveyden ja hyvinvinnin edistämistä, jta kunnat ja kuntayhtymät tekevät mien strategisten suunnitelmiensa kautta. Kkklan turvallisuus-, päihdeja mielenterveystyön neuvttelukunnan sekä Lesti- ja Perhnjkilaaksjen mielenterveys- ja päihdetimikuntien asiantuntemusta tivtaan käytettävän kuntalaisia kskevassa strategisessa valmistelutyössä Keski-Phjanmaalla Erkki Kerla puheenjhtaja Kkklan turvallisuus-, päihdeja mielenterveysasiiden neuvttelukunta Keij Salminen puheenjhtaja Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnat

3 ASUKASLUKU STRATEGIA-ALUEEN KUNNISSA ( ) Halsua 1289 Kannus 5737 Kaustinen 4302 Kkkla Lestijärvi 853 Perh 2934 Thlampi 3480 Veteli 3466 Kruunupyy 6731 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN JA LÄHIMAAKUNTIEN VÄESTÖENNUSTE VUOTEEN VUOSI 2016 Keski-Phjanmaa Phjanmaa Etelä-Phjanmaa Phjis- Phjanmaa Lähde: SOTKA Net 1

4 KESKEISET KÄSITTEET Terveyden edistämisellä tarkitetaan yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön khdistuvaa timintaa, jnka tavitteena n terveyden, työ- ja timintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysngelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserjen kaventaminen sekä suunnitelmallista vimavarjen khdentamista terveyttä edistävällä tavalla. Hyvinvinnilla tarkitetaan ihmisen hyvän elämän tteutumista elinljen, ystävyyssuhteiden ja itsensä tteuttamisen kautta. Ehkäisevä päihdetyö n timintaa, jnka tavitteena n parantaa terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvintia edistämällä päihteettömiä elintapja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Alkhlihaittjen ehkäisemiseksi n sattava yhdistää klme ulttuvuutta timivaksi kknaisuudeksi: kansalaisten ma jumisen säätely, viranmaisten timinta sekä alkhlia myyvien markkiniden timintatavat. Päihderiippuvuudella tarkitetaan tilaa, jssa henkilö jatkaa päihteiden käyttöä hulimatta sen humattavista psyykkisistä, fyysisistä tai taludellisista haitista. Päihderiippuvuus perustuu päihteen käytöstä saatuun aikaisempaan mielihyvän kkemukseen tai sen dtukseen. Neurkemiallisten ja fysilgisten muutsten hella riippuvuutta ylläpitävät myös mnet uskmukset päihteen ylivertaisuudesta verrattuna muihin vaihtehtihin nautinnn tai tyydytyksen saamiseksi. Päihdetyö n hjausta ja neuvntaa, jka liittyy terveyttä ja turvallisuutta kskee päihteettömyyttä sujaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Tämän lisäksi päihdetyöllä tarkitetaan päihteiden aiheuttamien sairauksien ja riippuvuuden tutkimus -, hit- ja kuntutuspalveluja. Mielenterveyden edistämisellä tarkitetaan kaikkea timintaa, jlla pyritään tukemaan ptimaalisen mielenterveyden tteutumista. Ehkäisevällä mielenterveystyöllä tarkitetaan timintaa, jnka tavitteena n ehkäistä mielenterveyshäiriöiden ilmaantuvuutta. Painpiste n mielenterveysngelmien ja - häiriöiden ehkäisemisessä erityisesti riskiryhmiin vaikuttamalla. Mielenterveyshäiriössä henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat timintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Vakava mielenterveyden häiriö vi lamaannuttaa täysin. Mielenterveystyöllä tarkitetaan yksilön psyykkisen hyvinvinnin, timintakyvyn ja persnallisen kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyö n yksilön ja yhteisön mielenterveyttä sujaavien tekijöiden vahvistamista sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentämistä ja pistamista sekä näihin liittyvää hjausta ja neuvnta ja tarpeenmukaista yksilön ja perheen psykssiaalista tukea. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyspalvelut, jtka sisältävät mielenterveyden häiriöiden tutkimuksen, hidn ja lääkinnällisen kuntutuksen. Indikaattri n tunnusluku, jka tiivistää aineiststa saatavan infrmaatin. Indikaattritiedn avulla tässä strategiassa seurataan tavitteiden tteutumista viimeisimmän saatavilla levan tilasttiedn valssa. 2

5 VISIO YHDESSÄ ENEMMÄN TOISISTAMME VÄLITTÄEN Keski-Phjanmaalla ja Kruunupyyssä n vunna 2016 pikkihallinnllisesti ja laadukkaasti timiva Päihde- ja mielenterveysngelmia ehkäisevä ja palveluja tukeva verkst, jka tukee ja edistää kaikkien turvallista arkea. ARVOT Elämän ja ihmisarvn kunniittaminen Oikeudenmukaisuus Osallisuus, matimisuus ja yhteisöllisyys TAVOITTEET Kaikilla strategia-alueen asukkailla tulee lla riittävästi ravinta, unta, työtä, timeentula ja hyviä ihmissuhteita; Fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti, jka sisältää terveelliset elämäntavat, timivat ihmissuhteet ja täysivaltaisen sallisuuden tukea antavassa yhteisössä Taludellinen turvallisuus ja hyvät asuin- ja elinlsuhteet Yksilöä kunniittavat, riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut, jissa ihmisestä välitetään Palveluissa n asiakaslähtöinen, mniammatillisesti tteutettu hit- ja kuntutussuunnittelu, jlla varmistetaan palvelujen laatu ja jatkuvuus TOIMENPIDE-ESITYKSET Timimme yhdessä väestön terveyttä, hyvinvintia ja suvaitsevaisuutta edistäen; Asetetaan painpiste ehkäisevään työhön ja peruspalveluihin Hulehditaan riittävästä resursinnista perusterveydenhullssa, ssiaalipalveluissa ja muissa kunnan peruspalveluissa. Kehitetään eri timijatahjen ja alueiden välistä yhteistyötä, yhteisiä tavitteita, palveluketjujen timivuutta ja tehtävän työn laatua. Selkiytetään työnjaka sekä arviinnin ja hidn prrastusta eri timijiden kesken Tarkennetut timenpide-esitykset n kttu matriisiin (liite 1). 3

6 STRATEGIAN KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET Terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi alueella tteutetaan Keski-Phjanmaan hyvinvintistrategiaa 2015, Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelmaa ja AIKAA LAPSELLE Kkklan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelmaa sekä Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategiaa, jihin kunnat kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt vat situtuneet. Päihde- ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisemiseksi timitaan yhdessä väestön terveyttä, hyvinvintia ja suvaitsevaisuutta edistäen. Mielenterveyshäiriöiden ja päihde- ja timinnallisten riippuvuuksien hit ja kuntutus tteutetaan ssiaali- ja terveydenhulln yhteistyönä integridusti. Palveluissa n yhtenäinen, asiakaslähtöinen hit- ja kuntutussuunnittelu. Tavitteena n vahvistaa asiakkaan asemaa perus- ja erityispalveluissa sekä mahdllistaa palvelut niin, että asiakas saa tarvitsemansa hidn ja kuntutuksen matalan kynnyksen periaatteella vurkauden ajankhdasta riippumatta. Suunnitelmakaudella Kkklassa alittava päihdekeskus lisää asiakkaan tarvitsemien palvelujen saatavuutta, työyhteisöjen ammatillista saamista ja mniammatillista yhteistyötä. Kruunupyyn kunta hankkii ssiaali- ja terveydenhulln palvelut Kkklasta isäntäkuntamallilla. Isäntäkuntamallin lisäksi kunta hankkii päihde- ja mielenterveyspalveluita stpalveluina Pietarsaaresta ja Vaasasta. Ostpalveluiden hankkimisen taustalla n palveluiden saaminen rutsinkielellä. Tämän vuksi rutsinkielellä saatavien päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen n tärkeää. 4

7 STRATEGIAN TOTEUTUSVASTUU JA SEURAN- TATYÖ Alueellisen päihde- ja mielenterveysstrategian tteutumisesta vastaavat Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmä yhdessä strategia-alueen kuntien vastaavien työryhmien kanssa. Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa. Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työryhmä, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SONET- Btnian kehittämissuunnittelija, Keski-Phjanmaan erikissairaanhit- ja peruspalvelukuntayhtymän edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen kehittämissuunnittelija. Strategian tavitteiden tteutumista seurataan kunnissa käyttöön tettavilla sähköisillä hyvinvintikertmuksilla. Ennen hyvinvintikertmuksen käyttööntta käytetään j sähköisessä hyvinvintikertmuksessa levia indikaattreita, sekä muutamaa muuta niiden ulkpulelta valittua indikaattria, seurantamittareina 1. STRATEGIAN TAUSTALLA OLEVAT SUUNNITELMAT JA OHJELMAT ALKOHOLIOHJELMA Hallitus käynnisti valtakunnallisen Alkhlihjelman vunna Ohjelmaa edelsi valtineuvstn periaatepäätös alkhliplitiikan linjauksista. Strategia-alueen kunnat allekirjittivat kumppanuuspimuksen Alkhlihjelman kanssa vunna Alkhlihjelman tavitteena n vähentää haittja, jita alkhli aiheuttaa lasten ja perheiden hyvinvinnille, vähentää alkhlijumien riskikäyttöä ja sen aiheuttamia haittja sekä kääntää kknaiskulutus laskuun. Alkhlihjelma jatkuu edelleen THL:n krdinimana. Hallitushjelmaan 2011 n kirjattu Alkhlihjelman vakiinnuttaminen. Hallituksen tuki hjelmalle tulee Terveyden edistämisen plitiikkahjelman kautta. 1 Lapset ja lapsiperheet/hyvinvinti ja terveys: Lapsiperheiden pienitulisuusaste, ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. lukan ppilaista, kulukiusatuksi jutuneet, % 8. ja 9 lukkalaisista, vanhemmuuden puutetta, % 8. ja9. lukan ppilaista, Terveydentila keskinkertainen tai hun, % 8. ja 9. lukan ppilaista, Tupaki päivittäin, % 8. ja 9. lukan ppilaista, Tsi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. lukan ppilaista, Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 vutiaat, % vastaavanikäisistä, Itsemurhakulleisuus Nuret/ hyvinvinti ja terveys: Kulutuksen ulkpulelle jääneet vutiaat, Nuristyöttömät, % vutiaasta työvimasta, Timeentultukea pitkäaikaisesti saaneet vutiaat, % vastaavanikäisistä, Erikissairaanhidn avhitkäynnit, nurispsykiatria/ , Itsemurhakulleisuus, unettmuutta ja masentuneisuutta vutiailla, Kkeillut laittmia huumeita, % 8. ja 9 lukan ppilaista, Päihteiden vuksi sairaaliden ja terveyskeskusten vudesastlla hidetut ptilaat/ 100 asukasta Työikäiset/ hyvinvinti ja terveys: Alkhlijuminen kknaiskulutus asukasta khti, 100 % alkhlina, litraa, Timeentultukea pitkäaikaisesti saaneet vutiaat, % vastaavaikäisistä, Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä, Työkyvyttömyyseläkettä saavat vutiaat, % vastanikäisestä, Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuksi työkyvyttömyyseläkettä saaneet, % vutiaista, Päihteiden vuksi sairaaliden ja terveyskeskusten vudesastilla hidetut ptilaat/ 1000 asukasta, Päihdehulln avpalveluissa asiakkaita/ 1000 asukasta, Päihdehulln laitksissa asiakkaita/ 1000 asukasta, Psykiatrian avhitkäynnit/ 1000 asukasta, Itsemurhakulleisuus, Unettmuutta ja masentuneisuutta vutiailla, viimeisen kuukauden aikana pitkäaikaisesti tai tistuvasti unettmuutta vutiailla Ikääntyneet/ hyvinvinti ja terveys: Itsemurhakulleisuus, unettmuus, masentuneisuus 5

8 KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA (MIELI 2009) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja paintukset vuteen Suunnitelma linjaa ensimmäistä kertaa mielenterveys- ja päihdetyötä yhdessä valtakunnallisella taslla. Suunnitelmassa paintetaan asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä ja ngelmien ja haittjen ehkäisyä ja hita sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painttaen perus- ja avhitpalveluja. Suunnitelmaa krdini ja tteuttaa THL. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE) Kaste-hjelmassa määritellään lähivusien ssiaali- ja terveydenhulln kehittämistavitteet ja keskeisimmät timenpiteet, jilla ne vidaan saavuttaa. Ohjelma antaa sekä kknaiskuvan hjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta hjauksesta ja niistä keskeisistä timenpiteistä, jihin valtillisten laitsten (THL, AVI, Työterveyslaits) työpansta sekä muita kehittämistiminnan resursseja suunnataan. Suunnitelman tteutumisesta vastaa jhtaa ssiaali- ja terveysministeriö. KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Suunnitelman keskeinen sisältö n suunnitelma alueen asukkaiden arjen turvallisuuden lisääminen. Tavitteina n päihdehaittjen, väkivallan, syrjäytymisen ja elintassairauksien ehkäisy. Suunnitelmaa tteuttaa turvallisuustyön työ- ja hjausryhmä. Krdininnista vastaa Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus. KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTISTRATEGIA 2015 Hyvinvintistrategian tavitteena vat yhteisöllisyyden ja sallisuuden kasvaminen, tarpeenmukaisten hyvinvintipalvelujen saatavuus, terveiden elämäntapjen vahvistuminen ja kulttuurin ja liikunnan hyvinvintivaikutusten kasvaminen. Hyvinvintistrategiaa krdini Keski-Phjanmaan liitt. AIKAA LAPSELLE Kkklan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma n lakisääteinen (lastensujelulaki 12 ), mikä kunnan n laadittava yksin tai yhdessä useamman kunnan kanssa. Suunnitelma laaditaan lasten ja nurten hyvinvinnin edistämiseksi sekä lastensujelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuuststa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vudessa. Suunnitelma n tettava humin talusarvita ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma n kunnassa kaikkien hallintkuntien yhteinen asia eikä pelkästään ssiaalitimen vastuulla. 6

9 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAA OVAT LAATINEET SEURAAVAT HENKILÖT: Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunta Paula Salminen, psyklgi Perhnjkilaaksn psykiatrian aluepliklinikka Hilkka Anttila, ssiaalihitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Tunkkari Merja Heikkilä, ssiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Perheneuvla, Pajala Lea Timnen, kuluterveydenhitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Kaustinen Outi Pesla, erityispettaja, Kaustisen kunta Kalle Pkela, päihdehulln ssiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Pekka Kauppinen, perheiden tukemisen palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Reetta Hjelm, ktihidn ja asumisen palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Anna-Maija Marjusaari, psykiatrian sairaanhitaja, Perhn kunta Jaana Takala, yliknstaapeli, Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pliisilaits, Kaustisen pliisiasema Anna-Stina Kkk, terveyskeskuslääkäri, Tunkkari Keij Salminen, psyklgi/tulsyksikköjhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Psykssiaaliset palvelut, pj. Lisäksi työskentelyssä vat lleet mukana lautakunnan päätöksen jälkeen Anne Linna, terveyskeskuslääkäri, Peruspalveluliikelaits Jyta (kevääseen 2011) Sili Mustnen, asumispalvelujhtaja, Keski-Phjanmaan ssiaalipsykiatrinen yhdistys Lestijkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunta Maarit Salnen, psykiatrian sairaanhitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Thlampi Riitta Mattila, psykiatrian sairaanhitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Lestijärvi Tiina Huuki, ssiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Lestijärvi/Lestijkilaaks, syksystä 2011 lähtien kulukuraattri Kannus Kirsi Takkinen, perhetyöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Thlampi, (syksyyn 2010) Leila Pihlajamaa, sivistystimenjhtaja, Thlammin kunta (kevääseen 2011) Terhi Elamaa, päivähidn jhtaja, Thlammin kunta (keväästä 2011) Päivi Peltkrpi, terveyden ja sairaanhidn palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Marita Tivnen, ssiaalityöntekijä Peruspalveluliikelaits Jyta, Perheneuvnta, Kannus Talvikki Ismaa, psyklgi, Peruspalveluliikelaits Jyta, Perheneuvnta, Kannus Jatta Kainu, kulukuraattri, Kannus (syksyyn 2011) Markus Heikell, sastnhitaja, Lestijkilaaksn psykiatrian aluepliklinikka, Kannus Sepp Tastula, terveyskeskuslääkäri, Peruspalveluliikelaits Jyta, Kannus Keij Salminen, psyklgi/tulsyksikköjhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta - Psykssiaaliset palvelut, pj. Alkukkntumisia lukuun ttamatta timikunnat vat työskennelleet yhdessä. Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta Seija Haapaleht, timistsihteeri, Kkklan kaupunginhallituksen edustaja Pirkk Häli, pettaja, Kkklan kaupunginhallituksen edustaja Kaarina Typpö, eläkeläinen, Kkklan ssiaali- ja terveyslautakunnan edustaja Marjut Lampinen, timinnanjhtaja, Ventuskartan ry Rnnie Djupsund, nuristimenjhtaja, Kkklan kaupunki Leena Veiskla, timinnanjhtaja, Keski-Phjanmaan ssiaalipsykiatrinen yhdistys Marita Lukiainen, timinnanjhtaja, Kkklan ensi- ja turvakti ry Susanne Hngell, ssiaaliterapeutti, Kruunupyyn kunta 7

10 Kauppi Virkkala, yhteyspäällikkö, Keski-Phjanmaan liitt Anne Srmunen, yhteyspäällikkö, Keski-Phjanmaan liitt Anna-Leena Hhental, sairaanhitaja, Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaits Matti Kaivsja, psykiatrian tulsaluejhtaja, Keski-Phjanmaan erikissairaanhit- ja peruspalvelukuntayhtymä Pekka Kauppinen, perheiden tukemisen palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Juha Jki, työvimahjaaja, TE-keskus, Työviman palvelukeskus Margita Lukkarinen, timitusjhtaja, Kkktyö-säätiö Anja Mehtälä, eläkeläinen, Kkklan sumalainen seurakunta Helena Istalus, pettaja, Pelastakaa Lapset ry Sari Järvenpää, kuntutusneuvja, TE-keskus Anneli Palsaari, sairaanhitaja, Terveys ry Anne Linna, ylilääkäri, Kkklan kaupunki, Kkklan terveyskeskus Heidi Rintala, työterveyshitaja, TYÖPLUS Erkki Kerla, apulaispliisipäällikkö, Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pliisilaits, neuvttelukunnan pj. Saara Lång, kehittämissuunnittelija, Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus, neuvttelukunnan asiiden valmistelija Sepp Mattila, palvelujhtaja, neuvttelukunnan esittelijä, Kkklan kaupunki Kaarina Karsikas, timistsihteeri, neuvttelukunnan sihteeri, Kkklan kaupunki Strategiantyön suunnittelu ja krdininti Strategiatyön suunnittelutyöryhmään vat kuuluneet kehittämissuunnittelija Pirj Knif SONET Btniasta, kehittämissuunnittelija Saara Lång Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksesta, kehittämispäällikkö Tuija Turila Kkklan kaupungista, psyklgi/tulsyksikköjhtaja Keij Salminen Peruspalveluliikelaits Jyta/ Psykssiaaliset palvelut, apulaispliisipäällikkö Erkki Kerla Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pliisilaitkselta, prjektisuunnittelija Janne Brunni ( )) sekä prjektikrdinaattri Pia Hakala ( ) Tervein Mielin Phjis-Sumessa hankkeesta. Kuvat Paula Salminen 8

11 Liite 1 Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn päihde- ja mielenterveysstrategia MATRIISI TAVOITTEISTA, MENETELMISTÄ JA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUKSESTA TAVOITTEET MENETELMÄT TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS (timenpide, vastuu, aikataulu, seuranta) EDISTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TYÖ Fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti, jka sisältää terveelliset elämäntavat, timivat ihmissuhteet ja täysivaltaisen sallisuuden tukea antavassa yhteisössä. Taludellinen turvallisuus ja hyvät asuinja elinlsuhteet Strategiat ja suunnitelmat Keski-Phjanmaan hyvinvintistrategia 2015 Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategia Aikaa lapselle, Kkklan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön painpisteet yhteinen timinta väestön terveyden, hyvinvinnin ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi riittävä ravint, uni, työ, timeentul ja hyvät ihmissuhteet Timenpiteet Hulehditaan riittävästä resurssinnista perusterveydenhullssa, ssiaalipalveluissa ja muissa kunnan peruspalveluissa esim. perhetyö- ja lapsiperheiden ktipalvelu, lakisääteisen kulukuraattrija kulupsyklgitiminnan järjestäminen lisätään työparityöskentelyä piskelijaterveydenhulln mielenterveyspalveluiden järjestäminen Akuutin henkisen ensiavun valmiuksien lisääminen spimalla yhteistyömudista MTEA (mielenterveyden ensiapukulutus)-kulutukset esimiesasemassa leville ja perustasn työntekijöille T-L-P- menetelmät:kuluttaminen ja käytön lisääminen Puheeksi ttamisen kulutukset neuvlaan, päivähitn ja kuluille Hulen vyöhykkeistö lmakkeiden käyttö työntekijän man hulen kartittamisessa 9

12 Ennakintidialgin käyttö asiakastyössä Läheisneuvnpit asiakastyössä AUDIT- lmakkeen käyttö ptilas- /asiakastyössä systemaattisesti, yhtenäinen kirjauskäytäntö Mini-interventin käyttöön tt perusja erityispalveluissa Mtivivan haastattelun kulutukset ja menetelmän käyttööntt Ryhmämutisten työskentelytapjen kehittäminen Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja. 10

13 ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTAMINEN Osallisuuden ja kkemusasiantuntijuuden vahvistaminen Yhdenvertainen khtelu ja palveluihin pääsy mahdllistetaan palvelut matalan kynnyksen periaatteella vurkauden ajankhdasta riippumatta hittarvearvi tehdään klmen päivän sisällä yhteydentsta perusja erityispalveluiden kanssa yhteistyössä Timenpiteet tuetaan kkemustutkijiden työtä ja ryhmämutista työtä (ma-apuryhmät) yhdenvertainen hidn- ja kuntutuksen tarpeen arviinti hidn ja kuntutuksen vaikuttavuuden arviinti Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja 11

14 OHJAUSKEINOJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvintityön tavitteiden laaja-alainen tarkastelu ja sen rakenteiden rganisiminen Tilasttiedn tutant ja sen kerääminen Sähköisen hyvinvintikertmuksen käyttöön tt Timenpiteet edistetään aktiivisesti sitä, että alueen kunnissa tetaan käyttöön sähköinen hyvinvintikertmus ennen hyvinvintikertmuksen käyttööntta päihde- ja mielenterveysstrategiaa seurataan valituilla indikaattreilla vusittain ja seuranta timitetaan kuntien pliittiseen päätöksentekn Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja 12

15 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN JÄR- JESTÄMINEN Järjestetään yksilöä kunniittavat, riittävät ja tarpeenmukaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut, jissa ihmisestä välitetään. Palveluissa n asiakaslähtöinen, mniammatillisesti tteutettu hit- ja kuntutussuunnittelu, jlla varmistetaan palveluiden laatu ja jatkuvuus Palvelukknaisuuksien krdininti päihderiippuvuuden - ja mielenterveyshäiriöiden hit- ja kuntutus tteutetaan ssiaali- ja terveydenhulln yhteistyönä integridusti päihdekeskus lisää asiakkaan tarvitsemien palveluiden saatavuutta, työyhteisöjen ammatillista saamista ja mniammatillista yhteistyötä tarpeen mukainen hidnprrastus perus- ja erityispalveluissa/ av- ja laitspalveluissa (hidnprrastus kehitetään asiakaslähtöisesti ja hänen tarpeistaan käsin -> yhtenäinen arviintikäytäntö ja hit- ja kuntutussuunnittelu tulee sittamaan tien hidnprrastukselle laitsmutisissa palveluissa Perus- ja avpalveluiden tehstaminen ludaan kehittämisprsessi, jlla juurrutetaan perusterveyden hultn säännöllinen knsultaati lääkäreille Timenpiteet Hulehditaan riittävästä resurssinnista perusterveydenhullssa, erityispalveluissa, ssiaalipalveluissa ja muissa kunnan peruspalveluissa avhitpalveluita painttaen kehitetään eri timijatahjen ja alueiden välistä yhteistyötä, yhteisiä tavitteita, palveluketjujen timivuutta ja tehtävän työn laatua selkiytetään työn jaka sekä arviinnin ja hidn prrastusta eri timijiden kesken MHRain tarpeen mukainen käyttööntt peruspalvelut vat ensisijainen hit- ja kuntutuspaikka päihde- ja mielenterveystyössä perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn resurssien hyödyntäminen ja yhteistyön lisääminen psyklgisten tutkimusten prrastus (lasten- ja nurten malli n valmiina, aikuisten vastaava kehitteillä) neurpsyklgiseen kuntutukseen pääsemisen varmistaminen kuntutujan kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa neurpsykiatrisen kuntutuksen kehittäminen psykiatrian sairaanhitaja/päihdetyöntekijä perusterveydenhultn 13

16 Depressi- ja päihdehitajamalli Kkklaan (1 hitaja/ as) tehkkaan kaikkia kuntia kattavan psykssiaalisen auttamisjärjestelmän luminen alueelle Ktikuntutuksen kehittäminen ja sen tarpeenmukainen resurssinti järjestettyä ryhmämutista timintaa Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja 14

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjakso 2011

Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjakso 2011 Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjaks 2011 Tekijät : Anja Akujärvi Päivämäärä: 7.9.2011 Sisällysluettel 1. Jhdant 2. Inarin kunnan työskentelyjaksn aihe / sisältö 3. Tavite 4. Tteutus 5. Tulkset

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Saara Lång Kehittämissuunnittelija Kokkolan kaupunki

Saara Lång Kehittämissuunnittelija Kokkolan kaupunki Saara Lång Kehittämissuunnittelija Kokkolan kaupunki Alue Asukasluku 31.12 2011 Kokkola 46 585 Keski-Pohjanmaa 68 484 Pietarsaari 19 623 Pietarsaaren seutukunta 49 678 Järviseudun seutukunta 22 092 Ylivieskan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Kunta HYTE. HYTE-toimijoiden työkokous

Kunta HYTE. HYTE-toimijoiden työkokous Kunta HYTE HYTE-timijiden työkkus 21.2.2019 Heinävesi Juuka Hyvinvintijhtaminen kunnan jhtamisjärjestelmässä Plvijärvi Thmajärvi Ilmantsi Outkumpu Rääkkylä Valtim Jensuu Kntilahti Lieksa Liperi Kitee

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätiminta Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I itsenäinen tait

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Varhainen avin yhteistyöstrategiista työkäytännöiksi Perhe- ja ssiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herla Verksttyön krdinaattri Olli Laih Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Nurmijärven Varputiminnan taustaa

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke 2005-2014

Pohjanmaa-hanke 2005-2014 Kohti pohjalaista hyvinvointia Pohjanmaa-hanke 2005-2014 osana Välittäjä 2009 ja Tervein mielin Pohjois- Suomessa hanketta tällä hetkellä Vaasa 3.2.2011 Antero Lassila ylilääkäri, Pohjanmaa-hanke, Epshp

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva. Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva Päivitetty 1.6.2015 Laskentasihteeri Tarja Suikki SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO... 4 2 KIRJANPIDON KUSTANNUSPAIKAT... 4 3 SUORITEMÄÄRITTELYT...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 14.2.2014 / Saara Pikkarainen, terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari elinvoimapaja

Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari elinvoimapaja Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari elinvoimapaja 2.4.2019 Kuinka meillä voidaan? Hyvinvoinnin tila ja hyvinvointikertomukset kunnissamme Nina Peränen, hyvinvointikoordinaattori KSSHP Terveys WHO: täydellisen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Alueiden käyttö. Esitys

Alueiden käyttö. Esitys Alueiden käyttö Esitys 8.5.2018 Keskeinen sisältö Alueidenkäytön tehtävät Maakunnassa maakuntakaavan laatiminen ja sen tteutumisen seuranta kuntien alueidenkäytön edistäminen kulttuuriympäristön hitn liittyvät

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023 A ryhmä Ryhmä 1 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensujelun työssä / millainen lastensujelun työn tulisi lla vunna 2023 peruspalveluja enemmän ktiin tehtävää työtä lisää vanhempien kanssa enemmän työskentelyä

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja Kuntien vammaisneuvstjen työpaja 31.10.2018 Yhteenvet: 1. Maakunnan vammaisneuvstn asettaminen Mitä näkökulmia maakunnan vammaisneuvstn kknpanssa tulisi humiida? (esim. eri vammaisryhmien sallisuus, kielijakauma,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus - Etelä-Savon voimavara

Asukkaiden osallisuus - Etelä-Savon voimavara Asukkaiden sallisuus - Etelä-Savn vimavara Etelä-Savn sallisuushjelma Ohjelmaprsessin esittely Kari Kangaspunta 29.11.2018 Osallisuuden perusta Oikeus suraan vaikuttamiseen: Maakunnan asukkailla ja palvelujen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot