PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.2.2011 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS OIKEUSTIETEIDEN LAITOS Jari Kosonen PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN TAVOITTEET * FISKAALISET TAVOITTEET - VARAINHANKINTA VALTIOLLE - VERONMAKSUKYKYÄ LISÄÄVÄ VAIKUTUS -VERON TUOTTO N. 1,0 1,5 % VALTION KAIKISTA VEROTULOISTA *JAKOPOLIITTISET TAVOITTEET - TULO- JA VARALLISUUSEROJEN KAVENTAMINEN - TULOJEN JA VARALLISUUDEN KESKITTYMISEN ESTÄMINEN * LAHJAVERO PERINTÖVERON TÄYDENTÄJÄNÄ - LAHJAVERO ON VÄLTTÄMÄTÖN PERINTÖVERON KIERTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI PERINTÖ- JA LAHJAVEROJÄRJESTELMÄT PERINTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ * VEROTUS KOHDISTETAAN ERIKSEEN KUNKIN PERILLISEN TAI TESTAMENTINSAAJAN PERINTÖ- TAI TESTAMENTTIOSUUTEEN JA VERO MÄÄRÄTÄÄN JOKAISESTA SAANNOSTA ERIKSEEN * PERINTÖOSUUKSIEN SELVITTÄMINEN EDELLYTTÄÄ OLETETUN OSITUKSEN JA PERINNÖNJAON SUORITTAMISTA * JÄRJESTELMÄ ON KÄYTÖSSÄ USEIMMISSA OECD- MAISSA, MM. SUOMESSA 1

2 JÄÄMISTÖOSUUSVEROJÄRJESTELMÄ * VEROTUS KOHDISTETAAN KUOLEMAN JOHDOSTA SIIRTYVÄÄN JÄÄMISTÖÖN YHTENÄ KOKONAISUUTENA * VERON MÄÄRÄ ON PERIAATTEESSA AINA YHTÄ SUURI RIIPPUMATTA PERILLISTEN JA TESTAMENTINSAAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA HEIDÄN SUKULAISUUSSUHTEISTAAN PERINNNÖNJÄTTÄJÄÄN - KÄYTÖSSÄ MM. USA, ISO-BRITANNIA JA UUSI SEELANTI VERONALAISET SAANNOT ( PerVL 1 ) PERINTÖ * PERILLISPIIRI I PARENTEELI - rintaperillisten perillisryhmä - aviolapsi - isyyden vahvistaminen - ottolapsi - puolison perintöoikeus II ja III PARENTEELI * VALTIONPERINTÖ * PERILLISEN OIKEUDEN VANHENTUMINEN * LAKI VIRALLISTETUSTA PARISUHTEESTA - PARISUHTEEN IRALLISTUTTAMISELLA JOITAKIN POIKKEKSIA LUKUUNOTTAMATTA SAMAT OIKEUSVAIKUTUKSET KUIN AVIOLIITON SOLMISELLA TESTAMENTTI * TESTAMENTIN TUNNUSMERKIT: KUOLEMANVARAISUUS, VASTIKKEETTOMUUS, YKSIPUOLISUUS * TESTAMENTIN TIUKKA MUOTOSIDONNAISUUS * TESTAMENTTILUOKITUKSIA - YLEIS-/ERITYISTESTAMENTTI - OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI - RAJOITETTU OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI - HALLINTAOIKEUSTESTAMENTTI - TUOTTO-OIKEUSTESTAMENTTI 2

3 LAHJA * PerVL:SSA EI OLE LAHJAN KÄSITETTÄ KOSKEVAA VARSINAISTA NORMIA; LAHJAKÄSITTEEN SISÄLLÖN SELVITTÄMISEKSI ON RATKAISUA ETSITTÄVÄ SIVIILIOIKEUDESTA - varallisuutta siirtyy vastikkeetta henkilöltä toiselle - luovutuksen seurauksena antajan varallisuus vähenee ja vastaanottajan lisääntyy - luovutustoimi on vapaaehtoinen - luovutukseen sisältyy lahjoittamistahto * ENNAKKOPERINTÖ ON LUONTEELTAAN LAHJA * LAHJA/LAINA PROBLEMATIIKKA * RAJOITETUN OMISTUSOIKEUDEN LUOVUTUS LAHJAVEROTUKSEN KOHTEENA * PK 8 LUVUN TARKOITTAMA AVUSTUS JA TYÖHYVITYS * ELATUSAVUN PIIRIIN KUULUVAT SUORITUKSET * VERON TUOTTO KOKONAAN VALTIOLLE - SIVUPERINNÖN JA LAHJAN KUNNALLISVERO POISTETTIIN LUKIEN - PERINTÖ- JA LAHJAVERON MÄÄRÄÄMINEN JA KANTO TAPAHTUU TULOVEROTUKSESTA ERILLÄÄN - PERINTÖ- JA LAHJAVERON TUOTTO NOIN 1,0-1,5 % VALTION KAIKISTA VEROTULOISTA PERINTÖ- JA LAHJAVEROSTA VAPAAT SAANNOT (2 ) * VALTIONPERINTÖ * YHDISTYKSEN LAKATESSA TOISELLE YHDISTYKSELLE SIIRTYVÄT VARAT * JULKISYHTEISÖJEN SAAMAT PERINNÖT JA LAHJAT - VALTIO, KUNTA, SEURAKUNTA USKONNOLLISET YHDYSKUNNAT * YKSITYISOIKEUDELLISTEN YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN SAAMAT PERINNÖT JA LAHJAT * TOISTUVAISLUONTEISEN EDUN TESTAMENTTAAMINEN TAI LAHJOITTAMINEN - ELINIÄKSI TAI MÄÄRÄVUOSIKSI - EDUN ENNENAIKAINEN LAKKAMINEN 3

4 PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUSTA KOSKEVAT VEROSOPIMUKSET (3 ) * SOPIMUKSESSA VOIDAAN SOPIA VAIN VELVOLLISUUDESTA SUORITTAA VEROA IRTAIMESTA OMAISUUDESTA, JONKA VASTIKKEETON SAANTO ON PERINTÖ- JA LAHJAVERON ALAINEN - ESIM. JOS PERINNÖNJÄTTÄJÄ ASUU TOISESSA SOPIMUSVALTIOSSA JA SAAJA SUOMESSA * SUOMELLA PERINTÖVEROSOPIMUKSET ALANKOMAIDEN, YHDYSVALTOJEN, RANSKAN JA SVEITSIN SEKÄ POHJOISMAIDEN KESKEN PERINTÖVERON SUORITTAMISVELVOLLISUUS (4 ) *PERVL:IA SOVELLETAAN, KUN PERINNÖNJÄTTÄJÄ TAI SAAJA TAI VASTAAVASTI LAHJANANTAJA TAI SAAJA ASUU LAIN TARKOITTAMALLA TAVALLA SUOMESSA (PerVL 4 ja 18 ) * LISÄKSI SUOMESSA OLEVASTA KIINTEÄSTÄ OMAISUUDESTA JA ERÄISTÄ OSAKKEISTA ON VEROA SUORITETTAVA, VAIKKA PERINNÖNANTAJA TAI -SAAJA TAIKKA LAHJANANTAJA TAI SAAJA EIVÄT ASUISIKAAN SUOMESSA * ERITYINEN HYVITYSSÄÄNNÖS: SUOMESSA ASUVAN HENKILÖN SAAMASTA IRTAIMEN OMAISUUDEN VEROSTA VÄHENNETÄÄN SAMASTA OMAISUUDESTA VIERAALLE VALTIOLLE SUORITETTU VERO * DIPLOMAATTIEN VEROTUSTA VARTEN ON ERITYISSÄÄNNÖS PERINTÖVEROVELKASUHTEEN SYNTYHETKI (5 ) * PERINTÖVEROVELVOLLISUUDEN SYNTYMINEN - VEROVELVOLLISUUS ALKAA PERINNÖNJÄTTÄJÄN KUOLEMASTA - EDELLYTTÄÄ AKTIIVISTA TOIMINTAA (PERINTÖÖN RYHTYMINEN) * PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN - TEHOKAS LUOPUMINEN / TEHOTON LUOPUMINEN (=PERINTÖOSUUDEN LUOVUTTAMINEN) - PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN EDELLYTTÄÄ PERILLISASEMASSA OLEVAN AKTIIVISIN TOIMIN TAPAHTUVAA LUOPUMISTOINTA - JOKO ENNEN KUOLEMAA TAI KUOLEMAN JÄLKEEN; AINA KIRJALLISESTI - NS. PESÄÄN RYHTYMINEN 4

5 - TEHOKAS LUOPUMINEN VOI TAPAHTUA VAIN SIJAANTULOPERILLISEN HYVÄKSI - TEHOTTOMAN LUOVUTUKSEN SEURAUKSENA LUOVUTTAJALLE PERINTÖVERO JA SAAJALLE LAHJAVERO - OSITTAINEN LUOPUMINEN: LUOPUJALLE VERO KOKO PERINTÖOSUUDESTA - VAKUUTUSKORVAUKSESTA LUOPUMINEN * TESTAMENTISTA LUOPUMINEN - SAMA TEHOKKUUSVAATIMUS KUIN PERINNÖNKIN OSALTA - TEHTÄVÄ KIRJALLISESTI - PERUSLÄHTÖKOHTANA ON AINA TULKITA TESTAMENTTIA TEKIJÄNSÄ TAHDON MUKAISESTI - LUOPUMINEN SIJAANTULOPERILLISTEN HYVÄKSI ON MAHDOLLISTA - OSITTAINEN LUOPUMINEN MAHDOLLISTA, ESIM. LESKI VOI TYYTYÄ OMISTUSOIKEUDEN SIJASTA VAIN HALLINTAOIKEUTEEN * PERINTÖVERON VANHENTUMINEN - ABSTRAKSTINEN PERINTÖVEROVELKA VANHENEE 10 VUODESSA VEROVELKASUHTEEN SYNTYHETKESTÄ - KONKREETTINEN VEROVELKA VANHENEE VIIDESSÄ VUODESSA VERON MÄÄRÄÄMISTÄ TAI MAKSUUNPANOA SEURANNEEN KALENTERIVUODEN ALUSTA ESIMERKKI A kuoli jättäen euron omaisuuden. A:n perillisiä olivat hänen lapsensa B ja C, joista C:llä oli omat rintaperilliset D ja E. C luopui perinnöstään omien rintaperillistensä hyväksi (tehokas luopuminen). Perintövero määrättiin seuraavasti: B.n perintöosuus euroa, josta perintövero euroa. D:n perintöosuus euroa, josta perintövero 100 euroa. E:n perintöosuus euroa, josta perintövero 100 euroa. Veroja määrättiin yhteensä euroa. Siinä tapauksessa, että C olisi ilmoittanut luopuvansa perinnöstä yksin lapsensa E:n hyväksi, olisi kyseessä tehoton luopuminen. Tällöin C:lle määrättäisiin perintöveroa euron perinnöstä euroa ja tämän lisäksi E:lle määrättäisiin lahjaveroa samasta omaisuudesta (kyseessä itse asiassa perintöosuuden luovutus) euroa. B maksaisi euron perintöosuudestaan veroa normaalisti euroa. Veroja määrättäisiin siten yhteensä euroa. 5

6 TESTAMENTIN VAIKUTUS PERINTÖVEROTUKSEEN (6 ) * PERILLISILLE VERO SIITÄ OMAISUUDESTA, JOSTA EI OLE ESITETTY TESTAMENTTIA * TESTAMENTILLA VOIDAAN MUUTTAA TAI TÄYDENTÄÄ LAKIMÄÄRÄISTÄ PERIMYSJÄRJESTYSTÄ * TESTAMENTTI ON MÄÄRÄMUOTOINEN OIKEUSTOIMI - PÄÄSÄÄNTÖISESTI KIRJALLINEN - VAPAAEHTOINEN, VOIDAAN PERUUTTAA - YKSIPUOLINEN - TEKIJÄN OIKEUSTOIMIKELPOISUUS - KAKSI TODISTAJAA, SAMANAIKAISUUSVAATIMUS * HÄTÄTILATESTAMENTTI - MYÖS SUULLINEN MUOTO MAHDOLLINEN - NORMAALIMUODON SIVUUTTAMISEEN VAADITAAN PAKOTTAVA ESTE * TESTAMENTIN SAATTAMINEN LAINVOIMAISEKSI * VEROTTAJA EI VOI OTTAA KANTAA TESTAMENTIN PÄTEVYYTEEN, MUTTA SEN ON KUITENKIN RATKAISTAVA, ONKO TESTAMENTIKSI SANOTTU MÄÄRÄYS KATSOTTAVA TESTAMENTIKSI VAIKO EI * TESTAMENTTI ON TEHOTON SILTÄ OSIN KUIN SE LOUKKAA PERILLISEN OIKEUTTA LAKIOSAAN - LAKIOSAAN OIKEUTETTUJA OVAT RINTAPERILLISET, OTTOLAPSET JA NÄIDEN JÄLKELÄISET - LAKIOSAILMOITUS * LESKEN HALLINTAETUOIKEUS (PK 3:1a 2 mom) * YHTEISTESTAMENTTI PERINTÖVEROVELKASUHTEEN POIKKEUKSELLINEN SYNTYHETKI (7 ) * MIKÄLI OMAISUUS TULEE OMISTUS- TAI MUUNLAISELLA OIKEUDELLA PERILLISELLE TAI TESTAMENTINSAAJALLE MÄÄRÄTTYJEN EHTOJEN TÄYTTYESSÄ TAI MUUTEN MYÖHEMMIN KUIN PERINNÖNJÄTTÄJÄN KUOLLESSA, ON PERINTÖVERO SUORITETTAVA VASTA SITTEN, KUN OMAISUUS ON SAATU (PerVL 7 ) - KYSE USEIN LYKKÄÄVÄSTÄ EHDOSTA, ESIM TESTAMENTISSA MÄÄRÄYS, ETTÄ TESTAMENTINSAAJA SAA OMAISUUDEN VASTA TULTUAAN TÄYSI- IKÄISEKSI - KONKURSSI VOI SIIRTÄÄ VEROVELVOLLISUUDEN SYNTYMISTÄ: RATKAISEVA ON AJANKOHTA, JOLLOIN PESÄ KONKURSSIMENETTELYN PÄÄTYTTYÄ PALAUTUU PERILLISILLE 6

7 * TESTAMENTIN MÄÄRÄYS (HALLINTAOIKEUSTESTAMENTTI): ESIM. TOINEN HENKILÖ VOI SAADA KÄYTTÖOIKEUDEN KOKO JÄÄMISTÖÖN TAI SEN OSAAN, TOISEN SAADESSA SIIHEN OMISTUSOIKEUDEN JOKO TESTAMENTINTEKIJÄN KUOLLESSA TAI MYÖHEMMIN - mikäli testamentintekijä A on määrännyt testamentissaan hallintaoikeuden B:lle ja tämän oikeuden lakattua omistusoikeuden C:lle, eikä B ole testamentintekijän perillinen, vero määrätään omaisuudesta C:lle vasta B:n kuoltua; B puolestaan ei ole hallintaoikeudestaan verovelvollinen - jos testamentintekijällä taas on perillisiä, mutta hän testamenttaa omaisuutensa hallintaoikeuden esim. puolisolleen, vero määrätään omaisuudesta perillisille jo testamentintekijän kuollessa; veronalaisen omaisuuden arvosta vähennetään hallintaoikeuden pääomitettu arvo, leski ei ole oikeudestaan verovelvollinen - mikäli testamenttiin perustuvan hallintaoikeuden saajana on rintaperillisittä kuolleen henkilön puoliso, voi hän tällöin valita testamentin ja perintöoikeuden välillä * PUOLISOIDEN KESKINÄINEN OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI: PERILLISET SAAVAT OMAISUUDEN VASTA LESKENKIN KUOLTUA - mikäli perilliset eivät vaadi lakiosiaan, vero määrätään koko omaisuuden osalta leskelle; mikäli lakiosia maksetaan, maksavat perilliset perintöveron saamistaan lakiosista - mikäli testamentissa on toissijaismääräys perillisten hyväksi, katsotaan perillisten saaneen omaisuutta erikseen kummaltakin vanhemmaltaan (yleensä puoliksi); mikäli toissijaismääräys puuttuu, katsotaan omaisuuden tulleen yksin myöhemmin kuolleelta vanhemmalta * OMISTAJATTOMAN TILAN TESTAMENTTI: TESTAMENTISSA EI ANNETA KENELLEKÄÄN VÄLITTÖMÄSTI TESTAMENTINTEKIJÄN KUOLEMAN JÄLKEEN OMISTUSOIKEUTTA OMAISUUTEEN - usein hallintaoikeus on määrätty esim. puolisolle - lesken hallintaoikeustestamentti on joskus verottajan toimesta tulkittu omistusoikeustestamentiksi - tehokkain verosäästö avopareilla, kun kuolleella avopuolisolla ei ole elossa olevaa rintaperillistä * LESKEN PERINTÖOIKEUS: ENSIN KUOLLEEN PUOLISON NS. TOISSIJAISET PERILLISET SAAVAT HEILLE TULEVAN OMAISUUDEN VASTA LESKEN KUOLTUA * LESKI KÄYTTÄÄ TASINKOETUOIKEUTTAAN: LESKI VETOAA AL :N MUKAISEEN OIKEUTEENSA OLLA LUOVUTTAMATTA OMAISUUTTAAN TASINKONA ENSIN KUOLLEEN PUOLISON PERILLISILLE 7

8 ERÄÄT VAKUUTUSKORVAUKSET PESÄN VERONALAISINA VAROINA (7a ) * PERINTÖVEROA ON MAKSETTAVA PERITTÄVÄN KUOLEMAN JOHDOSTA KUO- LINPESÄLLE TAI EDUNSAAJALLE MAKSETTAVASTA HENKILÖVAKUUTUKSEN NOJALLA SAADUSTA VAKUUTUSKORVAUKSESTA (JA NIIHIN VERRATTA- VASTA TALOUDELLISESTA TUESTA); HUOM. MUUTOKSET ELÄKEVAKUUTUKSIIN * SILTÄ OSIN KUIN EDELLÄ MAINITTU VAKUUTUSKORVAUS ON TULOVEROTUK- SESSA VERONALAISTA TULOA, ON SE PERINTÖVEROSTA VAPAATA * MIKÄLI VAKUUTETUN KUOLEMAN JOHDOSTA MAKSETTAVA VAKUUTUSKOR- VAUS MAKSETAAN PUOLISOLLE, SUORAAN YLENEVÄSSÄ TAI ALENEVASSA POLVESSA OLEVALLE PERILLISELLE, OTTOLAPSELLE, KASVATTILAPSELLE, PUOLISON LAPSELLE TAI KUOLINPESÄLLE, ON SE TVL 36 :N MUKAAN TULOVEROSTA VAPAATA * PerVL 7a 2 MOMENTIN MUKAAN EM. VAKUUTUSKORVAUS TAAS ON PERINTÖVEROSTA VAPAATA SILTÄ OSIN KUIN KUNKIN EDUNSAAJAN TAI PERILLISEN SAAMA SAMASTA KUOLEMANTAPAUKSESTA JOHTUVA VAKUU- TUSKORVAUS ON ENINTÄÄN EUROA;POIKKEUKSENA ELÄKEVAKUUTUKSET ELÄKEVAKUUTUKSIIN LIITTYVÄT KUOLINTAPAUSKORVAUKSET * MENNESSÄ OTETUT ELÄKEVAKUUTUKSET - KOKO MÄÄRÄSTÄ ON ALKAEN MAKSETTAVA PERINTÖVEROA SÄÄSTÖSUMMAAN SAAKKA; EI ENÄÄ LÄHIOMAISILLE VEROVAPAATA OSUUTTA * TAI SEN JÄLKEEN OTETUT ELÄKEVAKUUTUKSET - KUOLINTAPAUSKORVAUS VEROTETAAN PÄÄOMATULONA JA OTETAAN LISÄKSI HUOMIOON PERINTÖVEROTUKSESSA PERINTÖNÄ, JONKA ARVOSTA VÄHENNETÄÄN SIITÄ SUORITETTU PÄÄOMATULOVERO * MUUTOS PERUSTUU LAKIIN SIDOTUSTA PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ (1183/09) * MUUTOS EI KOSKE MUISTA HENKIVAKUUTUKSISTA MAKSETTAVIA KUOLINTAPAUSKORVAUKSIA * JOS EDUNSAAJANA ON LESKI, VEROSTA VAPAAKSI OSAKSI KATSOTAAN PUOLET TAI KUITENKIN VÄHINTÄÄN EUROA LESKEN EDUNSAAJA- MÄÄRÄYKSEN NOJALLA SAAMIEN VAKUUSKORVAUSTEN YHTEISMÄÄRÄSTÄ * JOS VAKUUTUSKORVAUKSEN SAAJA ON YKSILÖITY, LISÄTÄÄN KORVAUS, SILTÄ OSIN KUIN SE ON VEROLLINEN SAAJAN PERINTÖOSUUTEEN; JOS TAAS KORVAUKSEN SAAJANA ON KUOLINPESÄ, LISÄTÄÄN KORVAUS VAINAJAN PESÄN BRUTTOVAROIHIN * VAPAAOSA (ALLE EUROA) ON SAAJAKOHTAINEN ELI SAANTO VOI MUODOSTUA USEASTA ERI VAKUUTUKSESTA * VAPAAOSA KOSKEE ERIKSEEN JOKAISEN KUOLINPESÄN OSAKKUUTTA ELI VAKUUTUSKORVAUSTEN YHTEENLASKEMINEN ERI PESIEN KESKEN EI TULE KYSEESEEN * VAKUUTUSKORVAUKSET ON ILMOITETTAVA PERUKIRJASSA 8

9 TAVANOMAISEN KOTI-IRTAIMISTO VEROVAPAUS (7b ) * PERINTÖVEROA EI OLE SUORITETTAVA PERINNÖNJÄTTÄJÄN OMASSA TAI HÄNEN PERHEENSÄ KÄYTÖSSÄ OLLEESTA TAVANOMAISESTA KOTI-IRTAI- MISTOSTA SILTÄ OSIN KUIN SEN ARVO ON ENINTÄÄN EUROA * VEROVAPAUS KOSKEE VAIN VAINAJALTA JÄÄNYTTÄ KOTI-IRTAIMISTOA; SITEN LESKEN KOTI-IRTAIMISTO(YLEENSÄ PUOLET) EI OLE VEROVAPAATA * YLEENSÄ PERINTÖVEROTUS EI KÄYTÄNNÖSSÄ KOHDISTU LAINKAAN KOTI- IRTAIMISTOON * VEROVAPAUS KOHDISTUU VAIN TAVANOMAISEEN KOTI-IRTAIMISTOON; SITEN ESIM. ARVOESINEET, TAULUT JA MUUT TAIDE-ESINEET EIVÄT KUULU SÄÄDÖKSEN PIIRIIN * HUOJENNUS TEHDÄÄN VIRAN PUOLESTA KESKINÄISEEN TESTAMENTTIIN JA PK 3:1a:ään PERUSTUVAN HALLINTAOIKEUDEN VEROVAPAUS (8 ) * ERITYINEN SÄÄNNÖS NIMENOMAISESTI NIITÄ TAPAUKSIA VARTEN, JOLLOIN HALLINTAOIKEUDESTA ON MÄÄRÄTTY AVIOPUOLISOIDEN KESKEN KESKINÄI- SELLÄ TESTAMENTILLA; VRT. PerRVL 2.2 (YLEINEN SÄÄNNÖS) * VEROTTAJA VOI MÄÄRÄTYISSÄ TILANTEISSA TULKITA TESTAMENTIN OMISTUSOIKEUSTESTAMENTIKSI JA VEROTTAA SILTÄ POHJALTA * ERITYISESTI OIKEUS LUOVUTTAA KIINTEÄÄ OMAISUUTTA VOI AIHEUTTAA TESTAMENTIN TULKITSEMISEN OMISTUSOIKEUSTESTAMENTIKSI * LESKI VOI TYYTYÄ OMISTUSOIKEUSTESTAMENTIN SAATUAAN VAIN PELKKÄÄN HALLINTAOIKEUTEEN * LESKEN PK 3:1a:N TARKOITTAMA OIKEUS ON PESÄN VAROISTA VÄHENNYS- KELPOINEN VAIN SILTÄ OSIN KUIN ON KYSE KO. LAINKOHDAN 2 MOMENTIN TARKOITTAMASTA ASUNTOON JA KOTI-IRTAIMISTOON RAJOITTUVASTA HALLINTAOIKEUDESTA OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN (9 ) *PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA OMAISUUS ARVOSTETAAN KÄYPÄÄN ARVOON ( VAROVAISEEN KÄYPÄÄN ARVOON ) * VUODEN 2010 ALUSTA LUKIEN VOIMAAN VALTAKUNNALLINEN ARVOSTAMISOHJE; NOUDATETAAN SITOVANA, MIKÄLI KUOLIN- PÄIVÄ TAI LAHJAN HALTUUNSAANTI TAI SEN JÄLKEEN. * ARVOSTAMISESSA KÄYTETÄÄN KAUPPA, -TUOTTO- TAI KUSTANNUS- ARVOMENETELMÄÄ. * OHJE VIRALLISTAA JO ENNESTÄÄN NOUDATETUN KÄYTÄNNÖN MM. VERTAILULUOVUTUSTEN KÄYTÖN OSALTA. 9

10 VELVOITTEEN PÄÄOMA-ARVON MÄÄRÄÄMINEN (10 ) VEROVELVOLLISEN IKÄ VUOSITULON MÄÄRÄ KERROTAAN LUVULLA ALLE 44 VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA 3 92 TAI ENEMMÄN 2 ESIMERKKI A kuoli ja häneltä jäi leski B sekä lapset C ja D. A oli tehnyt yhdessä puolisonsa B:n kanssa keskinäisen hallintaoikeustestamentin, joka koski puolisoiden yhdessä omistamaa asunto-osaketta. Kyseisen asunto-osakkeen arvoksi perintöverotuksessa vahvistettiin euroa. Perillisten C:n ja D:n perintöverotuksessa kyseisen asunto-osakkeen puolikkaan (eli vainajan A:n osuuden) hallintaoikeuden vuotuisarvoksi vahvistettiin x 5 % = euroa, ja lesken ollessa 65-vuotias, kerrottiin kyseinen vuotuisarvo PerVL 10 :n mukaisesti kahdeksalla eli hallintaoikeuden pääomitettu arvo oli x 8 = euroa, mikä vähennettiin asunto-osakkeen arvosta eurosta ennen perillisten perintöosuuksien määräämistä. VEROLUOKAT JA VERON MÄÄRÄ ( 11 ) * KUOLINPESÄSTÄ TULEVIEN OSUUKSIEN SAAJAT LUETAAN KAHTEEN VEROLUOKKAAN * VEROLUOKKAJAON POHJANA ON PERINNÖNJÄTTÄJÄTTÄJÄN JA PERILLISEN TAI TESTAMENTINSAAJAN - SUKULAISUUSSUHDE - ADOPTIOSUHDE - AVIOLIITTO - REKISTERÖITY PARISUHDE * LAHJAVERO MÄÄRÄYTYI VUODEN 2007 LOPPUUN SAAAKKA SAMALTA VEROASTEIKOLTA KUIN PERINTÖVEROTUKSESSAKIN; VUODEN 2008 ALUSTA LÄHTIEN PERINTÖ- JA LAHJAVEROASTEIKOT ERIYTETTIIN TOISISTAAN 10

11 VEROLUOKAT I VEROLUOKKA * AVIOPUOLISO - AVIOLIITON OLTAVA VOIMASSA KUOLINHETKELLÄ(ENTINEN AVIOPUOLISO KUULUU II VEROLUOKKAAN) - LESKI PERII, JOS VAINAJALLA EI OLE RINTAPERILLISIÄ - LESKI VOI SAADA OMAISUUTTA TESTAMENTILLA JA LAHJANA * AVOPUOLISO - NS. VEROTUKSELLINEN AVIOPUOLISO, KUN 1) ELÄVÄT AVIOLIITONOMAISISSA OLOSUHTEISSA JA 2) OVAT OLLEET AVIOLIITOSSA TAI 3) JOILLA ON TAI ON OLLUT YHTEINEN LAPSI - MIKÄLI EM. EDELLYTYKSET EIVÄT TÄYTY, AVOPUOLISO KUULUU II VEROLUOKKAAN - AVOPUOLISO VOI SAADA OMAISUUTTA VAIN TESTAMENTILLA TAI LAHJANA * LAPSI - MYÖS AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT LAPSI, KUN a) TUNNUSTETTU LAPSI(SYNTYNYT ENNEN ), b) LAPSI, JONKA OSALTA TUOMIOISTUIN ON VAHVISTANUT PERITTÄVÄN ISYYDEN ( JÄLKEEN SYNTYNYT LAPSI) TAI c) LAPSI, JOTA EI OLE TUNNUSTETTU LAILLISESSA JÄRJESTYKSESSÄ TAI JONKA ISYYTTÄ EI OLE VAHVISTETTU, MUTTA MUUTEN ON VOITU LUOTETTAVASTI SELVITTÄÄ, ETTÄ LAPSI ON PERINNÖNJÄTTÄJÄN BIOLOGINEN LAPSI * AVIOPUOLISON SUORAAN ALENEVASSA POLVESSA OLEVA PERILLINEN - VOI SAADA OMAISUUTTA TESTAMENTILLA TAI LAHJANA * OTTOLAPSI :N MUKAAN KAIKKI OTTOLAPSET VEROTUKSESSA RINNASTETAAN BIOLOGISIIN LAPSIIN; EI AIHEUTA MUUTOSTA PERIMYSJÄRJESTYKSEEN - SIVIILIOIKEUDESSA: A) VAHVA ADOPTIO( JÄLKEEN): VERRATTAVISSA OMAAN LAPSEEN; EI PERI BIOLOGISIA VANHEMPIAAN B) HEIKKO ADOPTIO(ENNEN ): PERINTÖOIKEUS MYÖS BIOLOGISIIN VANHEMPIIN SÄILYY - PerVL 11 2 MOMENTIN TARKOITTAMA KASVATTILAPSI * SUORAAN YLENEVÄSSÄ POLVESSA OLEVAT SUKULAISET (MM. ISÄ, ÄITI, ISOVANHMMAT - ISÄ- JA ÄITIPUOLI LUETAAN II VEROLUOKKAAN * OTTOVANHEMMAT * LAPSEN TAI OTTOLAPSEN SUORAAN ALENEVASSA POLVESSA OLEVAT PERILLISET * PERINNÖNJÄTTÄJÄN KIHLAKUMPPANI, MIKÄLI TÄLLE ANNETAAN PESÄSTÄ PK 8:2:N MUKAISTA TOIMEENTULOAVUSTUSTA II VEROLUOKKA * MUUT SUKULAISET JA VIERAAT - VELI, SISAR, VELI- TAI SISARPUOLI TAI NÄIDEN JÄLKELÄINEN - SEDÄT, TÄDIT, SERKUT - JURIDISET HENKILÖT 11

12 PERINTÖOSUUDESTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET (12 ) * PUOLISOVÄHENNYS -PUOLISO TAI VEROTUKSELLINEN AVOPUOLISO -VÄHENNYS PERINTÖSUUDESTA EUROA -SEKÄ LESKEN OLLESSA PERILLISENÄ ETTÄ TESTAMENTINSAAJANA * ALAIKÄISYYSVÄHENNYS - ALLE 18 VUOTIAS LAPSI TAI OTTOLAPSI TAI NÄIDEN RINTAPERILLINEN, KUITENKIN VAIN LÄHIN PERILLINEN -VÄHENNYS PERINTÖOSUUDESTA EUROA * VÄHENNYKSET TEHDÄÄN VIRAN PUOLESTA * ERITYISET VÄHENNYKSET OVAT HENKILÖKOHTAISIA PERINTÖVEROASTEIKKO (14 ) ( alkaen) PERINTÖVEROA MAKSETAAN I VEROLUOKASSA verotettavan osuuden arvo veron vakioerä osuuden veroprosentti alarajan kohdalla ylimenevästä osasta PERINTÖVEROA MAKSETAAN II VEROLUOKASSA verotettavan osuuden arvo veron vakioerä osuuden veroprosentti alarajan kohdalla ylimenevästä osasta * KUN PERINTÖOSUUS EI VÄHENNYSTEN JÄLKEEN NOUSE EUROON, ON SE PERINTÖVEROSTA VAPAA PERINTÖVEROASTEIKKO (14 ) ( ) PERINTÖVEROA MAKSETAAN I VEROLUOKASSA verotettavan osuuden arvo veron vakioerä osuuden veroprosentti alarajan kohdalla ylimenevästä osasta II VEROLUOKASSA ASTEIKON MUKAINEN VERO KAKSINKERTAISENA * KUN PERINTÖOSUUS EI VÄHENNYSTEN JÄLKEEN NOUSE EUROON, ON SE PERINTÖVEROSTA VAPAA 12

13 LAHJAVEROASTEIKKO (19a ) ( alkaen) LAHJAVEROA MAKSETAAN I VEROLUOKASSA verotettavan osuuden arvo veron vakioerä osuuden veroprosentti alarajan kohdalla ylimenevästä osasta LAHJAVEROA MAKSETAAN II VEROLUOKASSA verotettavan osuuden arvo veron vakioerä osuuden veroprosentti alarajan kohdalla ylimenevästä osasta * KUN LAHJAN ARVO EI NOUSE EUROON, ON SE LAHJAVEROSTA VAPAA LAHJAVEROASTEIKKO (19a ) ( ) LAHJAVEROA MAKSETAAN I VEROLUOKASSA verotettavan osuuden arvo veron vakioerä osuuden veroprosentti alarajan kohdalla ylimenevästä osasta II VEROLUOKASSA ASTEIKON MUKAINEN VERO KAKSINKERTAISENA * KUN LAHJAN ARVO EI NOUSE EUROON, ON SE LAHJAVEROSTA VAPAA UUDEN ( ) PERINTÖVEROASTEIKON VAIKUTUS PERINTÖOSUUS VERO UUDEN ASTEIKON MUKAAN ERO ENTISEEN ASTEIKKOON % ,4 13

14 UUDEN ( ) PERINTÖVEROASTEIKON VAIKUTUS PERINTÖOSUUS VERO UUDEN ASTEIKON MUKAAN ERO ENTISEEN ASTEIKKOON % , , , ,2 YHTEISEKSI TESTAMENTATTU OMAISUUS (15 ) * KYSYMYS SIITÄ, ONKO OMAISUUS TESTAMENTATTU SAAJILLEEN YHTEISESTI, RATKAISTAAN AINA ENSISIJAISESTI TESTAMENTIN (TESTAMENTINTEKIJÄN OLETETUN TAHDON) PERUSTEELLA * OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ ON KIINNITETTY HUOMIOTA MYÖS SIIHEN, KUMPI RATKAISU ON VEROVELVOLLISILLE EDULLISEMPI * MIKÄLI KYSEESSÄ YHTEISTESTAMENTTI, MÄÄRÄTÄÄN VAIN YKSI VERO, JONKA VEROLUOKKA MÄÄRÄTÄÄN SEN SAAJAN SUKULAISUUSSUHTEEN MUKAAN, JONKA SUHDE TESTAMENTINJÄTTÄJÄÄN ON KAUKAISIN; JOS OMAISUUS ON TULLUT YHTEISESTI AVIOPUOLISOILLE, VEROLUOKKA MÄÄ- RÄYTYY KUITENKIN SEN PUOLISON MUKAAN, JOKA ON LÄHEISEMPÄÄ SUKUA TESTAMENTINTEKIJÄLLE ENNAKKOPERINNÖN, LAHJAN JA PERINNÖN YHTEENLASKEMINEN PERINTÖVEROTUKSESSA (16 ) ENNAKKOPERINTÖ * KÄSITTEELLINEN PERUSTA ON SAANNON LAHJANLUONTEISUUS * MIKÄ SAANTO HYVÄNSÄ VOI OSOITTAUTUA ENNAKKOPERINNÖKSI; TAVALLI- SESTI ON KYSE LAHJASTA TAI LAHJANLUONTEISESTA KAUPASTA; TAVANOMAINEN LAHJA EI KUITENKAAN OLE ENNAKKOPERINTÖÄ * LAPSEN ELÄTTÄMISESTÄ, KOULUTTAMISESTA JA KASVATTAMISESTA AIHEUTUNEITA KUSTANNUKSIA EI PIDETÄ LAPSEN SAAMANA ENNAKKO- PERINTÖNÄ, ELLEIVÄT NE OLE PERHEEN OLOT HUOMIOIDEN MUODOSTUNEET ERITYISEN SUURIKSI 14

15 * PK 6:1 :N OLETTAMA - PERITTÄVÄN ELÄESSÄÄN RINTAPERILLISELLE ANTAMAA, HÄNEN OLOIHINSA NÄHDEN TAVANOMAISTA ARVOKKAAMPAA LAHJAA, PIDETÄÄN ENNAKKOPERINTÖNÄ, JOLLEI PERITTÄVÄ OLE ILMAISSUT PÄINVASTAISTA TARKOITUSTA - MUULLE PERILLISELLE ANNETTU LAHJA ON ENNAKKOPERINTÖÄ VAIN, JOS OMAISUUTTA ANNETTAESSA NIIN ON MÄÄRÄTTY TAI OLOSUHTEIDEN PERUSTEELLA ON KATSOTTAVA NIIN TARKOITETUN * NYKYISIN OIKEUSKÄYTÄNNÖN KANTA ON KUITENKIN LIEVENTYNYT: - JOS PERILLISIÄ ON OLLUT VAIN YKSI TAI JOS KAIKKI OVAT SAANEET PERINNÖNJÄTTÄJÄN ELINAIKANA YHTÄ PALJON, ON OLETETTU, ETTEI LUOVUTUKSIA OLE OLLUT TARKOITETTU PITÄÄ ENNAKKOPERINTÖINÄ VAAN TAVALLISINA LAHJOINA * VARMINTA ON KUITENKIN AINA TEHDÄ LAHJAKIRJAAN SELKEÄ MERKINTÄ SIITÄ MITÄ TARKOITETAAN(VOIDAAN KIRJATA MYÖS MYÖHEMMIN LAHJAN ANTAJAN ELÄESSÄ) * ENNAKKOPERINTÖ LISÄTÄÄN PESÄN SÄÄSTÖÖN ENNEN PERINNÖNJAKOA * MYÖS LESKEN ANTAMAT ENNAKKOPERINNÖT ON MERKITTÄVÄ PERU- JAAN JOHTUEN PK 6:1.2:N SÄÄNNÖKSESTÄ, JONKA MUKAAN AVIOLIITOSSA OLLEEN HENKILÖN LAPSELLEEN ANTAMA ENNAKKOPERINTÖ ON AINA ENSI- SIJAISESTI VÄHENNETTÄVÄ ENSIN KUOLLEEN PUOLISON JÄLKEEN SAATA- VASTA PERINNÖSTÄ (YHTEINEN LAPSI JA AVIO-OIKEUS) * ENNAKKOPERINTÖ VÄHENNETÄÄN SAAJAN PERINTÖOSUUDESTA * ELLEI KAIKKEA VOIDA VÄHENTÄÄ SAAJAN PERINTÖOSASTA, EI YLITTÄVÄÄ OSAA TARVITSE PALAUTTAA, ELLEI ENNAKKOPERINTÖÄ ANNETTAESSA OLE NIIN MÄÄRÄTTY * ENNAKKOPERINTÖ OTETAAN PERINTÖVEROTUKSESSA HUOMIOON ANTAMISAJASTAAN RIIPPUMATTA MUU LAHJA * MUU LAHJA OTETAAN PERINTÖVEROTUKSESSA HUOMIOON, JOS PERIN- NÖN- TAI TESTAMENTINSAAJA ON SEN PERINNÖNJÄTTÄJÄLTÄ SAANUT KOLMEN VIIMEISEN VUODEN KULUESSA ENNEN TÄMÄN KUOLEMAA * YHTEENLASKEMINEN EI KOSKE YLI KOLMEA VUOTTA ENNEN KUOLEMAA ANNETTUJEN LAHJOJEN LISÄKSI ALLE EURON KOTI-IRTAIMISTOLAHJAA EIKÄ KASVATUS- KOULUTUS- JA ELATUSAVUSTUKSENA ANNETTUJA LAHJOJA * MUUN LAHJAN ARVOA EI LISÄTÄ PESÄN SÄÄSTÖÖN VAAN SUORAAN SAAJANSA LASKENNALLISEEN PERINTÖOSUUTEEN 15

16 ESIMERKKI A:n kuoltua jäi häneltä puoliso B ja kolme täysi-ikäistä lasta C, D ja E. Puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. A:n omaisuuden säästö oli ja puoliso B:n euroa. B oli aikanaan antanut kaikille lapsilleen rahalahjan, C:lle ja D:lle euroa ja E:lle euroa. D:n ja E:n lahjakirjoissa oli maininta, että lahja ei ollut ennakkoperintöä. Miten perintöverot määrätään? Pesän säästö Ennakkoperintö Lesken avio-oikeus (1/2) Lasten laskennallinen osuus Yhden lapsen laskennallinen perintöosuus C:n saama lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, koska lahjakirjassa ei ole mainintaa, että kyseessä ei ole ennakkoperintö ja lisäksi lapset ovat saaneet eri suuruiset lahjat. E:n osalta hänen saamansa lahja lisätään hänen perintöosaansa, mutta D:n lahjaa ei, koska rajana on kolme vuotta kuolinpäivästä taaksepäin. Reaalinen jako ja perintöverotus muodostuvat siten seuraavanlaisiksi: jako-osuus vero B saa avio-oikeuden perusteella ei veroa C:n perintöosuuteen sisältyy ep , josta C maksanut jo aiemmin lahjaveron D saa perintöosuutenaan E saa perintöosuutenaan , johon lisätään hänen saamansa lahja ; aiemmin maksettu lahjavero vähennetään C:lle siis määrätään vero laskennallisesta eurosta, vaikka hän saa reaalisessa jaossa jako-osuutenaan vain euroa. Hänelle määrätystä verosta vähennetään aiemmin ennakkoperinnöstä määrätty lahjavero, joten maksettavaksi jää tässä vaiheessa 365 euroa. C:lle määrätään siis yhteensä PerVL:n perusteella veroa = euroa (on kuitenkin huomattava, että C saa reaalisessa jaossa "vain" muiden saadessa euroa, mikäli jaossa noudatetaan PK:n säännöksiä). D saamaa lahjaa ei huomioida reaalisessa perinnönjaossa eikä myöskään perintöverotuksessa. D maksaa siten nyt veron vain jaossa saamastaan eurosta; aiemmin hän on maksanut lahjaveroa eurosta euroa. D:n verot yhteensä = euroa. E:n saama lahja lisätään hänen perintöosuutensa päälle ja perintövero määrätään yhteissummasta eurosta, jonka verosta vähennetään aiemmin määrätty lahjavero. E:n verot siis yhteensä = euroa. 16

17 ESIMERKKI A:n kuoltua jäi häneltä puoliso B ja kaksi lasta C ja D. Puolisoilla oli aviooikeus toistensa omaisuuteen. A:n omaisuuden säästö oli ja puoliso B:n euroa. A oli aikanaan antanut lapselleen C:lle ja D:lle euroa. Lahjakirjoissa oli maininta siitä, että lahja on ennakkoperintöä. B kuoli vuoden kuluttua eikä hän ollut antanut ennakkoperintöjä tai lahjoja. Miten perintöverot määrätään? Pesän säästö Ennakkoperinnöt Lesken avio-oikeus (1/2) Lasten laskennallinen osuus Yhden lapsen laskennallinen perintöosuus Tällöin C:n ja D:n kokonaisverotus muodostuu ennakkoperinnöstä maksetusta lahjaverosta A:n jälkeen määrätystä perintöverosta (vähennetty aiemmin maksettu lahjavero) + B:n jälkeen määrätystä perintöverosta = euroa. Mikäli lahjoja ei käsiteltäisi ennakkoperintöinä, muodostuisi verotus seuraavaksi: lahjavero A:n jälkeen määrätty perintövero eurosta B:n jälkeen määrätty perintövero eurosta = euroa eli tavallinen lahja tulisi tässä tapauksessa 765 euroa verotuksellisesti edullisemmaksi. PerVL 17 :N MUKAINEN HUOJENNUS * SAMASTA OMAISUUDESTA MAKSETAAN KAHDEN TAI USEAMMAN, KAHDEN VUODEN KULUESSA SATTUNEEN KUOLEMANTAPAUKSEN JOHDOSTA PERIN- TÖVEROA VAIN KERRAN, SEN SUKULAISUUSSUHTEEN MUKAAN, MIKÄ NÄISSÄ TAPAUKSISSA ON KAUKAISIN * MÄÄRÄTÄÄN SIIS VAIN YKSI VERO(ENSIMMÄISESTÄ SAANNOSTA) - JOS SUKULAISUUSSUHDE ON SAMA TAI LÄHEISEMPI, JÄLKIMMÄISESTÄ SAANNOSTA EI MÄÄRÄTÄ PERINTÖVEROA LAINKAAN - JOS SUKULAISUUSSUHDE ON MYÖHEMMÄSSÄ PERIMYKSESSÄ KAUKAISEMPI, LUETAAN KO. OMAISUUS JÄLKIMMÄISEN PESÄN JÄÄMISTÖÖN JA KOKO PESÄN JÄÄMISTÖSTÄ MÄÄRÄTÄÄN VERO SUKULAISUUDEN EDELLYTTÄMÄN VEROLUOKAN MUKAAN; TÄSTÄ VEROSTA KUITENKIN VÄHENNETÄÄN AIEMMASTA PERIMYKSESTÄ MÄÄRÄTTY VERO (VRT. VOIMAANTULOSÄÄNNÖS) PERUNKIRJOITUS (9, 10 ja 28 ) PERUNKIRJOITUSTA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ LÖYTYY MM. PerVL:STA JA PK:N 20 LUVUSTA PERUKIRJAN TEHTÄVÄT * PESÄNSELVITYSTÄ JA PERINNÖNJAKOA PALVELEVA OMAISUUSLUETTELO, JOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ PESÄN OSAKKAILLE ETTÄ VELKOJILLE * OSAKASLUETTELO; VOIDAAN VAHVISTAA MAISTRAATISSA ILMAISEE NE HENKILÖT, JOILLA ON OIKEUS SAADA OSALLEEN JÄÄMISTÖSTÄ JOTAKIN - ESIM. LEGAATINSAAJA, JOKA EI OLE PESÄN OSAKAS * DOKUMENTTIASIAKIRJA, JOHON ON KOOTTU TIETO KAIKISTA OIKEUDELLISESTI TÄRKEISTÄ ASIAKIRJOISTA, JOTKA VAIKUTTAVAT MYÖHEMMIN TOIMITETTAVAN OSITUKSEN JA JAON SISÄLTÖÖN * VEROILMOITUS 17

18 * SELVITYS VARALLISUUDEN SIIRROSTA * LIITEASIAKIRJA - LAINHUUTOA HAETTAESSA, VEROTUKSESSA, RAHALAITOKSISSA - HAETTAESSA PESÄNSELVITTÄJÄÄ JA JAKAJAA, MAISTRAATIN LUPAA TAI KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ * PERUNKIRJOITUKSESTA ALKAA KULUA ERÄITÄ PERINTÖPROSESSUAALISIA MÄÄRÄAIKOJA PERUNKIRJOITUKSEN AIKA JA PAIKKA * VARSINAINEN PERUNKIRJOITUSAIKA ON KOLME KUUKAUTTA KUOLEMASTA *VEROTOIMISTO VOI SILLE ESITETYSTÄ KIRJALLISESTA HAKEMUKSESTA PIDENTÄÄ PERUNKIRJOITUSAIKAA - PESÄN LAATUUN KATSOEN TAI MUUSTA ERITYISESTÄ SYYSTÄ TARPEEN - HAKEMUS JÄTETTÄVÄ VARSINAISEN AJAN KULUESSA - PIDENNYKSEN PITUUS VEROTOIMISTON HARKINNASSA - PÄÄTÖKSEEN EI SAA HAKEA VALITTAMALLA MUUTOSTA * PERUNKIRJOITUS SAATETTAVA LOPPUUN PERUNKIRJOITUSAJAN KULUESSA * PERUKIRJA ON TOIMITETTAVA VEROTTAJALLE YHDEN KUUKAUDEN KULUESSA PERUNKIRJOITUKSEN PÄÄTTYMISESTÄ * ULKOMAILLA ASUNEEN JÄÄMISTÖSTÄ ON LAADITTAVA VEROILMOITUS (3 KK) * TÄYDENNYSPERUKIRJA - PESÄÄN ILMAANTUU PERUNKIRJOITUKSEN JÄLKEEN UUSIA VAROJA TAI VELKOJA(1 KK) * PERUNKIRJOITUSPAIKKA ON SUHTEELLISEN VAPAASTI SOVITTAVISSA; NORMAALISTI PIDETÄÄN JOKO VAINAJAN KOTONA TAI ESIM. ASIANAJO- TOIMISTON TAI PANKIN TILOISSA * MIKÄLI OMAISUUTTA ON USEALLA ERI PAIKKAKUNNALLA, VOIDAAN TOIMITTAA ERI PERUNKIRJOITUKSET, TÄLLÖIN YKSI PERUKIRJA ON YHDISTELMÄPERUKIRJA 18

19 PERUKIRJAN SISÄLTÖ JA RAKENNE * PERUKIRJA KOOSTUU KOLMESTA OSASTA - JOHDANTO(AIKA, PAIKKA, VAINAJAA JA OSAKKAITA KOSKEVAT TIEDOT YM.) - SISÄLTÖ(PESÄN ILMOITTAJAN ANTAMA VARALLISUUSINFORMAATIO) - USKOTTUJEN MIESTEN VAKUUTUS * PERUKIRJASTA TULEE ILMETÄ LAISSA MAINITUT ASIAT, EI MUITA MUOTO- VAATIMUKSIA OMAISUUDEN MERKITSEMINEN PERUKIRJAAN * PESÄN VARAT JA VELAT ON MERKITTÄVÄ JA ARVOSTETTAVA SELLAISINA KUIN NE OLIVAT VAINAJAN KUOLINHETKELLÄ * OMISTAJAOLETTAMA PERINTÖVEROTUKSESSA: OMISTAJANA PIDETÄÄN SITÄ, JONKA NIMIIN OMAISUUS ON TULLUT LAILLISELLA SAANNOLLA - KIINTEISTÖT: KENELLÄ ON LAINHUUTO - IRTAIN OMAISUUS: KENEN HALLUSSA OMAISUUS ON * OMAISUUS VOI OLLA JOKO AINEELLISTA TAI AINEETONTA TAI KÄSITTÄÄ ERILAISIA OIKEUKSIA; MERKITYSTÄ VAIN, JOS RAHASSA MITATTAVAA ARVOA OMAISUUS PYRITÄÄN ARVOSTAMAAN KÄYPÄÄN ARVOONSA (VUODEN 2010 ALUSTA VOIMAAN SITOVA VALTAKUNNALLINEN ARVOSTAMISOHJE) LAHJAVERON SUORITTAMISVELVOLLISUUS JA MÄÄRÄ (18 ) * ALUEELLINEN ULOTTUVUUS SAMA KUIN PERINTÖVEROLLA * JOS LUOVUTUSKIRJASSA SOVITTU VASTIKE ON ENINTÄÄN KOLME NELJÄNNESTÄ KÄYVÄSTÄ HINNASTA, KATSOTAAN KÄYVÄN HINNAN JA VASTIKKEEN VÄLINEN ERO LAHJAKSI (LAHJANLUONTEINEN LUOVUTUS) * LAHJAVEROTUS EI KUITENKAAN TULE KYSEESEEN, JOS LAHJAKSI KATSOT- TAVAN EROTUKSEN ARVO ALITTAA EUROA * MAATILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOSLUOVUTUKSISSA KANSSAPERILLISILLE MAKSETUT NS. SISAROSUUDET OVAT OSA KAUPPAHINTAA, MUTTA SAMALLA MYÖS VEROTETTAVA LAHJA SAAJILLEEN * REMUNERATORINEN LAHJA ELI TYÖSTÄ TAI PALVELUKSESTA VAPAAEHTOI- SESTI MAKSETTU KORVAUS ON YLEENSÄ KOKONAAN LAHJAA * TYÖN TAI PALVELUKSEN SUORITTAMINEN ILMAN KORVAUSTA (TALKOOTYÖ) EI OLE LAHJAVERONALAISTA, MUTTA SIIHEN SAATTAA JOISSAKIN TAPAUK- SISSA KOHDISTUA TULOVEROTUS 19

20 * TYÖSUHTEESSA ANNETUT MERKKIPÄIVÄLAHJAT (TVL KOHTA) - TULOKSI EI KATSOTA KOKO HENKILÖKUNNAN TAI TYÖNANTAJAN PALVELUKSESTA ELÄKKEELLÄ OLEVIEN TYÖNANTAJALTA SAAMAA TAVANOMAISTA JA KOHTUULLISTA MERKKIPÄIVÄLAHJAA TAI VÄHÄISTÄ MUUTA LAHJAA, JOKA ON SAATU MUUNA KUIN RAHANA TAI SIIHEN VERRATTAVANA SUORITUKSENA - JOS JOKIN ETU SÄÄDETÄÄN TULOVEROTUKSESSA VEROVAPAAKSI, EI SIIHEN VOIDA ILMAN ERITYISEN SÄÄNNÖKSEN TUKEA KOHDISTAA LAHJAVEROTUSTAKAAN; TULOVEROTUS ON LAHJAVEROTUKSEEN NÄHDEN ENSISIJAINEN VEROTUKSEN MUOTO * YRITYSVARALLISUUDEN SIIRTOON VOI LIITTYÄ LAHJAVEROSEURAAMUS * AVIOPUOLISOT VOIVAT NYKYISIN TEHDÄ LAHJOITUKSIA KESKENÄÄN JA NIITÄ ARVOSTELLAAN YLEISTEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN - IRTAIMEN OMAISUUDEN LAHJASTA ON TEHTÄVÄ KIRJALLINEN ILMOITUS ALIOIKEUDELLE; LAHJAVEROVELVOLLISUUS KUITENKIN ALKAA NORMAALISTI ILMOITUKSESTA RIIPPUMATTA * JOS LESKI OSITUKSESSA SAA ENEMMÄN OMAISUUTTA KUIN HÄNELLE AVIO- LIITTOLAIN SÄÄNNÖSTEN MUKAAN KUULUISI, VOI SIITÄ SEURATA LAHJA- VEROVELVOLLISUUS * JOS TAAS LESKI OSITUKSESSA LUOPUU TASINKO-OIKEUDESTAAN, EI SIIHEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ OLE KOHDISTETTU LAHJAVEROTUSTA; LUOPUMISEN ON KUITENKIN TAPAHDUTTAVA TIETYN AJAN KULUESSA PUOLISON KUOLE- MASTA(EI ENÄÄ VUOSIEN KULUTTUA) * JOS LESKI JÄTTÄÄ VETOAMATTA AL :N SUOJASÄÄNNÖKSEEN TAI LUOPUU PK 3:1a:N MUKAISESTA HALLINTAETUOIKEUDESTA, EI KYSEESSÄ OLE LAHJA * LAHJAVEROTUS VOI TULLA KYSEESEEN PERINNÖNJAON YHTEYDESSÄ, JOS TASAJAON PERIAATTEESTA POIKETAAN * VOIKO MUU KUIN NIMIPERIAATTEEN MUKAINEN OMISTAJA OLLA LAHJAN- ANTAJANA? - KYSEESEEN TULEVAT TÄLTÄ OSIN MÄÄRÄTYIN EDELLYTYKSIN AVIOPUOLISOT SILLOIN, KUN LAHJOITETTAVA OMAISUUS ON KIRJATTU VAIN TOISEN PUOLISON NIMIIN - MUIDEN KUIN AVIOPUOLISOIDEN OSALTA ON LAHJOITETTAVAN OMAISUUDEN HALLINNALLE ANNETTU ENEMMÄN MERKITYSTÄ - LAHJANANTAJAKSI VOIDAAN KATSOA NIMIPERIAATTEEN VASTAISESTI MYÖS TOINEN PUOLISO, JOS VOIDAAN OSOITTAA, ETTÄ PUOLISOT TOSIASIALLISESTI OMISTAVAT LAHJOITETTAVAN OMAISUUDEN YHDESSÄ (NÄYTTÖÄ ESIM. RAHOITUKSESTA 20

21 LAHJANA SAADUT VAKUUTUSKORVAUKSET (18a ) * HENKIVAKUUTUSKORVAUSTEN VERONALAISUUTTA KOSKEVAT TULOVERO- SÄÄNNÖKSET OVAT TVL 34 :SSÄ - PERUSPERIAATTEENA, ETTÄ VERONALAISTA ON VAIN VAKUUTUKSEN TUOTTO (PÄÄOMATULOA) - LISÄEDELLYTYKSENÄ, ETTÄ SUORITUS TULEE VAKUUTUKSENOTTAJAN SUORAAN YLENEVÄSSÄ TAI ALENEVASSA POLVESSA OLEVALLE PERILLISELLE, OTTOLAPSELLE, KASVATTILAPSELLE TAI PUOLISON LAPSELLE * LAHJAVEROA ON SUORITETTAVA, JOS EDUNSAAJA SAA EDUNSAAJAMÄÄ- RÄYKSEN NOJALLA VAKUUTUKSEEN KUULUVAN PÄÄOMAN TAI SEN OSAN - SAANTO ON KUITENKIN LAHJAVEROSTA VAPAA, JOS SE VEROTETAAN SAAJANSA TULONA * LAHJAVEROTUKSESSA VEROSTA VAPAA OSA KORVAUKSESTA ON EUROA KOLMEN VUODEN AIKANA - VAPAAOSA ON SAAJAKOHTAINEN ELI ESIM. MOLEMMILTA VANHEMMILTA ERIKSEEN SAATUJA VAKUUTUSETUJA KOSKEE VAIN YKSI VAPAAOSA - USEIDEN LAHJOJEN TAPAUKSESSA VAPAAOSAT JA LAHJAT LASKETAAN ALKUPERÄISTEN VAKUUTUSKORVAUSTEN MÄÄRIEN SUHTEESSA - VASTA EURON YLITTÄVÄ OSA VAKUUTUSKORVAUKSESTA OTETAAN LUKUUN LAHJOJEN KUMULOINNISSA; YLITTÄVÄÄN OSAAN SOVELLETAAN NORMAALEJA YHTEENLASKUSÄÄNTÖJÄ - YLIMENEVÄ OSA TULEE VERONALAISEKSI VASTA, JOS SEN ARVO ON VÄHINTÄÄN EUROA; TÄSTÄ SEURAA, ETTÄ ESIM. TOINEN VANHEMMISTA VOI SÄÄNNÖLLISESTI KOLMEN VUODEN VÄLEIN SIIRTÄÄ JOKAISELLE LAPSELLEEN VAKUUTUKSELLA VARALLISUUTTA HIEMAN VAILLE EUROA VEROVAPAASTI - LAHJAVEROILMOITUS ON JÄTETTÄVÄ VASTA VERONALAISESTA SAANNOSTA ( EUROA TAI YLI) - VAKUUTUSYHTIÖN ON TOIMITETTAVA MAKSAMISTAAN PerVL 18a :N MUKAISISTA SUORITUKSISTA ILMOITUS VEROTTAJALLE VEROVAPAAT LAHJAT (19 ) * LAHJANSAAJAN JA HÄNEN PERHEENSÄ KÄYTTÖÖN TARKOITETTU TAVAN- OMAINEN KOTI-IRTAIMISTO ELLEI SEN ARVO YLITÄ EUROA - KUMULOINTISÄÄNNÖS EI KOSKE NÄITÄ LAHJOJA * KOULUTUS- KASVATUS- JA ELATUSLAHJAT - SÄÄNNÖKSEN SOVELTAMISALUE RAJAUTUU LAKISÄÄTEISEN HUOLTOVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLE JÄÄVIIN TAPAUKSIIN - RAJOITTUU TAPAUKSIIN, JOISSA ON KYSYMYS KERTASUORITTEENA KASVATUSTA, KOULUTUSTA TAI ELATUSTA VARTEN ANNETUSTA TAVANOMAISTA SUUREMMASTA RAHAMÄÄRÄSTÄ - VEROVAPAUDELLE ON KÄYTÄNNÖSSÄ ASETETTU ANKARAT VAATIMUKSET; PELKKÄ LAUSUMA VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUKSESTA EI YKSIN RIITÄ 21

22 * MYÖS KAIKKI MUUT ALLE EURON ARVOISET LAHJAT VEROVAPAITA - KUMULOINNIN VUOKSI NE KUITENKIN MUUTTUVAT VERONALAISIKSI, JOS KOLMEN VUODEN AIKANA ANNETTUJEN LAHJOJEN YHTEISARVO ON VÄHINTÄÄN EUROA * ELINKAUTINEN TAI MÄÄRÄVUOSIKSI TULEVA ELÄKE TAI ETUUS, JOKA ON SAATU LAHJANA(TAI TESTAMENTILLA, PerVL 2 ) LAHJAVEROVELKASUHTEEN SYNTYMINEN (20 ) * PÄÄSÄÄNTÖISESTI LAHJAVEROVELKASUHDE SYNTYY, KUN LAHJANSAAJA SAA LAHJAN HALTUUNSA - HALTUUNOTTO EDELLYTTÄÄ, ETTÄ LAHJANSAJALLA ON TIETO HÄNEN HYVÄKSEEN TULEVASTA LAHJASTA JA ETTÄ HÄN EI KÄYTÄ LAHJAAN TORJUMISOIKEUTTAAN * NS. NOTARIAATTILAHJASSA VEROVELKASUHDE SYNTYY, KUN RAHALAITOS OTTAA VASTAAN LAHJOITETUN OMAISUUDEN LAHJANSAAJAN LUKUUN * RAHA- JA ESINELAHJOJEN OSALTA RATKAISEVAA ON NIIDEN LUOVUTTA- MINEN, KIINTEÄN OMAISUUDEN OSALTA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN * RAHALAHJOJEN SUORITTAMINEN USEASSA ERÄSSÄ - YHDESTÄ LAHJASTA TULEE ERIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ, SUURUUDESTA JA SUORITUSJÄRJESTYKSESTÄ RIIPPUMATTA MÄÄRÄTÄ VAIN YKSI VERO * LYKKÄÄVÄ EHTO SIIRTÄÄ LAHJAVEROVELKASUHTEEN ALKAMISEN SIIHEN, KUN EHTO TÄYTTYY JA OMISTUSOIKEUS SIIRTYY LAHJANSAAJALLE; PURKA- VAN EHDON OSALTA LAHJAVEROVELKASUHDE SYNTYY HETI * VAJAAVALTAISEN LAHJANSAAJAN OSALTA VEROVELKASUHDE SYNTYY, KUN EDUNVALVOJA OTTAA VAJAAVALTAISEN NIMISSÄ LAHJAN VASTAAN - LAHJOITUKSEN TULEE OLLA SIVIILIOIKEUDELLISESTI PÄTEVÄ - MIKÄLI VAJAAVALTAISEN PUOLESTA LAHJAA EI OTA VASTAAN HÄNEN LAKIMÄÄRÄINEN EDUNVALVOJANSA, LAHJANANTAJA ON SIDOTTU PÄTEVÄSTI ANTAMAANSA LAHJANLUPAUKSEEN SIIHEN SAAKKA, KUNNES VAJAAVALTAINEN KYKENEE RATKAISEMAAN, OTTAAKO HÄN LAHJAN VASTAAN * VANHEMPIEN LAHJOITTAESSA IRTAINTA OMAISUUTTA OMILLE ALAIKÄISILLE LAPSILLEEN, VEROVELKASUHDE SYNTYY JO HETKELLÄ, JOLLOIN LAHJOITUS ON TEHTY 22

23 LAHJAVEROVELKASUHTEEN SAMMUMINEN * NORMAALISTI, KUN VEROVELVOLLINEN ON SUORITTANUT HÄNELLE MAKSUUNPANNUN LAHJAVERON * LAHJAVEROVELKASUHTEEN VANHENTUMINEN - ABSTRAKTINEN VANHENTUMINEN: LAHJAVEROASIA ON KÄSITELTÄVÄ LOPPUUN 10 VUODEN KULUESSA VELAN SYNTYHETKESTÄ LUKIEN - MÄÄRÄAIKA VOIDAAN KATKAISTA ESIM. KEHOTTAMALLA VEROVELVOLLISTA JÄTTÄMÄÄN LAHJAVEROILMOITUS, JOLLOIN ALKAA KULUA UUSI 10 VUODEN VANHENTUMISAIKA - KONKREETTINEN VANHENTUMINEN: MÄÄRÄTTY VERO VANHENEE VIIDESSÄ VUODESSA - VANHENTUMISEN KATKAISEE VAIN VEROSAAMISEN PERIMISEKSI TOIMITETTU ULOSMITTAUS SEKÄ VALVONTA KONKURSSISSA TAI KIINTEISTÖN PAKKOHUUTOKAUPAN YHTEYDESSÄ * LAHJAN PERUUNTUMINEN JA PURKAMINEN - VAPAAEHTOINEN PERUUTTAMINEN TAI PURKAMINEN EI LÄHTÖKOHTAISESTI VAPAUTA LAHJAVEROSTA - TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSEN PERUSTEELLA TAPAHTUVA TAI OSAPUOLTEN VASTAAVISSA OLOSUHTEISSA KESKINÄISIN SOPIMUKSIN AIKAANSAAMA PURKAMINEN ON YLEENSÄ VEROTUKSELLISESTI TEHOKAS ELI VEROSEURAAMUKSIA EI AIHEUDU - LÄHTÖKOHTANA LAISSA SÄÄTELEMÄTÖN PERIAATE, ETTÄ LAHJOITUKSEN PURKAMINEN ILMAN YLIMÄÄRÄISIÄ VEROSEURAAMUKSIA EI OLE YLEENSÄ MAHDOLLISTA SEN JÄLKEEN, KUN LAHJOITUS ON TÄYTTYNYT JA LAHJAVEROVELKASUHDE ON SYNTYNYT - EREHDYS OIKEUSTOIMEN VEROSEURAAMUKSISTA EI VAPAUTA VEROVELVOLLISTA LAHJAVEROSTA LAHJOJEN YHTEENLASKEMINEN * YHTEENLASKEMISELLA PYRITÄÄN ESTÄMÄÄN SELLAISTEN PERUSTEETTO- MIEN VEROETUJEN SYNTY, JOTKA VOITAISIIN MUUTOIN SAADA JAKAMALLA LAHJA USEAMPIIN ALLE EURON ARVOISIIN OSIIN * YHTEENLASKU KOSKEE VAIN LAHJANSAAJAN SAMALTA LAHJANANTAJALTA KOLMEN VUODEN AIKANA SAAMIA LAHJOJA EIKÄ SE TULE KYSEESEEN ERIKSEEN VEROVAPAIKSI SÄÄDETTYJEN ALLE EURON KOTI- IRTAIMISTOLAHJOJEN (PerVL 19.1) TAI KOULUTUSLAHJOJEN (PerVL 19.2) OSALTA - YHTEISLAHJOJEN OSALTA KÄYTÄNTÖ EPÄSELVÄ 23

24 * ERITYISSÄÄNNÖKSET TAULUKKOMUUTOKSIIN JA KUMULOINTIIN LIITTYEN - LAHJAVEROSTA VÄHENNETÄÄN MÄÄRÄ, JOKA AIKAISEMMISTA LAHJOISTA MENISI VOIMASSA OLEVAN ASTEIKON MUKAAN, JOS SE OLISI MAKSETTUA LAHJAVEROA SUUREMPI - VAIKKA ENNEN ANNETUSTA LAHJASTA SUORITETUN LAHJAVERON MÄÄRÄ YLITTÄÄ TUOSTA LAHJASTA JA JÄLKEEN ANNETUSTA LAHJASTA 20 :N NOJALLA (KUMULOINTI) SUORITETTAVAN VERON MÄÄRÄN, VEROA EI PALAUTETA * YHTEENLASKUA EI SUORITETA, JOS LAHJA ON ANNETTU PÄIVÄLLEEN KOLME VUOTTA ENNEN JÄLKIMMÄISTÄ LAHJOITUSTA(ESIM JA EI YHTEENLASKUA) LAHJAN ARVOSTAMINEN, VEROLUOKAT JA YHTEISLAHJAT (21 ) * YHTEISET SÄÄNNÖKSET ARVOSTAMISEN JA VEROLUOKKIEN OSALTA PERINTÖVEROTUKSEN KANSSA; LAHJAVEROASTEIKKO ON SEN SIJAAN ERIYTETTY PERINTÖVEROASTEIKOSTA * LAHJAVEROTUS KOHDISTETAAN SAAJAN NETTOVARALLISUUDEN KASVUUN * LAHJAVEROTUKSESSA SOVELLETAAN KÄYVÄN ARVON PERIAATETTA * MIKÄLI LAHJOITTAJAN TARKOITUS EI KÄY YKSISELITTEISESTI ILMI SAANTO- KIRJASTA, TULKITAAN AVIOPUOLISOILLE ANNETUT LAHJAT YLEENSÄ YHTEISLAHJAKSI JA MUILLE ANNETUT TAAS ERI LAHJOIKSI PIILEVÄN TULOVEROVELAN HUOMIOIMINEN (21a ) *JOS TULOVEROTUKSESSA ON SOVELLETTU TVL 47.1 :N SÄÄNNÖSTÄ, JONKA PERUSTEELLA OMAISUUDEN HANKINTA- MENO ON LASKETTU LAHJOITTAJAN HANKINTAMENOSTA, OMAISUUDEN ARVOSTA VÄHENNETÄÄN TULOVEROTUKSESSA MAKSUUNPANTU VERO. OMAISUUDEN ARVOSTA VÄHENNETÄÄN KUITENKIN ENINTÄÄN SE VERON MÄÄRÄ, JOKA LUOVUTUS- VOITOSTA OLISI MÄÄRÄTTY, JOS LUOVUTUSHINTANA OLISI OLLUT LAHJAVEROTUKSESSA KÄYTETTY VEROTUSARVO. * NS. PIILEVÄN VEROVELAN HUOMIOON OTTAMINEN MUISSA TILANTEISSA EI OLE TÄYSIN SELVÄÄ; OIKEUSKÄYTÄNTÖ VAIHTELEE 24

25 ESIMERKKI Isä lahjoittaa pojalleen euron arvoisen metsäkiinteistön, jonka hän ostanut eurolla vuonna Poika maksaa lahjasta lahjaveroa euroa. Kun poika myy kiinteistön edelleen euron kauppahinnalla , hänen hankintamenokseen lasketaan euroa. Pojalle syntyy kaupasta siten euron suuruinen luovutusvoitto, josta vero on 28 prosentin verokannan mukaan euroa. Pojan maksamaan lahjaveroon sisältyy piilevää verovelkaa. Poika voi vaatia luovutusvoitosta maksamaansa veroa otettavaksi huomioon lahjaverotuksessa. Omaisuuden arvonnousu otetaan kuitenkin huomioon vain lahjoitushetkeen saakka ( = euroa, josta 28 % on euroa). Lahjaverotusta oikaistaan vaatimuksesta siten, että lahjan arvoksi katsotaan euroa, josta määrättävän lahjaveron määräksi jää euroa. Lahjaveron määrä pienenisi siten euroa Mikäli poika myy kiinteistön eli yli vuoden kuluttua lahjoituksesta, hankintamenona käytetään lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa eli euroa. Luovutusvoiton määräksi muodostuu silloin = euroa, josta vero on euroa. VEROTUKSEN TOIMITTAVA VIRANOMAINEN (22-24 ) * LAHJA- JA PERINTÖVEROTUKSEN TOIMIVALTA ON NYKYISIN KOKONAI- SUUDESSAAN VEROVIRASTOILLA, JOITA ON MAASSA KAIKKIAAN YHDEKSÄN KAPPALETTA - TOSIASIALLINEN ASIOINTI TAPAHTUU KUITENKIN EDELLEEN VEROTOIMISTOISSA VEROTUSPAIKKA PERINTÖ JA TESTAMENTTI - VERO MÄÄRÄTÄÄN SIINÄ VEROVIRASTOSSA(VEROTOIMISTOSSA), JONKA ALUEESEEN KUULUVASSA KUNNASSA PERINNÖNJÄTTÄJÄ KUOLLESSAAN TOSIASIALLISESTI VAKITUISESTI ASUI ELI MISSÄ HÄNELLÄ ON OLLUT KOTIKUNTALAIN MUKAINEN KOTIPAIKKA - TOISSIJAISSAAJAN VEROTUKSEN TOIMITTAA SE VEROVIRASTO, JONKA ALUEELLA EDELLINEN HALTIJA OIKEUTENSA LAKATESSA ASUI; JOS ENSISAAJAN OIKEUS KUITENKIN OLI ELINIKÄINEN, VEROTUS TOIMITETAAN SIINÄ VEROVIRASTOSSA, JONKA ALUEELLA ENSISAAJAN LAILLINEN KOTIPAIKKA OLI HÄNEN KUOLLESSAAN - MIKÄLI PERITTÄVÄ ASUI KUOLLESSAAN VAKITUISESTI ULKOMAILLA, SUOMESSA VERONALAISEN OMAISUUDEN OSALTA ON ANNETTAVA PERINTÖVEROILMOITUS PÄÄKAUPNKISEUDUN VEROTOIMISTOON 25

26 LAHJA - VERO MÄÄRÄTÄÄN SIINÄ VEROVIRASTOSSA, JONKA ALUEELLA LAHJANANTAJA ASUI VEROVELVOLLISUUDEN ALKAESSA - JOS SUOMESSA OLEVAA VERONALAISTA OMAISUUTTA KUULUU ULKOMAILLA VAKITUISESTI ASUNEEN HENKILÖN KUOLINPESÄÄN, VEROTUKSEN TOIMITTAA PÄÄKAUPUNKISEUDUN VEROTOIMISTO * PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS ON NYKYISIN( JÄLKEEN) LÄHES KOKONAISUUDESSAAN VIRKAMIESVEROTUSTA, POIKKEUKSENA VAIN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTA * VEROTUS ON MUUTTUNUT NS. JUOKSEVAKSI VEROTUKSEKSI ELI VEROTUS KATSOTAAN TOIMITETUKSI SINÄ PÄIVÄNÄ, JOLLOIN VEROVIRASTO ON KÄSITELLYT ASIAN; TOIMITTAMISPÄIVÄ MERKITÄÄN VEROTUSASIAKIRJOIHIN * VEROTUSTA TOIMITETTAESSA OTETAAN HUOMIOON MYÖS MUUT VERO- VIRASTON KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TIEDOT JA ASIAKIRJAT, ESIM. TULO-, VARALLISUUS JA KIINTEISTÖVEROTUSTIEDOT * PERINTÖOSUUDEN JA LAHJAN ARVO VAHVISTETAAN TÄYSIN SADOIN EUROIN SITEN, ETTÄ YLIMENEVÄT EUROT JÄTETÄÄN HUOMIOON OTTAMATTA VEROTUKSEN TOIMITTAMINEN (33 ) * VEROTUS ON TOIMITETTAVA HUOLELLISESTI JA OTTAEN HUOMIOON SEKÄ VALTION ETTÄ VEROVELVOLLISEN EDUN (PerVL 33 ) - SÄÄNNÖKSESTÄ KÄY ILMI VEROTUKSESSA KESKEINEN PUOLUEETTOMUUSPERIAATE - VALTION EDUNVALVOJANA TOIMII ERIKSEEN TEHTÄVÄÄN VALITTU VEROASIAMIES - VEROVELVOLISEN LUOTTAMUKSEN SUOJAA PYRITÄÄN LISÄÄMÄÄN VML 26.2 :N SÄÄNNÖKSELLÄ PERINTÖVEROTUS * PERINTÖVEROTUKSESSA KUNKIN PERILLISEN VERO MÄÄRÄYTYY HÄNEN PERINTÖOSUUTENSA PERUSTEELLA; JOS PERINNÖNJAKO ON TOIMITETTU, KÄYTETÄÄN SITÄ PERUKIRJAN OHELLA VEROTUKSEN POHJANA * MIKÄLI OSITUSTA TAI PERINNÖNJAKOA EI OLE VEROTUSTA TOIMITETTAESSA SUORITETTU, PERINTÖVEROTUS TOIMITETAAN VEROTTAJAN SUORITTAMAN LASKENNALLISEN JAON PERUSTEELLA * LASKENNALLISESSA JAOSSA NOUDATETAAN OSITUKSESSA PUOLITTAMISPERIAATETTA JA PERINNÖNJAOSSA TASAJAON PERIAATETTA * JOS VAINAJA OLI AVIOLIITOSSA, EIKÄ AVIOEHTOA OLLUT, LESKEN OLETETAAN SAAVAN PUOLISOIDEN YHTEENLASKETUN PESÄN SÄÄSTÖSTÄ PUOLET * JOS PUOLISOILLA EI OLLUT RINTAPERILLISIÄ, LESKI SAA VAINAJAN OMAI- SUUDEN PERINTÖNÄ; LESKI EI JOUDU MAKSAMAAN VEROA OMASTA OMAISUUDESTAAN * LESKEN SUOJASÄÄNNÖSTEN (AL ja PK 3:1a ) TAKIA JOUDUTAAN PUOLITTAMIS- JA TASAJAON PERIAATTEISTA JOSKUS POIKKEAMAAN 26

27 TASINKOETUOIKEUS (AL ) - JOS LESKEN OMAISUUS ON SUUREMPI KUIN VAINAJAN, EI LESKI OLE VELVOLLINEN LUOVUTTAMAAN OMAA OMAISUUTTAAN ENSIKSI KUOLLEEN PUOLISON PERILLISILLE - VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN MUKAAN PERUKIRJASSA TAI SEN LIITTEESSÄ TULEE ANTAA SELVITYS VETOAAKO LESKI KYSEISEEN TASINKOETUOIKEUTEENSA - TASINKOETUOIKEUTTA EI OTETA HUOMIOON VIRAN PUOLESTA VAAN SITÄ ON VAADITTAVA - OTETAAN HUOMIOON LAKIOSIEN SUURUUTTA LASKETTAESSA HALLINTAETUOIKEUS(PK 3:1a ) - LESKELLÄ ON OIKEUS PITÄÄ KUOLLEEN PUOLISON JÄÄMISTÖ JAKAMATTOMANA HALLINNASSAAN; HALLINTAOIKEUDEN KOHTEENA ON KOKO JÄÄMISTÖ, MUTTA OIKEUTTA VOI RAJOITTAA RINTAPERILLISEN JAKOVAATIMUS TAI TESTAMENTTI - LESKELLÄ ON KUITENKIN AINA OIKEUS PITÄÄ JAKAMATTOMANA HALLINNASSAAN PUOLISOIDEN YHTEISENÄ KOTINA KÄYTETTY TAI MUU JÄÄMISTÖÖN KUULUVA ELOONJÄÄNEEN PUOLISON KODIKSI SOPIVA ASUNTO; EI KUITENKAAN SILLOIN, JOS LESKEN OMAAN VARALLISUUTEEN SISÄLTYY VASTAAVAN TASOINEN ASUNTO - LESKEN HALLINTAOIKEUDEN PÄÄOMITETTU ARVO VÄHENNETÄÄN PERILLISTEN OSUUDESTA PERINTÖVEROTUSTA TOIMITETTAESSA; VÄHENTÄÄ VOIDAAN KUITENKIN ENINTÄÄN 2 MOMENTIN MUKAISEN HALLINTAOIKEUDEN ARVO * PERINTÖVEROTUKSEN TOIMITTAMISEN LYKKÄÄMINEN (PerVL 25.3 ) - PERINTÖVEROTUKSEN TOIMITTAMISTA VOIDAAN ERITYISEN PAINAVISTA SYISTÄ LYKÄTÄ ENINTÄÄN VUODEKSI SIITÄ, KUN PERUKIRJA OLISI OLLUT TOIMITETTAVA VEROVIRASTOLLE - SYYNÄ VOI ESIM. PERINNÖNJAON TOIMITTAMINEN PESÄSSÄ, JOHON SISÄLTYVÄN MAATILAN TAI MUUN YRITYKSEN TOIMINTAA JATKETAAN KUOLINPESÄN TAI SEN OSAKKAIDEN LUKUUN - LYKKÄYSHAKEMUS ON TOIMITETTAVA VEROVIRASTOLLE ENNEN SÄÄNNÖNMUKAISEN VEROTUKSEN TOIMITTAMISTA LAHJAVEROTUS - VERO MÄÄRÄTÄÄN LAHJANSAAJAN SAAMAN NETTOVARALLISUUDEN ARVON MUKAAN OTTAEN HUOMIOON MAHDOLLISET AIKAISEMMAT LAHJAT KUMULOINTISÄÄNTÖJEN MUKAISESTI 27

28 ESIMERKKI A kuoli Hänen jälkeensä pidetyssä perunkirjoituksessa todettin hänen oikeudenomistajiaan olevan lesken B sekä lapset C1, C2 ja C3, joista viimeksi mainittu oli vielä alaikäinen. Perukirjasta ilmeni, että vainajalla oli avio-oikeuden alaisia varoja euroa ja velkoja euroa sekä aviooikeudesta vapaita varoja euroa. Lesken B avio-oikeuden alaiset varat olivat euroa ja velat euroa sekä aviooikeudesta vapaat varat euroa. Lisäksi puolisoilla oli yhteisinä varoina euron arvoinen sijoitusasunto; yhteisiä velkoja ei ollut. a) Miten perintöverotus toimitetaan, kun leski B vetoaa AL :n mukaiseen tasinkoetuoikeuteensa? b) Miten tilanne muuttuu, jos hän ei niin tee? A B ao vo yo vo ao Leski vetoaa AL : Lesken ao-omaisuus kaikkiaan = (vo) = Vainajan ao-omaisuus kaikkiaan = (vo) = Leski pitää oman omaisuutensa, lapset jakavat A:n omaisuuden /3 = ,66 Leski: ei veroa C1 ja C2: x 13 % = C3: x 13 % = b) Leski ei vetoa AL : Lesken ja vainajan yhteenlaskettu ao-omaisuus = /2 = (vainaja saa tasinkona leskeltä ) Vainajan koko jaettava omaisuus (vo) = , jonka lapset jakavat keskenään, osuudet ,66 Leski: ei veroa C1 Ja C2: x 13 % = C3: x 13 % =

29 VERON KIERTÄMISTÄ ESTÄVÄ SÄÄNNÖS (PerVL 33a ) * MITÄ ON VERON KIERTÄMINEN? NÄKEMYKSET KÄSITTEEN SISÄLLÖSTÄ VARSIN YHTENÄISET: SE ON MENETTELYÄ, JOKA EI OLE SUORAAN VASTOIN LAIN SANAMUOTOA, MUTTA TEKEE TYHJÄKSI LAIN TARKOITUKSEN * ENNEN VARSINAISEN NORMIN SÄÄTÄMISTÄ AINAKIN OSAAN KO. TAPAUKSISTA VOITIIN PUUTTUA NS. NÄENNÄISTOIMIOPIN PERUSTEELLA - SIMULOITU OIKEUSTOIMI: ESIM. PUOLISOIDEN VÄLINEN LAINAN MUOTOON PUETTU LAHJA - DISSIMULOITU OIKEUSTOIMI: ESIM. VANHEMMAN LAPSELLEEN LAHJOITTAMAT VARAT, JOIHIN ANTAJA PIDÄTTÄÄ KAIKKI KÄYTTÖ- JA TUOTTO-OIKEUDET * ENNEN VERON MÄÄRÄÄMISTÄ PYRITÄÄN SELVITTÄMÄÄN OIKEUSTOIMEN TOSIASIALLINEN LUONNE * KÄYTÄNNÖN SOVELTAMISTILANTEISSA KOROSTUVAT NÄYTTÖKYSYMYKSET JA TODISTUSTAAKAN JAKO - YLEISENÄ PERIAATTEENA VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ ON OLLUT, ETTÄ SEN OSAPUOLEN, JOLLA ON SIIHEN PAREMMAT EDELLYTYKSET, TULEE ESITTÄÄ ASIASSA NÄYTTÖÄ PERINTÖVEROTUS * VERONKIERTOSÄÄNNÖSTÄ EI VOIDA SOVELTAA ESIM. SIIHEN TILANTEESEEN, ETTÄ PERINNÖNJÄTTÄJÄ TESTAMENTTAA OSAN VAROISTAAN LASTENLAP- SILLEEN JA MAKSETTAVAN PERINTÖVERON KOKONAISMÄÄRÄ PROGRES- SION TAKIA ALENEE * ENNAKKOPERINTÖ VAI LAHJA? - ONKO MYÖS JÄLKIKÄTEINEN ENNAKKOPERINTÖOMINAISUUDEN POISTAVA TAHDONILMAISU SALLITTU * PERINNÖSTÄ JA TESTAMENTISTA LUOPUMINEN - AINAKIN KOKONAISLUOPUMINEN ON KATSOTTU SALLITUKSI - NS. KVALIFIOIDUN PILKKOMISEN OSALTA NORMIN SOVELTAMINEN SAATTAA TULLA KYSEESEEN * LESKEN SUOJASÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVASTA EDUSTA JA TASINKO-OIKEU- DESTA LUOPUMINEN - SIMULOITUJEN OIKEUSTOIMIEN OSALTA SOVELTAMINEN MAHDOLLISTA * OMISTAJATTOMAN TILAN TESTAMENTIT LAHJAVEROTUS * LAHJAN PILKKOMINEN - TULEEKO VEROVELVOLLISEN OSOITTAA OIKEUSTOIMELLE OLOSUHTEISIIN NÄHDEN JOKU MUU SELKEÄ KOKONAISTARKOITUS KUIN VERON VÄLTTÄMISPYRKIMYS? * HALLINTAOIKEUDEN VÄHENTÄMINEN - SILLOIN KUN HALLINTAOIKEUDEN PIDÄTTÄNYT LAHJANANTAJA EI TODENNÄKÖISESTI KOSKAAN VOI KÄYTTÄÄ OIKEUTTAAN, TULEE NORMIN SOVELTAMINEN HARKITTAVAKSI * HUOMATTAVIEN VELVOITTEIDEN PIDÄTTÄMINEN LAHJOITETTAVAAN ESINEESEEN - MITEN LAAJAT OIKEUDET LAHJANANTAJA VOI ITSELLEEN PIDÄTTÄÄ? 29

30 ESIMERKKI A:n kuollessa vuonna 2006 häneltä jäi leski B sekä kolme lasta C, D ja E. A:n jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa hänen varojensa nettomääräksi todettiin euroa ja lesken B varoiksi euroa. Leski B ilmoitti perunkirjoitustilaisuudessa vetoavansa AL :n mukaiseen tasinkoetuoikeuteensa olla luovuttamatta omaa omaisuuttaan vainajan perillisille. Näin ollen perintöverotus kohdistuu vain vainajan varoihin eikä perillisten perintöosuuksista (3 000) määrätä lainkaan perintöveroa. Kolme vuotta myöhemmin leski ja perilliset toimittavat kuolinpesässä osituksen ja perinnönjaon noudattaen normaaleja puolittamis- ja tasajaonperiaatteita. Tällöin pesässä on edelleen vainajan A nimissä olevina varoina euroa; lesken varat ovat samoin edelleen euroa. A B Osituksessa leski B saa puolet eli eli euroa ja perilliset samoin euroa. Perinnönjaossa perilliset saavat kukin ,33 euroa. Perillisille tulee viime kädessä PerVL 33a :n nojalla määrätä jokaiselle erikseen lahjavero ,33 euron osalta (2 790 euroa/perillinen). ARVIOVEROTUS (34 ) * ARVIOVEROTUKSEN TARKOITUKSENA ON PYRKIÄ TOIMITTAMAAN VEROTUS OIKEIN, VAIKKA VEROVELVOLLINEN EI SIIHEN ITSE MYÖTÄVAIKUTAKAAN * EDELLYTYKSENÄ, ETTÄ - PERUKIRJAA TAI VEROILMOITUSTA EI OLE ANNETTU TAI - SITÄ EI VOIDA OIKAISTUNAKAAN PANNA VEROTUKSEN PERUSTEEKSI * ARVIOVEROTUKSEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ, ETTÄ VEROVELVOLLISTA TAI TÄMÄN EDUSTAJAA ON TODISTETTAVASTI AINAKIN YRITETTY KUULLA * ARVIOVEROTUKSEN VANHENTUMISTA KOSKEVAT YLEISET VEROJEN VANHENTUMISEN PERIAATTEET - ABSTRAKTINEN VEROVELKASUHDE VANHENEE 10 VUODESSA SIITÄ, KUN SE ON SYNTYNYT; KOSKEE TÄSSÄ YHTEYDESSÄ TAPAUKSIA, JOISSA PERUKIRJAA TAI ILMOITUSTA EI OLE ANNETTU LAINKAAN - JOS TAAS ILMOITUSVELVOLLISUUS ON TÄYTETTY EDES PUUTTEELLISENA, ON SEN KATSOTTAVA YLEENSÄ SYNNYTTÄVÄN KONKREETTISEN VEROVELKASUHTEEN, JOKA VANHENTUU VIIDESSÄ VUODESSA VERONKOROTUS (36 ) * MYÖHÄSTYMISTAPAUKSISSA VEROVIRASTON ON MÄÄRÄTTÄVÄ VERON- KOROTUS, JONKA MAKSIMI ON 20 % (MINIMI 1 %) - KOROTUSTA EI TULE MÄÄRÄTÄ, JOS MYÖHÄSTYMISELLE ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄ SYY - LAHJANLUONTEISISSA KAUPOISSA VERONKOROTUS MÄÄRÄTÄÄN, MIKÄLI KAUPPAHINTA ON TIETOISESTI SOVITTU OLENNAISESTI KÄYPÄÄ ALHAISEMMAKSI EIKÄ LUOVUTUKSESTA OLE ANNETTU LAHJAVERO- ILMOITUSTA 30

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1984 vp. -- tie n:o 22 lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015

PERINTÖ- JA LAHJAVERO KEVÄT 2015 KEVÄT 2015 1 LAINSÄÄDÄNTÖHISTORIA Leimaveroperusteinen perintö- ja lahjaverotus ennen vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolakia. Perintöosuuksiin perustuva vuoden 1919 perintö- ja lahjaverolaki (vaihtoehto

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT LUONNOS 24.6.2014 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

perintö- ja lahjaverotus Pertti Puronen

perintö- ja lahjaverotus Pertti Puronen perintö- ja lahjaverotus Pertti Puronen TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto

Lisätiedot

puolison ja lesken jälkeen

puolison ja lesken jälkeen Perukirjan laadinnasta ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeen Verohallinnon näkökulma Verkkoseminaari 16.3.2017 Kalle Isotalo Tilaisuuden sisältö Perunkirjoitus ensin kuolleen puolison (EKP) tai lesken

Lisätiedot

PERINTÖVEROTUKSEN KEHITYS 1919 2009

PERINTÖVEROTUKSEN KEHITYS 1919 2009 Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Jussi Havo PERINTÖVEROTUKSEN KEHITYS 1919 2009 Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ Jussi

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti,

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä. Jorma Jokipii Lapinlahti, Maatilojen laki- ja sopimuspäivä Jorma Jokipii Lapinlahti, 13.12.2017 SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN LAKIPALVELUT perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut avioehdot sopimukset eron varalle testamentit edunvalvontavaltuutukset

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Liisa Jussila TESTAMENTIN VEROSUUNNITTELU Talousoikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu LYHENNELUETTELO 7 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 174 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot