Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä"

Transkriptio

1 Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011

2 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen ulkoasu: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna 2011 Palaute kirjasta:

3 Saatesanat... V I Luku Miksi perunkirjoitukseen on ryhdyttävä?... 1 II Luku Lakimääräinen perintöoikeus Perintöoikeus Johdanto Perillispiiri Rintaperilliset Perintöoikeuden yleiset edellytykset Monenlaisia rintaperillisiä Aviolapsi rintaperillisenä... Tunnustettu lapsi rintaperillisenä Kihlalapsi rintaperillisenä Ottolapsi rintaperillisenä Rintaperilliset kuolinpesän osakkaina Ensiksi kuolleen puolison jäämistö ja lesken oikeus jäämistöön Jäämistön suuruuden määrittäminen omaisuuden erottelussa Jäämistön suuruuden määrittäminen omaisuuden osituksessa Jäämistöositus... Osituslaskelma Tasingon suuruuden määrittäminen Yksipuolinen avio-oikeus ja ositus Jäämistöomaisuuden nettoarvon määrittäminen Lesken tasinkoetuoikeus IX

4 3.3 Lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana Ensiksi kuolleen puolison muun kuin lesken hyväksi tekemä testamentti Lesken hallintaoikeus ja ensiksi kuolleen puolison rintaperillisen perintöoikeus Lesken hallintaoikeuden sisältö Puolison perintöoikeus Toissijaiset perilliset ja lesken perilliset Puolison perintöoikeuden sisältö Vanhempien oikeus perintöön Isovanhempien oikeus perintöön Avoliiton purkautuminen puolison kuoleman johdosta Yleistä Laissa sääntelemätön avoliitto Laissa säännelty avoliitto Valtion ja Ahvenanmaan maakunnan oikeus perintöön ja perukirja III Luku Testamenttioikeus Testamentin laatimista ja sen saajaa koskevat määräykset Testamentin muoto Normaalimuotoinen testamentti... Hätätilatestamentti Testamentin tekijää koskevat määräykset Testamentin saajaa koskevat määräykset... Testamentti kihlatulle tai entiselle puolisolle Testamenttiluokituksista Yleisjälkisäädös Erityisjälkisäädös Testamentin saajan määräämisvallan laajuus testamenttien luokitteluperusteena Testamentin selvitysprosessi Testamentin antaminen perillisille tiedoksi Testamentin tiedoksiantaminen ja rintaperillisen lakiosa Testamentin hyväksyminen Testamenttikanteet Testamentin moite... Muut testamenttikanteet X

5 IV Luku Perunkirjoitus Pääsäännöt Varsinainen perunkirjoitusaika Varsinaisen perunkirjoitusajan pidentäminen Poikkeukset perunkirjoitusvelvollisuudesta Täydennysperunkirjoitus Perunkirjoituksen aika ja paikka Perunkirjoituksen toimituttamisvelvolliset Kuka on vastuussa perunkirjoituksen toimituttamisesta? Kuolinpesän osakkaat Muiden kuin pesän osakkaiden perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitusvelvollisuudesta konkurssitilanteessa Pesänselvittäjän perunkirjoitusvelvollisuus Testamentin toimeenpanijan perunkirjoitusvelvollisuus Valtiokonttorin nimeämän valtuutetun perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus poikkeustapauksessa Perunkirjoituksen uskotut miehet Perunkirjoitukseen kutsuminen Kutsumismenettelystä Perunkirjoitukseen kutsuttavat täysivaltaiset henkilöt Edunvalvojan kutsuminen perunkirjoitukseen Alaikäisen vajaavaltaisen edunvalvonta Täysi-ikäisen edunvalvonta perunkirjoituksessa Jäämistön ilmoittamisvelvollisuus perunkirjoituksessa Ilmoitusvelvolliset Yksinperimystilanne ja perunkirjoitus Ilmoittamisvelvollisuuden tehosteet Perukirjan rakenne ja sisältö Perukirjan yleinen rakenne Perittävää koskevat tiedot Tiedot vainajan oikeudenomistajista Toissijaissaajia koskevat tiedot XI

6 8.5 Tiedot toimituksessa läsnä olleista ja kutsun toimittamisesta Perukirjaan liitettävät asiakirjat Lesken ilmoitukset perukirjan johdanto-osassa Allekirjoitukset perukirjassa Siviilisäädyn vaikutus perukirjan sisältöön Naimattoman henkilön omaisuus perunkirjoituksessa Eronneen puolison omaisuus perunkirjoituksessa Vanhat avioliitot ja perunkirjoitus Vuoden 1930 jälkeen solmitut avioliitot Perunkirjoitus ensiksi kuolleen puolison jälkeen Lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden merkitseminen perukirjaan Lesken tasinkoetuoikeus Lesken avio-oikeudesta vapaan omaisuuden merkitseminen ensiksi kuolleen puolison perukirjaan Lesken oikeus hallita ensiksi kuolleen puolison jäämistöön kuuluvaa omaisuutta ja perukirja Puolison perintöoikeus ja perunkirjoitus lesken kuoleman jälkeen Perunkirjoitus lesken kuoleman jälkeen Perukirjan toimittaminen asiaan osallisille Perukirjan toimittaminen verotoimistolle Perukirjan toimittaminen kuolinpesän osakkaille Perukirjan toimittaminen velkojille Perukirjan toimittaminen maistraatille Perunkirjoituksen tehosteet Käräjäoikeuden määräyksestä toimitettava perunkirjoitus Perunkirjoitusrikkomukset XII

7 V Luku Varat ja velat perukirjassa merkitseminen ja arvostaminen Omaisuuden merkitseminen perukirjaan Omaisuuden luettelointi ja arviointi Lahjojen ilmoittaminen perukirjassa Yleistä omaisuuden arvostamisesta perukirjassa Kauppa-arvomenetelmä Tuottoarvomenetelmä Kustannusarvomenetelmä Kiinteä ja siihen rinnastettava omaisuus Lähtökohtana todennäköinen myyntihinta Taajama-alueella sijaitsevat tontit ja rakennuspaikat Haja-asutusalueella sijaitsevat rakennuspaikat Vapaa-ajan rakennuspaikat Vuokraoikeuteen perustuvat rakennuspaikat Rakennukset Rakennusten arvostaminen kustannusarvomenetelmällä Kauppa-arvo- ja tuottoarvomenetelmät Omakotitalojen ja vapaa-ajanrakennusten arvostaminen eräissä tilanteissa Maatilavarallisuus Summa-arvomenetelmä ja tilakokonaisuusalennus Maa- ja metsätalouden irtaimisto Koneet, kalusto ja laitteet Kotieläimet Varastot Tilatuki- ja tuotanto-oikeudet Maatilan asuin- ja tuotantorakennuksen arvostaminen Maatalousmaa Metsämaa Arvon määrittämisen lähtökohtia Metsän arvostaminen tila-arvion perusteella Metsän arvostaminen metsäsuunnitelman perusteella Kiinteistöjen kauppahintatilastointiin perustuvasta metsän arvostamisesta Osuus yhteismetsään XIII

8 Joutomaa Laajat ranta-alueet ja vesialueet Laajat ranta-alueet Vesialueet Maa-ainesten ottoalueet Arvon määrittämisen lähtökohta Soranottoalueen arvon määrittäminen Turpeennostoalueen arvon määrittäminen Yritysvarallisuus Yrityksen arvon määrittämisen lähtökohdat Yrityksen substanssiarvo Yrityksen tuottoarvo Yrityksen käypä arvo substanssi- ja tuottoarvon perusteella Osakeyhtiön osakkeen käypä arvo Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiöosuuden käypä arvo Yritysvarallisuuden arvosta velkojen ja velvoitteiden johdosta tehtävät vähennykset Irtain omaisuus Asuntoirtaimisto Rahavarat, talletukset, saamiset Joukkovelkakirjalainat sekä muut velkasitoumukset Julkisesti noteeratut osakkeet ja muut arvopaperit Työsuhdeoptiot Kulkuneuvot Osuus toiseen kuolinpesään Immateriaalioikeudet Vuokrasopimuksiin perustuvat oikeudet perukirjassa Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet sekä muut asunto-oikeudet ja -osuudet Asuinhuoneisto- ja autotalliosakkeet Ulkomaiset asuinhuoneisto-osakkeet Osaomistusasunnot Asumisoikeusasunnot Toimitilaosakkeet XIV

9 8 Henkivakuutuskorvaukset ja pitkäaikaissäästöt perintöverotuksessa Varallisuusarvoiset henkivakuutukset perintöverotuksessa Nimetylle edunsaajalle maksettava vakuutuskorvaus Vakuutuskorvauksen kuuluminen kuolinpesään Pitkäaikaissäästövarat perukirjassa Jäämistöstä maksettavat velat Velkojen ryhmittely perukirjassa Vainajan velkojen merkitseminen perukirjaan Pesän velkojen merkitseminen perukirjaan VI Luku Osakasluettelon vahvistaminen ja sen oikeudellinen merkitys Kuolinpesän asioista päättäminen ja kuolinpesän oikeustoimet sivullistahon kanssa Perukirjan osakasluettelon positiivinen ja negatiivinen luotettavuus Osakasluetteloa koskeva vahvistuspäätös ja perukirja Perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevan hakemuksen sisältö Vahvistamispäätöksen sisältö Perukirjan osakasluettelon vahvistamatta jättäminen Vahvistetun perukirjan osakasluettelon oikeudellinen merkitys Vahvistetun perukirjan osakasluettelon käyttömahdollisuudet VII Luku Perintöveron määrääminen Perintöverotus kohdistetaan perintönä saatuun omaisuuteen Verotuksen toimittava viranomainen ja perintöverotuksen neuvonta XV

10 3 Perintöverotuksessa veronalaiseksi katsottava jäämistön nettovarallisuus sekä varojen, velkojen ja velvoitteiden arvostamiseen liittyvät kysymykset Veronalainen nettovarallisuus Perintöverosta vapaat saannot Yleishyödylliset yhteisöt testamentin saajina Toistuvaisluonteiset edut Veronalaisen perintöosuuden määräytyminen Yleistä Ennakkoperintö Muut lahjat Testamentit Lesken suojasäännökset Verosuunnittelusta ja sen rajapinnoista sekä veronkiertonormin alasta perintöverotuksessa Ennakkoratkaisu Veronalaisesta perintöosuudesta tehtävät vähennykset Puolisovähennys Alaikäisen lapsen vähennys Huojennus veronmaksulle Veronmaksun huojentaminen yleissäännöksen nojalla Veronmaksun huojentaminen sukupolvenvaihdostapauksissa Verotuksen toimittamisen lykkääminen hakemuksesta Perintöveron määrä Veroluokat ja asteikot Perintöveron maksuunpano ja verotuspäätöksen tiedoksianto asianosaisille Veron suorittamisen lykkäys yleissäännöksen nojalla Veronmaksun lykkääminen sukupolvenvaihdostapauksissa Oikaisukeinot ja muutoksenhaku Veronoikaisumenettely Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi XVI

11 Perusteoikaisu Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusmenettely Valitus hallinto-oikeuteen Uudelleen toimitettu verotus Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen VIII Luku Kuolinpesän, lesken ja perillisen tuloverotuksesta Kuolinpesän verovelvollisasema tuloverotuksessa Kuolinpesän verotus kuolinvuonna ja kuolinvuoden jälkeen Oikea verosubjekti perimysprosessin eri vaiheissa Kuolinpesän verotus kuolinvuonna Kuolinpesän verotus kuolinvuoden jälkeen Ulkomainen kuolinpesä Verovastuu Testamentin vaikutus kuolinpesän ja testamentinsaajan verotukseen Lesken hallintaoikeuden vaikutus kuolinpesän ja lesken verotukseen Jäämistöosituksen vaikutus kuolinpesän ja lesken verotukseen Perinnönjaon vaikutus kuolinpesän ja perillisen verotukseen Yhteenveto kuolinpesän, lesken ja perillisen tuloverotuksesta IX Luku Jäämistöön kuuluneen omaisuuden myynti ja luovutusvoiton verotus Yleistä luovutusvoiton verotuksesta Perintöverotusarvo hankintamenona Omaisuuden arvostaminen perintö-verotuksessa: verosuunnittelunäkökohtia Perintöverotuksessa vahvistetun omaisuuden arvon jälkikäteinen muuttaminen Perintönä saadun omaisuuden saantoajankohta ja omistusajan laskenta XVII

12 6 Jäämistöosituksessa saatu omaisuus Leski perii ensin kuolleen puolison Peräkkäiset kuolemantapaukset Jäämistöositus ja oman asunnon luovutusvoiton verovapaus Kuolinpesä ja oman asunnon luovutusvoiton verovapaus Lesken asumisoikeus ja oman asunnon luovutusvoiton verovapaus Luovutustappio ja sen vähentäminen X Luku Kaavamallit Kaava No 1 Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi alaikäiselle pesän osakkaalle Kaava No 2 Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi vajaavaltaiselle siinä tapauksessa, että perittävältä jäi leski ja alaikäinen rintaperillinen Kaava No 3 Suostumus edunvalvojan sijaisen tehtävään Kaava No 4 Edunvalvojan määrääminen perunkirjoitusta varten pesän osakkaalle, joka on kykenemätön edustamaan itseään Kaava No 5 Avoin asianajovaltakirja perunkirjoitusta varten 339 Kaava No 6 Yksilöity valtakirja perunkirjoitusta varten Kaava No 7 Toimitsijan hakeminen perunkirjoituksen toimittamista ja kuolinpesän väliaikaista hallintoa varten Kaava No 8 Kutsu perunkirjoitustilaisuuteen Kaava No 9 Kutsu toissijaisille perillisille perunkirjoitustilaisuuteen Kaava No 10 Vaatimus perukirjassa annettujen tietojen vahvistamisesta valalla Kaava No 11 Pesän ilmoittajan vakuutus perukirjassa Kaava No 12 Uskottujen miesten todistus perukirjassa Kaava No 13 Virkatodistuksen tilaaminen perunkirjoituksen toimittamista varten Kaava No 14 Sukuselvitysvirkatodistuksen tilaaminen maistraatista Kaava No 15 Ulkomailla asuvan perillisen osoitetietojen selvittäminen XVIII

13 Kaava No 16 Perukirja avopuolison jälkeen Kaava No 17 Perukirja kuolleen lapsen jälkeen Kaava No 18 Perukirja lesken kuoleman jälkeen, kun avioliitto oli solmittu ennen (ns. vanha avioliitto) ja purkautunut aiemmin puolison kuoleman johdosta Kaava No 19 Perukirja ensiksi kuolleen puolison jälkeen, kun avioliitto oli solmittu tai myöhemmin ja perittävältä jäi rintaperillinen Kaava No 20 Perukirja ensiksi kuolleen puolison jälkeen, kun avioliitto oli solmittu tai myöhemmin ja perittävältä ei jäänyt rintaperillistä Kaava No 21 Perunkirjoituksen toimittaminen siinä tapauksessa, että leski oli kuollessaan jakamattoman kuolinpesän osakas Kaava No 22 Useammalla paikkakunnalla laadittujen perukirjojen yhteenveto Kaava No 23 Täydennysperukirja Kaava No 24 Lisäselvitys verottajalle Kaava No 25 Perunkirjoituksen toimittaminen lesken kuoltua, kun leski on perinyt ensiksi kuolleen puolisonsa PK 3 luvun säännösten nojalla Kaava No 26 Perunkirjoitus varattomassa pesässä Kaava No 27 Uuden perunkirjoituksen toimittaminen osakkaan suojakeinona Kaava No 28 Julkisen haasteen pyytäminen kuolleen henkilön velkojille Kaava No 29 Ilmoitus perillisettä kuolleen henkilön jäämistöstä Valtiokonttorille Kaava No 30 Perunkirjoituksen toimittamisajan pidentäminen Kaava No 31 Lykkäyksen pyytäminen perintöverotuksen toimittamiseen Kaava No 32 Perintöveroilmoitus Kaava No 33 Lykkäyksen pyytäminen perintöveron maksamista varten Kaava No 34 Veron suorittamisen lykkäyshakemus Verohallintoon Kaava No 35 Vapautuksen pyytäminen maksuun määrätystä perintöverosta XIX

14 Kaava No 36 Veronhuojennushakemus Kaava No 37 Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle Kaava No 38 Sähköinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle XI Luku Verkkolomakkeet Lomake 1. Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi Lomake 2. Kuolinpesän tiedot maistraattiin ja sen täyttöohje Lomake 3. Lausuma edunvalvonta-asiassa Lomake 4. Lupahakemus edunvalvonta-asiassa Lomake 5. Sukuselvityksen tilauslomake Lomake 6. Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus Lomake 7. Avoliittoasioiden rekisteri-ilmoitus Lomake 8. Perukirjan jäljennöksen tilauslomake verotoimistosta Lomake 9. Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten Lomake 10. Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta Verohallinnolle Lomake 11. Pankin varmistus tilinumerosta Verohallinnolle Lomake 12. Valtakirja kuolinpesälle tulevien veronpalautusten vastaanottamiseksi Lomake 13. Lahjaveroilmoitus Lomake 14. Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle Lomake 15. Verovalitus hallinto-oikeudelle XII Luku Viranomaisten osoitteet Maistraattien osoitteet perukirjan virkatodistusten tilaamista ja osakasluettelon vahvistamista varten Seurakuntien osoitteet virkatodistusten tilaamista varten Verovirastojen ja paikallisten toimipisteiden yhteystiedot Kirjallisuutta Asiahakemisto XX

15 CD-Rom sisällys 1 Kaavamallit KAAVA No 1 Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi alaikäiselle pesän osakkaalle KAAVA No 2 Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi vajaavaltaiselle siinä tapauksessa, että perittävältä jäi leski ja alaikäinen rintaperillinen KAAVA No 3 Suostumus edunvalvojan sijaisen tehtävään KAAVA No 4 Edunvalvojan määrääminen perunkirjoitusta varten pesän osakkaalle, joka on kykenemätön edustamaan itseään KAAVA No 5 Avoin asianajovaltakirja perunkirjoitusta varten KAAVA No 6 Yksilöity valtakirja perunkirjoitusta varten KAAVA No 7 Toimitsijan hakeminen perunkirjoituksen toimittamista ja kuolinpesän väliaikaista hallintoa varten KAAVA No 8 Kutsu perunkirjoitustilaisuuteen KAAVA No 9 Kutsu toissijaisille perillisille perunkirjoitustilaisuuteen KAAVA No 10 Vaatimus perukirjassa annettujen tietojen vahvistamisesta valalla KAAVA No 11 Pesän ilmoittajan vakuutus perukirjassa KAAVA No 12 Uskottujen miesten todistus perukirjassa KAAVA No 13 Virkatodistuksen tilaaminen perunkirjoituksen toimittamista varten KAAVA No 14 Sukuselvitysvirkatodistuksen tilaaminen maistraatista KAAVA No 15 Ulkomailla asuvan perillisen osoitetietojen selvittäminen KAAVA No 16 Perukirja avopuolison jälkeen KAAVA No 17 Perukirja kuolleen lapsen jälkeen KAAVA No 18 Perukirja lesken kuoleman jälkeen, kun avioliitto oli solmittu ennen (ns. vanha avioliitto) ja purkautunut aiemmin puolison kuoleman johdosta KAAVA No 19 Perukirja ensiksi kuolleen puolison jälkeen kun avioliitto oli solmittu tai myöhemmin ja perittävältä jäi rintaperillinen KAAVA No 20 Perukirja ensiksi kuolleen puolison jälkeen, kun avioliitto oli solmittu tai myöhemmin ja perittävältä ei jäänyt rintaperillistä KAAVA No 21 Perunkirjoituksen toimittaminen siinä tapauksessa, että leski oli kuollessaan jakamattoman kuolinpesän osakas XXI

16 CD-Rom sisällys KAAVA No 22 Useammalla paikkakunnalla laadittujen perukirjojen yhteenveto KAAVA No 23 Täydennysperukirja KAAVA No 24 Lisäselvitys verottajalle KAAVA No 25 Perunkirjoituksen toimittaminen lesken kuoltua, kun leski on perinyt ensiksi kuolleen puolisonsa PK 3 luvun säännösten nojalla KAAVA No 26 Perunkirjoitus varattomassa pesässä KAAVA No 27 Uuden perunkirjoituksen toimittaminen osakkaan suojakeinona KAAVA No 28 Julkisen haasteen pyytäminen kuolleen henkilön velkojille KAAVA No 29 Ilmoitus perillisettä kuolleen henkilön jäämistöstä Valtiokonttorille KAAVA No 30 Perunkirjoituksen toimittamisajan pidentäminen KAAVA No 31 Lykkäyksen pyytäminen perintöverotuksen toimittamiseen KAAVA No 32 Perintöveroilmoitus KAAVA No 33 Lykkäyksen pyytäminen perintöveron maksamista varten KAAVA No 34 Veron suorittamisen lykkäyshakemus Verohallintoon KAAVA No 35 Vapautuksen pyytäminen maksuun määrätystä perintöverosta KAAVA No 36 Veronhuojennushakemus KAAVA No 37 Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle KAAVA No 38 Sähköinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle 2 Verkkolomakkeet Lomake 1. Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi Lomake 2. Kuolinpesän tiedot maistraatille ja lomakkeen täyttöohje Lomake 3. Lausuma edunvalvonta-asiassa Lomake 4. Lupahakemus edunvalvonta-asiassa Lomake 5. Sukuselvityksen tilauslomake Lomake 6. Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus Lomake 7. Avoliittoasioiden rekisteri-ilmoitus Lomake 8. Perukirjan jäljennöksen tilauslomake verotoimistosta Lomake 9. Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten Lomake 10. Kuolinpesän ilmoitus tilinumerosta Verohallinnolle Lomake 11. Pankin varmistus tilinumerosta Verohallinnolle Lomake 12. Valtakirja kuolinpesälle tulevien veronpalautusten Lomake 12. Valtakirja kuolinpesälle tulevien veronpalautusten vastaanottamiseksi Lomake 13. Lahjaveroilmoitus Lomake 14. Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle Lomake 15. Verovalitus hallinto-oikeudelle XXII

17 CD-Rom sisällys 3 Säädökset Si 235 Perintökaari /40 Si 201 Avioliittolaki /234 Si 208 L rekisteröidystä parisuhteesta /950 Si 206 L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta /26 Si 121 L holhoustoimesta /442 Si 122 L edunvalvontavaltuutuksesta /648 Ve 401 Perintö- ja lahjaverolaki /378 Ve 106 L varojen arvostamisesta verotuksessa / Viranomaisohjeet, asetukset ja perintöverotaulukko Liite 1 Tietojen antaminen perukirjasta sekä verotustietojen antaminen pesän selvittämistä ja osituksen tai perinnön- jaon toimittamista varten. Verohallituksen ohje Liite 2 Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista Liite 3 Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäyksen ehdoista (1285/2003) Liite 4 Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta (747/2005) Liite 5 Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. TraFi/5810/2011 Liite 6 Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen Liite 7 Verohallinnon ohje perintö- ja lahjaverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa XXIII

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

ESIMERKKI Perukirja Päivämäärä

ESIMERKKI Perukirja Päivämäärä Perukirja Paikka Kiteellä Päivämäärä 25.2.2015 ESIMERKKI Sisällysluettelo Johdanto-osa 1. Perinnön jättäjä 3 2. Pesän osakkaat 3 3. Uskotut miehet 3 4. Perunkirjoituksesta ilmoitettu 3 5. Pesän ilmoittaja

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Perukirja! Paikka:!!!! Päivämäärä:!!

Perukirja! Paikka:!!!! Päivämäärä:!! Perukirja Paikka: Päivämäärä: PERUKIRJA PERUKIRJA Sivu2/12 Sisällysluettelo$ 1. PERINNÖNJÄTTÄJÄ...3 2. PESÄNOSAKKAAT...3 3. USKOTUTMIEHET...3 4. PERUNKIRJOITUKSESTAILMOITETTU...3 5. PESÄNILMOITTAJAJAPERINTÖVEROILMOITUKSENVASTAAVA...4

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com Kiitos Turre Legalin valitsemisesta perunkirjoituksen järjestäjäksi. Perunkirjoituksessa uskottuina miehinä toimivat: Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Arvi Viita YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS erityisesti verovaikutuksia silmällä pitäen Laskentatoimen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI Vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright Talentum Media Oy ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Kustantaja Talentum Media Oy Kansi: Lauri

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika

Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 502. Laki

SISÄLLYS. N:o 502. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 502 507 SISÄLLYS N:o Sivu 502 Laki Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen

Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Essi Ruotsalainen Kuolinpesän pankkiasiat ennen ja jälkeen perunkirjoituksen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Norminanto, ohjaus ja neuvonta 29

I Johdanto 1. II Norminanto, ohjaus ja neuvonta 29 Sisällys Alkusanat Sisällys ix Lyhenteet v xv I Johdanto 1 1. Kirjan sisältö ja rakenne 8 2. Verotusmenettelyn sääntely 11 3. Verohallinnon organisaatio 13 3.1 Verotus- ja esikuntayksiköt 18 3.2 Verotoimistot

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa

Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Österdahl, Venla 2016 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Ennakkoperintö jäämistösuunnittelussa Venla Österdahl Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Liisa Jussila TESTAMENTIN VEROSUUNNITTELU Talousoikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu LYHENNELUETTELO 7 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja

Perukirja Täydennysperukirja 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

puolison ja lesken jälkeen

puolison ja lesken jälkeen Perukirjan laadinnasta ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeen Verohallinnon näkökulma Verkkoseminaari 16.3.2017 Kalle Isotalo Tilaisuuden sisältö Perunkirjoitus ensin kuolleen puolison (EKP) tai lesken

Lisätiedot

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA

KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka ja julkishallinto Anna Pieninkeroinen KUOLINPESÄN ASIOIDEN HOITAMINEN PANKIN NÄKÖKULMASTA HANDELSBANKEN KOTKA 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3.

Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Veroinfoa perukirjan laadinnasta, 16.3. Verkkoseminaarissa esitetyt kysymykset vastauksineen. Kuolinpesään kuuluu edellisiltä sukupolvilta jakamatta jääneitä ns. niittypalstoja, joita kukaan perillisistä

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN

PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN Jaana Suominen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus

Lisätiedot

Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET

Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 29. teos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2094-8

Lisätiedot

Se, joka on tehnyt oikeustoimen näin tarkistetun perukirjan osoittamien pesän osakkaiden kanssa, saisi vilpittömän mielen suojaa,

Se, joka on tehnyt oikeustoimen näin tarkistetun perukirjan osoittamien pesän osakkaiden kanssa, saisi vilpittömän mielen suojaa, 1994 vp - HE 21 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 20 luvun ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että tuomioistuimien

Lisätiedot

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Liiketalouden koulutusohjelma 2012 OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sveholm, Sanna Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuolinpesän osakkaille

Kuolinpesän osakkaille Kuolinpesän osakkaille Opas kuolinpesän osakkaille Läheisen poismenon aiheuttaman surun lisäksi omaisilla on kannettavanaan vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön asioista. Tämä opas

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA KUOLINPESÄN PANKKIASIOIDEN HOITAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Jasmiina Heino LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2015 Jasmiina

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Juha Silander PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Juha Silander PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Juha Silander PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU Talousoikeuden pro gradu tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu OIKEUSTAPAUSLUETTELO

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot