Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa"

Transkriptio

1 Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa Valtio Expo 2015 Ratkaisupäällikkö Markku Kivioja, Valtiokonttori

2 Henkilöstöhallinnon asianohjaus Kiekussa Kieku-tietojärjestelmässä henkilöstöhallinnon asioiden ja sähköisten lomakkeiden kulku perustuu asianohjaukseen (Workflow). Kiekun perusratkaisussa henkilöstöasiat ja lomakkeet kulkevat SAP-sovellukseen tehdyn organisaatiorakenteen mukaisesti oikeille henkilöille käsiteltäväksi. Kiekussa on sähköisille lomakkeille kolme asianohjausmallia, joista - asianohjausmalli 1 on SAPin strandardin mukainen malli - asianohjausmalli 2 on esim. virastojen organisaatiorakenteesta ja työjärjestyksestä johtuviin erityistarpeisiin mukautettu malli - asianohjausmalli 2b on ministeriöiden tarpeisiin mukautettu malli.

3 Asianohjausmallin valinta Kieku-hanke suosittelee ensisijaisesti Asianohjausmallia 1 (SAP standardi) Asianohjausmallin valinta on henkilöstöaluekohtainen ja vain yksi asianohjausmalli per henkilöstöalue on mahdollinen. ME 5085: Asianohjaus valittavissa työnantajavirastoittain (Kieku 10.0 / ) Viraston vastuulla on tunnistaa omien prosessien yhteensopivuus valitun asianohjausmallin kanssa. Asianohjausmallin pitää tukea tehokkaita prosesseja ja tarvittaessa on muutettava prosessia, päätöksentekorakenteita, työjärjestyksiä tai asetuksia. Mikäli Asianohjausmalli 1 tuottaa yhteensopimattomuusongelmia eivätkä edellä todetut muutokset ole mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia, virasto voi tehdä hankkeelle perustellun esityksen Asianohjausmalli 2:n saamisesta käyttöön. Asianohjausmalli 2 voidaan myöntää vain hakemuksesta. Hakemuksen tulee sisältää perustelut, jotka käydään läpi Kieku-hankkeessa. Asianohjausmalli 2b:n osalta riittää ministeriön ilmoitus hankkeelle.

4 Asianohjausmalli 2 ns. syvä organisaatio

5 Asianohjauksia Kieku -portaalissa

6 Asianohjausmallit portaalitoiminnallisuutena Asianohjausmalli 1 ja 2 Portaalin asianohjaus noudattaa organisaation hierarkkista rakennetta ja tapahtuu automaattisesti esimiehelle. Ei-harkinnanvarainen virkavapaus (=poissaoloilmoitus) virkamieheltä esimiehelle hyväksyttäväksi. Lomaehdotus virkamieheltä esimiehelle hyväksyttäväksi. Lomasopimusesitys virkamieheltä esimiehelle hyväksyttäväksi.

7 Harkinnanvarainen virkavapaus portaalitoiminnallisuudesta lomakkeelle Asianohjausmalli 1 Portaalitoiminnallisuutena virkamieheltä esimiehelle esiteltäväksi päätöksentekoa varten esimiehen esimiehelle harkinnanvarainen virkavapaus (=poissaolohakemus) virkamieheltä portaalista osittainen virkavapauslomake irtisanoutumislomake Asianohjausmalli 2 Sähköisenä lomakkeena virkamieheltä erikseen määritellyn asianohjausketjun mukaisesti mahdollisten puoltajien kautta esiteltäväksi ja päätettäväksi harkinnanvarainen virkavapauslomake osittainen virkavapauslomake. irtisanoutumislomake

8 Sähköiset lomakkeet ja niihin kytketyt asianohjaukset Luo uusi budjetoitu toimi (asianohjaus ei ole kytkettynä) Palvelussuhteen luonti (WS asianohjaus kytketty) Palkkionmaksu (WS asianohjaus kytketty) Muu palkan muutos (WS asianohjaus kytketty) Palkanlisien muutos (WS asianohjaus kytketty) Henkilökohtaisen palkanosan muutos (WS asianohjaus kytketty) Tehtäväkohtaisen palkan muutos (WS asianohjaus kytketty) Irtisanoutuminen (WS asianohjaus kytketty) Osittainen virkavapaus (WS asianohjaus kytketty) Harkinnanvarainen virkavapaus (WS asianohjaus kytketty, malli 2) Palvelussuhteen tietojen muutos (WS asianohjaus kytketty) Budjetoidun toimen kopionti (WS asianohjaus kytketty)

9 Asianohjausmallit ohjausperiaatteiden näkökulmasta Asianohjausmalli 1 Organisaatiorakenne ohjaa lomakkeen kulkua järjestelmässä. Automaattinen ohjautuminen rakenteen mukaan. Suosii organisaation yhtenäistä päätöksentekorakennetta. Esimiesten vahva hallinnollinen johtamisrooli. Asianohjausmalli 2 Jokaiselle lomakkeelle määritellään erikseen kulkua ohjaava asianohjausketju. Manuaaliset valinnat asianohjausketjun muodostamiseksi. Soveltuu hyvin organisaatioille, joiden päätöksenteko ei noudata systemaattisesti organisaatiorakenteen mukaista päätöksentekoa. Esimiesten vahva operatiivinen työnjohdollinen rooli.

10 Asianohjausmallit joustavuuden näkökulmasta Asianohjausmalli 1 Esimiehen mahdollisuus valita päättäjä harkinnanvaraisissa virkavapauksissa. Esimiehen mahdollisuus välittää virkavapaus tai irtisanomislomake toiselle esimiehelle esiteltäväksi. Esimiehen välitä toimintoja voi olla useita peräkkäin. Välitä toiminnallisuuden jälkeen lomake palautuu alkuperäisen rakenteen mukaiselle päätöksentekijälle. Asianohjausmalli 2 Asianohjaus esittelijälle ja päättäjälle voidaan toteuttaa suoraan organisaatioraketeista ja tasoista riippumatta työjärjestyksen mukaisesti. Voidaan valita 1-2 puoltajaa. Asianohjausketju määritellään yhdellä kerralla ja se huomioi myös sijaisuudet normaaliin tapaan. Mahdollistaa päätöksenteon keskittämisen harkinnanvaraisissa päätöksentekotilanteissa asiakohtaisesti.

11 Asianohjausmallit esimiesnäkökulmasta Asianohjausmalli 1 Mitä systemaattisemmin päätöksentekorakenne noudattaa organisaatiorakennetta sitä kustannustehokkaampi malli on. Kaikki poikkeamat synnyttävät turhaa työtä ( välitä -toiminto). Esimiehellä on hyvä olla laajat esimiesvastuut päätöksenteossa. Esimiehen on seurattava tehtävälistaansa säännöllisesti. Esittelijän on oltava aina esimies. Asianohjausmalli 2 Kustannustehokkuus ei edellytä organisaatiorakenteen ja päätöksentekorakenteen yhteneväisyyttä. Asianohjausmalli mahdollistaa organisaatiossa erilaisia esimiesrooleja, jotka voivat tukea parhaiten operatiivisen toiminnan luonnetta. Esittelijän ei tarvitse aina olla esimies. Päätöksenteko ilman esittelyä on mahdollinen.

12 Asianohjausmallien ilmoitukset ja muistutukset Asianohjausmalli 1 Asianohjausmallissa ei tule ilmoituksia tehtävälistalle tulleista tehtävistä. Asianohjausmallissa ei tule muistutuksia tehtävälistalla olevista käsittelemättömistä tehtävistä (esimiehelle, esittelijälle tai päättäjälle). Virkamies saa häntä koskevat ilmoitukset hyväksymisistä ja hylkäämisistä tehtävälistalle, jotka hänen on käytävä avaamassa, että ne kuittaantuvat luetuksi. Asianohjausmalli 2 Virkamies saa sähköpostiinsa ilmoituksen hyväksymisistä ja hylkäämisistä eikä näistä mene ilmoituksia tehtävälistalle kuitattavaksi. Sähköposti-ilmoitus tehtävälistalla käsittelyä odottavasta uudesta tehtävästä koontisanomana kerran vuorokaudessa. Sähköpostimuistutus käsittelyä odottavasta tehtävästä lähetetään yhden kerran koontisanomana 7 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä ilmoituksesta henkilölle, jonka tehtävälistalla asia odottaa.

13 Millä tekijöillä on merkitystä asianohjauksen toimivuudelle? Y H T E E N S O P I M A T T O M U U S Organisaatiorakenne Moniportaiset organisaatiorakenteet Toistuva välitä -toiminnon käyttö Turhautuneisuus, hitaus, tehottomuus Matalat organisaatiorakenteet Puuttuu toimijoita ohjausketjusta Pitäisi luoda keinotekoisia rakenteita Kirjavat organisaatiorakenteet Rakenteiden yhtenäistäminen aiheuttaa haittaa perustoiminnoille Esimiesrooli Vahva operatiivinen esimiesrooli Johtaa perustoimintaa kentällä Liikkuvuus oman perustehtävän suorittamiseksi kentällä on keskeistä Keskittyy työnjohdollisiin esimiestehtäviin Operatiivinen työskentely ei mahdollista monipuolista hallinnollista esimiestyötä Vahva asiantuntijalähtöinen esimiesrooli Esimies johtaa vahvasti asiantuntijatyötä Organisaatio arvostaa asiantuntijaosaamista Esimiestyö on alisteinen asiantuntijatyölle Niukat aikaresurssit asiantuntijatyöhön Hallinnollisesta esimiestyöstä tehdään minimi ASIANOHJAUSMALLI 1 Päätöksentekorakenne ja -valtuudet Keskitetty päätöksenteko asian sisällön perusteella Harkinnanvaraiset päätökset Yhtenäisen linjan varmistaminen Hajautettu päätöksenteko suhteessa ratkaisuvaltaan Hajautus eri tasoille ja toimijoille Viran luonne, asema, nimityksen pituus jne. Poikkeavat päätöksentekovaltuudet Vahvemmat valtuudet (päätöksiä ilman esittelyä) Heikommat valtuudet (vain puolto-oikeus) Päätöksenteon valmistelu Virastossa keskitetty esittelymalli Asiakokonaisuuskohtaisesti ja/tai Organisaatiorakenteen mukaan kaikissa asioissa Pois operatiivisen toiminnan rajapinnasta Esittelymenettelyn pirstaleisuus viraston sisällä Mm. toimijat, valtuudet, aikajaksot, rakenne Toisen viraston asioiden esittely Nimitykset ja virkavapaudet ilman esittelyä Esimies vain esittelijä, mutta ei koskaan päätöksentekijä Päätöksentekijä yksikön ainoa hallinnollinen toimija Esimies vain puoltajan roolissa päätöksenteossa Päätöksenteon valmistelu tarvitsee puoltajia.

14 Kiitos! Lisätietoa Kiekusta: Kysymyksiä, yhteydenottopyynnöt:

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 15.2.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/305/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 15.2.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/305/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 15.2.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/305/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos PÄÄTÖS Sisältöalue Muutosten johtaminen Muutosturva Organisaation muutostilanteet

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet

sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet LOHJA KAUPUNKI Sivu 1 (45) LOHJAN KAUPUNKI SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PERIAATTEET JA OHJEET Edellinen hyväksyntä: Yhteistyötoimikunta 6.3.2001 15 Kh 19.3.2001 119 Dokumentin tiedot: Asiakas: Suunnitelma: Versio:

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

HYVÄN HALLINNON OHJE. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011

HYVÄN HALLINNON OHJE. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011 HYVÄN HALLINNON OHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011 Voimaantulo 1.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORIVEDEN KAUPUNGIN JOHTAMIS-, HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTEL- MÄ 1 1.1 Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Lisätiedot

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Laatinut: Tommi Patanen / 28.4.2004 2 Sivu (24) 3 Sivu (24) LIITE

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI 1 Päivi Nerg 15.11.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI 3. Julkisen palvelutuotannon tuottavuus Kohta 3.9.

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(33) Salon kaupungin viestintäohje 2(33) Sisällysluettelo Salon kaupungin viestintäohje 1 1. JOHDANTO 4 2. VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 5 2.1. Kaupungin strategia ja hallintosääntö 5 2.2. Kuntien viestintä

Lisätiedot

Rekrytointiohje. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. Yt-toimikuntax.x.2015? Henkilöstöjaosto x.x2015?

Rekrytointiohje. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. Yt-toimikuntax.x.2015? Henkilöstöjaosto x.x2015? Rekrytointiohje Yt-toimikuntax.x.2015? Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto x.x2015? Sisällys 1. Täyttölupamenettely... 1 2. Sijaisten/määräaikaisten

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUKSIEN HAKU- JA MYÖNTÖPROSESSI

KÄYTTÖVALTUUKSIEN HAKU- JA MYÖNTÖPROSESSI KÄYTTÖVALTUUKSIEN HAKU- JA MYÖNTÖPROSESSI Maaseutuviraston Mavi Hd (Iacstuki) vastaa maataloushallinnon sovellusten käyttövaltuuksien myönnöstä ja toteutuksesta Sovellukset, joiden oikeuksia tehdään Mavissa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot