VES: PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VES: 299351 PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ"

Transkriptio

1 1 VES: PL: 01 VIRKAEHTOSOPIMUS PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Virkaehtosopimus Museoviraston uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta lukien, joka tehtiin 27. päivänä helmikuuta 1998 opetusministeriön sekä AKAVA-JS ry:n, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n ja STTK-J ry:n välillä. 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan työnantajavirkamiehiä lukuunottamatta Museoviraston palveluksessa olevaan virkasuhteiseen henkilöstöön. Sopimus ei kuitenkaan koske enintään kuusi kuukautta kestävässä määräaikaisessa virkasuhteessa olevia virkamiehiä henkilökohtaista palkanosaa koskevilta osin. Palkkausjärjestelmää voidaan soveltaa harkinnan mukaan myös harjoittelijoihin. 2 Palkkausjärjestelmän rakenne Museoviraston palkkausjärjestelmän mukainen virkamiehen palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. 3 Tehtäväkohtainen palkka YK:02031 Virkamies ja hänen esimiehensä laativat yhdessä virkamiehen kirjallisen tehtäväkuvauksen. Näin laadittu tehtäväkuvaus on perusteena tehtävän vaativuusarvioinnissa. Todetaan, että Museoviraston tehtävät on luokiteltu Palkkavaakajärjestelmän mukaisiin vaativuusryhmiin. Museovirastossa olevien tehtävien vaativuuden arviointikriteerit ovat tehtävän sisällöllinen vaativuus ja vastuullisuus ja näistä johdettu tehtävän suhteellinen arvo asianomaisen yksikön tuloksen tekemisessä ja sen arvo koko Museovirastolle. Arvioinnin tuloksena jokainen tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään. Tehtävän vaativuusarviointi tarkistetaan kerran vuodessa ja aina, kun yksittäisen tehtävän sisältöä muutetaan olennaisesti. Aloitteen vaativuusarvioinnin tarkistamisesta voi tehdä myös virkamies tai häntä edustava luottamusmies.

2 Virkamiehen tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan silloin, kun vaativuusryhmä tehtävän vaativuuden muutoksen vuoksi muuttuu. Tehtävien vaativuusarvioinnin laatii Museoviraston asettama arviointiryhmä, jossa on kolme työnantajan edustajaa ja kolme henkilöstöjärjestöjen edustajaa. Vaativuusryhmä ilmoitetaan virkamiehelle nimitettäessä nimittämiskirjassa ja palkkauksen määrä ilmoitetaan palkkalipukkeella. Virkamiehellä on oikeus saada oman tehtävänsä vaativuusarviointitiedot henkilöstöhallinnolta ja henkilökohtaisen suoritusarvioinnin perusteet arvioinnin suorittajalta. Vaativuusryhmien kuvaukset on esitetty liitteessä 1. Vaativuusryhmäkohtaiset palkat ovat liitteessä Henkilökohtainen palkanosa YK:02627 Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisperusteina käytetään: - tulostavoitteiden toteutumista - ammattitaitoa - toimintatapaa - yhteistyökykyä - johtamistaitoa niiden osalta, joilla on selvä esimiestehtävä. Henkilökohtainen palkanosa voi olla enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Virkamiehen henkilökohtaiset tulostavoitteet asetetaan vähintään kerran vuodessa virkamiehen ja hänen esimiehensä välillä käytävässä suunnittelukeskustelussa. Henkilökohtaista työsuoritusta tarkastellaan arviointikeskustelussa. Esimiehen on arvioitava virkamiehen henkilökohtainen työsuoritus viimeistään 6 kuukauden kuluttua virkasuhteen alkamisesta. Tekemänsä arvioinnin perusteella ao. esimies tekee ratkaisun tai esityksen virkamiehen henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisen palkanosan määräämisessä noudatetaan Museovirastossa kulloinkin voimassa olevaa menettelytapaa.

3 3 5 Luottamusmiehelle annettavat tiedot Luottamusmiehillä on oikeus saada tiedot Museoviraston tämän sopimuksen piirissä olevien virkojen ja virkamiesten sijoittelusta vaativuusryhmiin osastoittain ryhmiteltynä. Luottamusmiehellä on oikeus saada edustamiensa virkamiesten tehtäväkuvaukset ja vaativuusarviointitiedot. Luottamusmiehellä on oikeus saada tietoja sopimuksen piirissä olevan henkilöstön tämän sopimuksen mukaisesta kokonaisansiotasosta ennen palkkausta koskevia neuvotteluja. Tulosteiden tulee sisältää tiedot vaativuusryhmittäin, henkilöstöryhmittäin, palkkaustasoittain, sukupuolen mukaan ja koulutustasoittain ryhmiteltyinä. Lisäksi henkilökohtaisesta palkkauksesta annetaan luottamusmiehelle jäsenistön osalta henkilökohtaisen palkanosan arviointipisteiden keskiarvo yksiköittäin. Jäsenen suostumuksella luottamusmiehellä on oikeus saada tietoja myös henkilökohtaisesta palkanosasta. Tiedot annetaan ottaen huomioon tietosuojavaatimukset. 6 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tehtävien vaativuusryhmiin sijoittelusta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään 3 :ssä mainitussa arviointiryhmässä. Erimielisyydet henkilökohtaisen suoritustason arvioinnissa käsitellään asianomaisen esimiehen, henkilökohtaisesta suoritustasosta päätöksen tehneen esimiehen, asianomaisen virkamiehen ja henkilöstöhallinnon edustajien kesken. Virkamiehen pyynnöstä luottamusmies voi osallistua asian käsittelyyn. Tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelumenettelyllä sen mukaan kuin siitä on erikseen sovittu valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksessa. 7 Palkkausjärjestelmän käyttöönotto Palkkausluokkien ja -taulukoiden sekä virkaehtosopimukseen perustuvien ikälisien, muiden palkanlisien ja lisäpalkkioiden käytöstä luovutaan Virkamiesten palkat muuttuvat lukien vastaavan suuruisiksi markkamääräisiksi palkoiksi. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ei laske kenenkään palkkausta.

4 4 Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä momentissa on sovittu annetaan kuitenkin välisenä aikana niille virkamiehille, jotka vanhan järjestelmän aikana olisivat saaneet uuden ikälisän, vanhan järjestelmän mukaista vastaavat korotukset. Museoviraston virkamiesten henkilökohtaiset palkat nostetaan vähintään kunkin vaativuusryhmän mukaisen palkkaryhmän alarajalle. Tässä sopimuksessa tarkoitettu palkkausjärjestelmä toteutetaan siirtymäkauden kuluessa. Tavoitteena on, että palkat saatetaan järjestelmän mukaiselle tavoitetasolle osapuolten kesken neuvotellen käytettävissä olevien rahoitusmahdollisuuksien, tulossopimusten ja sopimustoiminnan yleisten puitteiden rajoissa neljän vuoden kuluessa järjestelmän käyttöönotosta. 8 Sopimuksen seuranta ja kehittäminen Tätä sopimusta valmisteltaessa on ollut käytettävissä Palkkavaakajärjestelmää käyttävien palkanmaksajien palkkavertailu (1996) ja valtiovarainministeriön selvityksiä valtion virastojen ja laitosten sekä eräistä muista palkkakäytännöistä. Selvitykset osoittavat Museoviraston palkkatason korotustarvetta. Tämän sopimuksen solmimisella ja toteuttamisella pienennetään Museoviraston ja muiden palkanmaksajien palkkatasojen välistä eroa. Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen osapuolet toteavat, että voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 22 :n mukaisesti selvitetään sopimuskauden aikana valtion talousarvioalan henkilöstöä koskevaa tietopohjaa palvelussuhteen ehdoista, niiden kehityksestä ja perusteista. Keskustason selvitysten perusteet, menettelytavat ja ratkaisut otetaan soveltuvin osin lähtökohdaksi kehitettäessä Museoviraston palkkausjärjestelmää. Osapuolten edustajista koostuva seurantatyöryhmä seuraa palkkausjärjestelmän yhdenmukaista toteuttamista Museovirastossa ja kehittää palkkausjärjestelmää edelleen. 9 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jonkin sopijaosapuolen taholta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.

5 5 10 Työrauhavelvoite Tähän virkaehtosopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, etteivät sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä ammattiyhdistyksille kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 11 Allekirjoitukset Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 1998 Opetusministeriö AKAVA-JS ry STTK-J ry Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry

6 VES: MUSEOVIRASTO Virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä LIITE 1 6 TEHTÄVIEN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET Vaativuusryhmä 2 Tehtävän hoitaminen edellyttää peruskoulutuksen lisäksi käytännön tietoja ja taitoja. Tehtävien suoritus on melko tarkasti ohjattua ja määrättyä ja osaaminen voidaan hankkia tehtävässä. Vaativuusryhmä 3 Tehtävä edellyttää yleensä peruskoulutuksen lisäksi ammattiosaamista, joka on hankittu työkokemuksena tai sopivana ammattikoulutuksena. Tehtävät ovat pääosin rutiiniluontoisia ja ne suoritetaan olemassa olevilla menetelmillä. Vaativuusryhmä 4 Tehtävä edellyttää ammattiosaamista, johon liittyy useimmiten ammattikoulutus. Tehtävä hoidetaan vakiintuneen käytännön ja yleisten työohjeiden mukaan. Vaativuusryhmä 5 Tehtävän hoitaminen edellyttää vaativaa ammattiosaamista, johon useimmiten liittyy opistotason koulutus tai pitkäaikainen työkokemus sekä työkentän sisällön hallinta. Tehtävien suoritus tapahtuu vaihtoehtoisten, mutta ennalta sovittujen menettelytapojen ja normien puitteissa. Vaativuusryhmä 6 Tehtävä edellyttää opisto- tai korkeakoulutason tietomäärää sekä osa-alueen sisällön hallintaa, joka on hankittu yleensä pitkänä työkokemuksena. Päätöksentekotilanteet ovat vaihtelevia, mutta ongelmanratkaisua rajaavat ennakkotapaukset ja määritellyt menettelytavat. Vaativuusryhmä 7 Tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa sekä yleensä käytännön perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen. Henkilö vastaa määritellystä tehtäväkentästä itsenäisesti, ohjaus tehtävän vaativuusasteen mukaisesti. Vaativuusryhmä 8 Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää käytännön perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen. Ongelma-alueet vaihtelevat ja ratkaisut edellyttävät valintaa ja uudenlaista soveltamista. Asiantuntijatehtävä tai operatiivisella tasolla olevia alaisia/esimiestehtävä. Vaativuusryhmä 9 Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemuksella hankittua perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen. Tehtävään liittyy usein osatoiminnon johto ja/tai toimintopolitiikan suunnittelu. Tehtävä on esimiestehtävä tai erityisen vaativa asiantuntijatehtävä. Vaativuusryhmä 10 Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemuksella hankittua hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen. Tehtävään liittyy osatoiminnon johto ja toimintopolitiikan suunnittelu. Esimiestehtävä.

7 7 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2001 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Sopimus on tehty 12 päivänä lokakuuta 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty samapalkkaerän kohdentamisesta 22.12.2009 tehdyn keskustason virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta oikeusministeriössä, Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, Tietosuojavaltuutetun toimistossa, Konkurssiasiamiehen toimistossa, Onnettomuustutkintakeskuksessa,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005

HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 HELSINGIN YLIOPISTON ATK-ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003-15.2.2005 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n välillä

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA

13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA 13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA SOPIJAPUOLET: a) Rajavartiolaitoksen esikunta; ja b) Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Työllisyys- ja kasvusopimus 25.10.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 25.10.2013 allekirjoittaneet Työllisyys- ja kasvusopimuksen. Osapuolet

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017

Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017 Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos EiM 6.2.2014 Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017

Lisätiedot

TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen

TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

PALKKAOPAS. versio 13.8.2010. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

PALKKAOPAS. versio 13.8.2010. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry PALKKAOPAS versio 13.8.2010 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry SISÄLLYSLUETTELO: OPPAAN TARKOITUS... 3 OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN!... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS... 3 PALKKAUS

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

Lisätiedot

PALKKAOPAS. versio 8.10.2012. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

PALKKAOPAS. versio 8.10.2012. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry PALKKAOPAS versio 8.10.2012 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry SISÄLLYSLUETTELO: OPPAAN TARKOITUS... 3 OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN!... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS... 3 PALKKAUS

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot