Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa Kari Malmstedt Oy:n maa-aineslupahakemuksesta. Lupaa haetaan Raikuun kylän tilalle Raikuu RN:o 3:30 kymmeneksi vuodeksi, otettavan maa-aineksen kokonaismäärän ollessa m 3 ktr. Kokonaispinta-alaltaan noin 2,4 ha olevan ottamisalueen omistaa Tornator Oyj. Alueella on ollut ottamistoimintaa vuosikymmenten ajan. Viimeisin ottamislupa on ollut voimassa Nyt haetulla ottamisluvalla on tarkoitus lopettaa toiminta sekä maisemoida ja palauttaa alue metsätalouskäyttöön. Ottamisalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (Raikuunkangas pv-2). Alue sijaitsee noin 22 km Kerimäen taajamasta koilliseen, Raikuunkankaan harjumuodostuman keskivaiheilla. Toiminta sijoittuu Raikuun ranta-asemakaavan osoittamalle maa-ainesten ottamiseen tarkoitetulle alueelle. Etelä-Savon maakuntakaavassa alue on merkitty kultuuriympäristön ja / tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (muinaisjäänne / sotahistoriallinen rakenne). Lähin asuinrakennus sijaitsee ottamisalueesta noin 350 metrin etäisyydellä koilliseen. Otettava maa-aines on hiekkaa ja kivistä hiekkaa, jota tultaisiin käyttämään pääasiassa Tornator Oyj omistamien maiden metsätieverkostojen kunnossapitoon ja rakentamiseen. Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueen pinnankorkeus vaihtelee 93,5 m 105,6 (mpy) metrin välillä. Ottamissyvyys olisi nykytasosta 1-9 metriä. Alueen kuudesta pohjaveden tarkkailuputkesta kaksi sijoittuu nyt suunnitellulle ottamisalueelle. Pohjaveden ylimmäksi korkeudeksi hakija on arvioinut +91,9 m. Edellisen maa-ainesten ottamisluvan mukainen alin hyväksytty ottamistaso on ollut +93 m. Nyt haettavassa luvassa esitetään alimmaksi ottamistasoksi +96 m, jolloin suojakerrospaksuus pohjaveden pintaan on yli neljä (4) metriä. Hakija arvioi, ettei suunnitellulla ottamistoiminnalla ole vaikutusta alueella muodostuvan pohjaveden määrään tai laatuun. Pohjavedenpinnan asemaa tullaan seuraamaan toiminnan aikana aiemmin asennetuista pohjavesiputkista.

2 Alueella suoritetaan lajikkeiden jalostusta seulomalla ja murskaamalla. Tämän hetkisen arvion mukaan murskausta tullaan tekemään vain noin 30 vuorokautta koko toiminta-aikana. Ympäristölupa murskaustoiminnalle haetaan tarvittaessa erikseen. Alueella varastoidaan jalostettuja maa-aineksia tarpeen mukaan, pääsääntöisesti 1-2 vuoden tarvetta silmälläpitäen. Ottamisalueella ei hakemuksen mukaan ole metsälain 10 :n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökohteita eikä suojeltavia eläin- tai kasvilajeja. Alue ei sijaitse arvokkaalla harju- tai kallioalueella. Alueen kasvillisuus on havainnoitu ja nykytilannetta kuvaava kuviokartta laadittu ottamissuunnitelmaan. Ottamisalue sijaitsee melko kaukana pääteistä ja asutuksesta, metsämaiden ympäröivällä alueella, jonka vuoksi maisemavaikutukset rajautuvat itse toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Toiminnan päätyttyä maisemallisia vaikutuksia vähennetään palauttamalla alue metsätalouskäyttöön. Alueen metsitys tapahtuu luontaisesti ja / tai keinollisesti. Ottaminen tapahtuu 1:1,5 luiskan kaltevuudella, lopullisen kaltevuuden ollessa 1:2,5. Maastonmuotoilussa pyritään luonnollisuuteen. Rinteiden ala- ja ylätaitteet pyöristetään, mikäli siitä ei aiheudu suurimittaista tuhoa pitkälle kehittyneelle kasvillisuudelle. Alueen maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan. Maisemoinnin aikana reunoille läjitetyt pintamaat levitetään pohjatasolle paremman kasvukerroksen saavuttamiseksi. Vuotuista toimintaa ottamisalueella tulee olemaan 1-2 kuukautta, joten mahdollinen toiminnasta aiheutuva häiriö ympäristölle rajautuu suhteellisen lyhyelle ajalle. Toiminnan vaikutukset ilmaan ilmenevät lähinnä maa-aineksen käsittelystä ja liikennöinnistä aiheutuvina pölypäästöinä. Murskauksen aikana syntyvää pölyä ehkäistään käyttämällä osittain koteloituja murskaimia ja kastelemalla tarvittaessa murskattavaa kiviainesta. Myös teiden ja varastointikasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla. Toiminnan työvaiheista merkittävimpiä melun aiheuttajia ovat murskaaminen ja kivien rikotus. Konetyypistä riippuen murskauslaitoksen melutaso on noin db. Melutaso kuitenkin jää päiväajan ohjearvon (45-55 db) alapuolelle lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Alueella ei käsitellä tai varastoida poltto- tai voiteluaineita pidempiaikaisesti, vain silloin kun alueella on ottamistoimintaa. Työkoneisiin varataan öljynimeytysturvetta mahdollisen vuodon varalle. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Alueella ei

3 suoriteta koneiden huoltoja eikä pesuja. Toiminnan ei katsota aiheuttavan maaperän pilaantumista tai päästöjä vesistöön. Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten katsotaan olevan vähäisiä. Ottamisalueen sijaintikartta on esityslistaliitteenä A ja ote Raikuun ranta-asemakaavasta esityslistaliitteenä B. Sora-alueen nykytilanneja lopputilannekartat ovat esityslistaliitteenä C. Hakemukseen liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esityslistaliitteenä D. (Valmistelu: vs. ympäristöpäällikkö Heidi Käyhkö, puh ja ympäristötarkastaja Hannu Toivanen, puh ) Vs. ympäristöpäällikön esitys: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää todeta lupahakemuksesta lausuntonaan teknisen toimialan kaavoituspalveluille seuraavaa: 1) Koska kyseessä on vanha maa-ainesten ottamisalue lautakunta ei pidä luontoselvityksen vaatimista tarpeellisena. Suunnitelma-alueella tehty kasvillisuustarkastelu kesällä 2014 voidaan katsoa riittäväksi selvitykseksi. Alueen metsätaloussuunnitelmaan kirjatut maaston perustiedot on kuitenkin lisäksi syytä liittää hakemusasiakirjoihin. 2) Ottamisalue tulee merkitä selvästi maastoon. Ottamisalueelta poistettavat pintamaat on varastoitava ottamisalueen reunoille. Pintamaiden poisto on tehtävä, mikäli mahdollista, ottamisen edetessä. Muuta ylijäämämaiden varastointia ja käsittelyä ei tule sallia tehtäväksi ottamisalueella. Ottaminen tulee toteuttaa siten, ettei tiiviitä reuna-alueiden maakerroksia rikota. 3) Suojakerroksen paksuus pohjaveden pintaan tulee olla vähintään neljä metriä (4 m). Pohjavedenpinnan tasoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja vuosittain samaan aikaan vuodesta. Tarkkailu tulee toteuttaa ennen toiminnan aloittamista sekä toiminnan aikana neljä kertaa lupakaudessa. Myös pohjaveden laatua tulee seurata säännöllisesti ja vuosittain samaan aikaan. Tarkkailu tulee toteuttaa ennen toiminnan aloittamista, vähintään kerran lupakaudessa toiminnan aikana sekä toiminnan loputtua. Maa-aineksen ottamisluvan määräyksiin olisi syytä kirjata pohjaveden korkeustietojen toimittaminen vuosittain kuntaan ja Etelä-Savon ELY-keskukselle (Hertan POVET -tietojärjestelmään) toukokuun loppuun mennessä. Pohjaveden laatutiedot tulisi toimittaa kuntaan ja terveydensuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista, kerran lupakaudessa toiminnan aikana sekä toiminnan loputtua otetuista vedenlaatututkimuksista.

4 4) Maa-aineslupaan tulee ottaa lupamääräykset haitallisten aineiden maahanpääsyn estämiseksi: - ottaen huomioon, että ottamisalue on yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, alueella ei saa tankata konekalustoa eikä säilyttää poltto- ja voiteluaineita muualla kuin koneiden tankeissa - aineiden käsittelyssä on noudatettavasta asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta - käytettävä konekalusto on pidettävä asianmukaisessa kunnossa - ottamisalueella ei saa tehdä konekaluston huolto- ja korjaustöitä. Toiminnan aikaiseen öljyvahinkojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn tulee luvassa kiinnittää erityistä huomiota. Alueella tulee aina olla varattuna öljyntorjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. 5) Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään ja sijoitettava omiin säiliöihinsä tai keräysvälineeseen. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida ottamisalueella vaan ne on toimitettava asianomaiset luvat omaavaan vastaanottopaikkaan saman päivän kuluessa, kun niitä syntyy. Maa-aineslupaan tulee ottaa lupamääräykset, joissa edellytetään: - ottamisalueen siistinä pitämistä kaikenlaisista romuista, rakennusten purku- yms. yhdyskuntajätteistä sekä vaarallisista jätteistä - että silloin kun alueella ei harjoiteta maa-ainesten ottoa, alueen luvattoman ulkopuolisen käytön ja sen myötä roskaantumisen vähentämiseksi ottamisalueelle johtavalla tiellä on pidettävä tekninen este (esimerkiksi lukittava portti). On huomattava, että jätelain mukaan, ellei roskaajaa saada selville, roskaantuneen alueen siivoamisesta vastaa alueen jätteen haltija (maa-ainesluvan saaja). Ottoalueen portilla on oltava kilpi, jossa on ottamisalueen luvan haltijan yhteystiedot. 6) Ottaen huomioon, että ottamisalue on yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, alueelle johtavan kuljetusreitin teiden suolaus, kuten myös muiden pölynsidontaan soveltuvien kemikaalien käyttö, pohjavesialueella ja sen välittömässä

5 läheisyydessä, tulee kieltää pölyhaitan vähentämistoimenpiteenä (ts. tarvittava pölynsidonta tulee tehdä vedellä kastelemalla). 7) Myönnettävässä luvassa ottamisalue on määrättävä luiskattavaksi sitä mukaa kuin ottaminen on saavuttanut luvassa hyväksytyn lopputilanteen ja luiskakaltevuudet määrättävä siten, että alueen maisemointi on mahdollista. 8) Toiminnan jälkihoitotoimenpiteiksi on määrättävä alueen siistiminen ja muotoilu, pintamateriaalin levittäminen sekä kasvillisuuden palauttaminen sitä mukaa kuin ottaminen on saavuttanut luvassa hyväksytyn lopputilanteen. Ottamisalue tulee jälkihoitaa ottamisen päätyttyä tai vaiheittain jo ottamisen aikana. Eri ottamisalueille tulee suunnitella oikeanlainen jälkikäyttö. Ottamisalueella on tehtävä vähintään alku- ja lopputarkastus. 9) Koska maa-ainesten ottamiseen ei liity ympäristölupaa vaativaa kiviainesten louhintaa, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman käsittelee maa-ainesten ottamisluvan myöntävä viranomainen (tekninen lautakunta) lupapäätöksen yhteydessä. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus