YMPA , 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:"

Transkriptio

1 YMPA , 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan ottamista Porin kaupungin Pietniemen kylästä tilalta Nummensuo RN:o 1:389. Hakemuksen mukaan tilalta otetaan 10 vuoden aikana yhteensä k-m 3 valimohiekkaa. Yj:n ehdotus: Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: Hakija Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy Vanha Raumantie Pori Ottamisalue Pori, Pietniemi, Nummensuo RN:o 1:389, pinta-ala 18,7 ha. Ottamisalue on sama kuin kaivualue. Ottamisaika, otettava maa-aines ja sen määrä 10 vuoden aikana valimohiekkaa yhteensä k-m 3. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Lupavelvollisuus määräytyy maa-aineslain 1 :n ja 4 :n perusteella. Porissa maa-aineslain mukainen lupaviranomainen on Porin kaupungin ympäristölautakunta. Asian vireille tulo Hakijan on jättänyt lupahakemuksen Porin kaupungin ympäristölautakunnalle Ottamisalueen kaavatilanne, suojelualueet ja vanhat luvat Satakunnan maakuntakaavassa ottamisaluetta koskee maa- ja metsätalousvaltaisen alueen varaus (M37). Lounais-Porin osayleiskaavassa 2000 ottamisalue on merkitty maankamaran ainesten ottoalueeksi (EO). Vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa ottamisaluetta koskee maa-ainesten ottoalueen varaus (EO). Ottamisalueen ympärillä on useita, hakijan omistuksessa olevia maankamaran ainesten ottamisalueita (EO) ja muinaismuistoalueita (SM). Ottamisalueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Ottamisalueen läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 alueita. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hakijalla on hakemuksen tarkoittamalle ottamisalueelle maa-aineslupa (10 vuotta/ k-m 3 ), jonka voimassaolo päättyy Luvan voimassaoloaikana alueelta on otettu noin k-m 3 valimohiekkaa.

2 HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Toiminnan kuvaus Otettava maa-aines on valimohiekkaa, jota käytetään pääasiassa valimoteollisuuden raaka-aineena sekä talousveden suodatuksessa. Hakijalle on myönnetty ISO 9001:2008 -sertifikaatti (valimo- ja suodatinhiekkojen jalostus, myynti ja kuljetus), joka on voimassa saakka. Hiekkaa otetaan, kuljetetaan ja varastoidaan ottamisalueella pääasiassa arkisin klo välisenä aikana. Kaivu esitetään ulotettavaksi pohjavedenpinnan alapuolelle tasoon + 8,5 (pohjavedenpinta huhtikuussa 2010 tasossa + 11,5). Osittain jo olemassa olevan lammen pinnan alta kaivetaan siten noin 3 metrin syvyydeltä ja lammen ulkopuolisella alueella kaivu ulotetaan alimmillaan tasoon + 12,5. Ottamisalueen naapuritilojen rajojen väliin jätetään vähintään viiden (5) metrin suojavyöhyke, paitsi hakijan omien tilojen osalta, joissa ottaminen ulotetaan rajaan saakka. Vanhan Raumantien keskilinjasta jätetään ottamisalueen reunaan vähintään 50 metrin suojavyöhyke, joka on tällä hetkellä jo hyvin metsittynyt. Ottamisaluetta käytetään ottamistoiminnan lisäksi valimohiekan varastointiin. Alueella ei ole tarvetta säilyttää ottamistoiminnassa tarvittavien koneiden poltto- ja voiteluaineita. Ottamisalueen sijainti ja ympäristö Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Vanhan Raumantien (nro 2641) varrella, noin 14 kilometrin etäisyydellä Porin keskustasta. Ottamisalueesta 1/3 on osittain kaivettua valimohiekan ottamisaluetta ja 2/3 vielä kuorimatta olevaa ojitettua suota, jossa kasvaa nuorta mäntyä ja koivuntaimikkoa. Ottamisalueen etelä- ja itäpuolella on kolme muuta hakijan hallinnassa olevaa valimohiekan ottamisaluetta, joilla kaikilla on voimassa oleva Porin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä maa-aineslupa. Ottamisalueen pohjoispuolella sijaitsee Porin kaupungin omistuksessa oleva Viasveden mikroautorata. Ottamisalueen itäpuoli on talousmetsää. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 400 metriä ottamisalueen reunasta etelään. Rakennus on luvan hakijan omistuksessa. Liikenne Liikenne ottamisalueelle järjestetään Vanhalta Raumantieltä siten, että pääosa liikenteestä tapahtuu nykyistä eteläistä liittymää pitkin. Ottamisalueelle on tarvittaessa mahdollista järjestää kulku myös ottamisalueen koilliskulmasta.

3 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet Ottamisalueelle tulevat pintavedet johdetaan olemassa olevia ojia pitkin alueen läpi länteen. Pohjavedenpinnan taso on mitattu huhtikuussa 2010 ottamisalueella olevan lammen pinnalta ja se on ollut + 11,5. Lähin yksityinen käytössä oleva talousvesikaivo sijaitsee noin sijaitsee noin 730 metriä ottamisalueen reunasta länteen. Kaivannaisjätteet (pintamaat) Ottamistoiminnasta on arvioitu syntyvän koko ottamisaikana noin m 3 pintamaita, joita ei varastoida alueella, vaan ne käytetään viipymättä ottamisalueen reunojen maisemointiin. Raivausjätteet kuljetetaan pois alueelta muualle käsiteltäväksi. Lopputilanne Ottamistoiminnan päätyttyä alueen keskelle muodostuu iso, noin 3 metriä syvä virkistyslampi. Lammen ulkopuolelta ottamisalueen reunat tasataan ja luiskat loivennetaan kaltevuuteen 1:3 odottamaan luontaista taimettumista. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Porin kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Satakunnan Kansassa maa-aineslain 13 :n mukaisesti. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kirjeitse tiedossa olevia asianosaisia. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, joka on antamassaan lausunnossa todennut mm. seuraavaa: Maa-ainesten ottaminen hakemuksen tarkoittamalta alueelta on mahdollista luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelun kannalta. Ottamistoiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maaperään eikä pinta- tai pohjavesiin pääse ympäristölle haitallisia aineita. Lausunto on kokonaisuudessaan nähtävänä lautakunnan kokouksessa. Lupahakemuksen johdosta ei kuulutusaikana jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Tarkastuskäynnit Lupahakemuksen johdosta ottamisalueelle on tehty tarkastus Tarkastusmuistio on nähtävänä lautakunnan kokouksessa.

4 VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu Porin kaupungin ympäristölautakunta päättää myöntää Viasveden Hiekka- ja Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 :n mukaisen ottamisluvan, joka koskee valimohiekan ottamista tilalta Pori, Pietniemi, Nummensuo RN:o 1:389. Lupa voidaan myöntää yhteensä k-m 3 :n valimohiekan ottamiselle 10 vuodeksi. Maa-aineslupa myönnetään hakemuksen mukaisesti edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä: 1. Ottamisalueen rajaus on oltava selkeästi maastossa todettavissa. 2. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste, jotta ottamissyvyyttä voidaan toiminnan edetessä seurata. 3. Ottamisalueelta länteen purkautuvien ojiin on tehtävä laskeutusaltaat, joilla pienennetään ottamisalueen ulkopuolisiin ojiin kulkeutuvat kiintoaineen (humuksen) määrää. Laskeutusaltaan koko on mitoitettava sellaiseksi, että veden virtaukselle saadaan riittävästi viipymää kiintoaineksen laskeutumista varten. Altaan pohjalle kertyvälle kiintoainekselle on varattava riittävästi saostustilaa. Kiintoaineksen kertymistä altaisiin on tarkkailtava säännöllisesti ja altaat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. 4. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pohjaveden, vesistön tai maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita eikä öljytuotteita. Koneiden ja laitteiden huollot ja tankkaukset on tehtävä ottamisalueen ulkopuolella. 5. Alue on pidettävä siistinä ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen, eikä alueella saa säilyttää jätteitä tai romua. 6. Ottamisalueelta kuoritut pintamaat on käytettävä viivytyksettä ottamisalueen vaiheittaiseen maisemointiin. 7. Hakemuksessa esitetyt maisemointi- ja luiskaustyöt on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana. Ottamisalueen maisemoinnissa käytettävien maa-ainesten tulee olla puhtaita. 8. Luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa valvontaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ottamistoiminnan keskeyttämisestä sekä lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä ympäristölautakunnalle. 9. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen varsinainen maaainesten ottamistoiminta voidaan aloittaa aloituskatselmuksen

5 jälkeen. Aloituskatselmuksen ajankohdasta on sovittava Porin kaupungin ympäristöviraston kanssa. 10. Luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta loppukatselmusta, kun ottamistoiminta on loppunut, tai kun luvan voimassaoloaika on päättynyt. Ratkaisun perustelut ja luvan myöntämisen edellytykset Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamistoiminnasta ei aiheudu MAL 3 :n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, mikä olisi ainesten ottamisen rajoitus MAL 3 :n tarkoittamalla tavalla. Koska ottaminen tai sen järjestely eivät ole ristiriidassa MAL 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6 :n mukaan myönnettävä. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu soveltuvin osin huomioon MAL 11 :ssä mainitut asiat, Varsinais-Suomen Ele-keskuksen lausunto sekä alueen kaavamääräykset. Toiminta on voimassa olevan maakuntakaavan ja osayleiskaavan sekä vahvistettavana olevan maakuntakaavan mukaista. Lupamääräyksiä on MAL 16 :n nojalla mahdollisuus muuttaa, mikäli ainesten ottaminen vaikuttaa ennalta arvaamattomalla tavalla ympäristöön, asutukseen tai luonnonolosuhteisiin. Lupamääräyskohtaiset perustelut Lupamääräykset 1 ja 2: Ottamistoiminnan valvonta edellyttää ottamisalueen rajauksen todentamista ja korkeuskiintopisteiden sijoittamista. Lupamääräys 3: Laskeutusaltailla ja niitä koskevalla tarkkailu- ja tyhjennysvelvoitteella minimoidaan ottamistoiminnasta pintavesiin mahdollisesti aiheutuva kiintoaineksen kulkeutuminen naapuritilojen ojiin ja edelleen mereen. Lupamääräykset 4 ja 5: Määräykset on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräykset 6 ja 7: Määräykset on annettu ottamisalueen jälkihoitotöihin kuuluvan asianmukaisen maisemoinnin turvaamiseksi. Puhtaiden maa-ainesten käytöllä varmistetaan, ettei alueen maisemointitöistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

6 Lupamääräykset 8-10: Ottamistoiminnan valvonta edellyttää kirjanpitoa otetuista aineksista sekä erillisiä ottamisaluetta koskevia katselmuksia. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti maastossa todettavissa ja muutkin valvonnan kannalta välttämättömät asiat ovat lupaehtojen mukaiset. Vakuus Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Porin kaupungin ympäristölautakunnalle maa-aineslain 12 :n mukainen :n vakuus 11 :n nojalla määrättyjen jälkihoitotoimenpiteiden tekemisestä. Vakuuden tulee olla voimassa saakka. Vakuus palautetaan hakijalle, kun valvontaviranomainen on hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi loppukatselmuksessa. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16, 19-20, 23, 23a Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 Luvan voimassaolo Lupa on voimassa saakka. Tarkastusmaksut Ottamissuunnitelman tarkastusmaksuna peritään Porin kaupunginvaltuuston hyväksymän Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 3000 euroa, minkä lisäksi peritään lupaviranomaiselle hakemuksen ja päätöksen lehtikuulutuksista aiheutuneet todelliset kustannukset. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen ELY-keskus Talouspalvelut Kuulutus päätöksestä Tiedossa olevat asianosaiset Ilmoittaminen kunnassa Lupapäätöksestä ja sen julkipanosta ilmoitetaan Porin kaupungin ja virallisella ilmoitustaululla sekä Satakunnan Kansassa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallintooikeuteen maa-aineslain 20 :n mukaisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän

7 kuluessa päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Lisätietojen antaja: PÄÄTÖS: Ympäristötarkastaja Jari Lagerroos, ympäristövirasto, puh Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja moreenin ottamista Porin

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015

Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015 1 (12) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA HAKIJAT MAANOMISTAJA OTTAMISALUEEN TIEDOT Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen

Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen Ympäristölautakunta 124 13.08.2014 Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen 1374/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 124 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Kivilouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen, Morenia Oy, Luolakankaan kallioalue

Kivilouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen, Morenia Oy, Luolakankaan kallioalue Ympäristölautakunta 37 05.11.2014 Kivilouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen, Morenia Oy, Luolakankaan kallioalue YMPLA 37 Dnro 1604/77.772/2014 Ympäristölupa

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot Saarijärven kaupunki, Paajalan kylä, kiinteistö Kangasharju RN:o 17:33

Ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot Saarijärven kaupunki, Paajalan kylä, kiinteistö Kangasharju RN:o 17:33 Saarijärven kaupun ki Ympäristösihteeri Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös maa-aineslupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 27.5.2015 Hakija ja osoite Liikennevirasto / Keski-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE VÄIHKÖLÄ RNO 8:110 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE VÄIHKÖLÄ RNO 8:110 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Ympäristölautakunta 20 20.03.2013 MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE VÄIHKÖLÄ RNO 8:110 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ 24/60.602/2012 Ympäristölautakunta 20 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Pentti Himanen/Juha

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

18 13.05.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta

18 13.05.2015. Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta Oulunkaaren ympäristölautakunta 18 13.05.2015 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Olhavan kylään, hakijana Anselmi Suomelan perikunta OULYMP 18 HAKIJA Anselmi Suomelan perikunta Siimakuja 4 A 3 90500 Oulu

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ Ympäristölautakunta 81 17.12.2013 MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS KIINTEISTÖLLE KOIVURINNE RN:O 6:28 RUTALAHDEN KYLÄSSÄ 49/60.602/2013 Ympäristölautakunta 81 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija Sora-Manninen Oy Sahinjoentie

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4886/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 18.2.2015 21 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot