Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaukselle Lappajärven kunnan Tarvolan kylässä kiinteistöllä Laakso RN:o 2:134. Toiminnalle haetaan myös ympäristönsuojelulaina 199 :n mukaisesti aloituslupaa mahdolisesta muutoksenhausta huolimatta HAKIJA Kauhavanseudun Autoilijat Oy Uunimaantie Kauhava TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kauhavanseudun Autoilijat Oy on hakenut ympäristölupaa siirrettävän murskausaseman toiminnalle, johon liittyy kalliokiviaineksen murskausta ja murskeen varastointia. Toiminta sijaitsee Lappajärven kunnan Tarvola kylässä kiinteistöltä Laakso RN:o 2:134. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Murskausaseman toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n kohdan 6 b mukaan, kun toimintaa harjoitetaan yhteensä vähintään 50 päivää. Lappajärven kunnan ympäristölautakunta on toimivaltainen viranomainen käsittelemään murskausaseman ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 2 mukaisesti. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS Toiminta sijoittu kaavoittamattomalla maa- ja metsätalousalueella. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei alueeseen ei kohdistu maa-ainesten ottamiseen liittyviä merkintöjä.

2 Hakijan on tehnyt alueen käytöstä vuokrasopimuksen, mikä on liitetty hakemusasiakirjoihin. Alueen vuokrasopimus päättyy Lappajärven kunnanhallitus on myöntänyt alueelle kalliokiviaineksen ottamiseen maa-ainesluvan, joka on päättynyt Ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottamisluvan on yhteensä k-m 3 kalliokivikiviaineksen ottamiseen kymmeneksi vuodeksi. Murskausaseman toiminnalle ei ole aiemmin myönnetty ympäristölupaa. LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Kiinteistö Laakso RN:o 2:134 sijaitsee linnuntietä noin 6 km etäisyydellä Lappajärven keskustaajamasta. Etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on noin 3,3 km. Toiminta sijoittuu olemassa olevalle kalliokiviaineksen ottoalueelle, missä toiminta on alkanut vuonna Murskausaseman ja ottoalueen ympäristö on metsää. Rasioahonkankaan soidensuojelualue sijoittuu noin 200 m etäisyydellä toiminta-alueesta. Toiminta ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. LAITOKSEN TOIMINTA Hakemuksen mukaisesti Kauhavanseudun Autoilijat Oy toimesta murskataan kiinteistöltä RN:o 2:134 louhittua kalliokiviainesta. Vuodessa murskataan keskimäärin tn mutta enintään tonnia kiveä. Murskaustoimintaa harjoitetaan ympärivuoden, pääasiassa kuitenkin talvella ja keväällä. Toiminta jaksottuu noin kuukauden mittaiseen jaksoon. Murskaukseen liittyviä toimia, kivien rikotusta, murskaamista ja murskeen kuljetusta tehdään maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Murskauksessa on käytössä Kauhavanseudun Autoilijat Oy:n omistama Metso-niminen, kaksivaiheinen murskausasema. Murskausasema sijoitetaan louhosmontun pohjalle, jossa on noin 10 metriä korkeat seinämät. Kivilouhe siirretään pyöräkuormaajalla murskausasemaan. Suurempia kiviä rikotaan ennen murskausta kaivinkoneella. Pyöräkuormaajalla siirretään louhe esimurskaimeen, josta seulojen kautta jälkimurskaimelle ja edelleen seuloille, jossa murskeesta seulotaan halutun kokoinen murske. Loput eli liian suuri kiviaines siirtyy uudelleen murskattavaksi. Valmis murske siirretään pyörökuormaajilla varastoalueen kasaan.

3 Murske varastoidaan varastointikentällä, joka on noin 6000 m 2. Varastokentälle mahtuu vuotuinen murskattava määrä mursketta, enintään kuitenkin noin m 3. Polttoaineet, käyttö ja varastointi Murskausasema saa energiansa kevyellä polttoöljyllä toimivasta aggregaatista, joka sijoitetaan murskausaseman viereen. Kevyttä polttoöljyä käytetään vuosittain noin litraa. Kevyt polttoöljy varastoidaan valuma-altaallisessa CE-hyvksytyssä turvasäiliössä. ja Finkontin turvakontissa. Liikenne Mursketta ajetaan enintään 1000 tonnia päivässä, mikä vastaa noin 25 kasettiperävaunullista kuorma-auton kuormaa (40 tn/lava). Kuljetus tapahtuu metsäautotietä pitkin maantielle nro 741. Murskeen ajaminen rajoittuu arkipäiviin, maanantaista perjantaihin, klo väliselle ajalle. On myös kausia, jolloin alueella ei ole lainkaan toimintaa ja liikennettä. YMPÄRISTÖN KUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Murskausaseman toiminnassa syntyy pölyä. Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttaa murskattavan kiviaineksen ja ilman kosteus. Vettä käytetään tarvittaessa pölyn sitomiseen muulloin paitsi talvella. Veden käyttö on litraa vuodessa. Lisäksi korkeat kallioseinämät estävät toiminnassa syntyvän pölyn leviämistä lähialueelle. Melu ja tärinä Murskausasema toiminta aiheuttaa ympäristöön melua. Murskauksen lisäksi melua syntyy murskeen lastauksesta ja kuljetuksesta. Murskausaseman sijoittaminen louhoksen pohjalle vähentää syntyviä meluhaittoja. Lähin asutus sijoittuu noin 3,3 km etäisyydelle. Jätteet ja niiden käsittely Sosiaalitilojen jätteet toimitetaan jätteenkeräykseen. Alueella ei ole käytössä wc:tä. Koneiden huolto

4 Alueella tehdään vain tarvittavat korjaukset koneisiin. Varsinainen huoltotyö tehdään muualla. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen Tulipaloihin on varauduttu alkusammutuskalustolla. Toiminnan tarkkailu Hakija ei ole ilmoittanut pitävänsä käyttötarkkailua. ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Lappajärven virallisella ilmoitustaululla. Asiasta on erikseen tiedotettu rajanaapureita. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Lappajärven kunnan teknisessä toimistossa. Tarkastukset Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt tarkastuksen Tarkastuspöy täkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lausunnot ja muistutukset Hakemuksesta on pyydetty lausunto ympäristöterveydenhuoltoviranomaiselta. Ympäristöterveydenhuoltoviranomainen on lausunut hakemuksesta Lausunnossa todetaan, että terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Kauhavanseudun Auloilijat Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Toni Herrala on jättänyt muistutuksen: Muistutuksessa esitetään, että soranoton kaivuualuetta ei kaivettaisi rajaan asti kiinni, vaan vähintään 10 metriä rajasta. Mahdollinen pöyhaitta otettaisiin huomioon lähellä olevan metsäpalstan takia. Myös tie, joka kulkee sorakasojen lävitse, pitäisi pitää parammassa kunnossa. Varsinkin märkien kelien muuttuessa tie jäi erittäin kuoppaiseksi ja hankalaksi ajaa henkilöautolla. Sorakasojen jälkeen oleva vesikuoppa, mihin on ajettu muualta maata, toivoisi, että kuoppaa ei täytettäisi 15 metriä lähemmäksi rajaa. Kauhavanseudun Autoilijat Oy:lle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen muistutuksesta Harto Hautala on antanut vastineen muistukseen sähköpostitse , jossa todetaan, että muistutuksessa

5 toivotut asiat toteutuvat ja että ottamissuunnitelma käsittää 10 metrin suojavyöhykkeen ja 1,5 m korkean maavallin turvallisuudenn takaamiseksi. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Lappajärven ympäristölautakunta myöntää Kauhavanseudun Autoilijat Oy ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan murskausaseman toiminnalle, johon kuuluu kalliokiviaineksen murskausta ja murskeen varastointia Lappajärven Tarvolan kylässä kiinteistöllä Laakso RN:o 2:134 ja seuraavien lupamääräyksien mukaisesti. Muistutus on huomioitu lupamääräyksissä 6 ja 8. Toiminnan aloittaminen muutoksen hausta huolimatta 1. Luvanvarainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Mikäli toiminta aloitetaan ennen kuin lupa on saanut lainvoiman, tulee toiminnanharjoittajan asettaa hyväksyttävä 5000 euron vakuus, joka on voimassa toistaiseksi. Toiminta 2. Murskausasemalla saa murskata vain kiinteistöltä Laakso RN:o 2:134, otettavia kiviaineksia. Hakemuksen mukaisesti vuositainen murskauksen määrä on enintään tn. 3. Murskausaseman toimintaan liittyvää rikotusta, murskaamista sekä murskeen kuormaamista ja kuljetusta voidaan harjoittaa hakemuksen mukaisesti arkipäivisin klo Vuotuinen syntyvä murske voidaan varastoida varastointialueella (6000 m 2 ). Varastointikasat tulee sijoittaa alueelle siten, että alueen läpi kulkevallan metsäautotiellä voidaan kulkea esteeettä. 5. Toiminnanharjoittajan tulee estää murkausalueelle pääsy puomilla louhosalueen reunassa, kun alueella ei ole toimintaa. 6. Toiminnanharjoittaja tulee huolehtia, että murskeen ajamisessa syntyvät vauriot metsäautotielle korjataan. Melu

6 7. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmällä asuinkiinteistöllä päivällä Äänitasossa 55 db eikä yöllä klo A-äänitasoa 50 db. Päästöt ilmaan, maaperään sekä pohja- ja pintavesiin 8. Murskaustoiminta on järjestettävä niin, että pöly ei aiheuta haittoja ympäristössä. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä alueita tai murskattavaa materiaalia kastelemalla, kuljettimia koteloimalla tai muilla vastaavilla keinoilla. 9. Pölyntorjunnassa syntyneen jäteveden ym. louhosalueelta johdetun veden kiintoaine laskeutetaan ennen sen pumppaamista avo-ojaan siten, ettei aiheuteta haittaa ympäristölle. Mikäli haittoja aiheutuu, toiminnanharjoittaja korvaa haitat. 10. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. 11. Laitosalueella säilytetään ainoastaan lupaan sisältyvään toimintaan tarvittavaa kalustoa ja aineita. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee paikat suojata muovilla tai vastaavalla. 12. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee alueella ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin öljyyntyneen maan puhdistamiseksi. Alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Vahinkotapauksista on ilmoitettava paloviranomaisille, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Jätteet 13. Mikäli toiminnassa syntyy jätteitä, tulee ne lajitella ja varastoida laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, maaperän tai pohjaja pintavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnassa muodostuvat yhdyskuntajätteet tulee toimittaa jätehuoltomääräysten mukaiseen käsittelyyn. Hyötykäyttöön menevä jäte on lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisesti niiden käsittelyluvan saaneeseen paikkaan aina viimeistään toimintajakson jälkeen. Tarkkailu ja raportointi

7 14. Luvan saajan on pidettavä kirjaa toimintajaksoista, tuotantomääristä, polttoaineen kulutuksesta, toiminnassa syntyvistä jätteistä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuksellisista tilanteista. Yhteenveto laitoksen tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönjeluviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 15. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta tai toiminnan harjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä tarpeelliset ympäristönsuojelutoimet, jotka alueella on tarpeen tehdä. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa hakemuksessa esitetyn sekä tässä päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Murskausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 :n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, sillä toimittaessa päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveydellistä haittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapureille kohtuutonta rasitusta eikä toiminta sijoitu maakuntakaavan tai muunkaan käyttösuunnitelman vastaisesti. Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti enintään tonnin kalliomurskeen valmistamiseen vuodessa. Lupamääräyksien perustelut Hakijalta peritään ympäristönsuojelulain 199 :n mukainen vakuus, joka asetetaan ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttumisen varalle. (lupamääräys 1) Alueella murskataan maan-ainesten ottamisessa syntyvää kivainesta. Murkauslaitoksella murskattavan kiviaineksen määrä on sidottu hakijan ilmoittamaan määrään. (lupamääräys 2) Toimintoaikoja koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (lupamääräys 3)

8 Murskausaseman toiminta ei saa aiheuttaa haittaa yleisessä käytössä olevan metsäautotien käyttäjille (lupamääräys 4) Ulkopuolisten pääsy murskausasemalle tulee estää ympäistövahinkojen välttämiseksi. (lupamääräys 5) Tien käyttäjänä toiminnanharjoittajan tulee osallistua metsäautotien kunnossapitoon. (lupamääräys 6) Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.(lupamääräys 7) Murskaustoiminnasta aiheutuva pölyäminen on ehkäistävä kastelulla ym. keinoilla elolliselle luonnolle ja terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 8) Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pinta-tai pohjaveden pilaantumista. Pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi on annettu määräys polttonestesäiliöiden varastoinnista, suojarakenteista sekä vaarallisten jätteiden varastoinnista ja koneiden varastoinnista ja huollosta.. Kaikissa onnettomuustilanteissa tulee tiedottaa palo- ja pelastusviranomaisia sekä ympäristönsuojeluviranomaisia. (lupamääräys 9, 10,11,12) Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (1072/1993) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. (lupamääräykset 13) Kirjanpito- ja tarkkailuvelvoite perustuu ympäristönsuojelulain 62 :ään, jonka mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta ja päästöjen tarkkailusta. Kirjanpito on tarpeen, että valvonnan keinoin voidaan varmistaa lupamääräysten toteutuminen. (lupamääräys 14) Toiminnan muutosta ja lopettamista koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. (lupamääräys 15) LUVAN VOIMASSAOLO Lupa on voimassa saakka eli lupa on yhtä kauan voimassa kuin alueelle myönnetty maa-ainestenottolupa.

9 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) : 7, 8, 27, 34, 39-43, 44, 49, 52, 58, 62, 66, 68, 83-85, 94, , 199, 205 Ympäristönsuojeluasetus(713/2014) : 2, 3, 11-15, 20 Jätelaki (1072/1993) : 4, 6, 15, 51 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) : 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Vna kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta ( /800) PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Lappajärven ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan Internet -sivuilla osoitteessa Lupapäätöksestä lähetetään erikseen tieto asianosaisille ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristöluvasta peritään Lappajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 1400 euroa. Perusteet: Ympäristönsuojelulaki 105, Lappajärven kunnanvaltuuston hyväksymä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun suuruus ( ) Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Liitteenä sijaintikartta Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja ympäristölupamaksusta tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus päätöksen liitteena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa valmistelija p

10

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen

Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen Miljönämnden 105 11.06.2014 Ympäristölupa kiviaineksen kuivausta, murskausta ja seulontaa varten, Fjäder Group Oy, Parainen 1086/11.01.00/2014 Miljönämnden 105 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot