A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA"

Transkriptio

1 A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuureja. Opetuksen tehtävänä on lisäksi antaa oppilaalle kulttuuripääomaa sekä uusi näkökulma myös omaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. 3. ja 4. vuosiluokka 3. luokalla keskitytään aluksi kuullun ymmärtämiseen, toistamiseen ja soveltamiseen sekä suullisen kommunikaation harjoittamiseen. Opetuksessa hyödynnetään lasten luontaista kykyä omaksua ja oppia erottelemaan uusia äänteitä ja intonaatiota sekä tutustutaan foneettisiin merkkeihin. Kirjoitettua kieltä käytetään suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Opetus integroidaan oppilaan omaan kokemuspiiriin kuuluviin sisältöihin ja teemoihin. Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja leikinomaista. 4. luokalla vahvistetaan jo aiemmin opittuja taitoja, opitaan itsenäisen työskentelyn taitoja sekä aloitetaan omien kirjallisten tuotosten tekeminen. Tavoitteet Oppilas rohkaistuu suulliseen tuottamiseen sana- ja sanontatasolla kielen kuulemisen ja ymmärtämisen avulla saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille omaksuu myönteisen asenteen kielten opiskelua kohtaan omaksuu myönteisen asenteen eri kieliä ja kulttuureita kohtaan saa myönteisen kuvan itsestään kielenoppijana oppii toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa oppii arvioimaan työskentelyään oppii viestimään arkitilanteissa luontevalla tavalla oppii käyttämään tiedonhankinnassa oppikirjoja ja muita välineitä Keskeiset sisällöt muodostuvat jokapäiväiseen elämään ja lähiympäristöön sekä kotiin ja kouluun liittyvistä aihepiireistä. Opetuksessa käytetään ikäkauteen soveltuvia lauluja, loruja, leikkejä ja pelejä. Opetus sisältää myös kohdekielen kulttuuriin ja kielialueeseen liittyvää tietoa vuosiluokilla keskeisenä aiheena on myös vastuu ympäristöstä ja sen hyvinvoinnista. 4. luokalla vahvistetaan 3. luokalla opittuja taitoja sekä edetään itsestä kohti laajempia aihepiirejä ja uusia rakenteita.

2 Aihepiirit ja rakenteet 3. vuosiluokka - kotieläimiä, villieläimiä - koulusanoja - sääsanoja, viikonpäivät - kehonosat ja vaatteita - kellonaikoja - verbin preesenstaivutus - persoonapronominit ja teitittely - aakkoset ja isot alkukirjaimet - tervehdykset ja henkilötiedot - perhe, suku ja koti - kaupunki ja maaseutu - ruokia ja juomia - harrastuksia ja tekemisiä; taidoista kertomista - mielipiteen ilmaisuja - paikan ilmaisuja, be- ja have- verbien 1. ja 2. persoona - kysymyssanoja - substantiivin yksikkö ja monikko - adjektiiveja - värit - numerot vuosiluokka - sein- ja haben-verbi - kysymyssanat, kouluaineet - kortin ja kirjeen kirjoittaminen - matkustaminen - verbin taivutus - können, mögen, sprechen, werden - kein, keine kieltosanat - itsensä esittely, be- ja have-verbi - can-, do-, are-, have-lauseet - kehonosat, harrastuksia, ruokia - mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemista - aakkoset, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, kellonajat, sääilmauksia, maita ja kieliä, eläimiä - monikko; säännöllinen ja epäsäännöllinen - paikan prepositioita, there is/there are rakenne - numerot ja 6. vuosiluokka Edellisinä vuosina opittujen asioiden kertaamista ja vahvistamista jatketaan. Kokemuspiiri laajenee lisää itsestä muihin ja kohdekielien kulttuureihin. Oppilas tutustuu omaan ja kohdekielien yhtäläisyyksiin ja eroihin. Oppilas oppii viestimään arkitilanteissa kohdekulttuureissa luontevalla tavalla. Tuottaminen on vapaampaa ja kielen sääntöihin tutustutaan syvemmin. 6. luokalla kirjallinen tuottaminen lisääntyy. Kansainvälisyys on keskeinen teema. Tiedonhankintakyky lisääntyy. Tietojen soveltaminen ja tavoitteiden asettelu on oppilaalle aiempaa tietoisempaa. Tavoitteet Aikaisempien vuosien tavoitteiden lisäksi oppilas oppii kertomaan itsestä ja muista oppii laatimaan itsestä ja muista pitempiä kirjallisia tuotoksia, 6. luokalla myös menneessä aikamuodossa. oppii ymmärtämään äidinkielen ja kohdekielien rakenteiden eroavaisuuksia omaksuu itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn liittyviä strategioita

3 Keskeiset sisällöt - lähiympäristö, koti ja koulu sekä niihin olennaisesti liittyvät henkilöt, asiat ja toiminnot (5 lk) - tutustuminen eri kulttuurien edustajiin (6 lk) - eri asumisympäristöt ja luonto - asioiminen erilaisissa paikoissa ja tilanteissa - ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot - perustiedot kohdekulttuurista (5 lk) - kulttuurien kohtaaminen (6 lk) - viestinnän kannalta kielelle ominainen keskeinen kielioppi - kokemuspiirin laajeneminen menneeseen Aihepiirit ja rakenteet 5. vuosiluokka - maat, maanosat ja kansallisuudet - ilmansuunnat - haastattelu ja henkilökuvaus, puhelinsanonnat - TV sanasto in kertaus - perfekti - substantiivien monikko - substantiivin ja persoonapronominien akkusatiivi - järjestysluvut apuverbit ja muutosverbit - kotisanastoa, kodin askareita, velvollisuudet kotona - harrastukset ja muu vapaa-ajan vietto - koulusanastoa, sääsanastoa - ostosten teko, ravintolakäyttäytyminen, ruokia ja juomia, kohtelias kysyminen, ammatteja, vaatteet, maita ja kieliä - persoonapronominit eri muotoineen - there is/there are vahvistaminen - kysymyssanat, prepositiot, käskyt ja kiellot - suppea tutustuminen imperfektiin 6. vuosiluokka - tien kysyminen - ravintolakeskustelu - sairastaminen ja lääkärissäkäynti - matkustaminen - päälauseen sanajärjestys - imperatiivi - preesens, perfekti - komparatiivi - adjektiivien vastakohdat - prepositiot, omistuspronominit - datiivi + datiiviprepositiot - sankaruus - maatilaelämää - taikauskoja ja painajaisia - mieltymyksiä ja inhoja - ulkonäön kuvailu - henkilöhaastattelu - USA, Australia ja Kanada - tulevaisuuden suunnitelmia, futuuri alustavasti - imperfekti - persoonapronominit

4 ENGLANTI A2 Aihepiirit ja rakenteet 4 lk - henkilötiedot kysymyksineen - persoonapronominien perusmuodot ja omistusmuodot yksikkö - be, have ja can yksikkö - do ja don t lauseet - yksikkö ja monikko - there is /there are, paikan prepositiot - voinnin tiedustelu - hinnan tiedustelu - maiden nimiä - koti ja perhe - koti- ja villieläimet - värit, numerot ruokia ja juomia - ihminen ja vaatetus - kellonajat - sääasiat ja ilmansuunnat - harrastuksia 5 lk - be, have ja can - persoonapronominien perus- ja omistusmuodot - artikkelin käyttö - prepositioita - there is/there are - kirje ja sähköpostiviesti - itsestä ja perheestä kertominen - harrastuksia - eläinten elämää - luonnonsuojelu - maita ja kieliä - ruokia ja juomia, ravintolakäyttäytymine n - viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat - maalla ja kaupungissa 6 lk - kestopreesens - imperfekti - prepositiot - persoonapronominit - artikkelin käyttö - järjestysluvut - s- ja of -genetiivi - luomiskertomus - alkuräjähdys - aurinkokunta ja planeetat - merkkihenkilöitä ja sankareita - tutkimusmatkailijoita ja keksintöjä - vapaa-ajan vietto ja harrastukset - koululaitos ja la lapset maailmalla - tulevaisuuden haaveita

5 Hyvän osaamisen taidot 6.luokan päättyessä (numeroarvosana 8) Kieli Huom! Katso kuvaukset taitotasoasteikosta s. 88. Kuullun ymmärtäminen A2.1 Muut kielet Peruskielitaidon alkuvaihe Puhuminen Kehittyvä A1.2 Tekstin ymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Kirjoittaminen Kehittyvä A1.2 Kulttuuritaidot Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. Oppilas pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa, ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä: oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

ZÜRICHIN SUOMI KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

ZÜRICHIN SUOMI KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ZÜRICHIN SUOMI KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen kooste sekä luokka asteet Tekijät 2013: Katariina Granqvist Sanna Hovi Saija Huvila Kouvonen Tiina Nurmiainen Schmidt Mervi Pieniniemi Pia Wyser SUOMI KOULU

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Kielitaito on kielituntoa

Kielitaito on kielituntoa KIELTENOPETUS Tuire Matikainen 6 Kielitaito on kielituntoa Steinerpedagogiikassa kieltä ja sen oppimista pidetään luovana ja elävänä prosessina ja potentiaalina. Vieraiden kielten opettamiseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Helsinki 2006 Tutkimuksia 273 Pirjo Harjanne Mut ei tää

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot