VENÄJÄ VALINNAISAINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE"

Transkriptio

1 VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä ja venäläisen kulttuurin sekä venäläisten tapojen arvostamista ja ymmärtämistä. Opiskelussa pyritään myös virittämään kiinnostus venäjän kielen käyttämiseen ja opiskelemiseen vaikkapa koko elämän ajan. TAVOITTEET Oppilas oppii tuntemaan venäläistä kulttuuria ja arvostamaan sitä viestimään arkitilanteissa venäläisille ominaisella tavalla viestimään tavanomaisissa kielenkäyttötilanteissa tarvittaessa puhekumppanin tukemana ymmärtämään arkielämää käsitteleviä tekstejä ja tavanomaista puhetta tuottamaan lyhyitä kirjallisia ja suullisia viestejä. LUOKKA 8 Aihepiirit ja sisällöt venäjän kielen aakkoset, äänteet ja kirjoittaminen (erityisesti kaunokirjoitus) Pietarin kaupunki Neva-joki nuorten tutustuminen asuminen ja työ vapaa-ajan harrastukset Viestintä tutustuminen uusiin ihmisiin puhelinkeskustelu työ- ja asuinpaikka kielitaito tien neuvominen matkustaminen paikkojen kuvaileminen ruokaileminen ravintolassa

2 Rakenteet venäjän kielen aakkoset, äänteet ja kirjoittaminen (erityisesti kaunokirjoitus) substantiivien suku (yksikön nominatiivi) muodollinen subjekti ja sen käyttö persoonapronominit possessiivipronominit kieltosanat perusluvut 1-12 yksikön prepositionaali verbin preesenstaivutus verbit puhua, ymmärtää, osata kieliä rabotat -verbin käyttötilanteet adjektiivin sukupäätteet substantiivien monikon nominatiivi preteriti (= venäjän mennyt aika) olla-verbin preesens adverbit yksikön akkusatiivi liikeverbien alkeet 290 LUOKKA 9 Aihepiirit ja sisällöt vierailu tuttavien luona venäjän kielen nimijärjestelmä vanhat valokuvat liikelounas liikepuhelu konsertissa käyminen retki lähikaupunkiin ruokaileminen kotioloissa

3 Viestintä esittely- ja tutustumistilanteet venäläisten etu-, isän- ja sukunimien käyttö mitä jollakulla on tai mitä häneltä puuttuu? liikkuminen tiettyyn kohteeseen vapaa-ajan suunnitelmat aterian tilaaminen ravintolassa sekä lempiruoista ja -juomista keskusteleminen ajanilmaukset voinnin ja kuulumisten kysyminen sekä vastaaminen näihin kysymyksiin konserttilippujen ostaminen oman paikan löytäminen esimerkiksi konsertissa tilaisuuden onnistumisesta keskusteleminen matkanteosta, kulkuneuvoista ja matkan pituudesta keskusteleminen tien kysyminen ja neuvominen toimiminen isäntänä/emäntänä venäjäksi ruokapöytäkeskustelut 291 Rakenteet venäjän kielen nimijärjestelmä viikonpäivät verbien aspektit liikeverbit yksikön genetiivi ja sen käyttö järjestysluvut kuukaudet, päivämäärät ja kellonajat kehotusilmaukset ñÿ-päätteiset verbit adjektiivien ja adverbien päätteet yksikön instrumentaali ja sen käyttö vuorokauden- ja vuodenajat diminutiivi

4 ARVIOINTI 292 Arviointi perustuu kielitaidon kaikkien osa-alueiden arviointiin. Erilaiset kokeet ja tuntityöskentely ovat keskeisiä arviointiperusteita. Arviointi on kannustavaa ja opastavaa. Oppilas arvioi säännöllisesti myös omaa sekä ryhmänsä opiskelua. Näin hän havaitsee ne asiat ja tilanteet, joissa hän ja ryhmä voivat parantaa suorituksiaan ja toimintaansa. Itsearviointi edistää oppimaan oppimista ja se auttaa oppilasta ymmärtämään paremmin omaa opiskeluaan ja siihen vaikuttavia asioita. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Venäjän kielen opiskelussa painottuu puheviestintä kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa. Lisäksi opiskelu pyrkii virittämään kiinnostuksen venäjän kielen opiskeluun peruskoulun jälkeen. Saadakseen arvosanan kahdeksan (8) oppilaan tulee: hallita venäjän kielen aakkoset, äänteet ja kirjoittaminen (erityisesti kaunokirjoitus) hyvin ja ymmärrettävästi osata käyttää luontevasti - tarvittaessa puhekumppanin tukemana - kaikkein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa kuten uusiin ihmisiin tutustumisessa, puhelinkeskusteluissa, työ- ja asuinpaikan kuvailemisessa, tien neuvomisessa, matkustamisessa sekä ruokailutilanteissa tarvittavaa kieltä osata tuottaa ymmärrettäviä lyhyitä kirjallisia viestejä osata käyttää em. viestintätilanteissa tarvittavia kieliopillisia rakenteita pääosin oikein ja ymmärrettävästi suhtautua venäjän kielen opiskeluun myönteisesti, suorittaa hänelle annetut tehtävät moitteitta ja osallistua erilaisiin opetustilanteisiin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti sekä käyttää rohkeasti kielitaitoaan tunnistaa kielialueen kulttuurin tärkeimmät ominaispiirteet sekä osata suhtautua arvostavasti kohdekulttuurin edustajiin hyödyntää muissa kielissä hankkimiaan taitoja, tietoja ja strategioita myös venäjän kielen opiskelussa osata arvioida omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ (ARVOSANA 8) OSAAMISESTA 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilas saavuttaa kielitaidon kaikilla osa-alueilla alkeiden hallinnan tai kehittyvän alkeiskielitaidon (ks. liite) Puhuminen A1.1 Kirjoittaminen A1.1 Kuullun ymmärtämin A1.2 Tekstin ymmärtäminen A1.2

5 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE Oppilas täyttää hyvän osaamisen (arvosanan 8) kriteerit erinomaisesti. Hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta venäjän kieltä kohtaan. Hänen kaikki kirjalliset näyttönsä ja kokeensa sekä tuntityöskentelynsä ovat kiitettäviä ja mallikelpoisia. Lisäksi hänen opiskeluunsa pätevät arvosanalle yhdeksän (9) kirjatut kriteerit (ks. liite) Puhuminen A1.2 Kirjoittaminen A1.2 Kuullun ymmärtäminen A1.3 Tekstin ymmärtäminen A1.3 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 9 Oppilas täyttää hyvän osaamisen (arvosanan 8) kriteerit kiitettävästi. Hän osaa käyttää venäjän kielen rakenteita ja sanastoa aidosti, elävästi ja monipuolisesti. Hän edistää osaltaan ryhmän opiskelua, on aktiivinen ja myönteinen sekä kannustaa ja tukee muita oppilaita, hankkii omaaloitteisesti lisätietoja ja on selvästi kiinnostunut venäjän kielen opiskelusta sekä venäläisen kulttuurin ominaispiirteistä. Oppilas arvioi omaa ja ryhmänsä opiskelua analyyttisesti ja havaitsee mahdolliset puutteet sekä pyrkii korjaamaan niitä (ks. liite) Puhuminen A1.2 Kirjoittaminen A1.2 Kuullun ymmärtäminen A1.3 Tekstin ymmärtäminen A1.3 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa kehittyvän tai toimivan alkeiskielitaidon sekä kuullun ja tekstin ymmärtämisessä alkeiden hallinnan tai kehittyvän alkeiskielitaidon (ks. liite) Puhuminen A1.1-A1.2 Kirjoittaminen A1.1-A1.2 Kuullun ymmärtäminen A1.2-A1.3 Tekstin ymmärtäminen A1.2-A1..3 Oppilas viestii arkitilanteissa venäjänkieliselle kulttuurille ominaisin tavoin. Hän tunnistaa kielialueen kulttuurin leimallisia piirteitä ja suhtautuu arvostavasti kohdekulttuurin edustajiin. Oppilas käyttää kielitaitoaan rohkeasti sekä käyttää hyväkseen muissa kielissä hankkimiaan taitoja, tietoja ja strategioita. Hän arvioi omaa työskentelyään ja kielitaitonsa osa-alueita suhteessa esitettyihin tavoitteisiin.

6 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE Oppilas täyttää hyvän osaamisen (arvosanan 8) kriteerit tyydyttävästi. Hän käyttää venäjän kielen rakenteita ja sanastoa ymmärrettävästi, hän huolehtii tehtävistään kohtalaisen hyvin niin kotona kuin koulussakin, hänen tuntityöskentelynsä on vaihtelevaa. Hän ei osoita erityistä kiinnostusta venäjän kielen opiskeluun tai venäläiseen kulttuuriin, mutta ei myöskään osoita vastenmielisyyttä niitä kohtaan. Hän ei ole erityisen aktiivinen tai näkyvä ryhmän jäsen, mutta ei myöskään häiritse tai vaikeuta ryhmän muiden jäsenien opiskelua (ks. liite) Puhuminen A1.1-A1.2 Kirjoittaminen A1.1-A1.2 Kuullun ymmärtäminen A1.2-A1.3 Tekstin ymmärtäminen A1.2-A1.3 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 6 Oppilas hallitsee kielitaidon kaikki osa-alueet puutteellisesti, mutta hän kuitenkin omaksuu keskeisen sisällön. Kielitaidon osa-alueiden hallitseminen tuottaa usein vaikeuksia. Hän työskentelee luokkatilanteessa varsin passiivisesti, ilmaisee itseään lähinnä ryhmän jäsenenä, eikä ole juuri kiinnostunut venäjän kielestä eikä venäläisestä kulttuurista (ks. liite) Puhuminen A1.1 Kirjoittaminen A1.1 Kuullun ymmärtäminen A1.2 Tekstin ymmärtäminen A1.2 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 5 Oppilas hallitsee kielitaidon osa-alueet juuri ja juuri hyväksyttävästi. Hän suorittaa annetut tehtävät puutteellisesti ja/tai satunnaisesti. Hän käyttäytyy oppitunneilla hyvin passiivisesti ja/tai häiritsevästi. Hän saattaa rikkoa ryhmän työrauhaa. Hän ei ole kiinnostunut venäjän kielestä eikä venäläisestä kulttuurista. Hän saavuttaa vain pienen osan opiskelun tavoitteista (ks. liite) Puhuminen A1.1 Kirjoittaminen A1.1 Kuullun ymmärtäminen A1.2 Tekstin ymmärtäminen A1.2

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT OPETUSLAUTAKUNTA 15.6.2011 110 2011 MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT s ISÄLLYS 10.1 ÄIDINKIELI JA

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN 1 PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Mielipiteen ilmaisu Asiointi Kysymysten teko Kuuntelu Tekstin ymmärtäminen Kertomuksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9.

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. Sivltk 15.8.2005 35 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 2 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot

Kanervalan koulun opetussuunnitelma 2012

Kanervalan koulun opetussuunnitelma 2012 Kanervalan koulun opetussuunnitelma 2012 1 LIITTEET 1. KANERVALAN KOULUN TOIMINTAOHJEET 2. ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELSUUNNITELMA, Läntinen alue 3. ALA- JA YLÄKOULUOPETUKSEN NIVELSUUNNITELMA, Läntinen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KOULUMME TEHTÄVÄ 3 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET 4 YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA 5 YHTEISTYÖ KOTIEN

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Langinkosken koulun OPETUSSUUNNITELMA

Langinkosken koulun OPETUSSUUNNITELMA Langinkosken koulun OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 KOULUMME TEHTÄVÄ... 2 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 3 YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA... 4 YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA JA

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.11.2009. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat luokat 3 6

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.11.2009. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat luokat 3 6 1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.11.2009 Ainekohtaiset opetussuunnitelmat luokat 3 6 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

PERUSKOULUN OPINNOT EIRAN AIKUISLUKIOSSA. 2 OHJEEKSI OPISKELUUN SUOMALAISEN PERUSKOULUN KOROTTAJILLE JA TÄYDENTÄJILLE

PERUSKOULUN OPINNOT EIRAN AIKUISLUKIOSSA. 2 OHJEEKSI OPISKELUUN SUOMALAISEN PERUSKOULUN KOROTTAJILLE JA TÄYDENTÄJILLE SISÄLLYS PERUSKOULUN OPINNOT EIRAN AIKUISLUKIOSSA... 2 OHJEEKSI OPISKELUUN SUOMALAISEN PERUSKOULUN KOROTTAJILLE JA TÄYDENTÄJILLE... 2 FIRST STEPS, PERUSKOULUN OHJELMA MAAHANMUUTTAJILLE... 3 PERUSKOULUN

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Kerimäen kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Kivistön koulu Opetussuunnitelma

Kivistön koulu Opetussuunnitelma Kivistön koulu Opetussuunnitelma 1 Kivistön koulu Opetussuunnitelma 2004 vuosiluokat 1-6 esiopetus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja Martinlaakson

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Opetussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 08.05.2006 17 1 PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen Pelkosenniemen

Lisätiedot

KIELIOHJELMA. Suomalais-venäläinen koulu

KIELIOHJELMA. Suomalais-venäläinen koulu 1 Suomalais-venäläinen koulu KIELIOHJELMA Erityistehtävä Suomalais-venäläinen koulu on kielikoulu, jonka erityisenä koulutustehtävänä on venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin painottunut opetus. Koulun

Lisätiedot