Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2"

Transkriptio

1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin esittämään yksinkertaisia kysymyksiä kaikkein keskeisintä ja itselleen läheisintä sanastoa ja lyhyitä sanontoja oppii hahmottamaan, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureita kertomaan lyhyesti omasta elämästään ja lähiympäristöstään kommunikoimaan kohteliaasti joissakin jokapäiväisissä elämäntilanteissa opettelee huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään kuuntelemaan ja noudattamaan opettajan antamia ohjeita suullista pari- ja/tai ryhmätyöskentelyä käyttämään oppikirjojaan itsenäisesti itsearviointia KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit esittäytyminen ja tervehtiminen iän kertominen ja kysyminen värejä numerot eläimiä harrastuksia perheeseen ja asumiseen liittyviä sanoja viikonpäivät ruokia ja juomia koulusanastoa kehonosia Rakenteet be- ja have-verbi sekä can-apuverbi alustavasti säännöllinen monikko muutamia prepositioita alustavasti Viestintästrategiat oppii perusvalmiudet helppoon suulliseen viestintään tutustuu kohdekielen kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuteen

2 oppii tunnistamaan ääntämisohjeita (foneettisia merkkejä) KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 5) Kuullun ymmärtäminen ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä, lyhyestä ja yksinkertaisesta puheesta ja selkeistä lausahduksista joitakin sanoja. osaa vastata lyhyesti muutamaan kaikkein helpoimpaan itseään koskevaan kysymykseen edes haparoiden tarvitsee apua ääntämisessä osaa joitakin sanoja ja osaa käyttää rajallista määrää vakioilmauksia apua saadessaan Tekstin ymmärtäminen ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä, lyhyestä ja yksinkertaisesta tekstipätkästä joitakin sanoja. osaa kirjoittaa muutamia kaikkein tutuimpia sanoja. osaa hahmottaa, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureja yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tunnilla parityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 8) ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä yksinkertaisesta puheesta ja lausahduksista kaikkein tutuimman ja keskeisimmän sisällön. osaa vastata lyhyesti kaikkein helpoimpiin itseään koskeviin kysymyksiin tarvitsee apua ja ääntäminen voi olla puutteellista osaa suppeaa perussanastoa ja käyttää joitakin yksinkertaisia vakioilmauksia Tekstin ymmärtäminen ymmärtää itseensä läheisesti liittyvästä ja yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta kaikkein keskeisimmän sisällön. osaa kirjoittaa kaikkein tutuimmat sanat ja joitakin sanontoja. tietää joitakin asioita omasta ja kohdekulttuurista harjoittelee viestimistä kohdekulttuurille ominaisella tavalla valmiin mallin avulla osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii kouluvälineistään osaa tärkeimpiä kieltenopiskelun työtapoja sekä koulussa että kotona

3 osaa työskennellä parin kanssa ja/tai ryhmässä osaa etsiä asioita oppikirjasta, jos saa tarvitessaan apua harjoittelee oman oppimisensa arviointia ja omien vahvuuksien tunnistamista A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii syvällisemmin 3. luokalla opittuja taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta keskeisimmän sisällön viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin myös kirjallisesti ja kirjoittamaan tuttuja sanoja ja lyhyitä sanontoja oppii syvällisemmin 3. luokalla opittuja taitoja kertomaan omasta elämästään ja kulttuuristaan oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä tilanteita huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen aakkoset oppiaineet vuodenajat ja kuukaudet kellonajat hedelmiä ja vihanneksia vaatesanoja Rakenteet syvennetään 3. luokalla opittua epäsäännöllinen monikko prepositioita

4 kysymyssanoja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 5) tunnistaa muutamia tuttuja sanoja selkeästä ja hitaasta, läheisiä ja tuttuja asioita käsittelevästä ja yksinkertaisesta puheesta tai lausahduksesta ja osaa yhdistää niitä kuviin. osaa vastata muutamaan häntä itseään ja lähipiiriään koskevaan kysymykseen osaa joitakin sanoja lapsen elinpiiriin läheisesti liittyvistä aiheista ääntäminen on haparoivaa ja oppilas tarvitsee apua kaikkein yksinkertaisimmassakin viestinnässä Tekstin ymmärtäminen tunnistaa muutamia tuttuja sanoja lyhyestä, tuttuja asioita käsittelevästä tekstipätkästä ja osaa yhdistää niitä kuviin. osaa kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja jonkun lyhyen fraasin. osaa hahmottaa että on olemassa erilaisia kieliä ja tietää jotakin omasta kulttuuristaan joitakin jokapäiväisiin elämäntilanteisiin liittyviä viestintätapoja yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 8) ymmärtää rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja ilmaisuja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa yhteyksissä ymmärtää yksinkertaisia lausumia, mutta voi tarvita tilannevihjeitä tarvitsee joskus apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä osaa vastata joihinkin häntä itseään ja lähipiiriään koskeviin kysymyksiin lyhyin lausein osaa perussanastoa ja joitakin tilannesidonnaisia vakioilmaisuja, jotka liittyvät läheisesti lapsen elinpiiriin Oppilaan ääntäminen voi aiheuttaa joskus ymmärtämisongelmia Oppilaan puheessa on taukoja, toistoja ja katkoksia ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä Tekstin ymmärtäminen

5 ymmärtää tekstistä pääkohdat tunnistaa tuttuja sanoja ja lyhyitä ilmaisuja ja osaa yhdistää niitä kuviin osaa viestiä arkitilanteissa lyhyin ilmaisuin osaa kirjoittaa tavallisimmat numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja ilmiasuja osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia, mutta vapaa tuottaminen vaatii vielä harjoittelua tuntee joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä omassa ja kohdekulttuureissa osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä arkitilanteita osaa kieltenopiskelun työtapoja ja harjoittelee niitä sekä ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen kielen omaksumiselle työskennellä parin kanssa ja/tai ryhmässä käyttää oppikirjaa itsenäisesti arvioida omaa oppimistaan jonkin verran ja tietää jotakin omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan kielen oppijana VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja kirjallisesti ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta keskeisimmän sisällön kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa ja suomalaisessa kulttuurissa kertomaan omasta elämästään ja lähiympäristöstään viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä tilanteita oppii

6 huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään käyttämään oppikirjojaan ja niiden sanastoja työskentelemään parin kanssa hyödyntämään ensimmäisen vieraan kielen työtapoja KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit esittäytyminen ja tervehtiminen iän kertominen ja kysyminen värejä numerot eläimiä harrastuksia perheeseen ja asumiseen liittyviä sanoja viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat kellonaikoja ruokia ja juomia adjektiiveja koulusanastoa kehonosia ostotilanteita aakkoset Rakenteet be- ja have-verbi sekä can-apuverbi säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko prepositioita kysymyssanoja Viestintästrategiat oppii perusvalmiudet yksinkertaiseen suulliseen viestintään tutustuu kohdekielen kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuteen oppii tunnistamaan ääntämisohjeita (foneettisia merkkejä) KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 5) tunnistaa muutamia tuttuja sanoja selkeästä ja hitaasta, tuttuja asioita käsittelevästä ja yksinkertaisesta puheesta tai lausahduksesta ja osaa yhdistää niitä kuviin. osaa vastata muutamaan häntä itseään ja lähipiiriään koskevaan kysymykseen osaa joitakin sanoja lapsen elinpiiriin läheisesti liittyvistä aiheista

7 ääntäminen on haparoivaa ja oppilas tarvitsee apua kaikkein yksinkertaisimmassakin viestinnässä Tekstin ymmärtäminen tunnistaa muutamia tuttuja sanoja lyhyestä, tuttuja asioita käsittelevästä tekstipätkästä ja osaa yhdistää niitä kuviin. osaa kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja jonkun lyhyen fraasin. osaa hahmottaa että on olemassa erilaisia kieliä ja tietää jotakin omasta kulttuuristaan joitakin jokapäiväisiin elämäntilanteisiin liittyviä viestintätapoja yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 8) ymmärtää rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja ilmaisuja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa yhteyksissä ymmärtää yksinkertaisia lausumia, mutta voi tarvita tilannevihjeitä voi tarvita joskus apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä osaa vastata joihinkin häntä itseään ja lähipiiriään koskeviin kysymyksiin lyhyin lausein osaa perussanastoa ja joitakin tilannesidonnaisia vakioilmaisuja, jotka liittyvät läheisesti lapsen elinpiiriin ääntäminen aiheuttaa joskus ymmärtämisongelmia puheessa on taukoja, toistoja ja katkoksia puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä Tekstin ymmärtäminen ymmärtää tekstistä pääkohdat tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä ilmaisuja ja osaa yhdistää niitä kuviin osaa viestiä arkitilanteissa lyhyin ilmaisuin kirjoittaa henkilökohtaiset perustietonsa ja joitakin tuttuja sanoja ja ilmiasuja joukon erillisiä sanoja ja sanontoja kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia, mutta vapaa tuottaminen vaatii vielä harjoittelua tuntee joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä omassa ja kohdekulttuureissa

8 osaa viestiä kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa määrässä arkitilanteita osaa kieltenopiskelun työtapoja ja harjoittelee niitä sekä ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen kielen omaksumiselle työskennellä parin kanssa ja/tai ryhmässä käyttää oppikirjaa itsenäisesti arvioida omaa oppimistaan jonkin verran ja tietää jotakin omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan kielen oppijana A -ENGLANTI JA VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 5 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii syventämään aikaisemmin oppimaansa ymmärtämään kuulemiaan yksinkertaisia keskusteluja ja osallistumaan niihin joiltain osin käyttämään englantia ikäkauteensa sopivissa arkipäivän tilanteissa ymmärtämään monipuolisempia tekstejä tukeutumalla apuvälineisiin kirjoittamaan lyhyitä viestejä helposti ennakoitavissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa oppii syventämään aikaisemmin oppimaansa vertaamaan oman maan ja englanninkielisten maiden kulttuurien keskeisiä eroja alustavasti suhtautumaan myönteisesti kulttuurieroihin syventää aikaisemmin opittua kehittää tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoaan opettelee tekemään omia pieniä tuotoksia tutustuu syvemmin kielen sääntöihin ja niiden soveltamiseen oppii asettamaan omia tavoitteita ja arvioi omaa oppimistaan ja taitojaan käyttää alustavasti sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit aikaisemmin opitun sanavaraston syventäminen ammatteja maita ja kieliä

9 matkailutilanteet Rakenteet aikaisemmin opittujen rakenteiden syventäminen preesens do- ja does-sanojen käyttö järjestysluvut omistuspronominit there is/there are rakenne artikkelit objektimuodot Viestintästrategiat syventää aikaisemmin opittua harjoittelee itsenäisempää kielen käyttöä syventää vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutustaitojaan suunnittelee omia suullisia ja kirjallisia viestejä KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 5) ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja ilmaisuja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa yhteyksissä ei edes ponnistellen ymmärrä kuin kaikkein alkeellisinta kieliainesta tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, osoittamista, käännöstä osaa vastata joihinkin häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti ja joutuu turvautumaan äidinkieleen tai eleisiin puhuu niin, että puheessa on pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia puhuu niin, että ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia Tekstin ymmärtäminen ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän ei ymmärrä entuudestaan tuntemattomia sanoja, edes hyvin ennustettavassa yhteydessä osaa jonkin verran erillisiä sanoja ja sanontoja osaa merkitä muistiin joitain henkilökohtaisia perustietojaan ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja ilmaisuja tietää joitakin perusasioita kohdekielen kulttuurista osaa jossain määrin viestiä arkitilanteissa kohdekulttuuriin sopivalla tavalla yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät.

10 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 8) ymmärtää yksinkertaisia lausumia: henkilökohtaisia kysymyksiä, jokapäiväisiä asioita käsitteleviä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja, rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukiessa viestiä pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömästi tilanteeseen tai omaan kokemukseensa liittyviä keskusteluja edellyttäen normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua puhetta osaa kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa, vaikka tarvitseekin joskus puhekumppaninsa apua. Tekstin ymmärtäminen ymmärtää lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa apuneuvoja käyttäen osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja ilmaisuja itsestään ja lähipiiristään osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia päälauseita osaa kirjoittaa omaa tuotosta, vaikkei virheettömästi tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen käyttää joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja/tai pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään

11 A -ENGLANTI JA VAPAAEHTOINEN A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 6 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii syventämään aikaisemmin opittua ymmärtämään yksinkertaista puhetta, joka liittyy hänen välittömään elämänpiiriinsä kertomaan itsestään ja lähipiiristään ymmärtämään pääajatuksia tekstistä, joka sisältää vieraita sanoja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä ja kertomuksia syventää aikaisemmin opittua oppii tunnistamaan oman maan ja englanninkielisten maiden kulttuurien keskeisiä eroja oppii viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla oppii syventämään aikaisemmin opittua toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa tuotoksissa sekä sanojen ja sanontojen merkityksen päättelyä asiayhteydestä käyttämään apuvälineitä tiedonhankinnassa (mm. sanakirjaa) arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit syvennetään aikaisemmin opittua luonto kansainvälisyys juhlat Rakenteet syvennetään aikaisemmin opittua imperfekti adjektiivien vertailumuodot lisää prepositioita futuuri alustavasti Viestintästrategiat syventää aikaisemmin opittua KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 5)

12 ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä osaa vastata joihinkin häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein, mutta turvautuu välillä äidinkieleen tai eleisiin osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja osaa hallitsemansa kaavamaiset ilmaisut lähes virheettömästi, mutta ei kykene vapaaseen tuotokseen puhuu niin, että ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia Tekstin ymmärtäminen oppilas ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän oppilas tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä ilmaisuja ja osaa yhdistää niitä kuviin oppilaan kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on hyvin rajallinen osaa viestiä joitakin arkitilanteita hyvin lyhyin ilmaisuin ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia tietää joitakin yksittäisiä asioita kohdekulttuurista osaa jossain määrin viestiä arkitilanteissa kohdekulttuuriin sopivalla tavalla yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja, kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA (ARVOSANA 8) Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 2) mukaan: Kuullun Tekstin ymmärtäminen Englanti A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva alkeiskielitaito ymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva alkeiskielitaito tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa

13 käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään A-ENGLANTI JA VAPAAEHTOINEN A-ENGLANTI VUOSILUOKKA: 7 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja vertailemaan omaa ja englanninkielisten maiden kulttuureja toimimaan tavanomaisissa tilanteissa kohdekulttuureissa hyväksyttävällä tavalla oppii syventämään opittuja taitoja vastuullisuutta ja yritteliäisyyttä tiedostamaan erilaisia oppimistyylejä pyrkien löytämään itselleen parhaan tavan oppia sitkeän työn merkityksen KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit esittäytyminen ja esittely kuulumisten vaihtaminen arkipäivän tilanteet tarjoaminen/pyytäminen ja reagointi mielipiteen ilmaisu minä ja lähiympäristö ruokailu Rakenteet syvennetään aikaisemmin opittua perusaikamuodot sanajärjestys konjunktioita ja prepositioita

14 Viestintästrategiat oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja suunnittelemaan ja tarkkailemaan viestintäänsä kielellisen ja tilannevihjeisiin perustuvan päättelykyvyn merkityksen ymmärtämistä ja sen jatkuvaa tietoista kehittämistä ja käyttämistä kielellisen viestin selvittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA oppilas ymmärtää joitakin pääkohtia puheesta, joka käsittelee kuulijan ikäkauden elämää tai aiheeltaan tuttua yleistietoa ymmärtäminen edellyttää tavallista selkeämpää ja hitaampaa yleiskielistä puhetta, joka tarvittaessa toistetaan osaa kertoa jotakin ikäisensä nuoren elämästä selviytyy muutamista yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista, joissa puhekumppani auttaa ja puhujan tarvitsee reagoida vain muutamalla sanalla. ääntää ymmärrettävästi kaikkein tavallisimpia sanoja, mutta ääntämisvirheitä esiintyy ja ne saattavat estää viestin välittymisen osaa omaan elämäänsä liittyvää yleisintä perussanastoa sekä kaavamaisia lauseita ulkoa Tekstinymmärtäminen pystyy ymmärtämään tuttua aihetta käsittelevästä tekstistä joitakin pääajatuksia osaa kirjoittaa apuvälineitä käyttäen muutamia irrallisia lauseita itselleen tutuista asioista osaa yksinkertaisinta perussanastoa osaa tarkistaa ja korjata sanan kirjoitusasun mallista tuntee joitakin oman ja englanninkielisten kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja osaa jossain määrin viestiä arkitilanteissa kohdekulttuuriin sopivalla tavalla yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA

15 ymmärtää pääkohdat ja tärkeimpiä yksityiskohtia selkeästä, tuttua aihetta käsittelevästä yleiskielisestä puheesta ymmärtää tavallista sanastoa ja tavallisia idiomeja osaa kertoa nuoren elämästä selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun tuottaa melko sujuvasti tuttuja puhejaksoja ääntää ymmärrettävästi, vaikka ääntämisvirheitä saattaa esiintyä, jolloin puhuja joutuu korjaamaan sanomaansa viestin välittymiseksi osaa omaan elämäänsä liittyvää, tuttujen aihepiirien sanastoa hallitsee peruskielioppia Tekstinymmärtäminen pystyy lukemaan ja ymmärtämään painettuja, lukijan ikäkauteen liittyviä tai selkeästi jäsenneltyä faktatietoa sisältäviä tekstejä pystyy lukemaan ja ymmärtämään myös lyhyitä, käsinkirjoitettuja rutiiniluonteisia viestejä kuten esimerkiksi kirjeitä pystyy hankkimaan uutta tietoa tutuista aiheista jäsennellyistä teksteistä ja poimimaan niistä yksittäisiä tietoja osaa päätellä sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista osaa kirjoittaa yksinkertaisen, todellisen tai kuvitellun, kuvauksen itselleen tutuista aiheista osaa kohtalaisen hyvin keskeistä sanastoa kirjoittaa tavallisimmat sanat ja rakenteet oikein tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja ymmärtää sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten osaa viestiä arkitilanteissa kohdekulttuuriin sopivalla tavalla käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja koulussa ja kotona osallistuu lähes aina aktiivisesti tuntityöskentelyyn ottaa vastuuta omasta opiskelustaan pystyy pari- ja ryhmätyöskentelyyn arvioi itseään kielen oppijana

16 A-ENGLANTI JA VAPAAEHTOINEN A-ENGLANTI VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 3 TAVOITTEET oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja viestimään lähiympäristössä sekä suullisesti että kirjallisesti ymmärtämään pääkohtia yleistietoon perustuvista viesteistä oppii syventämään tietojaan kohdekulttuureista kohdekulttuureille ominaista viestintää (esimerkiksi ymmärtämään brittienglannin ja amerikanenglannin erot) ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuurialueiden kulttuuria oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja monipuolisia työskentely- ja tiedonhankintataitoja (esim. tietotekniikka) arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit kutsut ja toivotukset kohteliaat pyynnöt matkustaminen arkipäivän sosiaaliset tilanteet nuorten elämään liittyvät tilanteet terveys ja hyvinvointi Rakenteet syvennetään aikaisemmin opittua artikkelien käyttö adjektiivien vertailu adverbien muodostaminen ja vertailu 1. konditionaali lauseoppia Viestintästrategiat oppii syventämään aiemmin opittuja taitoja suunnittelemaan, tarkkailemaan ja korjaamaan viestintäänsä kielitaidon eri osaalueilla kompensoimaan joitakin kielellisiä puutteitaan pyytämään toistoa ymmärtääkseen puhekumppaniaan hyödyntämään saamaansa palautetta

17 KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA ymmärtää joitakin pääkohtia normaalia hitaammasta ja selkeästä puheesta, joka käsittelee toistuvasti esiintyviä, tuttuja aiheita tai selvästi jäsenneltyä yleistietoa pystyy seuraamaan jossain määrin hänelle osoitettua puhetta, jos sitä toistetaan osaa kertoa jotakin lähipiiristään selviytyy puhekumppanin avulla omia tai itselleen tärkeitä asioita koskevista rutiininomaisista keskusteluista, joissa tarvitsee reagoida muutamalla sanalla ääntää ymmärrettävästi kaikkein tavallisimpia sanoja, mutta ääntämisvirheitä esiintyy ja ne saattavat estää viestin välittymisen osaa omaan elämäänsä liittyvää jokapäiväistä sanastoa sekä joitakin kaavamaisia lauseita ulkoa Tekstinymmärtäminen pystyy ymmärtämään tuttua aihetta käsittelevästä tekstistä joitakin pääajatuksia osaa kirjoittaa muutamia irrallisia lauseita itsestään tai elinympäristöönsä liittyvistä asioista osaa tavallista keskeistä sanastoa osaa kopioida ja tarkistaa sanan kirjoitusasun mallista tietää jotakin omasta ja kohdekulttuurista osaa jossain määrin viestiä arkitilanteissa kohdekulttuuriin sopivalla tavalla yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA ymmärtää pääkohdat ja keskeisimpiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee toistuvasti esiintyviä, tuttuja aiheita tavoittaa pääkohtia radiouutisista sekä elokuvista ja TV-ohjelmista, joita kuvamateriaali tukee pystyy seuraamaan selkeästi jäsenneltyyn yleistietoon pohjautuvan puheen pääkohtia; ymmärtää tavallista sanastoa ja tavallisia idiomeja ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä, joka tarvittaessa toistetaan

18 osaa kertoa lähipiiristään selviytyy omia tai itselleen tärkeitä asioita koskevista rutiininomaisista keskusteluista, kun puhekumppani tarvittaessa auttaa tuottaa sujuvasti tuttuja puhejaksoja ääntää ymmärrettävästi, vaikka ääntämisvirheitä ja vierasta korostusta saattaa esiintyä osaa joitakin idiomaattisia ilmaisuja osaa keskeisimmät perusrakenteet Tekstinymmärtäminen pystyy ymmärtämään tuttua aihetta tai arkipäiväisiä asioita käsittelevän tekstin pääajatukset ja tärkeät yksityiskohdat pystyy hankkimaan tietoa erilaisista teksteistä osaa kirjoittaa yksinkertaisen kuvauksen itseensä tai elinympäristöönsä liittyvistä arkipäiväisistä asioista tai tapahtumista osaa tehdä lyhyitä muistiinpanoja kuulemastaan osaa käyttää perussanastoa, perusrakenteita ja tavallisimpia sidoskeinoja kirjoittaa tavallisimmat sanat ja rakenteet oikein tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja ymmärtää sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten osaa viestiä kohdekulttuuriin sopivalla tavalla tutuissa tilanteissa käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja koulussa ja kotona ottaa vastuuta omasta opiskelustaan asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi omaa opiskeluaan melko realistisesti tunnistaa omaa oppimistyyliään pyrkii monipuolisiin tiedonhankintatapoihin A-ENGLANTI JA VAPAAEHTOINEN A-ENGLANTI VUOSILUOKKA: 9 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 3 TAVOITTEET oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja viestimään arkitilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti

19 ymmärtämään yleistietoa sisältävän yleiskielisen puheen ja tekstin oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja tuntemaan ja vertailemaan oman ja englanninkielisten maiden kulttuureja kertomaan omasta kotimaastaan ja kulttuuristaan englannin kielellä arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja kielitaitoa maailmankuvan rikastuttajana oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja vastuullisuutta, tavoitteellisuutta pitkäjännitteisyyttä ja yritteliäisyyttä arvioimaan omaa työskentelyään että kielitaitoaan KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit asiointitilanteet mielipiteen perustelu työelämään tutustuminen nuorisokulttuuri nuorten elämä eri kulttuurit ympäristöasiat tiedotusvälineet Rakenteet syvennetään aikaisemmin opittua epäsuorat kysymyslauseet passiivi ehtolauseet infinitiivin käyttö relatiivipronominit lauseoppia Viestintästrategiat oppii syventämään aikaisemmin opittuja taitoja pystyy kompensoimaan kielellisiä puutteitaan kiertoilmauksin ja asiayhteydestä päättelemällä tekemään pitempiä kirjallisia tuotoksia KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA ymmärtää joitakin pääkohtia puheesta, joka käsittelee toistuvasti esiintyviä, tuttuja asioita tai selväpiirteistä yleistietoa

20 pystyy seuraamaan osittain hänelle osoitettua normaalia hitaampaa ja selkeämmin puhuttua yleiskielistä puhetta, jos sitä toistetaan osaa kertoa joitakin tietoja lähipiiristään ja sen jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista pystyy osallistumaan yhdellä sanalla tai parin sanan lauseella rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista, kun puhekumppani auttaa ääntää ymmärrettävästi kaikkein tavallisimpia sanoja, mutta ääntämisvirheitä esiintyy ja ne saattavat estää viestin perille menoa osaa tavallista, jokapäiväistä sanastoa sekä joitakin kaavamaisia lauseita ulkoa Tekstinymmärtäminen pystyy seuraamaan ainakin joitakin pääajatuksia tekstistä, jonka aihe on tuttu ja käytännönläheinen pystyy apuvälineiden avulla lukemaani yksinkertaisia tekstejä ja hankkimaan niistä muutamia tietoja osaa kirjoittaa muutamia irrallisia lauseita itsestään tai elinympäristöönsä liittyvistä asioista mahdollisesti apuvälineitä käyttäen osaa tavallista keskeistä sanastoa osaa kopioida ja tarkistaa sanan kirjoitusasun mallista tietää jotakin kohdekulttuurista ja osaa verrata sitä omaan kulttuuriin osaa jossain määrin viestiä arkitilanteissa kohdekulttuuriin sopivalla tavalla yrittää kykyjensä mukaan käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle välttämättömiä työtapoja kuten osallistua tuntityöskentelyyn ja tehdä kotitehtävät. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Englanti B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito Tekstin ymmärtäminen B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.

21 käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kehittyvä alkeiskielitaito Kielitaidon alkeiden hallinta KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Taito toimia vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT SivLtk 9.12.2015 57 SIILINJÄRVEN ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPETUKSEN PERUSTEET Opetushallitus (OPH) on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA

VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA PERUSOPETUKSEN 1 9 luokat YHTEINEN OSA Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvana, itsenäisenä

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä.

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe.

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe. Kuvaukset 1 (5) Saksa, alkeet 1 ov (VVVK1) osaa suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin perusteet. Hän selviytyy helpoissa asiointitilanteissa. Hän saa valmiuksia yleis- ja ammatillisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Itsearviointilistat. Eurooppalainen kielisalkku

Itsearviointilistat. Eurooppalainen kielisalkku Itsearviointilistat Eurooppalainen kielisalkku 2 Itsearviointilistat Itsearviointilistat ovat osa Eurooppalaista kielisalkkua (EKS). Ne ovat kielen opiskelijan apuväline, jonka avulla opiskelija voi itsenäisesti

Lisätiedot

7.2.2. VIERAAT KIELET

7.2.2. VIERAAT KIELET 7.2.2. VIERAAT KIELET 64 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2 7.5 VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Schulcurriculum Finnisch als Fremdsprache

Schulcurriculum Finnisch als Fremdsprache Schulcurriculum Finnisch als Fremdsprache Klassen 1 bis 9 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 1. November 2014

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO Opetussuunnitelma 2011

VAASAN AMMATTIOPISTO Opetussuunnitelma 2011 Pvm 6/6 2011 Laatija Janne Kauranen Rakenteen tarkistus Pvm 16/6 2011 Koulutusalajohtaja Kaija Jyrkkänen Muodollinen tarkistus Pvm 16/6 2011 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. Kielen kuvaus MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Kielen kuvaus Thaikieli on yksi Kaakkois-Aasian valtakielistä ja kuuluu thailaisiin kieliin. Maailmassa thaikieltä äidinkielenään puhuu noin

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010. Ylä-Savon ammattiopisto

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010. Ylä-Savon ammattiopisto AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Ylä-Savon ammattiopisto MÄÄRÄYS 15/011/2010 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. JOHDANTO... 3 2. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma

Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma PERUSOPETUKSEN 1 9 luokat YHTEINEN OSA Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvana, itsenäisenä

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/RUOTSI 7 9

AINEKOHTAINEN OPS/RUOTSI 7 9 AINEKOHTAINEN OPS/RUOTSI 7 9 Kielten opiskelu Kieli on oppimisen ja ajattelun perusta. Kielikasvatus kuuluu kaikille opettajille ja tukee oppilaan kasvua. Kielen oppimisessa pyritään innostamaan kielten

Lisätiedot

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma vuosiluokat 1-9 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 1 Johdanto 2 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 2.1 Suomi äidinkielenä 3 2.2 Suomi toisena kielenä 11

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIETNAMIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIETNAMIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI VIETNAMIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Kielipuntari A-tehtäväpaketti

Kielipuntari A-tehtäväpaketti Kielipuntari A-tehtäväpaketti kielitaidon arvioinnin tueksi Suomi-koulujen käyttöön 6 7-vuotiaat Kielitaidoltaan A1- ja A2- tasoisille oppilaille Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVOLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVOLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVOLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 13.10.2015 1 Sisällys 1. Perusopetukseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Vantaan suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU. Opetussuunnitelma. Luokka-asteet 1-6 ainekohtainen osuus 1.1.2011

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU. Opetussuunnitelma. Luokka-asteet 1-6 ainekohtainen osuus 1.1.2011 TAIVALLAHDEN PERUSKOULU Opetussuunnitelma Luokka-asteet 1-6 ainekohtainen osuus 1.1.2011 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt luokka-asteet 1.-6.... 3 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 Opetuksen

Lisätiedot

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU. Opetussuunnitelma. [Ainekohtainen osuus luokka-asteet 7.-9.] 1.1.2011-

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU. Opetussuunnitelma. [Ainekohtainen osuus luokka-asteet 7.-9.] 1.1.2011- TAIVALLAHDEN PERUSKOULU Opetussuunnitelma [Ainekohtainen osuus luokka-asteet 7.-9.] 1.1.2011- ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 9 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI... 12 VIERAAT KIELET...

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Verkko-opetuksena Learnlinc ympäristössä alkaen ma 8.9.2008 klo 17.30-19.25 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa (200 h) verkko-oppitunteja sekä (200 h) opiskelijan

Lisätiedot

1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS NAKKILAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN ERI OPPIAINEISSA JA AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1.1

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot