B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:"

Transkriptio

1 KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla), sekä A1- englannin lukijoille ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää (alkavat 4. luokan kevätlukukaudella). 7. luokalla alkaa B1-ruotsin opiskelu. 8. luokalla on mahdollisuus aloittaa valinnaisena kielenä (B2) joko espanja, ranska, saksa tai venäjä Peruskoulun kielten viikkotuntimäärät selviävät kaaviosta luokat lukio A A-kieli en ra sa A2 vapaaehtoinen A-kieli en ra ru sa ve B1 = ruotsi ruotsi B2 valinnaisaine 2 2 B-kieli esp ra sa ve B3 (alkaa lukiossa) esp ra sa ve B-kieli Kielitaidon osa-alueet Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle ikäkauteen sopiva, käyttö-kelpoinen peruskielitaito ja perusopiskelutaidot, jotka ovat samalla hyvä lähtökohta vieraan kielen myöhemmälle opiskelemiselle ja harrastamiselle. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: ymmärtäminen / \ kuuntelu lukeminen tuottaminen / \ puhuminen kirjoittaminen / \ suullinen suullinen vuorovaikutus tuottaminen Kielitaidon taitotasoasteikoissa tarkastellaan oppilaan kielitaidon kehitystä yllä mainituilla alueilla. Kielenopetuksessa otetaan huomioon, että kielen ymmärtämistaidot kehittyvät nopeammin kuin tuottamistaidot. Lisäksi kielenopetuksessa harjoitellaan kulttuuritaitoja, joihin kuuluu tietoisuus kielialueen maista ja kulttuurista sekä kielialueen kulttuurille ominaiset viestintätavat.

2 AIHEKOKONAISUUDET Kieltenopiskelussa painottuvat erityisesti aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen ja Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintätaito ja mediataito. Näiden toteutumisesta ks. Kulttuuritaidot, Arviointi, Viestintästrategiat ja Opiskelutaidot. Kaikki aihekokonaisuudet kuuluvat kunkin kielen keskeisiin aihepiireihin ja sisältöihin, ks. kielikohtaiset kuvaukset. KULTTUURITAIDOT Juovatko englantilaiset teetä muulloinkin kuin kello 5? Miksi ruotsalaisilla on aina tuuria jääkiekossa? Käyttävätkö saksalaiset nahkahousuja ympäri vuoden? Tanssivatko kaikki espanjalaiset flamencoa? Kulkevatko ranskalaiset aina patonki kainalossa? Opetetaanko venäläisissä kouluissa ripaskaa? Teititelläänkö vai sinutellaanko? Kätelläänkö, halataanko vai annetaanko poskisuudelmia? Kielten oppiminen on väistämättä myös kohdemaan kulttuurin oppimista, sillä kieli ja kulttuuri ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Vuosiluokat 3-6 Oppilas oppii uuden kielialueen maantuntemusta tuntemaan kohdealueen muuta kulttuuria eli tutustuu alustavasti sen elämänmuotoon, ihmisiin, tapoihin, arvoihin ja asenteisiin sekä suhtautumaan niihin myönteisesti tekemään havaintoja kohdekulttuurin ja oman kulttuurinsa välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista tulemaan toimeen kohdemaan asukkaiden kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla Vuosiluokat 7-9 Alaluokilla opitun lisäksi oppilas oppii viestimään ja toimimaan kielellisesti ja kulttuurisesti hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa (mm. kohteliaisuussäännöt) nauttimaan uudesta kulttuurista ja arvostamaan omaansa ymmärtämään kielitaidon merkityksen osana kansainvälistä kanssakäymistä VIERAAN KIELEN OPISKELUTAIDOT Vuosiluokat 3-6 Oppilas oppii toimimaan vastuullisesti (kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä huolehtiminen) osallistumaan yritteliäästi kielenoppimistilanteisiin ymmärtämään säännöllisen harjoittelun tärkeyden kielenoppimisessa työskentelemään parin kanssa ja ryhmän jäsenenä

3 käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä käyttämään hyväkseen yleistietouttaan ja äidinkielessä oppimaansa vieraan kielen opiskelussa käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan työskentelemään vähitellen yhä itsenäisemmin tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin Vuosiluokat 7-9 Alaluokilla opitun lisäksi oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työ- ja opiskelutapoja käyttämään opiskelussa hyväkseen äidinkielessä ja muissa kielissä oppimiaan tietoja ja taitoja käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa ja viestinnässä tekemään projektitöitä itsenäisesti ja ryhmissä arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan VIESTINTÄSTRATEGIAT Vuosiluokat 3-6 Oppilas ymmärtää pääasiat puheesta ja kirjoitetusta tekstistä (esim. aiheen) löytää tekstistä ja puheesta halutun tiedon päättelee viestin sisältöä tilanteen pohjalta (tieto, kuinka tilanteessa yleensä toimitaan) huomioi kielitaitonsa rajat suunnitellessaan omia viestejä (esim. valitsee aiheen, josta keskustelee, käyttää yksinkertaisia ilmaisuja, käyttää oppikirjan tekstejä mallina) pyytää puhekumppanin apua, kun oma kielitaito ei riitä (pyytää toistamaan, puhumaan hitaammin ja selkeämmin, kysyy sanoja) käyttää puheen apuna ei-kielellisiä keinoja (ilmeet, eleet) käyttää oppikirjan sanastoja ja sanakirjaa tekstin lukemisen ja tuottamisen apuna Vuosiluokat 7-9 Alaluokilla opitun lisäksi oppilas päättelee viestin sisältöä kielelliseltä pohjalta (sanastopäättely, sanan johtaminen) kuuntelee ja osaa hyödyntää puhekumppanin käyttämiä ilmaisuja käyttää kiertoilmaisuja ja selityksiä korvaamaan sanavaraston puutteita käyttää kielelle ominaisia tapoja puhua erilaisissa tilanteissa eri-ikäisten ihmisten kanssa tarkkailee ja pyrkii täsmentämään omaa kielenkäyttöään (ääntäminen, sanasto, keskeiset rakenteet) käyttää joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia (puheenvuoron aloitus ja lopetus, sen ottaminen ja ylläpito) osoittaa kuuntelevansa keskustelua käyttämällä kielelle tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä

4 ARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa kieltenopiskelussa sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kielenoppimiselle ja työskentelylle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva tiedoistaan ja taidoistaan, oppimisestaan ja kehittymisestään sekä näin tukea oppilaan persoonallisuuden kasvua. Kielitaidon arvioinnissa hyödynnetään 6. ja 9. luokalla Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen suomalaista sovellusta (ks. liite). Kulttuuritaidoista arvioidaan oppilaan kykyä käyttää kulttuurille tyypillisiä viestintätapoja ja hänen tietojaan kielialueen maista ja kulttuurin piirteistä. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan arvioimaan itse osaamistaan ja oppimistaan. Arvioinnin tukena voidaan käyttää - tuntityöskentelyn ja kotityön seurantaa, jolloin huomio kiinnitetään tietojen ja taitojen ohella vastuun ottamiseen omasta työstä, säännölliseen työskentelyyn ja opiskelutaitoihin. - kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joiden yhteydessä tarkkaillaan ääntämistä, sujuvuutta, oikeakielisyyttä ja sanavaraston laajuutta - ryhmä- ja projektitöitä ja kielisalkkutyöskentelyä, joiden yhteydessä seurataan paitsi tuotoksia myös itse prosessia ja yhteistyötaitoja - kirjallisia ja suullisia kokeita, jotka sisältävät monipuolisia tehtäviä eri kielitaidon osa-alueilta KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Kielitaito Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 1) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Englanti A2.1 Peruskielitaidon Alkuvaihe Muut kielet A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Puhuminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito Tekstin ymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Kirjoittaminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito Kulttuuritaidot Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

5 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielitaito Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Englanti B1.1 Toimiva peruskielitaito Muut kielet A2.2 Kehittyvä peruskielitaito Puhuminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Tekstin ymmärtäminen B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito Kirjoittaminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Kulttuuritaidot Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kieli Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Ruotsi A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Puhuminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Tekstin ymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Kirjoittaminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Kulttuuritaidot Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämänmuotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

6 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet /vuosiluokat 3-6 TAVOITTEET Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen yhteiset kielelliset tavoitteet vuosiluokille 3-6: Oppilas saa ikäkauteen sopivan peruskielitaidon, joka toimii pohjana jatko-opinnoille. Hän omaksuu kielen oikean ääntämisen ja tarvittaessa kohdekielen kirjoitusjärjestelmän. Hän tuntee keskeistä sanastoa, sanontoja ja rakenteita, joita tarvitaan arkielämän kielenkäyttötilanteissa. Hän ymmärtää yksinkertaisen tekstin ja puheen keskeisen sisällön sekä osaa kertoa ja kirjoittaa lyhyesti tuttuihin aihepiireihin kuuluvista asioista. SISÄLLÖT Kaikille kielille yhteisiä keskeisiä tilanteita ja aihepiirejä on seuraavassa koottu esimerkinomaisesti kahdelle vuosiluokalle kerrallaan (A1-kieli). A2-kielissä samat sisällöt tulevat esiin vuosiluokkien 4-6 aikana (vrt. tuntijako). Tilanteet ja aihepiirit luokilla 3-4 oma itse ja lähiympäristö (esim. harrastukset, perhe, koti, kaupunki ja maaseutu, koulu) yksinkertaiset vuorovaikutustilanteet (esim. tervehtiminen, kiittäminen, kaupassa käynti, ruokapöytäkeskustelu, kuvailu) omasta maasta kertominen ja tutustuminen kohdekulttuurin maihin ja tapoihin Tilanteet ja aihepiirit luokilla 5-6 edellisten sisältöjen syventäminen, lisäksi vaativammat vuorovaikutustilanteet (esim. tien neuvominen, ruuan tilaaminen, lipun osto, mielipiteen ilmaiseminen) viestin tuottaminen (esim. kortti, kirje, päiväkirja, puhelinkeskustelu) oman ja kohdekulttuurin vertailu Rakenteet Rakenteet esitetään kielittäin kahdelle vuosiluokalle kerrallaan (A1). A2-kielissä samoja rakenteita käsitellään vuosiluokkien 4-6 aikana (vrt. tuntijako).

7 ENGLANTI vuosiluokat 3-4: olla, omistaa ja osata-verbit kesto- ja yleispreesens kielteiset ja kysyvät lauseet artikkelin käyttö, monikkomuotoja adjektiivien vertailumuotoja prepositioilmaisuja lukusanat ajan ilmaiseminen vuosiluokat 5-6 edellisten syventäminen, lisäksi imperfekti ja tutustuminen futuuriin genetiivin käyttö pronominit adjektiivien vertailu: pitkät adjektiivit prepositiot järjestysluvut RANSKA vuosiluokat 3-4 verbit: être, avoir ; -er päätteisiä verbejä artikkelit pronomineja kysymys- ja kieltolauseita prepositioita värisanan paikka lukusanat vuosiluokat 5-6 edellisten syventäminen, lisäksi verbit: keskeisiä epäsäännöllisiä verbejä passé composé, aller futuuri genetiivi pronomineja ajan ja paikan prepositioita kysymysrakenteita yleisimpien adjektiivien taivutus ja paikka lukusanoja ja järjestysluvut

8 SAKSA vuosiluokat 3-4 verbit: preesenstaivutus (myös muutosverbejä; haben ja sein) artikkelin käyttö kysymyslauseita ja kielteiset lauseet (nein/nicht/kein), paikan ilmaiseminen joidenkin prepositioiden avulla (missä?) ajan ilmaiseminen lukusanat vuosiluokat 5-6 edellisten syventäminen, lisäksi verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen omistusartikkelit tutustuminen akkusatiivi- ja datiiviobjektiin persoonapronominien objekti- ja datiivimuodot komparatiivi prepositioilmauksia (vaihtoprepositiot, datiiviprepositioita) käänteinen sanajärjestys järjestysluvut RUOTSI (A2) vuosiluokat 4-5 Perusasioita verbeistä: preesens ja apuverbit lauseopista: toteamus- ja kysymyslauseen sanajärjestys substantiivin taivutuksesta: ett-sanojen yksikkö, en-sanojen yksikkö ja monikko adjektiivin taivutuksesta lukusanoista: perusluvut pronomineista prepositioista 6. vuosiluokka Vahvistetaan vanhaa ja opitaan lisää verbeistä : imperfekti ja imperatiivi lauseopista substantiivin taivutuksesta: ett-sanat yksikkö ja monikko substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutuksesta lukusanoista: järjestysluvut persoonapronominien objekti- ja omistusmuotoja, demonstratiivipronomineja prepositioista

9 VENÄJÄ (A2) vuosiluokat 4-6 kyrilliset kirjaimet perusasiat suvusta ja monikosta perusasiat yksikön sijamuodoista yleisimpiä prepositioita ja niiden kanssa käytettäviä muotoja sanastollisesti joitakin monikon sijamuotoja omistamisen ilmaiseminen (kenen ja kenellä) adjektiivien perusmuodot verbien preesenstaivutus menneen ajan ilmaiseminen (preteriti) perusluvut 1-10, kymmenluvut, sadat ja tuhannet tärkeimmät konjunktiot ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti (ks. s ). Tilanteet ja aihepiirit taulukkomuodossa luokat 3-4 luokat 5-6 oma itse ja lähiympäristö (esim. harrastukset, perhe, koti, kaupunki ja maaseutu, koulu) yksinkertaiset vuorovaikutustilanteet (esim. tervehtiminen, kiittäminen, kaupassa käynti, ruokapöytäkeskustelu, kuvailu, kertominen) omasta maasta kertominen ja tutustuminen kohdekulttuurin maihin ja tapoihin edellisten sisältöjen syventäminen, lisäksi vaativammat vuorovaikutustilanteet (esim. tien neuvominen, ruuan tilaaminen, lipun osto, mielipiteen ilmaiseminen) viestin tuottaminen (esim. kortti, kirje, päiväkirja, puhelin-keskustelu, kertominen) oman ja kohdekulttuurin vertailu Keskeiset rakenteet taulukkomuodossa kielittäin ENGLANTI luokat 3-4 luokat 5-6 verbit be, have (got), can kesto- ja yleispreesens kielteiset ja kysyvät lauseet artikkelin käyttö, monikkomuotoja adjektiivien vertailumuotoja prepositioilmaisuja lukusanat ajan ilmaiseminen edellisten syventäminen, lisäksi imperfekti ja tutustuminen futuuriin genetiivin käyttö adjektiivien vertailu: pitkät adjektiivit pronominit prepositiot järjestysluvut A2-englannissa samoja rakenteita käsitellään vuosiluokkien 4-6 aikana

10 RANSKA luokat 3-4 luokat 5-6 verbit être, avoir ; -er päätteisiä edellisten syventäminen, lisäksi verbejä keskeisiä epäsäännöllisiä verbejä artikkelit passé composé, aller-futuuri pronomineja genetiivi kysymys- ja kieltolauseita pronomineja prepositioita ajan ja paikan prepositioita värisanan paikka kysymysraenteita lukusanat yleisimpien adjektiivien taivutus ja paikka lukusanoja ja järjestysluvut A2-ranskassa samoja rakenteita käsitellään vuosiluokkien 4-6 aikana SAKSA luokat 3-4 luokat 5-6 verbien preesenstaivutus (myös muutosverbejä; haben ja sein) artikkelin käyttö kysymyslauseita ja kielteiset lauseet (nein/nicht/kein), paikan ilmaiseminen (missä?) ajan ilmaiseminen lukusanat edellisten syventäminen, lisäksi verbit: modaaliverbit ja perfektin muodostaminen omistusartikkelit tutustuminen akkusatiivi- ja datiiviobjektiin persoonapronominien objekti- ja datiivimuodot komparatiivi prepositioilmauksia(vaihtoprepositiot, datiiviprepositioita) käänteinen sanajärjestys järjestysluvut A2-saksassa samoja rakenteita käsitellään vuosiluokkien 4-6 aikana RUOTSI (A2) luokat 4-5 Perusasioita verbeistä (preesens ja apuverbit) lauseopista (toteamus- ja kysymyslauseen sanajärjestys) substantiivin taivutuksesta (ettsanojen yksikkö, en-sanojen yksikkö ja monikko) adjektiivin taivutuksesta lukusanoista (perusluvut) pronomineista prepositioista 6. luokka edellisten syventäminen, lisäksi imperfekti ja imperatiivimuotoja lauseoppia ett-sanojen yksikkö ja monikko substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutusta järjestysluvut persoonapronominien objekti- ja omistusmuotoja demonstratiivipronomineja prepositioita

11 VENÄJÄ (A2) luokat 4-6 kyrilliset kirjaimet perusasiat suvusta ja monikosta perusasiat yksikön sijamuodoista yleisimpiä prepositioita ja niiden kanssa käytettäviä muotoja sanastollisesti joitakin monikon sijamuotoja omistamisen ilmaiseminen (kenen ja kenellä) adjektiivien perusmuodot verbien preesenstaivutus menneen ajan ilmaiseminen (preteriti) perusluvut 1-10, kymmenluvut, sadat ja tuhannet tärkeimmät konjunktiot Toinen kotimainen kieli /vuosiluokat 7-9 Ruotsi A2-kielenä 7. vuosiluokka (kurssit 1-2) TAVOITTEET Kielitaito Oppilas osaa viestiä suullisesti itseään ja lähipiiriään koskevissa melko yksinkertaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa, mutta ei selviä ilman puhekumppanin tukea. Hän ymmärtää näitä tilanteita koskevan tekstin ja puheen keskeisen sisällön sekä osaa kirjoittaa lyhyin lausein näihin liittyviä tekstejä. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta yksinkertaiset vuorovaikutustilanteet (esim. matkustaminen, ostokset, sää, ruokailu) lähiympäristö ja ikäkauteen liittyvät vapaa-ajantoiminnot (esim. asuminen, läheiset ihmiset ja koulu) Rakenteet Kerrataan aikaisemmin opitut rakenteet. Opitaan uusia rakenteita lauseopista ja sanaluokista esim. sivu- ja jälkilause, perfekti, adverbit ja muodollinen subjekti. ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s

12 8. vuosiluokka (kurssit 3-4) TAVOITTEET Kielitaito Oppilas osaa viestiä suullisesti itseään ja lähipiiriään koskevissa arkielämän vuoropuheluissa (esim. palvelutilanteet), mutta tukeutuu tarvittaessa puhekumppanin apuun. Hän ymmärtää näitä tilanteita koskevan tekstin ja puheen keskeisen sisällön sekä osaa kirjoittaa näihin liittyviä muutaman lauseen pituisia tekstejä. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 7. luokalla käytyjen tilanteiden ja aihepiirien laajentaminen ja syventäminen Rakenteet Kerrataan aikaisemmin opitut rakenteet. Opitaan uusia rakenteita lauseopista ja sanaluokista esim. adjektiivien ja substantiivien yhteistaivutus sekä pronomini- ja verbiopin syventäminen. ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s vuosiluokka (kurssit 5-6) TAVOITTEET Kielitaito Oppilas selviytyy suullisesti lähipiirin kuvaamisen lisäksi yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Hän osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pidempää keskustelua. Oppilas ymmärtää yksityiskohtaisemmin kirjallisia ja suullisia arkipäivän viestejä sekä faktatekstejä. Hän osaa kirjoittaa näihin liittyviä rakenteiltaan jo hieman vaativampia muutaman lauseen pituisia tekstejä. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta aikaisempaa haastavammat vuorovaikutustilanteet henkilökohtaiset kokemukset (esim. työelämään tutustuminen, koulu ja asuminen) yleis- ja asiatietoa sisältävät aihepiirit (esim. terveys, media, kestävä kehitys)

13 Rakenteet keskeisten rakenteiden (verbi- ja substantiivioppi, adjektiivit, pronominit sekä prepositiot) syventäminen keskeinen lauseoppi ja sidosrakentee. ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s Ruotsi B-kielenä 7. vuosiluokka (kurssit 1-2) TAVOITTEET Kielitaito Oppilas osaa viestiä jonkin verran suullisesti itseään ja omaa lähipiiriään koskevissa yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa (esim. koti ja vapaa-aika), mutta tarvitsee hyvin paljon puhekumppanin tukea. Hän ymmärtää näitä tilanteita koskevan tekstin ja puheen keskeisen sisällön sekä osaa kirjoittaa lyhyin ilmaisuin itsestään. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielialueen näkökulmasta hyvin yksinkertaiset vuorovaikutustilanteet (esim. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihto, hyvästely, itsestä ja lähipiiristä kertominen vapaa-aika Rakenteet Viestinnällisiä tavoitteita tukevat peruskieliopin rakenteet päälauseen sanajärjestys (esim. kysymyslauseet) verbien taivutus (esim. preesens, imperfekti ja apuverbit) perusasiat substantiivien ja adjektiivien taivutuksesta pronomineja ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s

14 8. vuosiluokka (kurssit 3-4) TAVOITTEET Kielitaito Oppilas osaa viestiä suullisesti itseään ja lähipiiriään koskevissa yksinkertaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa, mutta tarvitsee paljon puhekumppanin tukea. Hän ymmärtää näitä tilanteita koskevan tekstin ja puheen keskeisen sisällön sekä osaa kirjoittaa lyhyin lausein näihin liittyviä tekstejä. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta yksinkertaiset vuorovaikutustilanteet (esim. matkustaminen, ostokset, sää, ruokailu) Rakenteet Kerrataan aikaisemmin opitut rakenteet ja opitaan uusia rakenteita lauseopista ja sanaluokista. perusasiat sivulauseen sanajärjestyksestä verbien taivutus (esim. perfekti, imperatiivi) adjektiivit (esim. vertailu) järjestysluvut pronomineja ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s vuosiluokka (kurssit 5-6) TAVOITTEET Kielitaito Oppilas osaa viestiä suullisesti itseään ja lähipiiriään koskevissa arkielämän vuoropuheluissa (esim. palvelutilanteet), mutta tarvitsee jonkin verran puhekumppanin tukea. Hän ymmärtää näitä tilanteita koskevan tekstin ja puheen keskeisen sisällön sekä osaa kirjoittaa näihin liittyviä muutaman lauseen pituisia tekstejä. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta vuorovaikutustilanteet ja henkilökohtaiset kokemukset (esim. työelämään tutustuminen, koulu ja asuminen)

15 Rakenteet Kerrataan aikaisemmin opitut rakenteet ja opitaan uusia rakenteita lauseopista ja sanaluokista. verbien taivutus (esim. pluskvamperfekti, konditionaali) adjektiivin ja substantiivin yhteistaivutus pronomineja ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s Vieraat kielet, A-kielet /vuosiluokat 7-9 ENGLANTI Englannin erityispiirre koulun oppiaineena on, että englanti on osa nuorten kulttuuria, vapaa-aikaa ja harrastuksia. Nuoret oppivat englantia televisiosta, elokuvista, tietokonepeleissä, internetin keskusteluryhmissä ja musiikkiharrastuksissaan. Koulun tehtävänä on opettaa nuoret tietoisesti tarkastelemaan kielen käyttötapoja ja rakennetta ja arvioimaan kriittisesti koulun ulkopuolella oppimaansa kielitaitoa ja tietojaan englannin kielestä ja kulttuurista. Koulumme ajanmukaisen tietoja viestintätekniikan ansiosta oppilaat voivat opiskella kieltä ja kulttuuria monipuolisesti ja syventää tietojaan ja taitojaan. TAVOITTEET Oppilas ymmärtää nuoren elämään liittyvää sekä yleis- ja asiatietoa sisältävää selkeää puhetta ja tekstiä. Lisäksi hän ymmärtää pääajatukset laajempaa yleistietoa sisältävästä puheesta tai luetusta tekstistä. Hän selviytyy tavallisista palvelutilanteista ja sosiaalisista kohtaamisista sekä myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista. Hän osaa kuvailla suullisesti ja kirjallisesti omaa elämäänsä ja siihen liittyviä asioita. Hän osaa myös esittää mielipiteensä tai puheenvuoron sekä tuottaa lähteitä käyttäen suullisen ja kirjallisen esityksen jostakin yleistietoa sisältävästä asiasta. Oppilas tuntee myös englannin keskeisimmät variantit. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit 7. vuosiluokka (kurssit 1-2) Minä ja lähiympäristöni aihepiirin sisällä käsitellään oppilaan omaan elämään läheisesti liittyviä asioita, kuten esim. koti, perhe, ystävät ja harrastukset. Opitaan selviytymään aihepiiriin liittyvissä arkielämän keskustelu- ja asioimistilanteissa. Tutustutaan erityisesti Brittein Saariin ja lisäksi Yhdysvaltoihin.

16 8. vuosiluokka (kurssit 3-5) Nuoren elämää -aihepiirissä käsitellään siihen läheisesti liittyviä asioita, kuten esim. harrastuksia, opiskelua, musiikkia, urheilua ja matkustelua. Opitaan selviytymään aihepiireihin liittyvissä viestintätilanteissa, esim. matkustamis- ja harrastustilanteissa. Tutustutaan Yhdysvaltoihin sekä omaan maahamme sekä harjoitellaan näiden kulttuurien ominaispiirteiden kuvaamista ja vertailemista. 9. vuosiluokka (kurssit 6-8) Aihepiirissä Nuori yhteiskunnan jäsenenä ja maailmankansalaisena käsitellään nuoren elämää laajemmin, kuten esim. yksilön vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Käsitellään myös taiteen ja viihteen ilmiöitä. Opitaan viestimään luontevasti em. aihepiireihin liittyvissä tilanteissa. Tutustutaan Kanadaan, Australiaan sekä Uuteen Seelantiin ja muihinkin englantia puhuviin maihin. Rakenteet Vuosiluokat 7-8 (kurssit 1-5) Kerrataan aikaisemmin opitut rakenteet ja opitaan alaluokilla opitun lisäksi: substantiivien yksikkö ja monikko artikkelit pronominit adverbit perfekti pluskvamperfekti konditionaali apuverbit verbin ing-muoto konjunktiot ehtolauseet sanajärjestys Sanaston opiskelussa oppilaat oppivat kiinnittämään huomiota useamman sanan muodostamiin kokonaisuuksiin ja tiettyjen sanojen esiintymiseen yhdessä. 9. vuosiluokka (kurssit 6-8) Kerrataan perusteellisesti aikaisemmin opitut rakenteet ja opitaan lisäksi: infinitiivi perusasiat passiivista perusasiat epäsuorasta esityksestä sananmuodostus Tutustutaan myös eri tekstityyppeihin ja kielen eri rekistereihin.

17 ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s RANSKA TAVOITTEET Kieli Oppilas ymmärtää kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleistietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä. Hän selviytyy tavallisista palvelutilanteista ja sosiaalisista kontakteista. Hän osaa kuvailla suullisesti ja kirjallisesti omaan elinpiiriinsä liittyviä asioita sekä esittää mielipiteitään. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit 7. vuosiluokka (kurssit 1-2) Kursseilla kerrataan alaluokilla opittua kieliainesta ja pyritään vahvistamaan oppilaan suullista ja kirjallista ranskan kielen taitoa. Käsiteltävät aiheet ovat mahdollisimman lähellä nuoren arkielämää, hyvinvointia, perhettä, kavereita, koulunkäyntiä, vapaa-aikaa ja asuinympäristöä. 8. vuosiluokka (kurssit 3-5) Kurssien aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Oppilas pohtii myös ihmissuhteiden merkitystä ja opettelee ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Oppilas tutustuu julkisiin palveluihin, kohdekielisiin maihin ja oppii keskustelemaan lomanvietosta. 9. vuosiluokka (kurssit 6-8) Kursseilla tutustutaan monipuolisesti ranskalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sekä verrataan niitä omaan elämäntapaamme ja opitaan hyväksymään erilaisuutta. Aiheet vaihtelevat kulttuurin eri ilmiöistä arkipäivän tapakulttuuriin. Eri tiedotusvälineiden kautta tutustutaan päivän otsikoihin ja ajankohtaisiin teemoihin, esim. multimedia ja globalisaatio. Kursseilla käsitellään myös ympäristönsuojelua ja luonnon merkitystä. Viimeinen kurssi on luonteeltaan kertaava ja kokoava vahvistaen oppilaan kielitaitoa sekä matkailua että jatko-opintoja ajatellen.

18 Rakenteet Kerrataan, vahvistetaan ja täydennetään alaluokilla opittuja rakenteita ja opitaan uutena mm. lisää epäsäännöllisiä verbejä lisää pronomineja (mm. painolliset persoonapronominit, objektipronomineja, relatiivipronomineja) lisää aikamuotoja (mm. imperfekti, lisää passé composésta) perusasiat menneen ajan aikamuotojen käytöstä partitiivi imperatiivi adjektiivien vertailu futuuri ja konditionaali tutustutaan alustavasti subjunktiiviin ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s RANSKA A2-kielenä (6 kurssia) Noudatetaan soveltuvin osin A1-kielen opetussuunnitelmaa. SAKSA TAVOITTEET Oppilas ymmärtää kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä normaalia yleistietoa sisältävää selkeää puhetta ja tekstiä. Hän selviytyy tavallisista palvelutilanteista ja sosiaalisista kontakteista. Hän osaa kuvailla suullisesti ja kirjallisesti omaa elämäänsä ja siihen liittyviä asioita sekä esittää mielipiteensä. KESKEISET SISÄLLÖT TILANTEET JA AIHEPIIRIT 7. VUOSILUOKKA (kurssit 1-2) Kursseilla kerrataan ja pyritään vahvistamaan oppilaan alaluokilla hankkimaa kielitaitoa. Käsiteltävät aiheet ovat mahdollisimman lähellä nuoren arkielämää, esim. koti, perhe, ystävät, koulu, vapaa-aika ja asuinympäristö. Opitaan selviytymään aihepiireihin liittyvissä keskustelu- ja asiointitilanteissa.

19 8. VUOSILUOKKA (kurssit 3-5) Kurssien aihepiireissä liikutaan edelleen koulussa ja ystävien seurassa. Matkustetaan saksankielisissä maissa ja tutustutaan niiden elämänmenoon, havainnoidaan eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja vieraan kulttuurin välillä. Oppilas tutustuu myös julkisiin palveluihin ja ympäristönsuojeluun. 9. VUOSILUOKKA (kurssit 6-8) Kursseilla tutustutaan nuorten välityksellä saksankielisten maiden arkipäivään, nuoriso- ja muuhun kulttuuriin. Eri tiedotusvälineiden kautta etsitään tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Kursseilla käsitellään historian ilmiöitä ja tulevaisuutta, esim. nuorten työ- ja koulutusmahdollisuuksia. RAKENTEET Kerrataan, vahvistetaan ja täydennetään alaluokilla opittuja rakenteita ja opitaan uutena mm. -lisää epäsäännöllisiä verbejä lisää aikamuotoja (imperfekti ja pluskvamperfekti, futuuri) imperatiivi konditionaali ja konjunktiivin imperfekti infinitiivin käyttö passiivi (preesens ja imperfekti) adjektiivin taivutus adjektiivin vertailumuodot akkusatiivi/datiiviprepositiot pronominaaliadverbi ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten arviointiperusteiden mukaisesti. Ks. s SAKSA A2-kielenä (6 kurssia) Noudatetaan soveltuvin osin A1-kielen opetussuunitelmaa.

20 Vieraat kielet, B2-kielet /vuosiluokat 8-9 B2 KIELET Yläluokilla vieraan kielen opinnot aloittavalla oppilaalla on runsaasti kokemusta kielten opiskelusta. Koulu kannustaa ja ohjaa oppilasta seuraamaan uuden kielialueen ajankohtaisia tapahtumia ja hyödyntämään uutta kieltä myös koulutuntien ulkopuolella. Uuden kielen myötä oppilas oppii uusia, ikäkauteen sopivia ja hänen kasvuaan tukevia tapoja opiskella ja oppia kieliä. Koulun kieliohjelman mukaisesti koulussamme opiskellaan seuraavia B2-kieliä: espanja, ranska, saksa, venäjä (2 + 2) TAVOITTEET Oppilas oppii keskustelemaan häntä itseään koskevista asioista puhekumppanin tukemana arkipäivän tilanteissa. Hän ymmärtää helppoja sekä suullisia että kirjallisia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä, kieltoja ja muita yksinkertaisia viestejä. Oppilas oppii kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä, jotka sisältävät perusasioita hänestä itsestään ja lähipiiristään. Hän oppii myös saamaan selvää vaikeammasta ja rikkaammasta puheesta ja kirjoitetusta tekstistä kuin mitä hän itse pystyy tuottamaan. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit 8. vuosiluokka (Kurssit 1-2) Kahdella ensimmäisellä kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen ja tapakulttuuriin liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen ja opitaan näihin tilanteisiin liittyviä ilmauksia. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen, lähimmät ihmissuhteet sekä koulumaailman. Kursseilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista sekä painotetaan ääntämistä, intonaatiota ja puheviestintää. SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit 9. vuosiluokka (kurssit 3-4) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään ja rutiineihin, kiinnostuksen kohteisiin, harrastuksiin, vapaa-ajan viettoon, matkustamiseen ja turistina liikkumiseen. Kursseilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ostoksista ja ruokailusta matkustamiseen ja turistina liikkumiseen. Puheviestintää painotetaan edelleen, muun muassa harjoittelemalla mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

21 Rakenteet (8-9) Espanja: Esim. artikkelin käyttö substantiivien suku ja luku adjektiivien taivutus ja paikka genetiivi tavallisimmat pronominit keskeisimpien verbien preesenstaivutus imperatiivi, gerundi pretérito indefinido alustavasti Ranska: Esim. artikkelin käyttö substantiivien suku ja luku adjektiivien taivutus ja paikka kysymyksen muodostaminen genetiivi partitiivi tavallisimmat pronominit keskeisimmät kieltoilmaukset keskeisimpien verbien preesenstaivutus imperatiivi perustiedot passé composésta Saksa: Esim. tavallisten verbien taivutus, aikamuodoista preesens ja perfekti modaaliverbien preesens, möchte imperatiivi artikkelin käyttö substantiivien suku ja luku persoona- ja omistuspronominit sijamuodoista nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi erisnimen genetiivi akkusatiivi- ja datiiviprepositiot ajan ja paikan prepositioilmauksia pää- ja sivulauseet kiellot (nicht, kein/keine) man-rakenne

22 Venäjä: Esim. kyrilliset kirjaimet perusasiat suvusta ja monikosta perusasiat yksikön sijamuodoista yleisimpiä prepositioita ja niiden kanssa käytettäviä muotoja, kun ilmaistaan paikkaa (missä, mistä); suuntaa (minne); päämäärää (mihin asti); minkä tai kenen kanssa; mitä ilman sanastollisesti joitakin monikon sijamuotoja omistamisen ilmaiseminen: omistuspronominit ja rakenne minulla, sinulla jne. on adjektiivien perusmuodot yksikössä ja monikossa verbien preesenstaivutus menneen ajan ilmaiseminen (preteriti) konditionaali perusluvut 1-10, kymmenluvut, sadat ja tuhannet järjestysluvut tärkeimmät konjunktiot ARVIOINTI Arviointi tapahtuu vieraiden kielten yleisten perusteiden mukaisesti. Ks. s

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Niina Sinkko/Suomalais-venäläinen koulu Suomi-Venäjä-Seura, pääsihteeri https://www.youtube.com/watch?v=f8rq_iugejc Yleisesti Paikalliset opsit

Lisätiedot

Vuosiluokka 6 sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi

Vuosiluokka 6 sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi Oheinen taulukko koskee B1-ruotsin oppimäärää peruskoulussa, joka alkaa vuosiluokalta 6 ja jonka pakollinen oppimäärä päättyy vuosiluokan 8 lopussa.

Lisätiedot

Tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet oppiaineissa ja hyvän osaamisen kuvaus

Tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet oppiaineissa ja hyvän osaamisen kuvaus 13.4.2 Vieraat kielet Vuosiluokkakokonaisuus 1-2 Oppimäärä: A1 Kieli: englanti Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 Tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita koulussa, lähiympäristössä

Lisätiedot

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit. Laaja-alainen tavoitteet, sisällöt ja tavoitteisiin perustuvat arviointikriteerit vuosiluokilla 6-9. Laaja-alaisen osaamisen painotukset Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET

Lisätiedot

7.2.2. VIERAAT KIELET

7.2.2. VIERAAT KIELET 7.2.2. VIERAAT KIELET 64 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ

VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VIERAAN KIELEN/SAAMEN KIELEN A1-OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TAVOITTEET VUOSILUOKILLA 1-2 Oppiaineen tehtävä Vuosiluokilla 1 2 vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Espanjan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9

Espanjan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9 ESPANJA, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 7.3.3 Vieraat kielet Tietostrategia ja opiskeluympäristö Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen oppiminen sekä valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tähän

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3 Esipuhe Tämä Espanjan kielioppi on tarkoitettu espanjan kielen opiskelijoille, opettajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat espanjan kielen suullista tai kirjallista taitoa. Pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Toinen kotimainen kieli

Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli RUOTSI B-KIELENÄ (B1) VUOSILUOKAT 7 9 Ruotsin kielen opetus ohjaa tuntemaan suomenruotsalaisuutta ja pohjoismaista kulttuuria. Koska kieli ja kulttuuri liittyvät läheisesti toisiinsa,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Kilterin koulussa ruotsin kielen osittainen kielikylpyopetus on tarkoitettu Uomarinteen alakoulussa ruotsin

Kilterin koulussa ruotsin kielen osittainen kielikylpyopetus on tarkoitettu Uomarinteen alakoulussa ruotsin Kilterin koulussa ruotsin kielen osittainen kielikylpyopetus on tarkoitettu Uomarinteen alakoulussa ruotsin kielikylpyluokan käyneille oppilaille. Yläkouluun siirryttäessä voidaan kielikylpyluokalle ottaa

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 84 7.3.3 Vieraat kielet Kielten suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen opiskelu ja sen monipuolinen arvioiminen antavat oppilaalle kielelliset, viestinnälliset ja kulttuurilliset valmiudet, jotka luovat pohjaa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä A1- ENGLANTI VL.3-9 3.LUOKKA T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä T2 motivoida oppilasta arvostamaan

Lisätiedot

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2 7.5 VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9

SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 Koska B2 saksa on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään

Lisätiedot

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6)

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssikuvaukset Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssilla syvennetään ja laajennetaan lukion lakitiedon kurssilla hankittua tietämystä. Tavoitteena on syventää juridista ajattelua ja opetella laatimaan

Lisätiedot

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen yleissivistykseen

Lisätiedot

Lyhyet kurssikuvaukset

Lyhyet kurssikuvaukset Ruotsi, A-kieli Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen. RUA01

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla

Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla Kielivalintojen tekeminen Kielivalinnat tehdään sähköisesti Helmessä. Kielivalintalomake on auki 28.1. 17.2.2019. Täydennä kielivalintalomakkeelle: ensisijainen kielivalinta

Lisätiedot

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot