VIERAAT KIELET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.2.2. VIERAAT KIELET"

Transkriptio

1 VIERAAT KIELET 64 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine. LUOKAT 3-6 Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä kielenopiskelutottumuksia. TAVOITTEET Kielitaito kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. Kulttuuritaidot tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla. Opiskelustrategiat toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

2 LUOKAT Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. TAVOITTEET Kielitaito, muu kuin englanti ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista. Kielitaito, englanti ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista. Kulttuuritaidot tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten. viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelustrategiat käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.

3 ITSEARVIOINTI 66 Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan. Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä edellyttää säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan. AIHEKOKONAISUUKSIEN HUOMIOIMINEN LUOKAT 3-6 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Kieliopintojen perustana on hyvä oman kulttuurin ja kotipaikkakunnan tuntemus. Kielten tunneilla opetellaan tuntemaan kohdekielen kulttuuria ja samalla opetellaan huomaamaan kulttuurien välisiä eroja sekä hyväksymään ja arvostamaan niitä. Vieraiden kielten tunnilla opastetaan konkreettisesti huomaamaan kulttuurien välisiä eroja, esimerkiksi tutustuttaessa erilaisia etnisiä taustoja omaaviin ihmisiin, harjoittelemalla suullista viestintää erilaisissa tilanteissa sekä oppimalla tuntemaan juhlia muissa kulttuureissa. Myös Englannin ulkopuolella käytetyn englannin kielen kuuleminen auttaa suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Lisääntyvä kansainvälisyys ja Suomen EU-jäsenyys korostavat tämän aihekokonaisuuden huomioimista erityisesti kielenopetuksessa. Viestintä ja mediataito Vieraiden kielten opiskelu on kokonaisuudessaan viestintää. Vieraskielinen viesti (suullinen tai kirjallinen) ei välity oikein vastaanottajalle, jos se ei ole kulttuurisesti oikein esitetty. Oppilaan on tiedettävä oman äidinkielensä viestintästrategioista voidakseen oppia viestimään vieraalla kielellä. Vieraan kielen opetuksessa korostuukin kohdekielelle ominaisten luontevien ja kohteliaiden viestien opettaminen ja oppiminen. Kieltenopiskelussa korostuu myös tiedonhankintataidot eri lähteistä (kirjasto, kotisivut, tv) asteittain lisääntyvän kirjoittamisen myötä. Omakohtaisuus tehtävissä opettaa viestimään omia tunteita ja ajatuksia.

4 ENGLANNIN KIELI (A1) 67 KESKEISET SISÄLLÖT LUOKKA 3 Ensimmäisen vieraan kielen opetus perustuu kielen alkeisiin. Koska oppilaiden lukemissujuvuus voi vielä vaihdella, kielenoppimisessa korostetaan pääasiassa ymmärtämistä ja puhumista. Oppiminen pohjaa pääasiassa tälle ikävaiheelle ominaiseen ulkomuistiin ja erinomaiseen kykyyn omaksua oikea intonaatio. Yhdessä toimimalla ja puhumalla totutetaan oppilaat englannin kielen rytmiin ja intonaatioon. Kieltä opitaan laulaen, piirtäen, leikkien, pelaten, toimien ja näytellen. Oppimisen luonteva lähtökohta on oma minä ja siihen läheisesti liittyvät asiat: koti, koulu, harrastukset ja näihin liittyvä lähiympäristö. Aihepiirit ja sisällöt perheenjäsenet, eläimiä, ruokia ja juomia, kodin tavaroita, tunteita, koulutarvikkeita, harrastuksia, vaatesanoja, värit, lukusanat 1 100, kulkuneuvoja, rakennuksia, maiden nimiä Viestintätehtävät ja tilanteet tervehtiminen ja esittäytyminen, iän kertominen ja kysyminen, ihmisten, asioiden, esineiden ja yksinkertainen kuvailu, ostostilanne, pyytäminen, mielipiteen ilmaiseminen Rakenteet be, have, ja can -verbit yksikössä, keskeisiä verbejä perusmuodossa, adjektiiveja, käskeminen ja kieltäminen, substantiivin yksikkö sekä säännöllinen monikko, s-genetiivi, persoonapronomineja, prepositioita LUOKKA 4 Kielenoppimisessa siirrytään vähitellen välittömästä elämänpiiristä laajemmalle alueelle. Kolmannella luokalla opittua sanavarastoa rikastutetaan. Sanojen oppiminen on tietoisempaa ja sanoista voidaan rakentaa yksinkertaisia ymmärrettäviä lauseita. Neljäsluokkalainen on toimelias kielen oppija. Opettajan tehtävänä on kannustaa ja rohkaista puhumaan ja kirjoittamaan pikkuvirheisiin puuttumatta. Aihepiirit ja sisällöt edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kellonajat, koulu, harrastuksia, viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, säätiloja ja luontosanoja, vaatteita, ammatteja, maiden nimiä ja kieliä

5 Viestintätehtävät ja tilanteet kolmannen luokan tilanteiden vahvistaminen ja laajentaminen, haastatteleminen, koulupäivästä kertominen, ulkonäön kuvaileminen, harrastuksesta ja vapaa-ajasta kertominen, mielipiteen ja pelon ilmaiseminen, tien tai paikan kysyminen ja neuvominen 68 Rakenteet kolmannen luokan rakenteiden vahvistaminen, lauseiden muodostamista, kysymysten muodostaminen, artikkelit a ja an, there is - there are, adjektiivien vertailua, epäsäännöllisiä monikkomuotoja, persoonapronominit ja omistusmuotoja, prepositioita, s-genetiivi LUOKKA 5 Viidennelle luokalle tultaessa on oppilas jo omaksunut laajahkon sanavaraston. Rakenteiden opiskelu lisääntyy ja vaatii kykyä tarkastella kieltä analyyttisesti. Kielitaidon lisääntyessä oppilas omaksuu kieltä myös luokkatilanteiden ulkopuolelta. Näin yksilölliset tasoerot kasvavat. Aihepiirit ja sisällöt edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, ikäkaudelle ominaisia harrastuksia ja vapaa-ajan viettotapoja, kodin sanastoa ja askareita, ammatteja, maita ja kieliä Viestintätehtävät ja tilanteet edellisten vuosien tilanteiden vahvistaminen, henkilötietojen kysyminen ja antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, ohjeiden antaminen ja noudattaminen, nimen tavaaminen Rakenteet edellisten rakenteiden vahvistaminen, yleispreesensin vahvistaminen, there is/are- rakenne, adjektiivien vertailu, lyhyet adjektiivit, pronominien possessiivi- ja objektimuodot, järjestysluvut ja päivämäärät, aakkoset, imperfekti, prepositioita, apuverbit can, may, must LUOKKA 6 Kuudennen luokan aikana kerrataan, sovelletaan ja syvennetään aiemmin opittuja rakenneasioita ja kartutetaan sanavarastoa. Oppilaat kartuttavat myös kasvavaa tietoisuuttaan muista maista ja maanosista. Opittua kieltä käytetään mm. erilaisissa projektitöissä sekä pidemmissä kirjallisissa tuotoksissa. Aihepiirit ja sisällöt edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, erilaiset kulttuurit ja kielet, nykyteknologia, kansainvälisyys Viestintätehtävät ja tilanteet edellisten vuosien tilanteiden vahvistaminen, mieltymyksen, inhon ja unien kertominen, kotimaasta kertominen

6 Rakenteet edellisten rakenteiden vahvistaminen, imperfekti, adjektiivien vertailu, genetiivi, prepositioita, futuuriin tutustuminen 69 ARVIOINTI Arviointi perustuu kielitaidon kaikkien osa-alueiden arviointiin. Erilaiset kokeet ja tuntityöskentely ovat keskeisiä arviointiperusteita. Arviointi on kannustavaa ja opastavaa. Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivisuus ja yritteliäisyys oppitunneilla sekä kiinnostus kieleen ja kulttuuriin. LUOKKA 3 Arvioinnissa käytetään 3. luokalla sanallista arviointia. Arvioinnin asteet suhteutetaan hyvän osaamisen kuvaukseen. Saadakseen hyvän osaamisen tason oppilaan tulee osata: tervehtiä ja esittäytyä vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin peruskysymyksiin hallita rajallinen joukko perussanastoa ja tavallisimpia rakenteita käyttää opittuja rakenteita ja sanastoa lähinnä suullisesti, jolloin ääntäminen voi satunnaisesti tuottaa ymmärtämisongelmia työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja suhtautua opiskeluun myönteisesti. LUOKKA 4 Arvioinnissa käytetään 4. luokalla sanallista arviointia. Arvioinnin asteet suhteutetaan hyvän osaamisen kuvaukseen. Saadakseen hyvän osaamisen tason oppilaan tulee osata kuvailla henkilön ulkonäköä ja kertoa perusasioita itsestään ja harrastuksistaan tavallisimmat aikaan ja säähän liittyvät sanat ja sanonnat epäsäännöllisiä monikkomuotoja, prepositioita, persoonapronominit tuottaa ymmärrettäviä lyhyitä kirjallisia viestejä käyttää viestintätilanteissa tarvittavia perusrakenteita pääosin oikein käyttää rohkeasti kehittyvää kielitaitoaan pari- ja luokkatilanteissa suhtautua kielen opiskeluun myönteisesti ja vastuuntuntoisesti.

7 LUOKKA 5 70 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Saadakseen arvosanan kahdeksan (8) oppilaan tulee osata käyttää pääosin oikein vuoropuheluissa tarvittavia kieliopillisia perusrakenteita sekä haastattelutilanteessa kysymyslauserakenteita kertoa mielipiteensä käyttäen keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita käyttää englanninkieltä tarvittaessa puhekumppaniin tukeutuen kaikkein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja omia virkkeitä työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja suhtautua opiskeluun myönteisesti ja vastuuntuntoisesti. Kuullun ymmärtäminen A1.3 Puhuminen A1.2 Tekstin ymmärtäminen A1.3 Kirjoittaminen A1.2 ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE LUOKAN PÄÄTTYESSÄ: Oppilas osoittaa erityistä harrastuneisuutta kohdekieltä kohtaan. Hän saavuttaa ja osin jopa ylittää vuosiluokaltaan vaaditut tavoitteet kaikilla kielen opiskelun osa-alueilla. On aktiivinen opiskelussaan ja tekee vapaaehtoisia lisätehtäviä. Suoriutuu kokeista aina kiitettävästi. Lisäksi hänen opiskeluunsa pätevät arvosanalle 10 kirjatut kriteerit (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A2.2 Luetun ymmärtäminen A2.2 Puhuminen A2.1 Kirjoittaminen A2.1 ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 9 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ: Oppilas on aktiivinen ja myönteinen sekä kannustaa ja tukee muita oppilaita ja on selvästi kiinnostunut kohdekielen opiskelusta. Kuullun ymmärtäminen: A2.1 pystyy ymmärtämään hyvin normaalitempoista puhetta tutuista aiheista, jota yleensä ei tarvitse toistaa Luetun ymmärtäminen: A2.2 ymmärtää melko vaivattomasti tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä pystyy päättelemään pääajatukset kontekstistä

8 Puhuminen: A1.3 osaa kuvailla lähipiiriään osallistuu aktiivisesti keskusteluun ääntäminen on melko virheetöntä sanavarasto on jo laaja ja osaa vuosiluokaltaan vaadittavat rakenteet 71 Kirjoittaminen: A1.3 kirjoittaa melko virheettömiä kuvauksia ja tarinoita käyttää jonkun verran kielelle tyypillisiä sanontoja oikeinkirjoitus ja rakenteiden hallinta melko sujuvaa ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ: Kuullun ymmärtäminen: A2.1 pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä pystyy ymmärtämään lyhyiden yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdoksen tv-uutisissa yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa Luetun ymmärtäminen: A2.1 ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkien tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita) ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta Puhuminen: A1.3 osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään selviytyy kaikkien yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista tarvitsee joskus puhekumppanin apua kaikkien tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon kielioppivirheitä

9 Kirjoittaminen: A1.3 selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisissa tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (postikortin, henkilötiedot, yksinkertainen sanelu) osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreettisiin tarpeisiin osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä 72 ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 7 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ: Oppilas ei osoita erityistä kiinnostusta kohdekielen opiskeluun tai kulttuuriin, mutta ei myöskään osoita vastenmielisyyttä niitä kohtaan. Kuullun ymmärtäminen: A1.3 pystyy ainakin osittain ymmärtämään yksinkertaista puhetta normaalitempoisen puheen ymmärtäminen edellyttää usein toistoa Luetun ymmärtäminen: A1.3 ymmärtää osittain tekstin pääajatuksen ja pyrkii korvaamaan suppean sanavaraston arvaamalla Puhuminen: A1.2 tarvitsee tukea kertoessaan itsestään ja lähipiiristään rohkenee käyttää osaamiaan ilmaisuja pari- ja pienryhmätyöskentelyssä Kirjoittaminen: A1.2 osaa tuottaa lyhyen kuvauksen/tekstin yksinkertaisia lauseita käyttäen, virheistä huolimatta ajatus on ymmärrettävissä ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 6 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ: Oppilas työskentelee luokkatilanteessa varsin passiivisesti eikä ole juurikaan kiinnostunut kohdekielestä tai sen kulttuurista. Kuullun ymmärtäminen: A1.2 pystyy ymmärtämään jotakin tutusta aihepiiristä, mutta kokonaisuus jää hahmottumatta Luetun ymmärtäminen: A1.2 ymmärtää luetun tekstin vain satunnaisesti sanastonkin avulla tekstin ymmärtäminen on työlästä

10 Puhuminen: A1.1 pystyy vastaamaan lyhyesti yksinkertaisiin kysymyksiin itsestään ja lähiympäristöstään kertominen tutuista asioista tarvitsee paljon tukea ilmaisee itseään lähinnä vain pienryhmän jäsenenä 73 Kirjoittaminen: A1.1 kirjoittamisessa paljon oikeinkirjoitusvirheitä, teksti on vain osin ymmärrettävissä ARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 5 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ: Oppilaan työskentely on passiivista ja satunnaista. Vastuullisuus ja kiinnostus puuttuvat. Hän saavuttaa vai pienen osan opiskelun tavoitteista. Kuullun ymmärtäminen: A1.1 pystyy erottamaan joitakin tuttuja sanoja, mutta asiasisältö jää ymmärtämättä Luetun ymmärtäminen: A1.1 ymmärtää joitakin sanoja tekstistä ei jaksa käyttää sanastoja, eikä ymmärrä rakenteita Puhuminen: A1.1 pystyy joskus vastaamaan lyhyesti kysymyksiin itsestään ja lähiympäristöstään Kirjoittaminen: A1.1 pystyy kirjoittamaan jonkin verran sanoja oikein tarinan kirjoittaminen ei onnistu rakenteiden hallinnan puutteiden vuoksi. LUOKAT 7-9 YLEINEN TEHTÄVÄ Englannin kielen opetus tukee peruskoulun yleistä opetus- ja kasvatustehtävää. Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.

11 TAVOITTEET 74 Kielitaito ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista. Kulttuuritaidot tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. Opiskelustrategiat käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta Luokilla 3-6 esiin tulleen lisäksi vapaa-ajan vietto ja harrastukset matkustaminen julkiset palvelut opiskelu, työ ja elinkeinoelämä kestävä kehitys terveys ja hyvinvointi tiedotusvälineet

12 Rakenteet verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet 75 Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla oman kielenkäytön tarkkailu joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö KESKEISET SISÄLLÖT JA TAVOITTEET LUOKKA 7 kerrataan ja laajennetaan ala-asteen sanastoa, aihepiirejä ja kielioppia aihepiirejä ovat luonto ja eläimet, tietotekniikka, matkustaminen, ruoka ja huumori kieliopista kerrataan preesens, imperfekti, substantiivien artikkelit ja monikot uusina asioina opiskellaan futuuri, perfekti, pluskvamperfekti ja pronomineja harjoitellaan ilmaisemaan opiskeltavia rakenteita ja fraaseja sekä suullisesti että kirjallisesti LUOKKA 8 aihepiirejä ovat luonnonihmeet, ystävyys, sankaruus, kommunikaatio, ympäristöasiat ja rakkaus kieliopista kerrataan adjektiivien vertailu, genetiivi, perusaikamuodot ja prepositiot. uutta opiskeltavaa ovat konditionaalin apuverbit, perussanajärjestys, adverbit, ing-muoto, pronominit (laajennetaan 7. luokan pronominivalikoimaa) sekä muita apuverbejä ja niiden korvaavia muotoja harjoitellaan ilmaisemaan opiskeltavia rakenteita ja fraaseja sekä suullisesti että kirjallisesti tehdään myös pieniä kirjoitustehtäviä em. aihepiireistä LUOKKA 9 aihepiirejä ovat maailman nuoriso, nuorisomuoti, viihde, työelämä, suhde vanhempiin, historia, kommunikaatio, luonnonilmiöt ja vieraiden kulttuurien kohtaaminen kieliopissa kerrataan kaikki aikamuodot

13 uusissa kielioppiasioissa opiskellaan the-artikkeli erisnimen yhteydessä, keskitytään erityisesti lause- ja tekstitasoon vaikuttaviin rakenteisiin kuten epäsuorat kysymyslauseet, passiivi, liitekysymykset, ehtolauseet, konjunktiot, infinitiivi vai ing-muoto, 2. konditionaalin käyttö ehtolauseiden kanssa ja relatiivilause harjoitellaan ilmaisemaan opiskeltavia rakenteita ja fraaseja sekä suullisesti että kirjallisesti opetellaan kirjoitelmien laatimista 76 ARVIOINTI KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. PÄÄTTYESSÄ Arvosana Kuullun Puhuminen Tekstin Kirjoittaminen ymmärtäminen ymmärtäminen 8 A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Arvosana Kuullun Puhuminen Tekstin Kirjoittaminen ymmärtäminen ymmärtäminen 8 A2.2 A2.2 A2.2 A2.2

14 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT KAIKILLE ARVOSANOILLE 77 Kielitaito Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 1) mukaan: Arvosana Kuullun ymmärtäminen 10 B1.2 Sujuva peruskielitaito 9 B1.2 Sujuva peruskielitaito 8 B1.1 Toimiva peruskielitaito 7 A2.2 Kehittyvä Peruskielitaito 6 A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 5 A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 4 Puhuminen B1.2 Sujuva peruskielitaito B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon Alkuvaihe A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta Tekstin ymmärtäminen B1.2 Sujuva peruskielitaito B1.2 Sujuva peruskielitaito B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä Peruskielitaito A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito Kirjoittaminen B1.2 Sujuva peruskielitaito B1.1 Toimiva peruskielitaito A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon Alkuvaihe A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta

15 Sujuvan peruskielitaidon (B1.2) tuntomerkkejä ovat esim. Oppilas ymmärtää puheesta selväpiirteistä asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja melko yleisiin aiheisiin jonkin verran vaativissa yhteyksissä (epäsuora tiedustelu, työkeskustelut, ennakoitavissa olevat puhelinviestit). osaa kertoa tavallisista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen ja selostaa myös muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai musiikkia. Osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa. Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa. pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia tekstejä monenlaisista aiheista (lehtiartikkelit, esitteet, käyttöohjeet, yksinkertainen kaunokirjallisuus) ja selviää myös jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä käytännönläheisissä ja itselleen tärkeissä tilanteissa. osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä, kertoa niissä uutisia ja ilmaista ajatuksiaan tutuista abstrakteista ja kulttuuriaiheista, kuten musiikista ja elokuvista. 78 Toimivan peruskielitaidon (B1.1) tuntomerkkejä Oppilas ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat. osaa kertoa tutuista asioista myös joitakin yksityiskohtia. Selviytyy kielialueella tavallisimmista arkitilanteista ja epävirallisista keskusteluista. osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa. Pitkäkestoinen esitys tai käsitteelliset aiheet tuottavat ilmeisiä vaikeuksia. pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot, kalenterit, kurssiohjelmat, keittokirjat) tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta. pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän tekstin tutuista, itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitelluista aiheista. Kehittyvän peruskielitaidon (A2.2) tuntomerkkejä Oppilas ymmärtää puhetta tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreettiset tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä. tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi. selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa, kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja. Peruskielitaidon alkuvaiheen (A2.1) tuntomerkkejä Oppilas pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä.

16 79 osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita), mutta lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista, kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuotoksessa. Toimivan alkeiskielitaidon (A1.3) tuntomerkkejä Oppilas ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiininomaisimmissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana. osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. Ääntäminen voi tuottaa joskus ymmärtämisongelmia. pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, säätiedotukset), mutta lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (postikortin, henkilötiedot), mutta alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä. Kehittyvän alkeiskielitaidon (A1.2) tuntomerkkejä Oppilas ymmärtää puheesta rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. osaa itse puheellaan viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein puhekumppanin apua. kyky ymmärtää tekstissä esiintyvä entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen. kirjoittamisessa ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä. Kielitaidon alkeiden hallinnan (A1.1) tuntomerkkejä Oppilas ymmärtää puheesta erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa yhteyksissä. Osaa vastata häntä koskeviin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on kumppanin varassa ja ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia. tunnistaa tekstistä vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin, mutta kyky ymmärtää tekstissä esiintyvä entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on erittäin rajallinen.

17 osaa itse kirjoittamalla ilmaista välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin. Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia. 80 Kielitaidon arvioinnin taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät liitteestä 1. Kulttuuritaidot Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

18 RUOTSIN KIELI (B1) 81 Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen väestön kanssa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvostamaan Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa. myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Oppiaineena ruotsin kieli on taito- ja kulttuuriaine. LUOKAT 7-9 Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittymistä. TAVOITTEET Kielitaito kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilanneyhteyden tukemana kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. Kulttuuritaidot ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla. Opiskelustrategiat käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten omien viestien laatimista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

19 KESKEISET SISÄLLÖT 82 LUOKKA 7 Aihepiirit ja sisällöt perhe, asuminen ja harrastukset (urheilu ja musiikki), ulkonäkö, koulu, lipunosto, asioiminen kioskilla ja ravintolassa, matkustaminen, ensitutustuminen ruotsalaiseen kulttuuriin Viestintätehtävät ja tilanteet tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja tapahtumista kertominen, arkiset viestintätilanteet, mielipiteen ilmaiseminen Rakenteet persoonapronominit, pronomini den/det, omistuspronominit ja genetiivi, kysymysanat vad, var, varifrån, hur, när ja vem, verbialkuiset kysymykset, numerot, kellonajat, substantiivin epämääräinen ja määräinen muoto, yksikkö ja monikko, verbin preesens, olla-verbit ha ja vara, apuverbit, prepositioita, adjektiivit, päälauseen sanajärjestys LUOKKA 8 Aihepiirit ja sisällöt festivaaleilla, kaveriporukassa, kaupungissa, koti ja asuminen, tietokone, ruokailu, vaatteet, sää, luonto, talvilomalla, sairaana, ruumiinosat, tunteet, tutustuminen syvemmin pohjoismaiseen kulttuuriin Viestintätehtävät ja tilanteet tien kysyminen, matkalla, vieraan vastaanottaminen, tapaaminen, onnitteleminen, eriävän mielipiteen ilmaiseminen Rakenteet imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, järjestysluvut, ajanmääreet, adverbit, adjektiivin vertailu, rinnastuskonjunktiot, man-sana, pronomineja, prepositioita LUOKKA 9 Aihepiirit ja sisällöt monikulttuurisuus, seikkailu, ympäristö, elämänilo, ammatteja, totta vai tarua, Pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti Viestintätehtävät ja tilanteet keskustelua monikulttuurisuudesta, unelmista ja niiden toteutumisesta, ympäristöasioista, stressistä, unelmatyöpaikoista ja koulutuksesta, lukuharrastuksesta, Pohjoismaista

20 83 Rakenteet sivulause, konditionaali, imperatiivi, verbin perusmuoto eli infinitiivi, prepositioilmauksia, refleksiiviverbit ARVIOINTI Arviointi perustuu kielitaidon kaikkien osa-alueiden arviointiin eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti (ks. liite). Erilaiset kokeet ja tuntityöskentely ovat keskeisiä arviointiperusteita. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Ruotsin kielen opiskelussa painotetaan 7. luokalla suullista viestintää arkipäivän tilanteissa. Pyritään herättämään innostus ruotsin kieleen. Saadakseen arvosanan kahdeksan (8) oppilaan tulee osata käyttää ruotsin kieltä luontevasti tarvittaessa puhekumppaniin tukeutuen kaikkein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa kuten kertoessaan itsestään, kioskilla, ravintolassa tai lipunmyynnissä asioidessaan hallita perussanasto sekä tavallisimmat sanonnat kuten tervehdyksiä ja kehotuksia osata käyttää em. viestintätilanteissa tarvittavia kieliopillisia rakenteita kuten kysymyslauseita sekä substantiivin- ja verbintaivutusta rajallisesti kyetä kirjoittaa lyhyitä viestejä kuten postikortteja työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja suhtautua opiskeluun myönteisesti Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa kielitaidon alkeiden hallinnan sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä kehittyvän alkeiskielitaidon (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A1.2 Puhuminen A1.1 Tekstin ymmärtäminen A1.2 Kirjoittaminen A1.1 KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Ruotsin kielen opiskelussa 8. luokalla korostuu tilanteisiin sopivien viestintästrategioiden käyttö sekä suomenruotsalaisuus Saadakseen arvosanan kahdeksan (8) oppilaan tulee osata kommunikoida ruotsin kielellä nuoren elämään liittyvissä arkitilanteissa kuten kaveriporukassa, matkalla tai lääkärissä

21 ymmärtää ja osata kirjoittaa lyhyitä arkielämää koskevia viestejä hallita tavallisimmat sanat ja ilmaukset, jotka liittyvät omaan elämään hallita rakenteista pääosin oikein ja ymmärrettävästi verbien aikamuodot, adjektiivin vertailu, prepositioita ja muita pikkusanoja työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja suhtautua opiskeluun myönteisesti 84 Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa kehittyvän alkeiskielitaidon sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä toimivan alkeiskielitaidon (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A1.3 Puhuminen A1.2 Tekstin ymmärtäminen A1.3 Kirjoittaminen A1.2 PÄÄTTÖARVIOINTI Ruotsin kielen opiskelussa 9. luokalla oppilas saa perustiedot Pohjoismaiden elämänmuodoista sekä oppii käsittelemään ikäluokalleen ajankohtaisia aiheita. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Saadakseen arvosanan kahdeksan (8) oppilaan tulee osata keskustella helposti ennakoitavissa tilanteissa muun muassa koulutuksesta, ammateista ja unelmista sekä selviytyä yksinkertaisista vuoropuheluista hallitsee peruskielioppirakenteet kuten sivulauseen, konditionaalin ja imperatiivin keskimääräisesti tehden kuitenkin monenlaisia virheitä hallita tavanomainen sanasto ja pystyä päättelemään vieraidenkin sanojen merkityksiä kontekstin avulla selviytyä kirjoittamalla arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja suhtautua opiskeluun myönteisesti Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa toimivan alkeiskielitaidon sekä kuullun ja tekstin ymmärtämisessä peruskielitaidon alkuvaiheen (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A2.1 Puhuminen A1.3 Tekstin ymmärtäminen A2.1 Kirjoittaminen A1.3

22 PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT MUILLE ARVOSANOILLE 85 KUVAUS OPPILAAN ERINOMAISESTA OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Saadakseen arvosanan kymmenen (10) oppilas saavuttaa, osin jopa ylittää lähes kaikki vaatimukset työskentelee esimerkillisesti ottaen toiset huomioon osoittaa erityistä harrastuneisuutta ruotsin kieltä kohtaan hallitsee erinomaisesti arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevää puhetta ja tekstiä puhuu melko sujuvasti Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa kehittyvän peruskielitaidon sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä toimivan peruskielitaidon (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen B1.1 Puhuminen A2.2 Tekstin ymmärtäminen B1.1 Kirjoittaminen A2.2 KUVAUS OPPILAAN KIITETTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Saadakseen arvosanan yhdeksän (9) oppilas saavuttaa, osin jopa ylittää useimmat vaatimukset on aktiivinen ja myönteinen sekä kannustaa ja tukee muita osaa käyttää rakenteita ja sanastoa monipuolisesti pystyy seuraamaan hyvin ympärillään käytävän keskustelun pääkohtia selviytyy sujuvasti puheessaan yksinkertaisista sosiaalista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa peruskielitaidon alkuvaiheen sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä kehittyvän peruskielitaidon (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A2.2 Puhuminen A2.1 Tekstin ymmärtäminen A2.2 Kirjoittaminen A2.1

23 KUVAUS OPPILAAN TYYDYTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 86 Saadakseen arvosanan seitsemän (7) oppilas hallitsee jotkin perusasiat hyvin, toiset ohjattuna ja apuneuvoihin tukeutuen omaa myönteisen opiskeluasenteen pystyy seuraamaan yksinkertaisia keskusteluja osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia tarvitsee usein puhekumppanin apua Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa kehittyvän alkeiskielitaidon sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä toimivan alkeiskielitaidon (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A1.3 Puhuminen A1.2 Tekstin ymmärtäminen A1.3 Kirjoittaminen A1.2 KUVAUS OPPILAAN KOHTALAISESTA OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Saadakseen arvosanan kuusi (6) oppilas hallitsee joitakin osa-alueita tekee kotitehtäviä kykyjensä mukaan tarvitsee puhuessaan paljon apua ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä liittyen välittömiin tarpeisiin osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmauksia hallitsee suppeasti peruskieliopin aineksia Oppilas saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa kielitaidon alkeiden hallinnan sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä kehittyvän alkeiskielitaidon (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A1.2 Puhuminen A1.1 Tekstin ymmärtäminen A1.2 Kirjoittaminen A1.1

24 KUVAUS OPPILAAN VÄLTTÄVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 87 Saadakseen arvosanan viisi (5) oppilas pyrkii saavuttamaan tavoitteita, mutta onnistuu siinä vain osittain suhtautuu opiskeluun pääosin kielteisesti tai välinpitämättömästi jättää kotitehtävänsä yleensä tekemättä ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ymmärtää vain alkeellisimman kieliopin ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta puhuessa ja kirjoittaessa jotkin kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä Oppilas saavuttaa kaikissa osa-alueissa kielitaidon alkeiden hallinnan (ks. liite) Kuullun ymmärtäminen A1.2 Puhuminen A1.1 Tekstin ymmärtäminen A1.2 Kirjoittaminen A1.1 ITSEARVIOINTI Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan. Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä edellyttää säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan.

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 277 LIITE 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2 7.5 VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kehittyvä alkeiskielitaito Kielitaidon alkeiden hallinta KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Taito toimia vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit. Laaja-alainen tavoitteet, sisällöt ja tavoitteisiin perustuvat arviointikriteerit vuosiluokilla 6-9. Laaja-alaisen osaamisen painotukset Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä.

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 3 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

LIITE 1 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 1 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT SivLtk 9.12.2015 57 SIILINJÄRVEN ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPETUKSEN PERUSTEET Opetushallitus (OPH) on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI. Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska).

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI. Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). 7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma vuosiluokat 1-9 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 1 Johdanto 2 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 2.1 Suomi äidinkielenä 3 2.2 Suomi toisena kielenä 11

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko

9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko 9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus. Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät

Lisätiedot

8.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko

8.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko 8.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus. Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9

SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 Koska B2 saksa on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. ympäristön sekä kohdekielen. ja merkityksen. hahmottaminen. päättely. aineiston löytäminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. ympäristön sekä kohdekielen. ja merkityksen. hahmottaminen. päättely. aineiston löytäminen Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä A1- ENGLANTI VL.3-9 3.LUOKKA T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä T2 motivoida oppilasta arvostamaan

Lisätiedot

Vuosiluokka 6 sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi

Vuosiluokka 6 sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi Oheinen taulukko koskee B1-ruotsin oppimäärää peruskoulussa, joka alkaa vuosiluokalta 6 ja jonka pakollinen oppimäärä päättyy vuosiluokan 8 lopussa.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten

Lisätiedot

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA

VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA PERUSOPETUKSEN 1 9 luokat YHTEINEN OSA Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvana, itsenäisenä

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Toinen kotimainen kieli

Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli RUOTSI B-KIELENÄ (B1) VUOSILUOKAT 7 9 Ruotsin kielen opetus ohjaa tuntemaan suomenruotsalaisuutta ja pohjoismaista kulttuuria. Koska kieli ja kulttuuri liittyvät läheisesti toisiinsa,

Lisätiedot

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen yleissivistykseen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Ruotsi vuosiluokat 6-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Ruotsi vuosiluokat 6-9 2016 Ruotsi vuosiluokat 6-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Ruotsi vuosiluokat 6-9 Rauman normaalikoulun ruotsin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ruotsin opetuksen

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma

Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma Kokemäen kaupungin suomi toisena kielenä opetussuunitelma PERUSOPETUKSEN 1 9 luokat YHTEINEN OSA Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvana, itsenäisenä

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot